80 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3763/2009

Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/ 74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/ 69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ Κ.Β.Σ.
Άρθρο 11
27 Μαΐου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80
27 Μαΐου 2009

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3763
Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/ 74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/ 69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 11

Στο άρθρο 53 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α΄) προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4 ως εξής: «3. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του δεύτερου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.) εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισµός λειτουργίας ∆ηµοσίων Οικονοµικών Υπηρεσιών (∆.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (ΦΕΚ 6 Α΄), όπως αυτές ισχύουν, που αφορούν τα Τµήµατα ή Γραφεία Ελέγχου και τις διαδικασίες και τα θέµατα του φορολογικού ελέγχου γενικά. Τα πιο πάνω Τµήµατα ή Γραφεία έχουν και την αρµοδιότητα επιµέλειας έκδοσης των κατά περίπτωση διοικητικών πράξεων επιβολής των προβλεπόµενων κυρώσεων και περαιτέρω βεβαίωσης ειδικά των προστίµων, καθώς και τήρησης στατιστικών στοιχείων και λοιπών πληροφοριών σε σχέση µε τους διενεργούµενους ελέγχους και τα αποτελέσµατά τους. 4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 28 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄) προστίθεται νέα περίπτωση στ΄ που έχει ως εξής: «στ) Την υποστήριξη γενικώς, µέσω της δηµιουργίας βάσεων δεδοµένων και πληροφοριών και της επεξεργασίας αυτών, των υπόλοιπων Τµηµάτων της ∆ιεύθυνσης. Ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το Τµήµα Ε΄ της ∆ιεύθυνσης και σχετίζονται µε θέµατα πληροφοριών εµπιστευτικής φύσεως ισχύουν ανάλογα και για το Τµήµα ∆΄»».

Αθήνα, 22 Μαΐου 2009
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Α. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ Α. ΣΑΜΑΡΑΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 26 Μαΐου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