119 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3864/2010

Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Άρθρο 6 - Διαδικασίες ενεργοποίησης του Ταμείου
21 Ιουλίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 119
21 Ιουλίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3864
Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 6Διαδικασίες ενεργοποίησης του ΤαμείουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο πληροί τις υποχρεώσεις κεφαλαιακής επάρκειας του άρθρου 28 του ν. 3601/2007 και της Πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ), μπορεί να υποβάλει αίτημα στο Ταμείο για κεφαλαιακή ενίσχυση, κατόπιν υπόδειξης της Τράπεζας της Ελλάδος ή με δική του πρωτοβουλία, η οποία μπορεί να τύχει της υποστήριξης της Τράπεζας της Ελλάδος εφόσον, σε κάθε περίπτωση, συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) Με βάση συντηρητικές παραδοχές της Τράπεζας της Ελλάδος εκτιμάται ότι υφίσταται βάσιμος κίνδυνος ως προς τη δυνατότητα του πιστωτικού ιδρύματος να συνεχίσει να τηρεί τις υποχρεώσεις κεφαλαιακής επάρκειας, που υπέχει βάσει του άρθρου 28 του ν. 3601/2007 και της ΠΔ/ΤΕ 2595/20.8.2007 και (β) Έχουν αποβεί άκαρπες οι προσπάθειες του πιστωτικού ιδρύματος να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά του με τη συμμετοχή των υφιστάμενων ή νέων μετόχων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί επίσης να υποδείξει σε πιστωτικό ίδρυμα την υποβολή αιτήματος στο Ταμείο για κεφαλαιακή ενίσχυση, εφόσον: (α) Το πιστωτικό ίδρυμα δεν πληροί τις υποχρεώσεις κεφαλαιακής επάρκειας, που υπέχει βάσει του άρθρου 28 του ν. 3601/2007 και της ΠΔ/ΤΕ 2595/20.8.2007 και συντρέχει παράλληλα και η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή (β) Το πιστωτικό ίδρυμα δεν πληροί τις υποχρεώσεις κεφαλαιακής επάρκειας, που υπέχει βάσει του άρθρου 27 του ν. 3601/2007 και συντρέχει παράλληλα και η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Οι κατά τα ανωτέρω υποδείξεις της Τράπεζας της Ελλάδος θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες και διατυπωμένες εγγράφως, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 και εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα δεν υποβάλει αίτημα στο Ταμείο για κεφαλαιακή του ενίσχυση, η Τράπεζα της Ελλάδος προβαίνει στον ορισμό Επιτρόπου, σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 2 του ν. 3601/2007, ή στην ανάκληση της άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ίδιου νόμου. β. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ζητήσει την απομάκρυνση των υπεύθυνων προσώπων του άρθρου 5 παράγραφος 10 περίπτωση γ’ στοιχείο i του ν. 3601/2007, εάν κρίνει ότι τα εν λόγω πρόσωπα δεν έλαβαν όλα τα στη δικαιοδοσία τους μέτρα και δεν προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποδείξεις της για αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας του πιστωτικού ιδρύματος. Τα νέα υπεύθυνα πρόσωπα θα πρέπει να τυγχάνουν της αποδοχής του Ταμείου και θα αξιολογούνται, ως προς την επάρκεια και αποτελεσματικότητά τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της κεφαλαιακής ενίσχυσης, με δυνατότητα απομάκρυνσής τους από την Τράπεζα της Ελλάδος είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ταμείου. Μέχρι της ανάληψης των σχετικών καθηκόντων από νέα πρόσωπα, προσωρινά και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών, τις σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ασκούν εκπρόσωποι του Ταμείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το κατόπιν υπόδειξης της Τράπεζας της Ελλάδος αίτημα του πιστωτικού ιδρύματος για κεφαλαιακή του ενίσχυση μπορεί να υποβάλλεται στο Ταμείο το αργότερο εντός μηνός από τη λήψη της υπόδειξης και θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από: (α) Επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο θα στοιχειοθετείται το ύψος της αναγκαίας κεφαλαιακής ενίσχυσης και θα περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα, τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα προτίθεται να λάβει, ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν η διασφάλιση και ενίσχυση της φερεγγυότητάς του, μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και αποκατάστασης της κερδοφορίας του, μέσω μείωσης εξόδων ή κινδύνων, στήριξης από άλλες εταιρείες του ομίλου κ.λπ.. Στο σχέδιο θα μπορούν να περιληφθούν και πιθανές προοπτικές συγχώνευσης ή απορρόφησης ή μεταβίβασης δραστηριοτήτων ή μονάδων του σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό. (β) Λεπτομερές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων με ρητή αναφορά στο χρόνο, κατά τον οποίο το πιστωτικό ίδρυμα εκτιμά ότι θα μπορέσει να προβεί σε πιθανή εξαγορά των κατ’ άρθρο 7 προνομιούχων μετοχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του επιχειρησιακού σχεδίου το Ταμείο, κατόπιν διαβούλευσης με την Τράπεζα της Ελλάδος ή εισήγησης της τελευταίας, μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις, οι οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν από το πιστωτικό ίδρυμα εντός δέκα (10) ημερών από της γνωστοποιήσεώς τους σε αυτό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Εφόσον το Ταμείο κρίνει το τροποποιημένο σχέδιο βιώσιμο, αποφασίζει, κατόπιν διαβούλευσης με την Τράπεζα της Ελλάδος ή εισήγησης της τελευταίας, τη χορήγηση της κατά το άρθρο 7 κεφαλαιακής ενίσχυσης, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση της νομοθεσίας της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων και των ακολουθούμενων πρακτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ύψος της κεφαλαιακής ενίσχυσης αποφασίζεται από το Ταμείο, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το Ταμείο και το πιστωτικό ίδρυμα οφείλουν να εκπονήσουν από κοινού λεπτομερές σχέδιο αναδιάρθρωσης ή να τροποποιήσουν σχέδιο που έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων και τις ακολουθούμενες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εντός έξι (6) μηνών από τη χορήγηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης, το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Παράταση του χρόνου υλοποίησης, μέχρι δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο έτη, μπορεί να δοθεί με απόφαση του Ταμείου, κατόπιν διαβούλευσης με την Τράπεζα της Ελλάδος, τήρησης της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου και υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το Ταμείο θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την προσήκουσα εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης και οφείλει περαιτέρω να παρέχει στο Υπουργείο Οικονομικών κάθε αναγκαία πληροφόρηση και στοιχείο, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις ενημέρωσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.