184 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4081/2012

Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17 - Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 152 3 Μαΐου 2012 Αριθμ. 8216.04/04/12 Κύρωση των Αποφάσεων Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) κανονιστικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων αριθ. 1 έως και 52 ετών 2002 έως 2012. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
27 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184
27 Σεπτεμβρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4081
Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Του π.δ. 22/2012 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργού» (Α΄ 47), αποφασίζουμε: 1. Κυρωνουμε τις Αποφάσεις της Επιτροπής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) κανονιστικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων αριθ. 1 έως και 52 ετών 2002 έως 2012 ως ακολούθως: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1) Η υπ. αριθμ. 02/04−04−2007 Απόφαση 32ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ 1626 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ȝȓį 2 ȩ 301 ΘΕΜΑ 2ο: Μελέτη Χωροταξικής Οργάνωσης και Εξοπλισμού Χερσαίας Ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης (3ο  Στάδιο Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).  2) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�14/19Ͳ02Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�39ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση της Μελέτης Χωροταξικής Οργάνωσης και Εξοπλισμού Χερσαίας Ζώνης λιμένα  Αλεξανδρούπολης  ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȲɃȿɃɉ� 3) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/10Ͳ12Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�4ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο : Όροι, περιορισμοί δόμησης στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Βόλου � 4) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/27Ͳ05Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�6ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση νέων χρήσεων γης στο λιμάνι του Βόλου  5) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/22Ͳ04Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�36ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Χρήσεων Γης στο Τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Βόλου   ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȵȿȵɉɇȻɁȰɇ� 6) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/18Ͳ07Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�27�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης σε τμήματα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα  αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε. Α.Ε.  ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ� 7) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/15Ͳ11Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�3ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο : Όροι, περιορισμοί δόμησης στην περιοχή Τρυπητής Λιμένα Ηρακλείου  8) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/04Ͳ08Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�19ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο :  Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Ηρακλείου  9) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/16Ͳ02Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�31ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Ηρακλείου (αναμορφωμένη τελική πρόταση   Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).  10) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�20/06Ͳ04Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�48ɻʎ��ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 20ο: Τροποποίηση Προγραμματικού Σχεδίου Master Plan Λιμένος Ηρακλείου στην Λιμενική Ζώνη  Λινοπεραμάτων (Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)  ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȸȳɃɉɀȵɁȻɈɇȰɇ� 11) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/10Ͳ12Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�4�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο : Όροι, περιορισμοί δόμησης στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ηγουμενίτσας  12) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/17Ͳ12Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�15�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο : Όροι Δόμησης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ηγουμενίτσας, αναφορικά με τη Β΄ ολοκληρωμένη φάση.  13) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/17Ͳ12Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�15�ɻʎ��ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση  της  επικαιροποίησης  του  προγραμματικού  Σχεδίου  (MASTER  PLAN)  Λιμένα  Ηγουμενίτσας  14) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/27Ͳ08Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�44�ɻʎ��ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  2ο:  Χρήσεις  γης  και  όροι,  περιορισμοί  δόμησης  στη  χερσαία  ζώνη  του  Λιμένα  Ηγουμενίτσας  (Γ΄  Ολοκληρωμένη Φάση)  ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ� 15) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/15Ͳ07Ͳ2002Ȱʋʊʔɲʍɻ�2ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο : Χρήσεις γης και όροι, περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη του Λιμένα Θεσσαλονίκης  ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȾȰȲȰȿȰɇ� 16) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/21Ͳ06Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�33�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης σε περιοχές της χερσαίας Ζώνης  Κεντρικού Λιμένα Καβάλας.  17) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/27Ͳ07Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�34�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Ανάπτυξης Κεντρικού Λιμένα Καβάλας  (Master Plan)  18) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/27Ͳ08Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�44�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο: Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο ανάπτυξης (Master Plan) Λιμένα Ν. Περάμου Ελευθερών�  ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȾȵɆȾɉɆȰɇ� 19) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  1ο: Νέο Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Κέρκυρας  20) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης της Λιμενικής Ζώνης Γαίου Παξών Κέρκυρας  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1627 21) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/04Ͳ08Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�19ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο: Συμπλήρωση των χρήσεων γης και των όρων δόμησης – κάλυψης στη χερσαία ζώνη του Λιμένα  Κέρκυρας & Γαίου Παξών  22) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/04Ͳ04Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�32�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Εξέταση φακέλου τροποποίησης έργων Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένα  Κέρκυρας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/104.   ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȿȰɉɆȻɃɉ� 23) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/10Ͳ12Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�4ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο: Όροι, περιορισμοί δόμησης σε περιοχή της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Λαυρίου όπου θα ανεγερθεί  το προσωρινό κτίριο του Λιμεναρχείου  24) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�11/17Ͳ12Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�15�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  11ο: Μελέτη  Χωροταξικής  Οργάνωσης  και  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  (MASTER  PLAN)  στο  Λιμένα Λαυρίου  25) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/13Ͳ04Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�25�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 6ο : Επικαιροποίηση της Μελέτης Χωροταξικής Οργάνωσης και Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου  (MASTER PLAN) Λιμένα Λαυρίου – Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στην περιοχή των Οικοδομικών  Τετραγώνων 1,2 και 3  ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ɅȵȻɆȰȻȰ� 26) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/15Ͳ07Ͳ2002Ȱʋʊʔɲʍɻ�2ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Μaster Plan) ΟΛΠ Α.Ε. και καθορισμού χρήσεων γης  και όρων δόμησης της χερσαίας λιμενικής ζώνης  27) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο: Καθορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης για την περιοχή Ναυπηγοεπισκευαστικού Λιμένα  (Πέραμα – Σαλαμίνα) Ο.Λ.Π.  28) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�05/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αναμόρφωσης Προγραμματικού Σχεδίου ( Master Plan ) Ο.Λ.Π.  Α.Ε.� 29) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/11Ͳ09Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�7�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο:�Έγκριση χωροθέτησης ελικοδρομίου στην περιοχή ΄΄Παλατάκι΄΄ κεντρικού Λιμένα Πειραιά  30) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/11Ͳ09Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�7�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο:�Έγκριση τροποποίησης Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Ο.Λ.Π.  Α.Ε. στην περιοχή του μώλου  Κράκαρη του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά  31) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�08/16Ͳ06Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�26�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 8ο:Επικαιροποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου  (Master Plan) λιμένα Πειραιά ‐ επέκταση  ορίου του θαλασσίου μετώπου των Ναυπηγείων στην περιοχή ΝΕΖ Περάματος.   32) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/24Ͳ11Ͳ206�Ȱʋʊʔɲʍɻ�30�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  1ο  :  Επικαιροποίηση  –  συμπλήρωση  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  Ανάπτυξης  (Master  Plan)  λιμενικού συγκροτήματος ΟΛΠ  33) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�13/19Ͳ02Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�39�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  13ο  :  Επικαιροποίηση  –  συμπλήρωση  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  Ανάπτυξης  (Master Plan)  λιμενικού  συγκροτήματος  Οργανισμού  Λιμένος  Πειραιά.  