184 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4081/2012

Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17 - Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 152 3 Μαΐου 2012 Αριθμ. 8216.04/04/12 Κύρωση των Αποφάσεων Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) κανονιστικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων αριθ. 1 έως και 52 ετών 2002 έως 2012. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15
27 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184
27 Σεπτεμβρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4081
Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Γραφεία Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ρεθύμνου (υπό μεταφορά σε ιδιόκτητους χώρους)  Πέρα από το κυρίως κτίριο υπάρχει σήμερα ένα ισόγειο κτίριο  (σε ξεχωριστό κτίσμα) στο οποίο  βρίσκονται  το  αντλιοστάσιο  και  ηλεκτρομηχανολογικές  εγκαταστάσεις,  με  συνολικό  εμβαδόν  92,01  τμ καθώς και υπόγειες δεξαμενές 82,84 τμ που εξυπηρετούν τις ανάγκες ύδρευσης του  τουριστικού λιμανιού.  4.1.3.Ɂɹɲ�ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɲ�ʃʏʀʌɿɲ� Προτείνεται η προσθήκη ισόγειας αποθήκης σε επαφή με το υφιστάμενο κτίριο αντλιοστασίου  και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την κάλυψη των αναγκών του λιμένα Ρεθύμνου  και συγκεκριμένα για τη φύλαξη και αποθήκευση όλων των απαραίτητων ειδών αντιμετώπισης  κινδύνου  ρύπανσης  της  θάλασσας  από  τυχόν  ατύχημα  σκάφους  και  η  προσθήκη    καθ΄ύψος  λυόμενου  οικίσκου  στο  δώμα  του  κτιρίου  «Δελφίνι»,  το  οποίο  θα  χρησιμοποιείται  για  τη  στέγαση  και  τη  προστασία  του  απαραίτητου  μηχανολογικού  εξοπλισμού  προκειμένου  να  τηρούνται  οι  κανόνες  παρακολούθησης  και  ασφάλειας  του  λιμένα  Ρεθύμνου.  Η  ισόγεια  αποθήκη θα έχει εμβαδόν 19,16 τμ, ενώ ο λυόμενος οικίσκος θα έχει εμβαδόν 15,00 τμ.  4.2.�Ʌʌʊʏɲʍɻ� Προτείνεται  όπως  ορισθεί  οικοδομικό  τετράγωνο  που  θα  περιλάβει  όλες  τις  υφιστάμενες  εγκαταστάσεις. Αυτό το οικοδομικό τετράγωνο θα έχει εμβαδόν 3.582,84 τμ  Λαμβάνοντας υπόψη την κάλυψη των υφιστάμενων και προτεινόμενων  αναγκών σε κτιριακές  εγκαταστάσεις,  προτάθηκαν  οι  εξής  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  για  το  οικοδομικό  τετράγωνο   Επιτρεπόμενη δόμηση:      2000,00 τμ  Επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης :    35 %  Επιτρεπόμενο ύψος : 7,5 μ για διώροφα και 10,50 μ για τριώροφα κτίρια  Σύμφωνα με το . υπ. αριθμ. 1006/19‐05‐2010 έγγραφο ΔΛΤ Ρεθύμνου προτείνονται ως χρήσεις  οι εξής:  1.  Χρήση  γραφείων  (γραφεία  διοικητηρίου  Μαρίνας,  γραφεία  Λιμεναρχείου,  γραφεία  ιστιοπλοϊκού ομίλου, γραφεία ΕΟΤ, γραφεία τουριστικής αστυνομίας, γραφεία τράπεζας –  ανταλλακτηρίου συναλλάγματος)  2. Χρήση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια – καφετέρια)  3. Χρήση εμπορικών καταστημάτων (μίνι μάρκετ, κατάστημα ναυτιλιακών ειδών)  4. Χρήση ιατρείου  5. Χρήση εκθετηρίου (χώρου έκθεσης κρητικών προϊόντων)  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1825 6. Χρήση αίθουσας συνάθροισης κοινού (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων)  7. Χρήση βοηθητικών χώρων (αποθήκες, χώροι μηχανολογικού εξοπλισμού κλπ)  5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η υποβληθείσα πρόταση αποβλέπει, μετά από την έγκριση των όρων – περιορισμών δόμησης  και χρήσεων γης, στην έκδοση οικοδομικών αδειών για την ανέγερση των νέων προτεινόμενων  κτιρίων, σύμφωνα με το Ν.2987/2002.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�26/19Ͳ07Ͳ2010� Η  Επιτροπή  δεν  έχει  αντίρρηση  επί  της  υποβληθείσας  πρότασης  με  την  προϋπόθεση  η  αρχιτεκτονική μελέτη να υποβληθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και  Τουρισμού.  � Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ� 74) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�11/19Ͳ07Ͳ2010�Ȱʋʊʔɲʍɻ�46ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 11ο: �Καθορισμός όρων περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης στη χερσαία ζώνη λιμένα   Βουρκαρίου��� 1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα  με  τις  Δ/ξεις  της  παρ.  2ε,  άρθρου  δέκατου  ένατου  Ν.  2932/2001  (ΦΕΚ  145Α),  αρμοδιότητα  της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης  (Master Plan) των λιμένων, με τα οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα  επιτρεπόμενα  όρια  της  Ζώνης  Λιμένα ,  οι  επιτρεπόμενες  προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του  λιμένα’.  Σύμφωνα με  τις διατάξεις  του άρθρου  9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2  του Ν.  2987/02, οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στα λιμάνια εγκρίνονται από την Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  (Ε.Σ.Α.Λ.)  καθώς  επίσης  (παρ.3),  οι  οικοδομικές  άδειες  εκδίδονται  από  τις  κατά  τόπους Πολεοδομικές  Υπηρεσίες,  ύστερα από  έγκριση  της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του Υ.Ε.Ν.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� x υπ.  αριθμ.  1053‐Β/351/19‐03‐09  έγγραφο  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Σαλαμίνος  –  Διαβίβαση πρότασης για όρους‐ περιορισμούς δόμησης και χρήσεων γης  x υπ.  αριθμ.  1053‐Β/1078/14‐09‐09  έγγραφο  Δημοτικού  Λιμενικού  Ταμείου  Σαλαμίνος  –  Διαβίβαση  επικαιροποιημένης  πρότασης  για  όρους‐  περιορισμούς  δόμησης  και  χρήσεων  γης  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Η  πρόταση  για  έγκριση  όρων  –  περιορισμών  δόμησης  και  χρήσεων  γης  στη  χερσαία  ζώνη  λιμένα Βουρκαρίου υποβλήθηκε από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαλαμίνας προκειμένου στη  συνέχεια να μπορεί να προβεί στην ανέγερση συγκρότημα κτιρίων στο νότιο τμήμα αυτής και  ανατολικά του νέου προβλήτα. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:  α)   Κτίριο Λιμενικού Ταμείου – Οίκου Ναύτου  Ναυτικό Μουσείο  Κτίριο Εγκαταστάσεων Ναυταθλητικών Ομίλων  Πρόκειται για τέσσερα ανεξάρτητα κτίρια στο νότιο τμήμα της χερσαίας ζώνης του λιμένα  Βουρκαρίου  Σαλαμίνας  (Οικοδομικό  Τετράγωνο  Λιμένος  1  (Ο.Τ.Λ.  1)  που  καλύπτουν  συνολικά επιφάνεια 834,00 τμ  1826 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ β) Εγκαταστάσεων Ομίλου Αντισφαίρισης Σαλαμίνας  Οι υπάρχουσες σήμερα εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρισης βρίσκονται στο κεντρικό  τμήμα  της  χερσαίας  ζώνης  του  λιμένα  (Ο.Τ.Λ.  2)  Οι  προτεινόμενες  βρίσκονται  στην  ίδια  θέση και περιλαμβάνουν:   Κτιριακές εγκαταστάσεις επιφάνειας 205,70 τμ  Γήπεδα συνολικής επιφάνειας 4.337,00 τμ  Κερκίδες δυναμικότητας 500 θέσεων, κάτω από τις οποίες δημιουργείται χώρος επιφανείας  213,70 τμ που θα χρησιμοποιηθεί ως γυμναστήριο και αποθηκευτικοί χώροι  γ)  Προσθήκη  κατ΄  επέκταση  ισογείου  στο  υπάρχον  Κτίριο  Χονδρικού  Εμπορίου  –  Ιχθυαγορά  (Ο.Τ.Λ. 4)  Το υπάρχον κτίριο καλύπτει σήμερα επιφάνεια 963,00 τμ  Προτείνεται προσθήκη κατ΄ επέκταση ισογείου που περιλαμβάνει:  WC και αποθηκευτικούς χώρους συνολικής επιφάνειας 143,36 τμ  2 καταστήματα επιφάνειας 118,90 τμ το καθένα  Επέκταση  2  υπαρχόντων  σήμερα  καταστημάτων  στην  βόρεια  πλευρά,  κατά  18,45  τ.μ.  το  καθένα  Στη  διαμόρφωση  της  πρότασης  ως  προς  την  χρήση  των  κτιρίων  ελήφθησαν  υπόψη  τα  οριζόμενα από το ΓΠΣ της Σαλαμίνας (ΦΕΚ 572Δ/85 και ΦΕΚ 1105Δ/97).  Προτείνονται οι εξής όροι περιορισμοί δόμησης και χρήσεις γης     ΟΤ Λ   Έκταση  (τμ)  Προτεινόμενο  Ποσοστό  Κάλυψης (%)  Προτεινόμενος  Συντελεστής  Δόμησης  Προτεινόμενο  Μέγιστο Ύψος  (m)  Προτεινόμενες χρήσεις  1  25.644,82  4  0,05  8,20  Λιμενικό Ταμείο   Οίκος Ναύτου   Κτίριο Ναυταθλητικών Ομίλων  2  8.118,95  6  0,06  6,90  Κτίριο εγκαταστάσεων  αντισφαίρισης   Κερκίδες γηπέδου  3  7.103,09  7  0,07  7,50  Αναψυκτήριο   (Υφιστάμενο κτίριο)  4  15.250,00  8  0,08  6,50  Χονδρικό εμπόριο – Ιχθυαγορά  (Υφιστάμενο κτίριο)  5  31.737,30  2  0,02  5,00  Κέντρο νεότητας   (Υφιστάμενο κτίριο)  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�11/19Ͳ07Ͳ2010� Εγκρίνεται  η ανωτέρω πρόταση,  με  την παρατήρηση ότι  στους  όρους δόμησης,  κάλυψης  και  χρήσεις  γης  θα  συμπεριληφθούν  σύμφωνα με  την  ισχύουσα  νομοθεσία  και  τα  αντλιοστάσια   σταθμοί αναρρόφησης  δυτικού και ανατολικού τομέα του έργου «Κατασκευή δευτερευόντος  δικτύου αποχέτευσης  ακαθάρτων υδάτων πόλης Σαλαμίνας».   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ    75) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/27Ͳ05Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�6ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης σε παραχωρημένο χώρο στο νέο   ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1827 1828 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1829 x 133/20Ͳ02Ͳ2007� ȶɶɶʌɲʔʉ� ȿɿʅɸʆɿʃʉʑ� Ɉɲʅɸʀʉʐ� Ɂʉʅʉʑ� ɇɳʅʉʐ.  Διαβίβαση  Μελέτης  για  την  περαιτέρω προώθηση του θέματος.  x 13/17Ͳ01Ͳ2007 Ȱʋʊʔɲʍɻ�ȴɼʅʉʐ�Ⱦɲʌʄʉɴɳʍʉʐ,�Ɂ.�ɇɳʅʉʐ.  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ�ɍʘʌʉʏɲʇɿʃɼ�Ƀʌɶɳʆʘʍɻ�ȿɿʅɹʆɲ�Ⱦɲʌʄʉɴɳʍʉʐ� � ɍʘʌʉʏɲʇɿʃɼ�Ƀʌɶɳʆʘʍɻ� 1� ȷʙʆɻ�1� Περιλαμβάνει  την  περιοχή  που  θα  κατασκευαστεί  ο  νέος  υπήνεμος  μόλος  όπου  θα  προσεγγίζουν  τα  επιβατικά  και  οχηματαγωγά  πλοία,  καθώς  και  το  χώρο  στάθμευσης  και  αναμονής των επιβατών και των οχημάτων. Η προσέγγιση στο χώρο θα γίνεται με βοηθητικό  δρόμο  εξυπηρέτησης  (Service  road)  από  τον  οποίον  προσεγγίζεται  και  ο  χώρος  στάθμευσης  επισκεπτών,  ταξί  και  λεωφορείων.  Είναι  απαραίτητη  η  κατασκευή  κτιρίου  επιβατών  άμεσα  τουλάχιστον με την μορφή ημιυπαίθριου χώρου. Το υφιστάμενο στη ζώνη αναψυκτήριο και η  παιδική χαρά εντάσσονται ομαλά στην λειτουργία της ζώνης.  2� ȷʙʆɻ�2� Είναι το τμήμα του λιμανιού που θα εξυπηρετεί αποκλειστικά την εμπορευματική κίνηση.  3� ȷʙʆɻ�3� Περιλαμβάνει τους δύο χώρους της υφιστάμενη μικρής ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.  Λόγω  της  μικρής  σημασίας  της  το  μειονέκτημα  της  διάσπασής  της  σε  2  τμήματα  είναι  αμελητέο.  4� ȷʙʆɻ�4� Είναι  ο  χώρος  της  παλαιάς  αποβάθρας  στον  οποίο  υπάρχει  το  κτίριο  με  την  μικτή  χρήση  επιβατικού σταθμού και αναψυκτήριου. Στο δυτικό τμήμα της περιοχής θα εγκατασταθούν τα  αλιευτικά  σκάφη  και  στη  συνέχεια  ο  εναπομένων  χώρος  θα  διατίθεται  σε  μικρά  σκάφη.  Το  υπάρχον  κτίριο  αφού  μετασκευαστεί  θα  λειτουργεί  σαν  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος και συγχρόνως θα εξυπηρετεί και τα αλιευτικά σκάφη (πάγκοι ψαραγοράς).  5� ȷʙʆɻ�5� Είναι η περιοχή που περιλαμβάνει το υπάρχον καταφύγιο τουριστικών σκαφών. Εκτός από τις  υπάρχουσες εγκαταστάσεις η ζώνη θα παραμείνει κυρίως ελεύθερος χώρος.  6� ȷʙʆɻ�6�� Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει την αμμώδη παραλία μεταξύ του καταφυγίου τουριστικών σκαφών  και  του  νέου  υπήνεμου  μώλου.  Θα  είναι  κυρίως  ελεύθερος  κοινόχρηστος  χώρος  με  μικρό  αναψυκτήριο (μόνιμο ή εποχιακό).  7� ȷʙʆɻ�7�� Η ζώνη περιλαμβάνει το συγκρότημα των παλαιών αποθηκών. Σε ένα από τα κτίρια στεγάζεται  το τελωνείο και σε άλλο θα εγκατασταθεί  το λιμεναρχείο,  εγκαταλείποντας την παρακείμενη  στο συγκρότημα λυόμενη, πρόχειρη, κατασκευή.  Για  το  συγκρότημα  αυτό  στο  σύνολο  του  προτείνεται  να  ακολουθηθεί  η  διαδικασία  για  τον  χαρακτηρισμό του σαν διατηρητέο με καθορισμένο ειδικών όρων δόμησης από την αρμόδια  Δ/νση του Υπουργείου Αιγαίου ή του ΥΠΕΧΩΔΕ.   8� ȷʙʆɻ�8�� Αφορά την περιοχή κατοικίας που έχει διαμορφωθεί άτυπα και για  την οποία προτείνεται να  εξαιρεθεί  από  την  χερσαία  ζώνη  με  νόμιμες  διαδικασίες  προς  αποφυγή  κοινωνικού  προβλήματος και στη συνέχεια με ειδικό διάταγμα να πολεοδομηθεί.  9� ȷʙʆɻ�9� Είναι  όλη  η  περιοχή  των  παρυφών  του  λόφου  που  πρέπει  να  χαρακτηρισθεί  σαν  περιοχή  πρασίνου και να προστατευθεί το φυσικό περιβάλλον.   1830 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉɿ�Ʉʌʉɿ�–�Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ�ȴʊʅɻʍɻʎ�ʃɲɿ�ɍʌɼʍɸɿʎ�ȳɻʎ��ȿɿʅɹʆɲ�Ⱦɲʌʄʉɴɳʍʉʐ� � ɍʌɼʍɸɿʎ�ȳɻʎ� Ʉʌʉɿ�–�Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ�ȴʊʅɻʍɻʎ� 1� ȷʙʆɻ�1� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  - Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών   - Χώροι στάθμευσης κοινού  - Αναψυκτήρια  - Γραφεία  - Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Ƀ.Ɉ.�ȿ1�� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 18.383 τ.μ.  Κάλυψη 4%  Σ.Δ. 0,04  Όροφοι 2  Ύψος 7,50 μ + στέγη  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 735 τ.μ.  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια 275 τ.μ  2� ȷʙʆɻ�2� Επιτρέπονται η χρήση μόνον των εγκαταστάσεων  μέσων μαζικών μεταφορών.    Ƀ.Ɉ.�ȿ2� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 8.836 τ.μ.  Κάλυψη 3%  Σ.Δ. 0,03  Όροφοι 1  Ύψος 4,50 μ + στέγη  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 265 τ.μ.  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια 0 τ.μ  3ɲ� Ƀ.Ɉ.�ȿ3ɲ� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 6.801,00τ.μ.  Κάλυψη 3%  Σ.Δ. 0,03  Όροφοι 2  Ύψος 7,50 μ + στέγη  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 204 τ.μ  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια 96 τ.μ  3ɴ� ȷʙʆɻ�3� Επιτρέπονται  η  χρήση  μόνον  της  βιοτεχνίας  χαμηλής όχλησης  (άρθρο 5 §2  του Π.Δ. ΦΕΚ166  Δ)  και  συγκεκριμένα  η  ναυπηγοεπισκευαστική  δραστηριότητα.    Ƀ.Ɉ.�ȿ3ɴ� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 1.070,00 τ.μ.  Κάλυψη 20%  Σ.Δ. 0,20  Όροφοι 2  Ύψος 7,50 μ + στέγη  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 214 τ.μ  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια 0 τ.μ  4� ȷʙʆɻ�4� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  - Ελλιμενισμός αλιευτικών και μικρών σκαφών  - Εμπορικά καταστήματα  - Εστιατόρια   - Αναψυκτήρια  Ƀ.Ɉ.�ȿ4� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 8.113 τ.μ.  Κάλυψη 4%  Σ.Δ. 0,04  Όροφοι 1  Ύψος 4,50 μ + στέγη  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 324 τ.μ  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια 250 τ.μ  5� ȷʙʆɻ�5� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  - Καταφύγιο τουριστικών σκαφών    Ƀ.Ɉ.�ȿ5� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 6.242 τ.μ.  Κάλυψη 2%  Σ.Δ. 0,02  Όροφοι 1  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1831 Ύψος 4,50 μ + στέγη  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 124 τ.μ  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια 0 τ.μ  6� ȷʙʆɻ�6� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  - Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  - Αναψυκτήρια    Ƀ.Ɉ.�ȿ6ɲ� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 2148,00 τ.μ.  Κάλυψη 2%  Σ.Δ. 0,02  Όροφοι 1  Ύψος 4,50 μ + στέγη  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 43 τ.μ  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια 0 τ.μ  Ƀ.Ɉ.�ȿ6ɴ�  Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 6394,00 τ.μ.  Κάλυψη 2%  Σ.Δ. 0,02  Όροφοι 1  Ύψος 4,50 μ + στέγη  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 128 τ.μ  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια 0 τ.μ  7� ȷʙʆɻ�7�� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  - Γραφεία  - Διοίκηση  - Εμπορικά καταστήματα  - Εστιατόρια  - Αναψυκτήρια  - Κέντρα διασκέδαση, αναψυχής  Ƀ.Ɉ.�ȿ7� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 3.455 τ.μ.  Οι  όροι  δόμησης  θα  καθοριστούν  με  ειδικό  διάταγμα συγχρόνως με την κήρυξη των κτισμάτων  ως διατηρητέων  8� ȷʙʆɻ�8� Η  χρήση  θα  καθορισθεί  με  ειδικό  διάταγμα  με  την  προϋπόθεση  της  αλλαγής  του  ορίου  της  χερσαίας ζώνης.  Ƀ.Ɉ.�ȿ8� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 2.045 τ.μ.  Οι  όροι  δόμησης  θα  καθοριστούν  με  ειδικό  ρυμοτομικό σχέδιο εφόσον εγκριθεί η αλλαγή του  ορίου της χερσαίας ζώνης  9� ȷʙʆɻ�9� Περιοχή πρασίνου. Προστατευμένη περιοχή.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση.   Ƀ.Ɉ.�ȿ9ɲ� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 37267,00τ.μ.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε δόμηση    Ƀ.Ɉ.�ȿ9ɴ� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 10307,00τ.μ.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε δόμηση    Επιπρόσθετα προτείνεται να δημιουργηθεί  στον παραλιακό δρόμο Βαθέως – Καρλοβάσου στη  θέση  beach  front  μια  κυκλική  κίνηση  (round  about)  που  θα  επιτρέπει  την  είσοδο  και  έξοδο  χωρίς  σήμανση  στο  δρόμο  εξυπηρέτησης  (service  road)  του  λιμανιού. Με  την  κυκλοφοριακή  ρύθμιση αυτή διαχωρίζεται η κυκλοφορία από και προς το λιμάνι από αυτή της διέλευσης του  οικισμού  και  καθίσταται  δυνατή  η  πεζοδρόμηση  του  δρόμου  εμπρός  από  τα  οικοδομικά  τετράγωνα  70,  71,  72,  73  και  75.    Η  ζώνη  αναμονής  των  οχημάτων  στο  λιμάνι  δύναται  να  εξυπηρετήσει το προβλεπόμενο φόρτο με ορίζοντα δεκαπενταετίας.   Τέλος για την υλοποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου θα απαιτηθούν εκτός από τα  ήδη προγραμματισθέντα έργα τα παρακάτω έργα:  1832 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x ανάπλαση της χερσαίας ζώνης, μετά τις αλλαγές που επέρχονται με την κατασκευή της νέας  αποβάθρας και την πεζοδρόμηση τμημάτων της  x κατασκευή επιβατικού σταθμού  x αποκατάσταση και συντήρηση διατηρητέων κτισμάτων  x ανασκευή υπάρχοντος παλαιού σταθμού.  5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η  πρόταση  αποσκοπεί,  μετά  την  έγκρισή  της,  στην  προώθηση  διαδικασίας  εκπόνησης  και  έγκρισης μελετών.  Η  εκπρόσωπος  Δημοσίων  Έργων  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  κ.  ΑΛΚΑΛΑΪ  ΚΥΡΙΑΚΟΥ  ΤΙΛΝΤΑ  ανάφερε  ότι  η  υποβληθείσα μελέτη δεν περιλαμβάνει μελέτες λιμενικών έργων και αφορά αποκλειστικά σε  χρήσεις γης και όρους – περιορισμούς δόμησης.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�04/04Ͳ09Ͳ2007� Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση, με την παρατήρηση ότι για το καταφύγιο τουριστικών σκαφών  ο  καθορισμός  όρων  δόμησης  θα  γίνει  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Τουριστικών Λιμένων,  στα  πλαίσια των διατάξεων του Ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    77) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�10/22Ͳ10Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�37ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 10ο: Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Σάμου (Masterplan) (Βαθύ και Μαλαγάρι )  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα  με  τις  Δ/ξεις  της  παρ.  2ε,  άρθρου  δέκατου  ένατου  Ν.  2932/2001  (ΦΕΚ  145Α),  αρμοδιότητα  της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης  (Master Plan) των λιμένων, με τα οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα  επιτρεπόμενα  όρια  της  Ζώνης  Λιμένα ,  οι  επιτρεπόμενες  προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του  λιμένα’.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Κατά  την  24η  Συνεδρίαση  της  Επιτροπής  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  λήφθηκε  η  υπ.  αριθμ.  05/23‐03‐06  Απόφαση  επί  προτάσεως  για  χρήσεις  γης  και  όρους  –  περιορισμούς  δόμησης σε  τμήματα  της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σάμου.  Σύμφωνα με  την εν λόγω απόφαση  «αναβάλλεται  η  λήψη,  προκειμένου  ο  φορέας  διοίκησης  και  εκμετάλλευσης  του  λιμένα  να  υποβάλλει  μελέτη  σε  επίπεδο  Master  Plan,  με  ανάλυση  και  τεκμηρίωση  των  μεγεθών,  διαχωρισμό των χρήσεων του λιμένα, καθώς και τεκμηρίωση του κτιριολογικού προγράμματος  από  τα  οποία  θα  προκύπτει  η  αναγκαιότητα  των  προτεινόμενων  χρήσεων  γης  και  όρων  δόμησης.»  Το Λ.Τ. Σάμου με το υπ. αριθμ. 855/19‐10‐07 έγγραφό του, υποβάλλει προς την ΕΣΑΛ, μελέτη  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  Λιμένα  Σάμου,  στην  οποία  περιλαμβάνει  όλες  τις  ανάγκες  του  Λιμένα  Σάμου,  την  υπάρχουσα  κατάσταση,  τα  εγκεκριμένα  και  προγραμματισμένα  έργα  καθώς και τα στοιχεία κίνησης με ορίζοντα 15ετίας..  3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� x υπ.  αριθμ.  05/23‐03‐06  Απόφαση  24ης  Συνεδρίασης  Επιτροπής  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  (ΕΣΑΛ)  επί  προτάσεως  χρήσεων  γης  και  όρων‐περιορισμών  σε  τμήματα  της  Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σάμου. Προτάθηκε   ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1833 α)  για  έγκριση  η  αλλαγή  χρήση  του  πρώτου  ορόφου υπάρχοντος  κτιρίου  σε  χερσαία  ζώνη λιμένα  Σάμου  β) οι όροι δόμησης και χρήσεις γης, στα πλαίσια ανάπλασης της χερσαίας ζώνης του,  για  την  κατασκευή  δύο  νέων  κτιρίων,  ενός  επιβατικού  και  ενός  εμπορικού  σταθμού.  Η  Επιτροπή  αποφάσισε  την  αναβολή  της  Απόφασης,  προκειμένου  ο φορέας  διοίκησης  και  εκμετάλλευσης  του  λιμένα  να  υποβάλλει  μελέτη  σε  επίπεδο Master Plan,  με  ανάλυση  και  τεκμηρίωση  των  μεγεθών  (αριθμοί  διακινούμενων  επιβατών,  είδος  και  αριθμός  πλοίων),  διαχωρισμό  των  χρήσεων  του  λιμένα  (επιβατικός,  εμπορικός,  τουριστικός)  καθώς  και  τεκμηρίωση του κτιριολογικού προγράμματος (επιβατικός σταθμός, καταστήματα, εμπορικές  χρήσεις), από τα οποία θα προκύπτει η αναγκαιότητα των προτεινόμενων χρήσεων γης και  όρων  δόμησης.  Σημειώνεται  ότι  οι  προτεινόμενοι  όροι  δόμησης  θα  πρέπει  να  είναι  οι  ελάχιστοι δυνατοί.  x Η  υπ.  αριθμ.  44/2007  Απόφαση  Λιμενικής  Επιτροπής  Νομού  Σάμου  επί  της  εγκρίσεως  Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Σάμου   x Το  υπ.  αριθμ.  855/19‐10‐07  έγγραφο  Λ.Τ.  Σάμου  –  Διαβίβαση  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  x Η υπ. αριθμ. 11/2008 Απόφαση Λιμενικού Ταμείου Σάμου επί της επανέγκρισης του Γενικού  Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Σάμου (Master Plan)  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1.�ȿɿʅɹʆɲʎ�ɇɳʅʉʐ� Στον  λιμένα  και  εντός  της  χερσαίας  ζώνης  δραστηριοποιούνται  το  Λιμεναρχείο  Σάμου,  το  Λιμενικό  Ταμείο  Σάμου,  το  Τελωνείο,  οι  εκτελούντες  τις  μεταφορές  (επιβατικές  –  εμπορευματικές) και οι ασχολούμενοι με την αλιεία. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι η ζώνη αυτή  είναι ο  κατ΄  εξοχήν  κοινωνικός  χώρος  της  Σάμου,  τα  κτίσματα που έχουν πρόσωπο στη  ζώνη  αυτή έχουν στην συντριπτική του πλειοψηφία χρήσεις του τριτογενή τομέα (διοίκηση, γραφεία,  τράπεζες, καταστήματα και ξενοδοχεία) και ο παραλιακός δρόμος της πόλης που είναι ο κύριος  διαμπερής άξονας κυκλοφορίας της.  Το  ισχύον  Γενικό Πολεοδομικό  Σχέδιο  του  οικισμού  Σάμου  (ΦΕΚ 69Δ/17‐02‐1987)  προβλέπει  την  λειτουργία  του  λιμένα  στην  αρχική  του  θέση,  χρησιμοποίηση  τμήματος  του  ελλιμενισμό  τουριστικών  σκαφών,  την  δημιουργία  νέου  τμήματος  στο  Μαλαγάρι,  γενική  κατοικία  και  κεντρικές λειτουργίες σε όλο το ανάπτυγμα του λιμένα και νέο κλάδο του παραλιακού δρόμου  από το λιμεναρχείο έως το νοσοκομείο.  Οι όροι δόμησης της ευρύτερης περιοχής είναι:  για τα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου τμήματα ισχύει το Β.Δ. της 09/12/1965 ΦΕΚ 56Δ/13‐04‐ 1966 που καθορίζει για τον τομέα α που βρίσκεται στην παραλιακή ζώνη:   ο αριθμός ορόφων 3, Η=11.00 μ, ΣΔ = 2,10, κάλυψη = 70%  Όσον  αφορά  στις  θαλάσσιες  κατασκευές,  η  υπάρχουσα  λιμενολεκάνη  και  ο  υπάρχοντες  προσήνεμοι και υπήνεμοι μόλοι και μετά την ολοκλήρωση του λιμενικού έργου στο Μαλαγάρι  ανταποκρίνονται  πλέον  στις  απαιτούμενες  σημερινές  συνθήκες  λειτουργίας  του  λιμένα.  Οι  διαθέσιμοι  χώροι  για  τα αλιευτικά  σκάφη  και  τα  σκάφη αναψυχής  κρίνονται  ικανοποιητικοί.  Απαιτούνται  όμως  έργα  υποδομής  και  ανάπλασης  για  την  βελτίωση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών.  Όσον αφορά  στις χερσαίες εγκαταστάσεις, το μόνο κτίριο που υφίσταται αυτή τη στιγμή, εντός  της χερσαίας ζώνης, είναι το διώροφο κτίσμα στο παλαιό λιμάνι που λειτουργεί σαν επιβατικός  σταθμός  (κυρίως  για  τους  επιβάτες  εξωτερικού)  και  σαν  αναψυκτήριο.  Έχει  καλυπτόμενη  επιφάνεια  520  τμ  και  συνολική  οικοδομημένη  επιφάνεια  564  τμ.  Το  κτίριο  δεν  μπορεί  να  1834 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ικανοποιήσει  τια  αυξανόμενες ανάγκες  ούτε  και  για  τις  εναπομένουσες  λειτουργίες  (μετά  τη  λειτουργία του λιμανιού στο Μαλαγάρι).  Τα άμεσα προγραμματιζόμενα έργα, μετά την  έγκριση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου,  είναι η κατασκευή δύο επιβατικών σταθμών και ο περιβάλλων χώρος τους. Μακροπρόθεσμα  προβλέπονται και έργα ανάπλασης της παραλιακής ζώνης.   4.2.�Ȱʆɳʄʐʍɻ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Στο κεφάλαιο «2. Τάσεις – Εκτίμηση Μεγεθών» της υποβληθείσας μελέτης αναλύονται   α) οι αυξητικές τάσεις επιβαινόντων, οχημάτων, πλοίων και εμπορευμάτων και   β) απαιτούμενοι χώροι για τις μετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερικού.  Η  πρόταση  γενικής  χωροταξικής  οργάνωσης  του  λιμένα  Σάμου  με  ορίζοντα  15ετίας  έχει  ως  εξής:  Στο  παλαιό  λιμάνι  στο  Βαθύ  θα  ελλιμενίζονται  τα  κρουαζιερόπλοια  και  τα  πλοία  εξωτερικού  που εκτελούν το δρομολόγιο Σάμος – Κουσάντασι.  Στο Μαλαγάρι θα ελλιμενίζονται  τα πλοία  εσωτερικού,  καθώς  και  εμπορικά.  Ανάμεσα  σε  αυτούς  τους  δύο  πόλους  διαμορφώνεται  μια  ζώνη  με  ελεύθερους  χώρους  αθλητισμού,  ψυχαγωγίας  ενώ  σε  τμήμα  της  ελλιμενίζονται  τα  αλιευτικά και τα σκάφη αναψυχής.  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ�ɍʘʌʉʏɲʇɿʃɼ�Ƀʌɶɳʆʘʍɻ�ȿɿʅɹʆɲ�ɇɳʅʉʐ� � ɍʘʌʉʏɲʇɿʃɼ�Ƀʌɶɳʆʘʍɻ� 1� ȷʙʆɻ�1� Περιλαμβάνει την περιοχή του παλαιού λιμενοβραχίονα στον οποίο  θα κατασκευασθεί ο νέος  επιβατικός σταθμός για τα κρουαζιερόπλοια και τους επιβάτες εξωτερικού. Το υπάρχον κτίριο  θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει εν μέρει διοικητικές ανάγκες και ως χώρος αναψυκτηρίου.  2� ȷʙʆɻ�2� Η ζώνη αυτή βρίσκεται μπροστά από το διατηρητέο κτίριο του Λιμενικού και θα παραμένει σαν  ελεύθερος κοινόχρηστος χώρος  3� ȷʙʆɻ�3� Θα  παραμείνει  ελεύθερος  κοινόχρηστος  χώρος  στον  οποίο  μπορούν  να  αναπτύσσονται  ημιυπαίθριες λυόμενες εγκαταστάσεις εστιατορίων και αναψυκτηρίων.  4� ȷʙʆɻ�4� Στη  ζώνη  αυτή  θα  ελλιμενίζονται  τα  ψυχαγωγικά  σκάφη  και  κατά  διαστήματα  μπορούν  να  αναπτύσσονται ημιυπαίθριες λυόμενες εγκαταστάσεις εστιατορίων και αναψυκτήρίων  5� ȷʙʆɻ�5� Είναι ο χώρος για τον ελλιμενισμό τον αλιευτικών σκαφών  6� ȷʙʆɻ�6�� Υφίσταται ήδη διαμορφωμένη πλατεία με το άγαλμα του Σοφούλη.   7� ȷʙʆɻ�7�� Στη  ζώνη  αυτή  προβλέπεται  να  δημιουργηθεί  χώρος  ελεγχόμενης  στάθμευσης  για  την  εξυπηρέτηση  της  χερσαίας  ζώνης.  Επίσης  θα  δημιουργηθούν  αθλητικές,  πολιτιστικές  εγκαταστάσεις, καθώς και μικρό αναψυκτήριο.  8� ȷʙʆɻ�8�� Αφορά μια εκτεταμένη αλλά στενή λωρίδα που λειτουργεί σαν περίπατος.   9� ȷʙʆɻ�9� Περιλαμβάνει την περιοχή του νέου λιμανιού του Μαλαγαίου στο οποίο θα ελλιμενίζονται τα  πλοία  εσωτερικού  και  σε  ειδική  θέση  τα  εμπορικά.  Θα  κατασκευασθεί  επίσης  ο  νέος  επιβατικός σταθμός.  10� ȷʙʆɻ�10� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1835 Θα ελλιμενίζονται αλιευτικά και ιστιοπλοϊκά σκάφη .  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉɿ�Ʉʌʉɿ�–�Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ�ȴʊʅɻʍɻʎ�ʃɲɿ�ɍʌɼʍɸɿʎ�ȳɻʎ��ȿɿʅɹʆɲ�� � ɍʌɼʍɸɿʎ�ȳɻʎ� Ʉʌʉɿ�–�Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ�ȴʊʅɻʍɻʎ� 1� ȷʙʆɻ�1� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  - Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών   - Χώροι στάθμευσης κοινού  - Αναψυκτήρια  - Γραφεία  - Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Ƀ.Ɉ.�ȿ1�� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 9.053 τ.μ.  Κάλυψη 15%  Σ.Δ. 0,15  Όροφοι 2  Ύψος 9,00 μ  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 1.358 τ.μ.  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια 564 τ.μ  Μελλοντική οικοδομημένη επιφάνεια: 794 τ.μ.  2� ȷʙʆɻ�2� Επιτρέπονται μόνον οι χρήσεις:  - Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Ƀ.Ɉ.�ȿ2� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 607 τ.μ.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε δόμηση  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 0 τ.μ.  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια 0 τ.μ  Μελλοντική οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ.  3� ȷʙʆɻ�3� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  - Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  - Εστιατόρια   - Αναψυκτήρια  Ƀ.Ɉ.�ȿ3� Εμβαδόν  γηπέδου  συνολικά  (1100  +  486  +  516  +  1541  +  571  +  977  +  144  +  631  +  777  +  1683  +  1242+465+526+770)=   11429 τ.μ.  Επιτρέπονται  μόνο  ελαφρές  λυόμενες  ημιυπαίθριες κατασκευές  maxH=4,00 μ  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 0 τ.μ  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ  Μελλοντική οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ.  4� ȷʙʆɻ�4� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  - Ελλιμενισμός ψυχαγωγικών σκαφών  - Εστιατόρια   - Αναψυκτήρια  - Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Ƀ.Ɉ.�ȿ4� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 4.761 τ.μ.  Επιτρέπονται  μόνο  ελαφρές  λυόμενες  ημιυπαίθριες κατασκευές  maxH=4,00 μ  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 0 τ.μ  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ  Μελλοντική οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ.  5� ȷʙʆɻ�5� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  - Ελλιμενισμός αλιευτικών σκαφών  Ƀ.Ɉ.�ȿ5� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 1.720 τ.μ.  Κάλυψη 2%  Σ.Δ. 0,02  Όροφοι 1  Ύψος 4,50 μ + στέγη  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 35 τ.μ  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ  Μελλοντική οικοδομημένη επιφάνεια: 35 τ.μ.  6� ȷʙʆɻ�6�� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  Ƀ.Ɉ.�ȿ6� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 2.722 τ.μ.  1836 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Απαγορεύεται οποιαδήποτε δόμηση  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 0 τ.μ  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ  Μελλοντική οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ.  7� ȷʙʆɻ�7�� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  - Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  - Χώροι στάθμευσης  - Αναψυκτήρια  - Αθλητικές εγκαταστάσεις  Ƀ.Ɉ.�ȿ7� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 11.649 τ.μ.  Κάλυψη 6%  Σ.Δ. 0,03  Όροφοι 2  Ύψος 7,50 μ + 1,5 στέγη  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 350 τ.μ  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ  Μελλοντική οικοδομημένη επιφάνεια:350 τ.μ.  8� ȷʙʆɻ�8��  Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  - Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Ƀ.Ɉ.�ȿ8� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 3.230 τ.μ.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε δόμηση    Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 0 τ.μ  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ  Μελλοντική οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ.  9� ȷʙʆɻ�9� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  - Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  - Χώροι στάθμευσης κοινού   - Αναψυκτήρια  - Εστιατόρια  - Γραφεία  - Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Ƀ.Ɉ.�ȿ9� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 16.682 τ.μ.  Κάλυψη 5%  Σ.Δ. 0,07  Όροφοι 2  Ύψος 7,50 μ + 1,5 στέγη  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 1.168 τ.μ.  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ.  Μελλοντική οικοδομημένη επιφάνεια: 1.168 τ.μ� 10� ȷʙʆɻ�10� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  Ελλιμενισμός  αλιευτικών  και  ιστιοπλοϊκών  σκαφών� Ƀ.Ɉ.�ȿ9� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 5.126 τ.μ.  Κάλυψη 2%  Σ.Δ. 0,02  Όροφοι 1  Ύψος 4,50 μ + 1,5 στέγη  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 102 τ.μ.  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια: 102 τ.μ.� Επιπρόσθετα  προτείνεται,  αναφορικά  με  την  κίνηση  στην  παραλιακή  οδό  εντός  Χερσαίας  Ζώνης Λιμένα Σάμου τα εξής:  x να διατηρηθεί η διπλή κατεύθυνση κυκλοφορίας με την κεντρική νησίδα  x να  περιοριστεί  το  πλάτος  των  αξόνων  σε  6,50μ  και  να  διευρυνθούν  κατά  περίπτωση  τα  πεζοδρόμια    ούτως  ώστε  μεν  να  αποδοθεί  περισσότερος  χώρος  στους  πεζούς,  και  αφετέρου  δε  σε  επιλεγμένες  θέσεις  να  προβλεφθούν  ελεγχόμενοι  χώροι  στάθμευσης  εκτός της κύριας κυκλοφορίας των αξόνων   x να  δημιουργηθεί  στο  μέσον  του  αναπτύγματος  της  χερσαίας  ζώνης ,  ελεγχόμενος  οργανωμένος χώρος στάθμευσης με μία είσοδο και έξοδο προς τον δρόμο.  5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1837 Η  πρόταση  αποσκοπεί,  μετά  την  έγκρισή  της,  στην  προώθηση  διαδικασίας  εκπόνησης  και  έγκρισης μελετών, κυρίως για τις κτιριακές κατασκευές.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�10/22Ͳ10Ͳ2008�� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση με τις παρακάτω επισημάνσεις :  α. στο Ο.Τ.Λ 1 και Ο.Τ.Λ 9 να διευκρινιστεί ότι στις χρήσεις γης περιλαμβάνονται η διακίνηση  επιβατών και κατασκευή επιβατικών σταθμών και   β. δεν εγκρίνονται οι συντελεστές δόμησης και κάλυψης για το Ο.Τ.Λ. 7                                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                    ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    78) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�14/28Ͳ11Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�51ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ�� Θέμα : ΣΑΜΟΣ : Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Σάμου (Masterplan) (Βαθύ και   Μαλαγάρι ) – Προσθήκη χρήσης του καταστήματος αφορολογήτων ειδών στη ζώνη 1   (ΟΤ1)  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα  με  τις  Δ/ξεις  της  παρ.  2ε,  άρθρου  δέκατου  ένατου  Ν.  2932/2001  (ΦΕΚ  145Α),  αρμοδιότητα  της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση/επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης  (Master Plan) των λιμένων, με τα οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα  επιτρεπόμενα  όρια  της  Ζώνης  Λιμένα ,  οι  επιτρεπόμενες  προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του  λιμένα’.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Κατά  την  37η  Συνεδρίαση  της� Επιτροπής  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  λήφθηκε  η  υπ .  10/22‐10‐2008 επί του  Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Σάμου (Masterplan) (Βαθύ και  Μαλαγάρι) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η πρόταση με τις επισημάνσεις ότι α) στο Ο.Τ.Λ 1  και Ο.Τ.Λ 9  να διευκρινιστεί ότι  στις  χρήσεις  γης περιλαμβάνονται η διακίνηση επιβατών και  κατασκευή επιβατικών σταθμών και β) δεν εγκρίνονται οι συντελεστές δόμησης και κάλυψης  για το Ο.Τ.Λ. 7  Με  το  υπ.  αριθμ.  1619/14‐11‐2011  έγγραφο  ΛΤ  Ν  Σάμου  αιτήθηκε  η  προσθήκη  της  χρήσης  καταστήματος αφορολογήτων ειδών στη ζώνη 1 (ΟΤΛ1).  3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� x υπ.  αριθμ.  05/23‐03‐06  Απόφαση  24ης  Συνεδρίασης  Επιτροπής  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  (ΕΣΑΛ)  επί  προτάσεως  χρήσεων  γης  και  όρων‐περιορισμών  σε  τμήματα  της  Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σάμου. Προτάθηκε   α)  για  έγκριση  η  αλλαγή  χρήση  του  πρώτου  ορόφου  υπάρχοντος  κτιρίου  σε  χερσαία  ζώνη  λιμένα  Σάμου  β) οι όροι δόμησης και χρήσεις γης, στα πλαίσια ανάπλασης της χερσαίας ζώνης του, για την  κατασκευή δύο νέων κτιρίων, ενός επιβατικού και ενός εμπορικού σταθμού.  Η  Επιτροπή  αποφάσισε  την  αναβολή  της  Απόφασης,  προκειμένου  ο φορέας  διοίκησης  και  εκμετάλλευσης  του  λιμένα  να  υποβάλλει  μελέτη  σε  επίπεδο Master Plan,  με  ανάλυση  και  τεκμηρίωση  των  μεγεθών  (αριθμοί  διακινούμενων  επιβατών,  είδος  και  αριθμός  πλοίων),  διαχωρισμό  των  χρήσεων  του  λιμένα  (επιβατικός,  εμπορικός,  τουριστικός)  καθώς  και  τεκμηρίωση του κτιριολογικού προγράμματος (επιβατικός σταθμός, καταστήματα, εμπορικές  χρήσεις), από τα οποία θα προκύπτει η αναγκαιότητα των προτεινόμενων χρήσεων γης και  1838 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ όρων  δόμησης.  Σημειώνεται  ότι  οι  προτεινόμενοι  όροι  δόμησης  θα  πρέπει  να  είναι  οι  ελάχιστοι δυνατοί.  x η υπ. 10/22‐10‐2008 Απόφαση της 37ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ επί του  Γενικού Προγραμματικού  Σχεδίου Λιμένα Σάμου (Masterplan) (Βαθύ και Μαλαγάρι) σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε  η  πρόταση  με  τις  επισημάνσεις  ότι  α)  στο  Ο.Τ.Λ  1  και  Ο.Τ.Λ  9  να  διευκρινιστεί  ότι  στις  χρήσεις γης περιλαμβάνονται η διακίνηση επιβατών και κατασκευή επιβατικών σταθμών και  β) δεν εγκρίνονται οι συντελεστές δόμησης και κάλυψης για το Ο .Τ.Λ. 7  4.�ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ�ʋʌʊʏɲʍɻ�ʍʑʅʔʘʆɲ�ʅɸ�ʏɻʆ��ʐʋ.�10/22Ͳ10Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�37ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ� ȵɇȰȿ� 4.1.�ȿɿʅɹʆɲʎ�ɇɳʅʉʐ� Στον  λιμένα  και  εντός  της  χερσαίας  ζώνης  δραστηριοποιούνται  το  Λιμεναρχείο  Σάμου,  το  Λιμενικό  Ταμείο  Σάμου,  το  Τελωνείο,  οι  εκτελούντες  τις  μεταφορές  (επιβατικές  –  εμπορευματικές) και οι ασχολούμενοι με την αλιεία. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι η ζώνη αυτή  είναι ο  κατ΄  εξοχήν  κοινωνικός  χώρος  της  Σάμου,  τα  κτίσματα που έχουν πρόσωπο στη  ζώνη  αυτή έχουν στην συντριπτική του πλειοψηφία χρήσεις του τριτογενή τομέα (διοίκηση, γραφεία,  τράπεζες, καταστήματα και ξενοδοχεία) και ο παραλιακός δρόμος της πόλης που είναι ο κύριος  διαμπερής άξονας κυκλοφορίας της.  Το  ισχύον  Γενικό Πολεοδομικό  Σχέδιο  του  οικισμού  Σάμου  (ΦΕΚ 69Δ/17‐02‐1987)  προβλέπει  την  λειτουργία  του  λιμένα  στην  αρχική  του  θέση,  χρησιμοποίηση  τμήματος  του  ελλιμενισμό  τουριστικών  σκαφών,  την  δημιουργία  νέου  τμήματος  στο  Μαλαγάρι,  γενική  κατοικία  και  κεντρικές λειτουργίες σε όλο το ανάπτυγμα του λιμένα και νέο κλάδο του παραλιακού δρόμου  από το λιμεναρχείο έως το νοσοκομείο.  Οι όροι δόμησης της ευρύτερης περιοχής είναι:  για τα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου τμήματα ισχύει το Β.