267 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3614/2007

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 24 - Μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής
03 Δεκεμβρίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267
3 Δεκεμβρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3614
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 24Μέσα χρηματοδοτικής τεχνικήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στo πλαίσιo των επιχειρησιακών προγραμμάτων ή του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ταμείων ή ταμείων χαρτοφυλακίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 44 του Κανονισμού, στα άρθρα 35, 36 και 37 του Κανονισμού 498/2007 και στα άρθρα 51 και 52 του Κανονισμού 1974/2006.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού δύναται να ιδρύονται ταμεία της παραγράφου 1. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη συνεισφορά από επιχειρησιακά προγράμματα σε ταμεία της προηγούμενης παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

(α) Στους σκοπούς του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του άρθρου 2 του π.δ. 95/1996 (ΦΕΚ 76 Α΄) προστίθεται: «Η λειτουργία ταμείων αστικής ανάπτυξης κατά την έννοια του άρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/06 του Συμβουλίου». (β) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών δύναται να αναδιαρθρώνονται οι αρμοδιότητες στις κεντρικές και περιφερειακές διευθύνσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και να προστίθενται νέες αρμοδιότητες σε αυτές, προκειμένου να αναλάβουν τη διαχείριση διακριτών χρηματοδοτικών μονάδων ως ταμείων αστικής ανάπτυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Κανονισμού και στα άρθρα 43, 44 και 46 του Εφαρμοστικού Κανονισμού. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες των ταμείων, η οργάνωση, ο αριθμός, η σύνθεση της στελέχωσής τους, ο τρόπος λειτουργίας τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης δύνανται να μετέχουν με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη δημιουργία ταμείων αστικής ανάπτυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Κανονισμού και στα άρθρα 43, 44 και 46 του Εφαρμοστικού Κανονισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι συμμετοχής των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των λοιπών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στα ανωτέρω ταμεία.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΚΟΝΤΟΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μ. ΛΙΑΠΗΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους