195 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4009/2011

Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 80 - Λοιπές μεταβατικές διατάξεις
06 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195
6 Σεπτεμβρίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4009
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 80Λοιπές μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Έως τη συγκρότηση των Συμβουλίων των Α.Ε.Ι. σύμ- φωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η γνώμη που απαιτείται για την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 7, πα- ρέχεται από τη Σύγκλητο ή τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι., α- ντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, τέσσερα ή τρία από τα εσωτερικά και τρία ή δύο από τα εξωτερικά μέλη των δεκαπενταμελών ή ενδεκαμελών Συμβουλίων των Α.Ε.Ι., αντίστοιχα, πλην του προέδρου και του αναπληρωτή του προέδρου, διορίζονται για θη- τεία δύο ετών, ύστερα από κλήρωση που πραγματοποιεί- ται στην πρώτη συνεδρίασή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στα Α.Ε.Ι. τα οποία διοικούνται από Διοικούσα Επι- τροπή, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νό- μου που αφορούν τα όργανα της διοίκησης των Α.Ε.Ι. έ- ως τη λήξη της θητείας της επιτροπής αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3391/2005 (Α΄240) που δεν καταργούνται με τις διατά- ξεις του άρθρου 81 και οι οποίες ρυθμίζουν ιδίως την α- ποστολή, τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, τη γλώσσα διδασκαλίας και την οικονομική συμμετοχή των φοιτη- τών για την παρακολούθηση των προγραμμάτων σπου- δών, οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν και για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) που δεν καταργούνται με τις διατάξεις του άρ- θρου 81 και ρυθμίζουν ιδίως την έδρα, την αποστολή, τη λειτουργική διάρθρωση, την παροχή εξ αποστάσεως δι- δασκαλίας, το θεσμό και τα προσόντα του συνεργαζόμε- νου εκπαιδευτικού προσωπικού και τον τρόπο επιλογής του, τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών, καθώς και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής φοιτητών σε προγράμματα σπουδών και την οικονομική συμμετο- χή τους για την παρακολούθηση των προγραμμάτων αυ- τών, οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν και για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Όπου στις δια- τάξεις του ν. 2552/1997 αναφέρεται ο ακαδημαϊκός υ- πεύθυνος, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου νοεί- ται ο διευθυντής προγράμματος σπουδών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού κάθε ιδρύμα- τος ή την έκδοση του πρότυπου Οργανισμού των Α.Ε.Ι. εξακολουθούν να εφαρμόζονται για το ίδρυμα αυτό οι ι- σχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δια- τάξεις που αφορούν τα πειθαρχικά αδικήματα και τη συ- γκρότηση και λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, πλην των καθη- γητών, τις φοιτητικές λέσχες, τα εργαστήρια, τις κλινι- κές και τα μουσεία και την υγειονομική περίθαλψη των φοιτητών. Για την εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, από τη συγκρότηση των σχο- λών και των οργάνων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπου γίνεται αναφορά σε τμήμα ή τομέα νοείται η σχολή και όπου γίνεται αναφορά σε όρ- γανα του τμήματος ή του τομέα νοείται η κοσμητεία της σχολής. β) Για την κατά τα ανωτέρω εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τα πειθαρχικά αδικήματα και τη συγκρότη- ση και λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων των με- λών της ακαδημαϊκής κοινότητας, πλην των καθηγητών, όπου γίνεται αναφορά σε αντιπρυτάνεις και μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. νοούνται οι αναπληρωτές πρύτανη και οι καθηγη- τές, αντίστοιχα, όπου γίνεται αναφορά σε Ε.Ε.ΔΙ.Π. νο- είται το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), ό- που αναφέρεται το Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) νοείται το Ε.Ε.Π. και όπου αναφέρεται το Διοι- κητικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο τμήματος νοείται η κο- σμητεία σχολής. γ) Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, όπου στις διατάξεις που δεν καταργούνται σύμφωνα με το άρθρο 81 και αφορούν πειθαρχικά θέματα των καθηγητών, γίνε- ται αναφορά σε πρύτανη ή αντιπρύτανη νοείται ο πρύτα- νης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) εφαρ- μόζονται στα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα, έως την έκδοση των Οργανισμών τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η ισχύς των άρθρων 23 και 24 αρχίζει από το ακα- δημαϊκό έτος 2012-2013. Έως τότε εφαρμόζονται οι κα- τά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες σχετι- κές διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 27 δεν εφαρμόζεται για τους καθηγητές των Α.Ε.Ι. που έ- χουν θεμελιώσει δικαίωμα εκπαιδευτικής άδειας σύμφω- να με τις κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ισχύου- σες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

