170 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 3996/2011

Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΓΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΚΑ
Άρθρο 78 - Υπηρεσιακά Συμβούλια
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
05 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170
5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996
Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συστήνονται στους Φορείς «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ)» και «Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ)» Υπηρεσιακά Συμβούλια, αρμόδια για το προσωπικό εκάστου Φορέα, με έδρα την αντίστοιχη κεντρική υπηρεσία του Φορέα. Η συγκρότηση και ο ορισμός των μελών των ανωτέρω Υπηρεσιακών Συμβουλίων γίνεται σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51), μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι τη συγκρότηση των ΣΕΠ και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/ 2010. Στα ως άνω Υπηρεσιακά Συμβούλια και μέχρι την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι των υπαλλήλων με ισάριθμους αναπληρωτές με βαθμό Α΄, οι οποίοι υποδεικνύονται από την ΠΟΠΟΚΠ, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση των Φορέων ΤΕΑΙΤ και ΤΑΠΙΤ. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορίζεται η πρώτη του δεύτερου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος. Με την ημερομηνία αυτή, για το πρώτο έτος εφαρμογής, προσαρμόζονται αντίστοιχα οι προθεσμίες της αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (Β΄ 684) απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως αυτή ισχύει. Κατά την πρώτη εφαρμογή, η θητεία των αιρετών εκπροσώπων λήγει στις 31.12.2012. Τα ανωτέρω Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών Γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010, καθώς και για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των ως άνω Φορέων.