184 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4081/2012

Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17 - Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 152 3 Μαΐου 2012 Αριθμ. 8216.04/04/12 Κύρωση των Αποφάσεων Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) κανονιστικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων αριθ. 1 έως και 52 ετών 2002 έως 2012. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11
27 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184
27 Σεπτεμβρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4081
Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Εργαστήρια,  βιοτεχνικές  και  βιομηχανικές  εγκαταστάσεις  χαμηλής  όχλησης,  κτίρια  και  γήπεδα  αποθήκευσης  καθώς  και  εγκαταστάσεις  χονδρικού  εμπορίου  με  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  παρακωλύουν  τις  λοιπές  λειτουργίες  της  περιοχής  και  δεν αλλοιώνουν  τον  χαρακτήρα  της  περιοχής  αλλά και του λιμένα γενικότερα.    Ȳ.�Ʌɸʌɿʉʖɼ�ȻȻ (όπως προσδιορίζεται στο σχετικό χάρτη)  1. Κάθε χρήση για την παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και διακίνησης φορτίων και επιβατών  από και προς τον λιμένα.   2. Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής υποδομής και κάθε είδους  εγκαταστάσεων για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων (συμπεριλαμβανομένης και της  ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας) καθώς και κάθε είδους υποδομής και εγκατάστασης που  εξυπηρετεί τις συνδυασμένες μεταφορές ανθρώπων ή φορτίων.   3. Κάθε χρήση που έχει σχέση με το λιμενικό έργο καθώς και κάθε άλλη εμπορική, βιομηχανική,  πετρελαϊκή (και εν γένει ενεργειακών καυσίμων) και επιχειρηματική δραστηριότητα  συμπεριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής και του σχεδιασμού και  οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων.    Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ Ελευθ. επισημαίνει ότι η έγκριση δημιουργίας  – λειτουργίας τουριστικού λιμένα στον λιμένα Θεσσαλονίκης  (περιοχή  Ι) πρέπει να γίνει σύμφωνα με τη  διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν.2160/93.   Mετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  Εγκρίνει τις χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης για τη χερσαία ζώνη του λιμένα Θεσσαλονίκης,  όπως  προτάθηκαν από τον ΟΛΘ.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ    16) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/21Ͳ06Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�33ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  χρήσεων  γης  –  όρων  και  περιορισμών  δόμησης  σε  περιοχές  της  χερσαίας  Ζώνης   Κεντρικού Λιμένα Καβάλας.  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων,  με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της  ασφάλειας του λιμένα’.  Σύμφωνα με τις Δ/ξεις παρ. 3, άρθρου 35 Ν. 3153/03 (Α΄ 153/19‐06‐2003), για την έκδοση της απόφασης  προέγκρισης χωροθέτησης όλων των λιμενικών έργων, που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 (γ) του Ν.  2971/2001, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση  σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3 του Ν. 3010/2002, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της κατά το άρθρο δέκατο  ένατο  του  Ν.  2932/2001,  Επιτροπής  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων.  Η  σύμφωνη  γνώμη  αυτή  υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών , που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ. 2 του  Ν. 2971/2001 και κατά τη διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Με το   υπ΄ αριθμ. 505/16‐04‐2007 έγγραφο του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας ΑΕ  (ΟΛΚ ΑΕ), υποβλήθηκε  στο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ πρόταση για έγκριση χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης σε περιοχές της  Χερσαίας Ζώνης Κεντρικού Λιμένα Καβάλας, ώστε στη συνέχεια να καταστεί δυνατή η έκδοση οικοδομικής  άδειας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.   Με το υπ. αριθμ. 8216/51/07/07‐05‐2007 έγγραφο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ, ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία   τα οποία υποβλήθηκαν στην υπηρεσία με το  υπ΄αριθ. 622/25‐05‐2007  έγγραφο Ο.Λ. Καβάλας Α.Ε.  Η  υποβληθείσα  μελέτη  αναφέρεται  στην  περιοχή  του  υπήνεμου  μόλου  του  Κεντρικού  Λιμένα  Καβάλας  καθώς και στην περιοχή παλιού μόλου περιοχής ιχθυόσκαλας.  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1683 (Όπως  αποτυπώνεται  στα  τοπογραφικά  διαγράμματα  του  ΟΛΚ  Α.Ε.  Αρ.  Σχ.  Τ‐1  και  Τ‐2,  κλίμακα:  1:500,  Ημερ/νία: Αύγουστος  2002).  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ1�(3538,00ʅ2)�� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɲ�ʃʏʀʍʅɲʏɲ:�� (3) Χώρος Εστίασης και αναψυχής – Café snack Bar “ΟΜΙΛΟΣ”(Ισόγειος Όροφος)  (4) Ναυτικός Όμιλος Καβάλας (Ισόγειος Όροφος)  (5) Χώρος Εστίασης και αναψυχής Café snack Bar “Bar – Fly” (1ος Όροφος)  (6) Γραφείο Ν.Ο.Κ. Καβάλας (1ος Όροφος)  (7) Ο.Θ.Α.Κ. Καβάλας (1ος Όροφος)  (8) Χώρος Εστίασης (“Μουράγιο” Ταβέρνα) (Ισόγειος Χώρος)  (9) 4ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων (1ος Όροφος)  (10)Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Ισόγειος Χώρος)  ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȸ:�Στα ανωτέρω κτίσματα  τα οποία λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια (κτίστηκαν πριν 30 και  50  χρόνια  περίπου),  λειτουργούν  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος,  εντευκτήρια  και  γραφεία  Ναυτοπροσκόπων. � Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ2�(356,00ʅ2)� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɲ�ʃʏʀʍʅɲʏɲ:� (1): αναψυκτήριο και W.C. με τροχήλατες κατασκευές  ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȸ:�Ο καθορισμός των όρων δόμησης αποσκοπεί στη δυνατότητα κατασκευής εγκαταστάσεων  με σταθερή και όχι τροχήλατη κατασκευή.   Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Συνοπτικά, σύμφωνα με το αίτημα, προτείνονται για έγκριση οι όροι δόμησης στα ανωτέρω  “Οικοδομικά  Τετράγωνα”, ως ακολούθως:  4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Προτείνεται  η  έγκριση  χρήσεων  γης  –  όρων  και  περιορισμών  δόμησης  στη  Χερσαία  Ζώνη  Λιμένα  αρμοδιότητας ΟΛΚ Α.Ε, για να καταστεί δυνατή η έκδοση οικοδομικών αδειών, στα πλαίσια της κείμενης  νομοθεσίας,  μέχρι  την  εκπόνηση  και  υποβολή  προς  έγκριση  από  την  ΕΣΑΛ ,  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master  Plan)  του  λιμένα  Καβάλας,  το  οποίο  θα  εξετάσει  συνολικά  το  θέμα  της  χωροταξικής  οργάνωσης των χερσαίων χώρων του λιμένα.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�01/21Ͳ06Ͳ2007� Εγκρίνεται ομόφωνα η ανωτέρω πρόταση, με όρους δόμησης ως ακολούθως:  Η έγκριση αφορά αποκλειστικά και μόνο θέματα «τακτοποίησης» υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων  (έκδοση οικοδομικών αδειών επισκευής, κατεδάφισης κλπ).  Να προωθηθεί από τον Ο.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ  ΑΕ η εκπόνηση μελέτης Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου  (Master  Plan)  (και ΠΠΕΑ),  στην οποία θα  εξετάζονται  συνολικά μεταξύ  των άλλων,  όλα  τα θέματα    χωροταξικής  οργάνωσης της χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καβάλας.� Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  Ο.Τ.  ΕΜΒΑΔΟΝ  Μ2  ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΕΜΒΑΔΟΝ  ΔΟΜΗΣΗΣ Μ2  ΚΑΛΥΨΗ    ΔΟΜΗΣΗ  ΥΨΟΣ  ΣΚ� ΣΔ  ΥΨΟΣ  1  3538,00  1177,30  24%  0,33  8,50  25%  0,35  8,50  2  356,00  30,00  9%  0,09  3,00  9%  0,09  3,00  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  Ο.Τ.  ΕΜΒΑΔΟΝ  Μ2  ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΕΜΒΑΔΟΝ  ΔΟΜΗΣΗΣ Μ2  ΚΑΛΥΨΗ    ΔΟΜΗΣΗ  ΥΨΟΣ  ΣΚ� ΣΔ  ΥΨΟΣ  1  3538,00  1177,30  24%  0,33  8,50  25%  0,34� 8,50  2  356,00  30,00  9%  0,09  3,00  9%  0,09  3,00  1684 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ   17) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/27Ͳ07Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�34ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Κεντρικού Λιμένα Καβάλας (Master Plan)  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων,  με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της  ασφάλειας του λιμένα’.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Με  την  υπ.  αριθμ.  8315.2/02/07/02‐02‐07  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  (ΦΕΚ  202  Β/16‐02‐07)  με  θέμα  «Κατάταξη Λιμένων», ο λιμένας της Καβάλας καθορίστηκε ως Λιμένας Διεθνούς Ενδιαφέροντος.  Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας ΑΕ  (ΟΛΚ ΑΕ)  είναι  διοικητικά ο διαχειριστής  του Λιμενικού Συστήματος  Καβάλας και έχει στη δικαιοδοσίας του τους εξής λιμένες:  α) Τον Κεντρικό Λιμένα Καβάλας που εξυπηρετεί  τον επιβατικό τομέα, τον τουριστικό τομέα, τον αλιευτικό  – επαγγελματικό τομέα και τον ναυταθλητικό τομέα.  β)  Το  μείζονα  λιμένα  Ν.  Καρβάλης  «  ΦΙΛΙΠΠΟΣ  Β΄»,  που  είναι  ο  νέος  εμπορευματικός  Λιμένας  της  Καβάλας.  γ) Το λιμένα της Κεραμωτής.  δ) Το λιμένα της Νέας Περάμου (Ελευθερών)  Το παρόν Προγραμματικό Σχέδιο  (Master Plan) αφορά στον Κεντρικό  (Παλαιό) Λιμένα και η ανάλυση της  μελέτης επικεντρώνεται αποκλειστικά σε αυτόν.   3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� x 07/17Ͳ12Ͳ04� Ȱʋʊʔɲʍɻ� ʏɻʎ�15ɻʎ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ� ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ� ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ�ʃɲɿ�Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ�ȿɿʅɹʆʘʆ� (ȵɇȰȿ)  ‐  ΠΠΕ των έργων «Επικαιροποίηση – Ολοκλήρωση τεχνικών μελετών, αλιευτικών και τεχνικών υποδομών  στους λιμένες Καβάλας και Καλλιράχης Θάσου» στο Νομό Καβάλας   x 05/24Ͳ04Ͳ05�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�18ɻʎ ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ�ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ�ʃɲɿ�Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ�ȿɿʅɹʆʘʆ� (ȵɇȰȿ)�–� ΠΠΕ του έργου «Επέκταση προσήνεμου μώλου λιμένος Καβάλας και εξωτερική θωράκιση υφιστάμενου  προσήνεμου μώλου.   x �1959/28Ͳ06Ͳ05�ȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻ�Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ�Ȱʆɲʏ.�ɀɲʃɸɷʉʆʀɲʎ�ʃɲɿ�Ⱥʌɳʃɻʎ�/�ȴȻɅȵɍɏ – Γνωμοδότηση επί  της  ΠΠΕΑ  του  έργου  «Επέκταση  Προσήνεμου  μώλου  Λιμένα  Καβάλας  (Α  &  Β  Φάση:  Επέκταση  Προσήνεμου μώλου και εξωτερική θωράκιση υφιστάμενου μώλου).   x 103726/08Ͳ05Ͳ06�ȾɉȰ�ɉɅȵɍɏȴȵ�–�ɉȵɁ. ‐ Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Εκσυγχρονισμός,  αναβάθμιση  και  λειτουργία  του  παλαιού  λιμένα  Καβάλας  –  Εσωτερικά  λιμενικά  έργα»  Νομ.  Διαμ.  Καβάλας.  x 800/31Ͳ07Ͳ06�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɃȿȾ�Ȱȵ – Αποστολή προς ΥΕΝ/ ΓΓΛΛΠ μελέτης Master Plan από τον Οργανισμό  Λιμένος Καβάλας.  x 8211.03/99/Ɍ.75/06/12Ͳ10Ͳ06� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ  ‐� Αίτημα  για  αποστολή  συμπληρωματικών  στοιχείων  σχετικά  με  το  Επικαιροποιημένο  Αυτοτελές  Σχέδιο  Ανάπτυξης  Κεντρικού  Λιμένα  Καβάλας  (Master Plan).� x 8211.03/120/Ɍ.75/10Ͳ12Ͳ06� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ� –� Διευκρινιστικό  για  την  υποβολή  των  αιτηθέντων στοιχείων.� x 01/04Ͳ06Ͳ07�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�33ɻʎ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ�ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ�ʃɲɿ�Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ�ȿɿʅɹʆʘʆ� (ȵɇȰȿ)�–  Έγκριση  χρήσεων  γης  και  όρων  –  περιορισμών  δόμησης  σε  περιοχές  της  Χερσαίας  Ζώνης  Κεντρικού  Λιμένα Καβάλας� x 982/03Ͳ07Ͳ07�ɹɶɶʌɲʔʉ�ʏʉʐ�ɃȿȾ�Ȱȵ�–�Υποβολή Επικαιροποιημένου Σχεδίου Ανάπτυξης Κεντρικού Λιμένα  Καβάλας (Master Plan)  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1.ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ� 4.1.1.�ɉʋʉɷʉʅɹʎ� Τα εξωτερικά λιμενικά έργα του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας αποτελούνται από σύστημα προσήνεμου και  υπήνεμου  μώλου.  Ο  προσήνεμος  διατάσσεται  κατά  τη  διεύθυνση  Α‐Δ  ώστε  να  προστατεύει  τη  λιμενολεκάνη από τους ισχυρότατους για τον όρμο Καβάλας κυματισμούς του νότιου τομέα. Ο υπήνεμος  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1685 μώλος έχει διεύθυνση κάθετη προς  τον προσήνεμο και η  νοητή προέκτασή  του  τέμνει  τον  τελευταίο σε  απόσταση από το ακρομώλιο  της τάξης των 50 μ και σχηματίζει πλάτος στομίου περίπου 230 μ.   Η λιμενολεκάνη του διαθέτει ικανοποιητικό κύκλο ελιγμών συνολικής διαμέτρου 400 μ. ενώ η επιφάνειά  της είναι 210.000 τ.μ. περίπου.  Ο λιμένας της Καβάλας διαθέτει σήμερα:  x συνολική κρηπίδωση 1956μ, συμπεριλαμβανομένων των κρηπιδωμάτων των μώλων  x κτίρια διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης  x αποθήκες, στέγαστρα και λοιπές εγκαταστάσεις.  Η λιμενική ζώνη είναι συνολικής έκτασης 190.000 τ.μ. και εκτείνεται σε συνολικό μήκος 3.000μ. (περιοχές:  Κεντρικού Λιμένα, Ιχθυόσκαλας, Καρνάγιου).  4.1.2.�ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ�ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ�ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ�ȿɿʅɹʆɲ�Ⱦɲɴɳʄɲʎ� Η δυναμικότητα της λιμενικής υποδομής, ως προς τον αριθμό και τον τύπο των σκαφών που δύναται να  ελλιμενιστούν στο λιμένα Καβάλας, μη λαμβανομένων υπόψη των παραμέτρων των καιρικών συνθηκών  και της σειράς κατάληψης θέσεων, έχει ως ακολούθως:  x 2 πορθμεία ανοικτού τύπου (F/B)  x 1 επιβατηγό οχηματαγωγό κλειστού τύπου ακτοπλοΐας  x 2 υδροπτέρυγα    τα  επιβατηγά  και  οχηματαγωγά  πλοία  χρησιμοποιούν  κατά  κανόνα  τους  προβλήτες  4‐5,  ενώ  τα  υδροπτέρυγα δένουν στον προβλήτα 10‐11.  x 4 ρυμουλκά και 3 σκάφη Λιμενικών Αρχών    τα σκάφη της Λιμενικής Αρχής δένουν στον προβλήτα 5‐6, ενώ τα ρυμουλκά δένουν στον προβλήτα 4‐ 5.  x Σκάφη Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Προβλήτας 5‐6)  x 20  αλιευτικά  σκάφη  μέσης  αλιείας  που  ανήκουν  σε  επαγγλεματίες  αλιείες  (καταλαμβάνουν  τα  κρηπιδώματα 6‐7‐8 και 9‐10)  x 1 κρουαζιερόπλοιο (κρηπίδωμα 4‐5 αλλά και στο κρηπίδωμα 3‐4)  x 100 περίπου μικρά σκάφη που δένουν στους προβλήτες 11‐12‐13‐14‐15  x 1  Εμπορικό πλοίο 7000  Κ.