48 Α' 2005

ΝΟΜΟΣ 3320/2005

Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.

23 Φεβρουαρίου 2005

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 48
23 Φεβρουαρίου 2005

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3320
Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του ημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 1Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το προσωπικό με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργα­ σίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου ή άλλη σχέση του Δημοσίου, των Ν.Π.Ν.Ν. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, του οποίου οι συμβάσεις συνιστούν συμβάσεις ερ­ γασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ­ θρο 11 του π.δ. 164/2004, κατατάσσεται σε υφιστάμενες κε­ νές οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί­ ου αορίστου χρόνου, ειδικότητας αντίστοιχης ή παρεμφερούς προς την ειδικότητα της σύμβασής του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δη­ μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οι­ κονομικών και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συ­ νιστώνται οργανικές θέσεις προσωπικού με σύμβαση ερ­ γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν, όπου απαιτείται, οι διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες, κατ' εφαρμογή του Π.Δ. 164/2004.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η κατάταξη του προσωπικού γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου, η οποία δεν δημο­ σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι κατατασσόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές της θέ­ σης τους από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης κατά­ ταξής τους. Ο χρόνος των συμβάσεων μίσθωσης έργου των κατατασσομένων, λογίζεται για όλες τις συνέπειες ό­ τι έχει διανυθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για τους κατατασσόμενους ισχύει ο χρονικός περιο­ ρισμός της παρ. 2 του άρθρου 70 του Ν. 2683/1999 "Κύ­ ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι­ κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις" για τη μετάταξη σε ανώτερη βαθμίδα, σύμφω­ να με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 ΑΈ). Ως ημερομηνία πρόσληψης, νοεί­ ται η ημερομηνία έκδοσης της πράξης κατάταξης.

Άρθρο 2Προσαύξηση μοριοδότησης λόγω εμπειρίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα εδάφια από το δέκατο τέταρτο έως και το τελευ­ ταίο της περίπτωσης ΒΈ της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 ΑΈ), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ε­ ξής: "Αν ο χρόνος της αποκτηθείσας εμπειρίας, σε καθή­ κοντα της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης, διανύθηκε σε Υπηρε­ σίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύ­ τερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997 και είναι, αθροιστικά, ίσος ή μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων μηνών, ο αριθμός των μονάδων για το κρι­ τήριο της κατά τα ανωτέρω αποκτηθείσας εμπειρίας προσαυξάνεται κατά 50%. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, προ­ σαύξηση στη βαθμολογία για το κριτήριο της εμπειρίας συνεπάγεται και ο χρόνος συμμετοχής σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πό­ ρους ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή ΈΕνω­ ση, τα οποία, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων ή κοι­ νών υπουργικών αποφάσεων, υλοποιούνται στους Ο.Τ.Α., μέσω δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων ή ανωνύμων εταιρειών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικώς για την πλήρωση θέσεων των Κέντρων Εξυπη­ ρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), οι μονάδες του χρόνου εμπει­ ρίας του υποψηφίου που έχει πράγματι διανυθεί σε Κ.Ε.Π. του φορέα, στον οποίο ανήκει το Κ.Ε.Π. του οποίου θέσεις προκηρύσσονται, προσαυξάνονται κατά 55%, εφόσον ο υποψήφιος έχει προϋπηρεσία 18 τουλάχιστον μηνών σε αυτό ή σε άλλο, το οποίο έχει καταργηθεί."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ­ μόζονται για την αξιολόγηση υποψηφίων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης του παρόντος άρθρου, βάσει προκηρύξεων που θα εκδο­ θούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007 και για χρόνο εμπει­ ρίας που αποκτήθηκε από το 1990 μέχρι την ημέρα δημο­ σίευσης του νόμου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύ­ ουν και στις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό για την προσαύξηση των μονάδων εμπειρίας που συγκεντρώνει ο υποψήφιος βάσει των διατάξεων των περιπτώσεων δΈ έως και ιγΈ της παραγράφου 8 του άρ­ θρου 17 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εκκρεμείς διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης σύμ­ φωνα με το σύστημα προσλήψεων προσωπικού του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για τις οποίες η σχετική προκή­ ρυξη εκδόθηκε πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νό­ μου, ολοκληρώνονται βάσει των ισχυουσών κατά το χρό­ νο έκδοσης της προκήρυξης διατάξεων.

Άρθρο 3Κυλιόμενος Πίνακας ΕπιλαχόντωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για ορισμένους κλάδους­ειδικότητες, για τους οποί­ ους υπάρχει κατ' έτος σημαντικός αριθμός προκηρυχθη­ σόμενων θέσεων ή καλύπτουν συχνά επείγουσες ανά­ γκες, δημιουργείται, με απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π., "Κυλιόμενος Πίνακας Επιλαχόντων". Στον πίνακα αυτόν εντάσσονται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, χωρίς τη λήψη υπόψη τυχόν πρόσθετων προσόντων, όσοι έπονται των διοριστέων στους οριστι­ κούς πίνακες κατάταξης των προκηρύξεων για κάλυψη θέσεων με σειρά προτεραιότητας και σε αριθμό ίσο των διοριστέων του αντίστοιχου κλάδου­ειδικότητας. Ο κυλιόμενος πίνακας επιλαχόντων επικυρώνεται από το Α.Σ.Ε.Π. και χρησιμεύει για την άμεση πλήρωση νέων θέσεων όμοιων κλάδων­ειδικοτήτων, με αυτούς των οποί­ ων θέσεις προκηρύχθηκαν, ύστερα από αίτημα κάλυψης θέσεων του οικείου φορέα, χωρίς να απαιτείται νέα προ­ κήρυξη. Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις γίνε­ ται με βάση τη βαθμολογία τους με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ελάσσων σύνθεση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. α­ ποφασίζει αν το αίτημα του φορέα για πλήρωση θέσεων στους κλάδους­ειδικότητες για τους οποίους υπάρχουν κυλιόμενοι πίνακες επιλαχόντων, θα γίνεται αμέσως από τους πίνακες αυτούς ή θα πρέπει οι θέσεις να περιλη­ φθούν σε επόμενες νέες προκηρύξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο κυλιόμενος πίνακας επιλαχόντων συμπληρώνεται με νέους επιλαχόντες, κάθε φορά που επικυρώνεται νέος πίνακας διοριστέων από προκηρύξεις για πλήρωση θέσε­ ων με σειρά προτεραιότητας του Α.Σ.Ε.Π., στον οποίο πε­ ριλαμβάνονται θέσεις αντίστοιχων κλάδων­ειδικοτήτων. Οι επιλαχόντες του κυλιόμενου πίνακα, μετά παρέλευση εννέα (9) μηνών από την εγγραφή τους σε αυτόν, διαγρά­ φονται. Οι επιλαχόντες που περιλαμβάνονται σε κυλιόμε­ νο πίνακα επανακατατάσσονται κατά νέα φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στον πίνακα αυτόν κάθε φορά μετά τη δια­ γραφή παλαιών ή την ένταξη νέων επιλαχόντων. Ο κυλιόμενος πίνακας επιλαχόντων λειτουργεί ανεξάρ­ τητα από τους πίνακες που χρησιμοποιούνται στις περι­ πτώσεις αναπλήρωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι υποψήφιοι, καλούμενοι από το Α.Σ.Ε.Π. να κατα­ λάβουν την προτεινόμενη σε αυτούς νέα θέση, οφείλουν να δηλώσουν με γραπτή δήλωσή τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που θα περιέλθει σε αυτούς η έγγραφη ειδοποίηση του Α.Σ.Ε.Π., αν αποδέχονται τη νέα θέση ή αν προτιμούν να καλύψουν τις θέσεις, εάν και όταν κληθούν, των αρχικών τους προτιμήσεων αν υπάρξει πε­ ρίπτωση αναπλήρωσης. Η δήλωση κατατίθεται στο Α.Σ.Ε.Π. ή αποστέλλεται σε αυτό με συστημένη επιστολή. Αν παραλειφθεί η ως άνω δήλωση, τεκμαίρεται αμαχήτως η μη αποδοχή της νέας θέσης του κυλιόμενου πίνακα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, κυλιόμενοι πίνακες επιλαχόντων, για κάθε κλάδο­ειδικότητα, θα κα­ ταρτισθούν με βάση τους τελικούς πίνακες κατάταξης που περιλαμβάνουν θέσεις του εν λόγω κλάδου­ειδικότη­ τας και εκδόθηκαν έως εννέα (9) μήνες πριν την κατάρτι­ σή τους.