α) Όσοι φοιτητές συμπληρώνουν στο τέλος του α- καδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του διπλάσιου αριθμού εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το εν- δεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά δύο εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαί- ως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος. β) Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδη- μαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγα- λύτερης του αριθμού εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά τέσσερα εξάμηνα, θε- ωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ι- διότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ι- δρύματος. γ) Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας μικρό- τερης από αυτήν της προηγούμενης παραγράφου, θεω- ρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ι- διότητα όταν συμπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης με το διπλάσιο αριθμό εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρό- γραμμα σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος. δ) Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγ- γραφη αίτησή τους στη γραμματεία της οικείας σχολής, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, ε- πιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξά- μηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιό- τητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή. ε) Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον κοσμήτορα της οι- κείας σχολής, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήμα- τα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δεν χορηγού- νται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα σε φοιτη- τές: αα) που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου και ββ) για μαθήματα που παρακολουθούν για δεύτερη φορά, για τα οποία τους έχει ήδη χορηγηθεί δωρεάν σύγγραμμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

α) Μέχρι την ίδρυση σχολής ή σχολών μεταπτυχια- κών σπουδών και τη συγκρότηση των οργάνων τους, για τα υφιστάμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως ισχύει. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών μετά τη συγκρότηση των σχολών και των οργάνων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπου γίνεται αναφορά σε Γενική Συνέλευση Ειδι- κής Σύνθεσης νοείται η οικεία κοσμητεία. β) Στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου μόνου της 75548/Β7/2010 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄1032) υπάγο- νται και όλα τα Π.Μ.Σ. που λειτουργούν στα Τ.Ε.Ι..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