Νέα  προτεινόμενα  έργα:  ι)Εσωτερικά  Λιμενικά  Έργα Κεντρικού Λιμένος Πειραιώς και ιι)  Επέκταση του Νέου Προβλήτα Ι στο ΣΕΜΠΟ Ν. Ικονίου  34) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/10Ͳ09Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�45�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση  τροποποίησης  μέγιστου  ύψους  κατασκευών  στην  περιοχή  ναυπηγοεπισκευαστικού  λιμένα ΟΛΠ για ειδικού τύπου εγκαταστάσεις� ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ɅȰɈɆȰɇ� 35) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/15Ͳ07Ͳ2002Ȱʋʊʔɲʍɻ�2ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο: Χρήσεις γης και όροι, περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη του Νέου Λιμένα Πάτρας  36) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  6ο:  Καθορισμός  όρων  δόμησης  και  χρήσεων  γης  στη  χερσαία  ζώνη  της  Ο .Λ.ΠΑ.  ΑΕ.  μεταξύ  Ιχθυόσκαλας και Νέου Λιμένα (από οδό Τριών Ναυάρχων μέχρι οδό Ελ. Βενιζέλου)  37) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�07/30Ͳ01Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�8�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ�� ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση όρων δόμησης και χρήσεων γης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης  λιμένα Πατρών  38) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�10/22Ͳ11Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�14�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  10ο  :  Χωροταξική  –  κυκλοφοριακή  οργάνωση  των  χερσαίων  χώρων  και  βελτίωση  της  Λιμενικής  Υποδομής του λιμένα Πατρών και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης.  1628 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 39) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�08/30Ͳ09Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�20�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 8ο : Χωροταξική – κυκλοφοριακή οργάνωση των χερσαίων χώρων του λιμένα Πατρών ‐ προσωρινή  λύση για την εξυπηρέτηση κοινού  υδροπλάνων  40) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/23Ͳ03Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�24�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Διαμόρφωση χώρων εξυπηρέτησης και αναμονής επιβατών και προσέγγισης υδροπλάνων στη  Βόρεια λιμενολεκάνη της μαρίνας λιμένα Πάτρας  41) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�12/19Ͳ02Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�39�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 12ο: Χρήσεις γης και όροι, περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη του Νέου Λιμένα Πατρών  42) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/06Ͳ07Ͳ2010�Ȱʋʊʔɲʍɻ�46�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: �Τροποποίηση χρήσεων γης και όρων, περιορισμών δόμησης στη χερσαία ζώνη του Νέου Λιμένα  Πατρών� 43) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/06Ͳ04Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�48�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  4ο:  Μελέτη  Κυκλοφοριακών  Ρυθμίσεων  εντός  της  λιμενικής  ζώνης  Πατρών,  από  το  χώρο  στάθμευσης φορτηγών στο ύψος της οδού Κύριλλου Αρχιεπισκόπου έως ποταμό Μείλιχο  44) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�05�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�52�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.� ΘΕΜΑ 5ο : ΠΑΤΡΑ: 1. Εφαρμογή οριζόντιας και κάθετης ρυθμιστικής και πληροφοριακής  σήμανσης εντός  του Νέου Λιμένα Πατρών και 2. Τροποποίηση ‐ Συμπλήρωση του Masterplan στον Νέο Λιμένα Πατρών με  τα  αναγκαία  έργα  για  την  κάλυψη  λειτουργικών  αναγκών,  καθώς  και  τη  βελτίωση  των  συνθηκών  ασφαλούς διακίνησης επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων  ɃɆȳȰɁȻɇɀɃɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ɆȰɌȸɁȰɇ� 45) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/26Ͳ02Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�9�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση όρων δόμησης και χρήσεων γης στην χερσαία ζώνη του  λιμένα Αγ.Μαρίνας  46) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽʅ.�01/18Ͳ10Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�13ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση όρων δόμησης και χρήσεων γης σε τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ραφήνας.  47) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�05/17Ͳ12Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�15�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένα Ραφήνας  48) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�10/22Ͳ04Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�36�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  10ο:  Καθορισμός  όρων  δόμησης  και  χρήσεων  γης  σε  τμήμα  της  Χερσαίας  Ζώνης  του  Λιμένα  Αγ.  Μαρίνας  49) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/18Ͳ12Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�38�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός όρων – περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα  Ραφήνας  ȿȻɀȵɁȻȾȰ�ɈȰɀȵȻȰ� ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ȰȻȳȻɃɉ�� 50) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�05/15Ͳ02Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�16�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 5ο: Γενικό προγραμματικό σχέδιο χωροταξικής και συγκοινωνιακής μελέτης έργων επιδομής Λιμένα  Αιγίου  51) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/09Ͳ10Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�29�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο:  Τροποποίηση  του  Γενικού προγραμματικού σχεδίου  χωροταξικής  και  συγκοινωνιακής μελέτης  έργων επιδομής Λιμένα Αιγίου  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ȰɁȴɆɃɉ� 52) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/31Ͳ08Ͳ2010�Ȱʋʊʔɲʍɻ�47�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο: ��Έγκριση χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης  στο Αλιευτικό Καταφύγιο Κορθίου ν.  Άνδρου για την ανέγερση βοηθητικού κτιρίου  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ȰɆȾȰȴȻȰɇ� 53) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�18/19Ͳ07Ͳ2010�Ȱʋʊʔɲʍɻ�46�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 18ο: �Καθορισμός όρων – περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης στην εξομοιούμενη ζώνη λιμένα  «Καταφυγίου αλιευτικών σκαφών Σαμπατικής»  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ� 54) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�11/06Ͳ04Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�48�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 11ο :  Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο    (Master Plan) και Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  του  Λιμένα  Ακαντιάς  Ρόδου  (για  το  έργο  «Μελέτη  επιβατικού  σταθμού  και  λοιπών  χερσαίων  έργων  βελτίωσης της λειτουργίας του λιμένα Ακαντιάς Ρόδου»)  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ȺȸɆȰɇ� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1629 55) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/18Ͳ03Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�5�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο : Καθορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης στο Αλιευτικό Καταφύγιο Βλυχάδα Ν. Θήρας  56) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/13Ͳ04Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�25�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Νέος Λιμένας Θήρας στη Βλυχάδα (Σχέδιο Γενικής Διάταξης, χρήσεις γης – όροι και περιορισμοί  Δόμησης)  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ� 57) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�10/30Ͳ09Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�20�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  10ο:  Καθορισμός  χρήσεων  γης  –  όρων  και  περιορισμών  δόμησης  σε  τμήμα  της  Χερσαίας  Ζώνης  Αργοστολίου, για την εξυπηρέτηση αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια.  58) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/31Ͳ08Ͳ2010�Ȱʋʊʔɲʍɻ�47�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  6ο:    Καθορισμός  όρων  περιορισμών  δόμησης  και  χρήσεων  γης  στη  εξομοιωμένη  Ζώνη  Λιμένα  Πισαετού Ιθάκης  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ȿȰȳɃɉɇ� 59) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/18Ͳ10Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�13�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 6ο :Έγκριση όρων δόμησης και χρήσεων γης στην χερσαία ζώνη λιμένα Λάγος  60) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/17Ͳ03Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�17ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση εγκεκριμένων όρων δόμησης και χρήσεων γης στην χερσαία ζώνη λιμένα Λάγος  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ȿȰȾɏɁȻȰɇ� 61) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/04Ͳ09Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�35ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα Γυθείου  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ȿȸɀɁɃɉ� 62) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/26Ͳ04Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�1ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο: Όροι και περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη λιμένα Μύρινας Λήμνου ‐ Επιβατικός Σταθμός,  παλαιό λιμάνι.  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ� 63) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�15/06Ͳ04Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�48�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 15ο : Ξύλινο προκατασκευασμένο κτίριο Περιφερειακού γραφείου Πύλου  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɀɉȾɃɁɃɉ� 64) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/26Ͳ02Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�9�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  6ο  :  Έγκριση  μελέτης  χωροταξίας  και  λειτουργίας  ανάπτυξη  χερσαίου  χώρου  Εμπορικού  και  Τουριστικού λιμένα Τούρλου.  65) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/18Ͳ10Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�13ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  2ο:  Τοπικό  ρυμοτομικό  του  έργου  ΄΄Διαμόρφωση  χερσαίων  χώρων  παραπλεύρως  του  παλαιού  λιμένα Μυκόνου΄΄ (χωροθέτηση, λειτουργίες και όροι δόμησης).  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɁȰɂɃɉ� 66) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/29Ͳ12Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�23ɻʎ��ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης σε τμήμα της εξομοιούμενης ζώνης  Απόλλωνα Νάξου  67) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�05/13Ͳ04Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�25ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 5ο: Καθορισμός χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης σε τμήμα της εξομοιούμενης ζώνης  λιμένα όρμου Λιβαδίου νήσου Σχοινούσας  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɁȰɉɅȿȻɃɉ� 68) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�07/30Ͳ09Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�20ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  7ο:  Καθορισμός  χρήσεων  γης  –  όρων  και  περιορισμών  δόμησης  σε  τμήμα  της  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα Ναυπλίου  69) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/18Ͳ12Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�38ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: Μελέτη Χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα Ναυπλίου   ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɅɆȵȲȵȷȰɇ� 70) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/23Ͳ03Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�24ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 06ο: Καθορισμός χρήσεων γης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης λιμένα Πρέβεζας  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɅɉɆȳɃɉ�Ͳ�ȾȰɈȰȾɃȿɃɉ� 71) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/04Ͳ08Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�19ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο:  Καθορισμός όρων δόμησης σε περιοχή της χερσαίας ζώνης λιμένα Κατακόλου  72) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�02�/�28Ͳ11Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�51ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.� ΘΕΜΑ 2ο: ΚΑΤΑΚΟΛΟ: Αναβάθμιση λιμένα Κατακόλου Ηλείας  1630 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɆȵȺɉɀɁɃɉ� 73) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�26/19Ͳ07Ͳ2010�Ȱʋʊʔɲʍɻ�46�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 26ο: �Καθορισμός όρων – περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης  λιμένα Ρεθύμνου  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɇȰȿȰɀȻɁȰɇ� 74) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�11/19Ͳ07Ͳ2010�Ȱʋʊʔɲʍɻ�46�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  11ο:  � Καθορισμός  όρων  περιορισμών  δόμησης  και  χρήσεων  γης  στη  χερσαία  ζώνη  λιμέναΒουρκαρίου��  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɇȰɀɃɉ� 75) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/27Ͳ05Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�6�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης σε παραχωρημένο χώρο στο νέο εμπορικό λιμένα  Μαλαγαρίου Σάμου  76) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/04Ͳ09Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�35�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα Καρλοβάσου Σάμου.   77) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�10/22Ͳ10Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�37ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 10ο: Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Σάμου (Masterplan) (Βαθύ και Μαλαγάρι)  78) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�14/28Ͳ11Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�51ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ�� ΘΕΜΑ 14ο:   Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο Λιμένα Σάμου  (Masterplan)  (Βαθύ και Μαλαγάρι) – Προσθήκη  χρήσης του καταστήματος αφορολογήτων ειδών στη ζώνη 1 (ΟΤ1)  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɇȻɌɁɃɉ� 79) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/27Ͳ07Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�34�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο  : Ανέγερση κτιρίου αλιευτικού καταφυγίου στον Πλατύ  Γυαλό ν .  Σίφνου.  Καθορισμός  χρήσεων  γης και όρων δόμησης   ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɇȾɃɅȵȿɃɉ� 80) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�05/11Ͳ09Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�7�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  5ο:  «  Έγκριση  όρων  δόμησης  και  χρήσεων  γης  στην  χερσαία  ζώνη  του  λιμένα  Πατητήρι  νήσου  Αλοννήσου».  ɇȾȻȰȺɃɇ� 81) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/13Ͳ04Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�25�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: Χρήσεις γης – όροι και περιορισμοί δόμησης σε τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Σκιάθου  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɌȺȻɏɈȻȴȰɇ�� 82) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�07/22Ͳ04Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�36�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  7ο:  Έγκριση  Χρήσεων  Γης  Όρων  και  Περιορισμών  Δόμησης  για  την  Κατασκευή  Υποστέγου  Ιχθυαγοράς στον Αλιευτικό Λιμένα Στυλίδας  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɍȰȿȾȻȴȰɇ� 83) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�04/30Ͳ01Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�8�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση όρων δόμησης και χρήσεων γης στην χερσαία ζώνη του  λιμένα Χαλκίδας  84) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/15Ͳ07Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�39�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο: Καθορισμός όρων περιορισμών δόμησης και χρήσεων γης σε χώρους  της χερσαίας ζώνης λιμένα  Χαλκίδας (Κρηπίδωμα – Σουβάλα)   85) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/06Ͳ04Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�48�ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 6ο  : Master Plan Λιμένα Χαλκίδας  (Φάση Α) – Προγραμματικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμενικής Ζώνης  Αγίου Στεφάνου  86) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�08/28Ͳ11Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�51ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ�� ΘΕΜΑ  8ο  :  Χαλκίδα:  Καθορισμός  όρων  περιορισμών  δόμησης  και  χρήσεων  γης  σε  χώρους  της  χερσαίας ζώνης λιμένα Χαλκίδας (Κρηπίδωμα ‐ Σουβάλα)   87) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�10�/23Ͳ02Ͳ2012�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�52ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 10ο : Χαλκίδα: «Υπαίθριος σταθμός στάθμευσης στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Χαλκίδας».  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ�� 88) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/27Ͳ07Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�34ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  1ο:  Γενικό  Προγραμματικό  Σχέδιο  (MASTER  PLAN)  Λιμένα  Ν.  Μουδανιών  –  Προμελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (επανεξέταση).  89) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�03/23Ͳ02Ͳ2012�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�52ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.� ΘΕΜΑ 3ο  :  ΠΠΕ  του έργου: «Ολοκλήρωση λιμένα Μαρμαρά Ν.Α. Χαλκιδικής».   ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɍȰɁȻɏɁ�� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1631 90) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/15Ͳ11Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�3ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  1ο:  Όροι,  περιορισμοί  δόμησης  στη  Χερσαία  Ζώνη  Λιμένα  Χανίων  για  την  ανέγερση  κτιρίου  Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων  91) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�06/30Ͳ01Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�8ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση όρων δόμησης και χρήσεων γης σε τμήμα της χερσαίας ζώνης του Ανατολικού τμήματος  λιμένα Σούδας (Επιβατικός Λιμένας) – Τροποποίηση Νέου Προγραμματικού Σχεδίου λιμένα Σούδας  92) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�08/17Ͳ12Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�15ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  8ο:  Καθορισμός  χρήσεων  γης  και  όρων  δόμησης  σε  τμήμα  της  χερσαίας  ζώνης  του  Εμπορικού  Τμήματος του Λιμένα Σούδας  93) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/21Ͳ06Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�33ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  3ο:  Προμελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου  «Λιμένας  Κισσάμου»  ‐  Προγραμματικό  Σχέδιο (Master Plan).  94) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/22Ͳ10Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�37ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο: Επικαιροποίηση Προγραμματικού Σχεδίου του Λιμένα Σούδας ‐ Προμελέτη Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  95) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�05�/�28Ͳ11Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�51ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.� ΘΕΜΑ  5ο:  ΧΩΡΑ  ΣΦΑΚΙΩΝ:  Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  –  Καθορισμός  χρήσεων  γης  και  όρων  δόμησης  χερσαίας ζώνης του Λιμενίσκου Χώρας Σφακίων.  96) ȸ�ʐʋʚ�ɲʌɿɽ.�09�/28Ͳ11Ͳ2011��Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�51ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ  9ο:    ΣΟΥΔΑ  :  Κατασκευή  τμήματος  σταθμού  επιβατών  στο  Λιμάνι  Σούδας  και  υποθαλάσσιες  εκσκαφές λιμενολεκάνης – Συμπλήρωση του εγκεκριμένου Προγραμματικού Σχεδίου  Λιμένος Σούδας  97) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�10/28Ͳ11Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�51ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵ.ɇ.Ȱ.ȿ.