255 Α' 2001

Νόμος 2954/2001

Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­τάξεις.

Άρθρο 11 - οιπές διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20
02 Νοεμβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 255

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2954
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­ τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑ ΑΙΟ Α'

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 6 του άρ­ θρου 27 του Ν. 827/1978 (ΦΕΚ 194 Α'), όπως αυτές προ­ στέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2303/1995 (ΦΕΚ 80 Α') και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'), αντικαθίστανται και προστίθενται στην παράγραφο αυτή περιπτώσεις δ' έως στ', ως εξής: «β. Να εφοδιάζει αφορολόγητα και αδασμολόγητα είδη σε πλοία, αεροσκάφη, πρεσβείες και λοιπά δικαιούχα ατε­ λείας πρόσωπα και να πραγματοποιεί εξαγωγές, σύμφω­ να με τις κείμενες διατάξεις. γ. Να ιδρύει καταστήματα πώλησης αφορολόγητων και αδασμολόγητων ειδών στην αλλοδαπή, καθώς και σε μέ­ σα χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών. δ. Να αναπτύσσει δραστηριότητες πώλησης φορολο­ γημένων ειδών και στους ελεύθερους χώρους των διε­ θνών αερολιμένων, των χερσαίων μεθοριακών σταθμών και των λιμένων της χώρας. ε. Να είναι διαχειριστής των ατελώς παραλαμβανόμε­ νων ειδών από τα πρόσωπα που υπηρετούν στο ΝΑΤΟ και στους λοιπούς αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς. στ. Να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες, οι οποίες μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες της μητρικής εταιρίας πλην της εκμετάλλευσης καταστημάτων αφορολόγητων και αδασμολόγητων ειδών».

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ ΙΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΛΕΕΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