Άρθρο 4Συμπλήρωση των διατάξεων των άρθρων 17 και 18 του Ν. 2190/1994ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης ιγΈ της παρ. 8 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθη­ κε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 ΑΈ), αντικαθίστανται ως εξής: "Για την απόδειξη του χρόνου και του είδους της εμπει­ ρίας του υποψηφίου στις περιπτώσεις που για την άσκη­ ση του επαγγέλματος απαιτείται άδεια, αρκεί η ύπαρξη της άδειας και η βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φο­ ρέα ότι εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος. Όταν στην α­ νωτέρω περίπτωση ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία, αυ­ τή, αν μεν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, βεβαιώ­ νεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, η οποία συνοδεύεται από μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας, αν δε πρόκειται για μισθωτό, βεβαιώνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προκήρυξη. Αν για την άσκηση του επαγγέλματος δεν α­ παιτείται άδεια, τα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπει­ ρία του υποψηφίου καθορίζονται με την προκήρυξη."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, όπως α­ ντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 ΑΈ) μετά το κριτήριο "Δ. Εντοπιότητα" και πριν το εδάφιο που καθορίζει τον τελικό βαθμό του υ­ ποψηφίου, προστίθεται το ακόλουθο κριτήριο: "Ε. Συνέντευξη Η συνέντευξη διενεργείται από τριμελή επιτροπή του Α.Σ.Ε.Π. ή του οικείου φορέα στις περιπτώσεις που η δια­ δικασία διεξάγεται από τον ίδιο τον φορέα. Τα μέλη της ε­ πιτροπής συνέντευξης ορίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. ή τον οι­ κείο φορέα αντιστοίχως, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, από πρόσωπα που έχουν την ικανότητα λόγω των γνώσεών τους ή της εμπειρίας τους να αξιολογήσουν τη συνολική προσωπικότητα του υποψηφίου και μπορεί να είναι υπάλληλοι ή λειτουργοί του δημόσιου τομέα εν ε­ νεργεία ή μη ή και ιδιώτες ειδικοί επιστήμονες. Ο πρόε­ δρος της επιτροπής συνέντευξης του οικείου φορέα και το ένα μέλος ορίζονται από το Α.Σ.Ε.Π.. Απαγορεύεται η γνωστοποίηση των ονομάτων των μελών της επιτροπής συνέντευξης πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την κατάρτιση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Η συνέντευξη διενεργείται με τους υποψηφίους που πε­ ριλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης που διαμορφώνε­ ται βάσει των προηγούμενων κριτηρίων Α έως και Δ. Ο α­ ριθμός των υποψηφίων που καλούνται σε συνέντευξη ι­ σούται με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 1,3. Αν προκύπτει κλασματικός αριθμός, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν οι θέσεις είναι μέχρι πέντε, καλείται σε συνέντευξη αριθμός υποψηφίων διπλάσιος του αριθ­ μού των θέσεων. Η συνέντευξη βαθμολογείται με συντε­ λεστή που κυμαίνεται από 0,80 ως και 1,20 επί της βαθμο­ λογίας που ο υποψήφιος έχει λάβει συνολικώς στα κριτή­ ρια Α έως και Δ. Στις διαδικασίες πρόσληψης που διεξάγει το Α.Σ.Ε.Π., συνέντευξη διενεργείται μόνον όταν τη ζητήσει ο οικείος φορέας με το αίτημά του προς το Α.Σ.Ε.Π. για την προκή­ ρυξη πλήρωσης θέσεων και η διενέργεια της συνέντευ­ ξης αναφέρεται απαραιτήτως στην προκήρυξη. Όταν τη διαδικασία πρόσληψης διενεργεί ο ίδιος ο φορέας, οι κλά­ δοι ή ειδικότητες για τις οποίες θα διενεργηθεί συνέντευ­ ξη πρέπει να ορίζονται στην προκήρυξη. Και στις δύο α­ νωτέρω περιπτώσεις το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί με απόφασή του να αποκλείει τη διενέργεια συνέντευξης. Με τη συνέντευξη αξιολογείται η εν γένει προσωπικό­ τητα του υποψηφίου και η δυνατότητά του να ανταποκρι­ θεί στην άσκηση των καθηκόντων, με τα οποία συνδέεται αμέσως η θέση που πρόκειται να καταλάβει. Η διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης και κάθε α­ ναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υ­ πουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ­ ντρωσης. Η παρ. 6 του άρθρου 17, όπως ισχύει, εφαρμόζεται και για τις επιτροπές συνέντευξης."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύ­ ουν τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση της προβλεπόμε­ νης απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Δι­ οίκησης και Αποκέντρωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το εδάφιο 4 της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρ­ θρου 8 του Ν. 3051/2002, αντικαθίσταται ως εξής: "Η βαθμολογία της ειδικής γραπτής δοκιμασίας πολλα­ πλασιάζεται με συντελεστή τρία (3) και προσαυξάνει αντι­ στοίχως τη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου."

Άρθρο 5Ανασύνταξη πινάκων κατάταξης υποψηφίων γραπτού διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π. έτους 1998

Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 12 του άρ­ θρου 2 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 ΑΈ), εφαρμόζονται για όλους τους υποψηφίους, οι οποίοι στο γραπτό διαγωνι­ σμό του Α.Σ.Ε.Π. έτους 1998 έλαβαν βαθμολογία ίση ή α­ νώτερη της καθορισμένης βάσης, εφόσον, μετά από υπο­ βολή νέων συμπληρωματικών δηλώσεων προτίμησης, κα­ τατάσσονται βάσει νέου πανελλήνιου πίνακα, σε σειρά διοριστέου, ύστερα από την 2396/2004 απόφαση της Ο­ λομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανεξάρτητα από το αν έχουν ασκήσει ή όχι αίτηση ακυρώσεως και αν έχουν εκδικασθεί ή όχι οι αιτήσεις ακυρώσεως που ασκή­ θηκαν.

Άρθρο 6Ρύθμιση αποζημίωσης συμβασιούχων που κατέχουν οργανικές θέσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 49 του Ν. 993/1979 (ΦΕΚ 281 ΑΈ) και το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 300 του Ν. 1188/1981 (ΦΕΚ 204 ΑΈ), αντικαθίστα­ ται ως ακολούθως: "Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, το οποίο δεν υπάγεται, για τη χορήγηση σύνταξης, στην ασφάλιση του Δημοσίου, εφόσον συμπληρώνει τις προϋ­ ποθέσεις για λήψη σύνταξης, δύναται να αποχωρεί από την υπηρεσία λαμβάνοντας το μεν επικουρικά ασφαλι­ σμένο το 40%, το δε μη επικουρικά ασφαλισμένο το 50% της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις αποζη­ μίωσης."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς της διάταξης της προηγούμενης παραγρά­ φου αρχίζει την 1.1.2004.