Ο.Χ.  (στο μώλο  της  ιχθυόσκαλας).  Σχετίζεται  με  την  εκφόρτωση  τσιμέντου  στα σιλό των ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ, με σωληνώσεις  που είναι εγκατεστημένες στον προσήνεμο μώλο  της ιχθυόσκαλας.  4.1.3.�Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ�ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ� Σύμφωνα με την πρόταση, τα προβλήματα – ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί στις υφιστάμενες λιμενικές  και χερσαίες εγκαταστάσεις του λιμένα Καβάλας, συνοψίζονται στα ακόλουθα:  x Ανεπάρκεια εξωτερικών λιμενικών έργων προστασίας .  x Ελλιπής υποδομή σε ότι αφορά στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης που είναι  παλιά και σε κακή κατάσταση.  x Ελλιπής έλεγχος πρόσβασης στις λιμενικές εγκαταστάσεις .  x Ανυπαρξία τερματικού σταθμού επιβατών.  x Παντελής έλλειψη ηλεκτρονικής υποστήριξης.  x Ανεπαρκείς χερσαίοι χώροι στο δυτικό τμήμα.  4.1.4.�Ʌʌʉʉʋʏɿʃɹʎ�Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ� Όπως  αναφέρεται  στη  μελέτη,  η  υφιστάμενη  δομή  του  λιμενικού  συστήματος  της  Καβάλας  με  τη  δυναμικότητα  των  τεσσάρων  λιμένων,  καλύπτει  όλες  σχεδόν  τις  δυνατές  λιμενικές  χρήσεις  (εμπορική,  επιβατική,  τουριστική,  ψυχαγωγική  και  αλιευτική).  Ο  Κεντρικός  Λιμένας  με  οργανωμένη  χωροταξική  διευθέτηση  των δραστηριοτήτων,  μπορεί  να  εξελιχθεί σε πρώτου μεγέθους  επιβατικό‐τουριστικό  λιμάνι  της  Ανατολικής   Μεσογείου  και  να  εξυπηρετήσει  την  προβλεπόμενη  για  το  έτος  2030  ετήσια  επιβατική  κίνηση.  (Μελέτη  Σχεδιασμού  Λιμενικού  Συστήματος  της  Ανατολικής  Ελλάδας ,  ΥΕΝ,  Συντηρητική  εξέλιξη  250.000 επιβάτες – Αισιόδοξη εξέλιξη 390.000 επιβάτες).  4.2.�ȵʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆʉ�ɲʐʏʉʏɸʄɹʎ�ɇʖɹɷɿʉ�Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ��Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ�(Ʌɲʄɲɿʉʑ)�ȿɿʅɹʆɲ�Ⱦɲɴɳʄɲʎ� 4.2.1.�Ⱦʌɿʏɼʌɿɲ�ɸʋɿʄʉɶɼʎ�ʏʘʆ�ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ�ɹʌɶʘʆ.�� x Παροχή ανταγωνιστικών λιμενικών υπηρεσιών.  x Διαχωρισμός  του  καθαρά  λιμενικού  χώρου  από  τους  υπόλοιπους  των  πολιτιστικών  και  εμπορικών  δραστηριοτήτων.  1686 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x Ομαλή  οδική  προσπέλαση  του  λιμένα,  ελεγχόμενη  είσοδος  για  τον  καθαρά  λιμενικό  χώρο,  ελεύθερη  πρόσβαση στις περιοχές με πολιτισμικές ‐ εμπορικές δραστηριότητες.  x Ομαλή μετακίνηση και αναμονή  των οχημάτων από  /  προς  τα πλοία,  με  χρήση ανεξάρτητων λωρίδων  κυκλοφορίας και ειδικά διαμορφωμένων λωρίδων αναμονής .  x Εξασφάλιση των αναγκαίων θέσεων αναμονής για επιβίβαση των φορτηγών οχημάτων και δημιουργία  οδικών τμημάτων απέναντι από τις ράμπες φορτοεκφόρτωσης των οχηματαγωγών πλοίων για επιβίβαση  με όπισθεν κίνηση των μεγάλων φορτηγών ή των οχημάτων με τράκτορα.  x Εύκολη  πρόσβαση  στους  χώρους  όπου  θα  αναπτύσσονται  όλες  οι  πολιτισμικές  και  εμπορικές  δραστηριότητες και προς τους αντίστοιχους χώρους στάθμευσης.  x Εξασφάλιση των αναγκαίων θέσεων στάθμευσης σε όλους τους χερσαίους χώρους του λιμένα, ανάλογα  με τη χρήση τους.  x Ανακατασκευή όλων των δικτύων ηλεκτρισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης.  x Εκμετάλλευση υφιστάμενης κτιριακής υποδομής στο ανατολικό τμήμα της χερσαίας ζώνης του κεντρικού  Λιμένα,  για  τη  στέγαση  υπηρεσιών  της  ΟΛΚ  ΑΕ,  του  Λιμεναρχείου  και  της  λιμενικής  πυροσβεστικής  υπηρεσίας.  x Δημιουργία σύγχρονου επιβατικού σταθμού (Υπόστεγο).  x Συντήρηση, επισκευή ή και ανακατασκευή υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, εφόσον απαιτείται,  και διάθεσή τους για επιχειρηματικές, πολιτισμικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες.  x Αναβάθμιση ή και προσαρμογή των υφιστάμενων υποδομών στο Κεντρικό και Δυτικό χερσαίο χώρο για  τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του λιμένα αλλά και της πόλης.  x Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κεντρικό και δυτικό τμήμα του χερσαίου χώρου.  x Δημιουργία, οργάνωση και εκμετάλλευση νέων χερσαίων χώρων στο δυτικό τμήμα της λιμενικής ζώνης  με πρόσκτηση γης από τη θάλασσα.  4.2.2.�ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ�Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ�ȴʌɳʍɸʘʆ� Με βάση πλέον τους κύριους στόχους και κριτήρια επιλογής των έργων κάθε κατηγορίας, περιγράφεται η  στρατηγική  διαμόρφωση  του  θαλάσσιου  μετώπου  και  του  χερσαίου  χώρου  του  Κεντρικού  Επιβατικού  Λιμένα Καβάλας, δηλαδή η στρατηγική διαμόρφωση του Σχεδίου Ανάπτυξής του.  4.2.2.1.�Ⱦɸʆʏʌɿʃʊʎ�ȿɿʅɹʆɲʎ�Ⱦɲɴɳʄɲʎ� Η λιμενική ζώνη του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας καταλαμβάνει μεγάλο μήκος του θαλάσσιου μετώπου της  πόλης,  από  το  κεντρικό  λιμάνι  μέχρι  το  πάρκο Φαλήρου  και  αποτελεί  ουσιαστικά  το  μοναδικό  μεγάλο  αδόμητο  –  ελεύθερο  χώρο  της  πόλης,  μπροστά  στο  πυκνοδομημένο  και  λειτουργικά  υπερφορτισμένο  κεντρικό τμήμα της.  4.2.2.1.Ȱ.�Ȱʆɲʏʉʄɿʃʊ�Ɉʅɼʅɲ� Είναι  το  πιο  σημαντικό  τμήμα  του  επιβατικού  λιμένα  Καβάλας ,  λόγω  της  θέσης  και  του  μεγέθους  του.  Εξυπηρετεί όλη την ακτοπλοΐα και τα λοιπά μικρά σκάφη, ενώ παρέχει χώρο και διέξοδο σε πολιτιστικές  δραστηριότητες ή και εμπορικές εκμεταλλεύσεις.   Για  τη διαμόρφωση του θαλάσσιου και  χερσαίου χώρου του επιβατικού λιμένα Καβάλας,  εκπονήθηκε η  «Αρχιτεκτονική Μελέτη Διαμόρφωσης και Ανάπλασης των κοινόχρηστων χώρων του Ανατολικού Τμήματος  της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καβάλας»   Σύμφωνα με τις βασικές αρχές σχεδιασμού η περιοχή χωρίζεται σε δύο τμήματα:  x Ʌɲʌɳʃʏɿʉ� ʏʅɼʅɲ: Περιλαμβάνει όλο  το  τμήμα με μέτωπο στη θάλασσα,  το οποίο εξυπηρετεί   όλες  τις  λιμενικές  χρήσεις.  Το  θαλάσσιο  μέτωπο  διατίθεται  εξ  ολοκλήρου  στη  εξυπηρέτηση  της  ακτοπλοΐας  εσωτερικού,  οχηματαγωγών  πλοίων  κυρίως,  ενώ  ο  υφιστάμενος  προσήνεμος  μώλος  εξυπηρετεί  τουριστικά  πλοία  (κρουαζιερόπλοια).  Στο  τμήμα  αυτό  εφαρμόζονται  μέτρα  Ασφάλειας  Λιμένα  και  προστατεύεται ανατολικά από περίφραξη.   o ȷɻʏʉʑʅɸʆɸʎ�ʖʌɼʍɸɿʎ  ƒ ɴɹʄʏɿʍʏɻ�ʖʌɼʍɻ�ʏʘʆ�ɽɹʍɸʘʆ�ʋʄɳɶɿʉ�ɼ�ʋʄʘʌʉ/ʋʌʐʅʆʉɷɹʏɻʍɻʎ�ʏʘʆʋʄʉʀʘʆ�ʃɳɽɸ�ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ  ƒ ɳʆɸʏɻ�ʖʘʌʉɽɹʏɻʍɻ�ʏʘʆ�ʃɳɽɲʌɲ�ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ�ʖʌɼʍɸʘʆ   ƒ ʃʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɼ�ɲʆɲɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻ  ƒ ʋʌʊɴʄɸʗɻ� ɽɹʍɸʘʆ� ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ� ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ� ʃɲɿ� ɸʄɹɶʖʉʐ� ʏʘʆ� ʔʉʌʏɻɶʙʆ ,� ʃɲɿ� ɽɹʍɸʘʆ� ʍʏɳʍɻʎ� ʄɸʘʔʉʌɸʀʘʆ�ʃɲɿ�ʏɲʇʀ  ƒ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ� ʍʑɶʖʌʉʆʉʐ� ɸʋɿɴɲʏɿʃʉʑ� ʍʏɲɽʅʉʑ� ʃʉɿʆʉʑ� ʃɲɿ� ʖʙʌʘʆ� ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ� ɶɿɲ� ʏɻʆ� ʃɳʄʐʗɻ� ʏʘʆ� ɲʆɲɶʃʙʆ�ʍʏɹɶɲʍɻʎ�ʏʘʆ�ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ�ʏɻʎ�ɃȿȾ�Ȱȵ�ʃɲɿ�ʏʘʆ�ʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆʘʆ�ʅɸ�ʏʉ�ȿɿʅɹʆɲ�ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1687 x ɍɸʌʍɲʀɲ� ɺʙʆɻ:  Πρόκειται  για  το  τμήμα  που  περιλαμβάνεται  μεταξύ  της  περίφραξης  του  χώρου  ελλιμενισμού, το βραχώδη όγκο της Παναγίας και το θαλάσσιο μέτωπο ΝΔΔ.  o ɇɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɸʎ�ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ�ʖʌɼʍɸʘʆ�ɶɻʎ�ʃɲɿ�ɹʌɶʘʆ:� ƒ ɲʆɲʃɲʏɲʍʃɸʐɼ�ʊʄʘʆ�ʏʘʆ�ɷɿʃʏʑʘʆ� ƒ ɷɿɲʏɼʌɻʍɻ�ʃɲɿ�ɲʆɲʃɲʏɲʍʃɸʐɼ�ʊʄʘʆ�ʏʘʆ�ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ��ʃʏɿʌʀʘʆ� ƒ ɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻ�ʉʌɶɲʆʘʅɹʆʉʐ,�ʍʑɶʖʌʉʆʉʐ�ʐʋɲʀɽʌɿʉʐ�ʖʙʌʉʐ�ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ�ʅɸ�ɲʐʏʉɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ� ƒ ʅɸʏɲʔʉʌɳ�ʏɻʎ�ɶɸʔʐʌʉʋʄɳʍʏɿɶɶɲʎ� ƒ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ�ʋɸɺʊɷʌʉʅʉʐ� ƒ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ�ʅɿʃʌɼʎ�ʉʌɶɲʆʘʅɹʆɻʎ�ʋɲʌɲʄʀɲʎ�ʍʏʉ�Ɂȴȴ�ɳʃʌʉ�ʏɻʎ�ʋɸʌɿʉʖɼʎ.� 4.2.2.1.Ȳ.�Ⱦɸʆʏʌɿʃʊ�Ɉʅɼʅɲ� Καταλαμβάνει το βορειοανατολικό τμήμα του Κεντρικού Λιμένα και διακρίνεται σε:  x Ʌɲʌɳʃʏɿʉ� ʏʅɼʅɲ:  Το θαλάσσιο μέτωπο διαθέτει  κρηπίδωμα συνολικού μήκους  355  μ  (Τμήματα 6‐ 10)  και  χρησιμοποιείται  ως  καταφύγιο  αλιευτικών  σκαφών.  Το  κρηπίδωμα  συνολικού  μήκους  123  μ  που  εκτείνεται  κατά  μήκος  του  τμήματος  της  οδού  Αβέρωφ  (Τμήμα  10‐11)  χρησιμοποιείται  κυρίως  από  αλιευτικά σκάφη και υδροπτέρυγα.  x ɍɸʌʍɲʀɲ� ɺʙʆɻ:  Η  χερσαία  ζώνη  διαθέτει  επιφάνεια  σχετικά  περιορισμένη ,  τμήμα  της  οποίας  καταλαμβάνεται  από  τις  οδούς  Αβέρωφ  και  Ερυθρού  Σταυρού  που  είναι  οδοί  δύο  λωρίδων  και  εξυπηρετούν σημαντική ημερήσια κυκλοφορία.  Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎ�ʖʌɼʍɸʘʆ�ɽɲʄɳʍʍɿʉʐ�ʅɸʏʙʋʉʐ�ʃɲɿ�ʖɸʌʍɲʀɲʎ�ɺʙʆɻʎ:� ƒ Σαφής προσδιορισμός των χώρων όπου δραστηριοποιούνται οι αλιείς και των όρων χρήσης των χώρων  αυτών.  ƒ Δημιουργία λιμενίσκου μικρών σκαφών στο ανατολικό τμήμα του ίδιου θαλάσσιου χώρου.  ƒ Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  στις  οδούς  Ερυθρού  Σταυρού  και  Αβέρωφ,  οι  οποίες  είναι  αντικείμενο  Μελέτης που εκπονείται από την ΟΛΚ ΑΕ.  4.2.2.1.ȳ�ȴʐʏɿʃʊ�Ɉʅɼʅɲ� Καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα του Κεντρικού Λιμένα και διακρίνεται σε:  x Ʌɲʌɳʃʏɿʉ� ʏʅɼʅɲ:  Διαθέτει  κρηπίδωμα  συνολικού  μήκους  260  μ  που  εκτείνεται  κατά  μήκος  της  οδού  Εθνικής Αντίστασης (Τμήμα 11‐12) και χρησιμοποιείται κυρίως από μικρά σκάφη και θαλαμηγούς, καθώς  και κρηπίδωμα εσωτερικά του υπήνεμου μώλου συνολικού μήκους 142 μ. Το μέτωπο αυτό παρουσιάζει  σχετική  επάρκεια  στην  άνετη  εξυπηρέτηση  όλων  των  ναυταθλητικών  σκαφών.  Το  ίδιο  κρηπίδωμα  χρησιμοποιούν και τα λοιπά μικρά σκάφη.  x ɍɸʌʍɲʀɲ� ȷʙʆɻ:  Διαθέτει  επιφάνεια  σχετικά  ικανοποιητικού  εύρους.  Τμήμα  του  χώρου  αυτού  καταλαμβάνεται  από  τις  οδούς  Αβέρωφ  και  Εθνικής  Αντίστασης .  Επίσης,  τμήμα  του  παραλιακού   μετώπου συνολικού μήκους  430  μ,  κατά  τη  θερινή περίοδο,  μισθώνεται  στα παρακείμενα παραλιακά  καταστήματα.  Τα  ελεύθερα  τμήματα  του  χώρου,  διατίθενται  συχνά  για  πολιτιστικές  και  καλλιτεχνικές  εκδηλώσεις.   Στη συγκεκριμένη περιοχή, υπάρχουν επίσης:  o Δύο κτίρια, ένα διώροφο και ένα ισόγειο, που βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα του υπήνεμου μώλου,  και είναι παραχωρημένα από το Λιμενικό Ταμείο στο Ν.Ο.Κ. και στον Ο.Θ.Α.Κ..  o Ελεγχόμενος χώρος στάθμευσης 108 θέσεων, στο βόρειο τμήμα του υπήνεμου μώλου.  o Κτίριο  στη  συμβολή  των  Αβέρωφ  και  Εθνικής  Αντίστασης,  εκτός  χερσαίας  ζώνης  Λιμένα,  όπου  στεγάζονται τα γραφεία της ΟΛΚ ΑΕ και του Λιμεναρχείου Καβάλας. Στο ισόγειο λειτουργεί κατάστημα,  ενώ οι υπόλοιποι όροφοι μισθώνονται.  Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎ�ʖʌɼʍɸʘʆ�ɽɲʄɳʍʍɿʉʐ�ʅɸʏʙʋʉʐ�ʃɲɿ�ʖɸʌʍɲʀɲʎ�ɺʙʆɻʎ.� ƒ Αξιοποίηση χώρων για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των παραλιακών καταστημάτων, με την  κατασκευή των απαραίτητων δικτύων και την τοποθέτηση μη μονίμων κατασκευών.  ƒ Σαφής  προσδιορισμός  των  χώρων  όπου  δραστηριοποιούνται  οι  ναυταθλητικοί  όμιλοι  και  των  όρων  χρήσης των χώρων αυτών, ώστε να μην αποτελούν στοιχείο αποκλεισμού του θαλάσσιου χώρου.  ƒ Καθορισμός  χώρων  ελεγχόμενης  στάθμευσης  αυτοκινήτων  επί  της  οδού  Εθνικής  Αντίστασης,  η  οργάνωση του οποίου είναι αντικείμενο της Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων.   ƒ Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Αβέρωφ και Εθνικής Αντίστασης.  ƒ Αλλαγή χρήσης του κτιρίου στη συμβολή των οδών Αβέρωφ και Εθνικής Αντίστασης.  4.2.3.�Ȱʆɲʄʐʏɿʃɼ�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ�ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆ�ȶʌɶʘʆ� 1688 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τα συμπληρωματικά λιμενικά έργα του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας, τα οποία περιγράφονται στα πλαίσια  του παρόντος Προγραμματικού Σχεδίου, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:  x Ȳɸʄʏʀʘʍɻ� ɽʘʌɳʃɿʍɻʎ� ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐ� ʏʅɼʅɲʏʉʎ� ʋʌʉʍɼʆɸʅʉʐ� ʅʙʄʉʐ� Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ� ȿɿʅɹʆɲ� Ⱦɲɴɳʄɲʎ� ɲʋʊ� ɽɹʍɻ�ȴ13�ɹʘʎ�ɽɹʍɻ�ȴ26.� Έχει  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  γνωμοδοτήσεων  και  έχει  εγκριθεί  η  οριστική  μελέτη  από  τις  συναρμόδιες Υπηρεσίες. Το έργο είναι προϋπολογισμού 4.500.000 € και βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.  Χρηματοδοτείται  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  της  Περιφέρειας  Α.Μ.Θ.  Συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους. Η προθεσμία περαίωσης του έργου είναι μέχρι το Μάρτιο  του 2008. Το έργο αναμένεται να περαιωθεί τον Αύγουστο του 2007.   x �Ƀʄʉʃʄɼʌʘʍɻ�ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ�ʃɲɿ�ɸʋɹʃʏɲʍɻ�ʋʌʉʍɼʆɸʅʉʐ�ʅʙʄʉʐ�Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ�ȿɿʅɹʆɲ�Ⱦɲɴɳʄɲʎ.� Το  λιμάνι  της  Καβάλας  πλήττεται  από  εξαιρετικά  σφοδρούς  κυματισμούς  του  Νότιου  Τομέα  λόγω  μεγάλης  έντασης  ανέμου  και  μεγάλου  αναπτύγματος.  Το  πρόβλημα  εντοπίζεται  στην  ελάχιστη  επικάλυψη του υπήνεμου μόλου από τον προσήνεμο στο στόμιο της λιμενολεκάνης με αποτέλεσμα την  είσοδο κυματισμών αρκετού ύψους και στην ανεπαρκή εξωτερική προστασία του προσήνεμου μώλου.   Έχει  εκπονηθεί  μελέτη  από  την  ΟΛΚ  ΑΕ,  έχει  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  γνωμοδοτήσεων  και  έχει  εγκριθεί η οριστική μελέτη από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες .  Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εξής εργασίες:  o Ολοκλήρωση προστασίας (θωράκιση) υφιστάμενου προσήνεμου μώλου.  o Καθαιρέσεις για την αποκατάσταση της επικοινωνίας της παλιάς και της νέας ανωδομής.  o Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης.  o Η εξωτερική θωράκιση του υφιστάμενου τμήματος και της επέκτασης του προσήνεμου μώλου από  τρεις στρώσεις φυσικών ογκολίθων.  