38 Α' 2008

ΝΟΜΟΣ 3648/2008

Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Άρθρο 33 - Λοιπές διατάξεις
29 Φεβρουαρίου 2008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 38
29 Φεβρουαρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3648
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 33Λοιπές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κωδικοποιούνται σε ενιαία κείμενα οι νομοθεσίες που αφορούν: α. Προστασία και αποκατάσταση αναπήρων πολέμου, αναπήρων ειρηνικής περιόδου, ανάπηρων αγωνιστών Αντιδικτατορικού Αγώνα του ν. 1543/1985 (ΦΕΚ 73 Α΄), ανάπηρων αγωνιστών του Δημοκρατικού Στρατού του ν. 1863/1989, ανάπηρων πολέμου αμάχου πληθυσμού του ν. 812/1943 (περιόδου 1940−1949), όπως ισχύει σήμερα και ανάπηρων αμάχου πληθυσμού του ν. 1863/1989 (ΦΕΚ 204 Α΄), καθώς και των θυμάτων των παραπάνω κατηγοριών. β. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού. γ. Το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού. δ. Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας. ε. Τους ειδικούς λογαριασμούς «Ταμεία Αλληλοβοήθειας» των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του π.δ. 290/2002 (ΦΕΚ 260 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ), στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ), στη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) και στο Γραφείο του Υπουργού, ενενήντα οκτώ (98) θέσεις μόνιμου πολιτικού προσωπικού και πενήντα πέντε (55) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 3α΄ του άρθρου 2 του π.δ. 290/2002, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, είκοσι δύο (22) θέσεις, στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, είκοσι δύο (22) θέσεις, στη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων, πέντε (5) θέσεις, στο Γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας έξι (6) θέσεις, και κατανέμονται κατά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα ως ακολούθως:». β. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του π.δ. 290/2002 (ΦΕΚ 260 Α΄), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η διαδικασία και τα κριτήρια πλήρωσης των θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, το γνωστικό αντικείμενο εξειδίκευσης και τα της σχετικής προκήρυξης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας. Η νομιμότητα της διαδικασίας και των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων ελέγχονται από το Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητές του και τις ειδικότερες ρυθμίσεις της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Για τα προσόντα πρόσληψης του ως άνω προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄), περί καθορισμού των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα, όπως κάθε φορά ισχύει. Οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού του άρθρου αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας.»

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΥΑΓ.−Β. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Φ. ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