Άρθρο 7Αποσπάσεις υπαλλήλων σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, των κρατών-μελών αυτής ή άλλων χωρών Η παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 1104/1980 (ΦΕΚ 298 ΑΈ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 87 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 ΑΈ), την παρ. 50 του άρθρου 1 του Ν. 2412/1996 (ΦΕΚ 123 ΑΈ), την παρ. 13 του άρθρου 26 του Ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170 ΑΈ), το άρθρο 14 του Ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 ΑΈ) και το άρθρο 22 του Ν. 3152/2003 (ΦΕΚ 152 ΑΈ), αντικαθίσταται ως εξής: "Επιτρέπεται η απόσπαση του τακτικού προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών Το­ πικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, κα­ θώς και των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ο­ ριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει κάθε φορά είτε ως εθνικών εμπει­ ρογνωμόνων είτε για απασχόλησή τους σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των κρατών­μελών της Ε.Ε. ή άλλων χωρών, στο πλαίσιο προγραμμάτων για την ανά­ πτυξη της συνεργασίας μεταξύ: α) των εθνικών διοικήσε­ ων των κρατών ­ μελών ή άλλων χωρών και των υπηρεσιών της Ε.Ε., β) των εθνικών διοικήσεων των κρατών­μελών της Ε.Ε., γ) των εθνικών διοικήσεων των κρατών­ μελών της Ε.Ε. και άλλων κρατών. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οι­ κονομίας και Οικονομικών και του οικείου Υπουργού, ύ­ στερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπη­ ρεσίας προέλευσης του υπαλλήλου, καθώς και του συλ­ λογικού οργάνου διοίκησης, στις περιπτώσεις που αυτό υφίσταται. Στους κατά τα ανωτέρω αποσπώμενους καταβάλλονται τα έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο και ημερήσια εκτός έ­ δρας αποζημίωση μέχρι τριάντα (30) κατ' ανώτατο όριο διανυκτερεύσεις ή ημέρες αντίστοιχα, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από κοινοτική ή άλλη επιχορήγηση οποι­ ασδήποτε μορφής. Για το χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών και μέχρι τη λήξη της απόσπασης καταβάλλεται στους α­ νωτέρω επίδομα αλλοδαπής, σε ποσοστό επί του επιδό­ ματος αλλοδαπής του Έλληνα πρέσβη της χώρας, στην οποία αποσπώνται, κατά το μέρος που δεν καλύπτεται α­ πό κοινοτική ή άλλη επιχορήγηση οποιασδήποτε μορφής. Το επίδομα αλλοδαπής, δαπάνες που προκύπτουν από την απόσπαση, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από κοινοτική ή άλλη επιχορήγηση οποιασδήποτε μορφής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονο­ μίας και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το επίδομα αλλοδαπής για τις περιπτώσεις που δεν υφί­ σταται διπλωματική ή προξενική αρχή στη χώρα όπου α­ ποσπάται ο υπάλληλος. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται μέχρι δύο (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης μέχρι δύο (2) έτη ακόμη. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που κατέ­ χουν οργανικά οι υπάλληλοι, οι οποίοι εξακολουθούν να λαμβάνουν τις μηνιαίες τους αποδοχές από την υπηρε­ σία, στην οποία ανήκουν οργανικά."

Άρθρο 8Παράταση ισχύος διατάξεων αποσπάσεων και μετατάξεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 2947/ 2001 (ΦΕΚ 228 ΑΈ) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: "Η ισχύς της παραγράφου αυτής παρατείνεται ως την 31.12.2005 για τις ανάγκες διεθνών αθλητικών διοργανώ­ σεων και συνεδρίων στο πλαίσιο της ανακήρυξης από την UNESCO του 2005 ως Διεθνούς Έτους Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο αναφερόμενος στο άρθρο πέμπτο παρ. 6α του Ν. 3082/2002 (ΦΕΚ 316 ΑΈ) πίνακας κενών θέσεων και ανα­ γκών, στις οποίες οι έχοντες το δικαίωμα υπάλληλοι της εταιρίας "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Ε." και πρώην "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο" μπορούν να ζητήσουν τη μετάταξή τους, είναι δυνατό να εκδοθεί μέχρι 30.3.2006. Η αίτηση για μετάταξη, εφόσον δεν έχει υπο­ βληθεί άλλη, δύναται να υποβληθεί μέχρι 31.12.2005.

Άρθρο 9Διδακτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό Ε.Κ.Δ.Δ.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 8 του Ν. 1388/1983, όπως ισχύει, αντικαθί­ σταται ως εξής: " Άρθρο 8 Διδακτικό Προσωπικό 1. Το διδακτικό προσωπικό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. δεν είναι μό­ νιμο και διακρίνεται σε κύριο και βοηθητικό διδακτικό προσωπικό, τα μέλη του οποίου εντάσσονται στο Προσω­ ρινό και εν συνεχεία στο Ενιαίο Μητρώο κύριου ή βοηθη­ τικού διδακτικού προσωπικού, αντίστοιχα. Μπορεί να α­ νήκουν σε αυτό δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, υ­ πάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., διδακτικό, επιστημονικό ή ερευνητικό προσωπικό των Ανώτερων και Ανώτατων Εκ­ παιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθηγητές ξένων γλωσσών, ιδιώτες με εξειδικευμένη επι­ στημονική, τεχνική ή άλλη ειδική κατάρτιση και πείρα συ­ ναφή προς τη διδακτέα ύλη και τα αντικείμενα σπουδών. Στο διδακτικό προσωπικό μπορούν να ανήκουν και ημε­ δαποί ή αλλοδαποί εμπειρογνώμονες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα μέλη του κύριου διδακτικού προσωπικού, εκτός α­ πό την υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου, συμμετέ­ χουν στο σχεδιασμό και στην αξιολόγηση των προγραμ­ μάτων σπουδών των Σχολών και των επιμορφωτικών προ­ γραμμάτων του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Προσωπικού, στην εκπόνηση και συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, κα­ θώς και στο σχεδιασμό, στην παρακολούθηση και στην α­ ξιολόγηση των εργασιών που εκπονούν οι σπουδαστές των Σχολών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καθορίζονται τα καθήκοντα των μελών κάθε κατηγορίας διδακτικού προ­ σωπικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ένταξη στο διδακτικό προσωπικό γίνεται με ανάθε­ ση καθηκόντων στα παραπάνω πρόσωπα ή ιδιώτες που α­ νταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προγραμμάτων των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Αν η ανάθεση κα­ θηκόντων αφορά ιδιώτες, θεωρείται ανάθεση έργου. Η α­ ποζημίωση που καταβάλλεται είναι ανάλογη με το χρόνο και το είδος της απασχόλησής τους. Για την ανάθεση κα­ θηκόντων αρκεί η έκδοση απόφασης ένταξης στο Προ­ σωρινό ή στο Ενιαίο Μητρώο, χωρίς να χρειάζεται η συ­ γκατάθεση ή γνώμη της υπηρεσίας ή του φορέα στον ο­ ποίο υπηρετεί ο δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος. Η ανάθεση έργου, με την ένταξη ιδιωτών στο Προσωρινό ή Ενιαίο Μητρώο κύριου ή βοηθητικού διδακτικού προσω­ πικού, γίνεται κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατά­ ξεις. Η ένταξη των ανωτέρω στο Μητρώο δεν συνεπάγε­ ται υποχρεωτικά την απασχόλησή τους στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., η οποία εξαρτάται από τις κατά καιρούς ανάγκες των εκ­ παιδευτικών του μονάδων και τη διαθεσιμότητα των με­ λών κύριου ή βοηθητικού διδακτικού προσωπικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κατά την πρώτη συνεργασία του με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κά­ θε υποψήφιο μέλος του κύριου διδακτικού προσωπικού ε­ ντάσσεται με απόφαση του Διευθυντή της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο Προσωρινό Μητρώο κύριου διδακτικού προσωπικού. Μετά την αξιο­ λόγηση των εκπαιδευτικών του ικανοτήτων κατατάσσε­ ται, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που εκδίδεται ύ­ στερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή, στο Ενιαίο Μητρώο κύριου διδακτικού προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Κατά την πρώτη συνεργασία του με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κάθε υποψήφιο μέλος του βοηθητικού διδακτικού προσωπικού εντάσσεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο Προσωρινό Μητρώο βοηθητικού διδακτι­ κού προσωπικού και διατίθεται στις εκπαιδευτικές μονά­ δες του Κέντρου. Μετά την αξιολόγησή του, που γίνεται το αργότερο σε τρεις (3) μήνες από την ένταξή του, κατα­ τάσσεται, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που εκδί­ δεται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή εκ­ παιδευτικής μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., στο Ενιαίο Μητρώο βοηθητικού διδακτικού προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Με α­ πόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. προσδιορίζεται το ανώ­ τατο όριο ωρών που μπορεί να ανατεθεί από τους Διευ­ θυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και τον Γενικό Γραμματέα στα μέλη του Προσωρινού Μητρώ­ ου κύριου και βοηθητικού διδακτικού προσωπικού, αντί­ στοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η ωριαία αποζημίωση του διδακτικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά προγράμματα που εκτελεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τα Υπουργεία και τα Ν.Π.Δ.Δ. καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη­ σης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κατά πα­ ρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 ή άλλης γενι­ κής ή ειδικής διάταξης. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται και όταν τα εκπαιδευτικά προγράμματα εκτελούνται κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας. Η αποζημίωση αυτή υπόκειται σε κρατήσεις εισφορών υπέρ των οικείων α­ σφαλιστικών Ταμείων και προσαυξάνεται με την εκάστο­ τε ισχύουσα εργοδοτική εισφορά. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα τυχόν έξοδα μετακίνησης και εκτός έ­ δρας διαμονής του διδακτικού προσωπικού, οι προϋπο­ θέσεις και ο τρόπος καταβολής τους." 2. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής: "3. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό του παρόντος άρ­ θρου έχει την ευθύνη σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών και ε­ ρευνητικών προγραμμάτων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. καθορίζεται το α­ ναλυτικό καθηκοντολόγιο του εν λόγω προσωπικού και α­ πό τα μέλη του ορίζονται οι Διευθυντές των εκπαιδευτι­ κών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Δ.Σ.. Τα καθήκο­ ντα των ανωτέρω θέσεων του ειδικού επιστημονικού προ­ σωπικού δεν είναι ασυμβίβαστα με τη δικηγορία." 3. Η παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 1943/1991, όπως αντι­ καταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2527/1997 και την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3200/2003, αντικαθίσταται ως εξής: "2. Τα Υπουργεία, οι αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού εγ­ γράφουν στον προϋπολογισμό τους του έτους κατά το ο­ ποίο προγραμματίζεται ο διορισμός των νέων υπαλλήλων τους τις αναγκαίες πιστώσεις για τις κάθε είδους δαπάνες για την εισαγωγική τους εκπαίδευση, συμπεριλαμβανο­ μένων και των δαπανών για τη μετακίνηση και τη διαμονή­ διατροφή τους στον τόπο διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το ύψος των ανωτέρω πιστώσεων, εκτός της δαπάνης για μετακίνηση, εκτιμάται μετά από ερώτημα του οικείου φορέα στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Οι πιστώσεις για τις κάθε είδους προϋπολογιζόμενες δαπάνες για την εισαγωγική εκπαί­ δευση, πλην της δαπάνης για μετακίνηση των επιμορφω­ νομένων, μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. πριν την έναρξη των προγραμμάτων. Ο τρόπος και η διαδικασία μεταφοράς των πιστώσεων και κάθε α­ ναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Α­ ποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα της μεταφοράς πιστώσεων από Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. για την εξόφληση υποχρεώσεών τους προς το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού." 4. Η διάταξη της παραγράφου 5α του άρθρου 19 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 ΑΈ) καταργείται.

