119 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3864/2010

Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Άρθρο 12 - Οικονομικά αποτελέσματα − Διάθεση κερδών
21 Ιουλίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 119
21 Ιουλίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3864
Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 12Οικονομικά αποτελέσματα − Διάθεση κερδώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Ταμείο υποχρεούται να δημιουργήσει λογαριασμούς αποθεματικών από διαφορές αποτίμησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα καθαρά κέρδη και ζημίες του Ταμείου προσδιορίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, προσαρμοσμένα για τον ειδικό σκοπό του Ταμείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα διανεμόμενα κέρδη προκύπτουν ως ακολούθως: α. με αφαίρεση από τα καθαρά κέρδη του συνολικού ποσού μη πραγματοποιηθέντων κερδών από διαφορές αποτίμησης και με μεταφορά του αντίστοιχου ποσού στον οικείο λογαριασμό αποθεματικών από διαφορές αποτίμησης και β. με αφαίρεση από τον οικείο λογαριασμό αποθεματικών από διαφορές αποτίμησης και πρόσθεση στα κατά το προηγούμενο εδάφιο α΄ διανεμόμενα κέρδη, του ποσού τυχόν μη πραγματοποιηθέντων κερδών που είχε αφαιρεθεί από τα καθαρά κέρδη μίας ή περισσοτέρων προηγούμενων χρήσεων και είχε πραγματοποιηθεί εντός της τρέχουσας χρήσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από διαφορές αποτίμησης θα μεταφέρονται στους οικείους λογαριασμούς διαφορών αποτίμησης έως ότου οι εν λόγω λογαριασμοί εμφανίζουν μηδενικό υπόλοιπο. Κατόπιν τούτου οι ως άνω ζημίες καλύπτονται από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης και εν συνεχεία από το κεφάλαιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση των οικονομικών του καταστάσεων, το Ταμείο μεταφέρει το σύνολο των διανεμόμενων κερδών στο Ελληνικό Δημόσιο, ως έσοδο για τους σκοπούς του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.