o Τοποθέτηση  τεχνητών  ογκολίθων  για  την  κατασκευή  της  βόρειας  εσωτερικής  πλευράς  της  επέκτασης,  με  τη  διαμόρφωση  κρηπιδότοιχου  και  την  τοποθέτηση  τεχνητών  ογκολίθων  για  την  κατασκευή της δυτικής απόληξης της επέκτασης (ακρομόλιο).  Το έργο είναι να εκτελεστεί σε δύο φάσεις:  Α)  Φάση  –  Ολοκλήρωση  Προστασίας  Υφιστάμενου  Τμήματος  Προσήνεμου  Μώλου  Κεντρικού  Λιμένα  Καβάλας (Προϋπολογισμός εργασιών 8.000.000,00€).  Β) Φάση – Επέκταση Προσήνεμου Μώλου Λιμένα Καβάλας (Προϋπολογισμός εργασιών 7.000.000,00€).  x ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ�ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ�ʋʄʘʏʙʆ�ʋʌʉɴʄɻʏʙʆ�ʍʏʉ�Ⱦɸʆʏʌɿʃʊ�ȿɿʅɹʆɲ�Ⱦɲɴɳʄɲʎ� Τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν τις παρακάτω εργασίες:  o Τοποθέτηση πλωτών κυματοθραυστών βαρέως τύπου μήκους 120 μ στην εξωτερική λιμενολεκάνη και  80 μ στην εσωτερική λιμενολεκάνη.  o Τοποθέτηση πλωτών κυματοθραυστών ελαφρού τύπου μήκους 232 μ για τη διαμόρφωση της περιοχής  Α.  o Τοποθέτηση  πλωτών  προβλητών  από  ασυνεχή  στοιχεία  συνολικού  μήκους  270  μ  στην  εσωτερική  λιμενολεκάνη για τη διαμόρφωση της περιοχής Β.  Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.600.000,00 €.  x ȵʋɹʃʏɲʍɻ�ʋʌʉʍɼʆɸʅʉʐ�ʅʙʄʉʐ�ʃɲɿ�ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ�ʐʋɼʆɸʅʉʐ�ʅʙʄʉʐ�ʍʏɻʆ�ʋɸʌɿʉʖɼ�ʏɻʎ�Ȼʖɽʐʊʍʃɲʄɲʎ� Προγραμματίζεται η εκπόνηση Μελέτης Επέκτασης του προσήνεμου μόλου και δημιουργίας υπήνεμου  μόλου στην περιοχή  της  Ιχθυόσκαλας.  Σκοπός  του  συγκεκριμένου  έργου  είναι  η  προστασία από  τους  κυματισμούς  των  αλιευτικών  σκαφών  που  ελλιμενίζονται  στην  περιοχή  της  ιχθυόσκαλας.  Προϋπολογισμός του έργου 6.000.000€.  4.2.4.�Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ�ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ� Όπως  αναφέρεται  στην  πρόταση,  στα  πλαίσια  του  προτεινόμενου  Προγραμματικού  Σχεδίου  περιλαμβάνονται  α) Έργα για τα οποία έχουν εκπονηθεί μελέτες και για τα οποία υπάρχουν αναλυτικοί προϋπολογισμοί.  β)  Έργα  τα  οποία  είναι  υπό  μελέτη  και  άλλα  για  τα  οποία  εκπονούνται  μελέτες,  βάσει  των  οποίων  προτείνεται μία σειρά ενδεικτικών επεμβάσεων στα υφιστάμενα κτίρια και το χερσαίο χώρο, ή δημιουργία  νέων  χώρων  και  χωροθέτηση  των  αντίστοιχων  χρήσεων.  (Οι  προϋπολογισμοί  παρουσιάζονται  κατ.΄  εκτίμηση).  Έργα της περίπτωσης (α), είναι τα ακόλουθα:  x Διαμόρφωση  χώρων  στο  Ανατολικό  τμήμα  Κεντρικού  Λιμένα  Καβάλας  –  Κατασκευή  Δικτύων.  (Προϋπολογισμός έργου 1.200.000,00 €)  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1689 x Μελέτη  κυκλοφοριακής  διαμόρφωσης  εισόδου  –  εξόδου  λιμανιού  Καβάλας  και  δημιουργίας  χώρου  υπαίθριας στάθμευσης αυτοκινήτων. (Προϋπολογισμός έργου 300.000,00 €).  x Ασφάλεια  Λιμένα  (Εφαρμογή  Σχεδίου  Ασφαλείας  Λιμενικών  Εγκαταστάσεων  ΣΑΛΕ).  (Προϋπολογισμός  έργου 300.000,00 €).  x Σταθμός Επιβατών και Υπηρεσιών Κεντρικού Λιμένα Καβάλας .  Έχει  ανατεθεί  σε  Μελετητικά  Γραφεία  της  Καβάλας  η  εκπόνηση  Αρχιτεκτονικής,  Στατικής  και  Μηχανολογικής μελέτης, καθώς και μελέτης Σκοπιμότητας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι οποίες  βρίσκονται  στο  στάδιο  της  ολοκλήρωσης.  Ο  επιβατικός  σταθμός  προγραμματίζεται  να  κατασκευαστεί  στον ανοιχτό υπόστεγο χώρο που βρίσκεται παράπλευρα του κτιρίου του Τελωνείου.   x Εκμετάλλευση Παλαιών Αποθηκών της ΟΛΚ ΑΕ.  Πρόκειται  για  το  συγκρότημα  των  έξι  (06)  παλαιών  αποθηκών  που  βρίσκονται  στη  χερσαία  ζώνη  του  Ανατολικού  Τμήματος  του  Κεντρικού  Λιμένα  Καβάλας.  Έχει  εκπονηθεί  από  την  ΟΛΚ  ΑΕ  Μελέτη  Βιωσιμότητας  και  Προκαταρτική  Μελέτη  Γενικών  Χωροθετήσεων  και  Χρήσεων  για  Διαμόρφωση  Χερσαίας  Ζώνης  Ανατολικού  Τμήματος  Λιμένα  Καβάλας.  Η  Μελέτη  αναφέρεται  σε  επισκευές  και  αποκατάσταση με λειτουργικές διαφοροποιήσεις της ομάδας των έξι  αποθηκών στο λιμάνι Καβάλας.  Η  γενική  χωροθέτηση  των  παρεμβάσεων  θα  πραγματοποιηθεί  σε  συνολική  έκταση  9.160  τ.μ.  (Επανάχρηση των 6 Αποθηκών της ΟΛΚ ΑΕ – Εμβαδόν 1.888,00 τ.μ., Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου  – Εμβαδόν 7.260,00 τ.μ.).  Στην  παραπάνω  Μελέτη  Σκοπιμότητας,  εξετάστηκαν  3  σενάρια  για  τη  εκμετάλλευση  των  παλαιών  αποθηκών.  Από  τη  συγκριτική  ανάλυση  διαπιστώθηκε  ότι  το  σενάριο  Γ  είναι  το  ευνοϊκότερο  για  το  Οργανισμό. Σύμφωνα με αυτό θα παραχωρηθεί η χρήση των αποθηκών για  25 χρόνια σε επενδυτή, ο  οποίος θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την ανακατασκευή, διαμόρφωση και εξοπλισμό των αποθηκών.  Έργα – παρεμβάσεις της περίπτωσης (β) είναι τα παρακάτω:  x Αποθήκη – Συνεργείο.  x Αλλαγή χρήσης στο κτίριο του Τελωνείου και της τελωνειακής αποθήκης.  Το  κτίριο  του  Τελωνείου  θα  χρησιμοποιηθεί  για  την  εξυπηρέτηση  των  αναγκών  στέγασης  όλων  των  Υπηρεσιών του Λιμένα (Διώροφο κτίριο γραφείων συνολικού εμβαδού 1.200 τ.μ. και αποθήκη εμβαδού  1.800 τ.μ.).  x Αλλαγή χρήσης του κτιρίου Λιμενεργατών (Κ.Α.Φ.).  x Παλαιό Απεντομωτήριο.  x Έργα ανάπλασης στο χώρο του όρμου της Παναγιάς.  x Σύνδεση του λιμανιού με τη συνοικία της Παναγιάς  4.2.5.�ȶʌɶɲ�ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎ�ʖɸʌʍɲʀɲʎ�ɺʙʆɻʎ�ʍʏʉ�Ⱦɸʆʏʌɿʃʊ�ʃɲɿ�ȴʐʏɿʃʊ�ʏʅɼʅɲ�Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ�ȿɿʅɹʆɲ�Ⱦɲɴɳʄɲʎ� Τα  προτεινόμενα  έργα  αφορούν  σε  βελτιωτικές  επεμβάσεις  στις  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις,  στη  χωροθέτηση νέων χρήσεων και στη δημιουργία ενός ασφαλούς και καλαίσθητου περιβάλλοντος. Σε αυτό  το  πλαίσιο,  προτείνεται  η  αλλαγή  χρήσης  του  κεντρικού  κτιρίου  της  ΟΛΚ  ΑΕ  και  μετατροπή  του  σε  ξενοδοχειακή μονάδα. Επισημαίνεται ότι το κτίριο αυτό είχε ανεγερθεί με την προοπτική να λειτουργήσει  ως ξενοδοχειακή μονάδα. Για το λόγο αυτό είχε αδειοδοτηθεί από τον ΕΟΤ για λειτουργία ως ξενοδοχείο.  4.2.6.�Ɂɹɸʎ�ɍɸʌʍɲʀɸʎ�ȵʋɿʔɳʆɸɿɸʎ�Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ�ȿɿʅɹʆɲ�Ⱦɲɴɳʄɲʎ� 4.2.6.1.�ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻ�ʖɸʌʍɲʀʉʐ�ʖʙʌʉʐ�ʅɸ�ɸʋʀʖʘʍɻ�ʍʏʉ�ɷʐʏɿʃʊ�ʏʅɼʅɲ�ʏɻʎ�ʄɿʅɸʆɿʃɼʎ�ɺʙʆɻʎ� Έχει  ανατεθεί  μελέτη με  αντικείμενο  τη  διερεύνηση  της  σκοπιμότητας  δημιουργίας  Χερσαίου  χώρου με  πρόσκτηση από τη θάλασσα, στη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται μπροστά στο Διοικητήριο της Καβάλας  μέχρι τη θέση «Φάληρο», που αποτελεί και τη μοναδική θέση όπου μπορεί να τεθεί θέμα πρόσκτησης γης.  Σύμφωνα με την πρόταση, το έργο αυτό:   ‐ θα προστατεύσει από τους κυματισμούς το ανοικτό κολυμβητήριο και το Πάρκο Φαλήρου, έργα τα οποία  έχουν υποστεί επανειλημμένα ζημιές από τους νοτιάδες  ‐ θα χρησιμεύσει για τον ελλιμενισμό μικρών σκαφών αναψυχής  ‐ θα δημιουργήσει συνθήκες κατάλληλες για ναυταθλητικές δραστηριότητες  ‐ θα προσδώσει απαραίτητο ζωτικό  χώρο στην παραλιακή ζώνη  ‐ θα συμβάλει στη σύνδεση του λιμένα με τον αστικό ιστό και την ευρύτερη περιοχή  ‐ θα ικανοποιήσει ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα ενισχύσει την τουριστική φυσιογνωμία της πόλης.  Σύμφωνα με την προμελέτη που έχει ήδη εκπονηθεί, με το συγκεκριμένο έργο θα δημιουργηθεί στο δυτικό  τμήμα της χερσαίας ζώνης μια ωφέλιμη επιφάνεια 65 περίπου στρεμμάτων. Θα μπορούν να οργανωθούν  χώροι στάθμευσης, χώροι πρασίνου, χώροι άθλησης και αναψυχής, οι οποίοι θα ενοποιηθούν με το Πάρκο  1690 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Φαλήρου.    Ο  εξοπλισμός  του  χώρου  θα  συμπληρώνεται  με  τη  δημιουργία  υπαίθριων  χώρων  εκμετάλλευσης και ενός κτιρίου πολλαπλών χρήσεων.  Η εκτίμηση του κόστους υλοποίησης του προτεινόμενου έργου ανέρχεται στα 10.000.000,00 €  4.2.6.2.�ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻ�ʖɸʌʍɲʀʉʐ�ʖʙʌʉʐ�ʅɸ�ɸʋʀʖʘʍɻ�ʍʏɻʆ�ʋɸʌɿʉʖɼ�Ȼʖɽʐʊʍʃɲʄɲʎ�Ⱦɲɴɳʄɲʎ� Ολοκληρώνεται η εκπόνηση μελέτης για τη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης σε χερσαία επιφάνεια που θα  προκύψει  από  επίχωση  σε  μήκος  240  μ  και  πλάτος  40  μ  στην  περιοχή  της  Ιχθυόσκαλας,  καθώς  και  οι  μελέτες σκοπιμότητας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων .  Η προβλεπόμενη χρήση είναι υπαίθριος χώρος στάθμευσης 300 περίπου ΙΧ, με ζώνες πρασίνου, ακριβώς  απέναντι  από  τα  νέα  κτίρια,  προκειμένου  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  στάθμευσης  στη  συγκεκριμένη  περιοχή. Ο εν λόγω χώρος στάθμευσης έχει περιληφθεί και στις κυκλοφοριακές μελέτες που εκπονούνται  για την περιοχή από το Δήμο και τη Νομαρχία Καβάλας.  Μελλοντικά  προβλέπεται  να  κρηπιδωθεί  το  θαλάσσιο  μέτωπο,  ώστε  να  δημιουργηθούν  θέσεις  ελλιμενισμού  αλιευτικών  σκαφών.  Η  εκτίμηση  του  κόστους  υλοποίησης  του  προτεινόμενου  έργου  ανέρχεται στα 1.200.000,00 €  4.2.7.�Ʉʌʉɿ��Ͳ�Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ�ȴʊʅɻʍɻʎ�ʃɲɿ�ɍʌɼʍɸɿʎ�ȳɻʎ� Ο χερσαίος χώρος χωρίζεται σε οκτώ (08) οικοδομικά τετράγωνα με διακεκριμένες χρήσεις. Τα υφιστάμενα  κτίσματα  παραμένουν,  αρκετά  όμως  από  αυτά  προβλέπεται  να  αλλάξουν    χρήση.  Οι  προτεινόμενοι  συντελεστές κάλυψης – δόμησης επιτρέπουν τη μικρή επέκταση ορισμένων κτισμάτων κατά  την οριζόντια   έννοια,  προκειμένου  αυτά  να  καλύψουν  λειτουργικές  ανάγκες  των  νέων  χρήσεων.  Τα  ύψη  των  κτιρίων  παραμένουν τα ίδια με τα υφιστάμενα.  Στόχος  είναι  να μην προστεθούν  νέες  κατασκευές  στη Χερσαία  Ζώνη ,  εκτός  του Πάρκου Φαλήρου  (Ο.Τ.  VII),  όπου  προβλέπεται  να  μελετηθούν  ήπιες  κτιριακές  εγκαταστάσεις  μετά  από  ειδική  μελέτη  που  θα  ακολουθήσει.� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1691 ɅɆ ɃɈ ȵȻ ɁɃ ɀ ȵɁ ɃȻ �Ƀ ɆɃ Ȼ�– �Ʌ ȵɆ ȻɃ ɆȻ ɇɀ ɃȻ �ȴ Ƀɀ ȸɇ ȸɇ �Ⱦ ȰȻ �ɍ Ɇȸ ɇȵ Ȼɇ� ȳȸ ɇ�( ʍʖ ɹɷ ɿʉ �ʍ ɸʄ .1 ,�1 ,�1 �ʏʉ ʐ� ʏɸ ʑʖ ʉʐ ʎ)� Υφ ισ τα μέ νη   κά λυ ψη   Υφ ισ τά με νη  δό μη ση   Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ� Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�(Ƀ.Ɉ.)� ȶʃʏɲʍɻ� Ƀ.Ɉ.�(ʏ.ʅ.)� Επιφάνεια (τ.μ.)  Συντελεστής (%)  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ� ʃɳʄʐʗɻʎ�(%)� Επιφάνεια (τ.μ.)  Συντελεστής   Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ� ɷʊʅɻʍɻʎ� Υφιστάμενος ύψος (μ)  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉ� ʑʗʉʎ�(ʅ)� � � � � � � � � � � � � � � � ɍʌ ɼʍ ɻ� Ȼ� 3. 8, 9,     1. 7,   0,   0, 8,   8, Ʌʉ ʄɿ ʏɿʍ ʏɿʃ ɼ� & �ȵʅ ʋʉ ʌɿ ʃɼ �� (ʃ ɲʏ ɳʍ ʏɻ ʅɲ �ʐ ɶɸ ɿʉ ʆʉ ʅɿ ʃʉ ʑ� ɸʆ ɷɿ ɲʔ ɹʌ ʉʆ ʏʉ ʎ) ȻȻȻ .6 ,0 0� 3. 2,     4. 2,   0,   0, 9, 1)   9, ȿɿ ʅɸ ʆɿ ʃɼ ,�Ʌ ʉʄ ɿʏɿ ʍʏ ɿʃ ɼ� & �ȵʅ ʋʉ ʌɿ ʃɼ �� (ȳʌ ɲʔ ɸʀɲ �Ƀ ȿȾ ,�ȿ ɿʅ ɸʆ ɲʌ ʖɸ ʀʉ ,�ʃ .ɳ ,�Ȱ ʀɽ ʉʐ ʍɲ �ʋ ʉʄ ʄɲ ʋʄ ʙʆ ɸʃ ɷɻ ʄʙ ʍɸ ʘʆ ,�ɸ ʃɽ ɹʍ ɸʘ ʆ) IV .2 ,0 0� 2. 9,     2. 9,   0,   0, 7, 2)   7, Ʌʉ ʄɿ ʏɿʍ ʏɿʃ ɼ� & �ȵʅ ʋʉ ʌɿ ʃɼ �� V .2 ,0 0� 0,   5  8� 1. 5,   0,   0, 8, 3)   8, Ʌʉ ʄɿ ʏɿʍ ʏɿʃ ɼ� & �ȵʅ ʋʉ ʌɿ ʃɼ �� V I� .7 ,0 0� 6,   0, 7  0, 8� 5,   0, 2  0, 3,   3, 4) ȿɿ ʅɸ ʆɿ ʃɼ ,�Ʌ ʉʄ ɿʏɿ ʍʏ ɿʃ ɼ� & �ȵʅ ʋʉ ʌɿ ʃɼ �� V II� .5 ,0 0� 0,   1, 7  4� 0,   0, 7  0, 4,   7, Ȱɽ ʄɻ ʏɿʃ ɼ, �Ʌ ʉʄ ɿʏɿ ʍʏ ɿʃ ɼ� & �ȵʅ ʋʉ ʌɿ ʃɼ II5 ) � 6, ,0 0  8,   9� ,0 0  0, 4  0, 3,   3, Ʌʉ ʄɿ ʏɿʍ ʏɿʃ ɼ� & �ȵʅ ʋʉ ʌɿ ʃɼ �� (ʃ ɲʏ ɳʍ ʏɻ ʅɲ �ʐ ɶɸ ɿʉ ʆʉ ʅɿ ʃʉ ʑ� ɸʆ ɷɿ ɲʔ ɹʌ ʉʆ ʏʉ ʎ) V III 6) .7 ,0 0� 0,   5, 5  7� 0,   0, 5  0, 7,   7, ȿɿ ʅɸ ʆɿ ʃɼ ,�Ʌ ʉʄ ɿʏɿ ʍʏ ɿʃ ɼ� & �ȵʅ ʋʉ ʌɿ ʃɼ 1)  Κ τίρ ιο  Τ ελ ων είο υ,  2 ) Π αλ αι ές  Α πο θή κε ς,  3)  Π αλ ιό  Α πε ντ ομ ωτ ήρ ιο , 4 ) Ε ξα ιρ είτ αι  τ ο  δι ατ ηρ ητ έο  κ τίσ μα  τ ων  π αλ αι ών  Ψ αρ άδ ικω ν  για  τ ο  οπ οί ο  έχ ει  εκ δο θε ί  οι κο δο μι κή  ά δε ια  κα ι έ χε ι ύ ψο ς 9 ,0 0 μ , 5 ) Μ ικρ ός  Μ ώλ ος  Π ερ ιο χή ς Ι χθ υό σκ αλ ας , 6 )Κ αρ νά γιο .    1692 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Σκοπός  της  μελέτης  είναι  η  οργανωμένη  χωροταξική  διευθέτηση  των  δραστηριοτήτων,  η  σύγχρονη  οργάνωση και όλα τα απαιτούμενα φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες, ώστε ο Κεντρικός  Λιμένας Καβάλας να εξελιχθεί πρώτου μεγέθους επιβατικό  ‐ τουριστικό λιμένα της Ανατολικής Μεσογείου  και να εξυπηρετεί την προβλεπόμενη για το έτος 2030 ετήσια επιβατική κίνηση.   Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η λιμενική ζώνη αρμοδιότητας ΟΛΚ Α.Ε: στην περιοχή του Κεντρικού  Λιμένα  Καβάλας  καταλαμβάνει  το  μεγαλύτερο  και  σημαντικότερο  τμήμα  του  θαλασσίου  μετώπου  της  πόλης  της  Καβάλας,  αποτελεί  επιτακτική  ανάγκη  η  έγκριση  του  σχεδιασμού  των  προτεινόμενων  παρεμβάσεων,  όπως  αυτή  περιγράφεται  στην  υποβληθείσα  πρόταση,  αφενός  διότι  αναβαθμίζεται  σημαντικά η δυνατότητα παροχής ποιοτικών λιμενικών υπηρεσιών, αφετέρου διότι αξιοποιούνται όλοι οι  χώροι του λιμένα, με απόδοση όλων των περιοχών με μη αμιγώς λιμενική λειτουργία  προς χρήση στους   πολίτες του Δήμου Καβάλας.  Η  εκπρόσωπος  του  Υπουργείου  Τουριστικής  Ανάπτυξης  κ.  Μαρκάτου  Αναστασία,  ανέφερε  ότι  για  την  δημιουργία οποιασδήποτε κατηγορίας λιμένα  (μαρίνας ή καταφυγίου) τουριστικών σκαφών θα πρέπει να  τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο κεφάλαιο Γ του Ν. 2160/93, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�02/27Ͳ07Ͳ2007�� Εγκρίνεται  η  πρόταση  όσον  αφορά  την  περιοχή  του  κεντρικού  λιμένα  και  τα  ήδη  εγκεκριμένα  λιμενικά  έργα, με αναπροσαρμογή των όρων – περιορισμών δόμησης στο οικοδομικό τετράγωνο VII ως εξής:  Συντελεστής Κάλυψης: 4%, Συντελεστής Δόμησης: 0,04, Μέγιστο Επιτρεπόμενο ύψος: 4.00μ  Για  την περιοχή  της  Ιχθυόσκαλας, η Επιτροπή συμφωνεί για  τη σκοπιμότητα των προτεινόμενων έργων ,  αλλά ο ΟΛΚ θα πρέπει να επανέλθει με συγκεκριμένη πρόταση , αναφορικά με τα προτεινόμενα έργα.  Κατά την επανυποβολή της πρότασης, θα πρέπει να υποβληθούν σχέδια που παρουσιάζουν συνολικά όλα  τις εγκαταστάσεις του ΟΛΚ Α.Ε. στην περιοχή της πόλης της Καβάλας και αντίστοιχη ΠΠΕ.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.  18) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/27Ͳ08Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�44ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο: Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο ανάπτυξης (Master Plan) Λιμένα Ν. Περάμου Ελευθερών�� 1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός των διαφόρων κατασκευών, εγκαταστάσεων, διαρρυθμίσεων,  εξοπλισμών  κλπ,  κατά  μέγεθος  και  θέση,  ώστε  στον  διατιθέμενο  χώρο  να  επιτευχθεί  η  βέλτιστη  λειτουργικότητα και η μέγιστη δυναμικότητα εξυπηρέτησης χωρίς την ύπαρξη σπατάλης σε τόπο και χρόνο  από  κακό σχεδιασμό  έργων  και  ενεργειών  για  το  λιμένα  της Ν .  