� ΘΕΜΑ 10ο : ΣΟΥΔΑ : Τροποποίηση χρήσεων γης ‐ όρων δόμησης στο ΛΤ 2 χερσαίας ζώνης του Λιμένα  Σούδας Κρήτης ‐ Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Λιμένα Σούδας. (Τροποποίηση Γενικού  Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένος Σούδας)  98) ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�11�/�23Ͳ02Ͳ2012�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�52ɻʎ��ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ�� ΘΕΜΑ 11ο : ΚΙΣΑΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ: Τροποποίηση χρήσεων γης στο Λ.Τ. 9 χερσαίας ζώνης του Λιμένα Κισάμου  Κρήτης, προκειμένου προστεθεί αντλιοστάσιο Λυμάτων για τις ανάγκες του έργου «Έργα Συλλογής και  Μεταφοράς Λυμάτων Κισάμου».  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɍȻɃɉ� 99) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/15Ͳ11Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�3ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο: «Όροι, περιορισμοί δόμησης στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Νέας Ιχθυόσκαλας Χίου»  100)ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�17/04Ͳ08Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�19ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 17ο: Καθορισμός όρων δόμησης σε περιοχή της εξομοιούμενης με χερσαία ζώνη λιμένα στα Μεστά  Χίου  ȲȻɅȵ�ȺȻɇȲȸɇ� 101)ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�07/23Ͳ03Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�24ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 7ο : Πρόγραμμα Ανάπτυξης Σχεδίου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα ΒΙ .ΠΕ. ΘΙΣΒΗΣ, Ν. Βοιωτίας  ȿȻɀȵɁȻȾɃ�ɈȰɀȵȻɃ�ɇȾɉɆɃɉ�� 102) �ȸ�ʐʋ’�ɲʌɿɽ.�07�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏɻʎ�51ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ�� ΘΕΜΑ 7Ο : ΣΚΥΡΟΣ : Χωροταξική οργάνωση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Λιναριάς Σκύρου    Οι οποίες έχουν αναλυτικά ως ακολούθως:    1) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/04Ͳ04Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�32ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: Μελέτη Χωροταξικής Οργάνωσης και Εξοπλισμού Χερσαίας Ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης (3ο   Στάδιο – Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα  της ΕΣΑΛ αποτελεί και η ‘η έγκριση, αναθεώρηση / επικαιροποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων,  με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της  ασφάλειας του λιμένα’.  1632 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Σύμφωνα  με  τις  Δ/ξεις  παρ.  3,  άρθρου  35  Ν.  3153/03  (Α΄  153/19‐06‐2003),  για  την  έκδοση  της  απόφασης προέγκρισης χωροθέτησης όλων των λιμενικών έργων , που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ.  2 (γ) του Ν. 2971/2001, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και  αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 3  του Ν. 3010/2002, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της κατά το  άρθρο δέκατο ένατο του Ν. 2932/2001, Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. Η σύμφωνη γνώμη  αυτή υποκαθιστά τις γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών , που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ.  2  του  Ν.  2971/2001  και  κατά  τη  διαδικασία  της  προκαταρκτικής  περιβαλλοντικής  εκτίμησης  και  αξιολόγησης.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Σκοπός  της μελέτης  είναι  ο σχεδιασμός  –  με  βάση  τις προοπτικές που υπάρχουν  για  τις  χώρες  και  ζώνες  που  προβλέπεται  να  εξυπηρετήσει  ο  Λιμένας  και  με  οροφή  το  έτος  2025  –  των  διαφόρων  κατασκευών. εγκαταστάσεων, μηχανικών εξοπλισμών κλπ κατά μέγεθος και θέση, ώστε στον διατιθέμενο  χώρο του λιμένα να επιτευχθεί η βέλτιστη λειτουργικότητα και η μέγιστη δυναμικότητα εξυπηρέτησης.   Η  περιοχή  που  αποτέλεσε  αντικείμενο  της  μελέτης  περιλαμβάνει  τα  κρηπιδώματα  και  τους  αντίστοιχους  χερσαίους  χώρους  της  παλαιάς  λιμενολεκάνης  του  Λιμένα  Αλεξανδρούπολης,  το  νέο  προβλήτα  διακίνησης  Ε/Κ,  τα  κατασκευασθέντα  λιμενικά  έργα  και  γενικότερα  τα  λιμενικά  έργα  που  προβλέπονται  από  την  εγκεκριμένη  Προκαταρκτική  έκθεση  (Λ.01  σχέδιο  –  ΑΔΚ  1998)  και  αντίστοιχα  τη  χερσαία έκταση που οριοθετείται ανατολικά έως την εκτροπή του Χειμάρρου Μαΐστρου και βόρεια, έως  τις σιδηροδρομικές γραμμές.  Συνοπτικά, το αντικείμενο της μελέτης στο σύνολό της είναι:  α)  Η  καταγραφή  όλων  των  υπαρχουσών  και  μελλοντικά  προβλεπομένων  (μέχρι  το  έτος  2025)  δραστηριοτήτων  και  αναγκών  λιμενικής  εξυπηρέτησης  που  θα  πρέπει  να  ικανοποιεί  ο  Λιμένας  Αλεξανδρούπολης.  β) Ο καθορισμός και χωροθέτηση των απαιτούμενων έργων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμών στο χερσαίο  και θαλάσσιο χώρο, για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Λιμένα.  γ)  Ο  χρονικός  προγραμματισμός  των  διαφόρων  κατασκευών  κατά  ολοκληρωμένο  εξυπηρετούμενο  αντικείμενο και κατ΄ αρμοδιότητα  δ) Η εξέταση  εναλλακτικών λύσεων με βάση οικονομοτεχνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.  ε) Η περιβαλλοντική θεώρηση όλων των θαλασσίων και χερσαίων δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων σε  επίπεδο Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης & Αξιολόγησης.  στ) Η Λειτουργία – σχεδιασμός του νέου προβλήτα και του Τερματικού Σταθμού διαχείρισης Ε/Κ (εξέταση  εναλλακτικών  συστημάτων  φορτοεκφόρτωσης  και  στοιβασίας  Ε/Κ,  επιλογή  συστήματος  διαχείρισης  Ε/Κ,  προσδιορισμός  αναγκαίων  κτιριακών  εγκαταστάσεων,  παρουσίαση  αναλυτικού  επενδυτικού  προγράμματος για την ολοκλήρωση των έργων κλπ).  3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�(ʋʌʊʍʔɲʏɻ�ɲʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲ)� x ȴ4ɶ/1507/Ɍ.11/ɀͲȲ/07Ͳ04Ͳ2006�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ(ȴ4) ‐ αίτημα προς ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ  και ΟΛΑ ΑΕ για αποστολή απόψεων επί του 2ου Σταδίου της Μελέτης και των τροποποιήσεών της.  x 8221.Ɉ01/02/06/02Ͳ05Ͳ06� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ� –� υπηρεσιακές  απόψεις  προς �    ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΓΔΣΕ/ΔΛΕ&ΕΑ  (Δ4) αναφορικά με το 2ο Στάδιο της μελέτης χωροταξικής οργάνωσης και  εξοπλισμού χερσαίας ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης , ύστερα από τις γενόμενες τροποποιήσεις.  x ȴ4/2171/Ɍ.11/ɀͲȲ/19Ͳ05Ͳ2006�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ�(ȴ4) – εντολή υπηρεσίας προς  μελετητή για την εκπόνηση του 3ου Σταδίου μελέτης.  x ȴ4ɶ/3644/Ɍ.11/ɀͲȲ/07Ͳ09Ͳ2006� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ� (ȴ4)  –  υποβολή  σε  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ και ΟΛΑ ΑΕ του 3ου Σταδίου της  Μελέτης.  x 8221.Ɉ01/11/06/20Ͳ10Ͳ06�ɹɶɶʌɲʔʉ��ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ   –�αίτημα υποβολής από τον ΟΛΑ ΑΕ απόψεων –  παρατηρήσεων επί του 3ου Σταδίου της Μελέτης.  x 1202/16Ͳ11Ͳ2006�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɃȿȰ�Ȱȵ�–�υποβολή σε ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ και ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΓΔΣΕ/ΔΛΕ&ΕΑ (Δ4)  της  υπ.  αριθμ.  77/7/06  Απόφασης  Δ.Σ.  του  ΟΛΑ  ΑΕ  για  την  έγκριση  του  3ου  Σταδίου  Μελέτης  Χωροταξικής  Οργάνωσης  και  Εξοπλισμού  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα  Αλεξανδρούπολης  με  πρόταση  τροποποιήσεων – διαφοροποιήσεων στους όρους δόμησης σε ορισμένα από τα ΄Οικοδομικά Τετράγωνα΄  που αναφέρονται στη μελέτη.  x 8221.Ɉ01/01/07/15Ͳ01Ͳ07� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ� –� υπηρεσιακές  απόψεις  προς �    ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΓΔΣΕ/ΔΛΕ&ΕΑ (Δ4) αναφορικά με το 3ο Στάδιο της μελέτης.   ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1633 x ȴ4ɶ/181/Ɍ.11/ɀͲȲ/26Ͳ01Ͳ2007�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ�(ȴ4) – εντολή υπηρεσίας προς  μελετητή  για  την  προσαρμογή  και  επανυποβολή  της  μελέτης  (σε  3  σειρές),  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα στο 8221.Τ01/01/07/15‐01‐07 έγγραφο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ.  x ȴ4ɶ/401/Ɍ.11/ɀͲȲ/15Ͳ02Ͳ2007� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ� (ȴ4)  –  υποβολή  σε   ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ και ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ αντιγράφων της μελέτης στην τελική της μορφή.  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Η  μελέτη  «Συμπληρωματικές  Μελέτες  Ολοκλήρωσης  Υπολειπόμενων  Έργων  Λιμένα  Αλεξανδρούπολης»  εκπονήθηκε σε τρία στάδια.   Το αντικείμενο του 1ʉʐ�ɇʏɲɷʀʉʐ της μελέτης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  x Καταγραφή και σύνταξη, όλων των μελετών των οποίων το περιεχόμενο ή τα συμπεράσματα, γενικά ή  ειδικά, έχουν σχέση με το σχεδιασμό, δυναμικότητα κλπ του λιμένα  x Συγκέντρωση και  επεξεργασία στοιχείων σχετικών με  την υφιστάμενη  εμπορευματική διακίνηση όλων  των κατηγοριών καθώς και διακίνηση επιβατών και οχημάτων  x Συλλογή και καταγραφή στοιχείων από την Ελλάδα και από λοιπές Βαλκανικές, Ευρωπαϊκές και λοιπές  χώρες, που καθ οιονδήποτε τρόπο άπτονται των δραστηριοτήτων του λιμένα  x Συλλογή  και  αξιολόγηση  στοιχείων  από  τα  οποία  θα  προκύπτουν  οι  ανάγκες  που  θα  κληθεί  να  εξυπηρετήσει  ο  λιμένας  μέχρι  το  έτος  2025,  εξετάζοντας  παράλληλα  τη  δυνατότητα  ανάπτυξης  συνδυασμένων μεταφορών και αναγκαίων δράσεων  x Περιγραφή,  υπολογισμός  και  αιτιολόγηση  των  μεταφορικών  αναγκών  που  θα  προκύψουν  διαχρονικά  μέχρι  το 2025  και  καθορισμός  του πλέον πιθανού όγκου διακίνησης  εμπορευμάτων  και  επιβατών  (με  περισσότερα του ενός σενάρια για τις εξελίξεις των μεταφορών).  Το αντικείμενο του 2ʉʐ�ɇʏɲɷʀʉʐ της μελέτης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  x Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης κατά είδος δραστηριότητας, αρμοδιοτήτων, νομικού καθεστώτος,  δικτύων κλπ (ως υφιστάμενη κατάσταση νοείται ο Λιμένας Αλεξανδρούπολης μετά  την ολοκλήρωση των  έργων της Γ1 Φάσης).  x Περιγραφή  και  απεικόνιση  απαιτουμένων  και  προτεινομένων  συμπληρωματικών  ή  τροποποιητικών  διαμορφώσεων  των  υπαρχόντων  γενικών  διατάξεων,  με  σκοπό    την  αύξηση  της  δυναμικότητας  εξυπηρέτησης  και  ευελιξίας  διακίνησης  ατόμων  και  εμπορευμάτων  του  Λιμένα  και  υπολογισμός  της  νέας δυναμικότητας των εγκαταστάσεων.  