Άρθρο 10Αγορά κατοικίας από υπαλλήλους υπηρεσιών προβληματικών περιοχών

Η παράγραφος 4 του άρθρου 64 του Ν. 1943/1991, ό­ πως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2085/1992, αντικαθίσταται ως ακολούθως: "4. Σε υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των νομι­ κών τους προσώπων δημοσίου δικαίου που τοποθετού­ νται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή μετατίθενται ή μετατάσσονται από υπηρεσία μη προβληματικής περιο­ χής σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή από υπηρε­ σία προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία άλλης προ­ βληματικής περιοχής, εφόσον, μετά από πενταετή παρα­ μονή, δηλώσουν ότι επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή για μια ακόμα δεκαετία και προβούν στην αγορά κατοικίας ή σε ανέγερση κατοικίας επί ιδιόκτητου οικοπέ­ δου στην περιοχή αυτή, καταβάλλεται το 40% της αξίας της κατοικίας ή της αξίας του κτίσματος σε περίπτωση α­ νέγερσης, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται από την αρ­ μόδια φορολογική αρχή, κατά το χρόνο αγοράς της κα­ τοικίας ή κατά το χρόνο περάτωσης των εργασιών ανέ­ γερσης. Προϋπόθεση για την παροχή της επιδότησης είναι η μεν αγορά να έχει πραγματοποιηθεί, οι δε εργα­ σίες να έχουν αρχίσει και ολοκληρωθεί είτε κατά τη διάρ­ κεια της πενταετίας είτε μετά τη συμπλήρωσή της. Σε πε­ ρίπτωση που στον υπάλληλο περιέρχεται ποσοστό συ­ γκυριότητας της κατοικίας, που αγοράζεται ή ανεγείρεται, ως αξία της κατοικίας λαμβάνεται η αξία του ποσοστού αυτού, όπως καθορίζεται από την αρμόδια φο­ ρολογική αρχή. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής λαμβάνεται υπό­ ψη το μέρος της αξίας της κατοικίας, όπως αυτή προσ­ διορίζεται στα προηγούμενα εδάφια, μέχρι εμβαδού 50 τ.μ. για τον άγαμο και 70 τ.μ. για τον έγγαμο, προστιθεμέ­ νων 20 τ.μ. για κάθε ανήλικο τέκνο. Για τον προσδιορισμό των τετραγωνικών μέτρων λαμβάνεται υπόψη η οικογε­ νειακή κατάσταση του δικαιούχου κατά το χρόνο αγοράς της κατοικίας ή κατά το χρόνο περάτωσης των εργασιών ανέγερσης. Η επιδότηση δεν καταβάλλεται στους υπαλλήλους, που οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή τα ανήλικα τέκνα τους έχουν κατά το χρόνο τοποθέτησης ή μετάθεσης ή μετάταξής τους, στην υπηρεσία της προβληματικής περιοχής ή αποκτούν μετα­ γενέστερα και μέχρι την υποβολή της αίτησης για την επι­ δότηση το 100% της πλήρους κυριότητας ή της επικαρ­ πίας άλλης κατοικίας, που καλύπτει το παραπάνω εμβα­ δόν και βρίσκεται στην ίδια προβληματική περιοχή. Στους υπαλλήλους, που έχουν κατά το χρόνο τοποθέ­ τησης ή μετάθεσης ή μετάταξής τους στην προβληματική περιοχή ή αποκτούν μεταγενέστερα και μέχρι την υποβο­ λή της αίτησης για την επιδότηση οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή τα ανήλικα τέκνα τους το 100% της πλήρους κυριότητας ή της επικαρπίας άλλης κατοικίας, που βρίσκεται στην ίδια προβληματική περιοχή και δεν καλύπτει το παραπάνω εμ­ βαδόν, καταβάλλεται το 40% της διαφοράς της αξίας της κατοικίας που έχουν και της αξίας της επιδοτούμενης κα­ τοικίας, όπως οι αξίες αυτές προσδιορίζονται από την αρ­ μόδια φορολογική αρχή κατά το χρόνο αγοράς ή περά­ τωσης των εργασιών ανέγερσης της επιδοτούμενης κα­ τοικίας. Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα των υπαλλήλων δεν τηρηθεί η δέσμευση της υποχρεωτικής παραμονής τους στην προβληματική περιοχή, το ποσό της επιδότησης κα­ ταλογίζεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη και ανα­ ζητείται υποχρεωτικώς από την οικεία υπηρεσία ως αχρε­ ωστήτως καταβληθέν ποσόν, πλέον των νομίμων τόκων. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε υπαλ­ λήλους που έχουν τοποθετηθεί σε υπηρεσία προβληματι­ κής περιοχής ή έχουν μετατεθεί ή μεταταγεί από υπηρε­ σία μη προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία προβλημα­ τικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία άλλης προβληματικής περιοχής μέχρι την ι­ σχύ του παρόντος νόμου, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Δι­ οίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομι­ κών ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα που συνδέονται με την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'Ρυθμίσεις οργανωτικων θεματων και θεματων λειτουργίας
Άρθρο 11Σύσταση θέσης Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή Βορείου ΕλλάδοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται μία θέση Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή Δη­ μόσιας Διοίκησης Βορείου Ελλάδος, με έδρα τη Θεσσα­ λονίκη. Ο Βοηθός Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκη­ σης Βορείου Ελλάδος επικουρεί τον Γενικό Επιθεωρητή κατά την άσκηση των καθηκόντων του στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης και ιδίως: α) Ενεργεί κατ' εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημό­ σιας Διοίκησης ή σε συνεννόηση με αυτόν μετά από πλη­ ροφόρηση από κάθε πηγή, κυρίως από τον έντυπο και η­ λεκτρονικό τύπο και γενικά τα Μ.Μ.Ε., από τις εκθέσεις των ελεγκτικών σωμάτων και τις αναφορές των υπηρε­ σιών εν γένει για περιπτώσεις διαφθοράς ή κακοδιοίκη­ σης. β) Για κάθε ενέργειά του ενημερώνει αμέσως τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και υποβάλλει σε αυτόν τα σχετικά πορίσματα και εκθέσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του Ν. 3074/2002, οι οποίες αφορούν στους Βοηθούς Γενικού Ε­ πιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η γραμματειακή υποστήριξη του Βοηθού Γενικού Ε­ πιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης Βορείου Ελλάδος παρέ­ χεται από τρεις υπαλλήλους του Υπουργείου Μακεδο­ νίας­Θράκης.