Περάμου  (Ελευθερών).  Στα πλαίσια  της  παρούσας  μελέτης  θα  χωροθετηθεί  κάθε  κατασκευή,  διαμόρφωση  και  λειτουργία  και  θα  καθορισθεί  ο  εξοπλισμός, ώστε από σήμερα και στο μέλλον τα υλοποιούμενα τμήματα του λιμένα Νέας Περάμου,  να  είναι στην τελική τους μορφή, επιδεχόμενα αυτοτελούς λειτουργίας και της αναγκαίας δυναμικότητας, για  την εξυπηρέτηση των αναγκών που θα υπάρχουν κατά το χρόνο κατασκευής τους.   Γενικά με την παρούσα μελέτη θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι θα μπορεί να γίνει τμηματική επέκταση του  λιμένα της Ν. Περάμου με βάση της εκάστοτε προβλεπόμενες  τοπικές και περιφερειακές ανάγκες,  κατά  τρόπο που να μην απαιτείται τροποποίηση, μετάθεση, κατάργηση κλπ, των προϋπαρχόντων κατασκευών  κάθε τμηματικής φάσης.   3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� x υπ΄  αριθμ.  1425/23‐09‐2008  έγγραφο  Οργανισμού  Λιμένα  Καβάλας  Α.Ε.  ‐  Διαβίβαση  Γενικού  Προγραμματικού Σχεδίου  Ανάπτυξης (Master Plan)   ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1693 x υπ΄  αριθμ  8216/80/08/12‐11‐2008  έγγραφο  ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  α΄  προς  Ο.Λ.Κ.  ΑΕ  για  αποστολή  συμπληρωματικών στοιχείων  x υπ΄αριθμ. 1665/17‐11‐2008/02‐06‐2009 έγγραφο ΟΛΚ ΑΕ προς ΥΕΝΑΝΠ, αποστολή συμπληρωματικών  στοιχείων  x υπ’  αριθμ.  8221.Τ07/08/09/25‐06‐2009  έγγραφο  ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  β΄,  γνωμοδότηση  επί  της  Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ ΟΛΚ ΑΕ και Δ. Ελευθερών.  x υπ’  αριθμ.  8216/83/09/02‐07‐09  έγγραφο  ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  α΄  ‐  Διαβίβαση  της  μελέτης  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  Ανάπτυξης  Λιμένα  Ν.  Περάμου  και  Προμελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων στα μέλη της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1.�ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ� Ο  λιμένας  Ν.  Περάμου  αποτελείται  από  το  ενιαίο  ανατολικό  κρηπίδωμα  της  πρώην  Αθηναϊκής  Χαρτοποιίας και του Δημοσίου και το Δυτικό κρηπίδωμα. Η φυσική λιμενολεκάνη που προκύπτει μεταξύ  των  δύο  παραπάνω  κρηπιδωμάτων  διαθέτει  πλάτος  στο  στόμιο  του  λιμένα  370m,  βάθος  250m  και  καλύπτει συνολική επιφάνεια 0.105Km2.  Το μέσο βάθος της λιμενολεκάνης είναι 5m, με μέγιστο βάθος το  10m  στην  περιοχή  του  στομίου.  Το  βάθος  της  λιμενολεκάνης  στα  βορειοδυτικά  του  ανατολικού  κρηπιδώματος είναι περίπου 6m  στο εξωτερικό τμήμα του, ενώ μειώνεται απότομα από 1 έως 1.5m στο  εσωτερικό τμήμα του κρηπιδώματος.  ɇʐʆɽɼʃɸʎ�ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ� Ο λιμένας Νέας Περάμου λειτουργεί ως επιβατικός, εμπορευματικός, αλιευτικός και τουριστικός λιμένας.  (ɲ)�ȵʋɿɴɲʏɿʃʊʎ�ʏʉʅɹɲʎ�� Στον  επιβατικό  τομέα  η  ν.  Πέραμος  παρουσιάζει  κίνηση  μέσω  της  γραμμής  Ν.  Πέραμος  –  Θάσος  στην  οποία δρομολογούνται Ε/Γ –Ο/Γ πλοία.  (ɴ)�ȵʅʋʉʌɸʐʅɲʏɿʃʊʎ�ʏʉʅɹɲʎ� Στον  εμπορευματικό  τομέα  ο  λιμένας  παρουσιάζει  σημαντική  κίνηση .  Διακινούνται  πρώτες  ύλες  και  προϊόντα όπως δημητριακά, κρασί, αδρανή υλικά κ.α.  (ɶ)�Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃʊʎ�ʏʉʅɹɲʎ� Στη Ν. Πέραμο εξυπηρετείται και ένας μικρός αριθμός σκαφών αναψυχής που χρησιμοποιούν το λιμάνι ως  καταφύγιο.  Τα  σκάφη  αυτά  δεν  απολαμβάνουν  μεν  τις  τυπικές  εξυπηρετήσεις  μιας  επίσημης  μαρίνας,  αλλά δεν έχουν και τις αντίστοιχες οικονομικές υποχρεώσεις προς το διαχειριστή του λιμένα.  (ɷ)�ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊʎ�ʏʉʅɹɲʎ� Στο  δυτικό  κρηπίδωμα  έχει  εγκατασταθεί  μονάδα  ανέλκυσης  –  καθέλκυσης  –  συντήρησης  –  φύλαξης  θαλάσσιων αλιευτικών  σκαφών (έως 25μ. μήκος)  (ɸ)�Ȱʄɿɸʐʏɿʃʊʎ�ʏʉʅɹɲʎ� Ο  λιμένας  της  Ν.  Περάμου  χρησιμοποιείται  συστηματικά  από  αλιευτικά  σκάφη  μέσης  κα  παράκτιας  αλιείας  καθώς  βρίσκεται  κοντά  στα  αλιευτικά  πεδία  της  Χαλκιδικής  και  του  Στρυμονικού    Κόλπου.  Τα  περίπου  30  σκάφη  μέσης  αλιείας  της  περιοχής,  χρησιμοποιούν  το  λιμένα  εποχιακά  ως  αλιευτικό  καταφύγιο  και  ως  σημείο  εκφόρτωσης  της  αλιευτικής  παραγωγής .  Τα  παράκτια  επαγγελματικά  σκάφη   (περίπου  17  σε  αριθμό  και  με  μέσο  μήκος  9,2μ.)  χρησιμοποιούν  καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  του  έτους  τον  αλιευτικό λιμένα.   ȿɿʅɸʆɿʃɹʎ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ� Η διάταξη των λιμενικών εγκαταστάσεων όπως παρουσιάζονται στο Σχέδιο 1 έχει ως ακολούθως:  Τμήμα ΑΒ: Προβλήτας μήκους 140m με ωφέλιμο βάθος 7‐10m. Πρόκειται ουσιαστικά για παλιό προβλήτα  που ονομάζεται  και «Παλιά  Σκάλα».  Το  έργο  είναι  παλιό  (πάνω από 70  ετών)  και σήμερα  βρίσκεται εκτός λειτουργίας.  Τμήμα  ΒΓ:  Κρηπίδωμα  –Ράμπα  μήκους  75m  περίπου,  με  ωφέλιμο  βάθος  10m.  Το  κρηπίδωμα  είναι  κεκλιμένο και χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση Ε/Γ‐Ο/Γ πλοίων  Τμήμα  ΓΔ:  Παραλιακό  μέτωπο  μήκους  180m  περίπου.  Το  πρανές  προστατεύεται  από  φυσικούς  και  τεχνητούς ογκολίθους. Στο τμήμα αυτό βρίσκεται μικρή νηοδόχος που εξυπηρετεί τη μονάδα  ανέλκυσης – καθέλκυσης – συντήρησης – φύλαξης θαλασσίων αλιευτικών σκαφών.  Τμήμα  ΔΕ:  Παραλιακό  μέτωπο  μήκους  500m  περίπου.  Η  ακτή  σε  αυτό  το  τμήμα  είναι  ιλυώδης  –  αμμοιλυώδης. Έχει πολύ μικρό πλάτος (10‐15m) και στην ουσία αποτελείται από το πρανές  του δρόμου που την περικλείει.  1694 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Τμήμα  ΕΖ:  Κρηπίδωμα  μήκους  145m  περίπου,  με  ωφέλιμο  βάθος  2m.  Το  κρηπίδωμα  έχει  θεωρητική  δυνατότητα  υποδοχής  σκάφους  μέχρι  7χλμ  D/W(χωρητικότητας  περίπου  4.5χιλ.  κόρων).  Στην πράξη όμως χρησιμοποιείται από πολύ μικρότερα πλοία λόγω έλλειψης βαθών εγγύς  του κρηπιδώματος.  Τμήμα ΗΘ: Κρηπίδωμα μήκους 210m, με ωφέλιμο βάθος 10m. Το κρηπίδωμα έχει δυνατότητα υποδοχής  φορτηγού  πλοίου  μέχρι  20  χιλ.  τ.  D/W  (χωρητικότητας  περίπου  14χιλ.  κόρων),  έμφορτο  βύθισμα  9,7m  και  μήκος  180m.  Στην  πράξη  όμως  χρησιμοποιείται  από  πολύ  μικρότερα  πλοία λόγω έλλειψης βαθών εγγύς του κρηπιδώματος. Τα πρώτα 50 μέτρα από ΒΔ προς ΝΑ)  ανήκουν  στο  Ελληνικό  Δημόσιο  (αρμοδιότητας  ΟΛΚ  ΑΕ),  ενώ  τα  υπόλοιπα  160m  στην  Αθηναϊκή Χαρτοποιία.  Τμήμα ΘΙ: Κρηπίδωμα μήκους 35m περίπου με ωφέλιμο βάθος 2‐5 m. Κάθετα στο παραλιακό μέτωπο ΔΕ  έχουν εγκατασταθεί πρόχειρες ξύλινες προβλήτες που εξυπηρετούν μικρά σκάφη αναψυχής.  ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ�ɍɸʌʍɲʀɲʎ�ȷʙʆɻʎ� Στο ανατολικό τμήμα της χερσαίας δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες εγκαταστάσεις . Στο δυτικό τμήμα (Σχέδιο  3)  υπάρχει  WC  ,  2  ξύλινα  ανοιχτά  υπόστεγα  για  τις  ανάγκες  των  επιβατών,  εκδοτήριο  εισιτηρίων,  αντλιοστάσιο (ΕΘΙΑΓΕ – ΙΝΑΛΕ), καθώς και λυόμενο καφέ – μπαρ.  Για  τις  ανάγκες  της  μονάδας ανέλκυσης  –  καθέλκυσης  –  συντήρησης –  φύλαξης  θαλασσίων αλιευτικών  σκαφών  έχει  παραχωρηθεί  έκταση  3.500m2  που  είναι  περιφραγμένη.  Εντός  αυτής  της  έκτασης  έχει  εγκατασταθεί μεταλλικό κτίριο (οικίσκος) συνολικής επιφάνειας 72m2. Στο χώρο αυτό στεγάζονται:  1. Γραφείο συνολικής επιφάνειας 18m2  2. Χώροι τουαλέτας και ενδιαίτησης προσωπικού και αλιέων συνολικής επιφάνειας18m2  3. Χώρος αποθήκευσης και εμπορίας εξοπλισμού αλιευτικών σκαφών συνολικής επιφάνειας 36m2  4. Μονάδα  παραγωγής  και  συντήρησης  λεπιδωτού  πάγου  δυναμικότητας  270  ‐320 Kg  την  ημέρα  (για  οκτάωρη λειτουργία)  4.2�ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ�ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ�ɷʌɳʍɸʘʆ� Ʌɲʌɳʃʏɿʉ�Ɉʅɼʅɲ� x Προτείνεται  η  κατασκευή  προβλήτα  από  συμπαγείς  τεχνητούς  ογκολίθους  σκυροδέματος  μήκους  150m,  ωφέλιμου  βάθους  10‐12  m.  Στον  προβλήτα  θα  μπορούν  να  εξυπηρετούνται  (εξωτερικά)  τουριστικά σκάφη (κρουαζιερόπλοια) και εσωτερικά αλιευτικά και τουριστικά σκάφη.  x Επίσης  προβλέπεται  η  κατασκευή  πλωτών  προβλητών    για  την  πρόσδεση  σκαφών  αναψυχής,  αντικαθιστώντας  τις  υπάρχουσες  ξύλινες  κατασκευές.  Για  την  υλοποίηση  του  έργου  έχει  συναφθεί  προγραμματική  σύμβαση  μεταξύ  του  ΟΛΚ  ΑΕ  και  του  Δ.  Ελευθερών,  ο  οποίος  αναλαμβάνει  την  αποπεράτωση της κατασκευής του έργου  μέχρι 31‐12‐2010 και την εκμετάλλευση του για 20 έτη.   Τα προτεινόμενα λιμενικά έργα παρουσιάζονται στο Σχέδιο 4.  ɍɸʌʍɲʀɲ�ȷʙʆɻ�� Η χερσαία Ζώνη θα διαιρεθεί σε τρία τετράγωνα Λιμενικής Ζώνης (βλέπε Σχέδιο 5)  Τ.Λ.Ζ.1  x Έκταση 26.700m2  x Συντελεστής κάλυψης 15%  x Συντελεστής  δόμησης 0,15  x Ύψος 6,00μ.  x Χρήση: Λιμενική, Εμπορική, Διαχείμαση – συντήρηση σκαφών  Τ.Λ.Ζ.2  x Έκταση 7.800 m2   x Συντελεστής κάλυψης 5%  x Συντελεστής  δόμησης 0,05  x Ύψος 5,00μ.  x Χρήση: Λιμενική, Εμπορική   Τ.Λ.Ζ.3  x Έκταση 9.700 m2 περίπου   x Συντελεστής κάλυψης 15%  x Συντελεστής  δόμησης 0,15  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1695 x Ύψος 6,00μ.  x Χρήση: Λιμενική, Εμπορική  Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ�ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ�ɷʌɳʍɸʘʆ� Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� ȴɲʋɳʆɻ�(€)� Ʌʌʉɴʄɼʏɲʎ�ɲʋʊ�ʍʐʅʋɲɶɸʀʎ�ʏɸʖʆɻʏʉʑʎ�ʉɶʃʉʄʀɽʉʐʎ�ʍʃʐʌʉɷɹʅɲʏʉʎ� 20.000.000,00� Ʌʄʘʏʉʀ�ʋʌʉɴʄɼʏɸʎ� 600.000,00� ȵʃɴɳɽʐʆʍɻ� 100.000,00� ɇʑʆʉʄʉ�ɹʌɶʘʆ�ʋɲʌɳʃʏɿʉʐ�ʏʅɼʅɲʏʉʎ� 20.700.000,00� � � Ȱʍʔɲʄʏʉʍʏʌʙʍɸɿʎ�–�ʋɸɺʉɷʌʉʅɼʍɸɿʎ� 2.000.000,00� ȸʄɸʃʏʌʉɷʊʏɻʍɻ�–�ʔʘʏɿʍʅʊʎ� 1.000.000,00� ɉɷʌʉɷʊʏɻʍɻ�–�ʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲ� 1.000.000,00� Ȱʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃʉʀ�ʖʙʌʉɿ�–�ʐʋʊʍʏɸɶɲ� 250.000,00� ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲ�ʖʙʌʉʐ�ɲʆɲʅʉʆɼʎ�ʉʖɻʅɳʏʘʆ� 50.000,00� ɇʑʆʉʄʉ�ɹʌɶʘʆ�ʖɸʌʍɲʀɲʎ�ɺʙʆɻʎ� 4.300.000,00� � � ɇʐʆʉʄɿʃʊ�ʃʊʍʏʉʎ�� 25.000.000,00� 5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η  πρόταση  αποσκοπεί,  μετά  την  έγκρισή  της,  στην  προώθηση  διαδικασίας  εκπόνησης  και  έγκρισης  μελετών για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�04/27Ͳ08Ͳ2009� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση μόνο όσον αφορά στο σύστημα των πλωτών προβλητών και τη κατασκευή  μεταλλικού στεγάστρου συνολικού εμβαδού 50 τμ (Ο.Τ.3 εμβαδού 9.700 m2 με Σ.Δ.= 0,01 και Σ.Κ.= 1 % ).  Σε  επόμενη  φάση  θα  πρέπει  να  υποβληθεί  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  για  το  σύνολο  των  έργων  (υφιστάμενων  και  εγκριμένων  δια  της  παρούσης)  του  λιμένα.  Όσον  αφορά  τη  χωροθέτηση  του  προβλήτα  κρουαζιεροπλοίων  και  τους  όρους  –  περιορισμούς  δόμησης  θα  πρέπει  να  επανυποβληθεί  το  αίτημα με πλήρη τεκμηρίωση.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, α.α.  ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ (Τ)  ΕΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ  19) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  1ο: "Νέο Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Κέρκυρας"  Η "Ο.Λ.ΚΕ"  Α.Ε. συνέταξε το νέο Προγραμματικό Σχέδιο της Εταιρείας και με το αριθ. 1428/5.0/24‐12‐2002  έγγραφό  της  το  διαβίβασε  στη  Γ.Γ.Λ.Λ.Π  του  ΥΕΝ  με  την  πρότασή  της  για    χρήσεις  γης  και  όρους  –  περιορισμούς δόμησης στη χερσαία ζώνη λιμένα, προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία αδειοδότησης  –  κατασκευής  των  προτεινόμενων  κτιριακών  έργων  και  να  μπορεί  πλέον  η  Εταιρεία  να  αντιμετωπίζει  νόμιμα τις κτιριακές ανάγκες του λιμένα Κέρκυρας.   Σύμφωνα με το νέο Προγραμματικό Σχέδιο της  "Ο.Λ.ΚΕ." Α.Ε., υποδεικνύονται οι προτεινόμενες χρήσεις  γης με τους ανάλογους συντελεστές δόμησης – κάλυψης καθώς και τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη κτιρίων  για τις περιοχές που αναφέρονται αναλυτικά και απεικονίζονται αντίστοιχα στον πίνακα και τα σχέδια που  συνοδεύουν την πρόταση:  ɲ/ɲ� Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ɽɹʍɻʎ� ȵʅɴɲɷʊʆ�ȵʋɿʔɳʆɸɿɲʎ� (m2)� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ɷʊʅɻʍɻ�(m 2)� 1α  ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ – ΚΑΡΝΑΓΙΑ  24.618,74  1.174,75  1β  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  11.286,30  ‐  2  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  18.400,00  ‐  3  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  5.823,40  ‐  1696 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 4  ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ  5.169,27  ‐  5  ΜΩΛΟΣ & ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  59.858,52  4.094,18  6  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  15.224,31  ‐  7  FERRY BOAT  A.T.‐ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ  40.094,74  2.605,11  8  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ  3.840,75  ‐  9  ΤΕΛΩΝΕΙΟ ‐ ΧΗΜΕΙΟ ‐ ΠΑΛΑΙΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  21.240,25  3.988,25  10  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ ΥΠΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ ΚΛΠ  18.115,98  ‐  11  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ "ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ"  16.146,27  356,80  12  "ΚΟΝΤΡΑ ΦΟΣΑ"  8.722,88  ‐  13  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.Α.Ο.Κ. ΚΛΠ  5.596,78  891,90  14  ΑΛΣΥΛΙΟ  Ν.Α.Ο.Κ.  1.265,81  ‐  15  "ΝΑΥΤΙΛΟΣ ‐ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ"  1.102,21  140,91  Κατόπιν μελέτης της σχετικής πρότασης προτάθηκαν για έγκριση τα παρακάτω:  ɲ/ ɲ� Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ɽɹʍɻʎ� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ɇʐʆʏɸʄ.�ȴʊʅɻʍɻʎ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ɇʐʆʏɸʄ.