x Καθορισμός  των  επιμέρους εγκαταστάσεως για  την εξυπηρέτηση  των  προβλεπόμενων μετακινήσεων  ‐ π.χ.  απαιτούμενα  μήκη  και  θέση  κρηπιδωμάτων,  εγκαταστάσεις  (κτίρια  εξυπηρέτησης  επιβατών,  υπηρεσιών  του  λιμένα,  ασφάλειας  κλπ),  διατάξεις  κυκλοφοριακής  σύνδεσης  με  τα  οδικά  δίκτυα  της  περιοχής (Εγνατία – εθνικό και αστικό δίκτυο).  x Μέγιστα  επιτρεπτά  όρια  της  χερσαίας  ζώνης  που  θα  απαιτηθεί  για  την  εξυπηρέτηση  των  προβλεπόμενων αναγκών π.χ. σε:  -  διακίνηση εμπορευμάτων  -  διακίνηση επιβατών  -  στάθμευση / κυκλοφορία οχημάτων  -  εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης και παραμονής φορτίων μοναδοποιημένων ή μη   - ελεύθερους χώρους  - ζώνες πρασίνου   - κτίρια, αποθήκες κλπ.  x Σύνταξη προκαταρτικών εκθέσεων κρηπιδωμάτων και χερσαίων λιμενικών εγκαταστάσεων.  x Προσδιορισμός των κυκλοφοριακών διατάξεων και ρυθμίσεων, καθώς και των αναγκαίων οδικών έργων  για την κυκλοφοριακή διασύνδεση των διαφόρων εγκαταστάσεων του  λιμένα μεταξύ τους, με την πόλη  και με το εθνικό οδικό δίκτυο.  x Σύνταξη  ενός  πλήρους  σχεδίου  χωροταξικής  οργάνωσης  στο  οποίο  χωροθετούνται  όλες  οι  προβλεπόμενες λειτουργίες στη χερσαία ζώνη του λιμένα .  x Υπολογισμός  προβλέψεων  για  εσωτερικές  γραμμές  ναυσιπλοΐας  (ακτοπλοΐας)  και  η  εγχώρια  και  διαμετακομιστική εμπορευματική διακίνηση.  x Πρόβλεψη για τις ανάγκες ελλιμενισμού    του αλιευτικού στόλου και για τη διακίνηση αλιευμάτων και  καθορίστηκαν οι αναγκαίες βελτιώσεις της εξυπηρέτησής τους.  x Καθορισμός  των  αναγκών  για  την  εξυπηρέτηση  και  τον  εφοδιασμό  μικρών  και  μεγάλων  σκαφών  αναψυχής (τουριστική δραστηριότητα εντός της παλαιάς λιμενολεκάνης – δημιουργία μαρίνας).  1634 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x Λειτουργία του Νέου Τερματικού Σταθμού Διακίνησης Ε/Κ  (ΣΕΜΠΟ) – παρουσίαση επικαιροποιημένων  προβλέψεων  διακίνησης  για  τα  μοναδοποιημένα  φορτία  που  θα  διακινούνται  στο  νέο  προβλήτα  –  παρουσίαση προτάσεων για την οργάνωση και λειτουργία του νέου Τερματικού Σταθμού ‐ χωροθέτηση  λειτουργιών και σχεδιασμός των χερσαίων εγκαταστάσεων του νέου προβλήτα  Το αντικείμενο του 3ʉʐ�ɇʏɲɷʀʉʐ της μελέτης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  x Εξέταση  επιρροής    των  εγκαταστάσεων  του  σχεδιαζόμενου  αγωγού  Burgas  –  Αλεξανδρούπολη  στο  λιμένα και η διερεύνηση δυνατότητας εξυπηρέτησης κάποιων δραστηριοτήτων του από τον λιμένα  x Εκτίμηση  κόστους  των  αναγκαίων  έργων  αναλυτικά  κατά  εγκατάσταση  και  περίπτωση  περιλαμβανομένων ξεχωριστά των δαπανών απαλλοτριώσεων και ΦΠΑ σε σταθερές τιμές  x Σύνταξη χρονοδιαγράμματος υλοποιήσεως των προτεινόμενων έργων κατά τμήματα με τις αντίστοιχες  δαπάνες,  στο  οποίο  θα  σημειώνεται  η  χρονική  αλληλουχία  των  διαφόρων  δραστηριοτήτων,  ο  απαιτούμενος χρόνος κατασκευής κάθε επιμέρους έργου κλπ .  x Περιβαλλοντική θεώρηση των έργων.  x Εκτίμηση λειτουργικών δαπανών και  επενδύσεων για μελέτες  –  κατασκευές –  εξοπλισμό και  εκτίμηση  εσόδων από την λειτουργία του λιμένα για την παρούσα φάση  (έτος 2002) και για την μελλοντική (έτος  2025).  x Σύνταξη  ρυμοτομικού  σχεδίου  με  το  οποίο  θα  προτείνονται  όροι  δόμησης  και  χρήσης  γης  σε  συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα.   ɍʘʌʉʏɲʇɿʃɼ�Ƀʌɶɳʆʘʍɻ�ʏʉʐ�ȿɿʅɹʆɲ� Ʌɸʌɿʉʖɼ� Ȱ� (Ȱʃʏʉʋʄʉʂɲ)  –  Κρηπίδωμα  ακτοπλοΐας  –  Λιμενίσκος  και  κρηπίδωμα  σκαφών  αναψυχής  –  Αντίστοιχη χερσαία ζώνη Λιμένα  Ʌɸʌɿʉʖɼ� Ȳ� (ȵʅʋʉʌɿʃɼ� ɺʙʆɻ� ɷʐʏɿʃʉʑ� ʏʉʅɹɲ� ʄɿʅɹʆɲ� ɶɿɲ� ʏɻʆ� ɷɿɲʃʀʆɻʍɻ� ɶɸʆɿʃʉʑ� ʔʉʌʏʀʉʐ� ɼ� /� ʃɲɿ� ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ�ʋʄʉʀʘʆ�Ro�–�Ro�ʃɲɿ�ʅɸɶɳʄʉʐ�ȵ/ȳ�–�Ƀ/ȳ�ʋʄʉʀʉʐ� (1ɽɹʍɻ)) – Βόρειο παραλιακό κρηπίδωμα  παλαιού λιμένα – Κεντρικός εμπορικός προβλήτας στον δυτικό τομέα του λιμένα – Υφιστάμενος αλιευτικός  λιμενίσκος  Ʌɸʌɿʉʖɼ�ȳ�(ȴɿɲʃʀʆɻʍɻ�ɸʅʋʉʌɸʐʅɲʏʉʃɿɴʘʏʀʘʆ�ʃɲɿ�ʖʑɷɻʆ�ʍʏɸʌɸʉʑ�ʔʉʌʏʀʉʐ) – Τερματικοί λιμενικοί σταθμοί  διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) και χύδην φορτίου στον ανατολικό τομέα του λιμένα  Ʌɸʌɿʉʖɼ� ȴ� (ɀɸʄʄʉʆʏɿʃɼ� ɲʆɳʋʏʐʇɻ� ʋʉʄʐʖʌɻʍʏɿʃʉʑ� ʄɿʅɸʆɿʃʉʑ� ʍʏɲɽʅʉʑ� ʃɲɿ� ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɼ� ɸʋɹʃʏɲʍɻ� ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ�ɷɿɲʃʀʆɻʍɻʎ�ʖʑɷɻʆ�ɼ�ɶɸʆɿʃʉʑ�ʔʉʌʏʀʉʐ) – Μελλοντικά βόρεια κρηπιδώματα και  Πολυχρηστικός Σταθμός στον ανατολικό τομέα του λιμένα  Ʌɸʌɿʉʖɼ� ȵ� (ɍɸʌʍɲʀɸʎ� ʃɲɿ� ʃʏɿʌɿɲʃɹʎ� ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ� ʏʘʆ� ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ� ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ,� ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ� ʃɲɿ� ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ� ʏʉʐ� ʄɿʅɹʆɲ)  –  Περιοχή  υποδοχής  κτιριακών  εγκαταστάσεων  Διοίκησης  Λιμένα  και  Υπηρεσιών,  και  δραστηριοτήτων  διαχείρισης  φορτίων  (Εμπορευματικού  Κέντρου,  car  terminal,  κλπ),  βόρεια της περιοχής Δ και της κύριας οδικής προσπέλασης  Ʌɸʌɿʉʖɼ� ɇɈ� (Ȱʄɿɸʐʏɿʃʊʎ� ʄɿʅɹʆɲʎ� ʃɲɿ� ɿʖɽʐʊʍʃɲʄɲ� –� ȷʙʆɻ� ɷɿɲʖɸʀʅɲʍɻʎ� ʍʃɲʔʙʆ� (ɲʆɲʗʐʖɼʎ� ʃɲɿ� ɲʄɿɸʐʏɿʃʙʆ)� –� ȷʙʆɻ� ɲʆɲʗʐʖɼʎ� ʃɲɿ� ɸʅʋʉʌʀʉʐ)  –  Νέος  αλιευτικός  λιμενίσκος  –  Ζώνη  αναψυχής  και  εμπορίου στον ανατολικό τομέα του λιμένα  Ȱʆɲʄʐʏɿʃɼ� ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ� ʏʘʆ� ɹʌɶʘʆ� –ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ� ʃʊʍʏʉʐʎ� ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ� –� ɍʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲ� ʐʄʉʋʉɿɼʍɸʘʎ� ʏʘʆ�ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ�ɹʌɶʘʆ (βλέπε σελ 16‐35, Μελέτη Χωροταξικής Οργάνωσης και Εξοπλισμού Χερσαίας  Ζώνης, 3ο Στάδιο Μελέτης)  Σύμφωνα  με  την  υποβληθείσα  μελέτη,  προτείνεται  το  σύνολο  των  έργων  να  υλοποιηθούν  σε  δύο  κατασκευαστικές περιόδους και συγκεκριμένα:  α) Κατά το χρονικό διάστημα της επόμενης τετραετίας (2007 έως το τέλος 2010) θα ολοκληρωθούν τα έργα  πρώτης προτεραιότητας, με μια ή περισσότερες εργολαβίες  (πιθανότητα συγχρηματοδοτούμενες στα  πλαίσια του Γ΄ και Δ΄ ΚΠΣ) – Ομάδα Έργων Α΄.  β)  Σε  επόμενη  χρονική  περίοδο  (μετά  το  2010)  θα  ολοκληρωθεί  το  σύνολο  των  προβλεπόμενων  /  εγκαταστάσεων του λιμένα – Ομάδα Έργων Β΄.  Το κόστος των έργων για τις δύο ομάδες / φάσεις ολοκλήρωσης του λιμένα είναι:  � � ɃɀȰȴȰ�ȵɆȳɏɁ� Ȱ� ɃɀȰȴȰ�ȵɆȳɏɁ� Ȳ� ɇɉɁɃȿɃ� I  ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΙΜΕΝΑ  22.300.000 €  2.100.000 €  24.400.000 €  II  ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ  3.590.000 €  410.000 €  4.000.000 €  III  ΔΥΤΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ  ΖΩΝΗΣ  ΛΙΜΕΝΑ  (εκτός  περιοχής ακτοπλοϊας)  610.000 €  430.000 €  1.040.000 €  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1635 IV  ΧΕΡΣΑΙΑ  ΖΩΝΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ  ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ  ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  ‐  3.200.000 €  3.200.000 €  V  ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ  ΛΙΜΕΝΑΣ  ΔΥΤΙΚΟΥ  ΤΟΜΕΑ  (ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ & Ro – Ro)  2.350.000 €  1.350.000 €  3.700.000 €  VI  ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ  Ε/Κ  (ΣΕΜΠΟ) & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  19.685.600 €  ‐  19.685.600 €  VII  ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ  ΧΥΔΗΝ  ΦΟΡΤΙΩΝ  (BULK TERMINAL)  370.000 €  ‐  370.000 €  VIII  ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  14.900.000 €  47.450.000  €  62.350.000 €  IX  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΧΩΡΩΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  ‐  4.150.000 €  4.150.000 €  X  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ  ΤΟΜΕΑ  ΚΑΙ  ΝΕΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ  11.380.000 €  1.520.000 €  12.900.000 €  � � 75.185.600�€� 60.610.000� €� 135.795.600� €� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉɿ�ʊʌʉɿ�ɷʊʅɻʍɻʎ�ʃɲɿ�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ� (ɇʖɹɷɿʉ:�ɍɆȸɇȵȻɇ�ȳȸɇ�ȾȰȻ�ɃɆɃȻ�ȴɃɀȸɇȸɇ,�Ȱʌ.�ɇʖ.:�ȳͲ03,�Ⱦʄ.:� 1:2000,�ȸʅ/ʆʀɲ:�ɁɃȵɀȲɆȻɃɇ�2006)� Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ� Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ� Ʉʌʉɿ�ȴʊʅɻʍɻʎ� ɍʌɼʍɸɿʎ�ɻʎ� Ο.Τ. Ι  Ε= 50.830 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,10  Συντελεστής δόμησης : 0,10  Μέγιστο ύψος: 4,50 m  (+1,00 m  στέγη)  Αναψυκτήρια  Πολιτιστικά κέντρα και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις  Θρησκευτικοί χώροι  Ελεύθεροι κοινόχρηστοι  χώροι  Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης  Αθλητικές εγκαταστάσεις  Χώροι συνάθροισης κοινού  Εγκαταστάσεις υπαίθριων εμπορικών εκθέσεων  Ο.Τ. ΙΙ  Ε= 38.960 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,05  Συντελεστής δόμησης : 0,05  Μέγιστο ύψος: 7,00 m  (+1,50 m  στέγη)  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία (Τερματικοί Σταθμοί Επιβατών) Αναψυκτήρια  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. ΙΙI  Ε= 4.180 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,60  Συντελεστής δόμησης : 0,80  Μέγιστο ύψος: 7,00 m  (+1,50 m  στέγη)  Εμπορικά  καταστήματα,  καταστήματα  παροχής  προσωπικών υπηρεσιών  Εστιατόρια  Αναψυκτήρια  Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις  (βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων κλπ)  Ο.Τ. IV  Ε= 14.325 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,05  Συντελεστής δόμησης : 0,05  Μέγιστο ύψος: 4,50 m  (+1,00 m  στέγη)  Αναψυκτήρια  Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. V  Ε= 110.210 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  10,00  m  (+2,00  m στέγη)  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία (κτίρια προσωπικού λιμένα)  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Εγκαταστάσεις αλιευτικών εκμεταλλεύσεων  Ο.Τ. VI  Ε= 183.740 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  α)  16,00  m  (+2,00 m στέγη)  για κτίρια                             β)  30,00  m  για  SILOS  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές  χρήσεις  (ΣΕΜΠΟ,  Τερματικοί  Σταθμοί  διαχείρισης  χύδην φορτίων σιτηρών, τσιμέντου κλπ)  Ο.