Άρθρο 12Ρύθμιση θεμάτων Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας ΔιοίκησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και ο γραμματέας του δι­ καστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου υποχρεούνται να ανακοινώνουν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοί­ κησης ο μεν πρώτος την ποινική δίωξη, που ασκείται με κάθε μορφή συμμετοχής κατά υπαλλήλου, λειτουργού ή οργάνου των φορέων της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 3074/2002 για εγκλήματα περί την υπηρεσία (άρθρα 235­ 263Α Π.Κ.), περί τα υπομνήματα (άρθρα 216, 217, 218, 220, 222 Π.Κ.), κατά της ιδιοκτησίας (άρθρα 372, 375, 381, 382 Π.Κ.) και κατά περιουσιακών δικαιωμάτων (άρθρα 386, 386Α, 389, 390, 394), που στρέφονται κατά του Δη­ μοσίου και των ως άνω φορέων, ο δε δεύτερος τα παρα­ πεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα, σε κάθε βαθμό δι­ καιοδοσίας, καθώς και τις εκδιδόμενες, επίσης σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφά­ σεις κατά των ως άνω προσώπων και για τις αξιόποινες αυτές πράξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχει δι­ καίωμα να ζητήσει από το Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπού­ μενο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ή από τους φορείς της προηγούμενης παραγράφου με υποχρέ­ ωση συμμόρφωσης των τελευταίων: 1) να παρίστανται κατά την προδικασία και την κύρια ακροαματική διαδικα­ σία ως πολιτικώς ενάγοντες και για χρηματική ικανοποίη­ ση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν από τις ως ά­ νω αξιόποινες πράξεις του υπαλλήλου, λειτουργού ή του οργάνου τους, 2) να ασκούν υπό την ιδιότητα του πολιτι­ κώς ενάγοντος όλα τα παρεχόμενα σε αυτούς ένδικα μέ­ σα κατά αποφάσεων ή βουλευμάτων, 3) να ζητούν από τον αρμόδιο Εισαγγελέα υπό την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντος να ασκήσει τα παρεχόμενα σε αυτόν ένδικα μέ­ σα κατά βουλευμάτων και αποφάσεων, καθώς και την ε­ πίσπευση της ποινικής διαδικασίας και την κατά προτίμη­ ση εκδίκαση των υποθέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, μετά α­ πό έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη­ σης και Αποκέντρωσης, μπορεί: α) Να αναθέτει την εκτέλεση μελετών και εφαρμοσμέ­ νων ερευνών σε επιστημονικούς φορείς και ειδικούς επι­ στήμονες, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθώς και τη διενέργεια έργων βέλτιστης αξιοποίησης νέων τεχνολο­ γιών και πληροφορικής στην υπηρεσία του, τα ιδιαίτερα σώματα ή τις υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου των φο­ ρέων της παραγράφου 2α του άρθρου 1 του Ν. 3074/2002. β) Να αναθέτει στα νομικά πρόσωπα του δημόσιου το­ μέα, καθώς και στα νομικά ή φυσικά πρόσωπα του ιδιωτι­ κού τομέα τη διενέργεια μελετών και ερευνών σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. γ) Να συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευ­ ρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών, όπως του Ο.Ο.Σ.Α., του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Ηνωμένων Ε­ θνών και άλλων, με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ελέγχου της κακοδιοίκησης και περιορισμού της διαφθοράς. δ) Να οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια, κυρίως για το προσωπικό των ιδιαίτερων σωμάτων και υπη­ ρεσιών επιθεώρησης και ελέγχου της παραγράφου 2α του άρθρου 1 του Ν. 3074/2002 και την ενημέρωση του κοινού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η χρηματοδότηση των αναφερόμενων στην προη­ γούμενη παράγραφο δράσεων μπορεί να γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) ή και από πό­ ρους προγραμμάτων της Ε.Ε., σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων του Γενικού Επιθεωρητή Δη­ μόσιας Διοίκησης.

Άρθρο 13Θέματα Γραφείων Γενικών Γραμματέων ΠεριφέρειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 3274/2004 δύο ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων­ειδι­ κών συνεργατών αυξάνονται σε έξι (6).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της περίπτωσης γΈ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 3274/2004 προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Είναι δυνατή και η απόσπαση υπαλλήλου που υπηρετεί σε οργανική θέση άλλης Περιφέρειας, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του οικείου Γενικού Γραμματέα."

Άρθρο 14Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων της Γενικής

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 28 του π.δ. 151/2004 "Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας" (ΦΕΚ 107 ΑΈ), για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με εξαίρεση τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και τα Τμήματα που υ­ πάγονται σε αυτήν, μπορούν να κριθούν και να επιλεγούν από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 11 του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 ΑΈ), για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων και τακτικοί υ­ πάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη­ σης και Αποκέντρωσης, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκουν. Αν οι κρινόμενοι υπάλληλοι ανήκουν στην αρμοδιότητα διαφορετικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων, ο­ ρίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημό­ σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης το Υπηρεσιακό Συμ­ βούλιο που θα διενεργήσει τις επιλογές.

Άρθρο 15Ίδρυση Κ.Ε.Π. στο Υπουργείο Εξωτερικών

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 ΑΈ) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως ακο­ λούθως: "Επιτρέπεται η σύσταση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολι­ τών στο Υπουργείο Εξωτερικών, του οποίου βασική απο­ στολή είναι η εξυπηρέτηση των αποδήμων Ελλήνων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις."

Άρθρο 16Ρύθμιση θεμάτων του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής ΠολιτικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση γΈ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 ΑΈ) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση εΈ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 ΑΈ) αντικαθίσταται ως ακολούθως: "ε. Με κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λει­ τουργίας, που εκδίδεται με απόφαση των Υπουργών Ε­ σωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζονται η οργάνωση, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η διάρθρωση, η στελέχωση και η λειτουργία των υπηρεσιών του Ινστιτού­ του, οι αμοιβές των οργάνων διοίκησής του και του προ­ σωπικού του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ­ ρεια."

