267 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3614/2007

Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 27 - Υποστήριξη των φορέων της αυτοδιοίκησης
03 Δεκεμβρίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267
3 Δεκεμβρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3614
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 27Υποστήριξη των φορέων της αυτοδιοίκησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

(α) Για την τεχνική και τη διαχειριστική υποστήριξη των υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατά την προετοιμασία, την υλοποίηση και τη διαχείριση των έργων που χρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα, δύναται να συσταθεί, με απόφαση του Νομάρχη, ομάδα έργου με στελέχη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στελέχη που διατίθενται από Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες Ο.Τ.Α. και άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά από σχετική έγκριση της διάθεσης αυτών από τα αρμόδια όργανα των φορέων στους οποίους υπηρετούν ή με τους οποίους συμβάλλονται. Η απόφαση της διάθεσης αυτών μπορεί να αφορά την έγκριση της άσκησης παράλληλων καθηκόντων. (β) Με την απόφαση του Νομάρχη δύνανται να ενταχθούν μετά από διαδικασία επιλογής στην ομάδα έργου και στελέχη τα οποία υπογράφουν για το σκοπό αυτόν σύμβαση ορισμένου χρόνου με Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και διατίθενται με απόφασή της στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου έχουν χρονική διάρκεια μέχρι ενός έτους που μπορεί να παραταθεί μέχρι τη λήξη της χρονικής διάρκειας λειτουργίας της ομάδας έργου. (γ) Η ομάδα έργου εποπτεύεται από τον Νομάρχη και με την απόφαση συγκρότησης της ομάδας έργου ορίζεται ο συντονιστής της και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της και η χρονική διάρκεια λειτουργίας της, σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 2. (δ) Οι διατάξεις των εδαφίων (α), (β) και (γ) εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομαρχιακά διαμερίσματα των ενιαίων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το σύστημα επιλογής που περιλαμβάνει διαδικασία και κριτήρια επιλογής για τη στελέχωση των ομάδων έργου, η διαδικασία επιλογής από τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α., εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, η οργάνωση, ο αριθμός και η σύνθεσή τους, η κάλυψη του κόστους οργάνωσης και λειτουργίας τους, η διαδικασία πληρωμής τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια απόφαση δύναται να προσδιορίζεται το περιεχόμενο, οι διαδικασίες εκπόνησης και λοιπές σχετικές λεπτομέρειες των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας του άρθρου 34 είναι δυνατή η παροχή συμβουλευτικής τεχνικής υποστήριξης στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού μέσω συμβάσεων παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 22 για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, δύνανται να διατίθενται πιστώσεις από τα ετήσια προγράμματα τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19, καθώς και από τα ετήσια προγράμματα τεχνικής βοήθειας του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 2860/2000. Με την απόφαση της παραγράφου 2 δύναται να συγκροτείται επιτροπή για το συντονισμό και την παρακολούθηση των ενεργειών υποστήριξης του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με την απόφαση της παραγράφου 2 δύναται να προσδιορίζονται οι διαδικασίες σύστασης, στελέχωσης, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση και η σύνθεση ομάδων υποστήριξης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, οι οποίες συστήνονται στις Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων. Το κόστος οργάνωσης και λειτουργίας των ομάδων αυτών καλύπτεται από πόρους των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Α. ΚΟΝΤΟΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Μ. ΛΙΑΠΗΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του
Κράτους