Τ. VII  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  1636 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε= 11.410 m2  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  10,00  m  (+2,00  m στέγη)  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. VIII  Ε= 38.340 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,30  Συντελεστής δόμησης : 0,30  Μέγιστο  ύψος:  10,00  m  (+2,00  m στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης, Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. IX  Ε= 45.840 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,30  Συντελεστής δόμησης : 0,30  Μέγιστο  ύψος:  10,00  m  (+2,00  m στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. X  Ε= 23.000 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,30  Συντελεστής δόμησης : 0,30  Μέγιστο  ύψος:  10,00  m  (+2,00  m στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. XI  Ε= 186.635 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  α)  16,00  m  (+2,00 m στέγη)  για κτίρια                             β)  30,00  m  για  SILOS  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης, Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές  χρήσεις  (ΣΕΜΠΟ,  Τερματικοί  Σταθμοί  διαχείρισης  χύδην φορτίων σιτηρών, τσιμέντου κλπ)  Ο.Τ. XII  Ε= 68.825 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,30  Συντελεστής δόμησης : 0,30  Μέγιστο  ύψος:  10,00  m  (+2,00  m στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης, Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. XIII  Ε= 68.825 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,30  Συντελεστής δόμησης : 0,30  Μέγιστο  ύψος:  10,00  m  (+2,00  m στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. XIV  Ε= 53.750 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  10,00  m  (+2,00  m στέγη)  Εμπορικά  καταστήματα,  καταστήματα  παροχής  προσωπικών υπηρεσιών  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία  Εστιατόρια  Αναψυκτήρια  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Εγκαταστάσεις αλιευτικών εκμεταλλεύσεων  Ειδικές  χρήσεις  (Διαχείμανση  σκαφών  και  ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη)  Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ�ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻ�ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ�ɹʌɶʘʆ� Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μελέτη, έχουν εκδοθεί περιβαλλοντικοί όροι για διάφορα έργα και  / ή  φάσεις ανάπτυξης του λιμένα. Η  τελευταία περιβαλλοντική αδειοδότηση αφορούσε στα έργα της τρίτης  φάσης του λιμένα Αλεξανδρούπολης και οι Περιβαλλοντικοί Όροι που εξεδόθηκαν το 1999, ισχύουν μέχρι  το 2009 και αφορούν στο μεγαλύτερο τμήμα των έργων χρήσεων και δραστηριοτήτων, που εξετάζονται και  στα  πλαίσια  της  «Μελέτης  Χωροταξικής  Οργάνωσης  και  Εξοπλισμού  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα  Αλεξανδρούπολης».   Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων των έργων είναι:  α)  Έγκριση  περιβαλλοντικών  όρων  για  των  έργο  «Υπολειπόμενα  έργα  Λιμένος  Αλεξανδρούπολης»  στο  Νομό  Έβρου,  Κοινή  Απόφαση  ΥΠΕΧΩΔΕ  –  ΥΕΝ,  αριθμός  πρωτοκόλλου  Δ4/1970/15‐06‐1999.  χρονικό  διάστημα ισχύος των Π.Ο. μέχρι 31‐12‐2009.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1637 β)  Προέγκριση  χωροθέτησης  των  έργων  επέκτασης  λιμένος  Αλεξανδρούπολης  Απόφαση  ΥΠΕΧΩΔΕ,  αριθμός πρωτοκόλλου Δ4/351/4/18‐12‐1998.  γ) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο του «Νέος Λιμένα Αλεξανδρούπολης» που βρίσκεται στην  πόλη  της  Αλεξανδρούπολης  του  Ν.  Έβρου,  Κοινή  Απόφαση  ΥΠΕΧΩΔΕ  –  ΥΕΝ,  αριθμός  πρωτοκόλλου  Δ4/77/6/18‐03‐1994, χρονικό διάστημα ισχύος των Π.Ο. μέχρι 31‐12‐2004.  Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης κ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ Αναστασία ανέφερε ότι για τη  δημιουργία  Τουριστικού  Λιμένα  (Μαρίνας)  θα  πρέπει  να  τηρηθεί  η  διαδικασία  που  προβλέπεται  στο  κεφάλαιο Γ του Ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.    Ο εκπρόσωπος Περιβάλλοντος Χωροταξίας  του ΥΠΕΧΩΔΕ κ.  ΤΟΛΕΡΗΣ Επαμεινώνδας, ανέφερε στην  επιτροπή  ότι,  αν  και  τα  μεγέθη  των  προτεινόμενων  Συντελεστών  Δόμησης  είναι  μικρά  (ως  απόλυτα  μεγέθη),  επειδή  αναφέρονται  σε  εξαιρετικά  μεγάλες  επιφάνειες  ΟΤ  αποδίδουν  συνολικά  εξαιρετικά  μεγάλα μεγέθη δομημένων επιφανειών,  τα οποία αναπτύσσονται στην άκρη  της πόλης.  Κατά συνέπεια,  προτείνεται η μείωση των συντελεστών κάλυψης – δόμησης ως ακολούθως:  ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�Ⱦɳʄʐʗɻʎ� ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ�ȴʊʅɻʍɻʎ� ɃɈ� Ȱʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎ�ʍʏɻʆ�ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɲ� ʅɸʄɹʏɻ� Ʌʌʊʏɲʍɻ�ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ� ɉɅȵɍɏȴȵ/ɅȵɆͲɍɏɆ.� Ȱʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎ� ʍʏɻʆ�ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɲ� ʅɸʄɹʏɻ� Ʌʌʊʏɲʍɻ�ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ� ɉɅȵɍɏȴȵ/ɅȵɆͲɍɏɆ.� Ι  0,10  0,10� 0,10  0,10� ΙΙ  0,05  0,05� 0,05  0,05� ȻȻȻ� 0,60� 0,40� 0,80� 0,40� IV  0,05  0,05� 0,05  0,05� V  0,20  0,20� 0,20  0,20� VI� 0,20� 0,10� 0,20� 0,10� VII� 0,20� 0,05� 0,20� 0,05� VIII� 0,30� 0.20� 0,30� 0.20� IX� 0,30� 0.20� 0,30� 0.20� X� 0,30� 0.20� 0,30� 0.20� XI  0,20  0.20� 0,20  0.20� XII� 0,30� 0.20� 0,30� 0.20� XIII� 0,30� 0.20� 0,30� 0.20� XIV  0,20  0.20� 0,20  0.20� Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�02/04Ͳ04Ͳ2007� Εγκρίνεται ομόφωνα η ανωτέρω πρόταση, με τις εξής παρτηρήσεις:  1) Να προωθηθεί με μέριμνα του ΟΛΑ Α.Ε. η διαδικασία επέκτασης της Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην μελέτη.  2)  Να  προωθηθούν  με  μέριμνα  του  ΟΛΑ  οι  διαδικασίες  για  την  υλοποίηση  τυχόν  απολλοτροιώσεων  ιδιωτικών εκτάσεων εντός της Ζώνης Λιμένα.    3) Οι χρήσεις γης, όροι – περιορισμοί δόμησης διαμορφώνονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ� Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ� Ʉʌʉɿ�ȴʊʅɻʍɻʎ� ɍʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ� Ο.Τ. Ι  Ε= 50.830 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,10  Συντελεστής δόμησης : 0,10  Μέγιστο  ύψος:  4,50  m  (+1,00  m  στέγη)  Αναψυκτήρια  Πολιτιστικά κέντρα και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις  Θρησκευτικοί χώροι  Ελεύθεροι κοινόχρηστοι  χώροι  Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης  Αθλητικές εγκαταστάσεις  Χώροι συνάθροισης κοινού  Εγκαταστάσεις υπαίθριων εμπορικών εκθέσεων  Ο.Τ. ΙΙ  Ε= 38.960 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,05  Συντελεστής δόμησης : 0,05  Μέγιστο  ύψος:  7,00  m  (+1,50  m  στέγη)  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία (Τερματικοί Σταθμοί Επιβατών) Αναψυκτήρια  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. ΙΙI  Συντελεστής κάλυψης : 0,40  Εμπορικά  καταστήματα,  καταστήματα  παροχής  1638 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε= 4.180 m2  Συντελεστής δόμησης : 0,40� Μέγιστο  ύψος:  7,00  m  (+1,50  m  στέγη)  προσωπικών υπηρεσιών  Εστιατόρια  Αναψυκτήρια  Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις  (βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων κλπ)  Ο.Τ. IV  Ε= 14.325 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,05  Συντελεστής δόμησης : 0,05  Μέγιστο  ύψος:  4,50  m  (+1,00  m  στέγη)  Αναψυκτήρια  Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. V  Ε= 110.210 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  10,00 m  (+2,00 m  στέγη)  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία (κτίρια προσωπικού λιμένα)  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Εγκαταστάσεις αλιευτικών εκμεταλλεύσεων  Ο.Τ. VI  Ε= 183.740 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,10  Συντελεστής δόμησης : 0,10  Μέγιστο  ύψος:  α)  16,00 m  (+2,00  m  στέγη)  για  κτίρια                                β)  30,00  m  για  SILOS  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές  χρήσεις  (ΣΕΜΠΟ,  Τερματικοί  Σταθμοί  διαχείρισης  χύδην φορτίων σιτηρών, τσιμέντου κλπ)  Ο.Τ. VII  Ε= 11.410 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,05  Συντελεστής δόμησης : 0,05  Μέγιστο  ύψος:  10,00 m  (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. VIII  Ε= 38.340 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  10,00 m  (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης, Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. IX  Ε= 45.840 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  10,00 m  (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. X  Ε= 23.000 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  10,00 m  (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. XI  Ε= 186.635 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  α)  16,00 m  (+2,00  m  στέγη)  για  κτίρια                              β)  30,00  m  για  SILOS  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης, Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές  χρήσεις  (ΣΕΜΠΟ,  Τερματικοί  Σταθμοί  διαχείρισης  χύδην φορτίων σιτηρών, τσιμέντου κλπ)  Ο.Τ. XII  Ε= 68.825 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  10,00 m  (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης, Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. XIII  Ε= 68.825 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο  ύψος:  10,00 m  (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. XIV  Ε= 53.750 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Εμπορικά  καταστήματα,  καταστήματα  παροχής  προσωπικών υπηρεσιών  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1639 Μέγιστο  ύψος:  10,00 m  (+2,00 m  στέγη)  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία  Εστιατόρια  Αναψυκτήρια  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Εγκαταστάσεις αλιευτικών εκμεταλλεύσεων  Ειδικές  χρήσεις  (Διαχείμανση  σκαφών  και  ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη)  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    2) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�14/19Ͳ02Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�39ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση της Μελέτης Χωροταξικής Οργάνωσης και Εξοπλισμού Χερσαίας Ζώνης λιμένα   Αλεξανδρούπολης  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ�   Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001  (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα  της ΕΣΑΛ αποτελεί και η  ‘η έγκριση, αναθεώρηση/επικαιροποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων,  με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της  ασφάλειας του λιμένα’.  