Δ. της 09/12/1965 ΦΕΚ 56Δ/13‐04‐ 1966 που καθορίζει για τον τομέα α που βρίσκεται στην παραλιακή ζώνη: ο αριθμός ορόφων 3,  Η=11.00 μ, ΣΔ = 2,10, κάλυψη = 70%  Όσον  αφορά  στις  θαλάσσιες  κατασκευές,  η  υπάρχουσα  λιμενολεκάνη  και  ο  υπάρχοντες  προσήνεμοι και υπήνεμοι μόλοι και μετά την ολοκλήρωση του λιμενικού έργου στο Μαλαγάρι  ανταποκρίνονται  πλέον  στις  απαιτούμενες  σημερινές  συνθήκες  λειτουργίας  του  λιμένα.  Οι  διαθέσιμοι  χώροι  για  τα αλιευτικά  σκάφη  και  τα  σκάφη αναψυχής  κρίνονται  ικανοποιητικοί.  Απαιτούνται  όμως  έργα  υποδομής  και  ανάπλασης  για  την  βελτίωση  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών.  Όσον αφορά  στις χερσαίες εγκαταστάσεις, το μόνο κτίριο που υφίσταται αυτή τη στιγμή, εντός  της χερσαίας ζώνης, είναι το διώροφο κτίσμα στο παλαιό λιμάνι που λειτουργεί σαν επιβατικός  σταθμός  (κυρίως  για  τους  επιβάτες  εξωτερικού)  και  σαν  αναψυκτήριο.  Έχει  καλυπτόμενη  επιφάνεια  520  τμ  και  συνολική  οικοδομημένη  επιφάνεια  564  τμ.  Το  κτίριο  δεν  μπορεί  να  ικανοποιήσει  τια  αυξανόμενες ανάγκες  ούτε  και  για  τις  εναπομένουσες  λειτουργίες  (μετά  τη  λειτουργία του λιμανιού στο Μαλαγάρι).  Τα άμεσα προγραμματιζόμενα έργα, μετά την  έγκριση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου,  είναι η κατασκευή δύο επιβατικών σταθμών και ο περιβάλλων χώρος τους. Μακροπρόθεσμα  προβλέπονται και έργα ανάπλασης της παραλιακής ζώνης.   4.2.�ɍʘʌʉʏɲʇɿʃɼ�Ƀʌɶɳʆʘʍɻ�ʃɲɿ��Ʉʌʉɿ�–�Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ�ȴʊʅɻʍɻʎ�ʃɲɿ�ɍʌɼʍɸɿʎ�ȳɻʎ��ȿɿʅɹʆɲ�ɇɳʅʉʐ� Ȱ)�ɍʘʌʉʏɲʇɿʃɼ�Ƀʌɶɳʆʘʍɻ�ȿɿʅɹʆɲ�ɇɳʅʉʐ� � ɍʘʌʉʏɲʇɿʃɼ�Ƀʌɶɳʆʘʍɻ� 1� ȷʙʆɻ�1� Περιλαμβάνει την περιοχή του παλαιού λιμενοβραχίονα στον οποίο θα κατασκευασθεί ο νέος  επιβατικός σταθμός για τα κρουαζιερόπλοια και τους επιβάτες εξωτερικού. Το υπάρχον κτίριο  θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει εν μέρει διοικητικές ανάγκες και ως χώρος αναψυκτηρίου.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1839 2� ȷʙʆɻ�2� Η  ζώνη αυτή  βρίσκεται  μπροστά από  το  διατηρητέο  κτίριο  του Λιμενικού  και  θα παραμένει  σαν ελεύθερος κοινόχρηστος χώρος  3� ȷʙʆɻ�3� Θα  παραμείνει  ελεύθερος  κοινόχρηστος  χώρος  στον  οποίο  μπορούν  να  αναπτύσσονται  ημιυπαίθριες λυόμενες εγκαταστάσεις εστιατορίων και αναψυκτηρίων.  4� ȷʙʆɻ�4� Στη  ζώνη  αυτή  θα  ελλιμενίζονται  τα  ψυχαγωγικά  σκάφη  και  κατά  διαστήματα  μπορούν  να  αναπτύσσονται ημιυπαίθριες λυόμενες εγκαταστάσεις εστιατορίων και αναψυκτήρίων  5� ȷʙʆɻ�5� Είναι ο χώρος για τον ελλιμενισμό τον αλιευτικών σκαφών  6� ȷʙʆɻ�6�� Υφίσταται ήδη διαμορφωμένη πλατεία με το άγαλμα του Σοφούλη.   7� ȷʙʆɻ�7�� Στη  ζώνη  αυτή  προβλέπεται  να  δημιουργηθεί  χώρος  ελεγχόμενης  στάθμευσης  για  την  εξυπηρέτηση  της  χερσαίας  ζώνης.  Επίσης  θα  δημιουργηθούν  αθλητικές,  πολιτιστικές  εγκαταστάσεις, καθώς και μικρό αναψυκτήριο.  8� ȷʙʆɻ�8�� Αφορά μια εκτεταμένη αλλά στενή λωρίδα που λειτουργεί σαν περίπατος.   9� ȷʙʆɻ�9� Περιλαμβάνει την περιοχή του νέου λιμανιού του Μαλαγαίου στο οποίο θα ελλιμενίζονται τα  πλοία  εσωτερικού  και  σε  ειδική  θέση  τα  εμπορικά.  Θα  κατασκευασθεί  επίσης  ο  νέος  επιβατικός σταθμός.  10� ȷʙʆɻ�10� Θα ελλιμενίζονται αλιευτικά και ιστιοπλοϊκά σκάφη.  Ȳ)�Ʉʌʉɿ�–�Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ�ȴʊʅɻʍɻʎ�ʃɲɿ�ɍʌɼʍɸɿʎ�ȳɻʎ��ȿɿʅɹʆɲ�ɇɳʅʉʐ� � ɍʌɼʍɸɿʎ�ȳɻʎ� Ʉʌʉɿ�–�Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ�ȴʊʅɻʍɻʎ� 1� ȷʙʆɻ�1� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  - Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  (ȴɿɲʃʀʆɻʍɻ� ɸʋɿɴɲʏʙʆ� ʃɲɿ� ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ� ɸʋɿɴɲʏɿʃʙʆ�ʍʏɲɽʅʙʆ)� - Χώροι στάθμευσης κοινού  - Αναψυκτήρια  - Γραφεία  - Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Ƀ.Ɉ.�ȿ1�� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 9.053 τ.μ.  Κάλυψη 15%  Σ.Δ. 0,15  Όροφοι 2  Ύψος 9,00 μ  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 1.358 τ.μ.  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια 564 τ.μ  Μελλοντική οικοδομημένη επιφάνεια: 794 τ.μ.  2� ȷʙʆɻ�2� Επιτρέπονται μόνον οι χρήσεις:  - Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Ƀ.Ɉ.�ȿ2� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 607 τ.μ.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε δόμηση  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 0 τ.μ.  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια 0 τ.μ  Μελλοντική οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ.  3� ȷʙʆɻ�3� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  - Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  - Εστιατόρια   Ƀ.Ɉ.�ȿ3� Εμβαδόν  γηπέδου  συνολικά  (1100  + 486  + 516  +  1541  +  571  +  977  +  144  +  631  +  777  +  1683  +  1242+465+526+770)=   11429 τ.μ.  1840 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - Αναψυκτήρια  Επιτρέπονται  μόνο  ελαφρές  λυόμενες  ημιυπαίθριες κατασκευές  maxH=4,00 μ  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 0 τ.μ  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ  Μελλοντική οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ.  4� ȷʙʆɻ�4� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  - Ελλιμενισμός ψυχαγωγικών σκαφών  - Εστιατόρια   - Αναψυκτήρια  - Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Ƀ.Ɉ.�ȿ4� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 4.761 τ.μ.  Επιτρέπονται  μόνο  ελαφρές  λυόμενες  ημιυπαίθριες κατασκευές  maxH=4,00 μ  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 0 τ.μ  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ  Μελλοντική οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ.  5� ȷʙʆɻ�5� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  - Ελλιμενισμός αλιευτικών σκαφών  Ƀ.Ɉ.�ȿ5� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 1.720 τ.μ.  Κάλυψη 2%  Σ.Δ. 0,02  Όροφοι 1  Ύψος 4,50 μ + στέγη  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 35 τ.μ  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ  Μελλοντική οικοδομημένη επιφάνεια: 35 τ.μ.  6� ȷʙʆɻ�6�� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  - Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Ƀ.Ɉ.�ȿ6� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 2.722 τ.μ.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε δόμηση  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 0 τ.μ  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ  Μελλοντική οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ.  7� ȷʙʆɻ�7�� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  - Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  - Χώροι στάθμευσης  - Αναψυκτήρια  - Αθλητικές εγκαταστάσεις  Ƀ.Ɉ.�ȿ7� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 11.649 τ.μ.  Ⱦɳʄʐʗɻ�0%� ɇ.ȴ.�0,0� Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 0 τ.μ  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ  Μελλοντική οικοδομημένη επιφάνεια:0τ.μ.  8� ȷʙʆɻ�8��  Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  - Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Ƀ.Ɉ.�ȿ8� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 3.230 τ.μ.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε δόμηση    Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 0 τ.μ  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ  Μελλοντική οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ.  9� ȷʙʆɻ�9� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  - Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  (ȴɿɲʃʀʆɻʍɻ� ɸʋɿɴɲʏʙʆ� ʃɲɿ� ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ� ɸʋɿɴɲʏɿʃʙʆ�ʍʏɲɽʅʙʆ)� Ƀ.Ɉ.�ȿ9� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 16.682 τ.μ.  Κάλυψη 5%  Σ.Δ. 0,07  Όροφοι 2  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1841 Χώροι στάθμευσης κοινού   - Αναψυκτήρια  - Εστιατόρια  - Γραφεία  - Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Ύψος 7,50 μ + 1,5 στέγη  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 1.168 τ.μ.  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια: 0 τ.μ.  Μελλοντική οικοδομημένη επιφάνεια: 1.168 τ.μ� 10� ȷʙʆɻ�10� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  Ελλιμενισμός  αλιευτικών  και  ιστιοπλοϊκών  σκαφών� Ƀ.Ɉ.�ȿ9� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 5.126 τ.μ.  Κάλυψη 2%  Σ.Δ. 0,02  Όροφοι 1  Ύψος 4,50 μ + 1,5 στέγη  Μέγιστη οικοδομούμενη επιφάνεια: 102 τ.μ.  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια: 102 τ.μ.� 4.3.ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼ�ʋʌʊʏɲʍɻ� Από το  ΛΤ Ν Σάμου αιτήθηκε η προσθήκη της χρήσης καταστήματος αφορολογήτων ειδών στη  ζώνη 1 (ΟΤΛ1). Το ΟΤΛ1 Διαμορφώνεται ως εξής:  � ɍʌɼʍɸɿʎ�ȳɻʎ� Ʉʌʉɿ�–�Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ�ȴʊʅɻʍɻʎ� 1� ȷʙʆɻ�1� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  - Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  (Διακίνηση  επιβατών  και  κατασκευή  επιβατικών σταθμών)  - Χώροι στάθμευσης κοινού  - Αναψυκτήρια  - Γραφεία  - Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  - (Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ�ʋʌʉʍɽɼʃɻ)� � Ⱦɲʏɳʍʏɻʅɲ�ɲʔʉʌʉʄʊɶɻʏʘʆ�ɸɿɷʙʆ�(ȾȰȵ)� � � Ƀ.Ɉ.�ȿ1�� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 9.053 τ.μ.  Κάλυψη 15%  Σ.Δ. 0,15  Όροφοι 2  Ύψος 9,00 μ  Μέγιστη οικοδομημένη επιφάνεια: 1.358 τ.μ.  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια 564 τ.μ  Μελλοντική οικοδομημένη επιφάνεια: 794 τ.μ.  5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η πρόταση αποσκοπεί, μετά την έγκρισή της, στην προώθηση των απαιτούμενων εγκρίσεων για  τη διαμόρφωση Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ) στον υφιστάμενο επιβατικό σταθμό  λιμένος Σάμου.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.�51/14/28Ͳ11Ͳ2011� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση διαμόρφωσης Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ) στον  υφιστάμενο  επιβατικό  σταθμό  λιμένος  Σάμου.  Ειδικότερα  επί  των  όρων  –  περιορισμών  δόμησης  και  χρήσεων  γης  εγκρίνονται  στη  Ζώνη  1  και  ΟΤΛ1,  όπως  αποτυπώνεται  και  στα  σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα  ( 1)Σχέδιο Χρήσεων Γης, Αρ. Σχεδίου Π2, Κλίμακα 1:2.000,  Ημερομηνία Νοέμβριος 2011, και 2) Ρυμοτομικό Σχέδιο –Όροι Δόμησης, Αριθμός Σχεδίου Π3,  Κλίμακα 1:2.000, Ημερομηνία Νοέμβριος 2011) τα εξής:  � ɍʌɼʍɸɿʎ�ȳɻʎ� Ʉʌʉɿ�–�Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ�ȴʊʅɻʍɻʎ� 1� ȷʙʆɻ�1� Επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις:  - Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  (Διακίνηση  επιβατών  και  κατασκευή  επιβατικών σταθμών)  Ƀ.Ɉ.�ȿ1�� Εμβαδόν γηπέδου συνολικά 9.053 τ.μ.  Κάλυψη 15%  Σ.Δ. 0,15  Όροφοι 2  1842 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - Χώροι στάθμευσης κοινού  - Αναψυκτήρια  - Γραφεία  - Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  - Ⱦɲʏɳʍʏɻʅɲ�ɲʔʉʌʉʄʊɶɻʏʘʆ�ɸɿɷʙʆ�(ȾȰȵ)� Ύψος 9,00 μ  Μέγιστη οικοδομημένη επιφάνεια: 1.358 τ.μ.  Υπάρχουσα οικοδομημένη επιφάνεια 564 τ.μ  Μελλοντική οικοδομημένη επιφάνεια: 794 τ.μ.  Κατά τα λοιπά ισχύει η Απόφαση 10/22‐10‐2008 της 37ης Συνεδρίασης της ΕΣΑΛ (37/10/22‐10‐ 2008).  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ& ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ    79) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/27Ͳ07Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�34ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο: Ανέγερση κτιρίου αλιευτικού καταφυγίου στον Πλατύ Γυαλό ν . Σίφνου. Καθορισμός   χρήσεων γης και όρων δόμησης   1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με  τις διατάξεις  του άρθρου  9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2  του Ν.  2987/02, οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στα λιμάνια εγκρίνονται από την Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  (Ε.Σ.Α.Λ.)  καθώς  επίσης  (παρ.3),  οι  οικοδομικές  άδειες  εκδίδονται  από  τις  κατά  τόπους Πολεοδομικές  Υπηρεσίες,  ύστερα από  έγκριση  της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του Υ.Ε.Ν.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� x ȸ� ʐʋ.� ɲʌɿɽʅ.� 10613/30Ͳ07Ͳ2002� Ȱʋʊʔɲʍɻ� Ʌɸʌ.� Ɂʉʏʀʉʐ� Ȱɿɶɲʀʉʐ/� ȳ.ȴ.Ʌ.� /� ȴȻ.Ʌȵ.ɍɏ.–  Προέγκριση χωροθέτησης του έργου Κατασκευή καταφυγίου αλιευτικών σκαφών στη θέση  Πλατύς Γυαλός ν. Σίφνου του Ν. Κυκλάδων.  x Ɉʉ� ʐʋ.� ɲʌɿɽʅ.� 5150/14Ͳ08Ͳ03� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉʋ.� Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ/� ȾȰʚ� ȵʔʉʌɸʀɲ� Ʌʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆ� &� Ⱦʄɲʍɿʃʙʆ� Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ  –Απόψεις  του  ΥΠΠΟ  επί  της  ΜΠΕ  του  εν  λόγω  αλιευτικού  καταφυγίου.  x ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�ʉɿʃ.�13244/09Ͳ09Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�Ʌɸʌ.�Ɂʉʏʀʉʐ�Ȱɿɶɲʀʉʐ/�ȴȻ.Ʌȵ.ɍɏ.  ‐ Έγκριση  περιβαλλοντικών όρων της κατασκευής καταφυγίου αλιευτικών σκαφών.  x ȸ� ʐʋ.� ɲʌɿɽʅ.� 8221.ȿ43/05/03/16Ͳ09Ͳ03� Ȱʋʊʔɲʍɻ� ʃ.� ɉȵɁ  –  Ορισμός  Αποφαινομένων  Οργάνων για την εκτέλεση του εν λόγω αλιευτικού καταφυγίου.  x Ɉʉ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�176958/20Ͳ10Ͳ03�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉʋ.�ȳɸʘʌɶʀɲʎ/�ȳ.ȴ.Ȱ./�ȴ/ʆʍɻ�Ⱥɲʄɳʍʍɿɲʎ�Ȱʄɿɸʀɲʎ/� Ɉʅ.� 4ʉ  –  Θετική  εισήγηση  προς  την  Περιφέρεια  Νοτίου  Αιγαίου  για  την  σκοπιμότητα  κατασκευής του έργου.  x Ɉʉ� ʐʋ.� ɲʌɿɽʅ.� 48/12Ͳ02Ͳ07� ɹɶɶʌɲʔʉ� ʏʉʐ� ȴɻʅʉʏɿʃʉʑ� ȿɿʅɸʆɿʃʉʑ� Ɉɲʅɸʀʉʐ� ɇʀʔʆʉʐ�   –  Αποστολή  αντιγράφου  Διοικητικού  Συμβουλίου  που  αφορά  στην  ανέγερση  κτιρίου  αλιευτικού καταφυγίου στον Πλατύ Γυαλό Σίφνου.  x Ɉʉ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�Ɉɉ.ʉɿʃ.957/22Ͳ02Ͳ07�ɹɶɶʌɲʔʉ�ʏɻʎ�ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ�Ɉɸʖʆɿʃʙʆ�ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ�ʏɻʎ�Ɂ.Ȱ.� Ⱦʐʃʄɳɷʘʆ – Υποβολή αιτήματος για την έγκριση των χρήσεων γης ‐ όρων και περιορισμών  δόμησης, προκειμένου να προωθηθεί η έκδοση οικοδομικών αδειών για τα κτιριακά έργα.  x Ɉʉ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�Ɉ.Ɉ.�1771/08Ͳ06Ͳ07�ɹɶɶʌɲʔʉ�ʏɻʎ�ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ�Ɉɸʖʆɿʃʙʆ�ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ�ʏɻʎ�Ɂ.Ȱ.� Ⱦʐʃʄɳɷʘʆ  ‐  Διαβίβαση  συμπληρωματικών  στοιχείων  ως  προς  τη  θέση,  το  είδος  και  το  μέγεθος του έργου.  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Το υπάρχον αλιευτικό καταφύγιο βρίσκεται στον Πλατύ Γυαλό Σίφνου και επιτρέπει  τον  ελλιμενισμό 144 αλιευτικών σκαφών από τα οποία 81 είναι μικρού μεγέθους μέχρι 3 μέτρων,  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1843 38  μεσαίου  μεγέθους  μήκους  από  3  μέχρι 5  μέτρα  και 25  μεγάλου  μεγέθους  από  5  μέχρι  8  μέτρα. Φορέα διαχείρισής του είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου .  Με την υποβληθείσα πρόταση καθορισμού όρων – περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης στο  αλιευτικό  καταφύγιο  του  Πλατύ  Γυαλού  Σίφνου,  προτείνεται  ο  καθορισμός  οικοδομικού  τετραγώνου ΑΒΓΔΕΖΑ επιφανείας 1.072 τ.μ., σε σύνολο χερσαίων χωρών περίπου 15.930 τ.μ.,  καθώς και ο καθορισμός μέγιστης επιτρεπόμενης κάλυψης και δόμησης 15%. Οι προτεινόμενες  χρήσεις περιλαμβάνουν γραφεία, κοινόχρηστα WC, βοηθητικούς χώρους και στέγαστρα.  Η  πρόταση  περιλαμβάνει  ένα  σχετικά  μικρό  σε  σχέση  με  το  σύνολο  των  χερσαίων  χώρων  οικοδομικό τετράγωνο με μέγιστο συντελεστή κάλυψης και δόμησης  τέτοιο που να επιτρέπει  την ανέγερση ισόγειων βοηθητικών κτισμάτων συνολικής επιφάνειας 160,8 τ.μ. Το κτίριο, που  προτείνεται να κατασκευαστεί, θα έχει συνολική επιφάνεια 94,78 τ.μ. και θα περιλαμβάνει:  α) χώρο γραφείου και WC αλιέων επιφανείας 19,8τ.μ.,  β) χώρο κοινόχρηστων WC επιφάνειας 18,0 τ.μ.,  γ) χώρο μηχανοστασίου 11,40 τ.μ. και  δ) βοηθητικό χώρο – αποθήκη επιφανείας 45,57 τ.μ.  Με τους προτεινόμενους συντελεστές κάλυψης –  δόμησης, πέραν του προβλεπόμενου κτιρίου  θα  υπάρχει  δυνατότητα  μελλοντικής  προσθήκης  συνολικής  επιφάνειας  66,02  τ.μ.,  για  την  δημιουργία,  εάν  αυτό  καταστεί  αναγκαίο,  χώρου  αναμονής  επισκεπτών,  στεγάστρων  και  πιθανόν πρόσθετων αποθηκευτικών χώρων.  Με την υποβληθείσα πρόταση, προτείνονται όροι δόμησης και χρήσεις γης στο τμήμα ΑΒΓΔΕΖΑ  της εξομοιούμενης με  ζώνη λιμένα περιοχής Πλατύ  Γυαλού Σίφνου  (τοπογραφικό διάγραμμα  Τ0,  ΄ΟΡΟΙ  ΔΟΜΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΧΡΗΣΕΙΣ  ΓΗΣ΄,  έργου  ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ  ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ  ΣΤΟΝ  ΠΛΑΤΥ  ΓΥΑΛΟ Ν.  ΣΙΦΝΟΥ – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ΄, κλίμακα 1:500, ημερομηνία: Ιούνιος 2007, ΔΤΥΝΑ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  Έκταση περιοχής   Ε = 1.072 τ.μ.  Συντελεστής κάλυψης   15%  Συντελεστή δόμησης  0.15  Μέγιστο ύψος κτιρίων  4.00 m  Χρήσεις  Χώροι αναμονής, γραφεία, κοινόχρηστα WC, βοηθητικοί χώροι, στέγαστρα  4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η  πρόταση  αποσκοπεί,  μετά  την  έγκρισή  της,  στην  προώθηση  της  διαδικασίας  έκδοσης  οικοδομικής αδείας των κτιριακών εγκαταστάσεων που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη  του αλιευτικού καταφυγίου στον Πλατύ Γυαλό Σίφνου.   Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�04/27Ͳ07Ͳ2007�� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.  80) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�05/11Ͳ09Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�7ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� Θέμα 5ο:  Έγκριση όρων δόμησης και χρήσεων γης στην χερσαία ζώνη του λιμένα Πατητήρι   νήσου Αλοννήσου.  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ. 2 του  Ν.  2987/02,  οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  (Ε.Σ.Α.Λ.)  καθώς  επίσης  παρ.  3,  οι  οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους Πολεοδομικές  Υπηρεσίες, ύστερα από  έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του ΥΕΝ.  1844 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2. Η Δ/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας  /  Τμήμα  Συγκ/κών  και Λιμενικών Έργων, με το αριθμ.5452/26‐06‐2003 έγγραφό της, διαβίβασε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του ΥΕΝ πρόταση με την οποία προτείνονται οι όροι δόμησης κτιρίου στέγασης Υπηρεσιών  και αποθήκης στη χερσαία ζώνη λιμένα Πατητήρι νήσου Αλοννήσου.  3. Σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε υποδεικνύονται οι προτεινόμενες χρήσεις γης,  οι συντελεστές δόμησης–  κάλυψης καθώς και  το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων για  την περιοχή της Λιμενικής Ζώνης που ορίζεται από τα σημεία  Α1‐Β1‐Γ1‐Δ1‐Ε1‐Ζ1‐Η1‐Θ1‐Α1  (τμήμα Α1), όπως αυτή απεικονίζεται στο σχέδιο που συνοδεύει την πρόταση.   4. Επίσης,  σύμφωνα  με  την  πρόταση,  έχει  σχεδιασθεί  η  θέση  του  υπό  κατασκευή  κτιρίου  Στέγασης Υπηρεσιών με  χρήσεις  (περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί)  επιφάνειας  περίπου 180 τ.μ. και μέγιστο ύψος 5.50 μ. Επίσης, προβλέπεται και η κατασκευή αποθηκών  για προσωρινή εναπόθεση διαφόρων υλικών, κατόψεως 150 τ.μ. και ύψους 7,00 μ.  Πιο συγκεκριμένα:  ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ:� Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� ɇʐʆʉʄɿʃɼ�ȵʋɿʔɳʆɸɿɲ� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ɷʊʅɻʍɻ� Τμήμα Λιμενικής Ζώνης                (Α1‐Β1‐Γ1‐Δ1‐Ε1‐Ζ1‐Η1‐Θ1‐Α1)   3800,00 m 2  ‐  5. Μετά από μελέτη της σχετικής πρότασης, προτείνονται για έγκριση τα παρακάτω, υπό  την αίρεση ότι δεν είναι σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ ΟΙΚ115630/05‐11‐ 98  (ΥΠΕΧΩΔΕ)  περί  έγκρισης  Περιβαλλοντικών  Όρων  του  έργου:  «Λιμένα΄΄Πατητήρι΄΄Αλοννήσου »:    Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� Ʉʌʉɿ�ȴʊʅɻʍɻʎ� ɀɹɶɿʍʏʉ�ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉɊʗʉʎ� ʋɸʌɿɶʌɲʔʊʅɸʆʉʐ�ʏʅɼʅɲʏʉʎ���� ɍʌɼʍɸɿʎ� 1. Κτίριο στέγασης  Υπηρεσιών (αίθουσα  αναμονής – ροές συνθήκης  SCENGEN – χώροι υγιεινής)  Τμήμα  (Α1‐Β1‐Γ1‐Δ1‐Ε1‐ Ζ1‐Η1‐Θ1‐Α1)    Σ.Κ.  :  10%  Σ.Δ.  :   0,20  7,00 μ  2.��Αποθήκες   Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ���05/11Ͳ09Ͳ2003� Εγκρίνει  τους  όρους,  περιορισμούς  δόμησης  και  χρήσεις  γης  στο  τμήμα  της  χερσαίας  ζώνης  λιμένα Πατητήρι  νήσου Αλοννήσου που ορίζεται από  τα σημεία Α1‐Β1‐Γ1‐Δ1‐Ε1‐Ζ1‐Η1‐Θ1‐Α1  (τμήμα Α1), όπως προτάθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  Μαγνησίας  /  Τμήμα  Συγκ/κών  και  Λιμενικών  Έργων,  με  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  είναι  σε  αντίθεση  με  τα  προβλεπόμενα  στην  ΚΥΑ  ΟΙΚ115630/05‐11‐98  (ΥΠΕΧΩΔΕ)  περί  έγκρισης  Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: « Λιμένα ΄΄Πατητήρι΄΄ Αλοννήσου ».  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος  81) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/13Ͳ04Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�25ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: Χρήσεις γης – όροι και περιορισμοί δόμησης σε τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα   Σκιάθου  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με  τις διατάξεις  του άρθρου  9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2  του Ν.  2987/02, οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στα λιμάνια εγκρίνονται από την Επιτροπή  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1845 Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  (Ε.Σ.Α.Λ.),  καθώς  επίσης  (παρ.3)  οι  οικοδομικές  άδειες  εκδίδονται  από  τις  κατά  τόπους Πολεοδομικές  Υπηρεσίες,  ύστερα από  έγκριση  της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του Υ.Ε.Ν.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Το  Λιμενικό  Ταμείο  Σκοπέλου,  με  το  υπ.  αριθμ.  935//30‐11‐05  έγγραφό  του,  διαβίβασε  στο  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  την  υπ.  αριθμ.  4/2005  Πράξη  της  Λιμενικής  Επιτροπής,  με  αντικείμενο  την  έγκριση του έργου «Αίθουσα αναμονής επιβατών λιμένος Σκιάθου»,  καθώς και  τις  εγκριτικές  της αποφάσεις επί της δημοπρασίας του εν λόγω έργου.  Το ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ, με το υπ. αριθμ. 8221.Τ65/03/05//21‐12‐05 έγγραφό του, προς το Λιμενικό  Ταμείο Σκοπέλου, ζήτησε την προσωρινή ανάκληση της υπ. αριθμ. 28/05 πολεοδομικής αδείας  του  υπόψη  κτιριακού  έργου  και  στη  συνέχεια  την  προώθηση  της  διαδικασίας  έκδοσης  οικοδομικής άδειας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του Ν. 2987/2002.   Με  το  υπ.  αριθμ.77/27‐01‐06  έγγραφο,  υποβλήθηκε  από  το  Λιμενικό  Ταμείο  Σκοπέλου  πρόταση  για  έγκριση  όρων  δόμησης  και  χρήσεων  γης  σε  τμήμα  της  χερσαίας  ζώνης  λιμένα  Σκιάθου, στην περιοχή κατασκευής του παραπάνω έργου.  Με το 8216/19/06/08‐02‐2006 έγγραφο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ, ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία  – διευκρινήσεις για την ανωτέρω πρόταση και σε απάντηση του συγκεκριμένου εγγράφου, το  Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου διαβίβασε με το  165/20‐02‐2006 έγγραφό του την αριθ. 15/14‐02‐ 2006 Απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Σκοπέλου με την παραπάνω πρόταση στην τελική της  μορφή.   3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  αριθ.  15/14‐02‐2006  Απόφαση  της  Λιμενικής  Επιτροπής  Σκοπέλου, προτείνονται χρήσεις γης και οι όροι – περιορισμοί δόμησης σε περιοχή εντός της  Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα Σκιάθου, ως ακολούθως:  1846 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ     ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1847 4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η πρόταση αποσκοπεί, μετά την έγκρισή της, στη προώθηση της διαδικασίας κατασκευής νέου  κτιρίου  αναμονής  επιβατών  Λιμένα  Σκιάθου,  η  κατασκευή  του  οποίου  κρίνεται  επιτακτική,  ενόψει και της επερχόμενης θερινής τουριστικής περιόδου .   Μετά τα παραπάνω η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�02/13Ͳ04Ͳ2006� Εγκρίνεται ομόφωνα η ανωτέρω πρόταση με την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί η απαιτούμενη   έγκριση  από  την  αρμόδια  Υπηρεσία  του  Υπουργείου  Πολιτισμού  και  το  κτίσμα  θα  είναι  προσαρμοσμένο στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του οικισμού.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  1848 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.  82) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�07/22Ͳ04Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�36ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Χρήσεων Γης Όρων και Περιορισμών Δόμησης για την Κατασκευή Υποστέγου   Ιχθυαγοράς στον Αλιευτικό Λιμένα Στυλίδας  1.�Ȱʆɲʔʉʌɳ�ʍʖɸʏɿʃɼʎ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ�–�ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ� Σύμφωνα με  τις διατάξεις  του άρθρου  9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2  του Ν.  2987/02, οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στα λιμάνια εγκρίνονται από την Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  (Ε.Σ.Α.Λ.)  καθώς  επίσης  παρ.3,  οι  οικοδομικές  άδειες  εκδίδονται  από  τις  κατά  τόπους Πολεοδομικές  Υπηρεσίες,  ύστερα από  έγκριση  της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ�Ͳ�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� Με το  υπ. αριθμ. 1795/07‐11‐2007   έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας  υποβλήθηκε  στο ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ πρόταση για έγκριση χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης  σε  περιοχή  της  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα  Στυλίδας,  ώστε  στη  συνέχεια  να  καταστεί  δυνατή  η  κατασκευή υπόστεγου ιχθυαγοράς, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας.  Με  το  υπ.  αριθμ.  8216/144/07/10‐12‐2007  έγγραφο  ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ,  ζητήθηκαν  συμπληρωματικά στοιχεία  τα οποία υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία με τα  υπ΄ αριθ. 2006/27‐12‐ 2007 και 1891/29‐02‐2008  έγγραφα Λ.Τ. Φθιώτιδας και Ν.Α. Φθιώτιδας/ΔΤΥ αντίστοιχα.  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� (Όπως  αποτυπώνεται  στο  τοπογραφικό  διάγραμμα  της  ΔΤΥΝΑ  Φθιώτιδας  ‘ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ  ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ  ΜΕ  ΧΕΡΣΑΙΑ  ΖΩΝΗ  ΛΙΜΕΝΑ  ΣΤΥΛΙΔΑΣ’,  κλ:  1:1000,  Ημερ/νία: Φεβρουάριος 2008).  Σύμφωνα  με  την  πρόταση,  η  προγραμματιζόμενη  κατασκευή  (υπόστεγο  ιχθυαγοράς),  διαστάσεων  28.40μ  x  35.00μ  και  συνολικού  εμβαδού  994τ.μ.,  θα  περιλαμβάνει  όλους  τους  απαραίτητους  χώρους  για  την  προσωρινή  αποθήκευση  και  διακίνηση  των  αλιευμάτων,  οι  οποίοι  ‐ ενδεικτικά ‐ αναφέρονται ως εξής;  x κυρίως χώρος ιχθυαγοράς περίπου 660τ.μ.  x χώρος αποθήκευσης αλιευτικού εξοπλισμού και ιχθυοκιβωτίων 200τ.μ.  x  χώρος υγειονομικής τακτοποίησης προσωπικού (αποδυτήρια, τουαλέτες) 40τ.μ.  x  χώρος αποθήκευσης αλιευμάτων και παραγωγής ‐ συντήρησης πάγου 40τ.μ. και   x χώρος διοικητικής υποστήριξης 60τ.μ.  Ο  φέρων  οργανισμός  του  κτιρίου  θα  είναι  από  χάλυβα  Fe360  και  θα  αποτελείται  από  μεταλλικά  υποστηλώματα,  δοκούς,  τεγίδες  οροφής,  πλαγιοτεγίδες,  πλευρικούς  αντιανέμιους  συνδέσμους  οροφής,  οι  διατομές  των  οποίων  θα  προκύψουν  από  τη  στατική  μελέτη.  Η  πλαγιοκάλυψη  του κτιρίου και η στέγη του θα αποτελείται από panels με ειδική επίστρωση και  αντιμικροβιακή  βαφή.  Στους ψυκτικούς  θαλάμους  συντήρησης  θα φυλάσσονται  προσωρινά  τα  αλιεύματα,  από  την  εκφόρτωση τους μέχρι τη συσκευασία – διάθεσή τους  (φόρτωση σε αυτοκίνητα ψυγεία, κλπ).  Στο ψυγείο θα μπορούν να μεταφέρονται και συσκευασίες σε παλέτες με περονοφόρο όχημα.  Επίσης,  θα  προβλεφθεί  χώρος  ψυγείου  απορριμμάτων,  όπου  θα  καταλήγουν  τα  ζωικά  υποπροϊόντα. Τα προϊόντα αυτά θα καταλήγουν στη συνέχεια σε κλίβανο αποτέφρωσης.     Συνοπτικά,  σύμφωνα  με  το  αίτημα,  προτείνονται  για  έγκριση  χρήσεις  γης  –  όροι  και  περιορισμοί δόμησης σε τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Στυλίδας (σχέδιο ΔΤΥΝΑ Φθιώτιδας  ‘ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΤΗΣ  ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕ  ΧΕΡΣΑΙΑ  ΖΩΝΗ  ΛΙΜΕΝΑ  ΣΤΥΛΙΔΑΣ’,  κλ:  1:1000, Ημερ/νία: Φεβρουάριος 2008), ως ακολούθως:    ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1849 4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Προτείνεται  η  έγκριση  χρήσεων  γης  –  όρων  και  περιορισμών  δόμησης  στη  Χερσαία  Ζώνη  Λιμένα αρμοδιότητας Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, για να καταστεί δυνατή η κατασκευή του  εν  λόγω  έργου  το  οποίο  κρίνεται  απαραίτητο  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  των  αλιευτικών  δραστηριοτήτων στο λιμένα Στυλίδας, δεδομένου ότι αυτός είναι ο κυρίως αλιευτικός λιμένας  στο  νομό  Φθιώτιδας.  Η  κατασκευή  του  υπόστεγου  ιχθυαγοράς  θα  διασφαλίσει  την  άριστη  ποιότητα των αλιευμάτων και θα συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας της αλιευτικής  παραγωγής.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:   ȰɅɃɌȰɇȸ�07/22Ͳ04Ͳ2008� Εγκρίνεται  η  υποβληθείσα  πρόταση  για  χρήσεις  γης  –  όρους  και  περιορισμούς  δόμησης  στη  χερσαία ζώνη του Λιμένα Στυλίδας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                               ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                    ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.  83) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/30Ͳ01Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�8ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� Θέμα 4ο :“Έγκριση όρων δόμησης και χρήσεων γης στην χερσαία ζώνη του  λιμένα Χαλκίδας”.  1.  Σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου  9 «Συντελεστές  δόμησης  στους  λιμένες»  παρ.2  του  Ν.2987/02, οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στα λιμάνια εγκρίνονται από την Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  (Ε.Σ.Α.Λ)  καθώς  επίσης    παρ.3,  οι  οικοδομικές  άδειες  εκδίδονται  από  τις  κατά  τόπους Πολεοδομικές  Υπηρεσίες,  ύστερα από  έγκριση  της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του Υ.Ε.Ν.   2.Με  το  αριθ. 1143/23‐9‐2003  έγγραφο  του  Λιμενικού  Ταμείου  Χαλκίδας  διαβιβάστηκε  στην  Υπηρεσία μας πρόταση  (Τεχνική Έκθεση και Σχέδια), σύμφωνα με την οποία προτείνονται όροι  δόμησης και χρήσεις γης στην χερσαία Ζώνη του Λιμένα Χαλκίδας . Πιο συγκεκριμένα:  3.�ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ :  ɲ)�Ƀ.Ɉ.�01�(ΙΔ1 Βοιωτικό τεταρτοκύκλιο)  Το οικοδομικό αυτό τετράγωνο είναι συνολικού εμβαδού 1424,62 τ.μ.  Η  υφιστάμενη  δόμηση  προέρχεται  από  το  υφιστάμενο  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος (Βοιωτικό Τεταρτο‐κύκλιο).  Επίσης στο παραπάνω οικοδομικό Τετράγωνο αποτυπώνεται περίπτερο Ε = 19,40 τ.μ. το οποίο  δεν προσμετράται στη δόμηση.  ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΖΛ  ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ΣΤΗΝ  ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η  ΠΡΟΤΑΣΗ  ΕΜΒΑΔΟΝ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  (τ.μ.)  ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (%)  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΔΟΜΗΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ  ΥΨΟΣ (μ)  ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΑ  9.560  Αλιευτικές  εγκαταστάσε ις ‐ Εμπόριο  10,40%  0,15  7,50  ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΖΛ ΣΤΥΛΙΔΑΣ,  ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ  ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η  ΠΡΟΤΑΣΗ  ΕΜΒΑΔΟ Ν  ΠΕΡΙΟΧΗΣ (τ.μ.)  ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ (%)  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ΔΟΜΗΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ  ΥΨΟΣ (μ)  ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΑ  9.560  Αλιευτικές  εγκαταστάσε ις ‐ Εμπόριο  10,40%  0,15  7,50  1850 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ɴ)�Ƀ.Ɉ.�02�(ΙΔ2 Κτίριο Λιμενικής Αστυνομίας)  Το οικοδομικό αυτό τετράγωνο είναι συνολικού εμβαδού 221,40 τ.μ.  Η υφιστάμενη δόμηση προέρχεται από το κτίριο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας (κτίριο  Α).  Δεν προτείνεται επιπλέον κάλυψη δεδομένου ότι το Ο.Τ. είναι καλυμμένο κατά ποσοστό 67,7 %  με τριώροφη οικοδομή 150 τ.μ. ανά όροφο.  ɶ)�Ƀ.Ɉ.�03�(ΙΔ 3 Χειριστήριο Γέφυρας)  Το οικοδομικό αυτό τετράγωνο είναι συνολικού εμβαδού 396,52 τ.μ.  Το χειριστήριο λειτουργεί σήμερα σε κοντέϊνερ (δεν συνυπολογίζεται στη δόμηση) και  απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα με στοιχείο (Β).  ɷ)�Ƀ.Ɉ.�04 (ΙΔ4 Βόρειο τμήμα Ευβοϊκής Ακτής)  Το οικοδομικό αυτό τετράγωνο  είναι συνολικού εμβαδού 1747,40 τ.μ. και είναι αδόμητο.  ɸ)�Ƀ.Ɉ.�05�(ΙΔ5 Πλατεία Αθανάτων)  Το  οικοδομικό  τετράγωνο  είναι  συνολικού  εμβαδού  2.104,5  τ.μ.  και  φιλοξενεί  τα  υπόγεια  δημόσια ουρητήρια  (στο τοπογραφικό διάγραμμα εμφαίνεται η είσοδός τους υπό την ένδειξη  «ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ».  Δεν συνυπολογίζεται στη δόμηση η παραπάνω εγκατάσταση η οποία είναι υπόγεια στο σύνολό  της (κάτω από τη στάθμη +‐ 0).  ʍʏ)�Ƀ.Ɉ.�06�(ΙΔ) Ευβοϊκό Τεταρτοκύκλιο)  Το  οικοδομικό  αυτό  τετράγωνο  είναι  συνολικού  εμβαδού  1.222,02  τ.μ.  και  φιλοξενεί  ένα  διαμόρφωμα που προήλθε από την μετατροπή της περιστροφικής γέφυρας σε συρταρωτή και  απαρτίζεται από ημιυπαίθριο και κλειστό τμήμα εμβαδού 133 τ.μ. καθώς και αίθριο τμήμα 81  τ.μ.   4. Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ�ʃɲɿ�ʊʌʉɿ�ɷʊʅɻʍɻʎ� Ƀ.Ɉ.�01�(ΙΔ 1):  Ορίζεται από 20 σημεία (Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12, Δ13, Α1, Α2, Α3, Α4,  Α5, Α6, Α7)  Προτείνεται  η  δυνατότητα  επιπλέον  δόμησης  για  το  σύνολο  του  Οικοδομικού  Τετραγώνου  μεγέθους 30 τ.μ. δια του προτεινόμενου Συντελεστή Δόμησης που θα ανέλθει σε 0,18.    ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 1424,62 τ. μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 226 τ. μ. (15.9%)  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ�� 226 τ. μ.  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ɷʊʅɻʍɻʎ� 0,20  ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 3,15 μ.  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ: Eστιατόρια – αναψυκτήρια – καφετέριες  Ƀ.Ɉ.�02�(ΙΔ 2):  Ορίζεται από 9 σημεία (Α9, Α10, Δ14, Δ15, Δ16, Δ17, Δ18, Δ19, Α8)  Προτείνεται  όμως  επιπλέον  δόμηση  για  την  ικανοποίηση  τυχόν  μελλοντικών  αναγκών  της  Λιμενικής Αστυνομίας.    ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 221,40 τ. μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 150 τ. μ. (67.8%)  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ�� 450 τ. μ.  ɉʔɿʍʏɳʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ɷʊʅɻʍɻʎ� 2,03  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ɷʊʅɻʍɻʎ� 2,80  ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 13,80 μ.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1851 ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ:  Δημόσιο κατάστημα (Λιμεναρχείο)  Ƀ.Ɉ.�03�(ΙΔ 3):  Ορίζεται από 22 σημεία (Δ20, Α11, Α12, Α13, Α14, Α15, Α16, Α17, Α18, Α19, Α20, Α21, Α22, Δ29,  Δ28, Δ27, Δ26, Δ25, Δ24, Δ23, Δ22, Δ21).  ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 386,52 τ. μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 0 τ. μ.   (0  %)  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ�� 0 τ. μ.  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ɷʊʅɻʍɻʎ� 0,10  ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 3,85  μ.  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ:  Kέντρο ελέγχου λειτουργιών συρταρωτής γέφυρας ‐ χειριστήριο   Ƀ.Ɉ.�04�(ΙΔ 4):  Ορίζεται από 24 σημεία (Ω1, Δ30, Δ31, Δ32, Δ33, Δ34, Δ35, Δ36, Δ37, Δ38, Δ39, Δ40, Δ41, Δ42,  Δ43, Δ44, Δ45, Δ46, Δ47, Δ48, Ω13, Ω14, Ω15, Ω16)  Προβλέπεται με βάση τους προτεινόμενους συντελεστές πολύ ήπια δόμηση (40 τ.μ. – μέγιστο  ύψος 3,15 μ.) για κοινωνικές εξυπηρετήσεις.  ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 1.747,40 τ. μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 0 τ. μ.  (0  %)  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ�� 0 τ. μ.  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ɷʊʅɻʍɻʎ� 0,10  ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 3,15 μ.  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ:  Κοινωνικές εξυπηρετήσεις (Οίκος Ναύτη)  Ƀ.Ɉ�05�(ΙΔ 5):  Ορίζεται από 17 σημεία (Δ65, Δ49, Δ50, Δ51, Δ52, Δ53, Δ54, Δ55, Δ56, Δ57, Δ58, Δ59, Δ60, Δ61,  Δ62, Δ63, Δ64).  ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 2.104,5 τ. μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 0 τ. μ.  (0  %)  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ�� 0 τ. μ.  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ɷʊʅɻʍɻʎ� 0,10  ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 3,15 μ.  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ:  Ναυτικό Μουσείο  Ƀ.Ɉ.�06�(ΙΔ 6):  Ορίζεται από 27 σημεία (Ω12, Δ86, Δ85, Δ84, Δ83, Δ82, Δ81, Δ80, Δ79, Δ78, Δ77, Δ76, Δ75, Δ74,  Δ73, Δ72, Δ71, Δ70, Δ69, Δ68, Δ67, Δ66 Ω7, Ω8, Ω9, Ω10, Ω11)   ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 1.222,02 τ. μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 133 τ. μ. (10,9 %)  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ�� 133 τ. μ.  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ� ɷʊʅɻʍɻʎ� 0,20  ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 3,15 μ.  ɍʌɼʍɸɿʎ� ɶɻʎ:  Kέντρο  παρατήρησης  παλιρροϊκού  φαινομένου  και  ανάδειξης   του πολιτισμού και τουριστικού προϊόντος του Νομού   5.�Από την μελέτη των ανωτέρω, σύμφωνα με την Τεχνική έκθεση  προτείνεται η έγκριση των  όρων δόμησης και χρήσης γης που αιτούνται.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ���04/30Ͳ01Ͳ2004� Εγκρίνει μετά από συζήτηση τον παρακάτω πίνακα   4. Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ�ʃɲɿ�ʊʌʉɿ�ɷʊʅɻʍɻʎ� 1852 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ƀ.Ɉ.