180 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4002/2011

Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΜΕΡΟΣ Δ΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 59 - Συγχώνευση νομικών προσώπων σε νέο φορέα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
22 Αυγούστου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180
22 Αυγούστου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4002
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο νομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Το Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον Θεσσαλονί- κης, Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο συνεστήθη με την απόφαση 6750/1959 και νομιμοποιήθηκε με το ν.δ. 650/1970 (Α΄175), το Εθνικό Ναυταθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο συνεστήθη με το π.δ. 51/2000 (Α΄43), το Περιφερειακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης Ν.Π.Δ.Δ. που συνεστήθη με το π.δ. 50/2000 (Α΄43), το Ε- θνικό Γυμναστήριο Μίκρας Θεσσαλονίκης Ν.Π.Δ.Δ. που νομιμοποιήθηκε με το ν.δ. 650/1970, εποπτευόμενα από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται σε ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που συνιστάται με τον παρόντα νόμο, με την επωνυμία «Εθνικά Αθλητι- κά Κέντρα Θεσσαλονίκης», που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού. Τους σκοπούς των συγχωνευόμενων φορέων εκπληρώνει εφεξής ο νέ- ος φορέας. β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Πολιτι- σμού και Τουρισμού, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, καταρτίζεται ο κανονισμός λει- τουργίας, με τον οποίο καθορίζονται ιδίως οι σκοποί και η έδρα αυτού, η σύνθεση και ο τρόπος συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου, η διάρκεια της θητείας των με- λών του και ο τρόπος λειτουργίας του,�οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών οργάνων δι- οίκησης του φορέα, η οργάνωση και η διάρθρωση των υ- πηρεσιών του, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, η υπηρε- σιακή κατάσταση και ο πειθαρχικός έλεγχος του προσω- πικού, και τα θέματα οικονομικής διαχείρισης, προϋπο- λογισμού και περιουσίας. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ο κανονι- σμός λειτουργίας εγκρίνεται μετά από εισήγηση της προσωρινής διοίκησης του φορέα, με διάταγμα που εκδί- δεται μέσα σε τρεις μήνες από την έκδοση των αποφά- σεων της υποπαραγράφου 5. Με το προεδρικό διάταγμα αυτό ρυθμίζονται και τα θέματα που αναφέρονται στη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των φορέων που συγχωνεύονται στο συνιστώμενο με την παρούσα παρά- γραφο νέο φορέα.

Λευκάδα, 18 Αυγούστου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Δ. ΡΕΠΠΑΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Π. ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