2.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Με την παρούσα Πρόταση, προτείνεται η αναθεώρηση της εγκεκριμένης Χωροταξικής Οργάνωσης και  Εξοπλισμού  χερσαίας  ζώνης  (Προγραμματικού  Σχεδίου)  του  λιμένα  Αλεξανδρούπολης,  λόγω  ανάγκης  εξυπηρέτησης  μεγαλύτερων  κιβωτιαγωγών  πλοίων  στο  μελλοντικό  κρηπίδωμα  του  Πολυχρηστικού  Τερματικού  Σταθμού  (συνημμένα  σχέδια  Λιμένα  Γ‐01  και  Χ‐02).  Η  αναθεώρηση  έγκειται    σε  μικρής  κλίμακας,  αύξηση  του ωφέλιμου βάθους  του  κρηπιδώματος,  με  αντίστοιχη  αύξηση  του  τελικού  βάθους  εκσκαφής της λιμενολεκάνης και του διαύλου (υφαλαύλακα) ναυσιπλοΐας.  3.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� x ȴ4ɶ/1507/Ɍ.11/ɀͲȲ/07Ͳ04Ͳ2006� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ(ȴ4)  ‐  Αίτημα  προς  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ  και  ΟΛΑ  ΑΕ  για  αποστολή  απόψεων  επί  του  2ου  Σταδίου  της  Μελέτης  και  των  τροποποιήσεών της.  x 8221.Ɉ01/02/06/02Ͳ05Ͳ06� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ� –� Υπηρεσιακές  απόψεις  προς  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΓΔΣΕ/ΔΛΕ&ΕΑ (Δ4) αναφορικά με το 2ο Στάδιο της μελέτης χωροταξικής οργάνωσης και  εξοπλισμού χερσαίας ζώνης λιμένα Αλεξανδρούπολης , ύστερα από τις γενόμενες τροποποιήσεις.  x ȴ4/2171/Ɍ.11/ɀͲȲ/19Ͳ05Ͳ2006� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ� (ȴ4)  –  Εντολή  υπηρεσίας  προς μελετητή για την εκπόνηση του 3ου Σταδίου μελέτης.  x ȴ4ɶ/3644/Ɍ.11/ɀͲȲ/07Ͳ09Ͳ2006� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ� (ȴ4)  –  Υποβολή  σε  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ και ΟΛΑ ΑΕ του 3ου Σταδίου της  Μελέτης.  x 8221.Ɉ01/11/06/20Ͳ10Ͳ06�ɹɶɶʌɲʔʉ��ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ  –�Αίτημα υποβολής από τον ΟΛΑ ΑΕ απόψεων –  παρατηρήσεων επί του 3ου Σταδίου της Μελέτης.  x 1202/16Ͳ11Ͳ2006� ɹɶɶʌɲʔʉ�ɃȿȰ�Ȱȵ� –�Υποβολή  σε  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  και  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΓΔΣΕ/ΔΛΕ&ΕΑ  (Δ4)  της  υπ.  αριθμ.  77/7/06  Απόφασης  Δ.Σ.  του  ΟΛΑ  ΑΕ  για  την  έγκριση  του  3ου  Σταδίου Μελέτης  Χωροταξικής  Οργάνωσης  και  Εξοπλισμού  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένα  Αλεξανδρούπολης  με  πρόταση  τροποποιήσεων  –  διαφοροποιήσεων  στους  όρους  δόμησης  σε  ορισμένα  από  τα  Οικοδομικά  Τετράγωνα που αναφέρονται στη μελέτη.  x 8221.Ɉ01/01/07/15Ͳ01Ͳ07� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ� –� Υπηρεσιακές  απόψεις  προς  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΓΔΣΕ/ΔΛΕ&ΕΑ (Δ4) αναφορικά με το 3ο Στάδιο της μελέτης.   x ȴ4ɶ/181/Ɍ.11/ɀͲȲ/26Ͳ01Ͳ2007� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ� (ȴ4)  –  Εντολή  υπηρεσίας  προς  μελετητή  για  την  προσαρμογή  και  επανυποβολή  της  μελέτης  (σε  3  σειρές),  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα στο 8221.Τ01/01/07/15‐01‐07 έγγραφο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ.  1640 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x ȴ4ɶ/401/Ɍ.11/ɀͲȲ/15Ͳ02Ͳ2007� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ� (ȴ4)  –  Υποβολή  σε  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ και ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ αντιγράφων της μελέτης στην τελική της μορφή.  x ɉʋ.� ɲʌɿɽʅ.� 02/04Ͳ04Ͳ2007� Ȱʋʊʔɲʍɻ� 32ɻʎ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ� ȵɇȰȿ� –� Έγκριση� Μελέτης  Χωροταξικής  Οργάνωσης  και  Εξοπλισμού  Χερσαίας  Ζώνης  λιμένα  Αλεξανδρούπολης  (3ο  Στάδιο  –  Προμελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων)�στο  οποίο  περιλαμβάνεται  το  πολυχρηστικό  κρηπίδωμα  με ωφέλιμο  βάθος ‐13,70 μ, η εκσκαφή της λιμενολεκάνης στα ‐14,0μ.  x ɉʋ.�ɲʌ�126556/31Ͳ07Ͳ2007�ɅɅȵȰ  ‐ Δόθηκε θετική γνωμοδότηση επί  της αντίστοιχης ΠΠΕ των έργων  του λιμένος σύμφωνα με την ως άνω Μελέτη.   x  ɉʋ.� ɲʌɿɽʅ.� 1762/20Ͳ12Ͳ2007� ɹɶɶʌɲʔʉ� ʏʉʐ  Ɂʉʅɳʌʖɻ� ȶɴʌʉʐ� ʋʌʉʎ� ʏʉʐʎ� ɉʋʉʐʌɶʉʑʎ� ɉ.ȵ.Ɂ.� ʃɲɿ� Ʌȵ.ɍɏ.ȴ.ȵ.  ‐  Ζητήθηκε  η  τελική  εκβάθυνση  της  λιμενολεκάνης  να  υπερβαίνει  τα  18.0  μέτρα,  για  υποδοχή πλοίων με βύθισμα 16‐17 μέτρων.  x  ɉʋ.� ʐʋ’� ɲʌɿɽʅ.�104/14Ͳ1Ͳ2008� ɹɶɶʌɲʔʉ� ʏɻʎ�Ƀ.ȿ.Ȱ.� Ȱ.ȵ.� ʋʌʉʎ� ʏʉ� ɉ.ȵ.Ɂ.Ȱ.Ɂ.Ʌ..  ‐  Ζητήθηκε  η  όσο  το  δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση του βάθους εκσκαφής της λιμενολεκάνης και του διαύλου.  x ɉʋ.’� ɲʌɿɽʅ.� 8221.Ɉ01/01/08/22Ͳ01Ͳ08� ɹɶɶʌɲʔʉ� ȳɸʆɿʃʉʑ� � ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ� ɉȵɁȰɁɅ  ‐  Αναφέρεται  ότι  δεν  έχει αντίρρηση για την αύξηση του βάθους εκσκαφής της ανατολικής λιμενολεκάνης και του διαύλου  του λιμένα Αλεξανδρούπολης.  x ɉʋ’�ɲʌɿɽʅ.�8221.Ɉ01/03/08/13Ͳ03Ͳ08�ɹɶɶʌɲʔʉ�ȳɸʆɿʃʉʑ�ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ�ɉȵɁȰɁɅ ‐ Αναφέρεται ότι επήλθε  απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών στον λιμένα για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό η οποία  επιβάλλει την εκβάθυνση της λιμενολεκάνης σε μεγαλύτερο βάθος .  x ɉʋ’� ɲʌɿɽʅ.� ȴ4ɶ/0/1545/Ɍ11/ɀͲȲ/8Ͳ4Ͳ2008� ɹɶɶʌɲʔʉ� ȳɸʆɿʃʉʑ� ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ� ȴɻʅʉʍʀʘʆ� ȶʌɶʘʆ� ɉ.Ʌȵ.ɍɏ.ȴ.ȵ, ‐ Αναλύεται το συγκεκριμένο ζήτημα και ιδιαίτερα οι επιπτώσεις που θα προκύψουν από  μια  ενδεχόμενη  πολύ  μεγάλη  αύξηση  του  ωφέλιμου  βάθους  των  κρηπιδωμάτων  και  της  λιμενολεκάνης.  Επίσης  παρουσιάζεται  συγκεκριμένη  πρόταση  για  μερική  κάλυψη  του  αιτήματος  αύξησης του ωφέλιμου βάθους, αποκλειστικά για τον νέο κρηπιδότοιχο του Πολυχρηστικού, μήκους  περίπου  650m,  σε  στάθμη  ‐15.0m  με  αντίστοιχη  αύξηση  της  εκσκαφής  της  λιμενολεκάνης  και  του  διαύλου .  x ɉʋ.� ɲʌɿɽʅ.� 8221.Ɉ01/04/08/7Ͳ5Ͳ2008� ɹɶɶʌɲʔʉ� ȳɸʆɿʃʉʑ� ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ� ɉȵɁȰɁɅ  ‐  Θεωρείται  επιβεβλημένη η αποφυγή διαδικασιών που προκαλούν καθυστερήσεις  έτσι ώστε να υπάρξει έγκαιρη  ένταξη και εκτέλεση των έργων στο πλαίσιο της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου. Παράλληλα δίδεται η  σύμφωνη γνώμη σε σχέση με την περιορισμένη αύξηση του ωφέλιμου βάθους, όπως αυτή αναλύεται  στο προηγούμενο έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  x ɉʋ’� ɲʌɿɽʅ.� ȴ4ɶ/2015/Ɍ11/ɀͲȲ/2Ͳ6Ͳ2008� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉ.Ʌȵ.ɍɏ.ȴ.ȵ./ȳɸʆɿʃʉʑ� ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ� ȴɻʅʉʍʀʘʆ� ȶʌɶʘʆ ‐ Συνοψίζεται η πρόταση περιορισμένης αύξησης του ωφέλιμου βάθους για το κρηπίδωμα του  Πολυχρηστικού Σταθμού στα ‐15,0μ από ΜΣΘ με τα αντίστοιχα αναγκαία για την λειτουργία του βάθη  της λιμενολεκάνης και του διαύλου. Επίσης, αναφέρονται μελλοντικές διαδικασίες/ ενέργειες που θα  πρέπει να γίνουν για την έγκαιρη εξέλιξη της τεχνικής μελέτης του συγκεκριμένου έργου.  x Στις  02‐09‐2008  υπογράφηκε  η  σύμβαση  εκπόνησης  της  μελέτης  του  πολυχρηστικού  κρηπιδώματος  και λιμενίσκου μικρών σκαφών.   x ɉʋ.�ɲʌɿɽʅ.�11/02/09�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ʏʉʐ�ȴ.ɇ.�ʏʉʐ�Ƀ.ȿ.Ȱ.�Ȱȵ – Εγκρίνει την τροποποίηση της εγκεκριμένης  μελέτης  Χωροταξικής  Οργάνωσης  και  Εξοπλισμού  χερσαίας  ζώνης  (Προγραμματικού  Σχεδίου)  του  λιμένα  Αλεξανδρούπολης  ως  προς  την  αύξηση  του  ωφέλιμου  βάθους  του  κρηπιδώματος  του  Πολυχρηστικού Τερματικού Σταθμού, συνολικού μήκους περίπου 650μ από ‐13,70μ (ΜΣΘ) σε ‐15,00 μ  (ΜΣΘ) και την αντίστοιχη αύξηση του τελικού βάθους εκσκαφής από αναγκαίο για τη λειτουργία του  πολυχρηστικού  κρηπιδώματος  τμήμα  της  λιμενολεκάνης  από  ‐14,00μ  σε  ‐15,00μ  (ΜΣΘ)  και  βάθους  εκσκαφής του διαύλου (υφαλαύλακα) ναυσιπλοΐας σε‐ μήκος περίπου 4.500 μ από ‐14,50μ σε ‐15,50μ  x ɉʋ.� ɲʌɿɽʅ.� ȴ4ɶ/Ƀ/779/Ɍ/ɀͲȲ/18Ͳ02Ͳ09� ɹɶɶʌɲʔʉ  ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ� (ȴ4)� –� Υποβολή  πρότασης  για  τροποποίηση  της  εγκεκριμένης  μελέτης  Χωροταξικής  Οργάνωσης  και  Εξοπλισμού  χερσαίας ζώνης (Προγραμματικού Σχεδίου) του λιμένα Αλεξανδρούπολης  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1.�ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ�ʅɸʄɹʏɻ�� Με την υπ. αριθμ. 02/04‐04‐2007 Απόφαση 32ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ εγκρίθηκε η Μελέτη Χωροταξικής  Οργάνωσης  και  Εξοπλισμού  Χερσαίας  Ζώνης  λιμένα  Αλεξανδρούπολης  (3ο  Στάδιο  –  Προμελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων). Αναλυτικά έχουμε:  Το αντικείμενο του 1ʉʐ�ɇʏɲɷʀʉʐ της μελέτης περιέλαβε:  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1641 x Καταγραφή και σύνταξη, όλων των μελετών των οποίων το περιεχόμενο ή τα συμπεράσματα , γενικά ή  ειδικά, έχουν σχέση με το σχεδιασμό, δυναμικότητα κλπ του λιμένα  x Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων σχετικών με την υφιστάμενη εμπορευματική διακίνηση όλων  των κατηγοριών καθώς και διακίνηση επιβατών και οχημάτων  x Συλλογή και καταγραφή στοιχείων από την Ελλάδα και από λοιπές Βαλκανικές, Ευρωπαϊκές και λοιπές  χώρες, που καθ οιονδήποτε τρόπο άπτονται των δραστηριοτήτων του λιμένα  x Συλλογή  και  αξιολόγηση  στοιχείων  από  τα  οποία  θα  προκύπτουν  οι  ανάγκες  που  θα  κληθεί  να  εξυπηρετήσει  ο  λιμένας  μέχρι  το  έτος  2025,  εξετάζοντας  παράλληλα  τη  δυνατότητα  ανάπτυξης  συνδυασμένων μεταφορών και αναγκαίων δράσεων  x Περιγραφή, υπολογισμός και αιτιολόγηση των μεταφορικών αναγκών που θα προκύψουν διαχρονικά  μέχρι το 2025 και καθορισμός του πλέον πιθανού όγκου διακίνησης εμπορευμάτων και επιβατών (με  περισσότερα του ενός σενάρια για τις εξελίξεις των μεταφορών).  Το αντικείμενο του 2ʉʐ�ɇʏɲɷʀʉʐ της μελέτης περιέλαβε:  x Καταγραφή  υφιστάμενης  κατάστασης  κατά  είδος  δραστηριότητας,  αρμοδιοτήτων,  νομικού  καθεστώτος,  δικτύων κλπ  (ως υφιστάμενη  κατάσταση  νοείται ο Λιμένας Αλεξανδρούπολης μετά  την  ολοκλήρωση των έργων της Γ1 Φάσης).  x Περιγραφή  και  απεικόνιση  απαιτουμένων  και  προτεινομένων  συμπληρωματικών  ή  τροποποιητικών  διαμορφώσεων  των  υπαρχόντων  γενικών  διατάξεων,  με  σκοπό    την  αύξηση  της  δυναμικότητας  εξυπηρέτησης και  ευελιξίας διακίνησης ατόμων και  εμπορευμάτων  του Λιμένα και υπολογισμός  της  νέας δυναμικότητας των εγκαταστάσεων.  x Καθορισμός των επιμέρους εγκαταστάσεως για την εξυπηρέτηση των προβλεπόμενων μετακινήσεων ‐ π.χ.  απαιτούμενα  μήκη  και  θέση  κρηπιδωμάτων,  εγκαταστάσεις  (κτίρια  εξυπηρέτησης  επιβατών,  υπηρεσιών  του  λιμένα,  ασφάλειας  κλπ),  διατάξεις  κυκλοφοριακής σύνδεσης με  τα οδικά δίκτυα  της  περιοχής (Εγνατία – εθνικό και αστικό δίκτυο).  