��01�(ΙΔ 1):  Ορίζεται από 20 σημεία (Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12, Δ13, Α1, Α2, Α3, Α4,  Α5, Α6, Α7)  Προτείνεται  η  δυνατότητα  επιπλέον  δόμησης  για  το  σύνολο  του  Οικοδομικού  Τετραγώνου  μεγέθους 30 τ.μ. δια του προτεινόμενου Συντελεστή Δόμησης που θα ανέλθει σε 0,159.  ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 1424,62 τ. μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 226 τ. μ. (15.9%)   ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ�� 226 τ. μ.  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ɷʊʅɻʍɻʎ� 0,159  ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 3,15 μ.  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ: Eστιατόρια – αναψυκτήρια – καφετέριες  Ƀ.Ɉ.�02�(ΙΔ 2):  Ορίζεται από 9 σημεία (Α9, Α10, Δ14, Δ15, Δ16, Δ17, Δ18, Δ19, Α8)  Προτείνεται  όμως  επιπλέον  δόμηση  για  την  ικανοποίηση  τυχόν  μελλοντικών  αναγκών  της  Λιμενικής Αστυνομίας.  ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 221,40 τ. μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 150 τ. μ. (67.8%)  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ�� 450 τ. μ.  ɉʔɿʍʏɳʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ɷʊʅɻʍɻʎ� 2,03  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ɷʊʅɻʍɻʎ� 2,80  ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 13,80 μ.  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ:  Δημόσιο κατάστημα (Λιμεναρχείο)  Ƀ.Ɉ.�03�(ΙΔ 3):  Ορίζεται από 22 σημεία (Δ20, Α11, Α12, Α13, Α14, Α15, Α16, Α17, Α18, Α19, Α20, Α21, Α22, Δ29,  Δ28, Δ27, Δ26, Δ25, Δ24, Δ23, Δ22, Δ21).  ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 386,52 τ. μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 0 τ. μ.   (0  %)  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ�� 0 τ. μ.  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ɷʊʅɻʍɻʎ� 0,10� ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 3,85 μ  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ:  Kέντρο ελέγχου λειτουργιών συρταρωτής γέφυρας ‐ χειριστήριο   Ƀ.Ɉ.�04�(ΙΔ 4):  Ορίζεται από 24 σημεία (Ω1, Δ30, Δ31, Δ32, Δ33, Δ34, Δ35, Δ36, Δ37, Δ38, Δ39, Δ40, Δ41, Δ42,  Δ43, Δ44, Δ45, Δ46, Δ47, Δ48, Ω13, Ω14, Ω15, Ω16)  Προβλέπεται με βάση τους προτεινόμενους συντελεστές πολύ ήπια δόμηση (40 τ.μ. – μέγιστο  ύψος 3,15 μ.) για κοινωνικές εξυπηρετήσεις.  ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 1.747,40 τ. μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 0 τ. μ.  (0  %)  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ�� 0 τ. μ.  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ɷʊʅɻʍɻʎ� 0.0� ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� ‐‐‐‐  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ:  Κοινωνικές εξυπηρετήσεις (Οίκος Ναύτη)  Ƀ.Ɉ�05�(ΙΔ 5):  Ορίζεται από 17 σημεία (Δ65, Δ49, Δ50, Δ51, Δ52, Δ53, Δ54, Δ55, Δ56, Δ57, Δ58, Δ59, Δ60, Δ61,  Δ62, Δ63, Δ64).  ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 2.104,5 τ. μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 0 τ. μ.  (0  %)  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1853 ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ�� 0 τ. μ.  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ɷʊʅɻʍɻʎ� 0,0� ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� ‐‐‐‐‐  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ:  Ναυτικό Μουσείο  Ƀ.Ɉ.�06�(ΙΔ 6):  Ορίζεται από 27 σημεία (Ω12, Δ86, Δ85, Δ84, Δ83, Δ82, Δ81, Δ80, Δ79, Δ78, Δ77, Δ76, Δ75, Δ74,  Δ73, Δ72, Δ71, Δ70, Δ69, Δ68, Δ67, Δ66 Ω7, Ω8, Ω9, Ω10, Ω11)   ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 1.222,02 τ. μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 133 τ. μ. (10,9 %)  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ�� 133 τ. μ.  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ɷʊʅɻʍɻʎ� 0,20  ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 3,15 μ.  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ: Kέντρο παρατήρησης παλιρροϊκού φαινομένου και ανάδειξης  του  πολιτισμού και τουριστικού προϊόντος του Νομού   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος  84) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/15Ͳ07Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�39ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός όρων περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης σε χώρους της χερσαίας   ζώνης λιμένα Χαλκίδας (Κρηπίδωμα – Σουβάλα)   1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα  με  τις  Δ/ξεις  της  παρ.  2ε,  άρθρου  δέκατου  ένατου  Ν.  2932/2001  (ΦΕΚ  145Α),  αρμοδιότητα  της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης  (Master Plan) των λιμένων, με τα οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα  επιτρεπόμενα  όρια  της  Ζώνης  Λιμένα ,  οι  επιτρεπόμενες  προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του  λιμένα’.  Σύμφωνα με  τις διατάξεις  του άρθρου  9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2  του Ν.  2987/02, οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στα λιμάνια εγκρίνονται από την Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  (Ε.Σ.Α.Λ.)  καθώς  επίσης  (παρ.3),  οι  οικοδομικές  άδειες  εκδίδονται  από  τις  κατά  τόπους Πολεοδομικές  Υπηρεσίες,  ύστερα από  έγκριση  της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του Υ.Ε.Ν.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� x 8ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ȵɇȰȿ ‐ Λήφθηκε η υπ. αριθμ. 04/30‐01‐2004 Απόφαση αναφορικά με τους  όρους  ‐  περιορισμούς  δόμησης  και  χρήσεις  γης  στη  χερσαία  ζώνη  λιμένα  Χαλκίδας.  Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν οι όροι δόμησης και οι χρήσεις γης για  τα παρακάτω οικοδομικά  τετράγωνα ΟΤ  ɃɈ�01(Ȼȴ1�Ȳʉɿʘʏɿʃʊ�ʏɸʏɲʌʏʉʃʑʃʄɿʉ)� ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 1424,62 τ.μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 226 τ.μ. (15,9%)  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ� 226 τ.μ.  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ȴʊʅɻʍɻʎ� 0,159  ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 3,15 μ  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ: Εστιατόρια – αναψυκτήρια ‐ καφετέριες  1854 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ɃɈ�02�(Ȼȴ2�Ⱦʏʀʌɿʉ�ȿɿʅɸʆɿʃɼʎ�Ȱʍʏʐʆʉʅʀɲʎ)� ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 221,40 τ.μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 150 τ.μ. (67,8%)  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ� 450 τ.μ.  ɉʔɿʍʏɳʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ȴʊʅɻʍɻʎ� 2,03  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ȴʊʅɻʍɻʎ� 2,80  ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 13,80 μ  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ: Δημόσιο κατάστημα (Λιμεναρχείο)  ɃɈ�03�(Ȼȴ3�ɍɸɿʌɿʍʏɼʌɿʉ�ȳɹʔʐʌɲʎ)� ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 386,52 τ.μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 0 τ.μ. (0 %)  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ� 0 τ.μ.  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ȴʊʅɻʍɻʎ� 0,10  ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 3,85 μ  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ: Κέντρο ελέγχου λειτουργιών συρταρωτής γέφυρας ‐ χειριστήριο  ɃɈ�Ƀ4�(Ȼȴ�4��Ȳʊʌɸɿʉ�Ɉʅɼʅɲ�ȵʐɴʉʁʃɼʎ�Ȱʃʏɼʎ)� ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 1.747,40 τ.μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 0 τ.μ. (0 %)  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ� 0 τ.μ.  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ȴʊʅɻʍɻʎ� 0,00  ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� ‐  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ: Κοινωνικές εξυπηρετήσεις (Οίκος Ναύτη)  ɃɈ�05�(Ȼȴ�5�Ʌʄɲʏɸʀɲ�Ȱɽɲʆɳʏʘʆ)� ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 2.104,50 τ.μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 0 τ.μ. (0 %)  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ� 0 τ.μ.  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ȴʊʅɻʍɻʎ� 0,00  ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� ‐  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ: Ναυτικό Μουσείο  ɃɈ�06�(Ȼȴ��ȵʐɴʉʁʃʊ�Ɉɸʏɲʌʏʉʃʑʃʄɿʉ)� ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 1.222,02 τ.μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 133 τ.μ. (0 %)  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ� 133 τ.μ.  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ȴʊʅɻʍɻʎ� 0,20  ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 3,15  ɍʌɼʍɸɿʎ� ɶɻʎ:  Κέντρο  παρατήρησης  παλιρροϊκού  φαινόμενου  και  ανάδειξης  του  πολιτισμού και του τουριστικού προϊόντος του Νομού  x ʐʋ.� ɲʌɿɽʅ.� 1657/20Ͳ10Ͳ06� ɹɶɶʌɲʔʉ� ȿɿʅɸʆɿʃʊ� Ɉɲʅɸʀʉ� ɍɲʄʃʀɷɲʎ  ‐  Υποβλήθηκε  στη  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  πρόταση  (τεχνική  έκθεση  και  τοπογραφικά  διαγράμματα)  περιοχής  χερσαίας  ζώνης  Βορείου  Λιμένα  Χαλκίδας  (για  θέσεις  «Σουβάλα»  και  «Κρηπίδωμα»)  προκειμένου  εγκριθούν  όροι  –  περιορισμοί  δόμησης  και  χρήσεις  γης  στα  νέα  προτεινόμενα Οικοδομικά Τετράγωνα ΟΤ1 και ΟΤ2.  x ʐʋ.� ɲʌɿɽʅ.�8216/164/06/06Ͳ11Ͳ06� ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ�ɲ –  Αίτημα  για αποστολή  συμπληρωματικών στοιχείων  x ʐʋ.� ɲʌɿɽʅ.� 8216/167/06/06Ͳ11Ͳ06� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ� ɲ� –� Διαβίβαση  των  υποβληθέντων στοιχείων στα μέλη της Επιτροπής  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1855 x ʐʋ.� ɲʌɿɽʅ� � ȴ4/4941/Ɍ36/ɀ/17Ͳ11Ͳ06� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȴȿȵȵȰ� (ȴ4)  –  Υπηρεσιακές απόψεις του ΥΠΕΧΩΔΕ αναφορικά με την υποβληθείσα πρόταση  x ʐʋ.� ɲʌɿɽʅ.� 8216/181/06/30Ͳ11Ͳ06� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ� ɲ� –� Διαβίβαση  του  εγγράφου του ΥΠΕΧΩΔΕ προς Λιμενικό Ταμείο Χαλκίδας   x ʐʋ.� ɲʌɿɽʅ.� 8216/187/06/04Ͳ12Ͳ06� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ� ɲͲ� Διαβίβαση  προς  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΛΕΕΑ  (Δ4)      του  τεχνικού  φακέλου  αναφορικά  με  την  04/30‐01‐04  Απόφαση ΕΣΑΛ  x ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�3412.1/47/2006/28Ͳ11Ͳ2006�Ȱʆɲʔʉʌɳ�Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ�ȿɿʅɸʆɲʌʖɸʀʉʐ�ɍɲʄʃʀɷɲʎ� x ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�4492�ʋ.ɸ./08Ͳ01Ͳ07�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅɅɃ/ȵʔʉʌɸʀɲ�Ɂɸʘʏɹʌʘʆ�ɀʆɻʅɸʀʘʆ�Ȱʏʏɿʃɼʎ� x ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�712/11Ͳ05Ͳ09�ɹɶɶʌɲʔʉ�ȿɿʅɸʆɿʃʉʑ�Ɉɲʅɸʀʉ�ɍɲʄʃʀɷɲʎ� x ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�749/15Ͳ05Ͳ09�ɹɶɶʌɲʔʉ�ȿɿʅɸʆɿʃʉʑ�Ɉɲʅɸʀʉ�ɍɲʄʃʀɷɲʎ�Ͳ�� 3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 3.1.�ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ�ɃɈ7�(Ⱦʌɻʋʀɷʘʅɲ)� Στο  τοπογραφικό  διάγραμμα  Τ1  απεικονίζονται  οι  υφιστάμενες  σήμερα  εγκαταστάσεις  Ναυτικού Ομίλου Χαλκίδας με γραφείο, αποδυτήρια, αίθουσα γυμναστικής  (κτίριο Α‐1) και οι  εγκαταστάσεις  –  κτίριο  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  το  οποίο  λειτουργεί  ως  Εστιατόριο  και  Αναψυκτήριο  (κτίριο  Α‐2),  δύο  στεγασμένοι  χώροι  εξυπηρέτησης  αυτού  (υπόστεγα  Β‐Γ),  γραφείο  –  αποδυτήρια  εξυπηρέτησης  ναυταθλητικών  εγκαταστάσεων  του  Ναυτικού  Ομίλου  Χαλκίδας (κτίριο Δ) και ένας στεγασμένος χώρος φύλαξης  σκαφών κανό‐καγιάκ  (υπόστεγο Ε).  Ήδη ο Ν.Ο.Χ. έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την κατασκευλη ενός ακόμη στεγασμένου χώρου  (υπόστεγου) φύλαξης σκαφών κανό – καγιάκ (υπόστεγο Η) επιφάνειας 50 τμ και μίας αποθήκης  (κτίριοΖ) επιφάνειας 10τμ.   ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ�ɃɈ8�(ɇʉʐɴɳʄɲ)� Στο  τοπογραφικό  διάγραμμα  Τ1  απεικονίζονται  δύο  υφιστάμενα  κτίρια  υγειονομικού  ενδιαφέροντος (κτίριο Α και Β)  3.2.�Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉɿ�ʊʌʉɿ�ɷʊʅɻʍɻʎ�ʃɲɿ�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ� Συγκεκριμένα  προτείνονται  οι  όροι‐περιορισμοί  δόμησης  και  χρήσεις  γης  των  παρακάτω  οικοδομικών τετραγώνων:  ɃɈ�7�(Ⱦʌɻʋʀɷʘʅɲ)� Η επιφάνεια του ΟΤ 7 που βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος έχει συνολικό εμβαδόν  2.563,30 τμ. Η υφιστάμενη δόμηση προέρχεται α) από το υφιστάμενο κατάστημα υγειονομικού  ενδιαφέορντος  STAVEDO  το  οποίο  λειτουργεί  ως  εστιατόριο  και  αναψυκτήτριο  και  τους  στεγασμένους  χώρους  (υπόστεγα)  εξυπηρέτησης  του  και  β)  από  τις  εγκαταστάσεις  εξυπηρέτησης  του  Ναυτικού  Ομίλου  Χαλκίδας  (κτίριο  –  γραφεία  –  υπόστεγο).  Οι  ανωτέρω  εγκαταστάσεις έχουν τις εξής επιφάνειες:  Α) Εγκαταστάσεις καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος STAVEDO  Κτίριο Α‐1    =  327,29 τμ  Υπόστεγο Β    =   45,00 τμ  Υπόστεγο Γ    =     6,25 τμ  ɇʑʆʉʄʉ�� � =� 378,54�ʏʅ� Β) Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Ναυτικού Ομίλου Χαλκίδας  Κτίριο Α‐2    =   62,16 τμ  Κτίριο Δ    =    31,00 τμ  Υπόστεγο Ε    =   64,75 τμ  ɇʑʆʉʄʉ�� � =� 157,91�ʏʅ� Μελλοντικό κτίριο Ζ    =    10,00 τμ  1856 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μελλοντικό κτίριο Η    =    50,00 τμ  Μελλοντικές σταθ. Τέντες  =  200,00 τμ  ɇʑʆʉʄʉ�� � � =�� 260,00�ʏʅ� ȸ�ʍʐʆʉʄɿʃɼ�ʃɳʄʐʗɻ�ɽɲ�ɸʀʆɲɿ�378,54�ʏʅ+157,91�ʏʅ+260,00�ʏʅ�=�796,45ʏʅ� ɃɈ7� ȵʅɴɲɷʊʆ�Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʉʑ�Ɉɸʏʌɲɶʙʆʉʐ�Ƀ.Ɉ.��7� 2.627,06 τμ ȵʅɴɲɷʊʆ�ɍɸʌʍɲʀɲʎ�ȷʙʆɻʎ�Ƀ.Ɉ.��7� 2.563,30 τμ Ⱦɳʄʐʗɻ�� 796,45 τμ ȴʊʅɻʍɻ� 796,45 τμ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ� ȴʊʅɻʍɻʎ� ʃɲɿ� ʃɳʄʐʗɻʎ� ɸʋʀ� ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ�ʖɸʌʍɲʀɲʎ�ɺʙʆɻʎ�ʉɿʃʉʋɹɷʉʐ� 0,32 ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 4,50 μ + 1,00 μ για κεκλιμένες  στέγες, τέντες, κλπ Ȱʋʉʍʏɳʍɸɿʎ�ʃʏɿʍʅɳʏʘʆ�ȴ� Γενικώς ελάχιστη μηδέν (0) μέτρα  από όριο με θάλασσα ελάχιστη  3,00μ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉ�ʍʑʆʉʄʉ�ɷʊʅɻʍɻʎ�/�ʃɳʄʐʗɻʎ� 820,25 τμ ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ: Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόρια – Αναψυκτήρια –  Καφετέριες)  και εγκαταστάσεις ναυταθλητικών δραστηριοτήτων (στέγαστρα – υπόστεγα,  γραφεία και αποθήκες)  ɃɈ�8�(ɇʉʐɴɳʄɲ)� Η επιφάνεια του ΟΤ 8 που βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος έχει συνολικό εμβαδόν  1.9333,05  τμ.  Η  υφιστάμενη  δόμηση  προέρχεται  από  τα  δύο  υφιστάμενα  κτίρια,  κατάστημα  υγειονομικού ενδιαφέροντος  (Κτίριο Α και Β), τα οποία έχουν συνολικό εμβαδόν Ε(Α+Β)= 197,30  τμ και Κάλυψη Κ (Α+Β)= 197,30 τμ   Μελλοντικές σταθ. Τέντες  =  200,00 τμ  ȸ�ʍʐʆʉʄɿʃɼ�ʃɳʄʐʗɻ�ɽɲ�ɸʀʆɲɿ�197,30�ʏʅ+200,00�ʏʅ�=�397,30�ʏʅ� ȵʅɴɲɷʊʆ�Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʉʑ�Ɉɸʏʌɲɶʙʆʉʐ�Ƀ.Ɉ.��8� 2.079,02 τμ ȵʅɴɲɷʊʆ�ɍɸʌʍɲʀɲʎ�ȷʙʆɻʎ�Ƀ.Ɉ.��8� 1.933,05 τμ Ⱦɳʄʐʗɻ�� 397,30 τμ ȴʊʅɻʍɻ� 397,30 τμ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ� ȴʊʅɻʍɻʎ� ʃɲɿ� ʃɳʄʐʗɻʎ� ɸʋʀ� ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ�ʖɸʌʍɲʀɲʎ�ɺʙʆɻʎ�ʉɿʃʉʋɹɷʉʐ� 0,21 ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 4,50 μ + 1,00 μ για κεκλιμένες  στέγες, τέντες, κλπ Ȱʋʉʍʏɳʍɸɿʎ�ʃʏɿʍʅɳʏʘʆ�ȴ� Γενικώς ελάχιστη μηδέν (0) μέτρα  από όριο με θάλασσα ελάχιστη  3,00μ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉ�ʍʑʆʉʄʉ�ɷʊʅɻʍɻʎ�/�ʃɳʄʐʗɻʎ� 405,94 τμ ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ: Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόρια – Αναψυκτήρια –  Καφετέριες)    Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�03/15Ͳ07Ͳ2009� Εγκρίνεται  η  ανωτέρω  πρόταση  και  ρητά  αναφέρεται  ότι  η  έγκριση  αφορά  μόνο  στα  υφιστάμενα  κτίσματα..    Οι  όροι  περιορισμοί    δόμησης  και  χρήσεις  γης  διαμορφώνονται  ως  εξής:  ɃɈ7� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1857 ȵʅɴɲɷʊʆ�Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʉʑ�Ɉɸʏʌɲɶʙʆʉʐ�Ƀ.Ɉ.��7� 2.627,06 τμ ȵʅɴɲɷʊʆ�ɍɸʌʍɲʀɲʎ�ȷʙʆɻʎ�Ƀ.Ɉ.��7� 2.563,30 τμ Ⱦɳʄʐʗɻ�� 796,45 τμ ȴʊʅɻʍɻ� 796,45 τμ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ� ȴʊʅɻʍɻʎ� ʃɲɿ� ʃɳʄʐʗɻʎ� ɸʋʀ� ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ�ʖɸʌʍɲʀɲʎ�ɺʙʆɻʎ�ʉɿʃʉʋɹɷʉʐ� Π.Κ. = 22% Σ.Δ. = 0,17 ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 4,50 μ + 1,00 μ για κεκλιμένες  στέγες, τέντες, κλπ Ȱʋʉʍʏɳʍɸɿʎ�ʃʏɿʍʅɳʏʘʆ�ȴ� Γενικώς ελάχιστη μηδέν (0) μέτρα  από όριο με θάλασσα ελάχιστη  3,00μ ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ: Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόρια – Αναψυκτήρια –  Καφετέριες)  και εγκαταστάσεις ναυταθλητικών δραστηριοτήτων (στέγαστρα – υπόστεγα,  γραφεία και αποθήκες)  ɃɈ8� ȵʅɴɲɷʊʆ�Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʉʑ�Ɉɸʏʌɲɶʙʆʉʐ�Ƀ.Ɉ.��8� 2.079,02 τμ ȵʅɴɲɷʊʆ�ɍɸʌʍɲʀɲʎ�ȷʙʆɻʎ�Ƀ.Ɉ.��8� 1.933,05 τμ Ⱦɳʄʐʗɻ�� 397,30 τμ ȴʊʅɻʍɻ� 397,30 τμ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ� ȴʊʅɻʍɻʎ� ʃɲɿ� ʃɳʄʐʗɻʎ� ɸʋʀ� ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ�ʖɸʌʍɲʀɲʎ�ɺʙʆɻʎ�ʉɿʃʉʋɹɷʉʐ� Π.Κ. = 11% Σ.Δ. = 0,11 ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 4,50 μ + 1,00 μ για κεκλιμένες  στέγες, τέντες, κλπ Ȱʋʉʍʏɳʍɸɿʎ�ʃʏɿʍʅɳʏʘʆ�ȴ� Γενικώς ελάχιστη μηδέν (0) μέτρα  από όριο με θάλασσα ελάχιστη  3,00μ ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ: Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόρια – Αναψυκτήρια –  Καφετέριες)    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, α.α.  ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ (Τ)  ΕΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ  85) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/06Ͳ04Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�48ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 6ο : Master Plan Λιμένα Χαλκίδας (Φάση Α) – Προγραμματικό Σχέδιο Ανάπτυξης   Λιμενικής Ζώνης Αγίου Στεφάνου  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα  με  τις  Δ/ξεις  της  παρ.  2ε,  άρθρου  δέκατου  ένατου  Ν.  2932/2001  (ΦΕΚ  145Α),  αρμοδιότητα  της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης  (Master Plan) των λιμένων, με τα οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα  επιτρεπόμενα  όρια  της  Ζώνης  Λιμένα ,  οι  επιτρεπόμενες  προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του  λιμένα’.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� x ʐʋ.�ɲʌɿɽ.�03/24Ͳ06Ͳ09�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ȵɇȰȿ�(42ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ)  Εξετάστηκε  από  την  Επιτροπή  η  Προμελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου  «Προβλήτα  ανέλκυσης  καθέλκυσης  σκαφών  και  έγκριση  χρήσεων  γης  και  καθορισμό  όρων  1858 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ δόμησης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης του νοτίου λιμένα στον όρμο Αγ. Στεφάνου στη Χαλκίδα  Ν. Ευβοίας για τις ανάγκες ναυπηγείου της εταιρείας «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΕΠΕ»   Η  εν  λόγω  πρόταση  δεν  εγκρίθηκε,  λόγω  του  μεγέθους  και  του  είδους  της  δραστηριότητας,  λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες χρήσεις θα πρέπει να προβλέπονται  από εγκεκριμένο Master  Plan για το σύνολο της λιμενικής ζώνης του Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας.  x ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ�03/13Ͳ01Ͳ2010�Ʌʌɳʇɻ�1ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȿɿʅɸʆɿʃɼʎ�ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ�ɍɲʄʃʀɷɲʎ�� x ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�248/12Ͳ02Ͳ2010�ɹɶɶʌɲʔʉ�ȿɿʅɸʆɿʃʉʑ�Ɉɲʅɸʀʉʐ�ɍɲʄʃʀɷɲʎ�Ͳ�Διαβίβαση του Master  Plan  Λιμένα  Χαλκίδας  (Φάση  Α)  –  Προγραμματικό  Σχέδιο  Ανάπτυξης  Λιμενικής  Ζώνης  Αγίου  Στεφάνου  x ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�8216/29/10/01Ͳ06Ͳ10�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅɃȻȰɁ/ȳȳɁɅ/ȴȿɉ – Ζητήθηκαν διευκρινήσεις  αναφορικά με το υποβληθέν Master Plan Λιμένα Χαλκίδας (Φάση Α)  x ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�941/03Ͳ06Ͳ10�ɹɶɶʌɲʔʉ�ȿɿʅɸʆɿʃʉʑ�Ɉɲʅɸʀʉʐ�ɍɲʄʃʀɷɲʎ – Διαβίβαση του ανωτέρω  εγγράφου προς Δήμο Χαλκίδας  x ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�542/555/10/04Ͳ06Ͳ10�ɹɶɶʌɲʔʉ�ȳȵɁ�Ȱ2 – Δεν έχει αντίρρηση για την κατασκευή  των προτεινόμενων από την υποβληθείσα μελέτη έργων   x ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�3412.1/22/10/20Ͳ07Ͳ10�Ȱʆɲʔʉʌɳ�Ⱦȿ�ɍɲʄʃʀɷɲʎ – Διατύπωση απόψεων επί του  Master Plan  x ʐʋ.� ɲʌɿɽʅ.� 8216/83/10/06Ͳ09Ͳ10� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉɅɃȻȰɁ/ȳȳɁɅ/ȴȿɉ� –� Αποστολή  αντιγράφου  Master Plan  προς τα μέλη της Επιτροπής  3.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ  Η μελέτη εκπονείται σε τρία στάδια, αντικείμενο των οποίων είναι κυρίως  ɇʏɳɷɿʉ�1� 1.α.  Η  συλλογή  και  αξιολόγηση  των  διαθέσιμων  μελετών  και  στοιχείων  που  άπτονται  του  Λιμένα Χαλκίδας και ειδικότερα της Λιμενικής Ζώνης Αγίου Στεφάνου  1.β.  Η  καταγραφή  της  υφιστάμενης  κατάστασης  της  Λιμενικής  Ζώνης  Αγίου  Στεφάνου  από  πλευράς λιμενικών και χερσαίων εγκαταστάσεων  1.γ.  Με βάση την υφιστάμενη κίνηση και τον αριθμό σκαφών, τις υφιστάμενες χρήσεις καθώς  επίσης  και  τις  επικρατούσες  τάσεις  σε  ότι  αφορά  την  εξυπηρέτηση  ελλιμενισμού  και  συντήρησης  /  επισκευής  μικρών  σκαφών  στο  σύνολο  της  Λιμενικής  ζώνης  Χαλκίδας  επιχειρείται η εκτίμηση των αναγκών της λιμενικής  ζώνης Αγ. Στεφάνου και η σχεδίαση  των  απαιτούμενων  ή  συμπληρωματικών  λιμενικών  /  χερσαίων  εγκαταστάσεων,  των  αναγκαίων χώρων κλπ.  ɇʏɳɷɿʉ�2� 2.α.  Η σύνταξη γενικού προγραμματικού σχεδίου χερσαίων και λιμενικών εγκαταστάσεων με  χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση της χερσαίας ζώνης.   2.β.  Η  μελέτη  για  τη  χερσαία  ζώνη  και  τις  οδικές  προσβάσεις  στο  λιμένα,  σε  επίπεδο  βελτιστοποίησης του υφιστάμενου οδικού δικτύου με σκοπό τις προτάσεις βελτίωσης της  κυκλοφορίας στη χερσαία λιμενική ζώνη.  ɇʏɳɷɿʉ�3� Κατ΄ εκτίμηση κοστολόγηση  των αναγκαίων έργων αναλυτικά ανά εγκατάσταση, σε σταθερές  τιμές και πιθανό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όλων των παραπάνω έργων.  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1.ȳɸʆɿʃɳ� Ο Λιμένας Χαλκίδος εκτείνεται σε μεγάλος μέρος του παράκτιου τμήματος της πόλης. Πολλές  σημαντικές  δραστηριότητες  αναγκαίες  και  για  τη  πόλη,  σήμερα  εκτελούνται  εντός  της  αρμοδιότητας  των  λιμενικών  ζωνών  Λιμενικού  Ταμείου  Χαλκίδας .  Μερικές  από  αυτές  εξειδικεύονται σε:  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1859 x Εμπορικός λιμένας – προβλήτες  x Συρταρωτή γέφυρα Ευρίπου  x Χώροι ελλιμενισμού μικρών σκαφών – λιμενίσκοι  x Καταφύγιο τουριστικών σκαφών αναψυχής  x Ιστιοπλοϊκός όμιλος  x Ναυταθλητικός  όμιλος  x Ναυπηγοεπισκευή μικρών σκαφών (νεώλκεια – καρνάγια)  x Αναψυχή – διασκέδαση, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  x Αθλητικές εγκαταστάσεις  x Πολιτιστικές δραστηριότητες  x Χώροι περιπάτου – πάρκα  x Πλαζ λουόμενων  x Χώροι στάθμευσης  Γενικά παρατηρούμε πως η παρουσία  του  λιμένα  έχει  επηρεάσει  σημαντικά  τη διαμόρφωση  των δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου της  Χαλκίδας, συνδυάζοντας  καθαρά λιμενικές χρήσεις με άλλες ηπιότερης μορφής.   Η  μεγάλη  έκταση  των  λιμενικών  ζωνών  αρμοδιότητας  Λιμενικού  Ταμείου  Χαλκίδας,  και  το  σύνθετο των λειτουργιών της, επιβάλει την διεξαγωγή σε φάσεις του Προγραμματικού Σχεδίου  Μελετών και Έργων του Λιμένα Χαλκίδας (Master Plan).  Σε πρώτη φάση πραγματοποιείται  αυτοτελής μελέτη  – Master Plan –  Λιμενικής  Ζώνης Αγίου  Στεφάνου των απαιτούμενων έργων και λειτουργιών, με πρόθεση να αποτελέσει «πιλότο» για  την  ομολογουμένως  επίπονη  κα  χρονοβόρο  εξέταση  των  υπολοίπων  λιμενικών  ζωνών  αρμοδιότητας  Λιμενικού  Ταμείου  Χαλκίδας.(π.χ  Βοιωτική  Ακτή  Βορείου  λιμένα,  Παραλία  Χαλκίδος,  Βοιωτική  ακτή  Νοτίου  λιμένα,  Ευβοϊκή  ακτή  Νοτίου  λιμένα,  όρμος  Βουρκάρι,  Ευβοϊκή ακτή & Βοιωτική ακτή πλευράς στενού Περάματος κλπ)  4.2.�ȳɸʆɿʃʊ�Ʌʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊ�ɇʖɹɷɿʉ�ɍɲʄʃʀɷɲʎ�ʍʏɻʆ�ʋɸʌɿʉʖɼ�ʏʉʐ�ʊʌʅʉʐ�Ȱɶʀʉʐ�ɇʏɸʔɳʆʉʐ� Το  ισχύον  Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  Χαλκίδας  εγκρίθηκε  το  1987  και  τροποποιήθηκε  τον  Ιούνιο του 1997. Η λιμενική ζώνη του Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας συμπεριλαμβάνεται  εν μέρει  σε αυτό.  Συγκεκριμένα στους  εγκεκριμένους  χάρτες  ΓΠΣ Χαλκίδας συμπεριλαμβάνεται η  χερσαία  ζώνη  βορείως του άξονα «Περιφερειακή οδός Χαλκίδας». Στο τμήμα αυτό, από το ΓΠΣ προβλέπεται η  χρήση «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ».  Η χερσαία λιμενική ζώνη νοτίως του οδικού άξονα «Περιφερειακή οδός Χαλκίδας». Η ισχύουσα  χρήση δικαιολογεί και την πολυπληθή παρουσία των οργανωμένων αθλητικών εγκαταστάσεων  στην περιοχή του Πάρκου Λαού.  Η  χερσαία  λιμενική  ζώνη  νοτίως  του  οδικού  άξονα  «Περιφερειακή  οδός  Χαλκίδας»  δεν  συμπεριλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ΓΠΣ σαν χερσαίος παράκτιος χώρος. Μολαυτά, το Γενικό  Πολεοδομικό  Σχέδιο  προβλέπει  την  χωροθέτηση  και  λειτουργία Μαρίνας  σκαφών  αναψυχής  στην περιοχή αυτή, με ειδική για το λόγο αυτό επισήμανση στους χάρτες του.  4.3.�ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ�ʏʉʐ�ʊʌʅʉʐ�Ȱɶʀʉʐ�ɇʏɸʔɳʆʉʐ� Η σημερινή μορφολογία της ακτής του όρμου Αγίου Στεφάνου διαφέρει ριζικά από την αρχική  πριν  το  έτος  1977.  Στο  γεγονός  αυτό    συνέβαλαν  καθοριστικά    η  τεχνική  επίχωση  αβαθής  έκτασης  του  όρμου  κατά  τα  έτη  1977‐1987  καθώς  και  η  επαναχάραξη  του  οδικού  έργου  «Παράκαμψη  Χαλκίδας»  που  επέκτεινε  τις  τεχνικές  επιχώσεις  μέχρι  το  σημερινό  θαλάσσιο  μέτωπο.  Η  συνολική  επιφάνεια  του  παλαιού  αιγιαλού  που  τελικά  προέκυψε  μετά  τα  εκτεταμένα  έργα  είναι  περίπου  130  στρέμματα.  Δεν  υφίσταται  πλέον  αμμώδης  ακτή,  ο  παράκτιος χερσαίος χώρος αποτελείται κυρίως από προϊόντα εκσκαφών και κατεδαφίσεων ενώ  1860 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ στην  περιοχή  μελέτης  παρατηρείται  απότομη  βάθυνση  των  παράκτιων  υδάτων  με  κλίση  πυθμένα m>0.10 μέχρι την ισοβαθή των τεσσάρων (4,00) m.   4.4.� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎ� ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ� ʃɲɿ� ʖɸʌʍɲʀɸʎ� ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ� ɺʙʆɻʎ� ʄɿʅɹʆɲ� ʊʌʅʉʐ�Ȱɶʀʉʐ� ɇʏɸʔɳʆʉʐ� ɍɲʄʃʀɷɲʎ� Η χερσαία ζώνη Αγ. Στεφάνου Χαλκίδας είναι σχεδόν καθ΄ ολοκληρία τεχνητή προερχόμενη από  τεχνικές επιχώσεις αβαθούς βαλτώδους έκτασης και οριοθετείται από τις οδούς Αντιγόνου στα  δυτικά,  Ήρας  στα  βόρεια  και  Αρεθούσης  στα  ανατολικά.  Η  λιμενική  ζώνη  Αγ.  Στεφάνου  (έκτασης  160  στρεμμάτων)  διαθέτει  σήμερα  περίπου  326  m  κρηπιδωμάτων,  συμπεριλαμβανομένων  των  κρηπιδωμάτων  και  του  μώλου  του  λιμενίσκου  ερασιτεχνών  ψαράδων Α‐Β‐Γ‐Δ‐Ε‐Ζ,  των κρηπιδωμάτων στο εσωτερικό λιμανάκι μικρών σκαφών Η‐Θ‐Ι‐Κ‐Λ‐ Μ‐Ν, και του προβλήτα Αγ. Στεφάνου Ξ‐Ο‐Π.  Μεγάλη έκταση της χερσαίας ζώνης καταλαμβάνουν αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις  όπως  κλειστό  γυμναστήριο,  κολυμβητήριο,  γήπεδα ποδοσφαίρου  και  κτίρια  γηπέδων,  πάρκο  κυκλοφοριακής αγωγής  και βοηθητικά  του κτίρια,  εγκατάσταση νεροτσουλήθρων κ.α.  Επίσης  υπάρχουν  τα  κτίρια  του  πολιτιστικού  συλλόγου  «Αρεθούσα»  όπως  και  του  συλλόγου  ερασιτεχνών αλιέων στην περιοχή. Τέλος το ανοικτό θέατρο εκδηλώσεων «Ορέστης Μακρής».  Το  Πάρκο  Λαού  με  τους  πρασίνου,  οι  αθλητικές  και  πολιτιστικές  εγκαταστάσεις  καταλαμβάνουν  έκτασης  112  στρεμμάτων,  κατά  μεγάλο  ποσοστό  βορείως  του  οδικού άξονα  «Παράκαμψη  Χαλκίδας»  που  διέρχεται  και  διαχωρίζει  τη  λιμενική  ζώνη.  Μια  ιδιωτική  εγκατάσταση  ποδοσφαίρου  5*5,  εκτάσεως  περίπου  4  στρεμμάτων,  βρίσκεται  νότια  του  δρόμου,  ανεβάζοντας  τη  συνολική  έκταση  της  χερσαίας  ζώνης  όπου  δραστηριοποιούνται   αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες σε 116 στρέμματα.  Η  χερσαία  ζώνη  εξυπηρέτησης  του  λιμενίσκου  ερασιτεχνών  ψαράδων  έχει  έκταση  1,7  στρεμμάτων περίπου. Το σύνολο της χερσαίας επιφάνειας του λιμενίσκου ψαράδων δεν είναι  επιστρωμένο. Στο λιμενίσκο δραστηριοποιείται νεοσύστατος σύλλογος ερασιτεχνών ψαράδων  σε μικρό ισόγειο κτίριο. Ο αλιευτικός σύλλογος χρησιμοποιεί τον μώλο και τα κρηπιδώματα Α‐ Β‐Γ‐Δ‐Ε‐Ζ μήκους 125 m περίπου για τον ελλιμενισμό 25‐30 μικρών σκαφών.  Στα  κρηπιδώματα  Η‐Θ‐Ι‐Κ‐Λ‐Μ‐Ν  προσδένουν  επίσης  15‐20  μικρά  σκάφη  (βάρκες)  κυρίως  ερασιτεχνικά αλιευτικά.  Ο προβλήτας Ξ‐Ο‐Π, ο οποίος έχει πρόσφατα επισκευαστεί, είναι επιστρωμένος στο σύνολο του  με σκυρόδεμα και διαθέτει εγκαταστάσεις φωτισμού. Η επιφάνειά του είναι περίπου 600  τμ.  Στον  προβλήτα  προσδένουν  κατά  καιρούς  μικρά  πλοία  μεταφοράς  προϊόντων  λατομείου  και  άμμου.  Ο  οδικός  άξονας  «Περιφερειακός  Χαλκίδας»  καταλαμβάνει  έκταση  9,3  στρεμμάτων.  Η  υπόλοιπη έκταση της χερσαίας ζώνης, εμβαδού 32,4 στρεμμάτων περίπου, αποτελεί ελεύθερο  αδιαμόρφωτο χώρο στο μεγαλύτερο τμήμα του και βοηθητικές οδούς .  4.5.�ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ȴɿɳʏɲʇɻ�ȿɿʅɸʆɿʃʙʆ�ȶʌɶʘʆ�� 4.5.1.�ȵʇʘʏɸʌɿʃɳ�ȿɿʅɸʆɿʃɳ�ȶʌɶɲ� Η λιμενική ζώνη Αγίου Στεφάνου δεν διαθέτει εξωτερικά λιμενικά έργα. Η θέση του όρμου στον  προστατευμένο  «μύχο»  του  Νότιου  Ευβοϊκού,  το  μικρό  μέγεθος  των  κυματισμών  νότιας  διευθύνσεως  (αναπτύγματος  2,3  km  περίπου)  καθώς  και  απουσία  σημαντικών  καθαρά  λιμενικών  λειτουργιών  (εμπορικών  ή  αναψυχής),  είχε  σαν  αποτέλεσμα  την  υπανάπτυξη  της  λιμενικής ζώνης όσον αφορά τα σύγχρονα λιμενικά έργα.  Μόνο  ο  προσήνεμος  μώλος  προστασίας  του  λιμενίσκου  ερασιτεχνών  ψαράδων  μπορεί  να  περιγραφεί σαν εξωτερικό λιμενικό έργο.  Ο  μώλος  αποτελείται  από  ένα  ευθύγραμμο  τμήμα,  μήκους  80  περίπου  μέτρων  και  πλάτους  7,00 m (τμήμα Α1‐Α), με προσανατολισμό Δυτικό – Ανατολικό. Προστατεύει την λιμενολεκάνη  του  λιμενίσκου  ερασιτεχνών  ψαράδων  και  έχει  ενσωματωθεί  στο  σύνολο  του  στο  αλιευτικό  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1861 καταφύγιο.  Το  ωφέλιμο  βάθος  του  κυμαίνεται  από  1,2m  έως  3,0m  (ΜΣΘ).  Ο  μώλος  δεν  διαθέτει  ανωδομές,  επίστρωση,  ασφάλεια  σημεία  πρόσδεσης,  ηλεκτροφωτισμό,  δίκτυα  υποδομής και εγκεκριμένη φωτοσήμανση. Παρόλες τις ελλείψεις του, χρησιμοποιείται για την  πρόσδεση  πολυάριθμων  μικρών  σκαφών,  ελλείψει  αλλού  επαρκώς  διαθέσιμου  χώρου  στην  περιοχή.  4.5.2.�ȵʍʘʏɸʌɿʃɹʎ�ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ� Το συνολικό  ανάπτυγμα  των  υφιστάμενων  κρηπιδωμάτων  της  λιμενικής  ζώνης Αγ.  Στεφάνου  Χαλκίδας, συμπεριλαμβανομένων του λιμενίσκου ερασιτεχνών αλιέων , του μικρού εσωτερικού  λιμένα μικρών σκαφών και της εμπορικής προβλήτας ανέρχεται 326 μ περίπου.  x  Κρηπιδώματα Α‐Β‐Γ‐Δ‐Ε‐Ζ    στον  λιμενίσκο  ερασιτεχνών αλιέων,  ωφέλιμου  βάθους  1,2  έως  3,0 περίπου μέτρων  (ΜΣΘ), μήκους 116,0 μ περίπου, σε υψόμετρο 0,60 μ  (ΜΣΘ). Είναι στο  σύνολό τους χωρίς επίστρωση, ασφαλή σημεία πρόσδεσης και δίκτυα υποδομής. Επιπλέον  το τμήμα Ε‐Ζ είναι τελείως αδιαμόρφωτο πρανές. Διατίθενται υποτυπώδεις υποδομές όπως  φωτισμός (στύλος δημοτικού φωτισμού) και ύδρευση (βρύση με λάστιχο).  x  Κρηπιδώματα  Η‐Θ‐Ι‐Κ‐Λ‐Μ‐Ν  κατά  μήκος  του  μικρού  εσωτερικού  λιμένα  μικρών  σκαφών,  ωφέλιμου βάθους 0,5 – 1,5 m περίπου (ΜΣΘ), μήκους 179,00 m περίπου, σε υψόμετρο 0,40  –  0,60  m  (ΜΣΘ)  .  Είναι  στο  σύνολο  τους  χωρίς  επίστρωση  και  ασφαλή  πρόσδεσης .  Το  κρηπίδωμα Μ‐Ν έχει υποστεί ζημιές. Το κρηπίδωμα Μ‐Ν έχει υποστεί ζημιές στο νοτιότερο  τμήμα  του  (κατάρρευση  λιθοδομής),  ενώ  το  κρηπίδωμα  Κ‐Λ‐Μ  περισσότερο  αποτελεί  ανεπαρκές  και  ασταθές  τοιχείο  αντιστήριξης  του  παραλιακού  δρόμου  παραθέσεις  ελλιμενισμού.  x Κρηπιδώματα Ξ‐Ο‐Π του εμπορικού προβλήτα Αγ. Στεφάνου, ωφέλιμου βάθους περίπου 4,00  m (ΜΣΘ), μήκους 31 m περίπου. Η ανωδομή των κρηπιδωμάτων διαμορφώνεται κεκλιμένη  στο  μήκος  Ξ‐Ξ1.  Η  στάθμη  της  ανωδομής  είναι  περίπου  1,50  m  στο  τμήμα  Ξ1‐Ο‐Π  και  περίπου  0,6  m  (ΜΣΘ)  στο  τμήμα  Ξ‐Ξ1.  Καθώς  ο  προβλήτας  έχει  επισκευαστεί  –  εκσυγχρονιστεί πρόσφατα, οι ανωδομές του είναι κατασκευασμένες από έγχυτο σκυρόδεμα  και  είναι  όλες  εξοπλισμένες  με  δέστρες  αν  και  δεν  έχουν  εξοπλιστεί  με  σύγχρονους  προσκρουστήρες. Διαθέτει εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού και δίκτυα υποδομής . Επιπλέον  το  κεκλιμένο  τμήμα  Ξ‐Ξ1  χρησιμοποιείται  για  τον  ανεφοδιασμό  σε  καύσιμα  σημαντικού  αριθμού  μικρών  και  μεγαλύτερων  σκαφών  αναψυχής,  λόγω  της  άμεσης  γειτνίασή  του  με  πρατήριο υγρών καυσίμων επί του κεντρικού δρόμου.  4.5.3.�Ⱦʏɿʌɿɲʃɹʎ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ�ɸʆʏʊʎ�ʏɻʎ�ɺʙʆɻʎ�ʄɿʅɹʆɲ� α) Στην χερσαία ζώνη βορείως του άξονα «Περιφερειακή οδός Χαλκίδας» υπάρχουν  x Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη»  x Κολυμβητήριο  x Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής  x Κτίριο γηπέδου ποδοσφαίρου  x Εγκατάσταση «Νερό και Άνθρωπος»  x Κτίριο πολιτιστικού συλλόγου «Η Αρέθουσα»  x Ανοικτό Αμφιθέατρο «Ορέστης Μακρής»  x Κτίσματα αντλιοστασίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης  β) Στην χερσαία ζώνη νοτίως του άξονα «Περιφερειακή οδός Χαλκίδας» υπάρχουν  x Κτίσματα εγκατάστασης γηπέδων 5Χ5  x Κτίριο συλλόγου ψαράδων  Επίσης,  πέριξ  του  Δημοτικού  Αθλητικού  Κέντρου  «Μελίνα  Μερκούρη»  (κλειστό  γήπεδο  μπάσκετ)  και  του  κολυμβητηρίου  έχει  διαμορφωθεί  χώρος  στάθμευσης  για  τις  ανάγκες  των  γηπέδων (υπαίθριο parking) χωρητικότητας περίπου 150 αυτοκινήτων.  1862 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 4.6.�Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɲ�ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳ�ȿɿʅɸʆɿʃɳ�ȶʌɶɲ�� Στα πλαίσια της δημιουργίας μίας συνολικά πρότυπης ζώνης ανάπτυξης σύγχρονων υποδομών  ελλιμενισμού  και  τεχνικής  εξυπηρέτησης  μικρών  σκαφών  και  σκαφών  αναψυχής,  καθώς  και  ναυταθλητισμού προτείνονται:  4.6.1.�ȵʋɸʅɴɳʍɸɿʎ�ʍʏʉʆ�ʄɿʅɸʆʀʍʃʉ�ɸʌɲʍɿʏɸʖʆʙʆ�ʗɲʌɳɷʘʆ� x  Επέκταση του μώλου (ΑΒ) του λιμενίσκου ψαράδων κατά 18 μέτρα και αύξηση του πλάτους  του στα 10 μέτρα. Το συνολικό μήκος του μώλου προβλέπεται περίπου 96 μ και το ωφέλιμο  βάθος  των  κρηπιδότοιχων  προτείνεται  να  είναι  ‐3,00  μ  (Κ.Ρ.)  Επιπλέον  προτείνεται  η  διαμόρφωση  της  ανωδομής  σε  ύψος  +1,00  μ  (ΜΣΘ).  Στη  ρίζα  του  μώλου  προτείνεται  η  διαμόρφωση ράμπας πλάτους 5,00μ.  x Κρηπιδώματα  (ΒΓΔΕΖ)  του λιμενίσκου ψαράδων μήκους  145  μ περιμετρικά  του λιμενίσκου.  Το ωφέλιμο  βάθος  των  κρηπιδωμάτων  προτείνεται  ‐1,50  μ  (Κ.Ρ.)  και  η  στάθμη  στέψης  σε  +1,00  μ  (ΜΣΘ).  Στο  τμήμα  ΔΕΖ  μπορούν  να  διαμορφωθούν  και  τα  πρανή  όπισθεν  των  κρηπιδωμάτων με εκσκαφή και επίστρωση σκυροδέματος για την αύξηση του πλάτους  της  χερσαίας ζώνης.  x Κατασκευή ελαφρών προβλητών Α, Β και Γ (λιμενίσκου ψαράδων) με μήκος 60.00, 42.50 και  42.50 μ αντίστοιχα.   Με  τα  ανωτέρω  δημιουργείται  ένας  σύγχρονος  λιμενίσκος  μικρών  σκαφών,  χωρητικότητας  περίπου 100 σκαφών. Το επεκτεινόμενο τμήμα του μώλου, καθώς και το μέτωπο του προβλήτα  Γ, θα μπορούν να υποδεχτούν επιπλέον 10 μεγαλύτερα σκάφη μέχρι μήκους 12 μ.   4.6.2.� ȵʋɸʅɴɳʍɸɿʎ� ʄɿʅɸʆɿʃɼʎ� ʐʋʉɷʉʅɼʎ� ɶɿɲ� ʏɻʆ� ʆɲʐʋɻɶʉɸʋɿʍʃɸʐɲʍʏɿʃɼ� ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ� ʅɿʃʌʙʆ� ʍʃɲʔʙʆ� x  Κατασκευή προβλήτα ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών ειδικού τύπου σε συνεργασία με  εξειδικευμένο  αυτοκινούμενο  γερανό  ανέλκυσης  σκαφών  Travelift,  στο  νότιο  άκρο  ελεύθερου  χώρου  έκτασης  10  περίπου  στρεμμάτων.  Ο  συγκεκριμένος  χώρος  θα  προταθεί  για  την  λειτουργία  σύγχρονης  ναυπηγοεπισκευαστικής  εγκατάστασης  μικρών  σκαφών.    Ο  προβλήτας τύπου νηοδόχου προτείνεται να θεμελιωθεί επί πασσαλοστοιχίας έξι πασσάλων  ανά βραχίονα, Ο προβλήτας προβλέπεται να έχει ολικό μήκος 30,00 m, πλάτος ανά βραχίονα  3,00 m  και εσωτερικό άνοιγμα 9,50 m.  Το βάθος στην περιοχή του προβλήτα προβλέπεται  στα ‐4,00 m (K.P.) και η στέψη του στα +1,30 m (ΜΣΘ)  x  Κατασκευή  ξύλινη  πλατφόρμας  Ζ1‐Ζ2‐Ζ3‐Ζ4  περιμετρικά  του  χώρου  εγκατάστασης  της  ναυπηγοεπισκευαστικής  επιχείρησης  μικρών  σκαφών.  Η  λύση  αυτή  αποτρέπει  περαιτέρω  μόνιμες  αλλοιώσεις  του  υφιστάμενου  αιγιαλού,  προσφέρει  166,50  m  επιπλέον  θέσεων  πρόσδεσης μικρών σκαφών και τέλος εξωραΐζει το παραλιακό μέτωπο . Τα υπάρχοντα βάθη  περιμετρικά της νέας πλατφόρμας κυμαίνονται από ‐1,50 m έως ‐3,00 m (K.P.).  x Κρηπίδωμα ΗΘΙΚ μήκους 90 μ στο δυτικό τμήμα του μικρού εσωτερικού λιμένα. Προτείνεται  η  ανακατασκευή  των  κρηπιδωμάτων  με  ξύλινο  κατάστρωμα  ή  επίστρωση  σκυροδέματος,  ωφέλιμου βάθους ‐3,00 μ (Κ.Ρ.) και ύψος +1,00 μ (ΜΣΘ). Αναμένεται να εξυπηρετούν σκάφη  εν  αναμονή  επισκευής  στο  ναυπηγείο,  σκάφη  που  θα  πραγματοποιηθούν  εργασίες  συντήρησης ή/και  επισκευής  χωρίς  την ανάγκη ανέλκυσης  τους ή άλλα διερχόμενα σκάφη  εφόσον υπάρχει διαθέσιμο σημείο πρόσδεσης.   4.6.2.�Ɂɹɲ�ɀɲʌʀʆɲ�ʍʃɲʔʙʆ� x Κρηπιδώματα Ν0‐Ν1‐Ν2‐Ν3‐Ν4‐Ξ μήκους 267.00 μ κατά του ανατολικού άκρου της Χ.Ζ.Λ. Αγ.  Στεφάνου. Προτείνεται ωφέλιμο βάθος ‐4,00 μ (Κ.Ρ.) και ύψος στέψης στα +1,30 μ (ΜΣΘ). Σε  μερικά τμήματα τα κρηπιδώματα συμπίπτουν με το υφιστάμενο θαλάσσιο μέτωπο. Σε άλλα  σημεία ωστόσο επιβάλλεται η διαφοροποίηση τους ώστε να   δημιουργηθεί ενιαία χερσαία  ζώνη  για  την  εξυπηρέτηση  διάφορων  αναγκών  (π.χ.  στάθμευση  οχημάτων,  κ.α.).  Η  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1863 διαμόρφωση  της  χερσαίας  ζώνης  της  μαρίνας  προτείνεται  να  προκύψει  από  τεχνητές  επιχώσεις όπισθεν των κρηπιδότοιχων βαρύτητας Ν0‐Ν1‐Ν2‐Ν3‐Ν4‐Ξ., κρηπίδωση αναγκαία  για  την αντιστήριξη  της επίχωσης.  Τα όρια  της  χερσαίας  ζώνης  της μαρίνας προς  την  ξηρά  (περίφραξη)  μπορεί  θαυμάσια  να  είναι  τα  ήδη  υπάρχοντα  ανατολικά  όρια  της  Λιμενικής  Ζώνης  Αγ.  Στεφάνου,  ήτοι  η  πράσινη  γραμμή  ΤΥΦΧΨΩ.  Τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  και  η  τελική μορφή ωστόσο θα προκύψουν από την ξεχωριστή μελέτη της νέας Μαρίνας.  x Πλωτοί προβλήτες 1, 2  και 3  μόνιμα αγκυροβολημένοι  στη  θαλάσσια  ζώνη  της μαρίνας σε  αποστάσεις  57.00  μ  (προβλήτες  1‐2)  και  71.00  μ  (προβλήτες    2‐3)  μεταξύ  τους  και  με  χαρακτηριστικά:   o Προβλήτας  1  –  Μήκος  προβλήτας  160.00  μ,  πλάτος  4.00  μ,  ωφέλιμο  βάθος  ‐4,00  μ  (Κ.Ρ.), επίστρωση κατά προτίμηση από ξύλο αντοχής  o Προβλήτας 2 ‐  Μήκος προβλήτας 95.00 μ, πλάτος 2.50 μ, ωφέλιμο βάθος ‐4,00 μ (Κ.