�Ⱦɳʄʐʗɻʎ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ�ʖʌɼʍɻ� ɶɻʎ� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɲ� ʑʗɻ�(m)� 1α ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ – ΚΑΡΝΑΓΙΑ  0,15  0,20  Κτίσματα  Ναυπηγοεπισκευαστικ ών μονάδων  6,00  1β  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ  ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ  0,15  0,20  Κτίσματα  Ναυπηγοεπισκευαστικ ών μονάδων  6,00  2  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  0,20  0,25  Υπόστεγα ‐ Αποθήκες  3,50  3  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  0,00  0,00  ‐  0,00  4  ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ  0,02  0,05  Κτίριο Radar ‐ V.T.S.  3,50  5  ΜΩΛΟΣ & ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  0,10  0,15  Βοηθητικά κτίρια Νέου  Επιβατικού Σταθμού  3,50  6  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  0,02  0,05  Βοηθητικά κτίρια  χώρου στάθμευσης  3,50  7  FERRY BOAT A.T.‐ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ  0,10  0,15  Κτίρια στέγασης  λιμενεργατών ‐ καβοδετών ‐ Αποθήκες  ‐Υπόστεγα  7,50  8  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ  0,00  0,00  ‐  0,00  9  ΤΕΛΩΝΕΙΟ ‐ ΧΗΜΕΙΟ ‐  ΠΑΛΑΙΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  0,20  0,25  Βοηθητικά κτίσματα υπαρχουσών χρήσεων  3,50  10 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ ΥΠΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ ΚΛΠ  0,02  0,05  Υπόστεγα ‐ Εκδοτήρια  εισιτηρίων  3,50  11 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ "ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ"  0,05  0,10  Κτίρια υποστήριξης λιμενίσκου –  3,50  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 Στα προτεινόμενα ύψη η στέγη που απαιτείται υπολογίζεται επιπλέον των υψών που αναφέρονται στον  παραπάνω πίνακα.  Επιπλέον, ο κ.  ΓΟΥΛΑΣ Γ., εκπρόσωπος του ΥΠ.ΕΘ.Α. διευκρίνισε και συμφώνησαν όλοι, ότι με την  παραπάνω πρόταση η θέση προσέγγισης των Ο/Γ δεν αλλάζει.    Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ���01/18Ͳ03Ͳ2003� Εγκρίνει τους όρους, περιορισμούς δόμησης στην περιοχή της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κέρκυρας, όπως  προτάθηκαν από την "Ο.Λ.ΚΕ." Α.Ε..  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ  Νικόλαος  20) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: "Καθορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης της Λιμενικής Ζώνης Γαίου Παξών   Κέρκυρας"  Η "Ο.Λ.ΚΕ." Α.Ε. με το αριθ. 193/1.6.26/12‐2‐2003 έγγραφό της διαβίβασε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π του ΥΕΝ πρόταση  με την οποία προτείνονται οι όροι δόμησης και οι χρήσεις γης στη χερσαία ζώνη λιμένα Γαίου Παξών, που  υπάγεται στην αρμοδιότητα της "Ο.Λ.ΚΕ." Α.Ε., προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία αδειοδότησης –  κατασκευής του Λιμενικού Καταστήματος Γαίου Παξών.    Σύμφωνα με την πρόταση της "Ο.Λ.ΚΕ." Α.Ε. υποδεικνύονται οι προτεινόμενες χρήσεις γης, οι συντελεστές  δόμησης – κάλυψης καθώς και τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη κτιρίων για την  περιοχή Νέο λιμάνι Γαίου  Παξών.  Πιο συγκεκριμένα:  ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ:� Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� ɇʐʆʉʄɿʃɼ�ȵʋɿʔɳʆɸɿɲ� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ɷʊʅɻʍɻ� Νέο λιμάνι Γαίου Παξών  5.330,39 m2  170,65 m2  Μετά από μελέτη των παραπάνω, προτάθηκε για έγκριση η πρόταση της "Ο.Λ.ΚΕ." Α.Ε.:  Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� Ʉʌʉɿ�ȴʊʅɻʍɻʎ ɀɹɶɿʍʏʉ�Ɋʗʉʎ� ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ� Νέο λιμάνι Γαίου  Παξών  Σ.Κ. :  10%  Σ.Δ. :  0,10  7,50 μ  Κτίσματα:   1. Επιβατικού σταθμού  2. Λιμεναρχείου  3. Εκδοτηρίων  Στο προτεινόμενο μέγιστο ύψος η στέγη που απαιτείται υπολογίζεται επιπλέον του ύψους που  αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ��02/18Ͳ03Ͳ2003� Εγκρίνει τους όρους, περιορισμούς δόμησης στην περιοχή της χερσαίας ζώνης λιμένα Γαίου Παξών, όπως  προτάθηκαν από τον Οργανισμό Λιμένα Κέρκυρας.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Καταστήματα  12 "ΚΟΝΤΡΑ ΦΟΣΑ"  0,20  0,25  Στέγαση ερασιτεχνών  Αλιέων   ‐ Αναψυκτήρια  ‐ Χώροι υγιεινής  3,50  13 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.Α.Ο.Κ. ΚΛΠ  0,20  0,25  Αθλητικές  εγκαταστάσεις ‐  Βοηθητικά κτίσματα  7,50  14 ΑΛΣΥΛΙΟ  Ν.Α.Ο.Κ.  0,10  0,15  Αναψυκτήρια  3,50  15 "ΝΑΥΤΙΛΟΣ ‐ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ"  0,15  0,20  Υφιστάμενη κατάσταση  3,50  1698 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ  Νικόλαος  21) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/04Ͳ08Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�19ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο : Συμπλήρωση των χρήσεων γης και των όρων δόμησης – κάλυψης στη χερσαία ζώνη του Λιμένα  Κέρκυρας & Γαίου Παξών  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2 του Ν. 2987/02, οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) καθώς επίσης (παρ.3), οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας με το αριθ. 775/2.2.2./18‐05‐2005 έγγραφό του, διαβίβασε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  πρόταση  για  συμπλήρωση  των  χρήσεων  γης  και  των  όρων  δόμησης  –  κάλυψης  στη  χερσαία  ζώνη  του  Λιμένα Κέρκυρας & Γαίου Παξών, για έγκριση από την ΕΣΑΛ.  Αναφέρεται ότι κατά την 5η Συνεδρίαση της ΕΣΑΛ  λήφθηκαν οι υπ. αριθμ.   01/18‐03‐2003 και 02/18‐03‐ 05  αποφάσεις  που  εγκρίνουν  τους  όρους,  περιορισμούς  δόμησης  στην  περιοχή  της  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα Κέρκυρας και Γαίου Παξών, όπως προτάθηκαν από την "Ο.Λ.ΚΕ." Α.Ε..  Με το υπ.αριθμ. 8216/45/05/25‐05‐05 έγγραφό μας ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και τεκμηρίωση  (σκοπιμότητα) σχετικά με την τροποποίηση από την Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ και την αρμόδια Λιμενική Αρχή.  Η Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ  με το υπ. αριθμ. 883/1.4.1/13‐06‐05 έγγραφό της, τεκμηριώνει τις απαιτήσεις αύξησης του  Συντελεστή Δόμησης στη χερσαία ζώνη Γαίου Παξών και τις επιπρόσθετης χρήσης στον λιμένα Κέρκυρας,  με την αιτιολογία της πρόληψης των  λειτουργικών αναγκών των παραπάνω λιμένων.   3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Σύμφωνα με τη τροποποίηση του Προγραμματικού Σχεδίου της "Ο.Λ.ΚΕ." Α.Ε., βελτιώνονται οι χρήσεις γης  με τους ανάλογους συντελεστές δόμησης – κάλυψης καθώς και τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη κτιρίων, για  τις  περιοχές  που αναφέρονται αναλυτικά  και απεικονίζονται αντίστοιχα  στον πίνακα  και  τα σχέδια που  συνοδεύουν την πρόταση:  α) με τη χρήση «Αναψυκτήριο» που βρίσκεται στην κεντρική είσοδο του Νέου Λιμένα Κέρκυρας , που εκ  παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί στο ήδη εγκεκριμένο προγραμματικό σχέδιο και   β)  με  τη  χρήση  «Λοιπά  Βοηθητικά  Κτίρια»  (αποθήκη  φύλαξης  αποσκευών,  επέκταση  ηλεκτρικού  υποσταθμού, εκδοτήρια εισιτηρίων, υπόστεγα επιβατών, φυλάκια ελέγχου κλπ)  ɲ/ɲ� Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ɽɹʍɻʎ� ȵʅɴɲɷʊʆ�ȵʋɿʔɳʆɸɿɲʎ�(m2)� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ɷʊʅɻʍɻ� (m2)� 1α  ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ – ΚΑΡΝΑΓΙΑ  24.618,74  1.174,75  1β  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  11.286,30  ‐  2  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  18.400,00  ‐  3  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  5.823,40  ‐  4  ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ  5.169,27  ‐  5  ΜΩΛΟΣ & ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  59.858,52  4.094,18  6  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  15.224,31  ‐  7  FERRY BOAT  A.T.‐ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ  40.094,74  2.712,11� 8  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ  3.840,75  ‐  9  ΤΕΛΩΝΕΙΟ ‐ ΧΗΜΕΙΟ ‐ ΠΑΛΑΙΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  21.240,25  3.988,25  10  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ ΥΠΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ  18.115,98  ‐  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1699 ΚΛΠ  11  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ "ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ"  16.146,27  356,80  12  "ΚΟΝΤΡΑ ΦΟΣΑ"  8.722,88  ‐  13  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.Α.Ο.Κ. ΚΛΠ  5.596,78  891,90  14  ΑΛΣΥΛΙΟ  Ν.Α.Ο.Κ.  1.265,81  ‐  15  "ΝΑΥΤΙΛΟΣ ‐ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ"  1.102,21  140,91    Σύμφωνα  με  το  υποβληθέν  αίτημα,  προτείνεται  η  τροποποίηση  των  χρήσεων  γης  –  όρων  δόμησης  σύμφωνα με τα παρακάτω:   ɲ/ ɲ� Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ɽɹʍɻʎ� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ɇʐʆʏɸʄ.�ȴʊʅɻʍɻʎ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ɇʐʆʏɸʄ.�Ⱦɳʄʐʗɻʎ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ� ʖʌɼʍɻ�ɶɻʎ� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɲ� ʑʗɻ�(m)� 1α ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ – ΚΑΡΝΑΓΙΑ  0,15  0,20  Κτίσματα  Ναυπηγοεπισκευα στικών μονάδων  6,00  1β  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ  ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ  0,15  0,20  Κτίσματα  Ναυπηγοεπισκευα στικών μονάδων  6,00  2  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  0,20  0,25  Υπόστεγα –  Αποθήκες  ȿʉɿʋɳ�Ȳʉɻɽɻʏɿʃɳ� Ⱦʏʀʌɿɲ� 3,50  3  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  0,00  0,00  ‐  0,00  4  ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ  0,02  0,05  Κτίριο Radar ‐  V.T.S., ȿʉɿʋɳ� Ȳʉɻɽɻʏɿʃɳ�Ⱦʏʀʌɿɲ  3,50  5  ΜΩΛΟΣ & ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  0,10  0,15  Βοηθητικά κτίρια  Νέου Επιβατικού  Σταθμού  3,50  6  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  0,02  0,05  Βοηθητικά κτίρια  χώρου  στάθμευσης  3,50  7  FERRY BOAT A.T.‐ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ  0,10  0,15  Κτίρια στέγασης  λιμενεργατών ‐ καβοδετών ‐  Αποθήκες – Υπόστεγα,  Ȱʆɲʗʐʃʏɼʌɿʉ,  ȿʉɿʋɳ�Ȳʉɻɽɻʏɿʃɳ� Ⱦʏʀʌɿɲ  7,50  8  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐  ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ  0,00  0,00  ‐  0,00  9  ΤΕΛΩΝΕΙΟ ‐ ΧΗΜΕΙΟ ‐  ΠΑΛΑΙΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  0,20  0,25  Βοηθητικά  κτίσματα  υπαρχουσών  χρήσεων  3,50  10 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ ΥΠΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ ΚΛΠ  0,02  0,05  Υπόστεγα ‐  Εκδοτήρια  3,50  1700 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ακόμη,  σύμφωνα  με  την  πρόταση  τροποποίησης  της  "Ο.Λ.ΚΕ."  Α.Ε.  υποδεικνύονται  οι  προτεινόμενες  χρήσεις γης, οι συντελεστές δόμησης – κάλυψης καθώς και τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη κτιρίων για την  περιοχή  Νέο  λιμάνι  Γαίου  Παξών  για  την  ανάγκη  πρόβλεψης  κτιριακών  εγκαταστάσεων  (αναβάθμιση  Λιμενικού Σταθμού  ‐ 216 m2., εγκαταστάσεις σταθμού ανεφοδιασμού καυσίμων ‐ 150 m2 εγκαταστάσεις  υδροπλάνων – 50 m2, εκδοτήρια – 50 m2).  Συγκεκριμένα:  ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ:� Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� ɇʐʆʉʄɿʃɼ�ȵʋɿʔɳʆɸɿɲ� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ɷʊʅɻʍɻ� Νέο λιμάνι Γαίου Παξών  5.330,39 m2  170,65 m2  Μετά από μελέτη των παραπάνω, προτάθηκε για τροποποίηση η πρόταση της "Ο.Λ.ΚΕ." Α.Ε.:  Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� Ʉʌʉɿ�ȴʊʅɻʍɻʎ� ɀɹɶɿʍʏʉ�Ɋʗʉʎ����� ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ� Νέο λιμάνι Γαίου  Παξών  Σ.Κ.  :  20%  Σ.Δ.  :   0,20  7,50 μ  Κτίσματα:   4. Επιβατικού σταθμού  5. Λιμεναρχείου  6. Εκδοτηρίων  7. ɇʏɲɽʅʊʎ�Ȱʆɸʔʉɷɿɲʍʅʉʑ� Ⱦɲʐʍʀʅʘʆ�� 8. ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ�ɉɷʌʉʋʄɳʆʉʐ� 9. ȿʉɿʋɳ�Ȳʉɻɽɻʏɿʃɳ�Ⱦʏʀʌɿɲ  4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η  πρόταση  αποσκοπεί,  μετά  την  έγκριση    της  τροποποίησης,  στην  προώθηση  διαδικασίας  εκπόνησης,  έγκρισης μελετών και εκτέλεσης έργων, με έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�04/04Ͳ08Ͳ2005� Εγκρίνεται η ως άνω πρόταση.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  εισιτηρίων, ȿʉɿʋɳ� Ȳʉɻɽɻʏɿʃɳ�Ⱦʏʀʌɿɲ  11 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ "ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ"  0,05  0,10  Κτίρια  υποστήριξης  λιμενίσκου –  Καταστήματα,  ȿʉɿʋɳ�Ȳʉɻɽɻʏɿʃɳ� Ⱦʏʀʌɿɲ  3,50  12 "ΚΟΝΤΡΑ ΦΟΣΑ"  0,20  0,25  Στέγαση  ερασιτεχνών  Αλιέων   ‐  Αναψυκτήρια ‐  Χώροι υγιεινής,  ȿʉɿʋɳ�Ȳʉɻɽɻʏɿʃɳ� Ⱦʏʀʌɿɲ  3,50  13 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.Α.Ο.Κ. ΚΛΠ  0,20  0,25  Αθλητικές  εγκαταστάσεις ‐  Βοηθητικά  κτίσματα  7,50  14 ΑΛΣΥΛΙΟ  Ν.Α.Ο.Κ.  0,10  0,15  Αναψυκτήρια,  ȿʉɿʋɳ�Ȳʉɻɽɻʏɿʃɳ� Ⱦʏʀʌɿɲ  3,50  15 "ΝΑΥΤΙΛΟΣ ‐ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ"  0,15  0,20  Υφιστάμενη  κατάσταση  3,50  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1701 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    22) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/04Ͳ04Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�32ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 01ο: Εξέταση φακέλου τροποποίησης έργων Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένα   Κέρκυρας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/104.   1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων, με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε αναγκαίο στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της ασφάλειας του λιμένα’.  Σύμφωνα με τις Δ/ξεις παρ. 3, άρθρου 35 Ν. 3153/03 (Α΄ 153/19‐06‐2003), για την έκδοση της απόφασης  προέγκρισης χωροθέτησης όλων των λιμενικών έργων, που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 (γ) του  Ν.  2971/2001,  όπως  αυτή  αντικαταστάθηκε  από  την  προκαταρκτική  περιβαλλοντική  εκτίμηση  και  αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3  του Ν. 3010/2002, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της κατά το  άρθρο δέκατο ένατο του Ν. 2932/2001, Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Η σύμφωνη γνώμη  αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών , που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ.  2  του  Ν.  2971/2001  και  κατά  τη  διαδικασία  της  προκαταρκτικής  περιβαλλοντικής  εκτίμησης  και  αξιολόγησης.