α) Το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσί- ευση του παρόντος νόμου, ορίζεται ο πρόεδρος της Α.ΔΙ.Π.. Το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες από τον ορι- σμό του Προέδρου ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου της Αρχής και του γενικού διευθυντή της. Με τη συγκρότηση του Συμ- βουλίου παύει η θητεία των μελών της Ολομέλειας της Α.ΔΙ.Π. κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, για τον ορισμό των μελών των επιτροπών αξιολόγησης των υποψηφίων μελών του Συμβουλίου δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου. β) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, τα μισά από τα μέλη του Συμβουλίου της Αρχής διορίζονται για θητεία τριών ετών, ύστερα από κλήρωση που πραγ- ματοποιείται στην πρώτη συνεδρίασή του, και τα άλλα μισά από τα μέλη για θητεία έξι ετών. γ) Εκκρεμείς διαδικασίες αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3374/2005 ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου. Για τις σχολές και τα τμήματα των Α.Ε.Ι., για τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχει κινηθεί η διαδικασία αξιολόγη- σης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3374/2005, η διαδι- κασία αυτή αρχίζει και ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου. Με την ολοκλήρωση των α- ξιολογήσεων όλων των ακαδημαϊκών μονάδων παύει η διαδικασία αξιολόγησης με βάση τις διατάξεις του ν. 3374/2005. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, ό- που σε αυτές αναφέρεται η Ολομέλεια της Α.ΔΙ.Π., από τη συγκρότηση του Συμβουλίου της Α.ΔΙ.Π. νοείται το Συμβούλιο αυτό. δ) Τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από τμή- ματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου θεωρού- νται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικα- σίας πιστοποίησης σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο. Η διαδικασία πιστοποίησης της ποιότητας κατά τις διατά- ξεις του παρόντος νόμου αρχίζει σε κάθε Α.Ε.Ι. ύστερα από σχετική δημόσια πρόσκληση της Αρχής και αίτηση του οικείου ιδρύματος, μετά την ολοκλήρωση της αξιο- λόγησης κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτω- ση, καθώς και μετά την ανάπτυξη του εσωτερικού συστή- ματος διασφάλισης της ποιότητας του Α.Ε.Ι., με βάση τις κοινές αρχές και κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Αρχής. ε) Μέχρι την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 14 και τη συγκρότηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι δια- τάξεις του ν. 3374/2005 που αφορούν τη ΜΟ.ΔΙ.Π..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Το χρονικό διάστημα θητείας που έχει διανυθεί σε όργανα διοίκησης της Α.ΔΙ.Π. κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της ανώτατης διάρκειας άσκησης καθηκόντων σε όργα- να της Α.ΔΙ.Π., όπου προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 και τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 13 του ν. 1514/1985 καταργούνται από την παρέλευση δύο ετών από τη δημοσίευση των Οργανισμών των οικείων ιδρυ- μάτων. Έως την κατάργησή τους σύμφωνα με το προη- γούμενο εδάφιο μπορούν να συγχωνεύονται δι’ απορρο- φήσεως από τα Ν.Π.Ι.Δ. των οικείων ιδρυμάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 58, κατά τα ειδικότερα οριζό- μενα με απόφαση του Συμβουλίου ή των Συμβουλίων των οικείων ιδρυμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Τα ειδικά νομικά πρόσωπα για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας των Α.Ε.Ι., που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 1268/1982 και της παραγράφου 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124), καταργούνται από την παρέλευση δύο ετών από τη δημοσίευση των Οργανισμών του οικεί- ων ιδρυμάτων. Έως την κατάργησή τους σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορούν να συγχωνεύονται δι’ α- πορροφήσεως από τα Ν.Π.Ι.Δ. των οικείων ιδρυμάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 58, κατά τα ειδικότερα ορι- ζόμενα με απόφαση των Συμβουλίων των οικείων ιδρυ- μάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Από την περάτωση της συγχώνευσης που προβλέ- πεται στις δύο προηγούμενες παραγράφους, το Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 υποκαθίσταται αυτοδι- καίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των απορροφούμενων νομικών προσώπων και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες των απορροφούμενων νομικών προσώπων συ- νεχίζονται από το Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της συγχώνευσης. Τα απορρο- φούμενα νομικά πρόσωπα λύονται χωρίς να ακολουθή- σει εκκαθάριση. Τα απορροφούμενα νομικά πρόσωπα με- ταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) στο Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 και το τελευταίο καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνη- της περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου των απορροφούμενων νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. Το με κάθε σχέση εργα- σίας προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων μετα- φέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στο Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 και αποτελεί προσωπικό του, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υπο- χρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ι- σχύουν κατά το χρόνο συγχώνευσης. Το διοικητικό συμ- βούλιο του Ν.Π.Ι.Δ, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από τη συγχώνευση, υποχρεούται στη διενέργεια απο- γραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις δια- τάξεις της παρούσας παραγράφου περιέρχονται στην κυριότητα του Ν.Π.Ι.Δ.. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με πράξη του πρύτανη του οικείου ιδρύματος. Απόσπα- σμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα απο- κτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά ε- μπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μετα- γραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατε- λώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογι- κές εγγραφές. Με πράξη του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 58 ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που αφορά συγχώνευση, και ιδίως τη μεταφορά και έ- νταξη του προσωπικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

α) Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρό- ντος νόμου. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, α- πό τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπου γί- νεται αναφορά σε τμήμα νοείται η σχολή και όπου ανα- φέρονται ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματι- σμού και Ανάπτυξης και το Πρυτανικό Συμβούλιο νοού- νται ο αρμόδιος αναπληρωτής πρύτανη ή προέδρου Τ.Ε.Ι. και η Σύγκλητος ή η Συνέλευση Τ.Ε.Ι., αντίστοιχα. β) Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1 του άρθρου 58, το Συμβούλιο του οι- κείου ιδρύματος αποφασίζει για την ανάθεση ή μη της διαχείρισης του συνόλου των κονδυλίων έρευνας στο οι- κείο Ν.Π.Ι.Δ. και την κατάργηση του Ειδικού Λογαρια- σμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). Σε περίπτωση κα- τάργησης του Ε.Λ.Κ.Ε., το με κάθε σχέση εργασίας προ- σωπικό του Ε.Λ.Κ.Ε. μετακινείται σε άλλες οργανικές μονάδες του ιδρύματος. Το προσωπικό αυτό μπορεί, με αίτησή του, να αποσπάται στο Ν.Π.Ι.Δ. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά- των, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμ- βουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. και γνώμη του υπηρεσιακού και πει- θαρχικού συμβουλίου του ιδρύματος. γ) Έως την ίδρυση του Ν.Π.Ι.Δ. που προβλέπεται στο άρθρο 58 οι αμοιβές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 εισπράττονται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Τα Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης των Α.Ε.Ι. που ι- δρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 του ν. 3369/2005 (Α΄ 171) καταργούνται από την ίδρυση σχο- λής δια βίου μάθησης στο οικείο ίδρυμα κατά τις διατά- ξεις του παρόντος νόμου. Από την κατάργησή τους, το με κάθε σχέση εργασίας προσωπικό των Ινστιτούτων αυ- τών μετακινείται στη σχολή δια βίου μάθησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και μέχρι την έκδοση του Οργανισμού κάθε ιδρύματος, ο συνολι- κός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών Συνεργα- τών και Εργαστηριακών Συνεργατών των Τ.Ε.Ι. που προ- βλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 14 και 18 ώρες εβδομαδιαίως, αντίστοιχα. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Τέσσερα έτη μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Ε- φημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθεται στην ΑΔΙΠ η συ- γκρότηση ομάδας εμπειρογνωμόνων με διεθνή σύνθεση για την αξιολόγηση των αλλαγών του παρόντος νόμου και τη σύσταση προτάσεων για τυχόν αναθεώρηση δια- τάξεων. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων συντάσσει έκθεση μέσα σε έξι μήνες από τη συγκρότησή της και την υπο- βάλλει στον Υπουργό. Για την υποστήριξη της ομάδας η ΑΔΙΠ συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία από την πορεία εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 160/2008 έως την έκδοση των Οργανισμών ή του πρότυπου Οργανισμού των Α.Ε.Ι., όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Αντιπρύτανης ή Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. νοείται ο Πρύτανης ή ο Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

α) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, οι κατά το επόμενο άρθρο καταργούμενες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα που προβλέπεται να ρυθμιστούν με τον Οργανισμό κάθε ιδρύματος, εξακολουθούν να εφαρ- μόζονται για κάθε ίδρυμα μέχρι τη δημοσίευση του Ορ- γανισμού του. β) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, α- πό τη δημοσίευση του Οργανισμού κάθε ιδρύματος δεν εφαρμόζονται για το συγκεκριμένο ίδρυμα οι ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατάξεις για τα Α.Ε.Ι.. γ) Μέχρι τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 6, τα προβλεπό- μενα σε αυτόν ζητήματα ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμόδιων, βάσει του παρόντος νόμου, οργάνων του οι- κείου ιδρύματος και, έως τη συγκρότησή τους, με από- φαση του πρύτανη του ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 του ν. 3752/2009 «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατά- ξεις» (Α΄40) αντικαθίσταται ως εξής: «Στο τέλος της παρ.8 του άρθρου 6 του ν. 3079/2002 (Α΄311), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ.5 του άρ- θρου 2 του Β΄ Μέρους του ν. 3569/2007 (Α΄122), προστί- θεται το ακόλουθο εδάφιο:».

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
MIXAHΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
YΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.