Ρ.),  επίστρωση κατά προτίμηση από ξύλο αντοχής  o Προβλήτας 3 ‐  Μήκος προβλήτας 65.00 μ, πλάτος 2.50 μ, ωφέλιμο βάθος ‐4,00 μ (Κ.Ρ.),  επίστρωση κατά προτίμηση από ξύλο αντοχής  Η  χωρητικότητα  της  μαρίνας  υπολογίζεται  σε  85  σκάφη,  μέσου  μήκους  12  μ.  Τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  και  η  οριστική  διάταξη  των  έργων  θα  προκύψουν  από  την  ξεχωριστή  μελέτη της νέας μαρίνας.  Η πρόσβαση πεζών στην χερσαία ζώνη της Μαρίνας μπορεί να παρέχεται από νέα ξύλινη  γέφυρα πάνω από το ποταμάκι της πηγής Αρεθούσας.   Χώρος στάθμευσης των χρηστών της μαρίνας μπορεί να διαμορφωθεί  εντός της χερσαίας  ζώνης  της  μαρίνας,  χωρητικότητας  60  οχημάτων.    Συμπληρωματικά  μπορεί  να  χρησιμοποιείται  ο  ήδη  υπάρχων  δίπλα  στις  εγκαταστάσεις  γηπέδων  5  x  5.  Η  κύρια  πρόσβαση  των  πεζών  και  αυτοκινήτων  μέσα  στην  χερσαία  ζώνη  της  μαρίνας  μπορεί  να  παρέχεται  μέσω  της  οδού  Αρεθούσας  και  μέσω  του  ήδη  υπάρχοντος  προβλήτα  του  Αγ.  Στεφάνου.   4.7.�ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻ�ɺʙʆɻʎ��ʄɿʅɹʆɲʎ�Ȱɶ.�ɇʏɸʔɳʆʉʐ�ɍɲʄʃʀɷɲʎ  Τα βασικά λειτουργικά  χαρακτηριστικά, οι νέες δραστηριότητες και οι υφιστάμενες χρήσεις της  Λιμενικής  Ζώνης  Αγ.  Στεφάνου  Χαλκίδας  δημιουργούν  απαιτήσεις  για  τις  ακόλουθες  κατηγορίες χρήσεων / επιφανειών εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης.  α) Χώροι αθλητισμού και πολιτισμού  β) Χώροι συγκεκριμένων χρήσεων  β1) Χερσαία ζώνη λιμενίσκου σκαφών ερασιτεχνών ψαράδων  β2) Χώρος για την εγκατάσταση χαμηλής όχλησης ναυπηγοεπισκευσατικής μονάδας μικρών  σκαφών  β3) Χερσαία ζώνη εμπορικού προβλήτα Αγ. Στεφάνου  γ) Χώρος για τη δημιουργία μαρίνας σκαφών  δ) Επιφάνειες για χώρους στάθμευσης  ε) Πάρκο – χώροι για τη δημιουργία / ενίσχυση ζώνης πρασίνου  στ) Θαλάσσια έκταση για τη δημιουργία κωπηλατοδρομίου  Οι  χρήσεις  που  προτείνονται  στον  παράκτιο  και  θαλάσσιο  χώρο  της  λιμενικής  ζώνης  Αγ.  Στεφάνου  (νοτίως  του  οδικού  έργου  «Περιφερειακός  Χαλκίδας»),  αποτελούν  συνολικά  μία  πρότυπη Ζώνη Ανάπτυξης ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης μικρών σκαφών, σκαφών αναψυχής  και δραστηριοτήτων ναυταθλητισμού.  Οι  χρήσεις  που  προτείνονται  βορείως  του  οδικού  έργου  «Περιφερειακός  Χαλκίδας»  (παραχώρηση στο Δήμο) δεν μεταβάλλονται ουσιαστικά, και ταυτίζονται με την στρατηγική του  Δήμου Χαλκιδέων για την περιοχή.   4.8.�Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ�ʆɹɸʎ�ʃʏɿʌɿɲʃɹʎ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ�ʄɿʅɸʆɿʃɼʎ�ɺʙʆɻʎ�Ȱɶ .�ɇʏɸʔɳʆʉʐ�ɍɲʄʃʀɷɲʎ� 1864 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Οι  νέες  προτεινόμενες  κτιριακές  εγκαταστάσεις  περιλαμβάνουν  το  μεταλλικό  στέγαστρο  της  εγκατάστασης ναυπηγοεπισκευαστικής σκαφών και το κτίριο εξυπηρέτησης του συλλόγου στον  λιμενίσκο  ερασιτεχνών  ψαράδων.  Το  υποβληθέν  προγραμματικό  σχέδιο  περιλαμβάνει  αναλυτικά:  ɲ)�Ɂɹʉ�ʅɸʏɲʄʄɿʃʊ�ʍʏɹɶɲʍʏʌʉ�ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ�ʆɲʐʋɻɶʉɸʋɿʍʃɸʐɲʍʏɿʃɼʎ�ʍʃɲʔʙʆ� Το στέγαστρο είναι μεταλλική κατασκευή διαστάσεων 35 μ X 35 μ, συνολικής επιφάνειας 1.225  τμ και έχει δύο τμήματα, ένα μέσου και ένα υψηλού ύψους  (9μ και 16μ αντίστοιχα στο χώρο  εισόδου του υψηλού μηχανήματος ανέλκυσης  travelift. Γενικότερα, το στέγαστρο προβλέπεται  να στεγάζει τους αποθηκευτικούς χώρους ναυπήγησης, επισκευής και συντήρησης σκαφών, τα  γραφεία  διοίκησης  της  ναυπηγοεπισκευαστικής  μονάδας ,  τους  χώρους  εξυπηρέτησης  του  κοινού που είναι:  κατάστημα  ναυτιλιακού  εξοπλισμού,  κυλικείο,  αίθουσα  αναμονής  –  γραφείο  πληροφοριών,  τουαλέτες κοινού, ναυτική βιβλιοθήκη, εκθετήριο –μουσείο ναυπηγικής.   Στη  χερσαία  έκταση  ανατολικά  του  στεγάστρου  διαμορφώνονται  θέσεις  στάθμευσης  για  την  εξυπηρέτηση  των  εργαζομένων  στη  μονάδα  ναυπηγοεπισεκυής  που  υπολογίζονται  σε  15  άτομα. Αριθμός θέσεων προβλέπεται να διατεθεί επίσης για  την προσωρινή στάθμευσης του  κοινού.   ɴ)�Ⱦʏʀʌɿʉ�ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ�ʏʉʐ�ʍʐʄʄʊɶʉʐ�ʍʏʉʆ�ʄɿʅɸʆʀʍʃʉ�ʗɲʌɳɷʘʆ� Το  υπάρχον  κτίριο  επιφάνειας  40.00  τμ  περίπου  κρίνεται  ανεπαρκές  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  του  λιμενίσκου  ψαράδων  και  του  δραστηριοποιούμενου  συλλόγου  σε  αυτόν.  Προτείνεται η καθαίρεση του υπάρχοντος πρόχειρου κτιρίου και η  κατασκευή νέου συνολικής  επιφάνειας  50.00  τμ.  Το  νέο  κτίριο  θα  μπορεί  να  περιλαμβάνει  τον  χώρο  γραφείου  και  συνάθροισης  των  μελών  του  συλλόγου,  εντευκτήριο,  WC  /  τουαλέτες,  καθώς  επίσης  και  αποθήκη υλικών.   4.9�¨Ʉʌʉɿ�ʃɲɿ�ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ�ɷʊʅɻʍɻʎ�ʆɹʘʆ�ʃʏɿʌʀʘʆ� Για  το  μεταλλικό  στέγαστρο  της  ναυπηγοεπισκευαστικής  μονάδας  μικρών  σκαφών  υπολογίζεται  περίπου  1.225  τμ  κάλυψης  επί  συνολικής  έκτασης  γηπέδου  εγκατάστασης  περίπου  10.500  τμ.  Η  συνολική  δόμηση  υπολογίζεται  σε  1.382  τμ  καθώς  προβλέπεται  η  κατασκευή εσωτερικού εξώστη γραφείων εμβαδού  157  τμ εντός του μεταλλικού στεγάστρου.  Συνολικά η κάλυψη θα είναι 1.225τμ και η δόμηση 1.382 τμ (1.225τμ + 157τμ = 1.382 τμ)   Οι  όροι  δόμησης  για  το  μεταλλικό  στέγαστρο  της  ναυπηγοεπισκευαστικής  μονάδας  διαμορφώνονται ως εξής:  x Το  συνολικό  εμβαδόν  της  έκτασης  γηπέδου  εγκατάστασης  ορισθέντος  από  τα  σημεία  7,8,9,10,11,12,13,7 είναι περίπου 10.500�ʏʅ  x  Κάλυψη μεταλλικού στεγάστρου 1225 τμ, οπότε το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται στο 12%   x Δόμηση μεταλλικού στεγάστρου 1382 τμ,  οπότε ο συντελεστής δόμησης ανέρχεται στο 0,14  x Μέγιστο ύψος κτιρίου : 16,00�ʅ (άνευ στέγης) στο τμήμα του στεγάστρου όπου θα εισέρχεται  εντός το υψηλό μηχάνημα ανέλκυσης σκαφών  travelift ολικού ύψους άνω των 14.00�ʅ. Στα   υπόλοιπα τμήματα του στεγάστρου μέγιστο ύψους 9,00 μ (άνευ της στέγης)  x Αριθμός ορόφων: ɹʆɲʎ�(1), ισόγειος με εσωτερικό εξώστη γραφείων (πατάρι)  Για το κτίριο εξυπηρέτησης του συλλόγου ερασιτεχνών ψαράδων ΑΛωνακίου υπολογίζεται 50  τμ.  κάλυψη  επί  συνολικού  εμβαδού  χερσαίας  ζώνης  λιμένα  ερασιτεχνών  ψαράδων  περίπου  2.750 τμ. Η συνολική δόμηση υπολογίζεται σε 50 τμ καθώς πρόκειται για ισόγειο κτίριο.  Συνολικά η κάλυψη και η δόμηση θα είναι 50 τμ.   Οι  όροι  δόμησης  για  το  κτίριο  εξυπηρέτησης  του  συλλόγου  ερασιτεχνών  ψαράδων  διαμορφώνονται ως εξής:  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1865 x Το συνολικό εμβαδόν της χερσαίας ζώνης του αλιευτικού λιμένα ορισθέντος από τα σημεία  Α1, Α2, Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, 5, 4, 3, 2, Α1 είναι περίπου 2.750�ʏʅ  x  Κάλυψη κτιρίου συλλόγου 50 τμ, οπότε το ποσοστό κάλυψης ανέρχεται στο 2%   x Δόμηση κτιρίου συλλόγου 50 τμ,  οπότε ο συντελεστής δόμησης ανέρχεται στο 0,02  x Μέγιστο ύψος κτιρίου : 3,50�ʅ (άνευ στέγης)   x Αριθμός ορόφων: ɹʆɲʎ�(1), ισόγειος  4.10.�Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ� Το  κόστος  κατασκευής  των  έργων  ανάπτυξης  λιμενικής  ζώνης  Αγίου  Στεφάνου,  συμπεριλαμβανομένου  των  απρόβλεπτων  –  Αναθεωρήσεων    ‐  ΓΕ  –  ΟΕ  –  ΦΠΑ  ανέρχεται  σε  8.625.000,00 €.   5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Το εν λόγω Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Αγ. Στεφάνου συντάχθηκε κατόπιν της υπ. αριθμ. υπ.  αριθ.  03/24‐06‐09  Απόφαση  ΕΣΑΛ,  προκειμένου  να  εξεταστεί  εάν  η  δημιουργία  προβλήτα  ανέλκυσης  καθέλκυσης  σκαφών  και  έγκριση  χρήσεων  γης  και  καθορισμό  όρων  δόμησης  σε  τμήμα της χερσαίας ζώνης του νοτίου λιμένα στον όρμο Αγ. Στεφάνου στη Χαλκίδα Ν. Ευβοίας  για τις ανάγκες ναυπηγείου, μπορεί να ενταχθεί στις δραστηριότητες και χρήσεις της Λιμενικής  Ζώνης της Χαλκίδας.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�06/06Ͳ04Ͳ2011� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση με τις προϋποθέσεις:  α) Να ληφθεί υπόψη η δημιουργία του νέου μεγάλου και διαχρονικού  μουσείου Αρέθουσας,  για  την  ανάδειξη  του  οποίου  προβλέπεται  η  ενοποίησή  του  με  τις  πηγές  Αρέθουσας,  που  σημαίνει  την ανάγκη της μικρής μετατόπισης της παραλιακής οδού  Χαλκίδας – Αθήνας.  β) Η παρούσα Απόφαση δεν αφορά την μαρίνα σκαφών αναψυχής όπως απεικονίζεται στα  σχετικά διαγράμματα.  � � Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, α.α.  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΘΥΝΑΛ  ΝΙΚΟΣ ΛΙΤΙΝΑΣ  86) �ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�08/28Ͳ11Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�51�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ�� ΘΕΜΑ:  Καθορισμός  όρων  περιορισμών  δόμησης  και  χρήσεων  γης  σε  χώρους  της  χερσαίας  ζώνης λιμένα Χαλκίδας (Κρηπίδωμα – Σουβάλα)   1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα  με  τις  Δ/ξεις  της  παρ.  2ε,  άρθρου  δέκατου  ένατου  Ν.  2932/2001  (ΦΕΚ  145Α),  αρμοδιότητα  της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης  (Master Plan) των λιμένων, με τα οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα  επιτρεπόμενα  όρια  της  Ζώνης  Λιμένα ,  οι  επιτρεπόμενες  προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του  λιμένα’.  Σύμφωνα με  τις διατάξεις  του άρθρου  9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2  του Ν.  2987/02, οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στα λιμάνια εγκρίνονται από την Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  (Ε.Σ.Α.Λ.)  καθώς  επίσης  (παρ.3),  οι  οικοδομικές  άδειες  εκδίδονται  από  τις  κατά  τόπους Πολεοδομικές  Υπηρεσίες,  ύστερα από  έγκριση  της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του Υ.Ε.Ν.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� 1866 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x 8ɻ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ȵɇȰȿ  ‐ Λήφθηκε η υπ.  αριθμ. 04/30‐01‐2004  Απόφαση αναφορικά με  τους  όρους  ‐  περιορισμούς  δόμησης  και  χρήσεις  γης  στη  χερσαία  ζώνη  λιμένα  Χαλκίδας.  Συγκεκριμένα  εγκρίθηκαν  οι  όροι  δόμησης  και  οι  χρήσεις  γης  για  τα  παρακάτω οικοδομικά τετράγωνα ΟΤ  ɃɈ�01(Ȼȴ1�Ȳʉɿʘʏɿʃʊ�ʏɸʏɲʌʏʉʃʑʃʄɿʉ)� ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 1424,62 τ.μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 226 τ.μ. (15,9%)  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ� 226 τ.μ.  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ȴʊʅɻʍɻʎ� 0,159  ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 3,15 μ  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ: Εστιατόρια – αναψυκτήρια – καφετέριες  ɃɈ�02�(Ȼȴ2�Ⱦʏʀʌɿʉ�ȿɿʅɸʆɿʃɼʎ�Ȱʍʏʐʆʉʅʀɲʎ)� ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 221,40 τ.μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 150 τ.μ. (67,8%)  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ� 450 τ.μ.  ɉʔɿʍʏɳʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ȴʊʅɻʍɻʎ� 2,03  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ȴʊʅɻʍɻʎ� 2,80  ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 13,80 μ  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ: Δημόσιο κατάστημα (Λιμεναρχείο)  ɃɈ�03�(Ȼȴ3�ɍɸɿʌɿʍʏɼʌɿʉ�ȳɹʔʐʌɲʎ)� ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 386,52 τ.μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 0 τ.μ. (0 %)  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ� 0 τ.μ.  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ȴʊʅɻʍɻʎ� 0,10  ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 3,85 μ  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ: Κέντρο ελέγχου λειτουργιών συρταρωτής γέφυρας ‐ χειριστήριο  ɃɈ�Ƀ4�(Ȼȴ�4��Ȳʊʌɸɿʉ�Ɉʅɼʅɲ�ȵʐɴʉʁʃɼʎ�Ȱʃʏɼʎ)� ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 1.747,40 τ.μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 0 τ.μ. (0 %)  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ� 0 τ.μ.  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ȴʊʅɻʍɻʎ� 0,00  ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� ‐  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ: Κοινωνικές εξυπηρετήσεις (Οίκος Ναύτη)  ɃɈ�05�(Ȼȴ�5�Ʌʄɲʏɸʀɲ�Ȱɽɲʆɳʏʘʆ)� ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 2.104,50 τ.μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 0 τ.μ. (0 %)  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ� 0 τ.μ.  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ȴʊʅɻʍɻʎ� 0,00  ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� ‐  ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ: Ναυτικό Μουσείο  ɃɈ�06�(Ȼȴ��ȵʐɴʉʁʃʊ�Ɉɸʏɲʌʏʉʃʑʃʄɿʉ)� ȵʅɴɲɷʊʆ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ� 1.222,02 τ.μ.  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ʃɳʄʐʗɻ� 133 τ.μ. (0 %)  ɉʋɳʌʖʉʐʍɲ�ɷʊʅɻʍɻ� 133 τ.μ.  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ȴʊʅɻʍɻʎ� 0,20  ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 3,15  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1867 ɍʌɼʍɸɿʎ� ɶɻʎ:  Κέντρο  παρατήρησης  παλιρροϊκού  φαινόμενου  και  ανάδειξης  του  πολιτισμού και του τουριστικού προϊόντος του Νομού  x 43ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ�ȵɇȰȿ ‐ Λήφθηκε η υπ. αριθμ. 03/15‐07‐2009 Απόφαση αναφορικά με  τους  όρους  ‐  περιορισμούς  δόμησης  και  χρήσεις  γης  στη  χερσαία  ζώνη  λιμένα  Χαλκίδας.  Συγκεκριμένα  εγκρίθηκαν  οι  όροι  δόμησης  και  οι  χρήσεις  γης  για  τα  παρακάτω οικοδομικά τετράγωνα ΟΤ�και ρητά αναφέρεται ότι η έγκριση αφορά μόνο  στα  υφιστάμενα  κτίσματα..    Οι  όροι  περιορισμοί    δόμησης  και  χρήσεις  γης  διαμορφώνονται ως εξής:  ɃɈ7� ȵʅɴɲɷʊʆ�Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʉʑ�Ɉɸʏʌɲɶʙʆʉʐ�Ƀ.Ɉ.��7� 2.627,06 τμ ȵʅɴɲɷʊʆ�ɍɸʌʍɲʀɲʎ�ȷʙʆɻʎ�Ƀ.Ɉ.��7� 2.563,30 τμ Ⱦɳʄʐʗɻ�� 796,45 τμ ȴʊʅɻʍɻ� 796,45 τμ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ� ȴʊʅɻʍɻʎ� ʃɲɿ� ʃɳʄʐʗɻʎ� ɸʋʀ� ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ�ʖɸʌʍɲʀɲʎ�ɺʙʆɻʎ�ʉɿʃʉʋɹɷʉʐ� Π.Κ. = 22% Σ.Δ. = 0,17 ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 4,50 μ + 1,00 μ για κεκλιμένες  στέγες, τέντες, κλπ Ȱʋʉʍʏɳʍɸɿʎ�ʃʏɿʍʅɳʏʘʆ�ȴ� Γενικώς ελάχιστη μηδέν (0) μέτρα  από όριο με θάλασσα ελάχιστη  3,00μ ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ: Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόρια – Αναψυκτήρια –  Καφετέριες)  και εγκαταστάσεις ναυταθλητικών δραστηριοτήτων (στέγαστρα – υπόστεγα,  γραφεία και αποθήκες)  ɃɈ8� ȵʅɴɲɷʊʆ�Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʉʑ�Ɉɸʏʌɲɶʙʆʉʐ�Ƀ.Ɉ.��8� 2.079,02 τμ ȵʅɴɲɷʊʆ�ɍɸʌʍɲʀɲʎ�ȷʙʆɻʎ�Ƀ.Ɉ.��8� 1.933,05 τμ Ⱦɳʄʐʗɻ�� 397,30 τμ ȴʊʅɻʍɻ� 397,30 τμ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ� ȴʊʅɻʍɻʎ� ʃɲɿ� ʃɳʄʐʗɻʎ� ɸʋʀ� ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ�ʖɸʌʍɲʀɲʎ�ɺʙʆɻʎ�ʉɿʃʉʋɹɷʉʐ� Π.Κ. = 11% Σ.Δ. = 0,11 ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 4,50 μ + 1,00 μ για κεκλιμένες  στέγες, τέντες, κλπ Ȱʋʉʍʏɳʍɸɿʎ�ʃʏɿʍʅɳʏʘʆ�ȴ� Γενικώς ελάχιστη μηδέν (0) μέτρα  από όριο με θάλασσα ελάχιστη  3,00μ ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ: Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόρια – Αναψυκτήρια –  Καφετέριες)    x υπ.  αριθμ.  1661/06‐10‐2011  έγγραφο  Λιμενικού  Ταμείου  Χαλκίδας  –  Υποβολή  συμπληρωματικής πρότασης αναφορικά με  τους όρους περιορισμούς δόμησης εντός  των  ΟΤ 7 και ΟΤ8 προς ΥΠΑΑΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ α  x υπ.  αριθμ.  8216/116/11/12‐10‐11  έγγραφο  ΥΠΑΑΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  α  –  Διαβίβαση  της  συμπληρωματικής πρότασης προς τα μέλη της Επιτροπής  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 3.1.�ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ�ɃɈ7�(Ⱦʌɻʋʀɷʘʅɲ)� 1868 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στο  τοπογραφικό  διάγραμμα  Τ1  απεικονίζονται  οι  υφιστάμενες  σήμερα  εγκαταστάσεις  Ναυτικού Ομίλου Χαλκίδας με γραφείο, αποδυτήρια, αίθουσα γυμναστικής  (κτίριο Α‐1) και οι  εγκαταστάσεις  –  κτίριο  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  το  οποίο  λειτουργεί  ως  Εστιατόριο  και  Αναψυκτήριο  (κτίριο  Α‐2),  δύο  στεγασμένοι  χώροι  εξυπηρέτησης  αυτού  (υπόστεγα  Β‐Γ),  γραφείο  –  αποδυτήρια  εξυπηρέτησης  ναυταθλητικών  εγκαταστάσεων  του  Ναυτικού  Ομίλου  Χαλκίδας (κτίριο Δ) και ένας στεγασμένος χώρος φύλαξης  σκαφών κανό‐καγιάκ (υπόστεγο Ε).  Α) Εγκαταστάσεις καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος STAVEDO   Κτίριο Α‐1    =  327,47  τμ  Υπόστεγο Β    =   45,00  τμ  Υπόστεγο Γ    =     6,25  τμ  ɇʑʆʉʄʉ�� � =� 378,72�ʏʅ� Β) Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Ναυτικού Ομίλου Χαλκίδας  Κτίριο Α‐2    =   62,16 τμ  Κτίριο Δ    =    31,00 τμ  Υπόστεγο Ε    =   64,75 τμ  ɇʑʆʉʄʉ�� � =� 157,91�ʏʅ� ɇʐʆʉʄɿʃɼ�ɹʃʏɲʍɻ�(Ȱ+Ȳ)�� 536,63�ʏʅ� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ�ɃɈ8�(ɇʉʐɴɳʄɲ)� Στο  τοπογραφικό  διάγραμμα  Τ1  απεικονίζονται  δύο  υφιστάμενα  κτίρια  υγειονομικού  ενδιαφέροντος (κτίριο Α και Β)  Η  υφιστάμενη  δόμηση  προέρχεται  από  τα  δύο  υφιστάμενα  κτίρια,  κατάστημα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος (Κτίριο Α και Β), τα οποία έχουν συνολικό εμβαδόν δόμησης και κάλυψης Ε (Α+Β)=  197,30 τμ .  3.2.�Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉɿ�ʊʌʉɿ�ɷʊʅɻʍɻʎ�ʃɲɿ�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ� Στα άρθρα 7 και 8  του Ν. 1577/1985 (Γ.Ο.Κ.) αναφέρονται αναλυτικά το τι προσμετρείται στη  δόμηση και στην κάλυψη. Από αυτό προκύπτει ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί. η ληφθείσα υπ.  αριθμ.  03/15‐07‐2009 Απόφαση της 43ης Συνεδρίασης της ΕΣΑΛ ως εξής:  ɃɈ�7� ȵʅɴɲɷʊʆ�Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʉʑ�Ɉɸʏʌɲɶʙʆʉʐ�Ƀ.Ɉ.��7� 2.627,06 τμ ȵʅɴɲɷʊʆ�ɍɸʌʍɲʀɲʎ�ȷʙʆɻʎ�Ƀ.Ɉ.��7� 2.563,30 τμ Ⱦɳʄʐʗɻ�� 545,00 τμ ȴʊʅɻʍɻ� 545,00 τμ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ� ȴʊʅɻʍɻʎ� ʃɲɿ� ʃɳʄʐʗɻʎ� ɸʋʀ�ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ�ʖɸʌʍɲʀɲʎ�ɺʙʆɻʎ�ʉɿʃʉʋɹɷʉʐ� Π.Κ. 22% (Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ�Ɉʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ)� ɇ.ȴ.0,22 ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 4,50 μ + 1,00 μ για κεκλιμένες στέγες,  τέντες, κλπ Ȱʋʉʍʏɳʍɸɿʎ�ʃʏɿʍʅɳʏʘʆ�ȴ� Μη δεσμευτική απόσταση από όρια  οικοπέδου και μεταξύ τους. Από όριο με θάλασσα ελάχιστη 3,00μ ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ: Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εστιατόρια – Αναψυκτήρια –  Καφετέριες κλπ)  και εγκαταστάσεις ναυταθλητικών δραστηριοτήτων (στέγαστρα – υπόστεγα,  γραφεία και αποθήκες)  ɃɈ�8  ȵʅɴɲɷʊʆ�Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʉʑ�Ɉɸʏʌɲɶʙʆʉʐ�Ƀ.Ɉ.��8� 2.079,02 τμ ȵʅɴɲɷʊʆ�ɍɸʌʍɲʀɲʎ�ȷʙʆɻʎ�Ƀ.Ɉ.��8� 1.933,05 τμ Ⱦɳʄʐʗɻ�� 200,00 τμ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1869 ȴʊʅɻʍɻ� 200,00 τμ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ� ȴʊʅɻʍɻʎ� ʃɲɿ� ʃɳʄʐʗɻʎ� ɸʋʀ�ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ�ʖɸʌʍɲʀɲʎ�ɺʙʆɻʎ�ʉɿʃʉʋɹɷʉʐ� Π.Κ.  11% Σ.Δ. 0,11 ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 4,50 μ + 1,00 μ για κεκλιμένες στέγες,  τέντες, κλπ Ȱʋʉʍʏɳʍɸɿʎ�ʃʏɿʍʅɳʏʘʆ�ȴ� Μη δεσμευτική απόσταση από όρια  οικοπέδου και μεταξύ τους. Από όριο με θάλασσα ελάχιστη 3,00μ ɍʌɼʍɸɿʎ� ɶɻʎ:  Καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  (Εστιατόρια  –  Αναψυκτήρια  –  Καφετέριες)    Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.�51/08/28Ͳ11Ͳ2011� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση ως εξής:   ɃɈ�7� ȵʅɴɲɷʊʆ�Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʉʑ�Ɉɸʏʌɲɶʙʆʉʐ�Ƀ.Ɉ.��7� 2.627,06 τμ ȵʅɴɲɷʊʆ�ɍɸʌʍɲʀɲʎ�ȷʙʆɻʎ�Ƀ.Ɉ.��7� 2.563,30 τμ Ⱦɳʄʐʗɻ�� 545,00 τμ ȴʊʅɻʍɻ� 545,00 τμ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ� ȴʊʅɻʍɻʎ� ʃɲɿ� ʃɳʄʐʗɻʎ� ɸʋʀ�ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ�ʖɸʌʍɲʀɲʎ�ɺʙʆɻʎ�ʉɿʃʉʋɹɷʉʐ� Π.Κ. 22% Σ.Δ. 0,17   (και πρόσθετος συντελεστής δόμησης  0,05 αποκλειστικά και μόνο για τη  νομιμοποίηση υφιστάμενων  στεγάστρων με μέγιστο ύψος 3.5  μέτρα που θα παραμείνουν ανοικτά) ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 4,50 μ + 1,00 μ για κεκλιμένες στέγες,  τέντες, κλπ Ȱʋʉʍʏɳʍɸɿʎ�ʃʏɿʍʅɳʏʘʆ�ȴ� Μη δεσμευτική απόσταση από όρια  οικοπέδου και μεταξύ τους. Από όριο με θάλασσα ελάχιστη 3,00μ ɍʌɼʍɸɿʎ� ɶɻʎ:  Καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  (Εστιατόρια  –  Αναψυκτήρια  –  Καφετέριες κλπ)   και εγκαταστάσεις ναυταθλητικών δραστηριοτήτων  (στέγαστρα – υπόστεγα,  γραφεία και αποθήκες)  ɃɈ�8  ȵʅɴɲɷʊʆ�Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʉʑ�Ɉɸʏʌɲɶʙʆʉʐ�Ƀ.Ɉ.��8� 2.079,02 τμ ȵʅɴɲɷʊʆ�ɍɸʌʍɲʀɲʎ�ȷʙʆɻʎ�Ƀ.Ɉ.��8� 1.933,05 τμ Ⱦɳʄʐʗɻ�� 200,00 τμ ȴʊʅɻʍɻ� 200,00 τμ Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ� ȴʊʅɻʍɻʎ� ʃɲɿ� ʃɳʄʐʗɻʎ� ɸʋʀ�ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ�ʖɸʌʍɲʀɲʎ�ɺʙʆɻʎ�ʉɿʃʉʋɹɷʉʐ� Π.Κ.  11% Σ.Δ. 0,11 ɀɹɶɿʍʏʉ�ʑʗʉʎ� 4,50 μ + 1,00 μ για κεκλιμένες στέγες,  τέντες, κλπ Ȱʋʉʍʏɳʍɸɿʎ�ʃʏɿʍʅɳʏʘʆ�ȴ� Μη δεσμευτική απόσταση από όρια  οικοπέδου και μεταξύ τους. Από όριο με θάλασσα ελάχιστη 3,00μ ɍʌɼʍɸɿʎ� ɶɻʎ:  Καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος  (Εστιατόρια  –  Αναψυκτήρια  –  Καφετέριες)    1870 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα «Αποτύπωση Τμήματος ΧΖ Βορείου Λιμένα Χαλκίδας»,  Αρ. Σχεδίου Τ1, Κλίμακα 1:500, Ημερομηνία Σεπτέμβριος 2011)  Επίσης οι κάθε είδους εργασίας επί των κατασκευών θα πρέπει να συμμορφώνονται στις  υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ& ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ    87) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�10�/23Ͳ02Ͳ2012�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�52ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� Θέμα : ΧΑΛΚΙΔΑ: «Υπαίθριος σταθμός στάθμευσης στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Χαλκίδας».  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα  με  τις  Δ/ξεις  της  παρ.  2ε,  άρθρου  δέκατου  ένατου  Ν.  2932/2001  (ΦΕΚ  145Α),  αρμοδιότητα  της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και    ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης  (Master Plan) των λιμένων, με τα οποία  θα  καθορίζονται  ʏɲ� ʅɹɶɿʍʏɲ� ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɲ� ʊʌɿɲ� ʏɻʎ� ȷʙʆɻʎ� ȿɿʅɹʆɲ,� οι  επιτρεπόμενες  προσχώσεις, ʉɿ�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του  λιμένα’.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� x Το αρ. πρωτ.8322.52/05/11/20‐07‐2011 ΦΕΣ ΥΠΑΑΑΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΟΛΕΛ  x Το αρ. πρωτ. Φ124/645/05‐07‐2011 έγγραφο Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Ευβοίας  x Το αρ. πρωτ. 1281/25‐07‐2011 έγγραφο διευκρινιστικό του Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας  x Το  αρ.  πρωτ.  8216/93/11/02‐09‐2011  έγγραφο  ΥΠΑΑΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ,  για  συμπληρωματικά  στοιχεία  x Το αρ. πρωτ. 3412.1/21/2011/08‐09‐2011  έγγραφο Λιμ. Αρχής Χαλκίδας,   x Το αρ. πρωτ. 8216/138/11/14‐11‐11  έγγραφο ΥΠΑΑΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ, διαβίβαση τεύχους στα  μέλη της ΕΣΑΛ   3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Ο  παραχωρούμενος  χώρος  αρμοδιότητας  ΛΤΧ,  ο  οποίος  οριοθετείται  από  τα  στοιχεία  του  συνημμένου  τοπογραφικού  σχεδίου  με  υπογεγραμμένη  έγκριση  από  το  Υπουργείο  Συγκοινωνιών    αποτελεί  τμήμα  της  χερσαίας  Ζώνης    Λιμένα  και  βρίσκεται  εκτός  πόλεως  Χαλκίδας.   Ο χώρος στάθμευσης ανατολικά συνορεύει   με τη θάλασσα  (Β. Ευβοϊκό), Βόρεια με την πλάζ  Αστέρια  (ιδιοκτησίας Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας), Δυτικά με ελεύθερο χώρο ΧΖ Λιμένος και  νότια  με  κόμβο  της  Λεωφόρου Μακαρίου  που  αποτελεί  την  είσοδο  και  έξοδο  εισερχομένων  αυτοκινήτων στο χώρο στάθμευσης.   Στο  χώρο  προβλέπεται  η  τοποθέτηση  υπό  γωνία  45ο  των  οχημάτων  με  αποτέλεσμα  να  δημιουργούνται  43  θέσεις  στάθμευσης.  Η  λειτουργία  ως  χώρου  ελεγχόμενης  στάθμευσης   διασφαλίζει  την  εύρυθμη  λειτουργία  του  λιμένα,  την  ομαλή  διέλευση  πεζών  και  οχημάτων  δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση του χώρου μέσω της καθαριότητας , της καλαισθησίας και  της ασφάλειας της ΧΖ λιμένα.  Ο  χώρος  από  κατασκευής  του  εδώ  και  50  έτη  χρησιμοποιείται  για  την  εξυπηρέτηση  της  λιμενικής  εγκατάστασης  ως  χώρος  στάθμευσης  οχημάτων  και  υπάρχουν  ήδη  προεγκατεστημένες  ηλεκτρολογικές  εγκαταστάσεις  φωτισμού  από  το  Λιμενικό  Ταμείο  Χαλκίδας. Εντός του χώρου κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση προκατασκευασμένου φορητού  οικίσκου τύπου ISOBOX συνολικής επιφάνειας 7,5τ.μ., ο οποίος λειτουργεί ως γραφείο κίνησης.   ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1871 Για  την  εν  λόγω  έκταση  όπως  αποτυπώνεται  στο  συνημμένο  τοπογραφικό  διάγραμμα  προτείνεται  να  οριστεί  χρήση  γης  ως  χώρος  στάθμευσης  αυτοκινήτων.  Με  τον  τρόπο  αυτό  διασφαλίζεται η συνέχεια λειτουργίας του χώρου για το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε,  ενώ παράλληλα αποτρέπεται το ενδεχόμενο άλλου τύπου δραστηριότητας εντός της Χερσαίας  Ζώνης Λιμένα.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.�52/10/23Ͳ02Ͳ2012� Εγκρίνεται  η  ανωτέρα  πρόταση,  όπως  φαίνεται  και  στο  σχ.  «Τοπογραφικό  Διάγραμμα  –  Κυκλοφοριακή  Διάταξη,  ημ.    Αύγουστος  2010,    κλ.: 1:200,  του  Διπλ.  Αρχιτέκτονα Μηχανικού  Σπ.Μπούρα»,  με την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε κατασκευή κινητή ή σταθερή θα τύχει της  έγκρισης των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ& ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ      88) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/27Ͳ07Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�34ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (MASTER PLAN) Λιμένα Ν. Μουδανιών – Προμελέτη   Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (επανεξέταση).  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα  με  τις  Δ/ξεις  της  παρ.  2ε,  άρθρου  δέκατου  ένατου  Ν.  2932/2001  (ΦΕΚ  145Α),  αρμοδιότητα  της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης (Master�Plan)�των λιμένων, με τα οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα  επιτρεπόμενα  όρια  της  Ζώνης  Λιμένα ,  οι  επιτρεπόμενες  προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του  λιμένα’.  Σύμφωνα με τις Δ/ξεις παρ. 3, άρθρου 35 Ν. 3153/03 (Α΄ 153/19‐06‐2003), για την ɹʃɷʉʍɻ�ʏɻʎ  ɲʋʊʔɲʍɻʎ� ʋʌʉɹɶʃʌɿʍɻʎ� ʖʘʌʉɽɹʏɻʍɻʎ  όλων  των  λιμενικών  έργων,  που  προβλέπεται  από  το  άρθρο 14  παρ. 2  (γ)  του Ν. 2971/2001,  όπως αυτή αντικαταστάθηκε από  την προκαταρκτική  περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο  6, παρ. 3  του Ν. 3010/2002,  απαιτείται  σύμφωνη  γνώμη  της  κατά  το  άρθρο  δέκατο  ένατο  του  Ν.  2932/2001,  Επιτροπής  Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Η σύμφωνη γνώμη αυτή υποκαθιστά  τις  γνωμοδοτήσεις  των συναρμοδίων υπηρεσιών, που προβλέπονται στο άρθρο  14 παρ. 2  του Ν. 2971/2001 και  κατά τη διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� x 01/05Ͳ12Ͳ06� Ȱʋʊʔɲʍɻ� 22ɻʎ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ� ȵɇȰȿ  ‐  Επαναπροσδιορισμός  του  σχεδιασμού  /  προγραμματισμού έργων λιμενικών έργων λιμενικών υποδομών  (Μέτρο 7.1 ΕΠ – ΟΑΛΛΑΑ)  και  προτάσεις  μελετών  για  προετοιμασία  λιμενικών  έργων  που  προτείνονται  να  συγχρηματοδοτηθούν  κατά  την Δ΄ προγραμματική περίοδο  (Δ΄ΚΠΣ)  ‐ Προτάσεις Μελετών  για  προετοιμασία  έργων  Δ΄ΚΠΣ  από  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΛΕΕΑ  (Δ4)  (ȿɿʅɹʆɲʎ� Ɂɹʘʆ� ɀʉʐɷɲʆɿʙʆ� –� ɀɸʄɹʏɻ� ɸʋɹʃʏɲʍɻʎ� ʋʌʉʍɼʆɸʅʉʐ� ʅʙʄʉʐ� ʃɲɿ� ɹʌɶʘʆ� ɴɸʄʏʀʘʍɻʎ� ʏɻʎ� ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ� ʏɻʎ� ɸʋɿɴɲʏɿʃɼʎ� ʃɲɿ� ɸʅʋʉʌɿʃɼʎ� ʃʀʆɻʍɻʎ� ʍʃɲʔʙʆ� ʏʉʐ� ʄɿʅɹʆɲ� –� ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ� ɹʌɶʉʐ� ʅɸʄɹʏɻʎ� 500.000�€�Ͳ�ɸʃʏʀʅɻʍɻ�ʃʊʍʏʉʐʎ�ɹʌɶʉʐ�7.000.000�€).  x 941ʉɿʃ./18Ͳ09Ͳ06�ɹɶɶʌɲʔʉ�ȿ.�Ɉ.�ɍɲʄʃɿɷɿʃɼʎ ‐ Υποβολή μελέτης Master Plan του Λιμένα Ν.  Μουδανιών.  x 12397/22Ͳ09Ͳ06� ȶɶɶʌɲʔʉ� ȴ.� ɀʉʐɷɲʆɿʙʆ  προς  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ  –  Αποστολή  ΠΠΕ  του  Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Ν. Μουδανιών.  1872 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x 107972/13Ͳ10Ͳ06� ȶɶɶʌɲʔʉ� ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȴɅ/ȵɉɅȵ� προς  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ� –� Διαβίβαση  ΠΠΕ  για περαιτέρω προώθηση στην ΕΣΑΛ  x 8216/160/06/20Ͳ10Ͳ06�ȶɶɶʌɲʔʉ�ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ�προς ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΓΔΣΕ /ΔΛΕ&ΕΑ(Δ4)  – Διαβίβαση μελέτης σε ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ4.  x 8216/161/06/23Ͳ10Ͳ06� ȶɶɶʌɲʔʉ� ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ� προς  Λ.Τ.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ� –� Αίτημα  υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.  x 2141/150/06/26Ͳ10Ͳ06� Ȱʆɲʔʉʌɳ� ɉʋʉʄɿʅɸʆɲʌʖɸʀʉʐ� Ɂ.� ɀʉʐɷɲʆɿʙʆ  –  Υπηρεσιακές  απόψεις.  x 8216/162/06/27Ͳ10Ͳ06� ȶɶɶʌɲʔʉ� ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ� Ȱ–� Αποστολή  μελέτης  (ΠΠΕ)  προς  ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ4, ΥΠ.ΤΟΥΡ.ΑΝ/Δ/νση Τουρ. Λιμένων, ΥΠΠΟ/ΓΔΑΜΚΤΕ.  x ȸ� ɲʋʊ� 04Ͳ12Ͳ2006� ȵʋɿʍʏʉʄɼ� Ƀʅɳɷɲʎ� ɀɸʄɹʏɻʎ� � (ɇʋ.� ɍʌɿʍʏʊʋʉʐʄʉʎ� –� Ȱʆɲʍʏɲʍʀɲ� ɍɲʏɺɻʆɿʃʉʄɳʉʐ)�–�Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων.  x 8216/189/06/14Ͳ12Ͳ06� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ� Ȱ� –� Αποστολή  συμπληρωματικών  στοιχείων προς τα μέλη της ΕΣΑΛ.  x ɉɅɅɃ/ȳȴȰɀɈȵ/108026/2666/18Ͳ12Ͳ06� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉɅɅɃ/ȳȴȰɀɈȵ� –� Διαβίβαση  σε  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  των  εγγράφων α)  Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων  Κεντρικής Μακεδονίας  (3070/05‐12‐2006),  β)  ΙΣΤ  Εφορείας Προϊστορικών  και  Κλασικών Αρχαιοτήτων  (15263/12‐ 12‐06) και γ) 10ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (7338/14‐12‐2006)  x ȴ4ɶ/5590/Ɍ50/ɀ/22Ͳ12Ͳ06� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ(ȴ4)� προς  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ�–�Παρατηρήσεις  του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΓΔΣΕ/ΔΛΕ&ΕΑ  (Δ4)  αναφορικά με  τη  Μελέτη Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) λιμένα Ν. Μουδανιών.� x 8216/191/06/28Ͳ12Ͳ06� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ� προς  Λ.Τ.  Χαλκιδικής  –  Διαβίβαση  εγγράφου  παρατηρήσεων  ΥΠΕΧΩΔΕ  επί  του  Προγραμματικού  Σχεδίου  λιμένα  Ν.  Μουδανιών.  x Ɍ4/3/5363/15Ͳ01Ͳ07� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉɅɅɃ/ȵʔʉʌɸʀɲʎ� ȵʆɲʄʀʘʆ� Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ  –  Η  Εφορεία  Εναλίων  Αρχαιοτήτων  δεν  έχει  καταρχήν  αντίρρηση  για  την  εφαρμογή  της  ΠΠΕ  υπό  προϋποθέσεις.  x ȸ� ɲʋʊ� 24Ͳ01Ͳ2007� ȵʋɿʍʏʉʄɼ� Ƀʅɳɷɲʎ� ɀɸʄɹʏɻʎ� � (ɇʋ.� ɍʌɿʍʏʊʋʉʐʄʉʎ� –� Ȱʆɲʍʏɲʍʀɲ� ɍɲʏɺɻʆɿʃʉʄɳʉʐ)�–�Αποστολή Συμπληρωματικών Στοιχείων.  x ȴ4ɶ/1598/Ɍʏɸʖʆ.ɉʋʉʍʏ.ɀɸʄ./25Ͳ04Ͳ07� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ(ȴ4)  προς  Λιμενικό Ταμείο Ν. Χαλκιδικής� x Ȱʌʀɽ.�02/21Ͳ06Ͳ07�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ȵɇȰȿ�–�Δεν εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση,  λόγω έλλειψης  στοιχείων  τεκμηρίωσης  σε  σχέση  με  το  μέγεθος  των  έργων,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  κινήσεις πλοίων ανθρώπων και αγαθών (σημερινές και μελλοντικές), όπως παρουσιάζονται  στη  μελέτη.  Επίσης,  στη  συγκεκριμένη  πρόταση,  δεν  τεκμηριώνεται  η  δυνατότητα  επαρκούς κυκλοφοριακής σύνδεσης  του προτεινόμενου λιμένα με  το  τοπικό και  το κύριο  μεταφορικό δίκτυο (οδικοί – σιδηροδρομικοί άξονες) της περιοχής. �� x ȴ4/3021/Ɍ.ȵɇȰȿ/ɇʖɸʏ.2991/13Ͳ07Ͳ07�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ(ȴ4)� 3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 3.1�ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɲ�ɹʌɶɲ� Η υφιστάμενη οργάνωση και δομή των υπαρχόντων εγκαταστάσεων αναλύεται ως εξής:  ȸ� ɸʀʍʉɷʉʎ� ʏʉʐ� ʄɿʅɹʆɲ  βρίσκεται  στην  δυτική  πλευρά  από  όπου  διέρχεται  και  η  κύρια  οδός  πρόσβασης  προς  τις  λιμενικές  εγκαταστάσεις.  Παραπλεύρως  της  εισόδου  και  προς  δυσμάς,  είναι εγκαταστημένο το ʔʐʄɳʃɿʉ�ɸɿʍʊɷʉʐ�ʅɸ�ʏʉ�ʃʐʄɿʃɸʀʉ.  ȸ�ʉɷʊʎ�ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ προς το λιμένα καταλήγει στον ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ�ʋʌʉʍɼʆɸʅʉ�ʄɿʅɸʆʉɴʌɲʖʀʉʆɲ, ο  οποίος  έχει  συνολικό  μήκος  από  την  εξωτερική  πλευρά,  ίσο  με  292� m.  Ο  εν  λόγω  λιμενοβραχίονας  είναι  σε    απόσταση  από  το  απέναντι  τμήμα  του  λιμένα  350� m,  ενώ  το  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1873 εσωτερικό τμήμα του έχει συνολικό μήκος 231�m. Επισημαίνεται ότι ο ελλιμενισμός των πλοίων  στο  συγκεκριμένο  σημείο  δεν  είναι  απόλυτα  ασφαλής  στην  περίπτωση  δυσμενών  καιρικών  συνθηκών.  Στην  αρχή  της  ράμπας  του  υφιστάμενου  λιμενοβραχίονα  και  παραπλεύρως  της  οδού  πρόσβασης προς τον λιμένα, είναι εγκατεστημένη ɽɹʍɻ�ɺʑɶɿʍɻʎ�ʉʖɻʅɳʏʘʆ�ʃɲɿ�ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ,  καθώς και το κτίριο που στεγάζει τα ɶʌɲʔɸʀɲ�ɷɿʉʀʃɻʍɻʎ�ʏʉʐ�ȿɿʅɸʆɿʃʉʑ�Ɉɲʅɸʀʉʐ�ɍɲʄʃɿɷɿʃɼʎ.   Στο  εσωτερικό  τμήμα  του  λιμένα  σχηματίζεται  ʋʌʉʍɼʆɸʅʉʎ� ʅʙʄʉʎ,  ο  οποίος  είναι  χαρακτηρισμένος ως ɺʙʆɻ�ɲʄɿɸʐʏɿʃʉʑ�ʄɿʅɹʆɲ.  Το  συνολικό  μήκος  ακτογραμμής  του  υπάρχοντος  ανατολικού  τμήματος  του  μώλου  που  χρησιμοποιείται από του αλιείς είναι 415�m, ενώ αντίστοιχα του δυτικού τμήματος είναι�165�m.� Το υπόλοιπο τμήμα της δυτικής πλευράς (με συνολικό μήκος ακτογραμμής 385 m) προορίζεται  για  πρόσδεση μικρών σκαφών, μετά την υλοποίηση των σχεδιαζόμενων παρεμβάσεων.  Αναφορικά με τον ȵʅʋʉʌɿʃʊ�ɍɲʌɲʃʏɼʌɲ�ʏʉʐ�ȿɿʅɹʆɲ, με την υφιστάμενη κατάσταση  λιμένα Ν.  Μουδανιών διαθέτει ɷʑʉ�ʌɳʅʋɸʎ�ɶɿɲ�RoͲRo�ʃɲɿ� 200�m�ʋʌʉɴʄɼʏɲ�ʅɸ�ɴɳɽʉʎ�ɸʅʋʉʌɿʃʉʑ�ʄɿʅɹʆɲ� 6� –� 9�m.  Τα  βασικά  είδη  των  διακινούμενων  εμπορευμάτων  είναι  σιτηρά ,  ξυλεία,  σίδερα,  λιπάσματα, σάλτσες και γενικό φορτίο.  Αναφορικά με  τον Ȱʄɿɸʐʏɿʃʊ� � ɍɲʌɲʃʏɼʌɲ� ʏʉʐ�ȿɿʅɹʆɲ,  το  αλιευτικό  καταφύγιο  έχει ωφέλιμο  βάθος 3 m και 700 m κρηπίδωμα για Α/Κ σκάφη. Σύμφωνα με την πρόταση, οι εγκαταστάσεις  δεν  επαρκούν  για  την  εξυπηρέτηση  των  αλιευτικών  σκαφών,  ιδίως  κατά  τη  διάρκεια  των  καλοκαιρινών μηνών, όπου πολλοί επιπλέον κάτοχοι αλιευτικών σκαφών τύπου γρι‐γρι , καθώς  και  πληθώρα  ερασιτεχνών  αλιέων  ζητούν  εξυπηρέτηση  από  τις  υπόψη  λιμενικές  εγκαταστάσεις.  Αναφορικά  με  τον  ȵʋɿɴɲʏɻɶʊ� ɍɲʌɲʃʏɼʌɲ� ʏʉʐ� ȿɿʅɹʆɲ,  κατά  το  παρελθόν,  διακινούνταν  επιβατικό κοινό που εξυπηρετούνταν από τη γραμμή του Ιπτάμενου Δελφινιού που εκτελούσε  το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Μουδανιά – Σποράδες. Η εν λόγω σύνδεση έχει διακοπεί. Έχει  εγκριθεί και αναμένεται να λειτουργήσει μόλις εξασφαλιστεί η ύπαρξη της αναγκαίας λιμενικής  υποδομής  (ράμπα  επιβατικών  πλοίων)  και  μία  επιπλέον  θαλάσσια  γραμμή  επικοινωνίας  Μουδανιά  –  Σποράδες  –  Κύμη.  Η  εν  λόγω  θαλάσσια  γραμμή  θα  πραγματοποιείται  με  Επιβατηγό – Οχηματαγωγό πλοίο τύπου Ferry Boat.  Αναφορικά  με  τον  Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃʊ� ɍɲʌɲʃʏɼʌɲ� ʏʉʐ� ȿɿʅɹʆɲ,  σύμφωνα  με  τη  μελέτη,  υφίσταται  χωροθετημένη περιοχή ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος  Λιμενικών  Εγκαταστάσεων  Σκαφών  Αναψυχής  (ȵ.ɇɉ.ȿ.Ȱ.).  Συγκεκριμένα  ο  λιμένας  των Νέων  Μουδανιών έχει επιλεγεί ως «Θέση Διαμορφώσεως Νέας Ζώνης Αναψυχής εντός Υφισταμένων  Λιμενικών Εγκαταστάσεων».  3.2�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ�� Προτείνονται, λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη εγκριθείσες παρεμβάσεις καθώς και τις προοπτικές  ανάπτυξης, οι εξής ζώνες – τμήματα χρήσης του λιμένα:  x Ζώνη εμπορικού λιμένα  x Ζώνη αλιευτικού καταφυγίου  x Ζώνη επιβατικού λιμένα  x Ζώνη καταφυγίου τουριστικών σκαφών (Απ. Χωροθέτησης: ΦΕΚ 731/Δ/08‐07‐05)  x Τμήμα ελλιμενισμού μικρών σκαφών  x Ζώνη ναυταθλητικών εγκαταστάσεων  x Ζώνη κρουαζιεροπλοίων  Το σύνολο  των προτεινόμενων έργων  –  παρεμβάσεων  για  το  λιμένα  των Μουδανιών,  καθώς  και το βαθμό υλοποίησής τους παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Συγκεκριμένα:  ȷʙʆɻ� ɇʖɸɷɿɲɺʊʅɸʆɸʎ�Ʌɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ� Ȳɲɽʅʊʎ�ɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ� 1874 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Επέκταση  σε  ευθεία  240  m  και  διαπλάτυνση  προσήνεμου μώλου (πλάτος 40 m)  Πρόταση Π.Σ.  Δημιουργία  χερσαίας  ζώνης  εμπορικού  λιμένα  (Διαπλάτυνση υφιστάμενου υπήνεμου μώλου)  Πρόταση Π.Σ. ȷʙʆɻ�ȵʅʋʉʌɿʃʉʑ� ȿɿʅɹʆɲ  Κατασκευή  κτιριακών  υποδομών  (στεγάστρου,  κτιρίου διοίκησης και κλειστής αποθήκης)  Πρόταση Π.Σ.  Κατασκευή  κτιρίων  ενδιαίτησης  αλιέων,  αποθήκευσης  εργαλείων,  πώλησης  αλιευμάτων  και πάγου  Πρόταση ΑΛΙΕΙΑ  Η/Μ  εγκαταστάσεις  κτιρίων  αλιευτικού  καταφυγίου  Πρόταση ΑΛΙΕΙΑ  ȷʙʆɻ� Ȱʄɿɸʐʏɿʃʉʑ� Ⱦɲʏɲʔʐɶʀʉʐ  Δημιουργία ιχθυόσκαλας ‐ ιχθυαγοράς  Πρόταση ΑΛΙΕΙΑ  Διαπλάτυνση υφιστάμενου υπήνεμου Α. Μώλου  Πρόταση Π.Σ. ȷʙʆɻ�ȵʋɿɴɲʏɿʃʉʑ� ȿɿʅɹʆɲ  Κατασκευή κτιρίου επιβατικού σταθμού  Πρόταση Π.Σ.  ȷʙʆɻ� Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃʉʑ� Ⱦɲʏɲʔʐɶʀʉʐ  Ελλιμενισμός  103  σκαφών,  Κατασκευή  λειτουργικών κρηπιδωμάτων συνολικού μήκους  228,8  m,  Εγκατάστασης  τριών  πλωτών  προβλητών μήκους 72 ο καθένας, έργα χερσαίας  ζώνης, εκβάθυνση λιμενολεκάνης στα ‐3 m  Έργο  υπό  κατασκευή  ȷʙʆɻ� Ɂɲʐʏɲɽʄɻʏɿʃʙʆ� ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ� Κατασκευή  προσήνεμου  μώλου  μήκους  270 m  από  Φ.Ο.,  επίχωση  θαλάσσιου  τμήματος  συνολικής  έκτασης  3.400 m2,  εγκιβωτισμός  της  επίχωσης  με  κατακόρυφα  μέτωπα  από  Τ.Ο.  συνολικού μήκους 126,50 m  Εγκεκριμένη μελέτη,  έργο προς  δημοπράτηση  Επέκταση μήκους 230 m υπό γωνία ως προς την  ευθεία επέκταση του προσήνεμου μώλου  Πρόταση Π.Σ. ȷʙʆɻ� Ⱦʌʉʐɲɺɸʌʉʋʄʉʀʘʆ� Κατασκευή κτιρίου επιβατικού σταθμού  Πρόταση Π.Σ.  