Άρθρο 17Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσιακών ΣυμβουλίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 163 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/ 1999 ΦΕΚ 19 ΑΈ) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: "11. Η ιδιότητα του εισηγητή στο Υπηρεσιακό Συμβού­ λιο δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει από την έναρξη ισχύος του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 ΑΈ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 ΑΈ) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: "Εισηγητές στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δι­ καίωμα ψήφου, μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο αυ­ τού και συνταξιούχοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί από κατάλογο που καταρτίζει το ίδιο το Συμβούλιο. Η αμοιβή του Προέδρου, των μελών, των εισηγητών και του γραμματέα του Συμβουλίου αυτού καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονο­ μικών κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'Ρυθμισεισ θεματων Ο.Τ.Α.
Άρθρο 18Οικονομικά θέματα Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, δημοτικών επιχειρήσεων και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και ΑποχέτευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, που εγ­ γράφονται ή μεταφέρονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Α­ ποκέντρωσης, υπό φορέα 07­120 και ΚΑΕ 2229 "Επιχορη­ γήσεις σε Ο.Τ.Α. για λοιπούς σκοπούς", διατίθενται απευ­ θείας για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων Δήμων, Κοι­ νοτήτων και Συνδέσμων Ο.Τ.Α. με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ­ ντρωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων κατά τη δημοσί­ ευση του νόμου αυτού οφειλών των αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων προς το Ι.Κ.Α. και προς το Ελλη­ νικό Δημόσιο γίνεται από τους Ο.Τ.Α. που τις έχουν συ­ στήσει. Η καταβολή πραγματοποιείται, εφάπαξ ή σε δό­ σεις, εντός έτους από την ισχύ του παρόντος και απαλ­ λάσσεται των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, προστίμων και κάθε άλλης επιβάρυνσης. Η πιο πάνω ρύθ­ μιση περιλαμβάνει και τις αντίστοιχες οφειλές των διαδη­ μοτικών επιχειρήσεων, η δε καταβολή των οφειλών βαρύ­ νει τους δήμους και τις κοινότητες κατά το λόγο συμμε­ τοχής τους σε αυτές. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για τις ανωτέρω επιχειρήσεις που τελούν υπό καθεστώς εκκα­ θάρισης. β. Στις περιπτώσεις που εκκρεμεί ποινική δίωξη σε βά­ ρος των οργάνων διοίκησης των ανωτέρω επιχειρήσεων και καταβληθούν οι οφειλές της προηγούμενης παρα­ γράφου, η ποινική δίωξη παύει οριστικά. γ. Στην περίπτωση αΈ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 ΑΈ) μετά τις λέξεις "Οι ληξι­ πρόθεσμες" προστίθενται οι λέξεις "ή μη". Η εφάπαξ κα­ ταβολή των ανωτέρω μη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων σύμφωνα και με τη ρύθμιση της ίδιας παραγράφου πραγ­ ματοποιείται εντός δέκα (10) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. δ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του Ν. 3242/2004 μετά την περίπτωση αΈ προστίθεται περίπτωση βΈ, η οποία έχει ως εξής: "β) προς κρατικά και ιδιωτικά πιστωτικά ι­ δρύματα". ε. Η περίπτωση βΈ της ίδιας παραγράφου του αυτού άρ­ θρου αναριθμείται σε γΈ, απαλείφονται από αυτήν οι λέ­ ξεις "προς κρατικά και ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα", οι δε λοιπές περιπτώσεις γΈ, δΈ και εΈ, αναριθμούνται σε δΈ, εΈ και στΈ αντίστοιχα. στ. Στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρ­ θρου 19 του Ν. 3242/2004 περιλαμβάνονται και εκείνες των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού. Η σχετική αίτη­ ση δανειοδότησης θα πρέπει να υποβληθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσα σε δέκα μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 18 του Ν. 1069/1980, ό­ πως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: "Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης της ε­ πιχείρησης ενεργείται από δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορ­ κωτών Λογιστών της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 και διορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας στην αρχή κάθε οικονομικού έτους."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 ΑΈ), ισχύουν ομοίως και για τον πωλούμενο στο εσω­ τερικό της Χώρας ζύθο, ο οποίος εισάγεται ή προέρχεται από άλλες χώρες. Στην περίπτωση αυτή, υπόχρεος απόδοσης του φόρου είναι ο εισαγωγέας του ζύθου στην Ελλάδα ή άλλος νόμι­ μος αντιπρόσωπος της εταιρίας παραγωγής του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η περίπτωση εΈ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3274/ 2004 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "ε) από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον έχουν επιδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, είναι δυνατόν να εξυπηρε­ τούνται με σύναψη δανείων από το Ταμείο Παρακαταθη­ κών και Δανείων, ύστερα από σχετική αίτησή τους. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται όλες οι περιπτώσεις του άρ­ θρου 4 του Ν. 2672/1998, οι δαπάνες των οποίων καλύπτο­ νται με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 268 του π.δ. 410/1995 και τα όρια προϋπολογισμού των 200.000.000, 800.000.000, 1.300.000.000, 800.000.000, 1.300.000.000, 200.000.000, 1.300.000.000 και 1.300. 000.000 δραχμών που αναφέρονται στα αρμόδια όργανα θεώρησης μελετών αυξάνονται σε 1.500.000, 6.000.000, 12.000.000, 6.000.000, 12.000.000, 1.500.000, 9.400.000 και 9.400.000 ευρώ, αντιστοίχως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού υποχρεούνται να αποδί­ δουν τις πιστώσεις της περίπτωσης βΈ της παρ. 6 του άρ­ θρου 113 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 ΑΈ), όπως ισχύει, στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορίες χωρικής αρμο­ διότητάς τους, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την η­ μέρα που θα λάβουν γνώση της απόφασης κατανομής του δεύτερου εδαφίου της ανωτέρω διάταξης. Σε περίπτωση που δήμος ή κοινότητα δεν αποδώσει την πίστωση που του αναλογεί εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, αυτή ανακαλείται με απόφαση του Υπουρ­ γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και μεταφέρεται στον Προϋπολογισμό της οικείας Περι­ φέρειας, προκειμένου να διατεθεί με απόφαση του Γενι­ κού Γραμματέα στις σχολικές επιτροπές και σχολικές ε­ φορίες, στις οποίες δεν αποδόθηκαν οι αναλογούσες πι­ στώσεις από τους αρμόδιους δήμους ή κοινότητες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 ΑΈ) παρατείνεται από τη λήξη της μέ­ χρι 31.12.2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το άρθρο 11 του Ν. 3250/2004 (ΦΕΚ 124 ΑΈ) αντικαθί­ σταται ως εξής: "Η ισχύς της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 ΑΈ) αρχίζει από 1.7.2005."

Άρθρο 19Εκμισθώσεις ακινήτων του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και

Ν.Π.Δ.Δ. σε παραμεθόριους νησιωτικούς νομούς Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν. 2741/1999 τροποποιείται ως εξής: "Το ετήσιο μίσθωμα στις παραπάνω παρατάσεις δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο από το 10% της εκά­ στοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου ή της αγοραίας αξίας, στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αυτό, εκτός από τους παραμεθόριους νησιωτικούς νο­ μούς που έχουν υπαχθεί στην περιοχή ΕΈ του Ν. 289/ 1976, όπου το παραπάνω ποσοστό ορίζεται σε 6%."