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Ο Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε. (ΟΛΚΕ Α.Ε.) υποβάλλει πρόταση επικαιροποίησης του εγκεκριμένου  (1/18‐03‐2003  και  3/04‐08‐2005  Αποφάσεις  ΕΣΑΛ)  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  (MASTER  PLAN)  Λιμένα Κέρκυρας ζητώντας, την έγκριση των παρακάτω νέων έργων – δραστηριοτήτων:  ‐ Λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης θαλαμηγών και μικρών κρουαζιερόπλοιων   ‐ Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης υδροπλάνων   ‐ Εγκατάσταση και λειτουργία πλωτών χώρων στάθμευσης (parking)  Η θέση του προτεινόμενου λιμένα θαλαμηγών και μικρών κρουαζιερόπλοιων βρίσκεται στο δυτικό τμήμα  του  λιμένα  Κέρκυρας  και  συγκεκριμένα  στη  δυτική  πλευρά  του  προσήνεμου  μώλου.  Η  εγκατάσταση  εξυπηρέτησης υδροπλάνων προτείνεται να διαμορφωθεί στο δυτικό  τμήμα του λιμένα,  στη λεκάνη που  χρησιμοποιείται σήμερα από τα Ε/Γ‐Ο/Γ εσωτερικού. Το προτεινόμενο κρηπίδωμα ελλιμενισμού πλωτών  χώρων στάθμευσης βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του λιμένα , στη περιοχή μεταξύ του υπήνεμου μώλου  και του τουριστικού καταφυγίου Σπηλιάς.  3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� x Ȱʌɿɽʅ.�01/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ȵɇȰȿ�(5ɻ�ʍʐʆɸɷʌʀɲʍɻ)� Έγκριση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένα Κέρκυρας.  x Ȱʌɿɽʅ.�04/04Ͳ08Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ȵɇȰȿ�(19ɻ�ʍʐʆɸɷʌʀɲʍɻ)� Επικαιροποίηση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένα Κέρκυρας.  x Ȱ.Ʌ.�2567/5.0/09Ͳ11Ͳ2006�ɹɶɶʌɲʔʉ�Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ�ȿɿʅɹʆɲ�Ⱦɹʌʃʐʌɲʎ�Ȱ.ȵ.� Υποβολή  σε  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ  φακέλου  τροποποίησης  έργων  Προγραμματικού  Σχεδίου  Λιμένα  Κέρκυρας  κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104.  x Ȱ.Ʌ.�110094/11Ͳ12Ͳ2006�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȵɉɅȵ� Αίτημα αποστολής συμπληρωματικών στοιχείων – παρατηρήσεις αρμόδιας Υπηρεσίας ΥΠΕΧΩΔΕ.  x Ȱ.Ʌ.�2832/5.0/27Ͳ12Ͳ2006�ɹɶɶʌɲʔʉ�Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ�ȿɿʅɹʆɲ�Ⱦɹʌʃʐʌɲʎ�Ȱ.ȵ.� Υποβολή σε ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ φακέλου τροποποίησης έργων Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Κέρκυρας.  x Ȱ.Ʌ.�2835/1.4.2/28Ͳ12Ͳ2006�ɹɶɶʌɲʔʉ�Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ�ȿɿʅɹʆɲ�Ⱦɹʌʃʐʌɲʎ�Ȱ.ȵ.� Αποστολή  προς  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ  αιτηθέντων  στοιχείων  –  απάντηση  επί  αναφερομένων  στο    Α.Π.  110094/11‐12‐2006 έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ.  x 02/16Ͳ02Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�31ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ�� Αναβολή λήψης Απόφασης προκειμένου υποβληθούν συμπληρωματικά στοιχεία.  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.ɲ.�ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ�ʋʌʊʏɲʍɻ� 1702 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στο εγκεκριμένο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο  (MASTER PLAN) Λιμένα Κέρκυρας  (1/18‐03‐2003 και 3/04‐ 08‐2005 Αποφάσεις ΕΣΑΛ), όπως αποτυπώνεται στα σχετικά σχέδια αναφέρονται τα παρακάτω:    ɲ/ɲ� Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ɽɹʍɻʎ� ȵʅɴɲɷʊʆ� ȵʋɿʔɳʆɸɿɲʎ� (m2)� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ� ɷʊʅɻʍɻ�(m2)� ɇʐʆʏɸʄ.� ȴʊʅɻʍɻʎ� ɇʐʆʏɸʄ.� Ⱦɳʄʐʗɻʎ� ɍʌɼʍɸɿʎ� ɶɻʎ� Ɋʗʉʎ�(m) 1α  ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ – ΚΑΡΝΑΓΙΑ  24.618,74  1.174,75  0,15  0,20  Κτίσματα  Ναυπηγοε πι‐ σκευαστικ ών  μονάδων  6,00  1β  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ  ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚ Ο ΤΜΗΜΑ  11.286,30  ‐  0,15  0,20  Κτίσματα  Ναυπηγοε πι‐ σκευαστικ ών  μονάδων  6,00  2  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  18.400,00  ‐  0,20  0,25  Υπόστεγα  –  Αποθήκες Λοιπά  Βοηθητικά  Κτίρια  3,50  3  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  5.823,40  ‐  0,00  0,00  ‐  0,00  4  ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ  5.169,27  ‐  0,02  0,05  Κτίριο  Radar ‐  V.T.S.,  Λοιπά  Βοηθητικά  Κτίρια  3,50  5  ΜΩΛΟΣ & ΤΜΗΜΑ  ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ  ΣΤΑΘΜΟΥ  59.858,52  4.094,18  0,10  0,15  Βοηθητικά  κτίρια  Νέου  Επιβατικο ύ Σταθμού 3,50  6  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ  ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  15.224,31  ‐  0,02  0,05  Βοηθητικά  κτίρια  χώρου  στάθμευσ ης  3,50  7  FERRY BOAT  A.T.‐ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ  40.094,74  2.712,11  0,10  0,15  Κτίρια  στέγασης  λιμενεργα τών ‐ καβοδετώ ν ‐  Αποθήκες  – Υπόστεγα,  Αναψυκτή 7,50  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1703 ριο, Λοιπά  Βοηθητικά  Κτίρια  8  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐  ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ  3.840,75  ‐  0,00  0,00  ‐  0,00  9  ΤΕΛΩΝΕΙΟ ‐ ΧΗΜΕΙΟ ‐  ΠΑΛΑΙΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  21.240,25  3.988,25  0,20  0,25  Βοηθητικά  κτίσματα  υπαρχουσ ών  χρήσεων  3,50  10  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐  ΥΠΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ  ΚΛΠ  18.115,98  ‐  0,02  0,05  Υπόστεγα ‐ Εκδοτήρια  εισιτηρίων , Λοιπά  Βοηθητικά  Κτίρια  3,50  11  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ ‐ "ΚΑΦΕ ΓΥΑΛΙ"  16.146,27  356,80  0,05  0,10  Κτίρια  υποστήριξ ης  λιμενίσκο υ –  Καταστήμ ατα, Λοιπά  Βοηθητικά  Κτίρια  3,50  12  "ΚΟΝΤΡΑ ΦΟΣΑ"  8.722,88  ‐  0,20  0,25  Στέγαση  ερασιτεχν ών Αλιέων  ‐  Αναψυκτή ρια ‐  Χώροι  υγιεινής,  Λοιπά  Βοηθητικά  Κτίρια  3,50  13  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.Α.Ο.Κ. ΚΛΠ  5.596,78  891,90  0,20  0,25  Αθλητικές  εγκαταστά σεις ‐  Βοηθητικά  κτίσματα  7,50  14  ΑΛΣΥΛΙΟ  Ν.Α.Ο.Κ.  1.265,81  ‐  0,10  0,15  Αναψυκτή ρια, Λοιπά  Βοηθητικά  Κτίρια  3,50  15  "ΝΑΥΤΙΛΟΣ ‐ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ"  1.102,21  140,91  0,15  0,20  Υφιστάμεν η  κατάστασ η  3,50  Προγραμματιζόμενα έργα (εγκεκριμένα)  x καθαίρεση του υπάρχοντος αποσπασμένου κυματοθραύστη  1704 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x επέκταση του κύριου προσήνεμου μώλου (προβλήτας κρουαζιερόπλοιων)  x κατασκευή  υπήνεμου  μώλου  στην  ανατολική  περιοχή  του  λιμένα  και  μεταφορά  των  Ε/Γ  –Ο/Γ  εσωτερικού  x επίχωση  της  λεκάνης  που  χρησιμοποιείται  σήμερα  από  τα  Ε/Γ  –  Ο/Γ  εσωτερικού  και  δημιουργία  μεγάλου χώρου για κίνηση και στάθμευση οχημάτων  x διαμόρφωση εμπορικού κρηπιδώματος στη δυτική εξωτερική πλευρά του κύριου μώλου  x διευθέτηση  και  αναμόρφωση  της  ακτής  όπου  βρίσκονται  σήμερα  τα  καρνάγια  με  δημιουργία  σε  μελλοντική φάση σύγχρονης ναυπηγοεπισκευαστικής βάσης για μικρά σκάφη  x κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο εσωτερικό του λιμένα και διαμόρφωση εισόδου/εξόδου στη λιμενική  ζώνη  x τουριστικό καταφύγιο σκαφών αναψυχής δυναμικότητας 89 σκαφών, στη θέση Σπηλιά.  Παρατήρηση:   Οι  περιβαλλοντικοί  όροι  των  έργων  του  Λιμένα  Κέρκυρας  έχουν  εγκριθεί  με  τη  υπ.  αριθμ.  Α.Π.  οικ.  106560/22.06.01 ΚΥΑ Υπουργών ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΕΝ.   Οι περιβαλλοντικοί όροι του Τουριστικού Καταφυγίου σκαφών αναψυχής στη θέση Σπηλιά έχουν εγκριθεί  με την υπ. αριθμ. Α.Π. 1148/27.01.06 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.  Σύμφωνα  με  την  υποβληθείσα  πρόταση,  τα  κυριότερα  από  τα  παραπάνω  έργα  του  εγκεκριμένου  Προγραμματικού  Σχεδίου  του  λιμένα  Κέρκυρας,  έχουν  ήδη  κατασκευαστεί  ή  βρίσκονται  σε  φάση  κατασκευής. Συγκεκριμένα:  x έχει ήδη κατασκευαστεί και λειτουργεί ο νέος επιβατικός σταθμός  x έχει ήδη διαμορφωθεί η νέα είσοδος του λιμένα και έχουν γίνει οι σχετικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις  x κατασκευάζεται  (αναμένεται  να  ολοκληρωθεί  εντός  του  έτους  2007)  ο  υπήνεμος  μώλος  και  τα  κρηπιδώματα Ε/Γ – Ο/Γ εσωτερικού  x έχει αρχίσει η κατασκευή της επέκτασης του προσήνεμου μώλου  x έχει γίνει δημοπράτηση και αναμένεται να υπογραφεί σύντομα η σύμβαση κατασκευής του Τουριστικού  καταφυγίου σκαφών αναψυχής στη θέση Σπηλιά  4.ɴ.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ�ɹʌɶʘʆ� Η προτεινόμενη τροποποίηση των έργων του Προγραμματικού Σχεδίου του Λιμένα Κέρκυρας αφορά στα  ακόλουθα έργα  x δημιουργία  λιμένα  θαλαμηγών  και  μικρών  κρουαζιερόπλοιων ,  στη  θέση  όπου  προβλεπόταν  η  κατασκευή εμπορικού κρηπιδώματος και ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης  x δημιουργία  εγκατάστασης  εξυπηρέτησης  υδροπλάνων  με  ταυτόχρονη  κατάργηση  της  επίχωσης  της  λεκάνης που χρησιμοποιείται σήμερα από τα Ε/Γ‐Ο/Γ εσωτερικού  x κατασκευή κρηπιδώματος για ελλιμενισμό πλωτών χώρων στάθμευσης  (parking), στην περιοχή μεταξύ  του υπήνεμου μώλου και του τουριστικού καταφυγίου Σπηλιάς.  4.ɴ.1.�ȿɿʅɹʆɲʎ�ɽɲʄɲʅɻɶʙʆ�ʃɲɿ�ʅɿʃʌʙʆ�ʃʌʉʐɲɺɿɸʌʊʋʄʉɿʘʆ� Στο δυτικό άκρο του λιμένα Κέρκυρας στην περιοχή  «Κεφαλομάντουκο» προβλέπεται η κατασκευή μιας  νέας λιμενολεκάνης, όπου θα ελλιμενίζονται πολυτελείς θαλαμηγοί μεγάλου μεγέθους  (μήκος από 40 έως  70 m)  και  μικρά  κρουαζιερόπλοια  μήκους  έως  150 m.  Το  νέο  αυτό  έργο  θα  είναι  σε  επαφή  με  τον  προβλήτα κρουαζιερόπλοιων και πολύ κοντά στο νέο επιβατικό σταθμό του λιμένα.   Η λιμενολεκάνη έχει ορθογώνιο σχήμα με διαστάσεις  390 * 320 m και οριοθετείται προς ανατολικά και  βόρεια  από  τον  προσήνεμο  μώλο,  νότια  από  ένα  παραλιακό  κρηπίδωμα  και  δυτικά  από  τον  υπήνεμο  μώλο.  Ο προσήνεμος μώλος, σχήματος Γ αποτελείται από δύο τμήματα, το ανατολικό μήκος 390 m και το βόρειο  μήκους 490 m. Το πλάτος του μώλου θα είναι 16 m και το ωφέλιμο βάθος προ αυτού ‐5.00 m.  Ο μώλος θα  κατασκευασθεί με τεχνητούς ογκολίθους από σκυρόδεμα, το δε εσωτερικό και το εξωτερικό μέτωπό του  θα είναι κατακόρυφο.  Στο ανατολικό τμήμα του μώλου αυτού θα πλαγιοδετούν μικρά κρουαζιερόπλοια (μήκους έως 100 m) ή θα  πρυμνοδετούν θαλαμηγοί μεγάλου μεγέθους,  ενώ στο βόρειο  τμήμα θα μπορούν να πλαγιοδετούν έως  και δύο κρουαζιερόπλοια μήκους έως 150 m το καθένα.   ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1705 Το  παραλιακό  κρηπίδωμα  θα  έχει  μήκος  320  m  και  ωφέλιμο  βάθος  προ  αυτού  ‐5 m.  Πίσω  από  το  κρηπίδωμα αυτό θα δημιουργηθεί με επίχωση ο αναγκαίος χερσαίος  χώρος για τις χερσαίες λειτουργίες  του λιμένα. Η συνολική επιφάνεια της χερσαίας ζώνης ανέρχεται σε 39 στρέμματα (χωρίς τους μόλους).   Η είσοδος του λιμένα χωροθετείται στο νοτιοδυτικό άκρο της χερσαίας ζώνης, όπου δημιουργείται ένας  κόμβος εισόδου‐εξόδου προς και από την παραλιακή οδό που συνδέει τη πόλη της Κέρκυρας με την Ε.Ο.  Παλαιοκαστρίτσας. Κάθετα προς το παραλιακό κρηπίδωμα κατασκευάζεται ένας προβλήτας, μήκους 180  m και πλάτους 8 m, στον οποίο θα πρυμνοδετούν θαλαμηγοί μεγάλου μεγέθους.   Ο υπήνεμος μόλος, θα έχει μήκος 250 m, πλάτος 16 m και ωφέλιμο βάθος προ αυτού ‐5 m. Στο εσωτερικό  μέτωπο του προβλέπεται επίσης η πρυμνοδέτηση θαλαμηγών μεγάλου μεγέθους.   4.ɴ.2.�ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ�ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ�ʐɷʌʉʋʄɳʆʘʆ� Στη  δυτική  πλευρά  του  λιμένα  Κέρκυρας,  στη  λιμενολεκάνη  που  σήμερα  ελλιμενίζονται  τα  Ε/Γ  –Ο/Γ   ανοικτού  τύπου  της  γραμμής Κέρκυρας  – Ηγουμενίτσας,  (πρόκειται σύντομα να μεταφερθούν στον υπό  κατασκευή  υπήνεμο  μώλου)  προβλέπεται  η  κατασκευή  εγκατάστασης  για  την  εξυπηρέτηση  των  υδροπλάνων.  Η  προτεινόμενη  εγκατάσταση  θα  αποτελείται  από  έναν  πλωτό  προβλήτα,  ο  οποίος  θα  ποντιστεί  παράλληλα με το ανατολικό κρηπίδωμα της λιμενολεκάνης και σε απόσταση 8 m από αυτό. Ο προβλήτας  είναι  απαραίτητος  για  την  επιβίβαση/αποβίβαση  των  επιβατών  από  τα  υδροπλάνα,  δεδομένου  ότι  η  στάθμη  κυκλοφορίας  του  υφιστάμενου  κρηπιδώματος  δεν  προσφέρεται  για  αυτή  τη  λειτουργία.  Ο  προβλήτας θα έχει μήκος 100 m, πλάτος  2,50 m και η πρόσβαση σε αυτόν από το κρηπίδωμα θα γίνεται  μέσω δύο πεζογεφυρών.  Στη θέση εξυπηρέτησης υδροπλάνων δεν προβλέπεται πρόσθετη δόμηση στη χερσαία ζώνη του λιμένα. Τα   γειτονικά  υφιστάμενα  κτίρια  μπορεί  να  αξιοποιηθούν  εφόσον  κριθεί  απαραίτητο,  για  τη  διαμόρφωση  χώρου αναμονής επιβατών ή εκδοτηρίων εισιτηρίων. Στα κτίρια αυτά είναι επίσης δυνατή η εγκατάσταση  δεξαμενών  καυσίμων  (σε  απομονωμένο  και  ελεγχόμενο  χώρο),  εφόσον  κριθεί  αναγκαία  η  δημιουργία  σταθμού  καυσίμων  με  υπόγειες  δεξαμενές,  για  την  εξυπηρέτηση  τόσο  των  υδροπλάνων  όσο  και  των  άλλων λειτουργιών του λιμένα, σε ειδικά διαμορφωμένη περιοχή ανατολικά του κτιρίου του λιμεναρχείου   Κέρκυρας, όπου σήμερα λειτουργούν και οι δεξαμενές παραλαβής αποβλήτων .  Ο  παρακείμενος  χώρος  ελεγχόμενης  στάθμευσης  οχημάτων,  που  ήδη  λειτουργεί  με  ευθύνη  του  ΟΛΚΕ  μπορεί να καλύψει πλήρως τις τυχόν ανάγκες θέσεων στάθμευσης που θα προκύψουν από την λειτουργία  της εγκατάστασης εξυπηρέτησης υδροπλάνων.  4.ɴ.3.�Ⱦʌɻʋʀɷʘʅɲ�ɸʄʄɿʅɸʆɿʍʅʉʑ�ʋʄʘʏʙʆ�ʖʙʌʘʆ�ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ� Για  τον  ελλιμενισμό  των  πλωτών  χώρων  στάθμευσης  (parking)  στο  λιμένα  Κέρκυρας  προβλέπεται  η  κατασκευή των αναγκαίων κρηπιδωμάτων, μεταξύ του υπό κατασκευή υπήνεμου μώλου του λιμένα και  του υπό κατασκευή τουριστικού καταφυγίου στη θέση «Σπηλιά». Τα νέα κρηπιδώματα θα έχουν συνολικό  μήκος 360 m,  ενώ δημιουργούνται δύο μέτωπα για την πλαγιοδέτηση των πλωτών  parking, μήκους 145  και 165 m.  Μεταξύ των νέων κρηπιδωμάτων και του σημερινού θαλασσίου μετώπου θα γίνει επίχωση και  έτσι θα δημιουργηθεί ένας πρόσθετος χερσαίος χώρος, συνολικής επιφανείας 14 στρεμμάτων περίπου. Η  πρόσβαση  προς  τα  πλωτά  parking  θα  γίνεται  από  την  παραλιακή  λεωφόρο  Ελ.  Βενιζέλου,  μέσω  του  υφιστάμενου κόμβου εισόδου – εξόδου.  Εναλλακτικά, μέχρι την υλοποίηση του προτεινόμενου κρηπιδώματος ελλιμενισμού πλωτών parking, είναι  δυνατή η προσωρινή εγκατάσταση πλωτού parking 500 θέσεων στα υφιστάμενα κρηπιδώματα του λιμένα  βορειοανατολικά του Λιμεναρχείου Κέρκυρας.  4.ɶ.� Ɉʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ� ʊʌʘʆ� Ͳ� ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʙʆ� ɷʊʅɻʍɻʎ� ʃɲɿ� ʖʌɼʍɸʘʆ� ɶɻʎ� Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃʉʑ� ɇʖɸɷʀʉʐ� ȿɿʅɹʆɲ� Ⱦɹʌʃʐʌɲʎ� Πρόταση  χρήσεων  γης  –  όρων  &  περιορισμών  δόμησης  στη  νέα  ζώνη  λιμένα  θαλαμηγών  και  μικρών  κρουαζιερόπλοιων:    ȵʅɴɲɷʊ ʆ� ʖɸʌʍɲʀɲ ʎ� ɺʙʆɻʎ� (m2)� ɉʔɿʍʏ.� ɷʊʅɻʍ ɻ� (m2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅ ɸʆʉʎ� ʍʐʆʏɸʄɸʍʏ ɼʎ� ɷʊʅɻʍɻʎ� ɀɹɶɿʍʏɻ� ɸʋɿʏʌ.� ɷʊʅɻʍɻ� (m2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅ ɸʆʉʎ� ʍʐʆʏɸʄɸʍʏ ɼʎ�� ʃɳʄʐʗɻʎ� ɀɹɶɿʍʏɻ� ɸʋɿʏʌ.� ʃɳʄʐʗɻ� (m2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ� ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅ ɸʆɲ� ʑʗɻ�(m)� 1706 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 39.000  1.174,7 5  0,2  7.800  0,15  5.850  γραφεία υπηρεσιών  εστιατόρια /  αναψυκτήρια  εμπορικά  καταστήματα  ξενοδοχείο  WC/λουτρά  Υπόστεγο συντήρησης  σκαφών  σταθμός καυσίμων  αποθήκες & κτίρια  Η/Μ υποδομών  χώροι στάθμευσης  7,5  (+στέγη)  Πρόταση  χρήσεων  γης  –  όρων &  περιορισμών  δόμησης  στο  χερσαίο  χώρο  κρηπιδώματος  ελλιμενισμού  πλωτών χώρων στάθμευσης:  ȵʅɴɲɷʊ ʆ� ʖɸʌʍɲʀɲ ʎ� ɺʙʆɻʎ� (m2)� ɉʔɿʍʏ.� ɷʊʅɻʍ ɻ� (m2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅ ɸʆʉʎ� ʍʐʆʏɸʄɸʍʏ ɼʎ� ɷʊʅɻʍɻʎ� ɀɹɶɿʍʏɻ� ɸʋɿʏʌ.� ɷʊʅɻʍɻ� (m2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅ ɸʆʉʎ� ʍʐʆʏɸʄɸʍʏ ɼʎ�� ʃɳʄʐʗɻʎ� ɀɹɶɿʍʏɻ� ɸʋɿʏʌ.� ʃɳʄʐʗɻ� (m2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ� ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅ ɸʆɲ� ʑʗɻ�(m)� 14.000  ‐  0,05  700  0,05  700  Επιβατικός σταθμός  εσωτερικού  Αναψυκτήριο  Συγκρότημα WC  7,5  (+στέγη)  4ɷ.�ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳ�ɇʏʉɿʖɸʀɲ� Σε  συνέχεια  της  02/16‐02‐2007  Απόφασης  ΕΣΑΛ,  ο  Οργανισμός  Λιμένος  Κέρκυρας  ΑΕ  υπέβαλλε  στο  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  τα  αιτηθέντα  συμπληρωματικά  στοιχεία  (Τίτλος  Τεύχους:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  –  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ,  Α.Π.  εισ.  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ : 6440/02‐04‐2007).  Η προτεινόμενη τροποποίηση των έργων του Προγραμματικού Σχεδίου (Σχέδιο ΟΛΚΕ Α.Ε.:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ,  Κλ.:  1:2000,  Ημ/νία:  Μάρτιος  2007),  αφορά  στην  προώθηση  ορισμένων επιμέρους παρεμβάσεων που είναι αναγκαίες στο λιμένα  Κέρκυρας με βάση τα σημερινά και  μελλοντικά  δεδομένα.  Συγκεκριμένα  η  προτεινόμενη  τροποποίηση  στοχεύει  ʍʏɻʆ� ɲʆɳɷɸɿʇɻ� ʏʘʆ� ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʙʆ�ʋʄɸʉʆɸʃʏɻʅɳʏʘʆ�ʏʉʐ�ʄɿʅɹʆɲ,�ʍʏɻʆ�ɴɸʄʏʀʘʍɻ�ʏɻʎ�ɸʄʃʐʍʏɿʃʊʏɻʏɳʎ�ʏʉʐ�ʃɲɿ�ʍʏɻʆ�ɲʆɳʋʏʐʇɻ� ʍʑɶʖʌʉʆʘʆ�ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ�ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ.�� Προτείνονται  τρεις  επιμέρους  αλλαγές  /  προσθήκες  στο  υφιστάμενο  Προγραμματικό  Σχέδιο,  μέσω  των  οποίων αναδεικνύεται η νέα στρατηγική του λιμένα ως εξής  ‐ Λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης θαλαμηγών και μικρών κρουαζιερόπλοιων (σχέδια 281‐ΠΜ‐1, κλ:  1:1000, ημ/νία: Μάρτιος 2007, 281‐ΠΜ‐2 κλ: 1:1000, ημ/νία: Μάρτιος 2007, 281‐ΠΜ‐3, κλ:1:200, ημ/νία:  Μάρτιος 2007).  ‐ Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης υδροπλάνων (σχέδιο 281‐ΠΜ‐4, κλ: 1:1000, ημ/νία: Μάρτιος 2007).  ‐ Εγκατάσταση και λειτουργία πλωτών χώρων στάθμευσης (parking) (σχέδια 281‐ΠΜ‐5, κλ: 1:1000, ημ/νία:  Μάρτιος 2007, 281‐ΠΜ‐6 κλ: 1:200, ημ/νία: Μάρτιος 2007).  Σύμφωνα με  την πρόταση,  για  το  έργο ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ� ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ� ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ�ɽɲʄɲʅɻɶʙʆ�ʃɲɿ�ʅɿʃʌʙʆ� ʃʌʉʐɲɺɿɸʌʊʋʄʉɿʘʆ,  ο  προϋπολογισμός  κατασκευής  του  εκτιμάται  στο  ποσό  των  35.000.000  €,  περιλαμβανομένων  Γ.Ε.  &  Ο.Ε.,  απρόβλεπτων  και  Φ.Π.Α.  Το  δυναμικό  του  προτεινόμενου  λιμένα  θαλαμηγών  και  μικρών  κρουαζιερόπλοιων  είναι  98  σκάφη,  με  τις  θέσεις  θαλαμηγούς  μήκους  30 m  να  αποτελούν το 50% του συνόλου, ενώ θα μπορούν να ελλιμενιστούν και κρουαζιερόπλοια έως και  140 m.   (βλέπε Προκαταρκτική Μελέτη – Τεχνική Έκθεση, σελ. 13, πίνακα)   Σύμφωνα  με  την  πρόταση,  για� ʏɿʎ� ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ� ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ� ʐɷʌʉʋʄɳʆʘʆ,  ο  προϋπολογισμός  των  έργων εκτιμάται στο ποσό των 600.000 €, περιλαμβανομένων Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτων και Φ.Π.Α..   ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1707 Όσον αφορά ʏɲ�ʆɹɲ�ʃʌɻʋɿɷʙʅɲʏɲ�ɶɿɲ� �ʏʉʆ�ɸʄʄɿʅɸʆɿʍʅʊ�ʏʘʆ�ʋʄʘʏʙʆ�ʖʙʌʘʆ�ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ� (parking)�στο  λιμένα Κέρκυρας,  επισημαίνεται ότι προτείνονται  να  έχουν συνολικό μήκος  355 m  (αντί  των 360 m  της  αρχικής πρότασης), με δύο μέτωπα για πλαγιοδέτηση πλωτών parking, μήκους 145  και 160 m  (αντί  των  165 m της αρχικής πρότασης). Μεταξύ των νέων κρηπιδωμάτων και του σημερινού θαλασσίου μετώπου  θα γίνει επίχωση και θα δημιουργεί χερσαίος χώρος, συνολικής επιφάνειας 12 στρεμμάτων περίπου (αντί  των  14  στρεμμάτων  της  αρχικής  πρότασης).  Επιπρόσθετα  αναφέρεται  ότι  με  τη  δημιουργία  της  συγκεκριμένης  δραστηριότητας,  αντιμετωπίζεται  το  οξύτατο  πρόβλημα  έλλειψης  χώρων  στάθμευσης  οχημάτων με εξασφάλιση έως και 1000 θέσεων στάθμευσης σε μια επιτελική θέση, μεταξύ του κέντρου  των  θαλάσσιων  μεταφορών  και  της  παλαιάς  πόλης  της  Κέρκυρας .    Στη  δημιουργούμενη  νέα  χερσαία  έκταση, προτείνονται χρήσεις γης – όροι & περιορισμοί δόμησης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:   Ɉɸʄɿʃɼ� ʋʌʊʏɲʍɻ� ʖʌɼʍɸʘʆ� ɶɻʎ� –� ʊʌʘʆ� &� ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʙʆ� ɷʊʅɻʍɻʎ� ʍʏʉ� ʖɸʌʍɲʀʉ� ʖʙʌʉ� ʃʌɻʋɿɷʙʅɲʏʉʎ� ɸʄʄɿʅɸʆɿʍʅʉʑ�ʋʄʘʏʙʆ�ʖʙʌʘʆ�ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ:  ȵʅɴɲɷʊʆ� ʖɸʌʍɲʀɲʎ� ɺʙʆɻʎ�(m2)� ɉʔɿʍ ʏ.� ɷʊʅɻ ʍɻ� (m2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅ ɸʆʉʎ� ʍʐʆʏɸʄɸʍʏ ɼʎ� ɷʊʅɻʍɻʎ� ɀɹɶɿʍʏɻ� ɸʋɿʏʌ.� ɷʊʅɻʍɻ� (m2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅ ɸʆʉʎ� ʍʐʆʏɸʄɸʍʏ ɼʎ�� ʃɳʄʐʗɻʎ� ɀɹɶɿʍʏɻ� ɸʋɿʏʌ.� ʃɳʄʐʗɻ� (m2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸ ʎ�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅ ɸʆɲ� ʑʗɻ�(m)� 12.000� (ɲʆʏʀ� 14.000� ɲʌʖɿʃɼʎ� ʋʌʊʏɲʍɻʎ)� ‐  0,06� (ɲʆʏʀ�0,05� ɲʌʖɿʃɼʎ� ʋʌʊʏɲʍɻʎ)� 720� (ɲʆʏʀ�700� ɲʌʖɿʃɼʎ� ʋʌʊʏɲʍɻ ʎ)� 0,06� (ɲʆʏʀ�0,05� ɲʌʖɿʃɼʎ� ʋʌʊʏɲʍɻʎ)� 720� (ɲʆʏʀ�700� ɲʌʖɿʃɼʎ� ʋʌʊʏɲʍɻʎ)�� Επιβατικός  σταθμός  εσωτερικού  Αναψυκτήριο  Συγκρότημα  WC  7,5  (+στέγη)  Σύμφωνα  με  την  πρόταση,  ο  προϋπολογισμός  των  συγκεκριμένων  έργων  ανέρχεται  στο  ποσό  των  1.800.000 €, περιλαμβανομένων Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτων και Φ.Π.Α..� Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης κ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ Αναστασία ανέφερε ότι όσον αφορά  στη  ζώνη  με  χρήση    ‘λιμένας  εξυπηρέτησης  θαλαμηγών  /  μικρών  κρουαζιερόπλοιων’,  δεδομένου  ότι  αφορά σε χρήσεις ‐ λειτουργίες που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Ν. 2160/1993 δηλαδή Τουριστικών,  θα πρέπει να γνωμοδοτήσει η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων.     Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�01/04Ͳ04Ͳ2007� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  1) Με μέριμνα του ΟΛΚΕ Α.Ε.  και σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και Φορείς να εξευρεθεί  κατάλληλη  θέση  λιμενικών  υποδομών  για  την  εξυπηρέτηση  των  αναγκών  της  νήσου  σε  εμπορικές  μεταφορές.   2) Μέχρι την υλοποίηση της νέας θέσης (Λιμένας θαλαμηγών και μικρών κρουαζιερόπλοιων) να συνεχίσει  υπό προϋποθέσεις η εξυπηρέτηση της εμπορικής κίνησης στο λιμένα όπως γίνεται μέχρι σήμερα.  3)  Να  εξεταστεί  σε  επόμενη  φάση  μελέτης  η  κυκλοφορία  που  αφορά  στα  κρουαζιερόπλοια  ώστε  να  προσδιοριστεί  το  απαραίτητο  πλάτος  της  επέκτασης  του  λιμένα  θαλαμηγών  και  μικρών  κρουαζιερόπλοιων.  4) Να εξεταστεί η βέλτιστη χωροθέτηση του κτιρίου επιβατικού σταθμού στο χώρο εξυπηρέτησης των Ε/Γ  – Ο/Γ Εσωτερικού.  5)  Πριν  την  εκτέλεση  οποιουδήποτε  έργου,  να  ενημερωθούν  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  Υπουργείου  Πολιτισμού.  6) Να κατατεθεί κτιριολογικό πρόγραμμα με τους χερσαίους χώρους του Λιμένα θαλαμηγών και μικρών  κρουαζιερόπλοιων,  ενώ ο συντελεστής δόμησης θα καθοριστεί  τελικά με συνεργασία των αρμοδίων  πολεοδομικών υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ και άλλων συναρμόδιων Υπηρεσιών.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    23) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/10Ͳ12Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�4ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο : «Όροι, περιορισμοί δόμησης σε περιοχή της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λαυρίου όπου   1708 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ θα ανεγερθεί το προσωρινό κτίριο του Λιμεναρχείου»  Η Ο.Λ.Λ. Α.Ε. διαβίβασε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του ΥΕΝ με το Α.Π. 816/20‐11‐2002 έγγραφό της, πρόταση για τον  καθορισμό  όρων  δόμησης  σε  περιοχή  της  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα  Λαυρίου,  προκειμένου  εκδοθεί  η  οικοδομική άδεια για το προσωρινό κτίριο του Λιμεναρχείου Λαυρίου που κατασκευάζεται από αρμόδια  Υπηρεσία ΥΕΝ στo στο συγκεκριμένο χώρο.  Επισημαίνεται ότι, βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan)  του Λιμένα Λαυρίου, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και πρόταση για χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς  δόμησης σε ολόκληρη τη Χερσαία Ζώνη.  Για το οικόπεδο που θα ανεγερθεί το προσωρινό κτίριο του Λιμεναρχείου και το οποίο παρουσιάζεται στο  σχετικό σκαρίφημα (χώρος ΑΒΓΔΕ), προτάθηκαν τα παρακάτω:  Σ.Κ. 30%  Σ.Δ. 0.60  Μέγιστο ύψος:8,60μ   Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2  Κατόπιν μελέτης της σχετικής πρότασης, προτείνονται για έγκριση όροι δόμησης στο χώρο εγκατάστασης  του προσωρινού Λιμεναρχείου (περιοχή ΑΒΓΔΕ στο σχετικό σκαρίφημα) ως εξής:  Σ.Κ. 30%  Σ.Δ. 0.60  Μέγιστο ύψος: 8,60μ   Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ�3/10Ͳ12Ͳ2002� Εγκρίνει  τους  όρους,  περιορισμούς  δόμησης  σε  περιοχή  της  Χερσαίας  Ζώνης  λιμένα  Λαυρίου  όπου  θα  ανεγερθεί το προσωρινό κτίριο του Λιμεναρχείου, όπως προτάθηκαν από τον Οργανισμό Λιμένα Λαυρίου.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ  Νικόλαος  24) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�11/17Ͳ12Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�15ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 11ο (εκτός Ημερησίας Διάταξης): Μελέτη Χωροταξικής Οργάνωσης και Γενικού Προγραμματικού   Σχεδίου (MASTER PLAN) στο Λιμένα Λαυρίου  1. ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  δέκατου  ένατου,  παρ.  2  ε,  η  έγκριση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών  διαχείρισης  (Master  Plan)  των  λιμένων,  με  τα  οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την  εξυπηρέτηση της  λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα, αποτελεί έργο της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.).  2. ȻʍʏʉʌɿʃʊͲʍʏʉɿʖɸʀɲ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� x Με το Α.Π. 1097//04‐10‐2004 και το Α.Π. 1145//13‐10‐2004 έγγραφο, ο Ο.Λ. Λαυρίου αποστέλλει στο  ΥΠΕΧΩΔΕ/Γ.Γ.Δ.Ε./  Δ/νση  Δ4  χάρτη  με  προτεινόμενες  αλλαγές  και  παρατηρήσεις,  για  τις  οποίες  η  Δ/νση Δ4 δεν έχει αντίρρηση (Δ4γ/3652/Φ.78/Μ‐Β//07‐10‐2004).  x Με  το  Α.Π.  Λ272/Γ‐2/277//30‐11‐2004,  τα  συμπράττοντα  γραφεία  μελετών  αποστέλλουν  στο  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΠ/ΓΔΣΕ/Δ4‐γ την τροποποίηση του Γ΄ Ρυμοτομικού Σχεδίου της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα  Λαυρίου,  καθώς  και  τις  μικροτροποποιήσεις  της  χάραξης  των  Λιμ.  Έργων  (κρηπιδωμάτων  Νοτίου  τμήματος  Λιμένα  Λαυρίου  και  αναγκαίων  κτιριακών  έργων  του  Λιμένα),  με  βάση  τη  συζήτηση  που  διεξήχθη κατά τη διημερίδα «Λιμάνι – Λαύριο πρόσω ολοταχώς» στις 05‐06/11‐2004 και οργανώθηκε  από τον Ο.Λ.ΛΑ. Α.Ε., καθώς και της σύσκεψης στα γραφεία της Δ4γ στις 29‐11‐04.  x Η Μελέτη Χωροταξικής Οργανώσεως και Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) στον λιμένα  Λαυρίου  επανυπεβλήθη  με  το  Δ4γ/ο/4655/Φ78/Μ‐Β//15‐12‐2004  έγγραφο  από  το  Τμήμα  Προγράμματος  &  Μελετών  Λιμενικών  Έργων  της  Γ.Γ.Δ.Ε./Δ/νση  Λιμ.  έργων &  Έργων  Αερ/μίου  του  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1709 ΥΠΕΧΩΔΕ στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π./Δ.Λ.Υ.‐ β΄ του ΥΕΝ, επικαιροποιημένη με βάση τις πρόσφατες αποφάσεις του  ΔΣ του Ο.Λ.ΛΑ. Α.Ε. , ώστε να προωθηθεί για έγκριση από την Ε.Σ.Α.Λ. � 3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 3.1�ȿɿʅɸʆɿʃɳ�ɹʌɶɲ� x To�ɸʃʏʊʎ�ʄɿʅɹʆɲ�ɲʄɿɸʐʏɿʃʊ�ʃɲʏɲʔʑɶɿʉ�ʍʏɻ�ɽɹʍɻ�ɃɂɉȳɃɁɃ  παραμένει ως μια μελλοντική δυνατότητα,  ενώ διατηρείται ως αποκλειστικής χρήσεως λιμενίσκος αλιευτικών σκαφών η εσωτερική λιμενολεκάνη  μεταξύ Προβλήτα ΙΙΙ και παλαιού μεταλλικού Προβλήτα.  x Ȳʉʌɸɿɲʆɲʏʉʄɿʃʊʎ� (ʋʌʉʍɼʆɸʅʉʎ)� ʅʙʄʉʎ.  Προεκτείνεται  κατά  τον  διαμήκη  άξονά  του  50μ.  Δημιουργούνται  τρεις    νέες  θέσεις  παραβολής‐πλωρο/πρυμνοδέσεως  πλοίων  νέας  τεχνολογίας,  υψηλών ταχυτήτων. Οι δύο έχουν ήδη κατασκευασθεί και η τρίτη θα υλοποιηθεί σε επόμενη φάση.   x Ȳʊʌɸɿɲ� ʃʌɻʋɿɷʙʅɲʏɲ� (ȿɿʅɸʆɿʃʊ� ʏʅɼʅɲ� Ȱʃʏʉʋʄʉʂɲʎ):  Προ  του  υφιστάμενου  κρηπιδοτοίχου,  στα  σημεία  15  και  17  θα  κατασκευασθούν,  κάθετα  προς  το  μέτωπο,  δυο  συστοιχίες  σταθερών  μονοναυδετών (Finger piers). Η συστοιχία 17‐18, σε απόσταση 80 περίπου μέτρων από το δυτικό άκρο  9  του  κρηπιδώματος  ,  και  η  συστοιχία 15‐16  σε απόσταση 133  περίπου μέτρων ανατολικά από  την  πρώτη.  Η  δυτική  συστοιχία  αποτελείται  από  τέσσερα  ναύδετα  με  συνολικό  μήκος  145μ.,  ενώ  η  ανατολική συστοιχία αποτελείται από πέντε ναύδετα συνολικού μήκους 180μ.  x Ʌʌʉɴʄɼʏɲʎ� ȻȻȻ�–� ȿɿʅɸʆɿʃʊ� Ɉʅɼʅɲ�Ȱʄɿɸʐʏɿʃʙʆ: Προστίθεται  ένας πλωτός προβλήτας μήκους  45μ.  