Η  κατασκευή  των  προτεινόμενων  έργων  θα  οργανωθεί  σε  τρεις  φάσεις,  όπως  αναφέρεται  παρακάτω:  1ɻ�Ɍɳʍɻ1� x Επέκταση του προσήνεμου μώλου (Ζώνη κρουαζιεροπλοίων)  x Επέκταση και διαπλάτυνσης προσήνεμου μώλου (Ζώνη εμπορικού λιμένα)  x Κτιριακές υποδομές  2ɻ�Ɍɳʍɻ� x Δημιουργία χερσαίας ζώνης εμπορικού λιμένα  x Κτιριακές υποδομές  3ɻ�Ɍɳʍɻ� x Ζώνη επιβατικού σταθμού  x Κτιριακές υποδομές  Οι εκτιμώμενη χρόνοι κατασκευής ανά φάση είναι:  1ɻ�ʔɳʍɻ: 3‐4 χρόνια   2ɻ�ʔɳʍɻ: 2 χρόνια  3ɻ�ʔɳʍɻ: 2 χρόνια   Τα εξυπηρετούμενα σκάφη ανά φάση και ζώνη χρήσης λιμένα αναφέρονται παρακάτω:  1ɻ�Ɍɳʍɻ� Ζώνη Κρουαζιερόπλοιων      1 κρουαζιερόπλοιο  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1875 Ζώνη Εμπορικού Λιμένα      4 Φ/Γ πλοία  2ɻ�Ɍɳʍɻ� Ζώνη Εμπορικού Λιμένα      1 Φ/Γ πλοίο  3ɻ�Ɍɳʍɻ� Ζώνη Εμπορικού Λιμένα     2 Ε/Γ – Ο/Γ πλοία και 1 Catemaran (υπάρχουν διάφοροι                       συνδυασμοί)  ɇʐʆʉʄɿʃʊ�ʃʊʍʏʉʎ�ʊʄʘʆ�ʏʘʆ�ʔɳʍɸʘʆ�ʏʉʐ�Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃʉʑ�ɇʖɸɷʀʉʐ�ȿɿʅɹʆɲ�Ɂɹʘʆ�ɀʉʐɷɲʆɿʙʆ� Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ�ɹʌɶʉʐ� Σύνολο Α Φάσης 10.527.602,00 Σύνολο Β Φάσης 2.220.630,00 Σύνολο Γ Φάσης 1.501.980,00 ȱɽʌʉɿʍʅɲ 14.250.212,00 Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18% 2.565.038,16 ȱɽʌʉɿʍʅɲ 16.815.250,16 Απρόβλεπτα 9% 1.776.933,30 ȱɽʌʉɿʍʅɲ 18.592.183,46 ΦΠΑ 19% 3.532.514,86 ȳɸʆɿʃʊ�ɇʑʆʉʄʉ 22.124.698,32 ɇʑʆʉʄʉ�ʍɸ�Ȱʃɹʌɲɿɲ�€ 22.124.698,00 Για  λόγους  πληρότητας  αναφέρεται  και  το  κόστος  των  σχεδιαζόμενων  παρεμβάσεων  για  τη  ζώνη του Αλιευτικού Καταφυγίου. Αναλυτικά:  Κτιριακές Υποδομές  Αλιευτικού Καταφυγίου 68.958,00 Η/Μ Εγκαταστάσεις Κτιρίων  Αλιευτικού Καταφυγίου 83.905,50 Ιχθυόσκαλα ‐ Ιχθυαγορά 1.214.148,50 ȱɽʌʉɿʍʅɲ 1.367.012,00 Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18% 246.062,16 ȱɽʌʉɿʍʅɲ 1.613.074,16 Απρόβλεπτα 15% 241.961,12 ȱɽʌʉɿʍʅɲ 1.855.035,28 ΦΠΑ 19% 352.456,70 ȳɸʆɿʃʊ�ɇʑʆʉʄʉ 2.207.491,99 ɇʑʆʉʄʉ�ʍɸ�Ȱʃɹʌɲɿɲ�€ 2.207.492,00 Η  περιοχή  επέμβασης  οργανώνεται  σε  πέντε  (05)  οικοδομικά  τετράγωνα  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ  ΣΧΕΔΙΟ  (MASTER PLAN) ΛΙΜΕΝΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ,  Σχέδιο:  Συνολική Διάταξη Έργων, Αρ.  Σχ.: 2,  Ηερ/νία: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007, Κλ:1:1000).  ɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁȵɇ�ɍɆȸɇȵȻɇ�ȳȸɇ,�ɃɆɃȻ�ȾȰȻ�ɅȵɆȻɃɆȻɇɀɃȻ�ȴɃɀȸɇȸɇ�ȰɁȰ�ȿȻɀȵɁȻȾȸ� ɅȵɆȻɃɍȸ�ɇɈɃ�ȿȻɀȵɁȰ�Ɂ.�ɀɃɉȴȰɁȻɏɁ� Ʌɸʌɿʉʖɼ� ȵʅɴɲɷʊʆ� (ʅ2)� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆ ɻ�ʃɳʄʐʗɻ� (ʅ2)� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆ ɻ�ɷʊʅɻʍɻ� (ʅ2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ɇʐʆʏ.�Ⱦɳʄʐʗɻʎ� (ɀɹɶɿʍʏɻ� Ⱦɳʄʐʗɻ�ʅ2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ɇʐʆʏ.�ȴʊʅɻʍɻʎ� (ɀɹɶɿʍʏɻ� ȴʊʅɻʍɻ�ʅ2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉ� ʅɹɶɿʍʏʉ� ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉ� ʑʗʉʎ�(ʅ)� Ο.Τ. 1.  Ζώνη  Κρουαζεροπλοί ων  6.307,99  480  480  0,3  (1.892,40)  0,2  (1.261,60)  8,00  1876 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ. 2  Ζώνη Εμπορικού  Λιμένα  25.353,4 9  480  1.310  0,3  (7.606,05)  0,1  (2.535,35)  8,00  Ο.Τ. 3   Ζώνη  Αλιευτικού  Καταφυγίου  15.871,4 6  495  495  0,3  (4.761,44)  0,1  (1.587,15)  8,00  Ο.Τ. 4   Ζώνη  Επιβατικού  Λιμένα  14.206,5 3  480  480  0,3  (4.261,96)  0,1  (1.420,65)  8,00  Ο.Τ. 5   Τμήμα  Ελλιμενισμού  μικρών σκαφών  2.963,30  ‐  ‐  0,3  0,2  8,00  3.3.�Ʌʌʉʅɸʄɹʏɻ�Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ�ȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ� Έχει  υποβληθεί  παράλληλα  με  το  Προγραμματικό  Σχέδιο  (Master  Plan)  Λιμένα  Νέων  Μουδανιών η αντίστοιχη Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Στην υποβληθείσα μελέτη,  σχεδιάζεται  ένα σύνολο παρεμβάσεων για  τον  εκσυγχρονισμό και  αναβάθμιση των υποδομών του λιμένα όσων και της ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων  υπηρεσιών του, ώστε ο λιμένας των Νέων Μουδανιών να ενταχθεί με ανταγωνιστικούς όρους  στο εθνικό λιμενικό σύστημα.  Από  τον  μελετητή  της  υποβληθείσας  μελέτης  κ.  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ  Σπυρίδων,  κατατέθηκε  στην  Επιτροπή  νέα  πρόταση  παρεμβάσεων  ανά  περιοχή  λιμένα  (Σχέδιο:  Συνολική  Διάταξη  Έργων,  Αρ.  Σχ.  2,  Κλίμακα:1:1000,  Ημ/νία:  25‐07‐2007)  η  οποία  αποτυπώνεται  στον  πίνακα  που  ακολουθεί:  Ζώνη  ɇʖɸɷɿɲɺʊʅɸʆɸʎ�Ʌɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ�(ɲʆɲʅʉʌʔʘʅɹʆɻ� ʋʌʊʏɲʍɻ)� Ȳɲɽʅʊʎ�ɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ� ȵʋɹʃʏɲʍɻ� 470m� ʏʉʐ� ʋʌʉʍɼʆɸʅʉʐ� ʅʙʄʉʐ� (240�m� ʍɸ� ɸʐɽɸʀɲ�ʅɸ�ɷɿɲʋʄɳʏʐʆʍɻ�ʍʏɲ�40�m,�230�m�ʐʋʊ�ɶʘʆʀɲ� ʘʎ� ʋʌʉʎ� ʏɻʆ� ɸʐɽɸʀɲ� ɸʋɹʃʏɲʍɻ� ʏʉʐ� ʋʌʉʍɼʆɸʅʉʐ� ʅʙʄʉʐ)� Πρόταση Π.Σ.  Δημιουργία  χερσαίας  ζώνης  εμπορικού  λιμένα  (Διαπλάτυνση υφιστάμενου υπήνεμου μώλου)  Πρόταση Π.Σ.  ȷʙʆɻ� ȵʅʋʉʌɿʃʉʑ� ȿɿʅɹʆɲ  Κατασκευή  κτιριακών  υποδομών  (στεγάστρου,  κτιρίου διοίκησης και κλειστής αποθήκης)  Πρόταση Π.Σ.  Κατασκευή κτιρίων ενδιαίτησης αλιέων, αποθήκευσης  εργαλείων, πώλησης αλιευμάτων και πάγου  Πρόταση ΑΛΙΕΙΑ  Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων αλιευτικού καταφυγίου  Πρόταση ΑΛΙΕΙΑ  ȷʙʆɻ� Ȱʄɿɸʐʏɿʃʉʑ� Ⱦɲʏɲʔʐɶʀʉʐ  Δημιουργία ιχθυόσκαλας ‐ ιχθυαγοράς  Πρόταση ΑΛΙΕΙΑ  Διαπλάτυνση υφιστάμενου υπήνεμου Α. Μώλου  Πρόταση Π.Σ. ȷʙʆɻ� ȵʋɿɴɲʏɿʃʉʑ� ȿɿʅɹʆɲ  Κατασκευή κτιρίου επιβατικού σταθμού  Πρόταση Π.Σ.  ȷʙʆɻ� Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃʉʑ� Ⱦɲʏɲʔʐɶʀʉʐ  Ελλιμενισμός  103  σκαφών,  Κατασκευή  λειτουργικών  κρηπιδωμάτων  συνολικού  μήκους  228,8  m,  Εγκατάστασης τριών πλωτών προβλητών μήκους 72 ο  καθένας,  έργα  χερσαίας  ζώνης,  εκβάθυνση  λιμενολεκάνης στα ‐3 m  Έργο  υπό  κατασκευή  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1877 ȷʙʆɻ� Ɂɲʐʏɲɽʄɻʏɿʃʙʆ� ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ� Κατασκευή  προσήνεμου  μώλου  μήκους  270 m  από  Φ.Ο.,  επίχωση  θαλάσσιου  τμήματος  συνολικής  έκτασης  3.400  m2,  εγκιβωτισμός  της  επίχωσης  με  κατακόρυφα  μέτωπα  από  Τ.Ο.  συνολικού  μήκους  126,50 m  Εγκεκριμένη μελέτη,  έργο προς  δημοπράτηση  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η πρόταση για χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης,  τροποποιείται ως εξής:  ɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁȵɇ�ɍɆȸɇȵȻɇ�ȳȸɇ,�ɃɆɃȻ�ȾȰȻ�ɅȵɆȻɃɆȻɇɀɃȻ�ȴɃɀȸɇȸɇ�ȰɁȰ�ȿȻɀȵɁȻȾȸ� ɅȵɆȻɃɍȸ�ɇɈɃ�ȿȻɀȵɁȰ�Ɂ.�ɀɃɉȴȰɁȻɏɁ�(ɲʆɲʅʉʌʔʘʅɹʆɻ�ʋʌʊʏɲʍɻ)� Ʌɸʌɿʉʖɼ� ȵʅɴɲɷʊʆ� (ʅ2)� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ� ʃɳʄʐʗɻ�(ʅ2)� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ� ɷʊʅɻʍɻ�(ʅ2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ɇʐʆʏ.�Ⱦɳʄʐʗɻʎ� (ɀɹɶɿʍʏɻ� Ⱦɳʄʐʗɻ�ʅ2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ� ɇʐʆʏ.�ȴʊʅɻʍɻʎ� (ɀɹɶɿʍʏɻ� ȴʊʅɻʍɻ�ʅ2)� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉ� ʅɹɶɿʍʏʉ� ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉ� ʑʗʉʎ�(ʅ)� Ο.Τ. 1  Ζώνη  Εμπορικού  Λιμένα  37.636,67  1.310  1.310  0,3  (11.291,00)  0,1  (3.763,67)  8,00  Ο.Τ. 2   Ζώνη  Αλιευτικού  Καταφυγίου  15.871,46  495  495  0,3  (4.761,44)  0,1  (1.587,15)  8,00  Ο.Τ. 3   Ζώνη  Επιβατικού  Λιμένα  14.206,53  480  480  0,3  (4.261,96)  0,1  (1.420,65)  8,00  Ο.Τ. 4  Τμήμα  Ελλιμενισμού  μικρών σκαφών  2.963,30  ‐  ‐  0,3  0,2  8,00  Η  εκπρόσωπος  Δημοσίων  Έργων  του  ΥΠΕΧΩΔΕ,  ΑΛΚΑΛΑΪ‐ΚΥΡΙΑΚΟΥ  Τίλντα,  ενημέρωσε  της  Επιτροπή ότι, προϋπόθεση για την προώθηση της μελέτης που είναι ενταγμένη στο ΕΠ‐ΟΑΛΑΑ  είναι η προηγούμενη έγκριση του Master Plan και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης  της  Προκαταρκτικής  Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης  και  Αξιολόγησης  με  της  έκδοση  σχετικής  Απόφασης.  Επίσης,  θα  απαιτηθεί  η  επανεξέταση  του  αντικειμένου  που  θα  μελετηθεί ,  λαμβάνοντας  υπόψη  το  εγκεκριμένο  Master  Plan,  τους  διαθέσιμους  πόρους  και  τους  ανελεστικούς περιορισμούς εκπόνησης της μελέτης.   Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�01/27Ͳ07Ͳ2007�� Εγκρίνεται  ομόφωνα  η  ανωτέρω  πρόταση  (στην  τελική  της  μορφή)  με  τις  παρακάτω  παρατηρήσεις:  α. Για τη βελτίωση της λειτουργικότητας κατά τη φάση εκπόνησης των μελετών, να καταβληθεί  προσπάθεια  βελτίωσης  της  εισόδου  της  εξωτερικής  λιμενολεκάνης  με  πιθανή  αλλαγή  προσανατολισμού και γεωμετρικών στοιχείων του υπήνεμου και  της  τελικής απόληξης του  προσήνεμου  μόλου,  με  διασφάλιση  αντίστοιχων  βαθών  με  τα  υφιστάμενα  εντός  της  (εξωτερικής)  λιμενολεκάνης,  λαμβάνοντας  υπόψη  και  τα  πορίσματα  μελέτης  κυματικής  διείσδυσης.  β. Να εξεταστεί η δυνατότητα βελτίωσης της οδικής πρόσβασης του εμπορικού λιμένα με τις  περιφερειακές οδικές αρτηρίες, για τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των υφισταμένων  και μελλοντικών αναγκών.  γ.  Σε  επόμενη φάση,  να  μελετηθεί  διεξοδικά  το  θέμα  της  ανανέωσης  των  υδάτων  εντός  της  εσωτερικής  λιμενολεκάνης  και  των  ναυταθλητικών  εγκαταστάσεων  με  ενδεχόμενες  τροποποιήσεις στο σχεδιασμό του έργου.  1878 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    89) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�03/23Ͳ02Ͳ2012�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�52ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.� Θέμα : ΜΑΡΜΑΡΑΣ: ΠΠΕ  του έργου: «Ολοκλήρωση λιμένα Μαρμαρά Ν.Α. Χαλκιδικής».   1.�Ȱʆɲʔʉʌɳ�ʍʖɸʏɿʃɼʎ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ�–�ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις παρ. 3, άρθρου 35 Ν. 3153/03 (Α΄ 153/19‐06‐2003), για την έκδοση της  απόφασης  προέγκρισης  χωροθέτησης  όλων  των  λιμενικών  έργων,  που  προβλέπεται  από  το  άρθρο 14  παρ. 2  (γ)  του Ν. 2971/2001,  όπως αυτή αντικαταστάθηκε από  την προκαταρκτική  περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο  6, παρ. 3  του Ν. 3010/2002,  απαιτείται  σύμφωνη  γνώμη  της  κατά  το  άρθρο  δέκατο  ένατο  του  Ν.  2932/2001,  Επιτροπής  Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Η σύμφωνη γνώμη αυτή υποκαθιστά  τις  γνωμοδοτήσεις  των συναρμοδίων υπηρεσιών, που προβλέπονται στο άρθρο  14 παρ. 2  του Ν. 2971/2001 και  κατά τη διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Ο Ν. Μαρμαράς αποτελεί έναν αξιόλογο τουριστικό κόμβο στην κεντρική Χαλκιδική. Στο λιμένα  Μαρμαρά ελλιμενίζεται σημαντικός αριθμός αλιευτικών και μικρών  τουριστικών σκαφών. Με  την παρούσα μελέτη προτείνεται  η βελτίωση του υπάρχοντος λιμένα.  3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� 1. Το υπ΄ αριθμ. 199761/05‐09‐2011 έγγραφο ΥΠΕΚΑ/ΓΔΠ/ΕΥΠΕ διαβίβαση ΠΠΕ.  2. Το  υπ΄αριθμ.8216/102/11/09‐09‐2011  έγγραφο  ΥΠΑΑΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  για  απόψεις  από  τη  Λιμενική Αρχή και συμπληρωματικά στοιχεία.  3. Το  υπ  αριθμ.  14199/01‐11‐2011  έγγραφο  Υπ.  Πολ.  και  Τουρισμού/Γεν.  Γρ.  Τουρισμού/Δ/νση Τουριστικών Λιμένων.  4. Το  υπ΄αριθμ.  18182/07‐11‐2011  έγγραφο  Δήμου  Σιθωνίας,  αποστολή  συμπληρωματικών  στοιχείων.  5. Το υπ΄αριθμ. 8216/148/11/02‐12‐2011 έγγραφο ΥΠΑΑΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  για  διευκρινήσεις.  6. Το υπ΄αριθμ. 8221.Τ.75/03/11/2578/09‐12‐2011 έγγραφο ΥΠτΠ,  απόψεις από τη Λιμενική  Αρχή Ν.    Μουδανιών  7. Το  υπ΄αριθμ.  19815/28‐12‐2011  έγγραφο  Δήμου  Σιθωνίας,  αποστολή  συμπληρωματικών  στοιχείων.  8. Το  υπ΄αριθμ. 8216/02/12/04‐01‐2012  έγγραφο  ΥΠΑΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ,  αποστολή  μελέτης  στα  μέλη.  9. Το υπ΄αριθμ. 204942/14‐12‐2011 έγγραφο ΥΠΕΚΑ/ΓΔΠ/ΕΥΠΕ, διευκρινήσεις  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� ɉʔɿʍʏɲʅɹʆɻ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ� Ο  λιμένας  περιλαμβάνει  το  δυτικό  λιμενοβραχίονα    μήκους    50m  περίπου,  τον  ανατολικό  λιμενοβραχίονα  μήκους 85m έναν μικρότερο εσωτερικό προβλήτα ανατολικά μήκους 50m. Στο  μέσο του όρμου υπάρχει επίσης προβλήτας διαστάσεων  80*30m,  o οποίος εξυπηρετεί μικρά  τουριστικά  κρουαζιερόπλοια  και  αποτελεί  χώρο  πολιτιστικών  εκδηλώσεων.  Τα  υφιστάμενα  κρηπιδώματα βρίσκονται στη δυτική πλευρά του.  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɲ�ɹʌɶɲ� Τα    έργα  βελτίωσης  του  υπάρχοντος  λιμένα  περιλαμβάνουν    όπως  φαίνεται  και  στο  σχέδιο  «οριζοντιογραφία  προτεινόμενων  έργων»,    με  αρ.  σχ.ΠΕΡ  ‐1,κλ.:1:1000  ημ.Φερβρουάριος  2011,της ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Σ.  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. τα εξής:  1. Διαπλάτυνση και επέκταση δυτικού  λιμενοβραχίονα  2. Διαπλάτυνση και επέκταση  ανατολικού λιμενοβραχίονα  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1879 3. Εγκατάσταση δυο πλωτών προβλητών  4. Επέκταση κεντρικού προβλήτα  5. Ανάπλαση παραλιακής ζώνης  Ειδικότερα  τα  προτεινόμενα  έργα  συνίστανται  στη  διαπλάτυνση  του  υφιστάμενου  δυτικού  λιμενοβραχίονα  κατά  4.00m  και  στη  συνέχεια  επέκταση  κατά    100.00m  με  πλάτος  8.00m,  διαπλάτυνση στον υφιστάμενο ανατολικό λιμενοβραχίονα για 70m και στη συνέχεια υπό γωνία  135οεπέκταση  κατά  90m,      την  τοποθέτηση  δυο  πλωτών  προβλητών  μήκους    80.00m  και  65.00m αντίστοιχα, την επέκταση του κεντρικού   προβλήτα κατά 10,00m σε   πλάτος  50.00m.  Επίσης  ανατολικότερα  θα  κρηπιδωθεί  τμήμα  50.00m.    Ακόμα    προτείνεται  ανάπλαση  της  παραλιακής ζώνης με την κατασκευή παράλληλης  με την ακτή πεζογέφυρας επί πασσάλων τη  διαπλάτυνση  του παραλιακού  κρηπιδώματος  στα ανατολικά  του  κεντρικού προβλήτα,  καθώς  και  κατασκευή  τεσσάρων  αποβαθρών  για  περιστασιακό  ελλιμενισμό    και  την  επέκταση  του  υπήνεμου ανατολικού προβλήτα.  Επίσης  για  τη  ζώνη αλιεευτικών  σκαφών  (Α΄΄‐Β΄΄‐Γ΄΄….‐Ι΄΄)  με  επιφάνεια 2.140τ.μ.προτείνεται  Συντελεστής Δόμησης: 0.15,  Ποσοστό Κάλυψης:20% και Επιτρεπόμενο ύψος:5.00μ.   5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ  Σύμφωνα  με  την  υποβαλλόμενη  μελέτη  ο  Ν.  Μαρμαράς  αποτελεί  ένα  αξιόλογο  τουριστικό  κόμβο στην  κεντρική Χαλκιδική.  Στο λιμένα    του Μαρμαρά ελλιμενίζεται σημαντικός αριθμός  αλιευτικών  και  μικρών  σκαφών.  Τα  υφιστάμενα  κρηπιδώματα    εξυπηρετούν  εκτός  από  τα  αλιευτικά    σκάφη  του  Δημοτικού  Διαμερίσματος    και  αρκετά  τουριστικά  σκάφη  που  δεν  εξυπηρετούνται  από  τον  υπερπλήρη    γειτονικό    τουριστικό  λιμένα  του  Πόρτο  –  Καρράς.  Οι  υφιστάμενες λιμενικές υποδομές κρίνονται ανεπαρκείς για την εξυπηρέτηση των αναδυόμενων  πολλαπλών χρήσεων του λιμένα. Το προτεινόμενο έργο στοχεύει:  x στην αγκυροβόληση των τουριστικών σκαφών  αναψυχής που επισκέπτονται την ευρύτερη  δυτική και κεντρική Χαλκιδική  x στην εξυπηρέτηση των Ε/Γ σκαφών  που εκτελούν δρομολόγια προς  το λιμένα του Πόρτο –  Καρρά καθώς    και    επιβατικών πλοίων που δρομολογούνται ή θα δρομολογηθούν  για  τη  σύνδεση  των δυο χερσονήσων της Χαλκιδικής και τη θαλάσσια σύνδεση της Χαλκιδικής με  τις Σποράδες  x στην παραβολή των αλιευτικών σκαφών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.�52/03/23Ͳ02Ͳ2012� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση, σύμφωνα με το σχέδιο «οριζοντιογραφία προτεινόμενων  έργων»,  με αρ. σχ. ΠΕΡ ‐1, κλ.:1:1000 ημ. Φεβρουάριος 2011 με τις παρακάτω προϋποθέσεις:  Κατά την εκπόνηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της περαιτέρω μελέτης του  έργου να εξεταστεί:  α. με μελέτη κυματικής διείσδυσης:   i.η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα των πλωτών κυματοθραυστών που  εγκαθίστανται στη λιμενολεκάνη  ii.η δυνατότητα μείωσης του μήκους του προτεινόμενου προσήνεμου μώλου  (προκειμένου να μειωθεί το κόστος ολοκλήρωσης του λιμένα)  iii.οι κυματικές συνθήκες στην είσοδο του λιμένα λόγω  ανακλάσεων των  κυματισμών στο κατακόρυφο μέτωπο του προσήνεμου μώλου ,  καθώς  και  β. η ανανέωση των υδάτων   Επίσης η ΜΠΕ, όπου απαιτείται και η οικοδομική άδεια, να υποβληθεί και να εξεταστεί από τις  αρμόδιες τοπικές εφορίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (ιδιαίτερα για το τμήμα  στα δυτικά που γειτνιάζει με αρχαιολογικό χώρο).  Ως προς τις χρήσεις γης και όρους ‐ περιορισμούς δόμησης εγκρίνεται ως εξής:  1880 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Για τη ζώνη αλιευτικών σκαφών (Α΄΄‐Β΄΄‐Γ΄΄….‐Ι΄΄) με επιφάνεια 2.140τ.μ.:  Συντελεστής Δόμησης: 0.15,  Ποσοστό Κάλυψης:20% και Επιτρεπόμενο ύψος:3.50μ.  Η χωροθέτηση των κτιρίων εντός της ζώνης αλιευτικών σκαφών να γίνει σε συνεργασία με τις  αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΟΤ (10η ΕΒΑ).  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ& ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ  90) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/15Ͳ11Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�3ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο  : «Όροι,  περιορισμοί  δόμησης στη Χερσαία  Ζώνη Λιμένα Χανίων  για  την ανέγερση  κτιρίου Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων»  Το Λιμενικό Ταμείο Χανίων διαβίβασε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του ΥΕΝ πρόταση για τον καθορισμό όρων  Δόμησης σε συγκεκριμένο χώρο της Χερσαίας Ζώνης  (λεπτομέρειες υπάρχουν στο φάκελο που  συνοδεύει την πρόταση) για την ανέγερση νέου κτιρίου από το ίδιο.   Στο συγκεκριμένο Ο.Τ. (εμβαδού 360,80 μ2 ) υπάρχει υφιστάμενο κτίριο για το οποίο ισχύουν:  x Συνολική Επιφάνεια Κάλυψης Ε (καλ) = 360,8μ2 (100%)  x Συνολική Επιφάνεια Δόμησης Ε (δομ)  = 879,71μ2 (Δόμηση 2,44)  x Συνολικό ύψος :12,25μ   Το  Υπουργείο  Πολιτισμού,  με  την  αριθμ..  ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΧΩΡΟΙ/17792/665/665/10‐04‐ 1998 απόφασή του, έχει εγκρίνει την κατεδάφιση του παλαιού κτιρίου και την ανέγερση νέου,  για το οποίο (σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη) ισχύουν:  x Συνολική Επιφάνεια Κάλυψης Ε (καλ) = 360,80 μ2  (100%)  x Συνολική Επιφάνεια Δόμησης Ε (δομ) = 1047,58 μ2  (Δόμηση 2,91)  x Συνολικό ύψος :12,70μ  + 1.40μ (ύψος κεραμοσκεπούς) = 14,10 μ  Ύστερα από σχετική μελέτη της πρότασης, προτείνονται τα ακόλουθα προς έγκριση :   x Συντελεστής κάλυψης : 100 %  x Συντελεστής δόμησης : 2.91   x Ύψος κτιρίου : 14.10μ (12.70μ +ύψος κεραμοσκεπούς 1.40μ)  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ�1/15Ͳ11Ͳ2002� Εγκρίνει  τους  όρους,  περιορισμούς  δόμησης  σε  συγκεκριμένη  περιοχή  της  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα Χανίων για την ανέγερση κτιρίου Λιμενικού Ταμείου, όπως προτάθηκαν από τη Δ.Τ.Υ.  του Λ.Τ. Χανίων.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ  Νικόλαος    91) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/30Ͳ01Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�8ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  6ο:“Έγκριση  όρων  δόμησης  και  χρήσεων  γης  σε  τμήμα  της  χερσαίας  ζώνης  του  Ανατολικού  τμήματος  λιμένα  Σούδας  (Επιβατικός  Λιμένας)  –  Τροποποίηση  Νέου  Προγραμματικού Σχεδίου λιμένα Σούδας.  1.  Σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου  9 «Συντελεστές  δόμησης  στους  λιμένες»  παρ.2  του  Ν.2987/02, οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στα λιμάνια εγκρίνονται από την Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  (Ε.Σ.Α.Λ)  καθώς  επίσης    παρ.3,  οι  οικοδομικές  άδειες  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1881 εκδίδονται  από  τις  κατά  τόπους Πολεοδομικές  Υπηρεσίες,  ύστερα από  έγκριση  της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του Υ.Ε.Ν.   Επίσης,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  9,  παρ.  2ε  του  Ν.  2932/2001,  η  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  είναι  αρμόδια  για  την  έγκριση ,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  Προγραμματικών  Σχεδίων  (Master  Plan)  των  λιμένων,  με  τα  οποία  καθορίζονται μεταξύ άλλων οι χρήσεις γης και όροι – περιορισμοί δόμησης.   2. Με το αριθ. 1143/23‐9‐2003 έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων διαβιβάστηκε στην  Υπηρεσία μας πρόταση, σύμφωνα με την οποία προτείνονται όροι δόμησης και χρήσεις γης σε  τμήμα της χερσαίας Ζώνης του Επιβατικού Λιμένα Σούδας, όπως αυτό απεικονίζεται στα σχέδια  που τη συνοδεύουν (αρ. σχεδίου Λ2 ‐ τμήμα που ορίζεται από τα σημεία Α – Β – Γ – Δ – Α) . Πιο  συγκεκριμένα:  ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ:  Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� ɇʐʆʉʄɿʃɼ�ȵʋɿʔɳʆɸɿɲ� Τμήμα Λιμενικής Ζώνης         (Α – Β – Γ – Δ  –  Α)  1.158,30 m 2  3. Στο εγκεκριμένο Προγραμματικό Σχέδιο του λιμένα Σούδας δεν προβλέπεται καμιά ιδιαίτερη  χρήση  για  το  συγκεκριμένο  τμήμα,  εκτός  από  μια  λωρίδα  κατά  μήκος  της  περίφραξης  του  λιμένα  για  χρήση  Parking  επισκεπτών  (αρ.  σχεδίου  6δ).  Σύμφωνα  όμως  με  την  πρόταση,  η  υφιστάμενη  πρόσβαση  στον  επιβατικό  λιμένα  γίνεται  από  διαφορετική  είσοδο  πλέον  (αρ.  σχεδίου  Λ2),  με  αποτέλεσμα  ο  χαρακτηρισμένος  ως  χώρος  Parking  να  μην  είναι  λειτουργικά  χρησιμοποιήσιμος.   Για  τον  παραπάνω  λόγο,  και  επειδή  η  εξασφάλιση  στεγασμένου  χώρου  για  την  προσωρινή  παραμονή  των  επιβατών  κρίνεται  απαραίτητη  (προφύλαξη,  ιδιαίτερα  τη  χειμερινή  περίοδο,  από  τη βροχή και  επιπλέον βελτίωση  των συνθηκών από‐επιβίβασης),  το Λιμενικό Ταμείο Ν.  Χανίων  προτείνει,  για  το  συγκεκριμένο  τμήμα,  την  κατασκευή  ʐʋʊʍʏɸɶʉʐ� ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ� ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ�75�m2 (5m Χ15 m).  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉɿ�ʊʌʉɿ�ɷʊʅɻʍɻʎ�–�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ:� Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ� Ʉʌʉɿ�ȴʊʅɻʍɻʎ� ɀɹɶɿʍʏʉ�Ɋʗʉʎ� ɍʌɼʍɸɿʎ� Τμήμα Λιμενικής  Ζώνης  (Α – Β – Γ – Δ  – Α)  Σ.Κ.  :  20%  1.158,30 * 0,2 = 231,66 m2  Σ.Δ.  :   0,20  6,00 m  Υπόστεγο, για την προσωρινή  παραμονή των από –  επιβιβαζόμενων επιβατών.  4. Μετά  από  μελέτη  της  σχετικής  πρότασης,  προτείνονται  για  έγκριση  η  μερική  τροποποίηση του Εγκεκριμένου Προγραμματικού Σχεδίου λιμένα Σούδας και οι όροι δόμησης  και χρήσεις γης για το τμήμα  (Α – Β – Γ – Δ   – Α) της χερσαίας Ζώνης του Επιβατικού Λιμένα,  όπως προτάθηκαν από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων, κατά τα ανωτέρω (Σχέδιο Λ2).  5. Μετά την πιο πάνω έγκριση και δεδομένη την ανάγκη επανεξέτασης  του εγκεκριμένου  Προγραμματικού  Σχεδίου  λιμένα  Σούδας  λόγω  νέων  χρήσεων,  πιθανολογούμενων  αναγκών  χώρων στάθμευσης, αλλά και διαφοροποίησης της εισόδου στο λιμένα, στη συγκεκριμένη θέση  θα  πρέπει  να  επανεξετασθεί  το  Προγραμματικό  Σχέδιο  λιμένα  Σούδας  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα   Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ���06/30Ͳ01Ͳ2004� Εγκρίνει του όρους δόμησης και χρήσεων γης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης του επιβατικού  λιμένα Σούδας, όπως προτάθηκαν από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων, κατά τα ανωτέρω.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  1882 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος    92) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�08/17Ͳ12Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�15ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  8ο:  Καθορισμός  χρήσεων  γης  και  όρων  δόμησης  σε  τμήμα  της  χερσαίας  ζώνης  του  Εμπορικού Τμήματος του Λιμένα Σούδας.   1.�Ȱʆɲʔʉʌɳ�ʍʖɸʏɿʃɼʎ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ�–�ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ� Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  9,  παρ  (2)  του  Ν.  2987/2002,  οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί δόμησης των μελετών για την έκδοση των οικοδομικών αδειών στη χερσαία ζώνη  λιμένα πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α ’, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 2  του  άρθρου  19  του  Ν.2932/2001  και  να  εγκριθούν  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.)  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Η  πρόταση  σχετίζεται  με  την  ανέγερση  κτιρίου  για  την  εγκατάσταση  εντός  αυτού  όλου  του  απαραίτητου  ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού  (υποσταθμός  ‐  ηλεκτροπαραγωγό  ζεύγος  –  κεντρικοί  ηλεκτρικοί  πίνακες  ‐  αντλητικά  συγκροτήματα  νερού  για  το  δίκτυο  ύδρευσης  και  πυρόσβεσης)  καθώς  και  την  κατασκευή  δεξαμενής  νερού  για  την  τροφοδοσία  του  δικτύου  ύδρευσης και πυρόσβεσης του λιμένα.   3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� Το εγκεκριμένο προγραμματικό σχέδιο του λιμένα προβλέπει και την ανέγερση κτιρίων για τις  ανάγκες του λιμένα εντός της χερσαίας ζώνης Λιμένα Χανίων, άρα και του παραπάνω κτιρίου.   Με  το  αρ.  πρ.  3650/02‐11‐2004  έγγραφο  και  το  συνημμένο  189/04//15‐10‐2004  Πρακτικό  απόφασης  της  Λιμενικής  Επιτροπής  Χανίων,  το  Λ.Τ.  Ν.  Χανίων  προτείνει  την  ανέγερση  του  κτιρίου αυτού και την κατασκευή δεξαμενής.  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Οι  προτεινόμενες  χρήσεις  γης  και  όροι  δόμησης  για  την  περιοχή  (ΑΒΓΔΕΑ)  του  Εμπορικού  Λιμένα  Σούδας,  όπως  αυτή  η  περιοχή  απεικονίζεται  στα  σχέδια  που  έχουν  αποσταλεί  στην  Υπηρεσία μας, περιγράφονται παρακάτω:  x Επιφάνεια περιοχής (ΑΒΓΔΕΑ): 1.458,82m2.  x Συντελεστής Κάλυψης: 0,30  x Συντελεστής Δόμησης: 0,30  x Μέγιστο Ύψος: 7,50 μέτρα  x Πλάγιες αποστάσεις από όρια: 10,00 μέτρα.  x ɍʌɼʍɻ:  Κτιριακές  εγκαταστάσεις  ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων  λιμένα  (κτίριο  Η/Μ 167.20m2), Δεξαμενές νερού (115.54m2).   5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η  έγκριση  της  πρότασης  είναι  προϋπόθεση  για  την  κατασκευή  έργων  στο  ευρισκόμενο  στη  διαδικασία  εκτέλεσης  έργο  «Λιμένας  Σούδας»,  που  χρηματοδοτείται  από  το  επιχειρησιακό  πρόγραμμα ΟΑΛΑΑ 2000‐2006 «Οδικοί Άξονες. Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  ȰɅɃɌȰɇȸ�8/17Ͳ12Ͳ2004� Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    93) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/21Ͳ06Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�33ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο : Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Λιμένας Κισσάμου» ‐  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1883 Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan).  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα  με  τις  Δ/ξεις  της  παρ.  2ε,  άρθρου  δέκατου  ένατου  Ν.  2932/2001  (ΦΕΚ  145Α),  αρμοδιότητα  της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης  (Master Plan) των λιμένων, με τα οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα  επιτρεπόμενα  όρια  της  Ζώνης  Λιμένα ,  οι  επιτρεπόμενες  προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του  λιμένα’.  Σύμφωνα με τις Δ/ξεις παρ. 3, άρθρου 35 Ν. 3153/03 (Α΄ 153/19‐06‐2003), για την έκδοση της  απόφασης  προέγκρισης  χωροθέτησης  όλων  των  λιμενικών  έργων,  που  προβλέπεται  από  το  άρθρο 14  παρ. 2  (γ)  του Ν. 2971/2001,  όπως αυτή αντικαταστάθηκε από  την προκαταρκτική  περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο  6, παρ. 3  του Ν. 3010/2002,  απαιτείται  σύμφωνη  γνώμη  της  κατά  το  άρθρο  δέκατο  ένατο  του  Ν.  2932/2001,  Επιτροπής  Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Η σύμφωνη γνώμη αυτή υποκαθιστά  τις  γνωμοδοτήσεις  των συναρμοδίων υπηρεσιών, που προβλέπονται στο άρθρο  14 παρ. 2  του Ν. 2971/2001 και  κατά τη διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Τα προτεινόμενα  λιμενικά  έργα στο  λιμένα  Κισσάμου που περιγράφονται  στην  υποβληθείσα  μελέτη αφορούν:  α)  στην  ενίσχυση  της  θωρακίσεως  του  υφιστάμενου  προσήνεμου  μώλου  με  τεχνητούς  ογκόλιθους  β)  στην  κατασκευή ράμπας πρυμνοπλαγιοδετήσεως Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων στο Λιμενικό  τμήμα Α¨  Ακτοπλοΐας   γ) στην καθαίρεση και επανακατασκευή του κρηπιδότοιχου μήκους 82 μ στο Λιμενικό τμήμα Β΄  – Ημερόπλοιων  δ)  στην  κατασκευή  μιας  ευθύγραμμης  κρηπιδώσεως,  μήκους  180  μ  και  στη  συνέχεια  δύο  μετώπων πρυμνοδετήσεως, τα οποία φέρουν κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), μήκους 34 μ και  25μ αντίστοιχα στο Λιμενικό τμήμα Γ΄ – Εμπορικός Λιμένας  ε)  στην  κατασκευή  νέας  κρηπιδώσεως,  μήκους  32  μ  για  την  παραβολή  σκαφών  που  επισκευάζονται εν πλω στο Λιμενικό Τμήμα Δ΄ ‐ Ναυπηγοεπισκευαστικό   στ) στη δημιουργία νέου λιμένα αναψυχής για την εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής  ζ) στην κατασκευή τεθλασμένης κρηπιδώσεως με μήκη κρηπίδας 50 μ και 139 μ αντίστοιχα.  Ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται αναλυτικά :  α) Λιμενικά Έργα            21.600.000 €   β) Κτιριακά Έργα και υπαίθριες διαμορφώσεις      5.700.000 €   γ) Η/Μ Έργα                 1.300.000 €   δ) Κυκλοφοριακή διαρρύθμιση – οδοποιία Χερσαίου χώρου     310.000 €   3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� x ɌȵȾ�Ȳ’�/426/01Ͳ09Ͳ1968 – Θεσμοθέτηση Ορίου Χερσαίας Ζώνης του λιμένα Κισσάμου.  x ȾɉȰ� 41067/23Ͳ10Ͳ1996  –  Έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων  για  την  κατασκευή  έργων  στο  Λιμάνι  Κισσάμου που βρίσκεται  στο  θαλάσσιο  χώρο  του Νομού Χανίων  (πρόκειται  για  την  κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου).  x Yʋ.� ɲʌɿɽʅ.�127094/27Ͳ04Ͳ07� ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȴɅ/ȵɉɅȵ�Ȱ�–�Διαβίβαση  της Προμελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προς το ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ.  x Yʋ.� ɲʌɿɽʅ.� 8216/61/07/30Ͳ05Ͳ07� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ� Ȱ� –  Αίτημα  για  αποστολή  συμπληρωματικών στοιχείων.  1884 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x Yʋ.� ɲʌɿɽʅ.� 1931/04Ͳ06Ͳ07� ɹɶɶʌɲʔʉ� ȿ.Ɉ.� Ɂ.� ɍɲʆʀʘʆ  –  Αποστολή  συμπληρωματικών  στοιχείων.  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Σύμφωνα  με  το  υποβληθέν  Προγραμματικό  Σχέδιο  του  Λιμένα  Κισσάμου,  όπως  οριστικοποιήθηκε  (μετά  τη  Δημόσια  Παρουσίαση  και  την  ανταλλαγή  απόψεων  από  τους  εμπλεκόμενους  φορείς),  και  για  βάθος  χρόνου  πρόβλεψης  των  αναγκών  έως  το  2035,  ακολουθήθηκαν οι εξής άξονες:  1. Ομαδοποίηση της επιβατικής κίνησης ακτοπλοΐας και ημερόπλοιων στη βόρεια πλευρά του  Λιμένα.  2. Μεταφορά του Λιμενικού Τμήματος Αλιείας στη νότια πλευρά του Λιμένα.  3. Ανάπτυξη του Λιμενικού Τμήματος Αναψυχής εκτός του υφισταμένου  χερσαίου χώρου του  λιμένα με πλήρη προστασία από τους κυματισμούς.  4. Χωροθέτηση  εμπορικού  λιμένα  μεταξύ  κρουαζιερόπλοιων  και  ναυπηγοεπισκευαστικού  τμήματος.  5. Δημιουργία συμπληρωματικής θέσης Ε/Γ –Ο/Γ εσωτερικά του υπήνεμου μώλου.  Για  λόγους  πληρότητας  της  Προμελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  παρουσιάζονται  τρεις  εναλλακτικές  λύσεις  και  η  αξιολόγησή  τους.  Επισημαίνεται  ότι  οι  προτάσεις  αυτές  αξιολογήθηκαν  με  πολυκριτηριακή  ανάλυση  επί  τη  βάσει  οκτώ  κριτηρίων.  Από  αυτήν  προέκυψε ότι προτιμητέα ήταν η εναλλακτική πρόταση, η οποία έγινε αποδεκτή από το Λ.Τ. Ν.  Χανίων. Οι τρεις εναλλακτικές προτάσεις που διαμορφώθηκαν είναι οι εξής:  Η 1ɻ Εναλλακτική Πρόταση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως των «ελαχίστων παρεμβάσεων»,  γιατί ακολουθεί σε γενικές γραμμές το σημερινό περίγραμμα του λιμένα.  Η 2ɻ Εναλλακτική Πρόταση ανατρέπει τελείως την χάραξη της περιοχής  του υπήνεμου μώλου,  δημιουργώντας  καταφύγιο  σκαφών αναψυχής που προστατεύεται  από  τους  κυματισμούς με  ένα  αποσπασμένο  κυματοθραύστη.  Ο  χερσαίος  χώρος  επεκτείνεται  πέραν  της  υφιστάμενης  λιμενικής ζώνης.  Η  3ɻ  Εναλλακτική  Πρόταση  αναδιατάσσει  τις  χρήσεις  των  κρηπιδωμάτων  και  δημιουργεί  εναλλακτική  (σε  σχέση  με  την  2η  πρόταση)  διάταξη  καταφυγίου  σκαφών  αναψυχής  με  κεκαμένο μώλο και σαφώς μεγαλύτερο δυναμικό σκαφών .  Από την πολυκριτηριακή ανάλυση προέκυψε ότι κατ΄ αρχήν είναι προτιμητέα η 3η Εναλλακτική  Πρόταση (Τεχνική έκθεση, κεφ. 4.5, σελ 99).   Σύμφωνα με την 3η Εναλλακτική Πρόταση, για κάθε λιμενικό τμήμα ισχύουν τα ακόλουθα:  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈɀȸɀȰ�Ȱ�–�ȰȾɈɃɅȿɃȽȰɇ� Εμβαδό 16.400 τ.μ. με βάθη κρηπίδων ‐8.00m,‐6.80m,‐8.00m  Διαθέτει τρεις ράμπες για την εξυπηρέτηση της πλωροπρυμνοδέτησης Ε/Γ –Ο/Γ πλοίων με  γενικές διαστάσεις L/B/T = 120/20/6 m και L/B/T = 110/18/5 m.  Δημιουργείται  επιπλέον  μία  νέα  πλήρως  προστατευμένη  θέση  (συμπληρωματικό  τμήμα  ακτοπλοΐας  εμβαδού  1.900  τ.μ.)  με  ράμπα  για  πλωροπρυμνοδέτηση  Ε/Γ  –Ο/Γ  πλοίου  με  τα  παρακάτω χαρακτηριστικά  L/B/T =  110/18/5 m.  Σύμφωνα  με  τη  μελέτη  υπερκαλύπτονται  οι  ανάγκες  σε  επιβάτες  και  οχήματα  με  τις  τρεις  ράμπες πλωροπρυμνοδέτησης Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων.   ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈɀȸɀȰ�Ȳ�–�ȸɀȵɆɃɅȿɃȻɏɁ� Εμβαδό 6.300 τ.μ. με μέγιστο βάθος κρηπίδας ‐8.00m   Μπορεί να εξυπηρετήσει ταυτοχρόνως πέντε (5) ημερόπλοια, μέσου μήκους 40 m έκαστο.  (Σύμφωνα με στοιχεία του 2000 αριθμός επιβατών ημερόπλοιων 27.000 επιβάτες/έτος,  συνολική δυναμικότητα επιβατικής κίνησης του λιμενικού τμήματος είναι 105.000  επιβάτες/έτος)  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈɀȸɀȰ�ȳ�–�ȵɀɅɃɆȻȾɃ� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1885 Εμβαδό  18.300  τ.μ.  με  μέγιστο  βάθος  κρηπίδας  ‐8.00  m.  Κατασκευή  απορροφητικού  κρηπιδοτοίχου συνολικού μήκους 180,00 m. Δημιουργία δύο μετώπων πλωροπρυμνοδέτησης  με  κεκλιμένα  επίπεδα,  ράμπες.  Μπορεί  να  εξυπηρετήσεις  δύο  πλοία  γενικού  φορτίου  ή  μεταφοράς χύδην φορτίου γενικών διαστάσεων    L/B/T = 80/12/5,5 m. Έχει  τη δυνατότητα να  εξυπηρετήσει  μελλοντικά  και  δύο  φορτηγά  πλοία  τύπου  Ro‐Ro.  (Οι  2  θέσεις  μπορούν  να  υπερκαλύψουν (πέντε φορές) τις προβλέψεις κίνησης της εμπορικής κίνησης)  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈɀȸɀȰ�ȴ–�ɁȰɉɅȸȳɃȵɅȻɇȾȵɉȰɇɈȻȾɃ� Εμβαδό  6.100  τ.μ.  με  μέγιστο  βάθος  κρηπίδας  ‐3.50  m.  Ήδη  λειτουργεί  μία  μονάδα  και  εξυπηρετείται από το κεκλιμένο επίπεδο (12‐13‐14‐15). Μήκος κρηπίδας 32.00 m.   ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈɀȸɀȰ�ȵ–�ȰȿȻȵȻȰɇ� Εμβαδό  7.000  τ.μ.  με  μέγιστο  βάθος  κρηπίδας  ‐3.50  m.  Δημιουργείται  με  επέκταση  του  υφιστάμενου  μικρού  κρηπιδώματος  στο  νότιο  τμήμα  του  λιμένα  προς  Δυσμάς  και  την  δημιουργία  κρηπιδοτοίχου  συνολικού  μήκους  200,00  m.  Παρέχει  τη  δυνατότητα  εξυπηρετήσεως τουλάχιστον 28 αλιευτικών, μήκους 18 m και 12 αλιευτικών μήκους 12 m.  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈɀȸɀȰ�ɇɈ�–�ȰɁȰɎɉɍȸɇ� Εμβαδό  16.000  τ.μ.  με  ωφέλιμο  βάθος  έως  ‐5.00  m.  Δημιουργείται  από  το  τεθλασμένο  κρηπίδωμα  συνολικού  μήκους  274,00  m  στο  οποίο  τοποθετούνται  εγκάρσια  τρεις  πλωτοί  προβλήτες  μηκών  70,  50,  70  m  αντίστοιχα.  Ο  λιμενίσκος  προστατεύεται  από  κεκαμένο  προσήνεμο  μώλο  συνολικού  μήκους  370,00 m,  κρηπιδωμένο  εσωτερικά,  με  συνολικό  μήκος  κρηπίδας 300,00 m  Το δυναμικό του λιμενίσκου υπολογίζεται σε 180 σκάφη από 8,00 m έως 18,50 m.   Ʉʌʉɿ�–�Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ�ȴʊʅɻʍɻʎ�ʃɲɿ�ɍʌɼʍɸɿʎ�ȳɻʎ� Η  ρυμοτομική  μελέτη  του  Λιμένα  (Καστελίου)  Κισσάμου  καθορίζει  εννέα  οικοδομικά  τετράγωνα. Από αυτά:  x το  Ο.Τ.  1  βρίσκεται  βορειανατολικά  του  λιμένα  και  περιλαμβάνει  σταθμό  επιβατών  ακτοπλοΐας, υποστηρικτικές λειτουργίες εστιάσεως, αναψυχής και χώρους στάθμευσης  x το Ο.Τ. 2  επίσης βορειανατολικά, περιλαμβάνει σταθμό επιβατών ημεροπλοίων,  υπηρεσίες  (Τελωνείο – Λιμεναρχείο), την υπάρχουσα εκκλησία και χώρους σταθμεύσεως  x το  Ο.Τ.  3  βρίσκεται  δυτικά  του  λιμένα  και  περιλαμβάνει  Λιμενική  Αποθήκη ,  υπαίθρια  απόθεση γενικών και χύδην φορτίων και χώρους σταθμεύσεως  x το  Ο.Τ.  4  επίσης  δυτικά,  περιλαμβάνει  υπόστεγο  επισκευών,  υπαίθριο  χώρο  επισκευής  σκαφών και εξυπηρετήσεις (WC, ντους, αποδυτήρια, αποθήκες κλπ)  x το Ο.Τ. 5 βρίσκεται νότια του λιμένα και περιλαμβάνει Αποθήκη υλικών αλιείας και χώρους  σταθμεύσεως  x το  Ο.Τ.  6  περιλαμβάνει  μικρό  γραφείο  –  εκδοτήριο  εισιτηρίων  και  συγκρότημα  αποχωρητηρίων  x το Ο.Τ. 7 βρίσκεται επίσης στο νότιο άκρο του λιμένα και περιλαμβάνει λειτουργίες μαρίνας,  εστιάσεως, αναψυχής, εμπορίου, εξυπηρετήσεις (WC, ντους, αποδυτήρια, αποθήκες κλπ) και  χώρους σταθμεύσεως  x το Ο.Τ. 8  περιλαμβάνει  συγκρότημα  αποχωρητηρίων,  ντους,  αποδυτηρίων,  αποθηκών  κλπ,  λειτουργίες εστιάσεως, αναψυχής, εμπορίου και χώρους υπαίθριας σταθμεύσεως  x το  Ο.Τ.  9  βρίσκεται  στο  νοτιοδυτικό  άκρο  του  λιμένα  και  περιλαμβάνει  εκτεταμένη  ζώνη  πρασίνου που στο νότιο άκρο της υπάρχει δεξαμενή καυσίμων και υποσταθμός.  Ȱ/Ȱ� Ƀ.Ɉ.� ɇʐʆʏɸʄɸʍʏ ɼʎ� ʃɳʄʐʗɻʎ� ɇʐʆʏɸʄɸʍʏ ɼʎ� ȴʊʅɻʍɻʎ� ȵʅɴɲɷʊʆ Ƀ.Ɉ.� (ʅ2)� ɇʐʆʉʄɿʃɼ� ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐ ʍɻ� (ʅ2)� ɀɹɶɿʍʏʉ� ɸʋɿʏʌɸʋʊʅ ɸʆʉ� ʑʗʉʎ�(ʅ)� ȵʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɸʎ�ʖʌɼʍɸɿʎ� 1886 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1  20%  0,4  14.057, 27  5.622,9 1  10,00  + στέγη  x Σταθμός επιβατών ακτοπλοΐας  x Υποστηρικτικές λειτουργίες:  εστίαση, αναψυχή, εμπορικό  κατάστημα, γραφεία  x Υποσταθμοί  x Στέγαστρα – υπόστεγα  x Βοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, κλπ)  x Στάθμευση  2  20%  0,4  6.135,24  2.454,10  10,00  + στέγη  x Υπηρεσίες (Λιμεναρχείο,  Τελωνείο)  x Σταθμός ημερόπλοιων  x Εκκλησία  x Υποσταθμοί  x Στέγαστρα – υπόστεγα  x Βοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, κλπ)  x Στάθμευση  3  20%  0,2  16.528,9 6  3.305,80  10,00  + στέγη  x Λιμενική Απόθεση  x Υπαίθρια απόθεση γενικών και  χύδην φορτίων  x Στάθμευση  x Υποσταθμός  4  30%  0,3  5.249,24  1.574,77  10,00  + στέγη  x Υπόστεγο επισκευών  x Υπαίθριος χώρος επισκευής  σκαφών  x Εξυπηρετήσεις  x (αποδυτήρια, WC, ντους,  αποθήκες κλπ)  5  20%  0,2  5.935,47  1.187,09  4,50  + στέγη  x Αποθήκη υλικών αλιείας  x Στάθμευση  x Υποσταθμός  6  15%  0,15  836,83  125,52  4,50  x Γραφείο – Εκδοτήρια  εισιτηρίων  x Στέγαστρο  x Συγκρότημα αποχωρητηρίων  7  20%  0,4  6.382,32  2.552,93  10,00  + στέγη  x Εστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  x γραφεία  x Ναυτικός όμιλος  x Υπηρεσίες (ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, ΕΟΤ,  Λιμεναρχείο, Αστυνομία,  Τελωνείο, Πρώτες Βοήθειες  κλπ)  x Πύργος Ελέγχου  x Συγκρότημα αποχωρητηρίων,  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1887 5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Σκοπός  της  αναπτύξεως  του  λιμένα  Κίσσαμου  είναι  η  επέκταση  του  προσφερόμενου  χώρου  ελλιμενισμού  επιβατηγών  και  εμπορικών  σκαφών,  καθώς  και  η  ενίσχυση  των  δυνατοτήτων  εξυπηρέτησης  της  επιβατικής  και  εμπορευματικής  κίνησης ,  έτσι  ώστε  να  καταστεί  δυνατή  η  εξυπηρέτηση  ικανού  όγκου  πλοίων  επιβατών  και  οχημάτων  για  όσο  το  δυνατό  περισσότερο  χρόνο.  