38 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3648/2008

Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Άρθρο 27 - Αποζημίωση Προέδρου Δ.Σ. Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας
29 Φεβρουαρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38
29 Φεβρουαρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3648
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 27Αποζημίωση Προέδρου Δ.Σ. Μετοχικού Ταμείου ΑεροπορίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παραγράφου 16 του άρθρου 2 του ν. 1988/1939 (ΦΕΚ 414 Α΄), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 3981/1959, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, εφόσον ανήκει στους εν αποστρατεία Αξιωματικούς, λαμβάνει ως μηνιαία αποζημίωση από το Ταμείο το ήμισυ των μηνιαίων αποδοχών εν ενεργεία ομοιοβάθμου του στρατιωτικού, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά από τις οικείες μισθολογικές διατάξεις. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στην προβλεπόμενη κράτηση υγειονομικής περίθαλψης και φόρου εισοδήματος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ως μηνιαίες αποδοχές νοούνται ο μηνιαίος βασικός μισθός του άρθρου 50 και τα επιδόματα των παραγράφων Α1 και Α3 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003, όπως κάθε φορά ισχύουν και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές, αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των επιδομάτων και λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 2448/ 1996 (ΦΕΚ 279 Α΄).

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΑΓ.−Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