και  πλάτους 3μ.  x ȿɿʅɸʆɿʃʊ�ʏʅɼʅɲ�ɲʆɲʗʐʖɼʎ: Οι Μαρίνες Α και Β  δημιουργούνται με την κατασκευή των μώλων  όπως  αποτυπώνονται στο σχετικό διάγραμμα.  x Ɂʊʏɿɲ� ȾʌɻʋɿɷʙʅɲʏɲͲ� ȿɿʅɸʆɿʃɳ� ʏʅɼʅɲʏɲ� Ⱦʌʉʐɲɺɸʌʊʋʄʉɿʘʆ� ʃɲɿ� ȵʅʋʉʌɿʃʊ:  Πρόκειται  για  ένα  ευθύγραμμο  κρηπίδωμα  συνολικού  μήκους  678.65μ  (63‐64‐65‐66‐67‐68‐69).  Στο  δυτικό  άκρο  του  κρηπιδώματος κρουαζιερόπλοιων και σε απόσταση  2,32μ από το άκρο 2 κατασκευάζεται μια ράμπα  πλάτους 25μ  , η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική θέση πρυμνοδετήσεως Ε/Γ‐ΟΓ, για  περιπτώσεις  δυσμενών  καιρικών  συνθηκών.  Στο  ανατολικό  άκρο  δημιουργείται  ράμπα μήκους  50μ.  (68‐69),  για  αποκλειστική  χρήση  από  το  Πολεμικό  Ναυτικό.  Σε  απόσταση  5μ  δυτικά  από  αυτή  δημιουργείται μέτωπο πρυμνοδετήσεως με  ράμπα μήκους 60μ.   x ɉʋɼʆɸʅʉʎ�ʅʙʄʉʎ� (80Ͳ69Ͳ70Ͳ71Ͳ79Ͳ80): Το νότιο τμήμα του θα ενσωματωθεί στα δάπεδα των νοτίων  κρηπιδωμάτων. Η θωράκιση του κατασκευάζεται με φυσικούς ογκόλιθους μεταβλητής διαβαθμίσεως .  x ȵʋɹʃʏɲʍɻ� ʄɿʅɹʆɲ� ʋʌʉʎ� ɁʊʏʉͲ� ȿɿʅɸʆɿʃʊ� ʏʅɼʅɲ� ȵʅʋʉʌɿʃʉʑ� ʄɿʅɹʆɲ:� Καθαιρείται  ο  υφιστάμενος  υπήνεμος μώλος του λιμένα και δημιουργείται σε συνέχεια και υπό γωνία με τη νότια κρηπίδωση του  λιμένα  και  σχεδόν  παράλληλα  με  την  ακτογραμμή,  νέα  κρηπίδωση  μήκους  280μ.  Στην  συνέχεια  κατασκευάζεται  εγκάρσια προς  την  ακτογραμμή ο νέος υπήνεμος μώλος  του  λιμένα  ,  με  εσωτερική  κρηπίδωση μήκους 240μ.   x Ȳʐɽʉʃʉʌɼʍɸɿʎ�ʄɿʅɸʆʉʄɸʃɳʆɻʎ�ʃɲɿ�Ɂɻʉɷʊʖʉʐ:�Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή του εμπορικού τμήματος  του λιμένα, έμπροσθεν των τελευταίων 248μ. των νοτίων κρηπιδωμάτων, η οποία βυθοκορείται μέχρι  τη στάθμη  ‐10μ κάτω από την Κ.Ρ ή ‐10.50μ. κάτω από την Μ.Σ.Θ   3.2��Ⱦʏɿʌɿɲʃɳ�ɹʌɶɲ� 3.2.1�Ⱦʏʀʌɿɲ�ʄɿʅɸʆɿʃʉʑ�ʏʅɼʅɲʏʉʎ�ɲʃʏʉʋʄʉʂɲʎ� x Σταθμός επιβατών ακτοπλοΐας: Το τριώροφο κτίριο του Σταθμού επιβατών ακτοπλοΐας, με συνολικό  ύψος 14μ ‐ 16μ. καταλαμβάνει ορθογωνική κάτοψη με διαστάσεις 122.40μ x 31.20μ. � x Σταθμός  επιβατών  πλοίων  νέας  τεχνολογίας‐υψηλών  ταχυτήτων:  Το  διώροφο  κτίριο  καταλαμβάνει  ορθογωνική κάτοψη με διαστάσεις  50.40μ x 31.20μ � 3.2.2�ȿɿʅɸʆɿʃʊ�ʏʅɼʅɲ�ɲʆɲʗʐʖɼʎ�–ɺʙʆɻ�ʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆ�ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ.�� Κτίριο  Διοικήσεως,  κτίριο  καταστημάτων,� κτίριο WC/ντους,  καταστήματα  ναυτιλιακών  ειδών,  κτίριο  snac‐bar και εστιατορίου, κτίριο Πύργου Ελέγχου.  3.2.3�Ⱦʏʀʌɿɲ�ʄɿʅɸʆɿʃʉʑ�ʏʅɼʅɲʏʉʎ�ʃʌʉʐɲɺɿɸʌʊʋʄʉɿʘʆ.� Το κτίριο του σταθμού κρουαζιερόπλοιων είναι διώροφο με διαστάσεις 144μ x 24μ και συνολικό ύψος  12μ.  3.3�ɇʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃɹʎͲ�Ⱦʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɹʎ�ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ� 1710 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Χωροθετούνται  πέντε  λιμενικά  τμήματα  που  θα  εξυπηρετούν  όλες  τις  υφιστάμενες  και  προβλεπόμενες  μέχρι το 2035 λειτουργίες του Λιμένα.  Τα λιμενικά αυτά τμήματα, με κίνηση από το ΒΑ τμήμα αντίθετα  προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού, είναι:    x Λιμενικό τμήμα Ακτοπλοΐας  x Λιμενικό τμήμα Αλιευτικών σκαφών  x Λιμενικό τμήμα Σκαφών αναψυχής  x Λιμενικό τμήμα Κρουαζιερόπλοιων  x Λιμενικό τμήμα Εμπορικού λιμένα  3.4�Ƀɷʉʋʉɿʀɲ�� Βασικές επεμβάσεις οδοποιίας:  x Οδός προσβάσεως νοτίου περιοχής Λιμένα(ΟΤ1‐ΟΤ3) βαριάς κυκλοφορίας με ερείσματα.  x Οδός προσβάσεως Λιμενικού τμήματος Σκαφών Αναψυχής – ζώνης κοινωνικών δραστηριοτήτων (ΟΤ4)  ελαφράς κυκλοφορίας με κράσπεδα.  x Οδός  προσβάσεως  Λιμενικών  τμημάτων  Ακτοπλοΐας  και  Αλιευτικών  σκαφών  (ΟΤ6‐ΟΤ7)  βαριάς  κυκλοφορίας με ερείσματα.  x Διαμορφώσεις ισόπεδων κόμβων επί υφισταμένης οδού.  x Χώρος σταθμεύσεως Σκαφών αναψυχής (ΟΤ4)  ελαφράς κυκλοφορίας.  x  Χώρος αναμονής οχημάτων στο τμήμα Πλοίων Νέας Τεχνολογίας(ΟΤ7)  3.5�ȴʀʃʏʐɲ� x Ηλεκτροδότηση� x Τηλεφωνική κάλυψη� x Ύδρευση‐ Πυρόσβεση‐ Αποχέτευση� 4.� ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Πρωταρχικός σκοπός των προτεινόμενων συμπληρωματικών λιμενικών  έργων, είναι η αναβάθμιση και η  βέλτιστη  αξιοποίηση  των  υφιστάμενων  λιμενικών  υποδομών,  με  στόχο  τη  δημιουργία  συνθηκών  ασφαλούς  ελλιμενισμού  και  ταχείας  φορτοεκφόρτωσης  των  πλοίων.  Κατά  τα  λοιπά,  επιδιώκεται  η  εξασφάλιση  των  αναγκαίων  επιφανειών  για  την  αναμονή  και  τον  έλεγχο  όλων  των  προς  επιβίβαση  οχημάτων,  την ανάπτυξη  των προσβάσεων  και  της  οδοποιίας  εντός  της  χερσαίας  ζώνης,  καθώς  και  την  ανάπτυξη των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων.  ȰɅɃɌȰɇȸ�11/17Ͳ12Ͳ2004� Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    25) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/13Ͳ04Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�25ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 6ο : Επικαιροποίηση της Μελέτης Χωροταξικής Οργάνωσης και Γενικού Προγραμματικού   Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένα Λαυρίου – Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στην περιοχή   των Οικοδομικών Τετραγώνων 1,2 και 3  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  δέκατου  ένατου,  παρ.  2  ε,  η  έγκριση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών  διαχείρισης  (Master  Plan)  των  λιμένων,  με  τα  οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την  εξυπηρέτηση της  λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα, αποτελεί έργο της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.).  2.�ȻʍʏʉʌɿʃʊͲʍʏʉɿʖɸʀɲ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ. � Κατά  την 15η  Συνεδρίαση ΕΣΑΛ λήφθηκε η υπ. αριθμ. 11/17‐12‐04 απόφαση,  με  την οποία εγκρίθηκε η  Μελέτη Χωροταξικής Οργάνωσης και Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) στο λιμένα Λαυρίου.  Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου ΑΕ με το υπ. αριθμ. 646/11‐04‐06 έγγραφό του, υπέβαλλε προς την ΕΣΑΛ,  πρόταση  τροποποίησης  –  οριστικοποίησης  του  ρυμοτομικού  σχεδίου  της  χερσαίας  ζώνης  (Master Plan)  στη περιοχή των  Ο.Τ. 1, 2 και 3 του Λιμένα Λαυρίου.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1711 Ȝȓį 8 ȩ 301 3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Προτείνεται  η  τροποποίηση  των  ορίων  των  οικοδομικών  τετραγώνων  1  και 3,  όπως  παρουσιάζεται  στο  τοπογραφικό διάγραμμα «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΛΑΥΡΙΟΥ ΣΤΑ  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ  1, 2  ΚΑΙ 3», Ο.Λ.Λ.  Α.Ε.    κλίμακα 1:2.000,  ημερομηνία Μάρτιος 2006. Οι  όροι  δόμησης και χρήσεις γης στα οικοδομικά τετράγωνα 1,2 &3 θα παραμείνουν ως έχουν.  Τα εμβαδά των ΟΤ  1, 2 και 3 , σύμφωνα με τη πρόταση, θα είναι τα ακόλουθα:  Οικοδομικό Τετράγωνο  Εγκεκριμένο Προγραμματικό Σχέδιο (τ.μ.)  Νέα Πρόταση (τ.μ.)  ΟΤ1  62.049,72  65.860,44  ΟΤ2  11.365,52  11.365,52  ΟΤ3  45.683,53  46.959,90  Με  βάση  την  προτεινόμενη  διαμόρφωση  (όπως  παρουσιάζεται  στο  σχετικό  τοπογραφικό  διάγραμμα),  καθορίζεται το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της ζώνης λιμένα Λαυρίου, ενώ οι προς απαλλοτρίωση εκτάσεις  που προκύπτουν είναι: για την ιδιοκτησία (1) 2.933,90 μ2 και για την ιδιοκτησία (2) 7.692,20 μ2 (συνολικά  10.626,10 μ2).   Η  έκταση  μεταξύ  του  ανωτέρω  ορίου  και  του  ορίου  της  υφιστάμενης  χερσαίας  ζώνης  λιμένα  Λαυρίου  (απαλλοτριώσεις  Β Φάσης)  κρίνεται  από  τον  φορέα  διοίκησης  και  εκμετάλλευσης  του  Λιμένα  Λαυρίου  (ΟΛΛ Α.Ε.) ότι δεν είναι απαραίτητη για την περαιτέρω επέκταση και ανάπτυξη του λιμένα, λαμβανομένου  υπόψη  του γεωμορφολογικού αναγλύφου  της υπόψη έκτασης που είναι αποτρεπτικό για  την επέκταση  του λιμανιού λόγω της μεγάλης υψομετρικής διαφοράς καθώς και του κόστους της αποζημίωσης που θα  καταβληθεί  για  την  απόκτηση  της  έκτασης  αυτής,  λόγω  της  υπεραξίας  που  έχει  επέλθει  από  την  κατασκευή των λιμενικών έργων και την προσδοκώμενη ανάπτυξη του λιμένα.� 4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Με  την  υπόψη  πρόταση,  οριστικοποιούνται  σε  επίπεδο  Master  Plan,  οι  εκτάσεις  που  κρίνονται  απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα και την τελική οργάνωση του χώρου στάθμευσης και  εξυπηρέτησης της επιβατικής κίνησης των κρουαζιεροπλοίων στο δυτικό τμήμα, όπως αποφασίστηκε από  τη Διοίκηση του Ο.Λ. Λαυρίου ΑΕ.   Mετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�06/13Ͳ04Ͳ2006� (ɸʃʏʊʎ�ȸʅɸʌɻʍʀɲʎ�ȴɿɳʏɲʇɻʎ)� Εγκρίνεται ομόφωνα η ανωτέρω πρόταση.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    26) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/15Ͳ07Ͳ2002Ȱʋʊʔɲʍɻ�2ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Μaster Plan) ΟΛΠ Α.Ε. και καθορισμού   χρήσεων γης και όρων δόμησης της χερσαίας λιμενικής ζώνης.   Η Ο.Λ.Π. ΑΕ (Δ/νση Έργων, Τμ. Θαλασσίων Έργων) συνέταξε το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο της  εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη:  α)  Το εκπονηθέν από τη Δ/νση Έργων Ο.Λ.Π.  επενδυτικό – αναπτυξιακό πρόγραμμα 1994 – 2000  για το  σύνολο του λιμενικού συγκροτήματος του Ο.Λ.Π..  β)  Το  εκπονηθέν  από  το  Γραφείο  Ρογκάν  και  Συνεργάτες,  σχέδιο  ανάπλασης  του  Κεντρικού  Λιμένα  Πειραιά.  γ) Η σύμβαση Ο.Λ.Π. – ΥΕΝ – ΑΘΗΝΑ 2004 για τη φιλοξενία επισκεπτών σε κρουαζιερόπλοια κατά την  περίοδο τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 στην Αθήνα.  δ) Το πρόγραμμα έργων Ο.Λ.Π., που έχει ζητηθεί να χρηματοδοτηθούν από το Γ΄ΚΠΣ.   Το Προγραμματικό Σχέδιο εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΟΛΠ με την αρ. 89/29‐042002 απόφασή του.  Ο ΟΛΠ με το Α.Π. 7128/1023/29‐05‐2002 έγγραφό του, διαβίβασε στη ΓΓΛΛΠ του ΥΕΝ το Προγραμματικό  Σχέδιο με την πρότασή του για χρήσεις γης και  όρους ‐ περιορισμούς δόμησης στη χερσαία λιμενική ζώνη,  προκειμένου προωθηθεί η διαδικασία αδειοδότησης ‐ κατασκευής των κτιριακών έργων, ορισμένα από τα  οποία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2004.  Σύμφωνα με το Προγραμματικό Σχέδιο του ΟΛΠ, προτείνεται η χωροταξική κατανομή των λιμενικών  δραστηριοτήτων σε 3 λιμένες, ως εξής:   1712 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α. Επιβατικός λιμένας (περιοχή κεντρικού λιμένα).  Β. Εμπορικός λιμένας (λιμενικές περιοχές Δραπετσώνας , Κερατσινίου, Ν. Ικονίου).  Γ. Ναυπηγοεπισκευαστικός λιμένας (λιμενικές περιοχές Περάματος , Σαλαμίνας).  Πέρα  από  τον  παραπάνω  διαχωρισμό,  υπάρχουν  σημαντικές  δραστηριότητες  διαφορετικού  χαρακτήρα  από το είδος των επί μέρους λιμένων που λειτουργούν σήμερα και  θα εξακολουθούν να λειτουργούν για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  (ναυπηγοεπισκευαστική  δραστηριότητα  στην  περιοχή  μώλου  Δραπετσώνας,  προβλήτα  ΔΕΗ,  επιβατική  δραστηριότητα  στην  περιοχή  Περάματος,  εμπορική  δραστηριότητα  SILO  δημητριακών  στον  Κεντρικό  Λιμένα).  Οι  παραπάνω  εξαιρέσεις  δεν  καταργούν  τη  γενική  διάκριση  των  λιμένων του Ο.Λ.Π..   Έχουν γίνει συσκέψεις υπηρεσιακών παραγόντων ΥΕΝ, ΟΛΠ, προκειμένου γίνει η μεταφορά των Φ/Γ – Ο/Γ  πλοίων  που  εξυπηρετούνται  σήμερα  στο  Dock  3  (Κεντρικός  Λιμένας)  σε  άλλο  χώρο,  εκτός  περιοχής   επιβατικού λιμένα.  Ύστερα από μελέτη των σχετικών, προτείνονται για έγκριση τα ακόλουθα:   Α. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ή ΚΥΡΙΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ   x Κύριος  επιβατικός  λιμένας,  εξυπηρέτηση  ακτοπλοϊκής  δραστηριότητας  και  κίνησης  μεγάλων  κρουαζιερόπλοιων.  x Υπάρχει  σχέδιο  ανάπλασης  του  Κεντρικού  λιμένα  με  στόχο  τμήματα  της  χερσαίας  ζώνης  να  αξιοποιηθούν για μη λιμενικές δραστηριότητες  (δημιουργία ξενοδοχείων, πάρκων, χώρων αναψυχής  συνεδριακό  κέντρο  κλπ.).  Αυτό  είναι  δυνατόν  να  υλοποιηθεί,  σε  συνδυασμό  με  την  εξέλιξη  της  επιβατικής  κίνησης,  την  πλήρη  ανάπτυξη  και  λειτουργία  του  νέου  λιμένα  Λαυρίου ,  καθώς  και  την  μελλοντική επέκταση του επιβατικού λιμένα προς την περιοχή λιπασμάτων Δραπετσώνας και ΑΓΕΤ.  x Τα έργα υποδομής που προβλέπονται να εκτελεστούν στον Κεντρικό Λιμένα την περίοδο 2002 – 2006  είναι:   1. Ολοκλήρωση  των  λιμενικών  έργων  στην  περιοχή  Παλατάκι  για  εξυπηρέτηση  κρουαζεροπλοίων  (υπό εκτέλεση).  2. Διαμόρφωση  των  χερσαίων  χώρων  στην  περιοχή  Βασιλειάδη  και  κατασκευή  σταθμού  εξυπηρέτησης επιβατών (υπό εκτέλεση).  3. Κατασκευή σύγχρονου δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης Κεντρικού λιμένος  (έργο σχετιζόμενο με  την διοργάνωση Ο.Α. Αθήνα 2004).  4. Διαμόρφωση  χερσαίων  χώρων  και  κτιριακών  εγκαταστάσεων  στην  περιοχή  Ολυμπιακής  Φιλοξενίας (έργο σχετιζόμενο και με την διοργάνωση Ο.Α. Αθήνα 2004).  5. Κατασκευή υπόγειο σταθμού αυτοκινήτων 750 θέσεων στην περιοχή Εκθεσιακού Κέντρου Ο.Λ.Π.  (με αυτοχρηματοδότηση).   6. Κατασκευή  δύο  μικρών  προβλήτων  (δοντιών)  στην  περιοχή  από  μόνιμες  δεξαμενές  έως  Ακτή  Βασιλειάδη .  7. Κατασκευή νέου επιβατικού σταθμού για εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή Κανέλου  (με αυτοχρηματοδότηση).   8. Κατασκευή ξενοδοχείου στην περιοχή Παλατάκι (με αυτοχρηματοδότηση).  9. Ανακατασκευή  και  αξιοποίηση  των  δύο  πολυώροφων  αποθηκών  στην  περιοχή Ηετιώνιας  Ακτής  (με αυτοχρηματοδότηση).  10. Δημιουργία στην Ακτή Τζελέπη Κεντρικού σταθμού επιβατικών εξυπηρετήσεων σε συνάρτηση με  επιχειρηματικές δραστηριότητες ναυτιλιακού χαρακτήρα (με αυτοχρηματοδότηση).  11. Δημιουργία  μέσου  σταθερής  τροχιάς  στον  Κεντρικό  Λιμένα  από  μώλο  Κράκαρη  σε  μώλο  Θεμιστοκλέους (με αυτοχρηματοδότηση). 

Πειραιάς, 30 Απριλίου 2012
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−1 2080−2 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−3 2080−4 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−5 2080−6 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−7 2080−8 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−9 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 30 Απριλίου 2012
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
2080−10 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΙΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