Επίσης,  γίνεται  προσπάθεια  αναπτύξεως  του  τουρισμού  με  την  κατασκευή  του  Λιμενικού  τμήματος  αναψυχής,  καθώς  επίσης  και  της  εξυπηρέτησης  των  αλιέων  με  τη  δημιουργία Αλιευτικού καταφυγίου.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�03/21Ͳ06Ͳ2007� Εγκρίνεται ομόφωνα η ανωτέρω πρόταση με την παρατήρηση ότι ο συντελεστής δόμησης σε  όλα  τα  ‘Οικοδομικά  Τετράγωνα’  δεν  θα  υπερβαίνει  το  0,2.  Κατά  την  υποβολή  της  ΜΠΕ  θα  πρέπει  να  αξιολογηθούν  τα  συμπεράσματα  Μελέτης  Κυκλοφοριακών  Επιπτώσεων  που  θα  πρέπει να εκπονηθεί για τη σύνδεση του λιμένα με το κύριο οδικό δίκτυο της περιοχής.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    94) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�11�/�23Ͳ02Ͳ2012�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�52ɻʎ��ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ�� Θέμα : ΚΙΣΑΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ: Τροποποίηση χρήσεων γης στο Λ.Τ. 9 χερσαίας ζώνης του Λιμένα  Κισάμου Κρήτης, προκειμένου προστεθεί αντλιοστάσιο Λυμάτων για τις ανάγκες του έργου  «Έργα Συλλογής και Μεταφοράς Λυμάτων Κισάμου».  1.�Ȱʆɲʔʉʌɳ�ʍʖɸʏɿʃɼʎ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ�–�ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ� Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2ε, άρθρο 19 του Ν. 2932/2001, η έγκριση, αναθεώρηση /  επικαιροποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης (Master Plan) των  λιμένων,  με  τα  οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα  επιτρεπόμενα  όρια  της  Ζώνης  Λιμένα,  οι  επιτρεπόμενες  προσχώσεις,  οι  χρήσεις  γης,  οι  όροι  και  οι  περιορισμοί  δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε  αναγκαίο  στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της  ασφάλειας  του  λιμένα  αποτελεί  αρμοδιότητα  της  Επιτροπής  Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων  (Ε.Σ.Α.Λ.). Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9  «Συντελεστές  δόμησης  στους  λιμένες»  παρ.2  του Ν.2987/02,  οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης στα λιμάνια εγκρίνονται από την Ε.Σ.Α.Λ., καθώς επίσης (παρ.3) οι οικοδομικές άδειες  ντους, κουζινών, αποθηκών  κλπ  8  20%  0,4  4.801,26  1.920,50  10,00  + στέγη  x Εστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  x Συγκρότημα αποχωρητηρίων,  ντους, κουζινών, αποθηκών,  κλπ  x Στάθμευση υπαίθρια  9  5%  0,05  5.823,08  291,15  4,50  x Δεξαμενή καυσίμων  x Υποσταθμός  x Χώρος πρασίνου        17.924,4 1      ΕΜΒΑΔΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (λεωφόρος,  δρόμοι, Parking, πρασίνου κλπ)  1888 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ εκδίδονται  από  τις  κατά  τόπους  Πολεοδομικές  Υπηρεσίες,  ύστερα  από  έγκριση  της  τ.  Γ.Γ.Λ.Λ.Π./τ.Υ.Ε.Ν.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� x ΦΕΚ Β’/426/01‐09‐1968 Θεσμοθέτησης Ορίου Χερσαίας Ζώνης του λιμένα Κισάμου.  x ΚΥΑ με αριθ. πρωτ. 41067/25‐10‐1996 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή  έργων στο Λιμάνι Κισάμου, Ν. Χανίων (αλιευτικό καταφύγιο).  x Απόφαση 03/21‐06‐2007 της 33ης ΕΣΑΛ, με την οποία εγκρίνεται η ΠΠΕ του έργου «Λιμένας  Κισάμου‐Προγραμματικό  Σχέδιο  (Master  Plan),  με  την  παρατήρηση  ότι  ο  συντελεστής  δόμησης σε όλα τα οικοδομικά τετράγωνα δεν θα υπερβαίνει το 0,2.  x Η  με  αριθ.  πρωτ.  106127/04‐11‐2008  ΠΠΕΑ  του  έργου  «Έργα  βελτίωσης‐Προγραμματικό  Σχέδιο, λιμένα Κισάμου Κρήτης.  x Απόφαση  με  αριθ.  πρωτ.  8651/07‐05‐2008  του  Υπουργού  Τουριστικής  Ανάπτυξης  για  τη  Χωροθέτηση Τουριστικού Λιμένα Κισάμου Ν. Χανίων.  x ΦΕΚ 187/22‐05‐2008 Χωροθέτησης Τουριστικού λιμένα Κισάμου, Ν. Χανίων.  x Η με αριθ. πρωτ. 2360/06/06/2011 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και  λειτουργία  του έργου: «Συλλογή, Μεταφορά,  Επεξεργασία  και  Διάθεση Λυμάτων Κόλπου  Κισάμου Δ. Κισάμου», Ν. Χανίων.  x Η  με  αριθ.  πρωτ.  οικ  171387/12‐09‐2011  ένταξη  της  Πράξης  «Έργα  Συλλογής  και  μεταφοράς  Λυμάτων  Κισάμου»  με  κωδικό  ΜΙΣ  339972  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Περιβάλλον‐Αειφόρος Ανάπτυξη».  x Ο  Οργανισμός  Ανάπτυξης  Δυτικής  Κρήτης  (ΟΑΔΥΚ)  με  το  αριθ.  πρωτ.  3168/08‐11‐2011  έγγραφό του,  ζήτησε την έγκριση κατασκευής του αντλιοστασίου Α7 επιφάνειας 59,79τ.μ.  στη  χερσαία  ζώνη  λιμένα  Κισάμου.  Με  το  ίδιο  έγγραφο  υποβλήθηκαν  σύντομη  τεχνική  περιγραφή του αντλιοστασίου και τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής.  x Απόφαση  407/2011/09‐11‐2011  Λιμενικής  Επιτροπής  με  την  οποία  εγκρίνεται  η  «Τροποποίηση χρήσεων γης‐όρων δόμησης στο Λ.Τ. 9 χερσαίας ζώνη του Λιμένα Κισάμου  Κρήτης – Προσθήκη αντλιοστασίου Λυμάτων για τις ανάγκες του έργου «Έργα συλλογής και  μεταφοράς λυμάτων Κισάμου».  3.�Ʌʌʊʏɲʍɻ� Σύμφωνα  με  την  υποβληθείσα  πρόταση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Λιμενικού  Ταμείου  Ν.  Χανίων,    όπως  αποτυπώνεται  και  στο  Σχέδιο  ȿ313� –� 3,� Ɉʌʉʋ.� ȳ  (Λιμένας  Κισάμου  –  Νέο  Προγραμματικό  Σχέδιο,  κλιμ.  1:1000,  Νοέμβριος  2011),  προτείνεται  η  τροποποίηση  των  χρήσεων γης του Λ.Τ. 9 του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου λιμένα Κισάμου με την προσθήκη  της χρήσης «Αντλιοστάσιο λυμάτων», όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, προκειμένου να  κατασκευαστεί  αντλιοστάσιο  λυμάτων  (Α7)  για  τις  ανάγκες  του  έργου  «Έργα  συλλογής  και  μεταφοράς  λυμάτων  Κισάμου»,  έργο  που  θα  υλοποιηθεί  από  τον  Οργανισμό  Ανάπτυξης  Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ).   Λ.Τ.  ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΕΚΜΕΤ/ΣΗ  (τ.μ.)  ΕΜΒΑΔΟΝ  ΛΤ   (τ.μ.)  ΠΟΣΟΣΤΟ  ΚΑΛΥΨΗΣ  (%)  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΥΨΟΣ   (μ.)  ΣΥΝΤ.  ΔΟΜΗΣΗΣ  (%)    9  x Δεξαμενή καυσίμων  x Υποσταθμός  x Χώρος πρασίνου  x Αντλιοστάσιο λυμάτων      291,15      5.823,08      5      4,50      0,05  Στα πλαίσια του παραπάνω έργου, σύμφωνα με  το υπ’ αριθ. πρωτ. 3168/08‐11‐2011 έγγραφό  του  ΟΑΔΥΚ,  τα  ακάθαρτα  ύδατα  της  περιοχής  Πλατάνου  και  της  Δυτικής  Παραλιακής  Ζώνης  Γραμβούσας  οδηγούνται  στο  φρεάτιο  συλλογής  Α7.  Από  το  αντλιοστάσιο  Α7  μέσω  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1889 καταθλιπτικού αγωγού προωθούνται προς ανατολάς κάτω από τον παραλιακό δρόμο μέχρι το  φρεάτιο  Α6.39  και  από  εκεί  με  αγωγό  βαρύτητας  μέχρι  το  υπάρχον  αντλιοστάσιο  Α6  στις  εκβολές του Πυργιανού ποταμού.  Το αντλιοστάσιο,  σύμφωνα με    το υπ’ αριθ.  πρωτ. 3168/08‐11‐2011  έγγραφό  του ΟΑΔΥΚ,  θα  έχει  επιφάνεια  59,79  τ.μ.  και  θα  είναι  υπόγειο,  με  χωμάτινη  επικάλυψη.  Συγκεκριμένα,  το  αντλιοστάσιο  περιλαμβάνει  βαθύ  υπόγειο  θάλαμο  άντλησης ,  διαστάσεων  4,10x4,80x7,0μ.  (πλάτος,  μήκος,  ύψος).  Η  θεμελίωση  του  βαθέως  θαλάμου  γίνεται  σε  απόλυτο  υψόμετρο  – 3,20. Στο θάλαμο αυτό τοποθετούνται οι αντλίες που προωθούν τα λύματα μέσω βανοστασίου  που  τοποθετείται  σε  υπόγειο  ανεξάρτητο  θάλαμο  διαστάσεων  7,00x5,70x2,80μ.  (μήκος,  πλάτος, ύψος). Ο θάλαμος αυτός θεμελιώνεται σε απόλυτο υψόμετρο +0,80. Στον ίδιο θάλαμο  τοποθετούνται ο πίνακας και η γεννήτρια.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.�52/11/23Ͳ02Ͳ2012� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση όσον αφορά το Λιμενικό Τετράγωνο Λ .Τ. 9. Αναλυτικά:  Λ.Τ.  ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΕΚΜΕΤ/ΣΗ  (τ.μ.)  ΕΜΒΑΔΟΝ  ΛΤ   (τ.μ.)  ΠΟΣΟΣΤΟ  ΚΑΛΥΨΗΣ  (%)  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΥΨΟΣ   (μ.)  ΣΥΝΤ.  ΔΟΜΗΣΗΣ  (%)    9  x Δεξαμενή καυσίμων  x Υποσταθμός  x Χώρος πρασίνου  x Αντλιοστάσιο λυμάτων      291,15      5.823,08      5      4,50      0,05  Όσον αφορά  τα λοιπά Λιμενικά Τετράγωνα ισχύει  η Απόφαση 03/21‐06‐2007 της 33ης ΕΣΑΛ, με  την οποία εγκρίθηκε η ΠΠΕ του έργου «Λιμένας Κισάμου‐Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan),  με  την  παρατήρηση  ότι  ο  συντελεστής  δόμησης  σε  όλα  τα  οικοδομικά  τετράγωνα  δεν  θα  υπερβαίνει το 0,2.  Συνημμένο το Σχέδιο Λ313 – 3, Τροπ. Γ (Λιμένας Κισάμου – Νέο Προγραμματικό Σχέδιο, κλιμ.  1:1000, Νοέμβριος 2011).  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ& ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ  95) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/22Ͳ10Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�37ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο: Επικαιροποίηση Προγραμματικού Σχεδίου του Λιμένα Σούδας ‐ Προμελέτη   Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα  με  τις  Δ/ξεις  της  παρ.  2ε,  άρθρου  δέκατου  ένατου  Ν.  2932/2001  (ΦΕΚ  145Α),  αρμοδιότητα  της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης  (Master Plan) των λιμένων, με τα οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα  επιτρεπόμενα  όρια  της  Ζώνης  Λιμένα ,  οι  επιτρεπόμενες  προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του  λιμένα’.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Το  έργο  αφορά  την  επικαιροποίηση  του  Προγραμματικού  Σχεδίου  του  Λιμένα  Σούδας.  Ο  Λιμένας  καταλαμβάνει  σήμερα  έκταση  ίση  με  161,4  στρέμματα,  συμπεριλαμβανομένου  του  πρόσφατα  κατασκευασθέντα  Προβλήτα  «Αδριά»  στο  ανατολικό  άκρο  του  λιμένα.  Η  1890 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ προβλεπόμενη  επέκταση του έργου με 81,8 στρέμματα νέα λιμενικά έργα και 141,8 στρέμματα  βυθοκορήσεις (σύνολο 223,6 στρέμματα νέα έργα), θα επεκτείνεται τα συνολικά λιμενικά έργα  της Σούδας στα 385 στρέμματα περίπου.  Το  ισχύον  σήμερα  Προγραμματικό  Σχέδιο  εκπονήθηκε  την  περίοδο  1996  –  1997.  Λόγω  της  παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος και την διαφοροποίηση των αρχικών εκτιμήσεων  ανάπτυξης με τις σημερινές εξελίξεις, κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη επικαιροποίησής του.  Η προτεινόμενη επικαιροποίηση καλείται να εξυπηρετήσεις τους ακόλουθους στόχους:  (α) Εξυπηρέτηση των μεγαλύτερων και σύγχρονων πλοίων της ναυσιπλοΐας.  (β)  Εξυπηρέτηση  μιας  μικρής  μεν,  αλλά  με  δυνατότητες  αυξήσεως,  κινήσεως  κρουαζιεροπλοίων.  (γ)  Επανέλεγχος  της  επάρκειας  του  Πολυχρηστικού  Λιμενικού  Σταθμού  (ΠΛΣ)  για  την  εξυπηρέτηση της υφιστάμενης και προβλεπόμενης εμπορευματικής κινήσεως.  (δ)  Εξυπηρέτηση  διακινήσεως  επικίνδυνων  φορτίων  με  επαναπροσδιορισμό  του  «χώρου  φορτοεκφορτώσεως  πλοίων  και  πλωτών  ναυπηγημάτων  που  μεταφέρουν  εύφλεκτες  ή  εκρηκτικές  ύλες»  δεδομένων  των  νέων  συνθηκών    (προσθήκη  εξυπηρετήσεως  κρουαζιερόπλοιων, εφαρμογή του ISPS Code, κλπ).  (ε)  Εκλογή  νέας  θέσεως  εισαγωγής  καυσίμων  της  ΔΕΗ,  ώστε  να  μην  παρεμποδίζεται    η  εμπορική χρήση του βορείου κρηπιδοτοίχου του ΠΛΣ.  (στ) Εξυπηρέτηση του αυξανόμενου αριθμού μικρών σκαφών (αλιευτικών, αναψυχής κλπ).  (ζ)  Επαναξιολόγηση  της  περιοχής  που  καταλαμβάνει  ο  ταινιόδρομος  της  ΚΥΔΕΠ,  μετά  την  ουσιαστική αχρήστευσή του.  (η)  Δημιουργία  Λιμενικού  Σταθμού  εξυπηρετήσεως  επιβατών  ακτοπλοΐας  στον  Προβλήτα  ΑΔΡΙΑ, για την εξυπηρέτηση των σημερινών και μελλοντικών ροών επιβατών.  (θ) Συμπλήρωση – Εκσυγχρονισμός των δικτύων υποδομών σε όλα τα Λιμενικά Τμήματα .  (ι) Επαναξιολόγηση του απαιτούμενου Η/Μ εξοπλισμού του Λιμένα.  (κ)  Επαναξιολόγηση  των  Πυλών  εισόδου  –  εξόδου  καθώς  και  των  οδικών  προσβάσεων  του  επιβατικού Λιμένα, του εμπορικού Λιμένα και του Λιμένα μικρών σκαφών .  (λ) Οριοθέτηση των ζωνών ελεγχόμενης προσβάσεως του Λιμένα λόγω επικείμενης εφαρμογής  του ISPS Code.  (μ) Υποβολή για έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου που θα εξυπηρετεί τις παραπάνω ανάγκες.  3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� x υπ. αριθμ. 30287/28‐03‐1994 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ –ΥΕΝ – Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα  έργα  «Νέα  Λιμενικά  έργα  λιμένα  Σούδας  που  βρίσκεται  στον  θαλάσσιο  χώρο  του  ομώνυμου όρμου»  x υπ.  αριθμ 106694/27‐11‐2000  Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΔΠ/Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος  –  Προέγκριση  χωροθέτηση  του  έργου  «Έργα  προγραμματικού  Σχεδίου  Λιμένα  Σούδας  στο  Νομό Χανίων»  x υπ. αριθμ. Δ4γ/8/1007/Φ51/Μ/30‐03‐2001 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΛΛΕΑ (Δ4) – Έγκριση  της μελέτης «Χωροταξική Μελέτη Λιμένα Σούδας, Προγραμματικό Σχέδιο»  x η  υπ.  αριθμ.  06/30‐01‐2004  Απόφαση  8ης  Συνεδρίασης  ΕΣΑΛ  –  Έγκριση  χρήσεων  γης  και  όρων  δόμησης  σε  τμήμα  της  χερσαίας  ζώνης  του  Ανατολικού  τμήματος  λιμένα  Σούδας   (Επιβατικός  Λιμένας)  –  Τροποποίηση  Νέου  Προγραμματικού  Σχεδίου  λιμένα  Σούδας  (Η  πρόταση  αποσκοπούσε  στην  κατασκευή  υποστέγου  75  τμ  για  την  προσωρινή  παραμονή  των από – επιβιβαζόμενων επιβατών  Συγκεκριμένα  έχουμε:  Επιφάνεια περιοχής  : 1.158,30 τμ  Κάλυψη      : 20%  Συντελεστής δόμησης  : 0,20  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1891 Μέγ. επιτρεπόμενο ύψος  : 6,00 μ  x η υπ. αριθμ. 08/17‐12‐2004 Απόφαση 15ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ ‐ Έγκριση χρήσεων γης και  όρων δόμησης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης του Εμπορικού Τμήματος του λιμένα Σούδας.  (Η πρόταση αποσκοπούσε στην κατασκευή κτιρίου για την εγκατάσταση εντός αυτού όλου  του   απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και η κατασκευή δεξαμενής  νερού για την τροφοδοσία του δικτύου ύδρευσης και πυρόσβεσης του λιμένα.)  Συγκεκριμένα  έχουμε:  Επιφάνεια περιοχής  : 1.458,82 τμ  Κάλυψη      : 30%  Συντελεστής δόμησης  : 0,30  Μέγ. επιτρεπόμενο ύψος  : 7,50 μ  Πλάγιες αποστάσεις από τα όρια  : 10,00 μ  x υπ.  αριθμ.  128752/04/04‐01‐2005  ΚΥΑ  ΥΠΕΧΩΔΕ  –ΥΕΝ.  –  Παράταση  ισχύος  της  με  α.π.  30287/28.03.94  ΚΥΑ  Έγκριση  περιβαλλοντικών  όρων  για  τα  έργα  «Νέα  Λιμενικά  έργα  λιμένα Σούδας που βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο του ομώνυμου όρμου»  x υπ.  αριθμ.  1902/03‐07‐08  έγγραφο  ΛΤ  Ν.  Χανίων  –  Διαβίβαση  της  μελέτης  «Επικαιροποίηση Προγραμματικού Σχεδίου του Λιμένα Σούδας»  x  υπ.  αριθμ.  106103/24‐09‐08  έγγραφο  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΔΠ/ΕΥΠΕ    ‐  Διαβίβαση  Προμελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Σούδας»  x υπ. αριθμ.  ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ15/86180/4053/30‐09‐08  έγγραφο ΥΠΠΟ/Γενική Δ/νση  Αρχαιοτήτων – Διαβίβαση μελέτης στις αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων  x υπ. αριθμ. 2902/22‐10‐2008 έγγραφο ΛΤ Χανίων – Αποστολή συμπληρωματικής πρότασης  για τους όρους δόμησης  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1.�ȿɿʅɹʆɲʎ�ɇʉʑɷɲʎ� Ο λιμένας της Σούδας είναι εγκλωβισμένος ανατολικά από τις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου  Π.Ν. και νοτίως και δυτικά από τον πολεοδομικό ιστό του Δήμου Σούδας. Λόγω γειτνιάσεως με  τον Ναύσταθμο η περιοχή εμπίπτει στην επιτηρούμενη ζώνη, καθώς και στην ζώνη των άρθρων  29‐32 του Ν.1892/90: Περί Παραμεθωριακών Περιοχών.  Ο  εν  λόγω  λιμένας  είναι  σε  μεγάλο  βαθμό  προστατευόμενος  από  τους  κυματισμούς,  καθώς  βρίσκεται στο μύχο του όρμου της Σούδας. Ο όρμος της Σούδας είναι ανοικτός μόνο προς τα  Ανατολικά.  Το  ανατολικό  τμήμα  του  λιμένα  που  ταυτίζεται  με  τον  Προβλήτα  ΑΔΡΙΑ  και  τις  μελλοντικές  επεκτάσεις του, θα εξυπηρετεί τις επιβατικές κινήσεις των ζωνών εντός και εκτός SCHENGEN.  Το  τμήμα  αυτό  παρουσιάζει  μια  ομοιογένεια,  αλλά  οι  δυνατότητες  επεκτάσεως  του  προς  δυσμάς, ανατολάς και νότο είναι μηδενικές. Η μόνη δυνατότητα επεκτάσεως είναι προς βορρά  και μάλιστα ευθύγραμμα, σύμφωνα με την τοποθέτηση του ΓΕΝ, επέκταση που υπόκειται και  αυτή  σε  περιορισμούς  λόγω  κόστους,  λόγω  αυξήσεως  των  βαθών  (ή  ενδεχομένως  και  λόγω  υπεδάφους όταν εκπονηθεί γεωτεχνική έρευνα), αλλά και λόγω σημαντικής διεισδύσεως στην  καρδιά του δυτικού τμήματος του Όρμου Σούδας.  Το δυτικό τμήμα του Λιμένα ορίζεται ανατολικά από την κεντρική λεωφόρο του Δήμου Σούδας,  δυτικά από τον ποταμό Μορώνη και νοτίως από τον πολεοδομικό ιστό του Δήμου Σούδας με  παρεμβαλλόμενη  την  Λεωφόρο  Εθνάρχου  Βενιζέλου.  Οι  επεκτάσεις  προς  βορρά  είναι  ουσιαστικά περιορισμένες και λόγω μικρών βαθών αλλά και λόγω της υπάρξεως των λιμενικών  εγκαταστάσεων και κτιρίων του Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας. Το εν λόγω τμήμα καλείται να  εξυπηρετήσει μια ποικιλία λιμενικών δραστηριοτήτων όπως:  (α) Διακίνηση ξηρών χύδην φορτίων δημητριακών και αλεύρων  1892 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (β) Διακίνηση γενικών εμπορευμάτων (break – bulk, general cargo)  (γ)  Διακίνηση  μοναδοποιημένων  (unitized  cargos)  φορτίων  (εμπορευματοκιβωτίων,  παλετών).   (δ) Διακίνηση επικίνδυνων φορτίων (καυσίμων, παραγώγων πετρελαίου, εκρηκτικών κλπ)  (ε) Ελλιμενισμού μικρών σκαφών (αλιείας, αναψυχής, λιμενικών εξυπηρετήσεων κλπ)  (στ) Επισκευή μικρών σκαφών.  4.2.�ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ�ȿɿʅɹʆɲ�(ɴʄɹʋɸ�ɇʖɹɷɿʉ�ȿ340Ͳ5)� Διακρίνονται τρεις βασικές λιμενικές περιοχές:  Περιοχή Επιβατικού Λιμένα (Λιμενικά Τμήματα Α και Β)  Περιοχή Εμπορικού Λιμένα (Λιμενικά Τμήματα Γ, Δ και Ε)  Περιοχή Αναψυχής – Αλιείας – Ναυταθλητισμού (Λιμενικά Τμήματα ΣΤ και Ζ)  ȿɿʅɸʆɿʃʊ�ʏʅɼʅɲ�Ȱ�–�Ȱʃʏʉʋʄʉʁɲ� Το  Λιμενικό  τμήμα  Α,  μετά  την  ολοκλήρωση  της  εργολαβίας,  θα  καταλαμβάνει  όλη  την  επιφάνεια  του  προβλήτα  ΑΔΡΙΑ  (Η‐Η΄΄‐Φ‐Χ‐Χ1‐Ψ‐Ω‐Α‐Β‐Β1‐Δ΄‐Ε΄‐Ζ΄‐Ζ‐Η)  εμβαδού  Ε  =  46.123  τ.μ. Θα υπάρχουν δύο ράμπες  για  ταυτόχρονη  εξυπηρέτηση δύο μεγάλων  Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων,  στις  κρηπίδες  Η‐  Η΄  και  Ζ΄‐Ε.  Θα  υπάρχει  πλήρης  διαχωρισμός  στις  κινήσεις  επιβατών  και  αυτοκινήτων  μέσω  του  Νέου  Επιβατικού  Σταθμούς  Ακτοπλοΐας  και  των  υπερυψωμένων  κλιματιζόμενων σηράγγων  (gangways) που θα εκκινούν από τον άνω όροφο του Σταθμού και  θα  οδηγήσουν  (και  παραλαμβάνουν)  τους  επιβάτες  στα  πλοία  (και  από  τα  πλοία).  Έτσι  στα  δάπεδα θα κινούνται μόνο οχήματα. Ο διαχωρισμός αυτός λειτουργεί υπέρ της ασφάλειας των  επιβατών και  της  ταχύτητας επιβίβασης  / αποβίβασης επιβατών και οχημάτων. Περί  το 2020  δεν  θα  είναι  πλέον  δυνατή  η  εξυπηρέτηση  λόγω  αυξήσεως  της  κινήσεως  επιβατών  και  οχημάτων  (σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις).  Για  τον  λόγο  αυτό  προτείνεται  η  κατασκευή  δύο  επεκτάσεων του προβλήτα στην δυτική πλευρά  (α) της (Ζ΄‐Ε΄‐Ζ΄2‐Ζ2‐Ζ1‐Ζ΄) εμβαδού Ε = 3.271 τ.μ. με μία νέα ράμπα στην κρηπίδα  (Ζ1‐Ζ2)  σε αντικατάσταση εκείνης της κρηπίδας (Η‐Η΄) και   (β) της (Ζ΄2‐Ζ2‐Δ1‐Δ2‐Ζ΄2), εμβαδού Ε = 1.300 τ.μ. με μία νέα ράμπα  Ταυτοχρόνως  κατασκευάζεται  προβλήτας  από  μονοναύδευτα  επί  χαλύβδινων  πασσάλων  (Finger piers) (Δ1‐Δ3) μήκους 180μ. Με τη κατασκευή πρόσθετης υπερυψωμένης σήραγγας, θα  συνδέεται ο Νέος Επιβατικός Σταθμός Ακτοπλοΐας με την ρίζα Δ1 του νέου προβλήτα  (Δ1‐Δ3).  Από  εκεί  η  σήραγγα  θα  διακλαδίζεται,  κάθετα  δεξιά  και  αριστερά  και  θα  μπορεί  να  προσαρμόζεται  με  τις φυσούνες  (τεχνολογία  αεροδρομίου)  στα  άνω  καταστρώματα  των  δύο  Ε/Γ – Ο/Γ πλοίων ακτοπλοΐας που θα έχουν πλαγιοπρυμνο(πλωρο)δετήσει.  Το  Λιμενικό  τμήμα  Α  θα  διαθέτει  όλα  τα  απαραίτητα  δίκτυα  υποδομής  Η  Πύλη  Α  (Υ‐Υ΄)  αποτελεί  την  κύρια  και  μοναδική  είσοδο  –  έξοδο  του  Λιμενικού  Τμήματος  Α.  Στο  προβλήτα  ΑΔΡΙΑ, προ του Λιμεναρχείου, θα τοποθετηθεί σύγχρονη μεγάλη γεφυροπλάστιγγα και η ζύγιση  των φορτηγών αυτοκινήτων θα γίνεται μετά την είσοδό τους από την Πύλη Α.  ȿɿʅɸʆɿʃʊ�ʏʅɼʅɲ�Ȳ�–�Ⱦʌʉʐɲɺɿɹʌɲ� Το Λιμενικό Τμήμα Β σχεδιάστηκε αρχικά ως υπό γωνία επέκταση του προβλήτα ΑΔΡΙΑ. Η λύση  αυτή  αποκλείστηκε  από  το  Π.Ν.  γιατί  παρεμποδίζει  τη  ναυσιπλοΐα  του  διαύλου  είσπλου  και  απόπλου  στην Μόνιμη  Δεξαμενή.  Αντιθέτως  το Π.Ν.  ενέκρινε  την  εναλλακτική  λύση  η  οποία  είναι ευθύγραμμη επέκταση του Προβλήτα ΑΔΡΙΑ κατά 160μ. Η Ζώνη Ελεγχόμενης Πρόσβασης  (Β1 – 2‐ 1 – Δ΄‐ Β1) εμβαδού Ε = 8.676  τ.μ. θα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτοχρόνως δύο μικρά  κρουαζιερόπλοια,  ενδεικτικών  διαστάσεων  180μ * 25  μ  και  θα συνδέεται με  τον  ελεγχόμενο  διάδρομο  (Β΄΄1‐Β΄1‐Β‐Α‐Ω‐Ψ1‐Ψ‐Χ‐Φ‐Φ1‐Χ1‐Ψ1‐Ω1‐Β΄1)  με  την  πόλη  της  Σούδας,  μέσω  νέας  ελεγχόμενης  Πύλης  στο  τμήμα  (Φ1‐Φ)  της  περιφράξεως,  ενώ  θα  παρέχονται  παράλληλα  και  λιμενικές  διευκολύνσεις  σε  Πολεμικά  Σκάφη  ξένων  χωρών ,  κατά  μήκος  της  κρηπίδας  (Α‐Β),  όπως συμβαίνει και σήμερα.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1893 ȿɿʅɸʆɿʃʊ�ʏʅɼʅɲ�ȳ�–�ȳɸʆɿʃʙʆ�ʃɲɿ�ʖʑɷɻʆ�ʔʉʌʏʀʘʆ� Το Λιμενικό  Τμήμα  Γ  διατηρεί  τις  ίδιες  χρήσει  με  εκείνες  του  εγκεκριμένου Προγραμματικού  Σχεδίου. Καταλαμβάνει την έκταση (Τ1‐Ι΄‐Ι‐Θ‐Η΄΄‐Η΄΄΄‐Τ1) εμβαδού 70.902 τ.μ.  Η  κρηπίδα  (ΘΗ΄΄)  μήκους  178  μ  και  βάθους  θάλασσας  8  μ,  παραβάλουν  πλοία  διακινήσεως  δημητριακών  και  άλλων  προϊόντων  των ΜΥΛΩΝ  ΚΡΗΤΗΣ.  Η  φορτοεκφόρτωση  εξυπηρετείται  από σταθερό πυλώνα που συνδέεται με ταινιόδρομο με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στην  κρηπίδα  (ΘΙ)  μήκους  170  μ  και  βάθους  θάλασσας  8μ  μπορούν  να  γίνονται  επίσης  φορτοεκφορτώσεις δημητριακών των Κυλινδρομύλων Κρήτης ή της Κεντρικής Ενώσεως Χανίων,  με ίδια μέσα.  Η κρηπίδα (ΙΊ) μήκους 202μ και βάθους θάλασσας 10μ εξυπηρετεί πλοία γενικών φορτίων και  ξηρών χύδην φορτίων.  ȿɿʅɸʆɿʃʊ�ʏʅɼʅɲ�ȴ�–�Ʌʉʄʐʖʌɻʍʏɿʃʊʎ�ȿɿʅɸʆɿʃʊʎ�ɇʏɲɽʅʊʎ�(Ʌ.ȿ.ɇ.)� Η κατάργηση της ράμπας στο δυτικό άκρο της κρηπίδας  (ΚΙ΄)  ναι μεν επεξέτεινε κατά 50μ το  ευθύγραμμα τμήμα της, κατήργησε όμως την δυνατότητα εκφορτώσεως φορτηγών πλοίων Ro‐ Ro.  Ταυτοχρόνως  η  αδυναμία  λιμενικής  εντάξεως  της  περιοχής  Πέρα  Πλατάνι  και  η  ανάγκη  επιλογής  θέσεως,  το  ολιγότερο  δυνατό  οχλούσας,  για  την  εξυπηρέτηση  φορτοεκφορτώσεως  επικίνδυνων  φορτίων,  οδήγησε  στον  προσωρινό  χαρακτηρισμό  του  τμήματος  (Κ‐Κ1‐Λ1‐Λ‐Κ)  εμβαδού 6.800 τ.μ. με βάθος θάλασσας, προ της κρηπίδας  (ΚΛ) 8μ, ως τμήματος διακινήσεως  επικίνδυνων φορτίων.  Ταυτόχρονα προτείνεται η επέκταση προ νότο της χερσαίας επιφάνειας του ΠΛΣ, καταργώντας  την  θωράκιση  του  εγκεκριμένου  προγραμματικού  σχεδίου  και  υλοποιώντας  την  τότε  προβλεφθείσα  επέκτασή  του,  κατά  14.400  τμ  περίπου.  Το  νέο  όριο  (Λ‐Μ1)  υλοποιείται  ως  κρηπιδότοιχος με βάθος θάλασσας 6μ, μήκους ΛΜ1 = 330 μ περίπου. Εξ αυτών τα 40μ (Λ‐Λ1)  ανήκουν προσωρινά στο Λιμενικό Τμήμα Ε και τα υπόλοιπα 310 μ περίπου χρησιμεύουν για την  απλή  παραβολή  (και  όχι  φορτοεκφόρτωση  )  ρυμουλκών  και  άλλων  πλωτών  ναυπηγημάτων  ολικού μήκους εκάστου μέχρι 30μ. Η επικοινωνία  του Λιμενικού Τμήματος Ε με  την  κεντρική  Πύλη Γ θα γίνεται μέσω της λωρίδας πλάτους 10μ σε επαφή με την κρηπίδα  (Λ1‐Μ1) και του  ορίου  (Μ1‐Τ)  της  επισκευαστικής  Μονάδας  Μικρών  Σκαφών.  Η  λωρίδα  αυτή  θα  ορίζεται  σταθερά από την νότια περίφραξη ασφαλείας  (Λ΄1 –Ν1)  του ΠΛΣ,  ενώ ανάλογες περιφράξεις  υπάρχουν προς δυσμάς (Κ‐Λ΄1) με το Λιμενικό Τμήμα Ε και προς ανατολάς (Ι΄‐Ν) με το Λιμενικό  Τμήμα Γ.  Ο ΠΛΣ προβλέπεται να εξυπηρετεί εκτός του Γενικού Φορτίου (General Cargo ¨η Break Bulk) και  τα μοναδοποιημένα φορτία (Unitized Cargo) είτε υπό μορφή ΕΚ, είτε υπό μορφή παλεττών.  ȿɿʅɸʆɿʃʊ�ʏʅɼʅɲ�ȵ�–�ȴɿɲʃʀʆɻʍɻ�ȵʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ�Ɍʉʌʏʀʘʆ� Μέσω  του  τμήματος  αυτού  θα  διακινούνται  καύσιμα  (εκτός  εκείνων  της  ΔΕΗ),  άσφαλτος  ή  άλλα παράγωγα πετρελαίου κλπ. Η προσέγγιση και αναχώρηση οχημάτων θα γίνεται από την  Πύλη  (Λ΄1Λ)  μέσω  του  Λιμενικού  Τμήματος  Γ  και  θα  διαχωρίζεται  από  το  ΠΛΣ  με  σταθερή  περίφραξη  ασφαλείας.  Στο  Λιμενικό  Τμήμα  Ε  θα  υπάγεται  και  η  λειτουργία  του  Συστήματος  Υποβρυχίου Αγωγού – Μονοναύδετου παροχής καυσίμων στην ΔΕΗ.  ȿɿʅɸʆɿʃʊ�ʏʅɼʅɲ�ɇɈ�–�ɀɿʃʌʙʆ�ɇʃɲʔʙʆ�� Το  Λιμενικό  Τμήμα  ΣΤ  καλύπτει  τι  περιοχές  (Ρ3‐Ρ2‐Ρ΄‐Π΄‐Ρ‐Ρ1‐Ρ4‐Ρ5)  και  (Τ1‐Ρ‐Τ2‐Μ2‐Μ1‐Τ)  εμβαδού  29.032  τμ  και  8.327  τμ  αντιστοίχως  δηλαδή  συνολικά  34.903  τμ.  Θα  διαθέτει  κρηπιδότοιχο (Ρ΄΄‐Ρ΄‐Π΄) μήκους 420 μ περίπου, με βάθος θάλασσας 4μ. Προ του μετώπου (Π΄‐ Ρ΄‐Ρ2‐Ρ3)  μπορούν  να διαταχθούν,  τουλάχιστον πέντε πλωτοί  προβλήτες μεταβλητού μήκους  και  αποστάσεων  μεταξύ  τους,  προκειμένου  να  εξυπηρετηθούν  όλα  τα  μικρά  ερασιτεχνικά  αλιευτικά και άλλα σκάφη της ευρύτερης περιοχής.  Ταυτόχρονα  στο  τμήμα  (Μ1‐Τ‐Τ1‐Ρ‐Τ2‐Μ2‐Μ1)  προτείνεται  η  εγκατάσταση  Επισκευαστικής  Μονάδας  μικρών  σκαφών.  Στο  Τμήμα  (Ρ΄΄΄‐Ρ΄΄‐Ρ  –  Π΄‐Ρ1‐Ρ2‐Ρ3‐Ρ΄΄΄)  διαμορφώνεται  χώρος  1894 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ πρασίνου  και  αναψυχής,  εν  επαφή  με  την  Λ.  Εθνάρχου  Βενιζέλου.  Θα  διαμορφωθεί  και  ανεξάρτητη είσοδος δυτικά της πύλης Γ, μεταξύ των σημείων Ρ και Ρ1.  ȿɿʅɸʆɿʃʊ�ʏʅɼʅɲ�ȷ�–�Ȱʄɿɸʀɲʎ�� Θα καταλαμβάνει τον χώρο της σημερινής Ιχθυόσκαλας Χανίων επαυξημένο κατά την επίχωση  (Ρ3‐Σ‐Ι‐Σ΄‐Ρ3)  εμβαδού  9.371  τμ  και  την  μετατροπή  του  υφιστάμενου  μώλου  σε  προβλήτα  εμβαδού 1.000 τμ, του οποίου η κρηπίδα (ΙΙ‐ΙΙΙ) μήκους 105μ με βάθος θάλασσας 5μ, θα είναι  ευθύγραμμη  επέκταση  της  κρηπίδας  (Ι‐ΙΙ).  Έτσι  το  συνολικό  κρηπίδωμα  (Ι‐ΙΙ‐ΙΙΙ)  συνολικού  μήκους  175μ    και  το  κρηπίδωμα  (Ι‐Σ΄‐Ρ3)  συνολικού  μήκους  165  μ  θα  εξυπηρετούν  όλα  τα  επαγγελματικά  αλιευτικά  σκάφη,  απελευθερώνοντας  τις  Λιμενικές  Εγκαταστάσεις  Ναυταθλητισμού.  4.3.�Ʌʉʄɸʉɷʉʅɿʃɼ�ȱʋʉʗɻ�� ȿɿʅɸʆɿʃʊ�ʏʅɼʅɲ�Ȱ�–�Ȱʃʏʉʋʄʉʂɲ� Προβλέπεται  η  κατασκευή  ενός  σύγχρονου  σταθμού  Επιβατών  Ακτοπλοΐας  (ΣΕΑ)  σε  δύο  επίπεδα,  ο  οποίος  θα  συνδέεται  με  τα  τρία  πλοία  με  υπερυψωμένους  κλιματιζόμενους  διαδρόμους  (gangways).  Σύμφωνα  με  τον  προτεινόμενο  κτιριολογικό  Πρόγραμμα  για  τον  επιβατικό  σταθμό  και  τους  διαδρόμους  η  συνολική  επιφάνεια  ανέρχεται  στα  8.745  τμ.  Επιπλέον διατηρούνται τα κτίρια του Τελωνείου και του Λιμεναρχείου, μετά από ανακαίνιση.  ȿɿʅɸʆɿʃʊ�ʏʅɼʅɲ�Ȳ�–�Ⱦʌʉʐɲɺɿɹʌɲ� Οι επιβάτες θα επιβιβάζονται  / αποβιβάζονται με κινητές σκάλες. Ο έλεγχοι θα γίνονται μέσα  σε  ειδικά  στέγαστρα αναλόγου μεγέθους. Μέχρι  να  κατασκευασθεί  το  Λιμενικό  Τμήμα Β,  τα  κρουαζιερόπλοια  θα  παραβάλουν  κατά  μήκος  του  κρηπιδοτοίχου  ΑΒΒ1  και  η  διακίνηση  των  επιβατών θα γίνεται μέσω της περιφραγμένης λωρίδας πλάτους 8μ., κατά μήκος της κρηπίδας.  ȿɿʅɸʆɿʃʊ�ʏʅɼʅɲ�ȳ�–�ȳɸʆɿʃʙʆ�ʃɲɿ�ʖʑɷɻʆ�ʔʉʌʏʀʘʆ� Παραμένει ως έχει με :  (α) τις δύο αποθήκες 50μ * 15μ εκάστη  (β) το κτίριο Εργατών Λιμένων Χανίων και Σούδας  (γ) το περιφραγμένο χώρο μεταξύ των δύο αποθηκών  (δ) τα σιλό δημητριακών της «Κεντρικής Ενώσεως Χανίων ΕΠΕ»  (ε) χώρο φυλάξεως αυτοκινήτων ή ανέγερσης κτιρίων εμβαδού 9660 τμ σε άμεση επαφή με την  πύλη Γ  (στ) υπαίθριου χώρου 35.500 τμ για απόθεση εμπορευμάτων  ȿɿʅɸʆɿʃʊ�ʏʅɼʅɲ�ȴ�–�Ʌʉʄʐʖʌɻʍʏɿʃʊʎ�ȿɿʅɸʆɿʃʊʎ�ɇʏɲɽʅʊʎ�(Ʌ.ȿ.ɇ.)� Διατηρούνται  τα  κτίρια  που  προβλέπονται  στο  εγκεκριμένο  Προγραμματικό  Σχέδιο  και  συγκεκριμένα :  (α) το Λιμενικό Υπόστεγο διαστάσεων 94μ * 32μ (3000τμ)  (β) το Κτίριο Γραφείων και Συνεργείο συντηρήσεως μηχανημάτων   (β1) Το κτίριο γραφείων  του ΠΛΣ δημιουργείται μέσα στον περίβολο του σταθμού, δίπλα  στην  πύλη.  Έχει  κάτοψη  200τμ  και  αναπτύσσεται  σε  ισόγειο  και  2  ορόφους.  Τα  στοιχεία  είναι  ενδεικτικά  και  θα  οριστικοποιηθούν  όταν  εκπονηθεί    ειδική  μελέτη  αναπτύξεως (διαχειρίσεως) εξοπλισμού του ΠΛΣ του εμπορικού λιμένα Σούδας. Περί  το κτίριο, δυτικά και νότια, δημιουργείται Parking  ΙΧ αυτοκινήτων, εργαζόμενων και  συναλλασσόμενων, εμβαδού 650 τμ.  (β2)  Το  συνεργείο  συντηρήσεως  μηχανημάτων  οργανώνεται  νοτίως  και  σε  επαφή  με  το  parking ΙΧ αυτοκινήτων. Το συνεργείο στεγάζεται σε υπόστεγο με μεγάλα ανοίγματα  στην  δυτική  πλευρά,  εμβαδού  10*15  =  150  τμ,  ενώ  δημιουργείται  στα  δυτικά  υπαίθριος χώρος parking μηχανημάτων του ΠΛΣ.  (γ) Υπόλοιποι υπαίθριοι χώροι αποθέσεως  εμπορευμάτων  ȿɿʅɸʆɿʃʊ�ʏʅɼʅɲ�ȵ�–�ȴɿɲʃʀʆɻʍɻ�ȵʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ�Ɍʉʌʏʀʘʆ� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1895 Λόγω της προσωρινότητας της λειτουργίας του δεν προβλέπεται κτιριακή εγκατάσταση.  ȿɿʅɸʆɿʃʊ�ʏʅɼʅɲ�ɇɈ�–�ɀɿʃʌʙʆ�ɇʃɲʔʙʆ�� Στη  ρυμοτομική  μελέτη  θα  προβλεφθεί  περιορισμένη  κάλυψη  από  ισόγεια  κτίσματα  για  την  εξυπηρέτηση  αναγκών  αναψυχής  στο  δυτικό  τμήμα,  ενώ  στο  ανατολικό  θα  είναι  δυνατή  η  κατασκευή προσωρινού υποστέγου για κατασκευαστικές εργασίες μικρών σκαφών.  ȿɿʅɸʆɿʃʊ�ʏʅɼʅɲ�ȷ�–�Ȱʄɿɸʀɲʎ�� Το υπάρχον κτιριακό συγκρότημα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Λιμενικού Τμήματος Αλιείας.  4.4.�Ɇʐʅʉʏʉʅɿʃɼ�ʅɸʄɹʏɻ�ɍɸʌʍɲʀʘʆ�ɍʙʌʘʆ�ȿɿʅɹʆɲ�ɇʉʑɷɲʎ�� Προτείνονται προς έγκριση τα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.):  x Ο.Τ. 1 που καλύπτει όλο  τον Επιβατικό Λιμένα  (το σύνολο του Προβλήτα ΑΔΡΙΑ μετά την  ολοκλήρωση όλων των φάσεων επεκτάσεως)  x Ο.Τ. 2 που καλύπτει όλο το Λιμενικό Τμήμα Γ  x Ο.Τ. 3 που καλύπτει τα Λιμενικά Τμήματα Δ και Ε  x Ο.Τ. 4 που καλύπτει την Επισκευαστική Μονάδα Μικρών Σκαφών  x Ο.Τ.  5  που  καλύπτει  όλο  το  υπόλοιπο  Λιμενικό  Τμήμα  ΣΤ  δυτικά  της  εκβολής  οχετού  κομβρίων ΑΟ2  x Ο.Τ. 6 που καλύπτει τους χώρους της Ιχθυόσκαλας  Προτεινόμενοι όροι‐ περιορισμοί δόμησης και χρήσεις γης Λιμένα Σούδας    ɀɹɶɿʍʏʉ� Ʌʉʍʉʍʏʊ� Ⱦɲʄʑʗɸʘʎ�%� ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ� ȴʉʅɼʍɸʘʎ�� �%� ȵʅɴɲɷʊʆ� Ƀ.Ɉ.�� (m2)� ɇʐʆʉʄɿʃɼ� ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ� (m2)� ɀɹɶɿʍʏʉ� ȵʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉ� Ɋʗʉʎ�� (m)� ȵʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɸʎ�ɍʌɼʍɸɿʎ� ΟΤ 1  20  40  52.562,43  21.024,97  14,50 + Στέγη  x Σταθμός Επιβατών ακτοπλοϊας  και σταθμός επιβατών  κρουαζιέρας με σταθερούς  υπερυψωμένους διαδρόμους  προσέγγισης πλοίων και  κινητούς διαδρόμους που  καταλήγουν σε φυσούνες  Υποστηρικτικές λειτουργίες:  Εστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα, γραφεία  υπηρεσιών   x Βοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες)  x Στάθμευση  ΟΤ 2  10  20  67.203,46  13.440,70  7,50 +  Στέγη  x Αποθήκες γενικών φορτίων,   x σιλό δημητριακών  x Γραφεία – αποδυτήρια –  εστίαση Λιμενεργατών  x Φυλάκια εισόδου – εξόδου,   x Γραφεία λοιπών εργαζομένων  ΟΤ 3  10  20  62.797,90  12.559,58  10,00 + Στέγη  x Λιμενικά υπόστεγα  x Γραφεία προσωπικού  x Συνεργεία συντηρήσεως –  επισκευών λιμενικών  μηχανημάτων  x Υπαίθριοι χώροι απόθεσης  εμπορευμάτων και  1896 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ εμπορευματοκιβωτίων  ΟΤ 4  20  20  7.076,23  1.415,25  7,50 + Στέγη  x Επισκευαστική μονάδα μικρών  σκαφών  x Υπαίθριος χώρος αποθέσεως  και επισκευής μικρών σκαφών  ΟΤ 5  20  40  26.015,69  10.406,28  7,50 + Στέγη  x Χώροι πρασίνου  x Εστίαση  x Αποδυτήρια  x WC  x Αποθήκες  x Χώροι στάθμευσης χρηστών  ΟΤ 6  20  20  12.070,78  2.414,16  7,50 + Στέγη  x Ιχθυόσκαλα  και  παρεμφερείς  χρήσεις  x Αναψυκτήριο  x Βοηθητικοί χώροι  x Χώροι στάθμευσης χρηστών  � � ɇȴ�=�0,27� 227.726,49� 61.260,94� � �   4.5.�ɇʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃʊʎ�Ʌʀʆɲʃɲʎ�Ⱦʊʍʏʉʐʎ�ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ�ɹʌɶʘʆ�� Ȱ.�ȿɿʅɸʆɿʃɳ�ȶʌɶɲ� 45.340.190�€ x Λιμενικό Τμήμα Α – Ακτοπλοΐας : Κατασκευή Νέων Ραμπών   4.165.000 € x Λιμενικό Τμήμα Α – Ακτοπλοΐας : Κατασκευή Finger Pier  4.760.000 € x Λιμενικό Τμήμα Β – Κρουαζιέρας  12.138.000 € x Λιμενικό Τμήμα Δ – ΠΛΣ : Επιχώσεις – Δάπεδα  5.117.000 € x Λιμενικό Τμήμα Δ – ΠΛΣ : Βυθοκορήσεις  2.142.000 € x Λιμενικό Τμήμα Ε – Διακίνηση Επικίνδυνων Φορτίων  7.675. 500 € x Λιμενικό Τμήμα ΣΤ – Μικρών Σκαφών : Λιμενίσκος Μικρών Σκαφών  6.665.190 € x Λιμενικό  Τμήμα ΣΤ – Μικρών Σκαφών : Επισκευαστική Μονάδα  1.487.500 € x Λιμενικό Τμήμα Ζ – Αλιείας  1.190.000 € Ȳ.�Ⱦʏɿʌɿɲʃɳ�ȶʌɶɲ� 28.841.640�€ x Σταθμός Επιβατών Ακτοπλοΐας ΑΔΡΙΑ  21.586.600 € x Λιμενικό Υπόστεγο ΠΛΣ  3.655.680 € x Κτίριο Γραφείων  1.370.880 € x Κτίριο Συνεργείου  228.480 € ȳ.�ȸ/ɀ�ȴʀʃʏʐɲ  2.869.090 € x Λιμενικά Τμήματα  Α (υφισταμένων), Δ,  Ε, ΣΤ  21.586.600 € x Λιμενικά Τμήματα  Β, Ζ� 89.250 € x Λιμενικό Τμήμα Α (επέκταση)  35.700 € ȴ.�ȸ/ɀ�ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ  4.452.980 € ɇʑʆʉʄʉ�� 79.503.900 € 4.6.�ɍʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲ�ʐʄʉʋʉɿɼʍɸʘʎ�ɹʌɶʘʆ��� Η οργάνωση των έργων γίνεται κατά φάσεις. Κάθε φάση είναι ένα αυτοτελές έργο που με την  ολοκλήρωσή  του  συμπληρώνει  τα  λιμενικά  έργα  ή  τα  έργα  επιδομής ,  χωρίς  την  λειτουργική  ενότητα του λιμένα Σούδας.  Διακρίνονται τρεις (3) φάσεις έκαστη διάρκειας 5 ετών.  Ɍɳʍɻ�Ȼ�(2009Ͳ2013)� x Ολοκλήρωση Λιμενικής Υποδομής και κατασκευή δαπέδων του ΠΛΣ (Λιμενικό Τμήμα Δ)  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1897 x Κατασκευή Λιμενικής Υποδομής Λιμενικού Τμήματος Ε – Επικίνδυνων Φορτίων  x Κατασκευή Λιμενικής Υποδομής Λιμενικού Τμήματος ΣΤ  – Μικρών Σκαφών  (εκτός πλωτών  προβλητών)  x Βυθοκορήσεις της θαλάσσιας ζώνης των ανωτέρω Λιμενικών Τμημάτων  x Κατασκευή νέου σταθμού επιβατών ακτοπλοΐας στον προβλήτα ΑΔΡΙΑ  x Κατασκευή κτιρίου Συνεργείου – ΠΛΣ  x Κατασκευή Λιμενικού Υποστέγου στο Λιμενικό Τμήμα Δ – ΠΛΣ  x Κατασκευή κτιρίου Γραφείων στο Λιμενικό Τμήμα Δ – ΠΛΣ  x Διαμόρφωση επιφανειών πρασίνου και πεζοδρομήσεων  x Λοιπά  έργα υποδομής  έργων  Ι φάσης όπως φωτισμός  λιμένα,  δίκτυα  χαμηλής  και  μέσης  τάσης, δίκτυα τηλεφώνων, δίκτυα υδρεύσεως – πυρόσβεσης και δίκτυο αποχέτευσης  Ɍɳʍɻ�ȻȻ�(2014Ͳ2018)� x Ευθύγραμμα επέκταση κατά 160μ του Προβλήτα ΑΔΡΙΑ για την δημιουργία του λιμενικού  Τμήματος Β – Κρουαζιέρας  x Τοποθέτηση πλωτών προβλητών στο Λιμενικό Τμήμα ΣΤ – Μικρών Σκαφών  x Κατασκευή Λιμενικών Υποδομών Λιμενικού Τμήματος Ζ – Αλιείας  x Διαμόρφωση επιφανειών πρασίνου  x Διαμόρφωση επιφανειών πεζοδρομήσεων  x Λοιπά έργα υποδομής έργων  ΙΙ φάσης όπως φωτισμός λιμένα, δίκτυα χαμηλής και μέσης  τάσης, δίκτυα τηλεφώνων, δίκτυα υδρεύσεως – πυρόσβεσης και δίκτυο αποχέτευσης  Ɍɳʍɻ�ȻȻȻ�(2019Ͳ2023)� x Επέκταση  Λιμενικού  Τμήματος  Α  –  Ακτοπλοΐας  και  συγκεκριμένα  κατασκευή  δύο  νέων  ραμπών και  ενός προβλήτα αποτελούμενου από συστοιχία μονοναύδετων επί πασσάλων  (finger piers)  x Λοιπά έργα υποδομής έργων  IIΙ φάσης όπως φωτισμός λιμένα, δίκτυα χαμηλής και μέσης  τάσης, δίκτυα τηλεφώνων, δίκτυα υδρεύσεως – πυρόσβεσης και δίκτυο αποχέτευσης  6.� Ʌʌʉʅɸʄɹʏɻ� Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ� ȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆ� ʏʉʐ� ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐ� Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃʉʑ� ɇʖɸɷʀʉʐ�ȿɿʅɹʆɲ�ɇʉʑɷɲʎ � Η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στα πλαίσια της επικαιροποίησης του  Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Σούδας.  Στο  πλαίσιο  εκπόνησης  της  ΠΠΕ  του  επικαιροποιημένου  Προγραμματικού  Σχεδίου  Λιμένα  Σούδας    εξετάστηκαν  κύριες  εναλλακτικές  λύσεις  (Κεφ.  5  Περιγραφή  Εναλλακτικών  Λύσεων,  σελ. 5‐1). Από την εξέταση προέκυψε ότι το σενάριο μηδενικής λύσης είναι  υποδεέστερο της  προτεινόμενης λύσης  (όπως αυτό περιγράφεται    και στο αντίστοιχο Επικαιροποιημένο Γενικό  Προγραμματικό  Σχέδιο  Λιμένα  Σούδας)  τόσο  από  λειτουργική  όσο  και  από  περιβαλλοντική  άποψη  και  προβάλλεται  επομένως  η  ανάγκη  κατασκευής  των  προτεινόμενων  έργων  για  την  υγιή ανάπτυξη των λιμένων του νομού Χανίων και ευρύτερα της νήσου της Κρήτης. (Βλέπε το  τεύχος  Στάδιο  2ο:  Επικαιροποίηση  Προγραμματικού  Σχεδίου  Λιμένα  Σούδας  Προμελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).  5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η  πρόταση  αποσκοπεί,  μετά  την  έγκρισή  της,  στην  προώθηση  διαδικασίας  εκπόνησης  και  έγκρισης μελετών, κυρίως για τις κτιριακές κατασκευές.  Κατά  τη  συνεδρίαση  παρευρέθηκε  ο  κ.  Ρογκάν  Αδέλκης  (Μελετητής)  για  παροχή  πρόσθετων  στοιχείων επί της προτεινόμενης πρότασης.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�03/22Ͳ10Ͳ2008� Εγκρίνεται η ανωτέρα πρόταση με τις παρακάτω επισημάνσεις:   1898 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ α.   Σε  επόμενη  φάση  της  μελέτης  να  αντιμετωπισθεί  ο  τρόπος  αντιμετώπισης  φαινομένων  προσάμμωσης  ‐ ανανέωσης υδάτων της εσωτερικής λιμενολεκάνης μικρών σκαφών και οι  επιπτώσεις στις παρακείμενες ακτές.   β.  Να  σημανθεί  κατάλληλα  η  περιοχή  διέλευσης  οχημάτων  του  προβλήτα  επικινδύνων  φορτίων διαχωριζόμενη από το κρηπίδωμα βοηθητικών σκαφών.  γ.   Να  εξεταστεί  εξεύρεση  λύσης  εξυπηρέτησης    των  πλοίων  ΔΕΗ  από  τον  προβλήτα  επικινδύνων  φορτίων  και  παράλληλη  ευθέτηση  δικτύου  αγωγών  και  κατάργηση  του  προβλεπόμενου ναυδέτου.  δ.  Μείωση  των  συντελεστών  δόμησης  σύμφωνα  με  την  από  22‐10‐2008  συμπληρωματική  πρόταση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης.  ε.    Κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  εργασιών  εκβαθύνσεων  κλπ,  θα  παρίσταται  υπάλληλος  της  αρμόδιας Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                    ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    96) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�05�/�28Ͳ11Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�51�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.� ΘΕΜΑ 5ο : ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Καθορισμός χρήσεων γης και όρων   δόμησης χερσαίας ζώνης του Λιμενίσκου Χώρας Σφακίων.  1.�Ȱʆɲʔʉʌɳ�ʍʖɸʏɿʃɼʎ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ�–�ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ� Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2ε, άρθρο 19 του Ν. 2932/2001, η έγκριση, αναθεώρηση /  επικαιροποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης (Master Plan) των  λιμένων,  με  τα  οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα  επιτρεπόμενα  όρια  της  Ζώνης  Λιμένα,  οι  επιτρεπόμενες  προσχώσεις,  οι  χρήσεις  γης,  οι  όροι  και  οι  περιορισμοί  δόμησης,  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  κάθε  αναγκαίο  στοιχείο  για  την  εξυπηρέτηση  της  λειτουργικότητας  και  της  ασφάλειας  του  λιμένα  αποτελεί  αρμοδιότητα  της  Επιτροπής  Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.).  Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9  «Συντελεστές  δόμησης  στους  λιμένες»  παρ.2  του Ν.2987/02,  οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης στα λιμάνια εγκρίνονται από την Ε.