Άρθρο 20Σύσταση Επιτροπής Κώδικα Κατάστασης των

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Συνιστάται επιτροπή για τη σύνταξη νέου Κώδικα Κατά­ στασης των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που α­ ποτελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως Πρόεδρο, β) έναν Σύμβουλο του Συμβουλίου της Επικρατείας, γ) τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Ε­ σωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δ) τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Τοπι­ κής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημό­ σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ε) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λει­ τουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στ) τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπι­ νου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοί­ κησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ζ) τον Προϊστάμενο Τμήματος Προσωπικού Ο.Τ.Α., η) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, θ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ερ­ γαζομένων Ο.Τ.Α. και έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Ο.Τ.Α.. Ως μέλη της γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται δύο υπάλληλοι, της κατηγορίας ΠΕ του Τμήματος Προσωπι­ κού Ο.Τ.Α.. Το σχέδιο του Κώδικα που θα συντάξει η Επιτροπή του άρθρου αυτού θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ε­ σωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος περαίωσης του έρ­ γου, οι ειδικοί εισηγητές και τα μέλη της γραμματείας της Επιτροπής, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων που αναφέρο­ νται στη λειτουργία της, στη διοικητική μέριμνα και τη γραμματειακή υποστήριξη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό­ σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οι­ κονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επι­ τροπής, των ειδικών εισηγητών και των μελών της γραμ­ ματείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της. 603 ΦΕΚ

Άρθρο 21Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠρογραμμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστάται "Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης", η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η υπηρεσία αυτή είναι αρ­ μόδια για την άσκηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ε­ σωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ως τελικού δικαιούχου κατά την έννοια του εδαφίου στΈ του άρθρου 1 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 ΑΈ) και ιδίως για θέ­ ματα σχετικά με τον τρόπο, τη διαδικασία, το σχεδιασμό, το συντονισμό, τη διοίκηση και διαχείριση, την παρακο­ λούθηση και τον έλεγχο των πράξεων και ενεργειών του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή επιχειρησιακών προ­ γραμμάτων και την υποβολή στην αρμόδια διαχειριστική αρχή των απαραίτητων στοιχείων, καθώς και τη διαμόρ­ φωση θέσεων και διατύπωση εισηγήσεων για πολιτικές α­ ναφορικά με τα ανωτέρω προγράμματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την υπηρεσία αυτήν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Ν. 2860/2000.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήρι­ ξης, η διάρθρωσή της και οι απαιτούμενες θέσεις προσω­ πικού καθορίζονται με τον Οργανισμό του Υπουργείου Ε­ σωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και μπορεί να πληρούνται με μετάταξη δημοσίων υπαλλήλων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό­ σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οι­ κονομικών εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υ­ πηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαι­ σίου Στήριξης και ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης, διάρθρωσης, στελέχωσης, καθώς και κάθε άλλη ανα­ γκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της μέχρι την έκδο­ ση του ανωτέρω Οργανισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'Ρυθμιση λοιπων θεματων
Άρθρο 22Ρύθμιση υπηρεσιακών θεμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρ­ θρου 5 του Ν. 3051/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Μετάταξη μπορούν να ζητήσουν και δικαστικοί υπάλ­ ληλοι με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η προθεσμία που ορίζει το εδάφιο βΈ της παραγρά­ φου 2 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 ΑΈ) παρα­ τείνεται μέχρι την 31.12.2005.

Άρθρο 23Θέματα αλλοδαπώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του Ν. 2910/2001 τροποποιείται ως εξής: "1. Επιτρέπεται να εισέλθουν στη Χώρα, αφού προη­ γουμένως λάβουν ειδική θεώρηση εισόδου, την οποία ο πρόξενος μπορεί να αρνηθεί αιτιολογημένα, ιδίως όταν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Το στοιχείο δΈ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής: "δ. Αλλοδαποί, οι οποίοι προέρχονται από τρίτες χώρες που απασχολούνται νόμιμα και κανονικά σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλο κράτος ­ μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσπώνται στην Ελλάδα, για την εκτέλεση εργασίας ή έργου, στο πλαίσιο σχετικής συμβατικής υπο­ χρέωσης και για το ισχύον χρονικό διάστημα της ανωτέ­ ρω σύμβασης." β. Στο στοιχείο βΈ της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν. 2910/2001 προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής: "Για τους αλλοδαπούς της περίπτωσης δΈ της παρ. 1 προσκομίζεται βεβαίωση της επιχείρησης, ότι έχει ανα­ λάβει συμβατική υποχρέωση εκτέλεσης συγκεκριμένης εργασίας ή έργου στην Ελλάδα και για το σκοπό αυτόν πρόκειται να απασχοληθεί ο αποσπώμενος αλλοδαπός." γ. Η παρ. 4 του άρθρου 35 του Ν. 2910/2001 συμπλη­ ρώνεται ως εξής: "Για τους αλλοδαπούς της περίπτωσης δΈ της παραγρά­ φου 1 η άδεια διαμονής χορηγείται για το χρόνο που α­ παιτείται για την εκπλήρωση της αναληφθείσας συμβατι­ κής υποχρέωσης από την επιχείρηση και δεν μπορεί να υ­ περβαίνει συνολικά το ένα έτος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον τούτο δικαιολογείται από την α­ νάγκη εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης της επι­ χείρησης, η ανωτέρω άδεια διαμονής δύναται να ανανεω­ θεί για έξι (6) επιπλέον μήνες."

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων που αφορούν την αρμοδιότητά της, καθορίζονται τα προσω­ πικά δεδομένα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των αλλοδαπών πολιτών που ζουν στην Ελλάδα, τα οποία δύνανται να συλλέγουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζο­ νται οι αρμόδιες υπηρεσίες αλλοδαπών και μετανάστευ­ σης, καθώς και οι δήμοι και οι κοινότητες της Χώρας, προκειμένου να τηρούν Μητρώο Αλλοδαπών και να αντι­ μετωπίζονται λοιπές ανάγκες εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, σύμφωνα και με τη ρύθμιση της παραγρά­ φου 1 του άρθρου 41 του Ν. 2910/2001. Με την ίδια από­ φαση καθορίζονται οι διαδικασίες και οι φορείς συλλο­ γής, τήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, οι προϋποθέσεις κοινοποίησής τους στα δικαιούμενα φυσι­ κά πρόσωπα, στα οποία αφορούν, καθώς και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης αρχείων.

Άρθρο 24Θέματα ομογενών

Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του Ν. 1975/1991 αντι­ καθίσταται ως εξής: "2. Σε περίπτωση αμφισβήτησης ως προς την ιδιότητα του αλλοδαπού ως ομογενούς αποφασίζει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου."

Άρθρο 25Υπηρεσιακή κατάσταση μη επανεκλεγέντων βουλευτώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Βουλευτής που επανέρχεται στην υπηρεσία ή την ερ­ γασία του, ύστερα από την απώλεια της βουλευτικής ι­ διότητας, κατόπιν μη επανεκλογής, δεν υπόκειται σε με­ τάθεση, απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση, μεταφορά ή ο­ ποιαδήποτε άλλη υπηρεσιακή ή εργασιακή μεταβολή χωρίς αίτησή του για τέσσερα (4) έτη από την επάνοδο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στον επανερχόμενο καταβάλλονται και οι επιπλέον κάθε είδους απολαβές, οι οποίες παρέχονται σε όσους υ­ παλλήλους της ίδιας υπηρεσίας ή εργοδότη κατέχουν ί­ δια ή αντίστοιχη με τον επανερχόμενο θέση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει από 8.3.2004.

Άρθρο 26Εξαίρεση από τους περιορισμούς κατανάλωσης καυσίμων

Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117 ΑΈ) προστίθεται παράγραφος 3, ως ακολούθως: "3. Από τους περιορισμούς της κατανάλωσης καυσίμων της περίπτωσης εΈ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εξαι­ ρούνται από 1.1.2001 τα αυτοκίνητα­οχήματα της Υπηρε­ σίας Πολιτικής Αεροπορίας, που εξυπηρετούν ανάγκες μεταφοράς προσωπικού που εργάζεται στα αεροδρόμια και προσωπικού επιφορτισμένου με τον έλεγχο καλής λει­ τουργίας ραδιοβοηθημάτων, τηλεπικοινωνιακών σταθ­ μών, RADAR, απαραίτητων για την ασφάλεια των αερο­ σκαφών και την απρόσκοπτη διεξαγωγή των πτήσεων."

