255 Α' 2001

Νόμος 2954/2001

Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­τάξεις.

Άρθρο 17 - Επενδύσεις Ασφαλιστικών Οργανισμών
02 Νοεμβρίου 2001

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 255

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2954
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρω­ ση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες δια­ τάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑ ΑΙΟ Α'

Άρθρο 17Επενδύσεις Ασφαλιστικών ΟργανισμώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 40 του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α') επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Στις παραγράφους 2β και 5, η φράση «πέντε (5) ημε­ ρών» όπου αυτή αναφέρεται, αντικαθίσταται με τη φράση «πέντε (5) εργασίμων ημερών». β) Στην παράγραφο 3Α η περίπτωση β' αντικαθίσταται ως εξής: «Οι επενδύσεις σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου σε τρέχουσες τιμές.» γ) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής: «Α. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων που αφορούν επενδύσεις σε κινητές αξίες αρχίζει ένα (1) μήνα μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται από το εδάφιο δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του νόμου αυτού. Β. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων που αφορούν επεν­ δύσεις σε ακίνητα, αρχίζει ένα (1) μήνα μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται από το εδάφιο γ' της πα­ ραγράφου 1 του άρθρου 43 του νόμου αυτού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 41 του Ν. 2676/1999 μετά το εδάφιο 4 προ­ στίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα τα ακίνητα θα αναλύονται και με βάση τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες, ενώ οι μετοχές και τα με­ ρίδια αμοιβαίων κεφαλαίων θα αναλύονται και με βάση τις τρέχουσες τιμές».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 42 του Ν. 2676/1999 επέρχονται οι ακό­ λουθες τροποποιήσεις: α) Στην παράγραφο 2α μετά το εδάφιο 7 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Στην Επιτροπή εφόσον απουσιάζουν τα τακτικά μέλη, μετέχουν οι ορισθέντες ως αναπληρωματικά μέλη». β) Στο τέλος της παραγράφου 3.δ προστίθεται το ακό­ λουθο εδάφιο: «Η Επιτροπή δύναται, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθή­ κες των αγορών κεφαλαίων, να εισηγείται τροποποιήσεις των ισχυόντων κανόνων επενδυτικής συμπεριφοράς για την αξιοποίηση της κινητής περιουσίας των Ασφαλιστι­ κών Οργανισμών, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία».

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ ΙΣΕΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΛΕΕΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2001
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