Σ.Α.Λ., καθώς επίσης (παρ.3) οι οικοδομικές άδειες  εκδίδονται  από  τις  κατά  τόπους  Πολεοδομικές  Υπηρεσίες,  ύστερα  από  έγκριση  της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π./τ.Υ.Ε.Ν.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� 1. Καθορισμός  χερσαίας  ζώνης  του παλαιού  λιμενίσκου με  την  υπ ’  αριθμ. 2194/20‐01‐1970  απόφαση Νομάρχη Χανίων (ΦΕΚ228Δ/8‐10‐1970).  2. Εξομοίωση τμήματος αιγιαλού σε χερσαία λιμενική ζώνη στο Λιμενίσκο Μαύρης Λιμνώνας  με την υπ’ αριθμ. 8627/23‐09‐2001 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης.  3. Έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων  για  το  έργο  «Λιμενίσκος  Μαύρης  Λιμνώνας  Χώρας  Σφακίων  Β’  Στάδιο»  με  την  υπ’  αριθμ.  101303/22‐01‐2001  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  ΥΠΕΧΩΔΕ‐ΥΕΝ.  4. Υλοποίηση του έργου «Λιμενίσκος Μαύρης Λιμνώνας Χώρας Σφακίων – Β’ Στάδιο», μετά το  2001, σε δύο εργολαβίες, στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ με χρηματοδότηση από το Ε. Π. Κρήτης  2000‐2006, συνολικής τελικής δαπάνης 2.894.887,41€.  5. Απόφαση Λιμενικής Επιτροπής υπ’ αριθμ. 106/2011, με την οποία εγκρίνονται χρήσεις γης  και όροι δόμησης στην περιοχή της χερσαίας ζώνης του Λιμενίσκου Χώρας Σφακίων, καθώς  και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.  6. Το Α.Π. 1525/02‐06‐2011 έγγραφο Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων.  7. Το Α.Π. 1879/06‐07‐2011 έγγραφο Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων.  3.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1899 Σύμφωνα  με  την  υποβληθείσα  πρόταση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του  Λιμενικού  Ταμείου  Ν.  Χανίων,  η  επιφάνεια  της  χερσαίας  ζώνης  του  παλαιού  Λιμενίσκου  είναι  880,00τ.μ.  (Λιμενικό  Τετράγωνο  2)  και  η  επιφάνεια  της  χερσαίας  ζώνης  του  Λιμενίσκου Μαύρης  Λιμνώνας  είναι  11.175,00τ.μ.  (Λιμενικό Τετράγωνο 1).  Υπάρχει άμεση αναγκαιότητα κατασκευής ενός μικρού  κτίσματος στο οποίο θα στεγαστούν βοηθητικές λειτουργίες  (αποθηκευτικοί χώροι για φύλαξη  απορρυπαντικού  εξοπλισμού  αντιμετώπισης  τυχόν  θαλάσσιας  ρύπανσης  –  εργαλεία  συντήρησης,  ανταλλακτικά  Η/Μ  εγκαταστάσεων  του  λιμενίσκου,  WC,  κλπ.).  Επίσης  έχουν  ζητηθεί  από  τρίτους  χώροι  για  εκδοτήριο  εισιτηρίων,  αποθήκες  καταδυτικού  εξοπλισμού,  καντίνα,  αποθήκες  αλιέων  κλπ.  Κατόπιν  τούτων,  οι  προτεινόμενες  χρήσεις  γης  και  όροι  δόμησης για τον λιμενίσκο για κάθε Λιμενικό Τετράγωνο σύμφωνα με το Α.Π. 1879/06‐07‐2011  έγγραφο Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων είναι οι εξής:  Λ.Τ.  ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  ΕΠΙΤΡΕΠ.  ΔΟΜΗΣΗ  (τ.μ.)  ΕΜΒΑΔΟΝ  ΛΤ   (τ.μ.)  ΠΟΣΟΣΤΟ  ΚΑΛΥΨΗΣ  (%)  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΥΨΟΣ   (μ.)  ΣΥΝΤΕΛ.  ΔΟΜΗΣΗΣ  (%)  1  x Βοηθητικές λειτουργίες  (Αποθήκες WC, κλπ)  x Γραφεία Υπηρεσιών,  Εστίαση, Αναψυχή  x Γραφεία, Εκδοτήρια  Εισιτηρίων  x Στέγαστρα – Υπόστεγα  x Στάθμευση  670,50  11.175,00  4,00  6,50  6,00    2  x Εστίαση, Αναψυχή  x Βοηθητικές Λειτουργίες  (Αποθήκες WC, κλπ)  88,00  880,00  5,00  6,50  10,00  Επιπλέον,  για  την  εξυπηρέτηση  των  επισκεπτών  των  νότιων  ακτών  όπου  δεν  υπάρχει  οδική  σύνδεση και αυτών που μεταβαίνουν στη Γαύδο, απαιτείται η διάθεση χώρων στάθμευσης ΙΧ  αυτοκινήτων.  Δεδομένου  ότι  ο  οικισμός  της  Χώρας  Σφακίων  δε  διαθέτει  επαρκείς  χώρους  στάθμευσης για τους παραπάνω επισκέπτες της περιοχής θα πρέπει  να εξασφαλιστούν θέσεις  στάθμευσης  στη  χερσαία  ζώνη  του  λιμενίσκου  της  Μαύρης  Λιμνώνας.  Υπάρχει  δυνατότητα  εξασφάλισης  συνολικά  120  θέσεων  στάθμευσης.  Αναλυτικά  οι  θέσεις  και  διαστάσεις  των  θέσεων  στάθμευσης  καθώς  και  η  κυκλοφορία  των  οχημάτων  φαίνονται  στο  Σχέδιο  Α2,  Κλίμακας 1:1000 που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Ν . Χανίων.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.�51/05/28Ͳ11Ͳ2011� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση. Ειδικότερα:   Α) Ως προς τις χρήσεις γης και όρους ‐ περιορισμούς δόμησης εγκρίνεται ως εξής:  Λ.Τ.  ΕΠΙΤΡΕΠ.  ΔΟΜΗΣΗ  (τ.μ.)  ΕΜΒΑΔΟΝ  ΛΤ   (τ.μ.)  ΠΟΣΟΣΤΟ  ΚΑΛΥΨΗΣ  (%)  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΥΨΟΣ   (μ.)  ΣΥΝΤΕΛ.  ΔΟΜΗΣΗΣ  (%)  1� 402,30� 11.175,00� 3,60� 4,00� 3,60� 2� 88,00� 880,00� 10� 4,00� 10,00� Αναλυτικά:  Λ.Τ.  ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  ΕΠΙΤΡΕΠ. ΔΟΜΗΣΗ (τ.μ.)  Βοηθητικές λειτουργίες (Αποθήκες WC, κλπ)  100,00�� � Γραφεία Υπηρεσιών   60,00� 1900 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Εστίαση, Αναψυχή  70,00� Τουρ. Γραφεία, Εκδοτήρια Εισιτηρίων  32,30� Στέγαστρα – Υπόστεγα  140,00� 1� Στάθμευση  � Εστίαση, Αναψυχή  30,00�� 2� Βοηθητικές Λειτουργίες (Αποθήκες WC, κλπ)  58,00�   και  με  την  προϋπόθεση  η  ελάχιστη  απόσταση  των  προτεινόμενων  κτιρίων  από  τη  γραμμή  κρηπίδωσης  να  είναι  μεγαλύτερη  από  5μ.  (Συνημμένο  διάγραμμα  «Ρυμοτομικό  Σχέδιο»,  Αρ.  Σχεδίου Α3, Κλίμακα 1:1000, Μάιος 2011)  Β) Ως προς  τις θέσεις στάθμευσης  (120)  και  την κυκλοφορία των οχημάτων,  εγκρίνεται όπως  αποτυπώνεται  στο  σχετικό  Διάγραμμα  (Σχέδιο  Α2,  Κλίμακας  1:1000)  που  συνέταξε  η  Τεχνική  Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ& ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ    97) ȸ�ʐʋʚ�ɲʌɿɽ.�09�/28Ͳ11Ͳ2011��Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�51ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� Θέμα : ΣΟΥΔΑ : Κατασκευή τμήματος σταθμού επιβατών στο Λιμάνι Σούδας και υποθαλάσσιες  εκσκαφές λιμενολεκάνης – ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ�ʏʉʐ�ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐ�Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃʉʑ�ɇʖɸɷʀʉʐ��ȿɿʅɹʆʉʎ� ɇʉʑɷɲʎ� 1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα  με  τις  Δ/ξεις  της  παρ.  2ε,  άρθρου  δέκατου  ένατου  Ν.  2932/2001  (ΦΕΚ  145Α),  αρμοδιότητα  της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης  (Master Plan) των λιμένων, με τα οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα  επιτρεπόμενα  όρια  της  Ζώνης  Λιμένα ,  οι  επιτρεπόμενες  προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του  λιμένα’.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Ο  αριθμός  αλλά  και  το  μέγεθος  των  κρουαζιερόπλοιων  που  προσεγγίζουν  το  Λιμάνι  Σούδας  έχει αυξηθεί. Για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω αναγκών προτείνονται τα εξής :  α) Ως ενδιάμεση φάση υλοποίησης του Προγραμματικού Σχεδίου του Λιμένα Σούδας, η έγκριση  κατασκευής σταθμού επιβατών επιφάνειας 1.500,00 μ2 περίπου, που θα είναι τμήμα του  προβλεπόμενου  από  το  εγκεκριμένο  Master  Plan  επιβατικού  σταθμού.  Επιπλέον  κατασκευή στεγάστρων συνολικής επιφάνειας 420,00 μ.  β) Η έγκριση υποθαλάσσιων εκσκαφών σε βάθος  12,00 μ. από κατωτάτη ρηχία στις περιοχές  που φαίνονται στο σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα.  γ) Η αύξηση του λειτουργικού βάθους υφιστάμενων κρηπιδωμάτων στον επιβατικό προβλήτα  (Αδρία)  στα  ‐10,00  μ.,  ανατολικά  του  προβλήτα σε  μήκος  200,00  μ.  και  δυτικά  αυτού σε  μήκος 100,00 μ.  3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� x υπ. αριθμ. 30287/28‐03‐1994 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ –ΥΕΝ – Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα  έργα  «Νέα  Λιμενικά  έργα  λιμένα  Σούδας  που  βρίσκεται  στον  θαλάσσιο  χώρο  του  ομώνυμου όρμου»  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1901 x υπ.  αριθμ 106694/27‐11‐2000  Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΔΠ/Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος  –  Προέγκριση  χωροθέτηση  του  έργου  «Έργα  προγραμματικού  Σχεδίου  Λιμένα  Σούδας  στο  Νομό Χανίων»  x υπ. αριθμ. Δ4γ/8/1007/Φ51/Μ/30‐03‐2001 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΛΛΕΑ (Δ4) – Έγκριση  της μελέτης «Χωροταξική Μελέτη Λιμένα Σούδας, Προγραμματικό Σχέδιο»  x η  υπ.  αριθμ.  06/30‐01‐2004  Απόφαση  8ης  Συνεδρίασης  ΕΣΑΛ  –  Έγκριση  χρήσεων  γης  και  όρων  δόμησης  σε  τμήμα  της  χερσαίας  ζώνης  του  Ανατολικού  τμήματος  λιμένα  Σούδας   (Επιβατικός  Λιμένας)  –  Τροποποίηση  Νέου  Προγραμματικού  Σχεδίου  λιμένα  Σούδας  (Η  πρόταση  αποσκοπούσε  στην  κατασκευή  υπόστεγου  75  τμ  για  την  προσωρινή  παραμονή  των από – επιβιβαζόμενων επιβατών  Συγκεκριμένα  έχουμε:  Επιφάνεια περιοχής  : 1.158,30 τμ  Κάλυψη      : 20%  Συντελεστής δόμησης  : 0,20  Μέγ. επιτρεπόμενο ύψος  : 6,00 μ  x η υπ. αριθμ. 08/17‐12‐2004 Απόφαση 15ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ ‐ Έγκριση χρήσεων γης και  όρων δόμησης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης του Εμπορικού Τμήματος του λιμένα Σούδας.  (Η πρόταση αποσκοπούσε στην κατασκευή κτιρίου για την εγκατάσταση εντός αυτού όλου  του   απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και η κατασκευή δεξαμενής  νερού για την τροφοδοσία του δικτύου ύδρευσης και πυρόσβεσης του λιμένα.)  Συγκεκριμένα  έχουμε:  Επιφάνεια περιοχής  : 1.458,82 τμ  Κάλυψη      : 30%  Συντελεστής δόμησης  : 0,30  Μέγ. επιτρεπόμενο ύψος  : 7,50 μ  Πλάγιες αποστάσεις από τα όρια  : 10,00 μ  x υπ.  αριθμ.  128752/04/04‐01‐2005  ΚΥΑ  ΥΠΕΧΩΔΕ  –ΥΕΝ.  –  Παράταση  ισχύος  της  με  α.π.  30287/28.03.94  ΚΥΑ  Έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων  για  τα  έργα  «Νέα  Λιμενικά  έργα  λιμένα Σούδας που βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο του ομώνυμου όρμου»  x υπ.  αριθμ.03/22‐10‐2008  Απόφαση  37ης  Συνεδρίασης  ΕΣΑΛ  (37/03/22‐10‐2008)  επί  της  Προμελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  Επικαιροποιημένου  Προγραμματικού  Σχεδίου του Λιμένα Σούδας  Η επικαιροποίηση αφορούσε στους ακόλουθους στόχους  (α)   Εξυπηρέτηση των μεγαλύτερων / σύγχρονων πλοίων της ναυσιπλοΐας.  (β)   Εξυπηρέτηση  μιας  μικρής  μεν,  αλλά  με  δυνατότητες  αυξήσεως,  κινήσεως  κρουαζιερόπλοιων.  (γ)   Επανέλεγχος της επάρκειας του Πολυχρηστικού Λιμενικού Σταθμού (ΠΛΣ) για την  εξυπηρέτηση της υφιστάμενης και προβλεπόμενης εμπορευματικής κινήσεως.  (δ)   Εξυπηρέτηση  διακινήσεως  επικίνδυνων  φορτίων  με  επαναπροσδιορισμό  του  «χώρου φορτοεκφορτώσεως πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων που μεταφέρουν  εύφλεκτες  ή  εκρηκτικές  ύλες»  δεδομένων  των  νέων  συνθηκών    (προσθήκη  εξυπηρετήσεως κρουαζιερόπλοιων, εφαρμογή του ISPS Code, κλπ).  (ε)   Εκλογή νέας θέσεως εισαγωγής καυσίμων της ΔΕΗ, ώστε να μην παρεμποδίζεται   η εμπορική χρήση του βορείου κρηπιδοτοίχου του ΠΛΣ.  (στ)   Εξυπηρέτηση του αυξανόμενου αριθμού μικρών σκαφών  (αλιευτικών, αναψυχής  κλπ).  1902 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ζ)  Επαναξιολόγηση της περιοχής που καταλαμβάνει ο ταινιόδρομος της ΚΥΔΕΠ, μετά  την ουσιαστική αχρήστευσή του.  (η)   Δημιουργία  Λιμενικού  Σταθμού  εξυπηρετήσεως  επιβατών  ακτοπλοΐας  στον  Προβλήτα  ΑΔΡΙΑ,  για  την  εξυπηρέτηση  των  σημερινών  και  μελλοντικών  ροών  επιβατών.  (θ)   Συμπλήρωση  –  Εκσυγχρονισμός  των  δικτύων  υποδομών  σε  όλα  τα  Λιμενικά  Τμήματα.  (ι)   Επαναξιολόγηση του απαιτούμενου Η/Μ εξοπλισμού του Λιμένα.  (κ)   Επαναξιολόγηση  των  Πυλών  εισόδου  –  εξόδου  καθώς  και  των  οδικών  προσβάσεων  του  επιβατικού  Λιμένα,  του  εμπορικού  Λιμένα  και  του  Λιμένα  μικρών σκαφών.  (λ)   Οριοθέτηση  των  ζωνών  ελεγχόμενης  προσβάσεως  του Λιμένα  λόγω  επικείμενης  εφαρμογής του ISPS Code.  (μ)   Υποβολή για έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου που θα εξυπηρετεί τις παραπάνω  ανάγκες   x υπ.  αριθμ  138301/6‐04‐2009  Γνωμοδότηση  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Περιβάλλοντος  (ΕΥΠΕ)  του ΥΠΕΚΑ επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Έργα Βελτίωσης ‐  Επικαιροποίηση Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Σούδας Κρήτης»  x υπ. αριθμ. 3134/12‐10‐2011 έγγραφο Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων – Αποστολή της αριθμ.  313/2011 Απόφασης Λ.Ε. και του σχεδίου του Λιμένα Σούδας, στο οποίο απεικονίζονται οι  περιοχές  στις  οποίες  προτείνονται  υποθαλάσσιες  εκσκαφές  σε  βάθος  12,00  μ.  από  κατωτάτη ρηχία  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1.�ȿɿʅɹʆɲʎ�ɇʉʑɷɲʎ� Ο λιμένας της Σούδας είναι εγκλωβισμένος ανατολικά από τις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου  Π.Ν. και νοτίως και δυτικά από τον πολεοδομικό ιστό του Δήμου Σούδας. Λόγω γειτνιάσεως με  τον Ναύσταθμο η περιοχή εμπίπτει στην επιτηρούμενη ζώνη, καθώς και στην ζώνη των άρθρων  29‐32 του Ν.1892/90: Περί Παραμεθόριων Περιοχών.  Ο  εν  λόγω  λιμένας  είναι  σε  μεγάλο  βαθμό  προστατευόμενος  από  τους  κυματισμούς,  καθώς  βρίσκεται στο μυχό του όρμου της Σούδας. Ο όρμος της Σούδας είναι ανοικτός μόνο προς τα  Ανατολικά.  Το ανατολικό  τμήμα  του  λιμένα  που  ταυτίζεται  με  τον Προβλήτα ΑΔΡΙΑΣ  και  τις  μελλοντικές  επεκτάσεις του, θα εξυπηρετεί τις επιβατικές κινήσεις των ζωνών εντός και εκτός SCHENGEN.  Το  τμήμα  αυτό  παρουσιάζει  μια  ομοιογένεια,  αλλά  οι  δυνατότητες  επεκτάσεως  του  προς  δυσμάς, ανατολάς και νότο είναι μηδενικές. Η μόνη δυνατότητα επεκτάσεως είναι προς βορρά  και μάλιστα ευθύγραμμα, σύμφωνα με την τοποθέτηση του ΓΕΝ, επέκταση που υπόκειται και  αυτή  σε  περιορισμούς  λόγω  κόστους,  λόγω  αυξήσεως  των  βαθών  (ή  ενδεχομένως  και  λόγω  υπεδάφους όταν εκπονηθεί γεωτεχνική έρευνα), αλλά και λόγω σημαντικής διεισδύσεως στην  καρδιά του δυτικού τμήματος του Όρμου Σούδας.  Το δυτικό τμήμα του Λιμένα ορίζεται ανατολικά από την κεντρική λεωφόρο του Δήμου Σούδας,  δυτικά από τον ποταμό Μορώνη και νοτίως από τον πολεοδομικό ιστό του Δήμου Σούδας με  παρεμβαλλόμενη  την  Λεωφόρο  Εθνάρχου  Βενιζέλου.  Οι  επεκτάσεις  προς  βορρά  είναι  ουσιαστικά περιορισμένες και λόγω μικρών βαθών αλλά και λόγω της υπάρξεως των λιμενικών  εγκαταστάσεων και κτιρίων του Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας.   4.2.�ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ�ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ�ʃɲɿ�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ�–�ʊʌʉɿ�ɷʊʅɻʍɻʎ��ȿɿʅɹʆɲ�� Στο εγκεκριμένο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Σούδας διακρίνονται :  Ȱ)�ʏʌɸɿʎ�ɴɲʍɿʃɹʎ�ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ�ʋɸʌɿʉʖɹʎ:� x Περιοχή Επιβατικού Λιμένα (Λιμενικά Τμήματα Α (Ακτοπλοΐας)  και Β (Κρουαζιέρας))  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1903 x Περιοχή  Εμπορικού  Λιμένα  (Λιμενικά  Τμήματα  Γ  (Γενικών  και  χύδην  φορτίων),  Δ  Πολυχρηστικός Λιμενικός Σταθμός) και Ε (Διακίνηση Επικίνδυνων Φορτίων))  x Περιοχή Αναψυχής – Αλιείας – Ναυταθλητισμού  (Λιμενικά Τμήματα ΣΤ  (Μικρών Σκαφών)  και Ζ (Αλιείας))  Ȳ)�ɹʇɿ�ʉɿʃʉɷʉʅɿʃɳ�ʏɸʏʌɳɶʘʆɲ� x Ο.Τ. 1 που καλύπτει όλο τον Επιβατικό Λιμένα  (το σύνολο του Προβλήτα ΑΔΡΙΑΣ μετά την  ολοκλήρωση όλων των φάσεων επεκτάσεως)  x Ο.Τ. 2 που καλύπτει όλο το Λιμενικό Τμήμα Γ  x Ο.Τ. 3 που καλύπτει τα Λιμενικά Τμήματα Δ και Ε  x Ο.Τ. 4 που καλύπτει την Επισκευαστική Μονάδα Μικρών Σκαφών  x Ο.Τ. 5 που καλύπτει όλο το υπόλοιπο Λιμενικό Τμήμα ΣΤ δυτικά της εκβολής οχετού   x ομβρίων ΑΟ2  x Ο.Τ. 6 που καλύπτει τους χώρους της Ιχθυόσκαλας  4.3.�Ɂɹɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻ� Μετά την ολοκλήρωση των έργων που κατασκευάσθηκαν στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ  (ΕΠ ΟΑΛΑΑ  και  ΕΠ  Κρήτης  2000‐2006)  και  κατόπιν  ενεργειών  των  τοπικών  ναυτικών  πρακτόρων  έχει  αυξηθεί  ο  αριθμός  αλλά  και  το  μέγεθος  των  κρουαζιερόπλοιων  που  προσεγγίζουν  το  Λιμάνι  Σούδας.  α) Από το εγκεκριμένο Master Plan του Λιμανιού προβλέπεται κτίριο επιβατών στο Επιβατικό  τμήμα, συνολικής επιφάνειας 8.745,00 μ2.  Για  την υλοποίηση  του  κτιρίου απαιτούνται  μελέτες μεγάλης δαπάνης  (λόγω  του μεγάλου  μεγέθους του κτιρίου) και για τη χρηματοδότηση τους δεν μπόρεσαν να εξευρεθούν πόροι.  Το  Λιμενικό  Ταμείο  Νομού  Χανίων  έχει  τη  δυνατότητα  να  χρηματοδοτήσει  τη  μελέτη  τμήματος  του  επιβατικού  σταθμού  επιφάνειας  1.500  μ2  περίπου,  με  προοπτική  τη  χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου από το ΕΣΠΑ  Το  κτίριο  θα  κατασκευαστεί  στη  θέση  που  προβλέπεται  από  το  Master  Plan.  Θα  περιλαμβάνει  χώρους  εξυπηρέτησης  των  επιβατών  της  ακτοπλοΐας  και  των  επιβατών  των  κρουαζιερόπλοιων (Αίθουσα αναμονής, Αναψυκτήριο, Γραφείο τουρισμού και εξυπηρέτησης  πελατών,  Θυρίδες  φύλαξης  αποσκευών,  χώρους  υγιεινής,  ιατρείο,  γραφείο  Λιμενικού  Τμήματος,  χώρο  Τελωνείου,  γραφείο  Τουριστικής  Αστυνομίας,  αποθήκες).  Στο  κτίριο  θα  στεγαστούν και τα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων.  Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη, ως ενδιάμεση φάση υλοποίησης του Προγραμματικού Σχεδίου  του Λιμένα Σούδας, η κατασκευής επιβατικού σταθμού επιφάνειας 1.500 μ2 περίπου που θα  είναι  τμήμα  του προβλεπόμενου από  το  εγκεκριμένο Master Plan.  Επιπλέον  θα πρέπει  να  προβλεφτούν στέγαστρα 170,00 μ2 για Schengen και 250,00 μ2 έξτρα Schengen.  β)  Στη  διαδικασία  της  δημοπράτησης  βρίσκεται  μελέτη  με  τίτλο  «Μελέτη  τμήματος  κρουαζιέρας  Λιμένα  Σούδας»  συνολικής  προεκτιμώμενης  αμοιβής  383.985,63  €,  που  χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Λιμενικού Ταμείο Ν. Χανίων.  Με  το  έργο  προβλέπεται  επέκταση  κατά  160,00  μ.  της  προβλήτας  του  επιβατικού  Λιμένα  (Αδρίας) ώστε να δημιουργηθεί το τμήμα κρουαζιέρας.  Με την επέκταση του προβλήτα θα περιοριστεί η διαθέσιμη λιμενολεκάνη των ελιγμών και  γι’  αυτό  θα  πρέπει  να  γίνουν  υποθαλάσσιες  εκσκαφές,  σε  βάθος  12,00  μ.  από  κατωτάτη  ρηχία, μέχρι το όριο που φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο. Επίσης υποθαλάσσιες εκσκαφές,  σε βάθος 12,00 μ. από κατωτάτη ρηχία, θα πρέπει να γίνουν στην λιμενολεκάνη ανατολικά  του τμήματος της κρουαζιέρας.  Στο  εγκεκριμένο Master Plan  του Λιμανιού δεν προβλέπονται οι παραπάνω υποθαλάσσιες  εκσκαφές.  1904 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ γ) Τα νέα κρηπιδώματα στο τμήμα κρουαζιέρας θα είναι μήκους 160,00 μ. και βάθους 12,00 μ.  και  θα  κατασκευαστούν  σε  επέκταση  υφιστάμενων  κρηπιδωμάτων  βάθους  9,50  μ.  (από  Μ.Σ.Θ.).  Επειδή  για  την  εξυπηρέτηση  των  μεγάλων  κρουαζιερόπλοιων  απαιτούνται  κρηπιδώματα  βάθους  τουλάχιστον  10,00  μ.,  θα  πρέπει  στα  υφιστάμενα  κρηπιδώματα,  ανατολικά σε μήκος  200,00  μ.  και  δυτικά σε  μήκος  100,00  μ.  να  γίνουν  εργασίες ώστε  να  αυξηθεί το λειτουργικό βάθος στα ‐10,00 μ.  5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Με  τις  παραπάνω  προτεινόμενες  παρεμβάσεις,  ο  λιμένας  θα  καταστεί  λειτουργικός  στην  ενδιάμεση  φάση  μέχρι  την  ολοκλήρωση  των  έργων  που  προβλέπονται  από  το  εγκεκριμένο  Master Plan.   Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.�51/09/28Ͳ11Ͳ2011� Εγκρίνεται  η  ανωτέρω  πρόταση  (Συνημμένο  διάγραμμα  «Επικαιροποίηση  Γενικής  Διάταξης»  Αρ.  Σχεδ.  Λ340‐3,  Τροποποίηση  Δ,  Κλίμακα  1:2000,  Ημερομηνία  Τροποποίησης  Οκτώβριος  2011). Συγκεκριμένα :  α)  Κρίνεται  απαραίτητη,  ως  ενδιάμεση  φάση  υλοποίησης  του  Προγραμματικού  Σχεδίου  του  Λιμένα Σούδας, η κατασκευή επιβατικού σταθμού επιφάνειας  1.500 μ2 περίπου που θα είναι  τμήμα  του  προβλεπόμενου  από  το  εγκεκριμένο  Master  Plan.  Επιπλέον  προβλέπονται  στέγαστρα 170,00 μ2 για Schengen και 250,00 μ2 έξτρα Schengen.  β) Με  την  επέκταση  κατά  160,00  μ.  της προβλήτας  του  επιβατικού Λιμένα  (Αδρίας) ώστε  να  δημιουργηθεί το τμήμα κρουαζιέρας, επεκτείνεται η λιμενολεκάνη των ελιγμών και γι’ αυτό η  Επιτροπή  συμφωνεί  ότι  θα  πρέπει  να  γίνουν  πρόσθετες  υποθαλάσσιες  εκσκαφές,  σε  βάθος  12,00 μ. από την κατωτάτη ρηχία, μέχρι το όριο που φαίνεται στο σχέδιο που συνοδεύει  την  παρούσα  Απόφαση.  Επίσης  υποθαλάσσιες  εκσκαφές,  σε  βάθος  12,00  μ.  από  την  κατωτάτη  ρηχία, θα γίνουν στη λιμενολεκάνη ανατολικά του τμήματος της κρουαζιέρας.  γ) Επειδή τα νέα κρηπιδώματα στο τμήμα κρουαζιέρας μήκους 160,00 μ. και βάθους 12,00 μ.,  θα κατασκευαστούν σε επέκταση υφιστάμενων κρηπιδωμάτων βάθους 9,50 μ. (από Μ.Σ.Θ.) και  καθώς  για  την  εξυπηρέτηση  των  μεγάλων  κρουαζιερόπλοιων  απαιτούνται  κρηπιδώματα  βάθους τουλάχιστον 10,00 μ., στα υφιστάμενα κρηπιδώματα, ανατολικά σε μήκος 200,00 μ. και  δυτικά σε μήκος 100,00 μ. θα γίνουν εργασίες ώστε να αυξηθεί το λειτουργικό βάθος στα 10,00  μ.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ& ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ    98) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�10/28Ͳ11Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�51ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.� Θέμα  :  ΣΟΥΔΑ  :  Τροποποίηση  χρήσεων  γης  ‐  όρων  δόμησης  στο  ΛΤ  2  χερσαίας  ζώνης  του  Λιμένα Σούδας Κρήτης ‐ Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Λιμένα Σούδας. (Τροποποίηση  Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένος Σούδας)  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα  με  τις  Δ/ξεις  της  παρ.  2ε,  άρθρου  δέκατου  ένατου  Ν.  2932/2001  (ΦΕΚ  145Α),  αρμοδιότητα  της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης  (Master Plan) των λιμένων, με τα οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα  επιτρεπόμενα  όρια  της  Ζώνης  Λιμένα ,  οι  επιτρεπόμενες  προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του  λιμένα’.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1905 2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Από την εταιρεία Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών ΑΕ  (ΚΑΕ ΑΕ), έχει υποβληθεί αίτημα στο  Λιμενικό  Ταμείο  Ν.  Χανίων,  για  παραχώρηση  χώρου  προκειμένου  να  προχωρήσει  στην  κατασκευή  δυο  κτιρίων.  Το  ένα  (επιφάνειας  200,00  τ.μ.  περίπου  )  προτείνεται  να  κατασκευασθεί  στο  Λιμενικό  Τμήμα  Ακτοπλοΐας  στον  προβλήτα  ΑΔΡΙΑΣ  και  το  δεύτερο  (επιφάνειας  265,00  τ.μ.  περίπου)  στο  εμπορικό  Λιμάνι,  στο  Λιμενικό  Τμήμα  Γ  ‐Γενικών  και  Ξηρών Χύδην Φορτίων  Προκειμένου  να  ικανοποιηθεί  το  ανωτέρω  αίτημα,  είναι  απαραίτητη,  ως  ενδιάμεση  φάση  υλοποίησης του Προγραμματικού Σχεδίου του Λιμένα Σούδας, η έγκριση της παραπάνω χρήσης  γης  (εμπορικά καταστήματα) στο Λιμενικό Τετράγωνο 2  του λιμενικού τμήματος Γ  ‐Γενικών και  Ξηρών  Χύδην  Φορτίων  του  Master  plan  του  λιμένα,  για  την  κατασκευή  και  λειτουργία  Καταστημάτων  Αφορολογήτων  Ειδών  για  την  εξυπηρέτηση  των  επιβατών  των  κρουαζιερόπλοιων.  Κατά  τα  λοιπά  οι  χρήσεις  γης  και  οι  όροι  δόμησης  είναι  αυτοί  που  εγκρίθηκαν με την αριθμ.03/22‐10‐2008 απόφαση της 37ης Συνεδρίασης της ΕΣΑΛ.  Το εγκεκριμένο Προγραμματικό Σχέδιο του λιμένα, προβλέπει συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης  για την εξυπηρέτηση των οχημάτων (IX και φορτηγών αυτοκινήτων). Στην παρούσα φάση για την  εξυπηρέτηση των διακινουμένων επιβατών και οχημάτων, και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων  που προβλέπεται από το εγκεκριμένο Master Plan, απαιτείται η διάθεση χώρων στάθμευσης των  IX αυτ/των καθώς και χώρων στάθμευσης των φορτηγών αυτ/των διαφορετικών από αυτά που  προβλέπονται.  3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� x υπ. αριθμ. 30287/28‐03‐1994 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ –ΥΕΝ – Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα  έργα  «Νέα  Λιμενικά  έργα  λιμένα  Σούδας  που  βρίσκεται  στον  θαλάσσιο  χώρο  του  ομώνυμου όρμου»  x υπ.  αριθμ 106694/27‐11‐2000  Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΔΠ/Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος  –  Προέγκριση  χωροθέτηση  του  έργου  «Έργα  προγραμματικού  Σχεδίου  Λιμένα  Σούδας  στο  Νομό Χανίων»  x υπ. αριθμ. Δ4γ/8/1007/Φ51/Μ/30‐03‐2001 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΔΛΛΕΑ (Δ4) – Έγκριση  της μελέτης «Χωροταξική Μελέτη Λιμένα Σούδας, Προγραμματικό Σχέδιο»  x η  υπ.  αριθμ.  06/30‐01‐2004  Απόφαση  8ης  Συνεδρίασης  ΕΣΑΛ  –  Έγκριση  χρήσεων  γης  και  όρων  δόμησης  σε  τμήμα  της  χερσαίας  ζώνης  του  Ανατολικού  τμήματος  λιμένα  Σούδας   (Επιβατικός  Λιμένας)  –  Τροποποίηση  Νέου  Προγραμματικού  Σχεδίου  λιμένα  Σούδας  (Η  πρόταση  αποσκοπούσε  στην  κατασκευή  υπόστεγου  75  τμ  για  την  προσωρινή  παραμονή  των από – επιβιβαζόμενων επιβατών  Συγκεκριμένα  έχουμε:  Επιφάνεια περιοχής  : 1.158,30 τμ  Κάλυψη      : 20%  Συντελεστής δόμησης  : 0,20  Μέγ. επιτρεπόμενο ύψος  : 6,00 μ  x η υπ. αριθμ. 08/17‐12‐2004 Απόφαση 15ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ ‐ Έγκριση χρήσεων γης και  όρων δόμησης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης του Εμπορικού Τμήματος του λιμένα Σούδας.  (Η πρόταση αποσκοπούσε στην κατασκευή κτιρίου για την εγκατάσταση εντός αυτού όλου  του   απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και η κατασκευή δεξαμενής  νερού για την τροφοδοσία του δικτύου ύδρευσης και πυρόσβεσης του λιμένα.)  Συγκεκριμένα  έχουμε:  Επιφάνεια περιοχής  : 1.458,82 τμ  Κάλυψη      : 30%  Συντελεστής δόμησης  : 0,30  1906 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μέγ. επιτρεπόμενο ύψος  : 7,50 μ  Πλάγιες αποστάσεις από τα όρια  : 10,00 μ  x υπ.  αριθμ.  128752/04/04‐01‐2005  ΚΥΑ  ΥΠΕΧΩΔΕ  –ΥΕΝ.  –  Παράταση  ισχύος  της  με  α.π.  30287/28.03.94  ΚΥΑ  Έγκριση  Περιβαλλοντικών  Όρων  για  τα  έργα  «Νέα  Λιμενικά  έργα  λιμένα Σούδας που βρίσκεται στον θαλάσσιο χώρο του ομώνυμου όρμου»  x υπ.  αριθμ.03/22‐10‐2008  Απόφαση  37ης  Συνεδρίασης  ΕΣΑΛ  επί  της  Προμελέτης  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  Επικαιροποιημένου  Προγραμματικού  Σχεδίου  του  Λιμένα Σούδας  Η επικαιροποίηση αφορούσε στους ακόλουθους στόχους  (α)   Εξυπηρέτηση των μεγαλύτερων και σύγχρονων πλοίων της ναυσιπλοΐας.  (β)   Εξυπηρέτηση  μιας  μικρής  μεν,  αλλά  με  δυνατότητες  αυξήσεως,  κινήσεως  κρουαζιεροπλοίων.  (γ)   Επανέλεγχος της επάρκειας του Πολυχρηστικού Λιμενικού Σταθμού (ΠΛΣ) για την  εξυπηρέτηση της υφιστάμενης και προβλεπόμενης εμπορευματικής κινήσεως.  (δ)   Εξυπηρέτηση  διακινήσεως  επικίνδυνων  φορτίων  με  επαναπροσδιορισμό  του  «χώρου φορτοεκφορτώσεως πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων που μεταφέρουν  εύφλεκτες  ή  εκρηκτικές  ύλες»  δεδομένων  των  νέων  συνθηκών    (προσθήκη  εξυπηρετήσεως κρουαζιερόπλοιων, εφαρμογή του ISPS Code, κλπ).  (ε)   Εκλογή νέας θέσεως εισαγωγής καυσίμων της ΔΕΗ, ώστε να μην παρεμποδίζεται   η εμπορική χρήση του βορείου κρηπιδοτοίχου του ΠΛΣ.  (στ)   Εξυπηρέτηση του αυξανόμενου αριθμού μικρών σκαφών  (αλιευτικών, αναψυχής  κλπ).  (ζ)  Επαναξιολόγηση της περιοχής που καταλαμβάνει ο ταινιόδρομος της ΚΥΔΕΠ, μετά  την ουσιαστική αχρήστευσή του.  (η)   Δημιουργία  Λιμενικού  Σταθμού  εξυπηρετήσεως  επιβατών  ακτοπλοΐας  στον  Προβλήτα  ΑΔΡΙΑ,  για  την  εξυπηρέτηση  των  σημερινών  και  μελλοντικών  ροών  επιβατών.  (θ)   Συμπλήρωση  –  Εκσυγχρονισμός  των  δικτύων  υποδομών  σε  όλα  τα  Λιμενικά  Τμήματα.  (ι)   Επαναξιολόγηση του απαιτούμενου Η/Μ εξοπλισμού του Λιμένα.  (κ)   Επαναξιολόγηση  των  Πυλών  εισόδου  –  εξόδου  καθώς  και  των  οδικών  προσβάσεων  του  επιβατικού  Λιμένα,  του  εμπορικού  Λιμένα  και  του  Λιμένα  μικρών σκαφών.  (λ)   Οριοθέτηση  των  ζωνών  ελεγχόμενης  προσβάσεως  του Λιμένα  λόγω  επικείμενης  εφαρμογής του ISPS Code.  (μ)   Υποβολή για έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου που θα εξυπηρετεί τις παραπάνω  ανάγκες   x υπ.  αριθμ  138301/6‐04‐2009  Γνωμοδότηση  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Περιβάλλοντος  (ΕΥΠΕ)  του ΥΠΕΚΑ επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Έργα Βελτίωσης ‐  Επικαιροποίηση Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Σούδας Κρήτης»  x υπ. αριθμ. 2199/27‐07‐11  έγγραφο Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων – Αίτημα τροποποίησης  χρήσεων  γης  –  όρων  δόμησης  στο  ΛΤ  2  χερσαίας  ζώνης  του  Λιμένα  Σούδας  Κρήτης  –  Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  x υπ. αριθμ. 8216/92/11/01‐09‐11  έγγραφο μας – Αποστολή μελέτης προς  τα μέλη,  Επίσης  ζητούνται απόψεις από την αρμόδια Λιμενική Αρχή  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1907 x υπ.  αριθμ. 3411/12/11/16‐09‐11  Αναφορά  ΚΛ  Χανίων  –  Δεν  έχει  αντίρρηση ως  προς  την  εκτέλεση  απαραίτητων  τροποποιήσεων  στην  χρήση  και  στους  όρους  δόμησης  λιμένα  Σούδας όπως και στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απορρέουν από αυτές.  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1.�ȿɿʅɹʆɲʎ�ɇʉʑɷɲʎ� Ο λιμένας της Σούδας είναι εγκλωβισμένος ανατολικά από τις εγκαταστάσεις του Ναυστάθμου  Π.Ν. και νοτίως και δυτικά από τον πολεοδομικό ιστό του Δήμου Σούδας. Λόγω γειτνιάσεως με  τον Ναύσταθμο η περιοχή εμπίπτει στην επιτηρούμενη ζώνη, καθώς και στην ζώνη των άρθρων  29‐32 του Ν.1892/90: Περί Παραμεθορίων Περιοχών.  Ο  εν  λόγω  λιμένας  είναι  σε  μεγάλο  βαθμό  προστατευόμενος  από  τους  κυματισμούς,  καθώς  βρίσκεται στο μυχό του όρμου της Σούδας. Ο όρμος της Σούδας είναι ανοικτός μόνο προς τα  Ανατολικά.  Το ανατολικό  τμήμα  του  λιμένα  που  ταυτίζεται  με  τον Προβλήτα ΑΔΡΙΑΣ  και  τις  μελλοντικές  επεκτάσεις του, θα εξυπηρετεί τις επιβατικές κινήσεις των ζωνών εντός και εκτός SCHENGEN.  Το  τμήμα  αυτό  παρουσιάζει  μια  ομοιογένεια,  αλλά  οι  δυνατότητες  επεκτάσεως  του  προς  δυσμάς, ανατολάς και νότο είναι μηδενικές. Η μόνη δυνατότητα επεκτάσεως είναι προς βορρά  και μάλιστα ευθύγραμμα, σύμφωνα με την τοποθέτηση του ΓΕΝ, επέκταση που υπόκειται και  αυτή  σε  περιορισμούς  λόγω  κόστους,  λόγω  αυξήσεως  των  βαθών  (ή  ενδεχομένως  και  λόγω  υπεδάφους όταν εκπονηθεί γεωτεχνική έρευνα), αλλά και λόγω σημαντικής διεισδύσεως στην  καρδιά του δυτικού τμήματος του Όρμου Σούδας.  Το δυτικό τμήμα του Λιμένα ορίζεται ανατολικά από την κεντρική λεωφόρο του Δήμου Σούδας,  δυτικά από τον ποταμό Μορώνη και νοτίως από τον πολεοδομικό ιστό του Δήμου Σούδας με  παρεμβαλλόμενη  την  Λεωφόρο  Εθνάρχου  Βενιζέλου.  Οι  επεκτάσεις  προς  βορρά  είναι  ουσιαστικά περιορισμένες και λόγω μικρών βαθών αλλά και λόγω της υπάρξεως των λιμενικών  εγκαταστάσεων και κτιρίων του Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας.   4.2.�ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ�ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ�ʃɲɿ�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ�–�ʊʌʉɿ�ɷʊʅɻʍɻʎ��ȿɿʅɹʆɲ�� Στο εγκεκριμένο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Σούδας διακρίνονται  Ȱ)�ʏʌɸɿʎ�ɴɲʍɿʃɹʎ�ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ�ʋɸʌɿʉʖɹʎ:� x Περιοχή Επιβατικού Λιμένα (Λιμενικά Τμήματα Α (Ακτοπλοΐας)  και Β (Κρουαζιέρας))  x Περιοχή  Εμπορικού  Λιμένα  (Λιμενικά  Τμήματα  Γ  (Γενικών  και  χύδην  φορτίων),  Δ  Πολυχρηστικός Λιμενικός Σταθμός) και Ε (Διακίνηση Επικίνδυνων Φορτίων))  x Περιοχή Αναψυχής – Αλιείας – Ναυταθλητισμού  (Λιμενικά Τμήματα ΣΤ  (Μικρών Σκαφών)  και Ζ (Αλιείας))  Ȳ)�ɹʇɿ�ʉɿʃʉɷʉʅɿʃɳ�ʏɸʏʌɳɶʘʆɲ� x Ο.Τ. 1 που καλύπτει όλο  τον Επιβατικό Λιμένα  (το σύνολο του Προβλήτα ΑΔΡΙΑ μετά την  ολοκλήρωση όλων των φάσεων επεκτάσεως)  x Ο.Τ. 2 που καλύπτει όλο το Λιμενικό Τμήμα Γ  x Ο.Τ. 3 που καλύπτει τα Λιμενικά Τμήματα Δ και Ε  x Ο.Τ. 4 που καλύπτει την Επισκευαστική Μονάδα Μικρών Σκαφών  x Ο.Τ.  5  που  καλύπτει  όλο  το  υπόλοιπο  Λιμενικό  Τμήμα  ΣΤ  δυτικά  της  εκβολής  οχετού  ομβρίων ΑΟ2  x Ο.Τ. 6 που καλύπτει τους χώρους της Ιχθυόσκαλας  Αναλυτικά ο συντελεστής δόμησης και το ποσοστό κάλυψης ανά Λιμενικό Τετράγωνο:   ɀɹɶɿʍʏʉ� Ʌʉʍʉʍʏʊ� Ⱦɲʄʑʗɸʘʎ� %� ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ� ȴʉʅɼʍɸʘʎ�� �%� ȵʅɴɲɷʊʆ� ȿ.Ɉ.�� (m2)� ɇʐʆʉʄɿʃɼ� ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ� (m2)� ɀɹɶɿʍʏʉ� ȵʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉ� Ɋʗʉʎ�� (m)� ȵʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɸʎ�ɍʌɼʍɸɿʎ� ΛΤ 1  20  20  52.562,43  10.512,49  14,50 + Στέγη  x Σταθμός Επιβατών ακτοπλοΐας και  1908 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ σταθμός επιβατών κρουαζιέρας με  σταθερούς υπερυψωμένους  διαδρόμους προσέγγισης πλοίων  και κινητούς διαδρόμους που  καταλήγουν σε φυσούνες  Υποστηρικτικές λειτουργίες:  Εστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα, γραφεία υπηρεσιών  x Βοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες)  x Στάθμευση  ΛΤ 2  10  15  67.203,46  10.080,52  7,50 +  Στέγη  x Αποθήκες γενικών φορτίων,   x σιλό δημητριακών  x Γραφεία – αποδυτήρια – εστίαση  Λιμενεργατών  x Φυλάκια εισόδου – εξόδου,   x Γραφεία λοιπών εργαζομένων  ΛΤ 3  6  6  62.797,90  3.767,87  10,00 + Στέγη  x Λιμενικά υπόστεγα  x Γραφεία προσωπικού  x Συνεργεία συντηρήσεως –  επισκευών λιμενικών  μηχανημάτων  x Υπαίθριοι χώροι απόθεσης  εμπορευμάτων και  εμπορευματοκιβωτίων  ΛΤ 4  5  5  7.076,23  353,81  7,50 + Στέγη  x Επισκευαστική μονάδα μικρών  σκαφών  x Υπαίθριος χώρος αποθέσεως και  επισκευής μικρών σκαφών  ΛΤ 5  5  5  26.015,69  1.300,78  7,50 + Στέγη  x Χώροι πρασίνου  x Εστίαση  x Αποδυτήρια  x WC  x Αποθήκες  x Χώροι στάθμευσης χρηστών  ΛΤ 6  7  7  12.070,78  844,95  7,50 + Στέγη  x Ιχθυόσκαλα  και  παρεμφερείς  χρήσεις  x Αναψυκτήριο  x Βοηθητικοί χώροι  x Χώροι στάθμευσης χρηστών  � � ɇȴ�=�11,8� 227.726,49� 26.860,42� � � 4.2.�Ɂɹɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻ�� Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής των ορισμένων έργων του Γενικού  Προγραμματικού Σχεδίου  Λιμένα Σούδας, και κατόπιν ενεργειών τοπικών ναυτικών πρακτόρων έχουν προγραμματισθεί στο  Λιμάνι  Σούδας  συχνές  αφίξεις  κρουαζιερόπλοιων  το  2011  κατά  την  χρονική  περίοδο  από  2  Απριλίου έως  τέλη Νοεμβρίου.  Στην οκτάμηνη αυτή περίοδο το σύνολο των αφίξεων ανέρχεται  στις 57, εκ των οποίων οι 41 από αυτές αφορούν κρουαζιερόπλοια άνω των 312 μέτρων με 3.000  επιβάτες  και  1.200  άτομα  πλήρωμα.  Οι  υπόλοιπες  16  αφορούν  κρουαζιερόπλοια  με  2.000  επιβάτες και 700 άτομα πλήρωμα και τέλος αφίξεις μικρότερου μεγέθους κρουαζιερόπλοιων, τα  οποία έχουν καταπλεύσει στο παρελθόν στα λιμάνια Σούδας και Χανίων. Ο παραπάνω αριθμός  κρουαζιερόπλοιων αφορά μόνο μια εταιρεία την Royal Caribbean και αναμένονται και άλλες 30 ‐  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1909 40  αφίξεις  άλλων  εταιρειών.  Δηλαδή  το  2011  θα  έχουμε  κοντά  στις  100  αφίξεις  κρουαζιερόπλοιων με πάνω από 150.000 επιβάτες, σε σύγκριση με το 2010, που ήταν 20 περίπου  κρουαζιερόπλοια ‐μικρότερου μεγέθους‐ με 10.000 επιβάτες.  Παρά του ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε η επέκταση του προβλήτα Άδρίας' αυτός δεν επαρκεί για  την παραβολή μεγάλων κρουαζιερόπλοιων, καθώς υστερεί τόσο σε βάθος όσο και σε μήκος.  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μεγαλύτερου κρουαζιερόπλοιου που  θα προσεγγίσει στο Λιμάνι  Σούδας το 2011 είναι τα εξής :  x Τύπος πλοίου:   (Freedom Class) κρουαζιερόπλοιο  x Deadweight:   14.116 ton  x Displacement:   74.178 ton.   x Length overall:   338,90 m  x Length between perps:  303,90 m   x Beam (B):  38,60 m  x Draft (D):   8,80 m  x Hull pressure:   200KN/m2  Έτσι τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια προσεγγίζουν στο εμπορικό λιμάνι (Λιμενικό Τμήμα Γ ‐Γενικών  και Ξηρών Χύδην Φορτίων). Τα δε μικρότερα προσεγγίζουν στη ανατολική πλευρά του προβλήτα  «ΑΔΡΙΑΣ» στο Λιμενικό Τμήμα Ακτοπλοΐας.  Εξαιτίας  της  αύξησης  της  κίνησης  των  κρουαζιερόπλοιων,  από  την  εταιρεία  Καταστήματα  Αφορολογήτων Ειδών ΑΕ  (ΚΑΕ ΑΕ),  έχει υποβληθεί αίτημα στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων,  για  παραχώρηση  χώρου  προκειμένου  να  προχωρήσει  στην  κατασκευή  δυο  κτιρίων.  Το  ένα  (επιφάνειας 200,00 τ.μ. περίπου) προτείνεται να κατασκευασθεί στο Λιμενικό Τμήμα Ακτοπλοΐας  στον προβλήτα ΑΔΡΙΑΣ και το δεύτερο (επιφάνειας 265,00 τ.μ. περίπου) στο εμπορικό Λιμάνι στο  Λιμενικό Τμήμα Γ ‐Γενικών και Ξηρών Χύδην Φορτίων. Η θέση και οι διαστάσεις των χώρων όπου  πρόκειται να κατασκευασθούν τα Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών φαίνεται στο σχέδιο που  συνοδεύει την παρούσα.  Ήδη με το από 27‐06‐2011 πρακτικό, η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 17 παρ.2 του ΠΔ 86/1979  έχει γνωμοδοτήσει θετικά ως προς τη θέση και την έκταση του χώρου που θα καταλαμβάνουν τα  ΚΑΕ  καθώς  και  ως  προς  τη  λειτουργικότητα  αυτών  σε  συνδυασμό  και  με  τη  διασφάλιση  των  συμφερόντων του Δημοσίου. Επισημαίνεται ότι η επιτροπή έχει προτείνει την αντικατάσταση σε  δύο σημεία του εμπορικού λιμένα της υφιστάμενης κινητής περίφραξης με αντίστοιχη μόνιμη. Οι  παρεμβάσεις αυτές θα γίνουν κατά την κατασκευή των κτιρίων από  την εταιρεία ΚΑΕ ΑΕ, αφού  ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης του χώρου καθώς και ληφθούν όλες οι απαιτούμενες  άδειες και εγκρίσεις για την εκτέλεση των έργων (ανέγερση των κτιρίων).  Προκειμένου  να  υλοποιηθούν  οι  ανωτέρω  προτάσεις ,  είναι  απαραίτητη,  ως  ενδιάμεση  φάση  υλοποίησης του Προγραμματικού Σχεδίου του Λιμένα Σούδας, η έγκριση της παραπάνω χρήσης  (εμπορικά καταστήματα) στο Λιμενικό Τετράγωνο 2 του λιμενικού τμήματος Γ‐Γενικών και Ξηρών  Χύδην Φορτίων  του Master plan  του  λιμένα  για  την  κατασκευή  και  λειτουργία  Καταστημάτων  Αφορολογήτων Ειδών για την εξυπηρέτηση των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων. Κατά τα λοιπά  οι  χρήσεις  γης  και  οι  όροι  δόμησης  είναι  αυτοί  που  εγκρίθηκαν  με  την  αριθμ.03/22‐10‐2008  απόφαση της ΕΣΑΛ .  Ȱ)�Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ�ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ�ʃɲɿ�ʊʌʉɿ�ɷʊʅɻʍɻʎ�ʍʏʉ�ȿɿʅɸʆɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�2� Οι προτεινόμενες χρήσεις γης και όροι δόμησης για το Λιμενικό Τετράγωνο 2 όπως απεικονίζεται  στο  Σχέδιο  Λ340‐6  του  ρυμοτομικού  σχεδίου  της  μελέτης  «  Επικαιροποίηση  προγραμματικού  σχεδίου (MASTER PLAN) του Λιμένα Σούδας» είναι οι εξής:  Λ.Τ.  ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  ΕΠΙΙΤΡ. ΔΟΜΗΣΗ ΕΜΒΑΔΟΝ ΛΤ  Μ2  ΠΟΣΟΣΤΟ  ΚΑΛΥΨΗΣ  ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ  ΣΥΝΤ.  ΔΟΜΗΣΗΣ 1910 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Μ2)  (%)  (Μ)  (%)  2� x Αποθήκες γενικών φορτίων  x σιλό δημητριακών  x Γραφεία – αποδυτήρια –  εστίαση Λιμενεργατών  x Φυλάκια εισόδου –  εξόδου,   x Γραφεία λοιπών  εργαζομένων.   