Άρθρο 27Επαναλειτουργία Επιτροπών

Οι Επιτροπές του άρθρου 7 του Ν. 2320/1995 (ΦΕΚ 133 ΑΈ), των οποίων η λειτουργία έληξε, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 284 ΑΈ) στις 31.3.2004, ανασυνιστώνται μέσα σε ένα δίμηνο από την έ­ ναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την εξέταση των κατά το άρθρο αυτό (άρθρο 7 του Ν. 2320/1995) εκκρε­ μών μέχρι την παραπάνω ημερομηνία υποθέσεων. Για την ανασύσταση και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα εφαρ­ μόζεται το εν λόγω άρθρο 7. Οι επιτροπές αυτές οφείλουν να περατώσουν το έργο τους μέχρι την 31.12.2006.

Άρθρο 28Πιστοποίηση γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ

Η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, όπου αυτή προβλέπεται ως πρόσθετο προσόν διορισμού στο δημό­ σιο τομέα, καθώς και οι φορείς που χορηγούν αντίστοιχα πιστοποιητικά, πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγ­ γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), με βάση και την επί του θέματος αυτού διεθνή πρακτική. Η διαδικασία πιστοποίησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι­ κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ο.Ε.Ε.Κ.. Ωσότου γίνει η πιστοποίηση από τον Ο.Ε.Ε.Κ. των φορέων που χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης πληρο­ φορικής ή χειρισμού Η/Υ, οι υποψήφιοι για διορισμό που δεν αποδεικνύουν την ανωτέρω γνώση με τους τρόπους που ορίζονται στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 ΑΈ), όπως κάθε φο­ ρά ισχύει, εφόσον κατατάσσονται σε πίνακα διοριστέων, υποχρεούνται πριν από το διορισμό τους να εξετασθούν στον Ο.Ε.Ε.Κ., προκειμένου να πιστοποιηθεί η απαιτούμε­ νη γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. Όσοι αποτυγ­ χάνουν, διαγράφονται από τον πίνακα διοριστέων.

Άρθρο 29Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου, καταργείται κάθε άλ­ λη γενική ή ειδική διάταξη, η οποία έχει αντίθετο περιεχό­ μενο.

Άρθρο 30ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 ΑΈ) δύνανται να αποσπώνται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 3270/2004 και να ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης ως μέλη του Υπηρεσιακού Συμ­ βουλίου του προσωπικού του Υπουργείου Τουριστικής Α­ νάπτυξης και μόνιμοι υπάλληλοι με ΑΈ βαθμό του Ελληνι­ κού Οργανισμού Τουρισμού από αυτούς που έχουν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3260/2004, οι οποίοι τοποθετούνται ως Προϊστάμενοι Δι­ ευθύνσεων του Υπουργείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του άρ­ θρου 8 του Ν. 3260/2004 ως προϊστάμενοι οργανικών μο­ νάδων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης δύνανται να επιλέγονται, μετά από αίτησή τους και υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού από αυτούς που έ­ χουν τις οριζόμενες στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3260/2004 προϋποθέσεις. Οι υπάλληλοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που θα επιλεγούν ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης αποσπώνται κα­ τά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων στο Υπουργείο αυτό μέχρι τη λήξη της τριετούς θητείας τους.

Άρθρο 31Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια ΕκπαίδευσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Τα ακαδημαϊκά έτη 2005­2006, 2006­2007 και 2007­2008, οι κάτοχοι πτυχίου ΒΈ κύκλου σπουδών ημε­ ρήσιου Τ.Ε.Ε. των τομέων Μηχανολογικού, Ηλεκτρολο­ γικού, Ηλεκτρονικού, Κατασκευών, Οικονομίας και Διοί­ κησης, Ναυτικού και Ναυτιλιακού, Πληροφορικής­Δι­ κτύων Η/Υ, Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών, Υγείας και Πρόνοιας και Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος και των αντίστοιχων προς αυτούς τομέων των πρώην Τ.Ε.Λ. ή των Ναυτικών Λυκείων που δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 ΑΈ), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 36 του άρθρου 14 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 ΑΈ) και όπως έχουν καθοριστεί με την αρ. Φ.153/8104/ Β6/ 26.1.2004 (ΦΕΚ 167 ΒΈ) απόφα­ ση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις Σχολές Μονίμων Υπα­ ξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Υπαξιωματικών Πο­ λεμικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Τεχνικών Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και τις Σχολές Αστυφυ­ λάκων της Ελληνικής Αστυνομίας. β) Για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματι­ κών (Α.Σ.Σ.Υ.) της παρ. 1α το ποσοστό του αριθμού των ει­ σακτέων καθορίζεται σε οκτώ τοις εκατό (8%) επί του πο­ σοστού που αναλογεί σε όσους διαγωνίζονται κατ' έτος στα μαθήματα της ΓΈ τάξης του Ενιαίου Λυκείου και υπά­ γεται στη γενική σειρά και στις ειδικές κατηγορίες του Ν. 582/1970 και του Ν. 1297/1982, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Για τις Σχολές Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αριθμός θέσεων ή το ποσοστό θέσεων επί του αριθμού των εισακτέων ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. γ) Για την εισαγωγή στις σχολές αυτές διενεργούνται ει­ σιτήριες εξετάσεις με κοινά θέματα σε εθνικό επίπεδο σε τρία μαθήματα από αυτά που εξετάζονται στον ΒΈ κύκλο σπουδών, από τα οποία τα δύο είναι γενικής παιδείας και το τρίτο ειδικότητας. δ) Η εισαγωγή των υποψηφίων στις σχολές αυτές γίνε­ ται εφόσον έχουν συγκεντρώσει στις εξετάσεις σύνολο μορίων, τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνα­ τού, κατά φθίνουσα σειρά μορίων. ε) Κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι κείμενες ειδικές διατάξεις περί προϋποθέσεων και ό­ ρων εισαγωγής στις σχολές της παραγράφου 1 του πα­ ρόντος άρθρου. στ) Τυχόν θέσεις που δεν πληρώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου μεταφέρονται και προστίθενται στις θέσεις των υποψηφίων από τα Ημερήσια ή Εκκλη­ σιαστικά Ενιαία Λύκεια κατά τις ισχύουσες διατάξεις. ζ) Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 εφαρμόζονται ανάλογα και στους σπουδα­ στές των Σχολών του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα εξεταζόμενα μαθήματα, ο τρόπος και η διαδικασία εξέτασής τους, ο τρόπος και η διαδικασία βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων, οι συντελεστές βαρύτητας κατά εξε­ ταζόμενο μάθημα για τον υπολογισμό του συνολικού α­ ριθμού μορίων, ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής της δήλωσης προτίμησης των υποψηφίων, τα απαιτούμε­ να δικαιολογητικά, ο τρόπος και η διαδικασία συγκέντρω­ σης των δικαιολογητικών και των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων, ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογι­ κών στοιχείων και των προτιμήσεων, η κατάρτιση των πι­ νάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία τμήματα εισαγωγής, ο τρό­ πος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγομέ­ νων, ειδικότερα θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 εδάφ. βΈ του Ν. 2909/2001, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ­ θρου 6 παρ. 23 εδάφ. γΈ του Ν. 3027/2002, εφαρμόζονται και για τα ακαδημαϊκά έτη 2005­2006, 2006­2007 και 2007­2008.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 10.2.2005.

Άρθρο 32

Κατατάξεις προσωπικού των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. που έγιναν κατ' εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2839/2000 και οι οποίες αφορούσαν συμβάσεις καταρτισθείσες σύμ­ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποι­ ήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρ­ θρου 17 του Ν. 2539/1997 και της παραγράφου 9 του άρ­ θρου 9 του Ν. 2623/1998 και οι οποίες μέχρι τη δημοσίευ­ ση του παρόντος νόμου δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί δικαστικώς, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.

Άρθρο 33Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν από τις διατάξεις του ορίζεται διαφορετικά. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Ε­ φημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νό­ μου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΣΠ. ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ­ ΘΡΑΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ν. ΤΣΙΑΡΤΣΙΩΝΗΣ Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