x ȵʅʋʉʌɿʃɳ�ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ� 10.080,52 67.203,46  10  7.50+ Στέγη  15  Ȳ) Ⱦʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɹʎ�Ɇʐɽʅʀʍɸɿʎ� Το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο  του λιμένα, προβλέπει συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης για  την  εξυπηρέτηση  των  οχημάτων  (IX  και  φορτηγών  αυτ/των).  Στην  παρούσα  φάση  για  την  εξυπηρέτηση των διακινουμένων επιβατών και οχημάτων, και μέχρι την ολοκλήρωση των έργων  που προβλέπεται από το εγκεκριμένο master plan, απαιτείται η διάθεση χώρων στάθμευσης των  IX αυτ/των καθώς και χώρων στάθμευσης των φορτηγών αυτ/των διαφορετικών από αυτά που  προβλέπονται. Υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης συνολικά 354 θέσεων στάθμευσης  IX αυτ/των  και  109  θέσεων  στάθμευσης  φορτηγών.  Αναλυτικά  οι  θέσεις  και  διαστάσεις  των  θέσεων  στάθμευσης καθώς και η κυκλοφορία των αυτ/των φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο Λ1.  Η κατάληψη των συγκεκριμένων χώρων από αυτ/τα δε θα δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στην  από‐επιβίβαση των επιβατών και οχημάτων στα πλοία των γραμμών. Αντίθετα, δεδομένου ότι η  στάθμευση θα επιτρέπεται μόνο στις συγκεκριμένες περιοχές, με τις παραπάνω κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις θα διευκολυνθεί γενικότερα η λειτουργία του λιμένα . Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων  προτίθεται να διαθέτει τις θέσεις στάθμευσης με έναντι αντιτίμου.  5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Με  τις  παραπάνω  προτεινόμενες  παρεμβάσεις,  ο  λιμένας  θα  καταστεί  λειτουργικός  στην  ενδιάμεση  φάση  μέχρι  την  ολοκλήρωση  των  έργων  που  προβλέπονται  από  το  εγκεκριμένο  master plan.   Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.��51/10/28Ͳ11Ͳ2011� Εγκρίνεται  η ανωτέρω πρόταση  τροποποίησης  του  Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένος  Σούδας  (Συνημμένα  Διαγράμματα  1)  Ρυμοτομικό  Σχέδιο,  Αριθμ.  Σχεδίου    Λ340‐6,  Κλίμακα  1:2000, Ημερομηνία Τροποποίησης Μάιος 2011 και 2) Διάγραμμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων  – Θέσεις Parking , Αριθμός Σχεδίου Α1, Κλίκακα 1:1000, Ημερομηνία Μάιος 2011). Ειδικότερα:   Α) Ως προς τις χρήσεις γης και όρους ‐ περιορισμούς δόμησης στο ΛΤ 2 εγκρίνεται ως εξής:    Λ.Τ.  ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ  ΕΠΙΙΤΡ.  ΔΟΜΗΣΗ (Μ2)  ΕΜΒΑΔΟΝ ΛΤ  Μ2  ΠΟΣΟΣΤΟ  ΚΑΛΥΨΗΣ  (%)  ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ  (Μ)  ΣΥΝΤ.  ΔΟΜΗΣΗΣ (%)  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1911 2� x Αποθήκες γενικών φορτίων  x σιλό δημητριακών  x Γραφεία – αποδυτήρια –  εστίαση Λιμενεργατών  x Φυλάκια εισόδου –  εξόδου,   x Γραφεία λοιπών  εργαζομένων.   x ȵʅʋʉʌɿʃɳ�ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ� 10.080,52 67.203,46  10  7.50+ Στέγη  15  Β)  Ως  προς  τις  προσωρινές  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  και  τις  θέσεις  στάθμευσης  (354  θέσεις  στάθμευσης  IX  Αυτ/των  και  109  θέσεις  στάθμευσης  φορτηγών)  εγκρίνεται  η  υποβληθείσα  πρόταση  έως  την  ολοκλήρωση  των  απαιτούμενων  έργων  (προβλήτας  κρουαζιέρας  Αδρίας),  όπως αποτυπώνεται και στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα Λ1.   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ& ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ  99) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/15Ͳ11Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�3ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο : «Όροι, περιορισμοί δόμησης στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νέας Ιχθυόσκαλας   Χίου»  Η Δ.Τ.Υ.Ν.Α Χίου με το από 08‐10‐2002 έγγραφό της, διαβίβασε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του ΥΕΝ πρόταση  για  τον  καθορισμό  όρων  Δόμησης  στην  Χερσαία  Ζώνη  Λιμένα  Νέας  Ιχθυόσκαλας  Χίου,  προκειμένου  εκδοθεί  η  οικοδομική  άδεια  για  τα  κτίρια  στη  συγκεκριμένη  περιοχή,  τα  οποία  έχουν ήδη ολοκληρωθεί.  Το  Λιμενικό  Ταμείο  Χίου,  ως  φορέας  χρήσης,  διοίκησης  και  εκμετάλλευσης,  ενέκρινε  την  παραπάνω πρόταση με την αρ. 68/2002 απόφαση του.  Ο χώρος στον οποίο προτείνονται οι όροι δόμησης έχει επιφάνεια Ε (ολ) = 10458 μ2  Για τα κτίρια που έχουν κατασκευασθεί, ισχύουν:  x Συνολική Επιφάνεια Κάλυψης Ε (καλ) = 1.755,05 μ2   (κάλυψη 17%)  x Συνολική Επιφάνεια Δόμησης Ε (δομ) = 2.512,60 μ2 (δόμηση 0,24)  x Μέγιστο ύψος : 10,80 μ  x Συνολικός όγκος : 12.319 m3  Ύστερα από σχετική μελέτη της πρότασης, προτείνονται τα ακόλουθα προς έγκριση :   x Συντελεστής κάλυψης : 20 %  x Συντελεστής δόμησης : 0,30  x Συντελεστής όγκου : 4*σ.δ. + 2*σ.κ / ν (ν=10.458 μ2 : επιφάνεια συγκεκριμένης περιοχής)  x Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2   x Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 13.0μ  x Απόσταση από όρια οικοπέδου: 5.0μ  x Απόσταση μεταξύ κτιρίων: 3.0μ   Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:� ȰɅɃɌȰɇȸ�3/15Ͳ11Ͳ2002�   Εγκρίνει τους όρους, περιορισμούς δόμησης στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νέας Ιχθυόσκαλας Χίου,  όπως προτάθηκαν από τη Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Χίου.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  1912 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ  Νικόλαος    100)ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�17/04Ͳ08Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�19ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� Θέμα  17ο  (Εκτός  Ημερησίας  Διάταξης):  Καθορισμός  όρων  δόμησης  σε  περιοχή  της  εξομοιούμενης με χερσαία ζώνη λιμένα στα Μεστά Χίου  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με  τις διατάξεις  του άρθρου  9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2  του Ν.  2987/02, οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης στα λιμάνια εγκρίνονται από την Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων  (Ε.Σ.Α.Λ.)  καθώς  επίσης  παρ.3,  οι  οικοδομικές  άδειες  εκδίδονται  από  τις  κατά  τόπους Πολεοδομικές  Υπηρεσίες,  ύστερα από  έγκριση  της  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του Υ.Ε.Ν.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� α. Με την αρ.01/26‐02‐2004 απόφαση ΕΣΑΛ εγκρίθηκε η ΠΠΕ του έργου «Βελτίωση Λιμενικών  Εγκαταστάσεων Λιμένα Μεστών».  β. Με την αρ. πρ. 92/ΑΦ6.1.5.4γ/19‐04‐2004 απόφαση Π.Β.ΑΙΓΑΙΟΥ/Γ.Δ.Π./Δ.ΠΕ.ΧΩ. εγκρίθηκαν  οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου.  γ.  Το  Λιμενικό  Ταμείο  Χίου  με  το  945/08‐07‐2005  έγγραφό  του,  διαβίβασε  στη  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  πρόταση  για  έγκριση  όρων  δόμησης  στην� εξομοιούμενη  χερσαία  ζώνη  λιμένα  Μεστών  Χίου.  δ. Με το υπ. αριθμ. 8216/56/05/03‐08‐05 έγγραφό μας ζητήθηκε συμπληρωματικά κατάλληλη  τεκμηρίωση  αναφορικά  με  τον  καθορισμό  του  συντελεστή  δόμησης ,  κάλυψης  και  των  προτεινόμενων χρήσεων.  ε. Με το υπ. αριθμ. 1067/03‐08‐05 έγγραφό του, το Λ.Τ. Χίου  αποστέλλει τα ζητούμενα  συμπληρωματικά στοιχεία   3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Κατά τη σύνταξη της οριστικής μελέτης του έργου «Βελτίωση Λιμενικών Εγκαταστάσεων Λιμένα  Μεστών»  κρίθηκε  απαραίτητη  η  δημιουργία  στεγασμένου  χώρου  για  το  μηχανοστάσιο,  αποθήκη  λιμένα  και  κοινόχρηστες  τουαλέτες.  Με  την  τεχνική  έκθεση  προτείνονται  οι  όροι  δόμησης  για  ένα  οικοδομικό  τετράγωνο  (Ο.Τ.1)  εντός  της  εξομοιούμενης  χερσαίας  ζώνης  λιμένα Μεστών, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 86/2005   απόφαση Λιμενικής Επιτροπής Χίου.Το  Ο.Τ.1. (βλ. σχεδ.3) έχει εμβαδόν 700τ.μ. και εντός αυτού προβλέπεται η κατασκευή μονώροφου  κτιρίου διαστάσεων 16,0 x 6,20 μ. συνολικού εμβαδού 99,20 τ.μ., ύψους 3μ.από το κρηπίδωμα.  Το εν λόγω κτίριο θα φιλοξενεί τις ακόλουθες εγκαταστάσεις – χρήσεις:   α. Αποθήκη                 Ε=18,60 τ.μ.  β. Μηχανοστάσιο       Ε=18,60 τ.μ.  γ. Τουαλέτες               Ε= 62,00 τ.μ.  Μελλοντικά προβλέπεται η καθ’ ύψος και κατά πλάτος επέκτασή του ή και η κατασκευή νέου  κτιρίου εφόσον το επιτρέπουν οι προτεινόμενοι όροι δόμησης.  Οι  προτεινόμενες  χρήσεις  και  όροι  ‐  περιορισμοί  δόμησης  του  ΟΤ1  δίνονται  στον  ακόλουθο  πίνακα:  Α/Α  Συντελεστής  μέγιστης  κάλυψης  Συντελεστής  Δόμησης   (Σ.Δ.)  Εμβαδόν  Ο.Τ.  (τ.μ.)  Μέγιστο  επιτρεπόμενο  ύψος (μ)  Επιτρεπόμενες χρήσεις  Ο.Τ.1.  40%  0.65  700  10μ. από το  κρηπίδωμα  1.Γραφειακός χώρος  (διοίκηση)  2.Χώρος υποδοχής  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1913 επιβατών – γραφείο  πληροφοριών  3. Πρώτες βοήθειες  4.Καταστήματα ειδών  διατροφής, πρώτης  ανάγκης,  παραδοσιακών ειδών  5.Καφεστιατόριο,  αναψυκτήριο, κουζίνα  6.χώροι WC  7.Χώροι αποθηκεύσεως – μηχανοστασίου κλπ Η‐ Μ  8.Φύτευση – Πράσινο.  Σύμφωνα με τα συμπληρωματικά στοιχεία, αναφέρεται το προτεινόμενο ΟΤ ως μοναδικό στο  χερσαίο  χώρο  όπου  μπορούν  να  αναπτυχθούν  κτιριακές  εγκαταστάσεις.  Η  παραπάνω  αποκλειστικότητα προκύπτει από την οριοθέτηση της ΖΟΕ Δήμων Μαστιχοχωρίων και Ιωνίας Ν.  Χίου  και  συγκεκριμένα  της  ζώνης  Σ2/10  όπου  επιτρέπονται  μόνο  μη  μόνιμες  ελαφρές  κατασκευές.   Σύμφωνα  με  τους  παραπάνω  προτεινόμενους  συντελεστές  δόμησης ,  μπορούν  να  οικοδομηθούν 455 τ.μ. με συνολική κάλυψη 280 τ.μ.  Οι  λοιπές  προτεινόμενες  χρήσεις  αναφέρονται    στις  αιτούμενες  χρήσεις  υπό  τύπον  «πρόβλεψης»  και  λόγω  του  περιορισμένου  του  χώρου  αναμένεται  να  έχουν  την  μορφή  «περιπτέρου».   Επισημαίνεται ότι  εξαιτίας  του απότομου  του γεωλογικού αναγλύφου προς  τα ανατολικά,  το  ύψος του κτιρίου εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον και τα άλλα κτίσματα.   4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η πρόταση αποσκοπεί, μετά την έγκρισή της, στην προώθηση διαδικασίας εκπόνησης, έγκρισης  μελέτης και εκτέλεσης έργων, με έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�17/04Ͳ08Ͳ2005� (ɸʃʏʊʎ�ȸʅɸʌɻʍʀɲʎ�ȴɿɳʏɲʇɻʎ)� Εγκρίνονται  οι  χρήσεις  γης  –  όροι  περιορισμοί  δόμησης  για  την  κάλυψη  των  προγραμματισμένων  έργων,  ενώ  για  μελλοντικά  έργα  ο  ενδιαφερόμενος  θα  πρέπει  να  επανέλθει ξανά με νέα επικαιροποιημένη πρόταση .  Συγκεκριμένα, εγκρίνονται:  Α/Α  Συντελεστής  μέγιστης  κάλυψης  Συντελεστής  Δόμησης   (Σ.Δ.)  Εμβαδόν  Ο.Τ. (τ.μ.)  Μέγιστο  επιτρεπόμενο  ύψος (μ)  Επιτρεπόμενες χρήσεις  Ο.Τ.1.  20�%� 0.20�� 700  3ʅ.�ɲʋʊ�ʏʉ�ʃʌɻʋʀɷʘʅɲ� 1. Γραφειακός χώρος (διοίκηση)  2. Χώρος υποδοχής επιβατών –  γραφείο πληροφοριών  3. Πρώτες βοήθειες  4. Καταστήματα ειδών διατροφής,  πρώτης ανάγκης, παραδοσιακών  ειδών  5. Καφεστιατόριο, αναψυκτήριο,  κουζίνα  6. χώροι WC  1914 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 7. Χώροι αποθηκεύσεως – μηχανοστασίου κλπ Η‐Μ  8. Φύτευση – Πράσινο.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.  101)ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�07/23Ͳ03Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�24ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 07ο (Εκτός Ημερησίας Διάταξης) : Πρόγραμμα Ανάπτυξης Σχεδίου Χερσαίας Ζώνης   Λιμένα ΒΙ.ΠΕ. ΘΙΣΒΗΣ, Ν. Βοιωτίας  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα  με  τις  Δ/ξεις  της  παρ.  2ε,  άρθρου  δέκατου  ένατου  Ν.  2932/2001  (ΦΕΚ  145Α),  αρμοδιότητα  της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης  (Master Plan) των λιμένων, με τα οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα  επιτρεπόμενα  όρια  της  Ζώνης  Λιμένα ,  οι  επιτρεπόμενες  προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του  λιμένα’.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Η  ανώνυμη  εταιρεία  «Διαχείριση  &  Διοίκησης  Βιομηχανικής  Περιοχής  Θίσβης  Βοιωτίας  (ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. ΑΕ)», με το υπ. αριθμ. 33/ΣΚ/14‐03‐06 έγγραφό της, υπέβαλλε στη Διεύθυνση  Λιμενικών Υποδομών  του ΥΕΝ προς έγκριση από την ΕΣΑΛ το  ‘ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ  ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ  ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΒΙ.ΠΕ. ΘΙΣΒΗΣ ΒΟΙΩΤΟΙΑΣ’.  Συγκεκριμένα,  σύμφωνα με  το παραπάνω έγγραφο, η εταιρεία αιτείται:   α)  την  έγκριση  προγράμματος  ανάπτυξης  τμήματος  του  Ο.Τ.  8  της  ΒΙ.ΠΕ.  Θίσβης,  όπως  περιγράφεται στο κεφάλαιο 8 της συνημμένης μελέτης  β)  την  έγκριση  έργων  και  κτιριολογικού  προγράμματος,  όπως  περιγράφεται  λεπτομερώς  στο  κεφάλαιο 7 της συνημμένης μελέτης  γ) την έγκριση όρων δόμησης (συντελεστή κάλυψης 10 % και συντελεστή δόμησης 0,15) για την  Α΄ φάση ανάπτυξης του Ο.Τ. 8.  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼ�Ʌɸʌɿʉʖɼ�Ⱥʀʍɴɻʎ�–�ȴɿʉʀʃɻʍɻ�ʃɲɿ�ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻ� Σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  πρόταση,  η  Βιομηχανική  Περιοχή  Θίσβης  Βοιωτίας  αναπτύσσεται κατά μήκος των βορειοανατολικών ακτών του Όρμου Δόμβραινας, με ανατολικό  όριο τον Ορμίσκο Νούσα. Έχει θεσμοθετηθεί με βάση τις διατάξεις των Ν.4458/65 και Ν.742/77  περί  Βιομηχανικών Περιοχών  και με  τότε φορέα  την  ΕΤΒΑ ΑΕ.  Σύμφωνα με  τα αναφερόμενα  στην υποβληθείσα μελέτη, το νομοθετικό πλαίσιο των ορίων της ΒΙ.ΠΕ. έχει ως ακολούθως:  x «Καθορισμός των ορίων της Βιομηχανικής Περιοχής Βοιωτίας στις κτηματικές περιφέρειες  των Κοινοτήτων Θίσβης και Κορύνης» (ΚΥΑ 16709/4290/17.09.1987)  x Απόφαση  Υπουργού  Γεωργίας  «Παραχώρηση  κατά  κυριότητα  και  άνευ  ανταλλάγματος  προς  την  ΕΤΒΑ ΑΕ  της  δημόσιας  δασικής  έκτασης  της  περικλειομένης  εντός  της  μείζονος  περιοχής,  η  οποία  έχει  επιλεγεί  αρμοδίως  στην περιοχή Θίσβης Θηβών προς  δημιουργία  Βιομηχανικής Περιοχής (Α.Π. 75585/3147/16.06.1988)  x «Επέκταση  των  ορίων  της  Βιομηχανικής  Περιοχής  Βοιωτίας  στην  κτηματική  περιφέρεια  Κοινότητας Θίσβης» (ΚΥΑ 18910/4643/17.08.1988)  x «Τροποποίηση  και  τακτοποίηση  των  ορίων  της  Βιομηχανικής  Περιοχής  στην  κτηματική  περιφέρεια Θίσβης Ν. Βοιωτίας» (ΚΥΑ 9224/435/12.04.2001)  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1915 Για  τη  Διαχείριση  και  Διοίκηση  της  Βιομηχανικής  Περιοχής  Θίσβης  Βοιωτίας  εκδόθηκε  η  υπ.  αριθμ.  14822/703  (ΦΕΚ  1309/Β/10‐10‐2001)  Υπουργική  Απόφαση  του  Υπουργού  Ανάπτυξης.  Προβλέπεται ότι η διαχείριση και διοίκηση της ΒΙΠΕ ασκείται από  τον συντασσόμενο για  τον  σκοπό  αυτό  φορέα  Διοίκησης  και  Διαχείρισης  της  ΒΙΠΕ  υπό  την  μορφή  Νομικού  Προσώπου  Ιδιωτικού Δικαίου,  ιδρύθηκε δε στις 11.10.2001 (ΦΕΚ 9272/19.10.2001) η εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  &  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΘΙΣΒΗΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ  ΑΕ  (ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β.ΑΕ),  με  διάρκεια πενήντα (50) έτη (έως 11.10.2051).  ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻ�ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ� Οι  υφιστάμενες  λιμενικές  εγκαταστάσεις  αποτελούνται  από  τέσσερα  (4)  κρηπιδώματα  κατά  μήκος της Δυτικής Ακτής του ορμίσκου Νούσας.  x Το κρηπίδωμα Α, το οποίο έχει μήκος 207,40 m, με ωφέλιμο βάθος ‐12,60 m κάτω από την  ΜΣΘ  x Το  κρηπίδωμα  Β,  το  οποίο  έχει  μήκος  151,50 m,  με  ωφέλιμο  βάθος  κυμαινόμενο  από  ‐ 10,40 m  έως ‐8,0 m  κάτω από την ΜΣΘ  x Το κρηπίδωμα Γ  (μικρός προβλήτας), στο νοτιοδυτικό άκρο, μήκους 90,87 m, με ωφέλιμο  βάθος ‐11,10 m κάτω από την ΜΣΘ  x Το κρηπίδωμα Δ  (ρυμουλκών) μήκους 36,33 m και ωφέλιμο βάθος  ‐3,20 m κάτω από την  ΜΣΘ.  Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ�ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ�ʖɸʌʍɲʀɲʎ�ɺʙʆɻʎ�ʄɿʅɹʆɲ� Σύμφωνα με την υποβληθείσα πρόταση, το πρόγραμμα ανάπτυξης της χερσαίας ζώνης λιμένα  αφορά  στην  υλοποίηση  έργων  της  Α΄  φάσης  (όπως  αναφέρεται  στο  σχέδιο  Λ336‐2  της  υποβληθείσας  μελέτης).  Για  τον  οριστικό  καθορισμό  της  έκτασης  της  εξομοιούμενης  με  χερσαία ζώνη λιμένα περιοχής, η ΔΙΑΒΙΠΕΘΙΒ Α.Ε. έχει υποβάλλει σχετικό αίτημα προς ΥΠΟΙΟ –  ΥΕΝ, στα πλαίσια της διαδικασίας του άρθρου 28 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285Α), η οποία από  πλευράς ΥΕΝ,  ελέγχεται  και προωθείται σχετική γνωμοδότηση,  από  την Διεύθυνση Λιμενικής  Πολιτικής  της  ΓΓΛΛΠ.    Η  χερσαία  ζώνη  λιμένα  εντάσσεται  εντός  των  ορίων  της  βιομηχανικής  περιοχής Θίσβης και ειδικότερα αποτελεί το Οικοδομικό Τετράγωνο 8 (Ο.Τ.8) της υπό έγκρισης  Πολεοδομικής Μελέτης της Β.Ε.ΠΕ.   Όπως  αναφέρεται  και  στη  σχετική  μελέτη  του  προγράμματος  ανάπτυξης  σχεδίου  χερσαίας  ζώνης ΒΙ.ΠΕ. ΘΙΣΒΗΣ, η περιοχή εφαρμογής της πρότασης (Έργα Φάσης Α), αποτελεί ʏʅɼʅɲ του  Ο.Τ.  8  (‘εξομοιούμενη’  με  χερσαία  λιμενική  ζώνη  περιοχή),  όπως  αποτυπώνεται  στο  επισυναπτόμενο σχέδιο ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ. Α.Ε., ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ, ΑΡ.  ΣΧ. Λ 336‐2, ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000, ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006, και περικλείεται από τα σημεία Α, Α΄,  ….,  Φ,  Φ΄΄  και  την  ακτογραμμή,  από  την  περιοχή  του  νέου  κρηπιδώματος  Γ  (πρώην  κρηπιδωμάτων Γ & Δ) έως την περιοχή του κρηπιδώματος Β.  Ȱ/Ȱ� ȾɈȻɆȻȰȾȵɇ�ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵȻɇ� ȵɀȲȰȴɃɁ� ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ� 1  Κτίριο  διοίκησης  και  λοιπών υπηρεσιών  1.000 τ.μ.  Πρόβλεψη για άλλα 1.000 τ.μ.  2  Βιολογικός καθαρισμός    Δεν  προσμετράται  στο  συντελεστή δόμησης και στην κάλυψη  3  Αποδυτήρια  εργαζομένων  και χώροι υγιεινής  75 τ.μ.    4  Πλοηγικός σταθμός  150 τ.μ.    5  Φυλάκιο εισόδου λιμένα  15 τ.μ.    6  Γεφυροπλάστιγγα  72 τ.μ.  Προσμετράται μόνο στην κάλυψη  6α  Φυλάκιο γεφυροπλάστιγγας  15 τ.μ.    7  Αποθήκες  πρώτων  υλών  και  2 αποθήκες Χ 2.560    1916 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ τελικών προϊόντων  τ.μ. = 5.120 τ.μ.  8  Αποθήκη  αντιρρυπαντικών  υλικών και μέσων  150 τ.μ.    9  Κυλικείο εργαζομένων  15 τ.μ.    10  Αποδυτήρια  εργαζομένων  και χώροι υγιεινής  75 τ.μ.    11  Ανοικτό  υπόστεγο  στάθμευσης μηχανημάτων  300 τ.μ.    11α   Υπόστεγο  335 τ.μ.  Υφιστάμενο κτίριο  12  Βιολογικός καθαρισμός    Δεν  προσμετράται  στο  Συντελεστή Δόμησης και στην κάλυψη  13  Εγκατάσταση  δεξαμενών  λήψης  – διαχείρισης αποβλήτων πλοίων  50,5 Χ 3 = 151,5 τ.μ.  Υπό κατασκευή  (έχουν ολοκληρωθεί οι βάσεις)  14  Δέστρα  36 τ.μ.  Προσμετράται μόνο στη κάλυψη  Με  βάση  τις  προαναφερθείσες  κτιριακές  εγκαταστάσεις  του  προς  έγκριση  προγράμματος  ανάπτυξης  χερσαίας  ζώνης  λιμένα  Α΄  Φάση  και  ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ� ʐʋʊʗɻ� ʊʏɿ,� ʍʑʅʔʘʆɲ� ʅɸ� ʏɻʆ� ʋʌʊʏɲʍɻ,�ɻ�ʍʐʆʉʄɿʃɼ�ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ�ʏʉʐ�ɃɈ8�ʏɲ�86.990,�5�ʏ.ʅ.:  x Το  ποσοστό  κάλυψης  διαμορφώνεται  σε  8,6 %  προσμετρώντας  τις  επιφάνειες  ισογείου  όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων πλην των Βιολογικών Καθαρισμών (2 και 12)  x Ο Συντελεστής δόμησης διαμορφώνεται σε 0,096 προσμετρώντας τις συνολικές επιφάνειες  όλων  των  κτιριακών  εγκαταστάσεων  πλην  των  Βιολογικών  Καθαρισμών  (2  και  12),  της  γεφυροπλάστιγγας (6) και της δέστρας (14).  ɇʑʅʔʘʆɲ�ʅɸ� ʏɻ� ʅɸʄɹʏɻ,� ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ� ʋʌʉʎ� ɹɶʃʌɿʍɻ� ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ� ɷʊʅɻʍɻʎ� 0,15� ʃɲɿ� ʋʉʍʉʍʏʊ� ʃɳʄʐʗɻʎ�10�%.� Επισημαίνεται ότι, ο προτεινόμενος συντελεστής δόμησης και ποσοστό κάλυψης  εξαντλούν σε  πολύ  μικρό  βαθμό    τους  αντίστοιχους  όρους  δόμησης  για  το  Ο.Τ.    8    από  την  υπό  έγκριση  Πολεοδομική Μελέτη της Β.Ε.ΠΕ. όπου, όπως αναφέρεται στη μελέτη, προβλέπεται  «Ɉʉ�ʉɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�ʏɸʏʌɳɶʘʆʉ�8�ʋʉʐ�ʋʌʉʉʌʀɺɸʏɲɿ�ɶɿɲ�ʏɿʎ�ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ.�� ɲ.�ɀɹɶɿʍʏʉ�ʋʉʍʉʍʏʊ�ʃɳʄʐʗɻʎ:�Ɉʌɿɳʆʏɲ�ʏʉɿʎ�ɸʃɲʏʊ�(30%).�� ɴ.�ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ȴʊʅɻʍɻʎ:�ɇɲʌɳʆʏɲ�ɷɹʃɲʏɲ�(0,4).�� ɶ.�ȸ�ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ�ɸʄɳʖɿʍʏɻ�ɲʋʊʍʏɲʍɻ�ɲʋʊ�ʏɲ�ʊʌɿɲ�ʏʉʐ�Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʉʑ�ʏɸʏʌɲɶʙʆʉʐ�ʉʌʀɺɸʏɲɿ�ʀʍɻ�ʅɸ� ȴ�=�3�+�0,10�ȸ.»� ɇʏʉ�Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�8�ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ�ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɼ�ɸʋɹʃʏɲʍɻ�ʏʘʆ�ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ� ʍɸ�ʏʌɸɿʎ�ɲʃʊʅɻ�ʔɳʍɸɿʎ�(Ȳ,�ȳ�ʃɲɿ�ȴ)�ʋʉʐ�ɷʀɷʉʆʏɲɿ�ʅɸ�ɷɿɲʃɸʃʉʅʅɹʆɻ�ɶʌɲʅʅɼ�ʍʏʉ�ɇʖɹɷɿʉ�ȿ336Ͳ2.»� Σύμφωνα  με  τη  μελέτη,  τα  προτεινόμενα  ύψη  των  νέων  κτιριακών  εγκαταστάσεων  και  η  χωροθέτησή τους βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τα προβλεπόμενα από την υπό έγκριση  Πολεοδομική  Μελέτη  της  Β.Ε.ΠΕ.,  ενώ  ουσιαστικά,  ʏʉ� ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉ� ʋʌʉʎ� ɹɶʃʌɿʍɻ� ʅɹɶɿʍʏʉ� ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉ�ʑʗʉʎ�ɸʀʆɲɿ�13�ʅ, δηλαδή το ύψος των προγραμματιζόμενων αποθηκών  (σελ 12  της επισυναπτόμενης τεχνικής έκθεσης, α/α 7 στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα Λ336‐1,  ΚΛ: 1:1000, ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006)   4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η πρόταση αποσκοπεί, μετά την έγκρισή της, στην προώθηση της διαδικασίας αναβάθμισης –  εκσυγχρονισμού  των  υφιστάμενων  λιμενικών  υποδομών  από  την  ΔΙΑ .ΒΙ.ΠΕ.ΘΙΒ.  Α.Ε.,  για  την  καλύτερη εξυπηρέτηση των βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�07/23Ͳ03Ͳ2006� (ɸʃʏʊʎ�ȸʅɸʌɻʍʀɲʎ�ȴɿɳʏɲʇɻʎ)� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1917 Εγκρίνεται  η  πρόταση  με  καθορισμό  συντελεστών  δόμησης  0,10,  κάλυψης  9%  και  μέγιστο  επιτρεπόμενο  ύψος  13  μ.,  όπως  ειδικότερα  αναφέρεται  στην  πρόταση,  με  τις  παρακάτω  προϋποθέσεις:  α)  για  την  υλοποίηση  των  λιμενικών  έργων  της  Α΄  ή  και  των  επόμενων  φάσεων,  να  ακολουθηθεί  η  προβλεπόμενη  από  τις  κείμενες  διατάξεις  διαδικασία  περιβαλλοντικής  αδειοδότησης.   β) να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξομοίωσης της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και  γ)  οι  λιμενικές  εγκαταστάσεις  καθώς  και  η  Βιομηχανική  Περιοχή  Θίσβης,  υπάγονται  στις  διατάξεις  του  Ν.  2545/1997,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  επομένως,  στις  συγκεκριμένες  λιμενικές  εγκαταστάσεις  μπορούν  να  καταπλέουν  και  να  φορτοεκφορτώνουν  πλοία,  που  εξυπηρετούν ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ τους σκοπούς των βιομηχανιών που ανήκουν στη ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    102)ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�07�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�51ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ�� Θέμα 7Ο : ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου  x ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ  Σύμφωνα  με  τις  Δ/ξεις  της  παρ.  2ε,  άρθρου  δέκατου  ένατου  Ν.  2932/2001  (ΦΕΚ  145Α),  αρμοδιότητα  της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών διαχείρισης  (Master Plan) των λιμένων, με τα οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα  επιτρεπόμενα  όρια  της  Ζώνης  Λιμένα ,  οι  επιτρεπόμενες  προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του  λιμένα’.  x ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ  Προτείνεται προς έγκριση η διαμόρφωση δύο  (02)  οικοδομικών  τετραγώνων λιμένος Ο.Τ.Λ.1.  και  Ο.Τ.Λ.2.  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  σε  κτιριολογικές  εγκαταστάσεις.  Στα  εν  λόγω  οικοδομικά τετράγωνα προτείνονται οι χρήσεις γής και οι όροι δόμησης.   x Ȼʍʏʉʌɿʃʊ  x υπ.  αριθμ.  22717/3645/16‐06‐2011  έγγραφο  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας  –  Στερεάς Ελλάδας/Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής/Διεύθυνση  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  Στερεάς  Ελλάδας  –  Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  επέκταση  του  λιμένα  Λιναριάς  Σκύρου  (νέες  προβλήτες,  βραχίονες  κλπ)  περιλαμβανομένου  και  του  σταθμού  διανομής  υγρών  καυσίμων  προϊόντων  σε  σκάφη).  –  Ενημέρωση  του  Μελετητή  ότι  προκειμένου  να  εγκριθούν  τα  αναφερόμενα  στη  ανωτέρω  μελέτη έργα θα πρέπει να υποβληθεί και η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Σχεδιασμού και  Ανάπτυξης Λιμένων  x υπ.  αριθμ.  235/27‐06‐11  έγγραφο  Λιμενικού  Ταμείου  Σκύρου  –  Υποβολή  της  Προμελέτης  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα νέα προτεινόμενα έργα καθώς και των  ρυμοτομικών –  χωροταξικών διαγραμμάτων  του Λιμένα Λιναριάς Σκύρου  x υπ.  αριθμ.  229/27‐06‐11  έγγραφο  Λιμενικού  Ταμείου  Σκύρου  –  Υπόμνημα  ρυμοτομικού  διαγράμματος και της χωροταξικής οργάνωσης εντός της ΧΖΛ Λιναριάς Σκύρου  x Αίτηση  του  Μελετητή  Γ.  Μουστακούνη  κα  Συνεργάτες  προς  την  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Θεσσαλίας  –  Στερεάς  Ελλάδας/Γενική  Διεύθυνση  Χωροταξικής  και  Περιβαλλοντικής  Πολιτικής/Διεύθυνση  Περιβάλλοντος  και  Χωρικού  Σχεδιασμού  Στερεάς  Ελλάδας  –  Να  μην  προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Νέων Έργων στο Λιμένα Λιναριάς  1918 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σκύρου,  αντί  αυτού  ζητείται  η  ανανέωση  των  περιβαλλοντικών  όρων,  η  ισχύς  των  οποίων  έληξε  στις  07‐03‐2010  με  παράλληλη  τροποποίηση  σε  ότι  αφορά  η  εγκατάσταση  του  Σταθμού Διανομής Καυσίμων σε σκάφη  x υπ.  αριθμ.  8216/80/11/19‐07‐2011  έγγραφο  ΥΠΑΑΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  α  προς  μέλη  της  ΕΣΑΛ  –  Διαβίβαση της πρότασης   x υπ.  αριθμ.  8210/01/11/16‐08‐2011  αναφορά  ΥΠτΠ/Λ/Σ  Σκύρου  –  Από  την  Λιμενική  Αρχή  προτείνεται  επιπρόσθετα  στο  ΟΤΛ1  η  πρόβλεψη  α)  χώρου  κρατητηρίου  και  β)  επαρκών  χώρων στάθμευσης προσωπικού και συναλλασσόμενων πολιτών .  x Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʌʐʅʉʏʉʅɿʃʉʑ�ɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏʉʎ�ʄɿʅɹʆɲ�ȿɿʆɲʌɿɳʎ�ɇʃʑʌʉʐ.  Στο ρυμοτομικό διάγραμμα Λιμένα Λιναριάς Σκύρου προτείνονται τα ακόλουθα οικοδομικά  τετράγωνο .  x Το οικοδομικό τετράγωνο Λιμένα 1 (Ƀ.Ɉ.ȿ.�1) το οποίο ορίζεται από τα σημεία Τ7‐Τ8‐Τ9‐Τ10‐ Τ11‐Τ12‐Τ13‐Τ14‐Τ15‐Τ16‐ΤΙ7‐Τ18‐Τ19 και είναι, εμβαδού 3.331,61 τ.μ.  x Το οικοδομικό τετράγωνο Λιμένα 2 (Ƀ.Ɉ.ȿ.�2) το οποίο ορίζεται από τα σημεία Τ1‐Τ2‐Τ3‐Τ4‐ Τ5‐Τ6‐Τ1 έκτασης 350,00 τ.μ.� ɇʏʉ�ɃɈȿ1�ʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿ�ʉɿ�ʋɲʌɲʃɳʏʘ�ʊʌʉɿ�ɷʊʅɻʍɻʎ:  x Ελάχιστα 10/300   x Κάλυψη 8%  x Συντελεστής δόμησης 0.2  x Όροφοι 2  x Μέγιστο ύψος 6 μέτρα   x Αποστάσεις από όρια : 0 ή 2.50 μέτρα.  x Η κάλυψη ανέρχεται στα 265,09 τ.μ. και η δόμηση στα 662,72 τ.μ.   x Εμβαδόν δόμησης και κάλυψης 150,69 τ.μ. καλύπτουν τα υφιστάμενα κτίρια.� ɇʏʉ�Ƀ.Ɉ.ȿ.�1�ʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿ�ʏɲ�ɸʇɼʎ:� Ȱ.�� ȸ� ʏɲʃʏʉʋʉʀɻʍɻ� ʏʘʆ� ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ� ʃʏɿʌʀʘʆ� ɸʆʏʊʎ� ɍɸʌʍɲʀɲʎ� ȷʙʆɻʎ� ȿɿʅɹʆɲ� ɸʅɴɲɷʉʑ� 150,69�ʏ.ʅ.,�ʏɲ�ʉʋʉʀɲ�ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ�ʆɲ�ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ�ɶɿɲ�ʏɻʆ�ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ�ʏʘʆ�ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ� ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ�ʃɲɿ�ɲʆɲɶʃʙʆ�ʏʉʐ�ȿɿʅɹʆɲ�ʊʋʘʎ:� α 1 .  Μετεγκατάσταση του Λιμενικού Σταθμού Σκύρου.  Ο Λιμενικός Σταθμός σήμερα στεγάζεται σε αίθουσα παλαιού Δημοτικού Σχολείου σε  απόσταση 300 μ από το Λιμάνι της Λιναριάς χωρίς οπτική επαφή με αυτό και τον  ευρύτερο του Λιμένα θαλάσσιο χώρο.  α 2 .  Γραφείου εκδοτηρίου εισιτήριων των Ε/Γ πλοίων.   α3.  Μικρής αποθήκης του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου.   α4.  Γραφείου του Λιμενικού Ταμείου Σκύρου.   α5.  Μικρού περιπτέρου.� Ȳ.��� � ȸ� ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɼ� ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ� ʃʏɿʌʀʉʐ� 450� ʏ.ʅ.� ɷʊʅɻʍɻʎ� ʍɸ� ɷʐʉ� ʉʌʊʔʉʐʎ� ʏʉ� ʊʋʉɿʉ� ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ�ʆɲ�ʍʏɸɶɳʍɸɿ.� β1.  Τον  Λιμενικό  Σταθμό  Σκύρου  στον  όποιο  θα  περιλαμβάνονται,  γραφείο  Λιμενοσταθμάρχη,  αίθουσα  γραφείων  προσωπικού,  αποθήκη  οπλισμού,  τουαλέτες,  μικρή κουζίνα,�χώρο ενδιαίτησης και ανάπαυσης, αποθήκης και αρχείου.  β2.  Το Λιμενικό Ταμείο Σκύρου με αίθουσα γραφείων, αίθουσα αρχείου και χώρο τουαλέτας.  β3.  Αποθήκη  Λιμένα  του  Λιμενικού  Ταμείου  στην  οποία  θα  αποθηκεύονται  όλα  τα  υλικά  συντήρησης  του  Λιμένα,  μηχανήματα,  τροχήλατα  (μπαγκαζιέρες)  κλπ,  κιγκλιδώματα,  τροχαίο υλικό, αντιρρυπαντικός εξοπλισμός κλπ.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1919 β4.  Κλειστό  γκαράζ  στο  όποιο  θα  φυλάσσεται  σκάφος  Λιμενικού  Σταθμού,  σκάφος  του  Λιμενικού Ταμείου και υπηρεσιακά οχήματα Λ.Σ Σκύρου και Λ.Τ Σκύρου.  β5.  Γραφείο  τελωνείου  Σκύρου  με  αίθουσα  γραφείων,  αποθήκη  χώρο  αρχείου  και  χώρο  τουαλέτας.   β6.  Κυλικείο Λιμένα με τουαλέτες για το κοινό.   β7.  Στεγασμένη αίθουσα αναμονής επιβατών.  β8.  Τοποθέτηση προκάτ γραφείου το όποιο θα εξυπηρετεί  τις ανάγκες  παράκτιου σταθμού  διανομής  υγρών  καυσίμων  σε  σκάφη,  καθώς  και  τους  απαιτούμενους  χώρους  για  τη∙  τοποθέτηση/εγκατάσταση:  x του εξοπλισμού προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος από ρύπανση  x των διανομέων υγρών καυσίμων με μεταλλικό στέγαστρο προστασίας  από τις καιρικές  συνθήκες επί του κρηπιδώματος  x τεσσάρων  (4)  ημιυπόγειων  εγκιβωτισμένων  (σε  φατνίο  οπλισμένου  σκυροδέματος)  κυλινδρικών  χαλύβδινων  (διπλού  τοιχώματος)  δεξαμενών  συνολικής  αποθηκευτικής  ικανότητας υγρών καυσίμων 120.00 m3  Η  δημιουργία  του  παράκτιου  σταθμού  διανομής  υγρών  καυσίμων  ευρίσκεται  στο  στάδιο  διεκπεραίωσης υποβληθέντων μελετών. Έχει ήδη εγκριθεί η Μελέτη Πυροπροστασίας από την  αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία της Χαλκίδας ενώ έχουν υποβληθεί η περιβαλλοντική μελέτη  η  οποία  προκειμένου  να  εγκριθεί,  εκκρεμεί  η  έγκριση  της  χωροταξικής  και  ρυμοτομικής  μελέτης από το τ. Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ. καθώς επίσης ο φάκελος εκδόσεως της αδείας λειτουργίας στην  διεύθυνση  ανάπτυξης  της  περιφέρειας  για  την  έκδοση  της  οποίας  απαιτείται  η  έκδοση  των  Περιβαλλοντικών Όρων. Η σχετική μελέτη εφαρμογής έχει από καιρού ολοκληρωθεί.  β9.  Κατασκευή μικρού περιπτέρου για την εγκατάσταση μηχανημάτων ATM.   β10.  Τοποθέτηση χωρίς μόνιμη σύνδεση με το έδαφος, μικρού περιπτέρου για την διακίνηση  του ημερήσιου τύπου.   β11.  Τοποθέτηση  χωρίς μόνιμη στήριξη στο  έδαφος,  περίπτερου με σκοπό  την προβολή και  την διακίνηση πληροφοριών σε ότι αφορά το τουριστικό προϊόν του Νησιού.  Σε  σημείο  της  Νοτιοδυτικής  πλευράς  του  κρηπιδώματος  επιβατικής  και  εμπορικής  κίνησης,  υπάρχει  τσιμεντένια  δεξαμενή  ασφάλειας  διαστάσεων  8X2X1Μ  στην  οποία  περιέχονται  2  πλαστικές δεξαμενές των 3,5 tn για την παραλαβή χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων βάσει των  προβλεπομένων  στο  εγκεκριμένο  Σχέδιο  διαχείρισης  απόβλητων  και  καταλοίπων πλοίων  του  Λιμένα  Λιναριάς  Σκύρου,  καθώς  και  τρεις  δεξαμενές  των  800  lt  για  την  παραλαβή  χρησιμοποιημένοι μαγειρικών ελαίων.� ɇʏʉ�Ƀ.Ɉ.ȿ�.�2�ʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿ�ʉɿ�ʋɲʌɲʃɳʏʘ�ʊʌʉɿ�ɷʊʅɻʍɻʎ:  x Ελάχιστα 10/300   x Κάλυψη 8%  x Συντελεστής δόμησης 0.2   x Όροφοι 2  x Μέγιστο ύψος 6 μέτρα   x Αποστάσεις από όρια : 0 ή 2,50 μέτρα  x Η κάλυψη ανέρχεται στα 70 τ.μ και η δόμηση στα 70 τ.μ.  x Στο  Ο.Τ.Λ.  2  προβλέπεται  η  μελλοντική  κατασκευή  ισόγειων  αποθηκών  του  Λιμενικού  Ταμείου για την αποθήκευση αλιευμάτων.� 4.2.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʍʖɸɷʀʉʐ�ʖʘʌʉʏɲʇɿʃɼʎ�ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ�ʄɿʅɹʆɲ�ȿɿʆɲʌɿɳʎ�ɇʃʑʌʉʐ.� Στο σχέδιο αυτό περιλαμβάνονται τα κρηπιδώματα και οι χρήσεις που θα προβλέπονται στον  Λιμένα Λιναριάς Σκύρου.   1920 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Β1. Με τα μαύρα κεφαλαία γράμματα Α‐Β‐Γ‐Δ‐Ε‐Ζ ορίζεται  το κρηπίδωμα του επιβατικού και  εμπορικού Λιμένα, το οποίο επί του Σχεδίου είναι αποτυπωμένο με ανοικτό πράσινο χρώμα.   Β2.Με τα μαύρα κεφαλαία γράμματα Ζ‐Η‐Θ‐Ι‐Κ‐Λ‐Μ‐Ι1‐Κ1‐Λ1‐Μ1‐Α1‐Ζ ορίζεται το κρηπίδωμα  αποκλειστικής  χρήσης  τουριστικών  σκαφών  (ΦΕΚ 563Β 30/4/2010)  το  οποίο  επί  του  Σχεδίου  είναι αποτυπωμένο με γαλάζιο χρώμα.   Β3.Με  τα μαύρα  κεφαλαία  γράμματα Μ‐Ν‐Ξ‐Α2‐Ω1‐Ψ1‐Χ1‐Φ1‐Τ‐Υ‐Φ‐Χ‐Σ1‐Ρ1‐Π1‐Ο1‐Ξ1–Ν1‐Μ  ορίζεται το κρηπίδωμα αποκλειστικής χρήσης αλιευτικών σκαφών και λέμβων το οποίο επί του  Σχεδίου είναι αποτυπωμένο με πράσινο χρώμα .   Β4.Με  τα μαύρα  κεφαλαία  γράμματα Ξ‐Ο‐Π‐ΩΙ‐Α2‐Ξ  ορίζεται  το  κεκλιμένο  επίπεδο  (γλίστρα)  για την αποκλειστική χρήση καθέλκυσης‐ ανέλκυσης μικρών σκαφών  επί τρέιλερ το όποιο επί  του σχεδίου είναι αποτυπωμένο με χρώμα πορτοκαλί.  Β5.Με  τα μαύρα  κεφαλαία  γράμματα Π‐Ρ‐Σ‐Τ‐Φ1‐Χ1‐Ψ1‐Ω1‐Π  ορίζεται  το  κεκλιμένο  επίπεδο  που προορίζεται για χρήση Νεωλκείου (Καρνάγιου).  Μεταξύ  των  σημείων  Σ1  και  Ρ1  επί  του  κρηπιδώματος  αποκλειστικής  χρήσης  αλιευτικών  σκαφών,  υπάρχει  τσιμεντένια  δεξαμενή  ασφαλείας  διαστάσεων  8X2X1  m  στην  οποία  περιέχονται  2  πλαστικές  δεξαμενές  των  3.5  τον  για  την  παραλαβή  χρησιμοποιημένων  ορυκτελαίων  βάσει  των  προβλεπομένων  στο  εγκεκριμένο  Σχέδιο  διαχείρισης  απόβλητων  και  καταλοίπων πλοίων του Λιμένα Λιναριάς Σκύρου.  x ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ  Μετά  την  έγκριση  των  όρων  –  περιορισμών  δόμησης  και  χρήσεων  γης  των  δύο  (02)  οικοδομικών  τετραγώνων  λιμένος  Ο.Τ.Λ.1.  και  Ο.Τ.Λ.2.,  ο  αρμόδιος  φορέας  διαχείρισης  θα  προχωρήσει  σε  ʏɲʃʏʉʋʉʀɻʍɻ� ʏʘʆ� ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ� ʃʏɿʌʀʘʆ� εντός  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα  εμβαδού  150,69  τ.μ.,  τα  οποία  πρόκειται  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  εξυπηρέτηση  των  απαραίτητων  υπηρεσιών  και  αναγκών  του  Λιμένα ,  καθώς  σε  κατασκευή  κτιρίου  450  τ.μ.  δόμησης σε δυο ορόφους.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.�51/07/28Ͳ11Ͳ2011� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση με τη ρητή προϋπόθεση ότι αφορά στις συγκεκριμένης χρήσεις  της μελέτης (Συνημμένα διαγράμματα 1) Ρυμοτομικό διάγραμμα Λιμένος Λιναριάς Σκύρου, Αρ.  Σχεδίου  ΣΚ‐1,  Κλίμακα  1:500,  Μάιος  2011  και  2)  Σχέδιο  Χωροταξικής  Οργάνωσης  Λιμένα  Λιναριάς Σκύρου,  Αρ. Σχεδίου ΣΚ‐1, Κλίμακα 1:500, Μάιος 2011)  Α) Ως προς τις χρήσεις γης και όρους ‐ περιορισμούς δόμησης εγκρίνεται ως εξής:� ɇʏʉ�ɃɈȿ1�ʉɿ�ɸʇɼʎ�ʊʌʉɿͲ�ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ�ɷʊʅɻʍɻʎ  x Ελάχιστα 10/300   x Κάλυψη 8%  x Συντελεστής δόμησης 0.2  x Όροφοι 2  x Μέγιστο ύψος 6 μέτρα   x Αποστάσεις από όρια : 0 ή 2.50 μέτρα.  x Χρήσεις (βλέπε σχετικό Τοπογραφικό Διάγραμμα)� ɇʏʉ�ɃɈȿ2�ʉɿ�ɸʇɼʎ�ʊʌʉɿͲ�ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ�ɷʊʅɻʍɻʎ  x Ελάχιστα 10/300   ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1921 x Κάλυψη 8%  x Συντελεστής δόμησης 0.2   x Όροφοι 2  x Μέγιστο ύψος 6 μέτρα   x Αποστάσεις από όρια : 0 ή 2,50 μέτρα  x Χρήσεις (βλέπε σχετικό Τοπογραφικό Διάγραμμα)  Β) Ως προς τη χωροταξική οργάνωση του λιμένα Σκύρου.  x Επιβατικό  και  εμπορικό  κρηπίδωμα  (αποτυπώνεται  στο  σχετικό  τοπογραφικό  διάγραμμα  με τις κορυφές Α‐Β‐Γ‐Δ‐Ε‐Ζ�(ανοικτό πράσινο χρώμα))  x Κρηπίδωμα  αποκλειστικής  χρήσης  τουριστικών� σκαφών� (αποτυπώνεται  στο  σχετικό  τοπογραφικό διάγραμμα με τις κορυφές Ζ‐Η‐Θ‐Ι‐Κ‐Λ‐Μ‐Ι1‐Κ1‐Λ1‐Μ1‐Α1‐Ζ�(γαλάζιο χρώμα))  x Κρηπίδωμα  αποκλειστικής  χρήσης  αλιευτικών  σκαφών  και  λέμβων  (αποτυπώνεται  στο  σχετικό  τοπογραφικό  διάγραμμα  με  τις  κορυφές  Μ‐Ν‐Ξ‐Α2‐Ω1‐Ψ1‐Χ1‐Φ1‐Τ‐Υ‐Φ‐Χ‐Σ1‐Ρ1‐ Π1‐Ο1‐Ξ1–Ν1‐Μ (πράσινο χρώμα))  x Κεκλιμένο επίπεδο  (γλίστρα)  για  την αποκλειστική  χρήση καθέλκυσης‐ ανέλκυσης μικρών  σκαφών (αποτυπώνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα με τις κορυφές Ξ‐Ο‐Π‐ΩΙ‐Α2‐Ξ� (πορτοκαλί χρώμα))  x Κεκλιμένο επίπεδο που προορίζεται για χρήση Νεωλκείου  (Καρνάγιου) (αποτυπώνεται στο  σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα με τις κορυφές Π‐Ρ‐Σ‐Τ‐Φ1‐Χ1‐Ψ1‐Ω1‐Π)  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ& ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΛΗΣ  1922 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ�ɇɍȵȴȻȰ�� ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȰȿȵɂȰɁȴɆɃɉɅɃȿȸɇ� 1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 32η ΕΣΑΛ 02_04‐04‐2007 (1)  2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 32η ΕΣΑΛ 02_04‐04‐2007 (2)  ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȲɃȿɃɉ� 3. ΒΟΛΟΣ 4η ΕΣΑΛ 01_10‐12‐2002  4. ΒΟΛΟΣ 6η ΕΣΑΛ 02_27‐05‐2003  5. ΒΟΛΟΣ 36η ΕΣΑΛ 01_22‐04‐2008  ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȵȿȵɉɇȻɁȰɇ� 6. ΕΛΕΥΣΙΝΑ 27η ΕΣΑΛ 01_18‐07‐2006 (1)  7. ΕΛΕΥΣΙΝΑ 27η ΕΣΑΛ 01_18‐07‐2006 (2)  ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ� 8. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19η ΕΣΑΛ 01_04‐08‐2005 (1)  9. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19η ΕΣΑΛ 01_04‐08‐2005 (2)  10. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19η ΕΣΑΛ 01_04‐08‐2005 (3)  11. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31η ΕΣΑΛ 01_16‐02‐2007 (1)  12. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31η ΕΣΑΛ 01_16‐02‐2007 (2)  13. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31η ΕΣΑΛ 0116‐02‐2007 (3)  14. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31η ΕΣΑΛ 01_16‐02‐2007 (4)  15. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 48η ΕΣΑΛ 20_06‐04‐2011 

Πειραιάς, 30 Απριλίου 2012
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−1 2080−2 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−3 2080−4 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−5 2080−6 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−7 2080−8 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−9 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 30 Απριλίου 2012
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
2080−10 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΙΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