x Μέγιστα  επιτρεπτά  όρια  της  χερσαίας  ζώνης  που  θα  απαιτηθεί  για  την  εξυπηρέτηση  των  προβλεπόμενων αναγκών π.χ. σε:  -  διακίνηση εμπορευμάτων  -  διακίνηση επιβατών  -  στάθμευση / κυκλοφορία οχημάτων  -  εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης και παραμονής φορτίων μοναδοποιημένων ή μη   - ελεύθερους χώρους  - ζώνες πρασίνου   - κτίρια, αποθήκες κλπ.  x Σύνταξη προκαταρτικών εκθέσεων κρηπιδωμάτων και χερσαίων λιμενικών εγκαταστάσεων.  x Προσδιορισμός  των  κυκλοφοριακών  διατάξεων  και  ρυθμίσεων,  καθώς  και  των  αναγκαίων  οδικών  έργων για την κυκλοφοριακή διασύνδεση των διαφόρων εγκαταστάσεων του λιμένα μεταξύ τους, με  την πόλη και με το εθνικό οδικό δίκτυο.  x Σύνταξη  ενός  πλήρους  σχεδίου  χωροταξικής  οργάνωσης  στο  οποίο  χωροθετούνται  όλες  οι  προβλεπόμενες λειτουργίες στη χερσαία ζώνη του λιμένα .  x Υπολογισμός  προβλέψεων  για  εσωτερικές  γραμμές  ναυσιπλοΐας  (ακτοπλοΐας)  και  η  εγχώρια  και  διαμετακομιστική εμπορευματική διακίνηση.  x Πρόβλεψη για τις ανάγκες ελλιμενισμού  του αλιευτικού στόλου και για τη διακίνηση αλιευμάτων και  καθορίστηκαν οι αναγκαίες βελτιώσεις της εξυπηρέτησής τους.  x Καθορισμός  των  αναγκών  για  την  εξυπηρέτηση  και  τον  εφοδιασμό  μικρών  και  μεγάλων  σκαφών  αναψυχής (τουριστική δραστηριότητα εντός της παλαιάς λιμενολεκάνης – δημιουργία μαρίνας).  x Λειτουργία του Νέου Τερματικού Σταθμού Διακίνησης Ε/Κ (ΣΕΜΠΟ) – παρουσίαση επικαιροποιημένων  προβλέψεων  διακίνησης  για  τα  μοναδοποιημένα  φορτία  που  θα  διακινούνται  στο  νέο  προβλήτα  –  παρουσίαση  προτάσεων  για  την  οργάνωση  και  λειτουργία  του  νέου  Τερματικού  Σταθμού  ‐  χωροθέτηση λειτουργιών και σχεδιασμός των χερσαίων εγκαταστάσεων του νέου προβλήτα  Το αντικείμενο του 3ʉʐ�ɇʏɲɷʀʉʐ της μελέτης περιέλαβε:  x Εξέταση  επιρροής  των  εγκαταστάσεων  του  σχεδιαζόμενου  αγωγού  Burgas  –  Αλεξανδρούπολη  στο  λιμένα και η διερεύνηση δυνατότητας εξυπηρέτησης κάποιων δραστηριοτήτων του από τον λιμένα  x Εκτίμηση  κόστους  των  αναγκαίων  έργων  αναλυτικά  κατά  εγκατάσταση  και  περίπτωση  περιλαμβανομένων ξεχωριστά των δαπανών απαλλοτριώσεων και ΦΠΑ σε σταθερές τιμές  1642 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x Σύνταξη χρονοδιαγράμματος υλοποιήσεως των προτεινόμενων έργων κατά τμήματα με τις αντίστοιχες  δαπάνες,  στο  οποίο  θα  σημειώνεται  η  χρονική  αλληλουχία  των  διαφόρων  δραστηριοτήτων,  ο  απαιτούμενος χρόνος κατασκευής κάθε επιμέρους έργου κλπ .  x Περιβαλλοντική θεώρηση των έργων.  x Εκτίμηση λειτουργικών δαπανών και επενδύσεων για μελέτες – κατασκευές – εξοπλισμό και εκτίμηση  εσόδων από την λειτουργία του λιμένα για την παρούσα φάση (έτος 2002) και για την μελλοντική (έτος  2025).  x Σύνταξη  ρυμοτομικού  σχεδίου  με  το  οποίο  θα  προτείνονται  όροι  δόμησης  και  χρήσης  γης  σε  συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα.   ɍʘʌʉʏɲʇɿʃɼ�Ƀʌɶɳʆʘʍɻ�ʏʉʐ�ȿɿʅɹʆɲ� Ʌɸʌɿʉʖɼ� Ȱ� (Ȱʃʏʉʋʄʉʂɲ)  –  Κρηπίδωμα  ακτοπλοΐας  –  Λιμενίσκος  και  κρηπίδωμα  σκαφών  αναψυχής  –  Αντίστοιχη χερσαία ζώνη Λιμένα  Ʌɸʌɿʉʖɼ� Ȳ� (ȵʅʋʉʌɿʃɼ� ɺʙʆɻ� ɷʐʏɿʃʉʑ� ʏʉʅɹɲ� ʄɿʅɹʆɲ� ɶɿɲ� ʏɻʆ� ɷɿɲʃʀʆɻʍɻ� ɶɸʆɿʃʉʑ� ʔʉʌʏʀʉʐ� ɼ� /� ʃɲɿ� ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ�ʋʄʉʀʘʆ�Ro�–�Ro�ʃɲɿ�ʅɸɶɳʄʉʐ�ȵ/ȳ�–�Ƀ/ȳ�ʋʄʉʀʉʐ� (1ɽɹʍɻ)) – Βόρειο παραλιακό κρηπίδωμα  παλαιού λιμένα – Κεντρικός εμπορικός προβλήτας στον δυτικό τομέα του λιμένα – Υφιστάμενος αλιευτικός  λιμενίσκος  Ʌɸʌɿʉʖɼ�ȳ�(ȴɿɲʃʀʆɻʍɻ�ɸʅʋʉʌɸʐʅɲʏʉʃɿɴʘʏʀʘʆ�ʃɲɿ�ʖʑɷɻʆ�ʍʏɸʌɸʉʑ�ʔʉʌʏʀʉʐ) – Τερματικοί λιμενικοί σταθμοί  διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ) και χύδην φορτίου στον ανατολικό τομέα του λιμένα  Ʌɸʌɿʉʖɼ� ȴ� (ɀɸʄʄʉʆʏɿʃɼ� ɲʆɳʋʏʐʇɻ� ʋʉʄʐʖʌɻʍʏɿʃʉʑ� ʄɿʅɸʆɿʃʉʑ� ʍʏɲɽʅʉʑ� ʃɲɿ� ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɼ� ɸʋɹʃʏɲʍɻ� ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ�ɷɿɲʃʀʆɻʍɻʎ�ʖʑɷɻʆ�ɼ�ɶɸʆɿʃʉʑ�ʔʉʌʏʀʉʐ) – Μελλοντικά βόρεια κρηπιδώματα και  Πολυχρηστικός Σταθμός στον ανατολικό τομέα του λιμένα  Ʌɸʌɿʉʖɼ� ȵ� (ɍɸʌʍɲʀɸʎ� ʃɲɿ� ʃʏɿʌɿɲʃɹʎ� ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ� ʏʘʆ� ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ� ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ,� ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ� ʃɲɿ� ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ� ʏʉʐ� ʄɿʅɹʆɲ)  –  Περιοχή  υποδοχής  κτιριακών  εγκαταστάσεων  Διοίκησης  Λιμένα  και  Υπηρεσιών,  και  δραστηριοτήτων  διαχείρισης  φορτίων  (Εμπορευματικού  Κέντρου,  car  terminal,  κλπ),  βόρεια της περιοχής Δ και της κύριας οδικής προσπέλασης  Ʌɸʌɿʉʖɼ� ɇɈ� (Ȱʄɿɸʐʏɿʃʊʎ� ʄɿʅɹʆɲʎ� ʃɲɿ� ɿʖɽʐʊʍʃɲʄɲ� –� ȷʙʆɻ� ɷɿɲʖɸʀʅɲʍɻʎ� ʍʃɲʔʙʆ� (ɲʆɲʗʐʖɼʎ� ʃɲɿ� ɲʄɿɸʐʏɿʃʙʆ)� –� ȷʙʆɻ� ɲʆɲʗʐʖɼʎ� ʃɲɿ� ɸʅʋʉʌʀʉʐ)  –  Νέος  αλιευτικός  λιμενίσκος  –  Ζώνη  αναψυχής  και  εμπορίου στον ανατολικό τομέα του λιμένα  Αναλυτική περιγραφή των έργων –Υπολογισμός κόστους επένδυσης – Χρονοδιάγραμμα υλοποιήσεως των  προτεινόμενων  έργων  (σελ 16‐35, Μελέτη Χωροταξικής Οργάνωσης  και  Εξοπλισμού Χερσαίας  Ζώνης , 3ο  Στάδιο Μελέτης)  Η υποβληθείσα μελέτη εγκρίθηκε με τις παρακάτω παρατηρήσεις:  1) Να προωθηθεί με μέριμνα του ΟΛΑ Α.Ε. η διαδικασία επέκτασης της Ζώνης Λιμένα Αλεξανδρούπολης  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην μελέτη.  2)  Να  προωθηθούν  με  μέριμνα  του  ΟΛΑ  οι  διαδικασίες  για  την  υλοποίηση  τυχόν  απαλλοτριώσεων  ιδιωτικών εκτάσεων εντός της Ζώνης Λιμένα.    3) Οι χρήσεις γης, όροι – περιορισμοί δόμησης διαμορφώνονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:    Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ� Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ� Ʉʌʉɿ�ȴʊʅɻʍɻʎ� ɍʌɼʍɸɿʎ�ɻʎ� Ο.Τ. Ι  Ε= 50.830 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,10  Συντελεστής δόμησης : 0,10  Μέγιστο  ύψος: 4,50 m  (+1,00 m  στέγη)  Αναψυκτήρια  Πολιτιστικά κέντρα και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις  Θρησκευτικοί χώροι  Ελεύθεροι κοινόχρηστοι  χώροι  Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης  Αθλητικές εγκαταστάσεις  Χώροι συνάθροισης κοινού  Εγκαταστάσεις υπαίθριων εμπορικών εκθέσεων  Ο.Τ. ΙΙ  Ε= 38.960 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,05  Συντελεστής δόμησης : 0,05  Μέγιστο  ύψος: 7,00 m  (+1,50 m  στέγη)  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία (Τερματικοί Σταθμοί Επιβατών) Αναψυκτήρια  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. ΙΙI  Ε= 4.180 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,40  Συντελεστής δόμησης : 0,40� Εμπορικά  καταστήματα,  καταστήματα  παροχής  προσωπικών υπηρεσιών  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1643 Μέγιστο  ύψος: 7,00 m  (+1,50 m  στέγη)  Εστιατόρια  Αναψυκτήρια  Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις  (βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων κλπ)  Ο.Τ. IV  Ε= 14.325 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,05  Συντελεστής δόμησης : 0,05  Μέγιστο  ύψος: 4,50 m  (+1,00 m  στέγη)  Αναψυκτήρια  Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. V  Ε= 110.210 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο ύψος: 10,00 m (+2,00 m  στέγη)  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία (κτίρια προσωπικού λιμένα)  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Εγκαταστάσεις αλιευτικών εκμεταλλεύσεων  Ο.Τ. VI  Ε= 183.740 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,10  Συντελεστής δόμησης : 0,10  Μέγιστο ύψος: α) 16,00 m (+2,00  m  στέγη)  για  κτίρια                               β)  30,00  m  για  SILOS  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές  χρήσεις  (ΣΕΜΠΟ,  Τερματικοί  Σταθμοί  διαχείρισης  χύδην φορτίων σιτηρών, τσιμέντου κλπ)  Ο.Τ. VII  Ε= 11.410 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,05  Συντελεστής δόμησης : 0,05  Μέγιστο ύψος: 10,00 m (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. VIII  Ε= 38.340 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο ύψος: 10,00 m (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης, Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ο.Τ. IX  Ε= 45.840 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο ύψος: 10,00 m (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. X  Ε= 23.000 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο ύψος: 10,00 m (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. XI  Ε= 186.635 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο ύψος: α) 16,00 m (+2,00  m  στέγη)  για  κτίρια                               β)  30,00  m  για  SILOS  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης, Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές  χρήσεις  (ΣΕΜΠΟ,  Τερματικοί  Σταθμοί  διαχείρισης  χύδην φορτίων σιτηρών, τσιμέντου κλπ)  Ο.Τ. XII  Ε= 68.825 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο ύψος: 10,00 m (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια Διοίκησης, Γραφεία  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. XIII  Ε= 68.825 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο ύψος: 10,00 m (+2,00 m  στέγη)  Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ειδικές χρήσεις (Εμπορευματικό κέντρο)  Ο.Τ. XIV  Ε= 53.750 m2  Συντελεστής κάλυψης : 0,20  Συντελεστής δόμησης : 0,20  Μέγιστο ύψος: 10,00 m (+2,00 m  Εμπορικά  καταστήματα,  καταστήματα  παροχής  προσωπικών υπηρεσιών  Κτίρια Διοίκησης – Γραφεία  1644 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ στέγη)  Εστιατόρια  Αναψυκτήρια  Κτίρια, γήπεδα αποθήκευσης  Γήπεδα στάθμευσης  Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι  Εγκαταστάσεις αλιευτικών εκμεταλλεύσεων  Ειδικές  χρήσεις  (Διαχείμανση  σκαφών  και  ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη)  4.2.�Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ�ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ�� Με την  υποβληθείσα πρόταση προτείνονται:  x Αύξηση του ωφέλιμου βάθους του κρηπιδώματος του Πολυχρηστικού Τερματικού Σταθμού, συνολικού  μήκους περίπου 650m, από ‐13.70m (ΜΣΘ) σε ‐15.0m (ΜΣΘ).  x Αντίστοιχη αύξηση του τελικού βάθους εκσκαφής στο αναγκαίο για  την λειτουργία του πολυχρηστικού  κρηπιδώματος  τμήμα  της  λιμενολεκάνης  από  ‐14.0m  σε  ‐15.0m  (ΜΣΘ)  και  του  βάθους  εκσκαφής  του  διαύλου (υφαλαύλακα) ναυσιπλοΐας σε μήκος περίπου 4.500μ από ‐14.5m στα ‐15.50m (ΜΣΘ).  5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η  προτεινόμενη  αύξηση  του  ωφέλιμου  βάθους,  αν  και  σχετικά  περιορισμένη,  διευκολύνει  την  εξυπηρέτηση  μεγαλύτερων  κιβωτιαγωγών  και  εμπορικών  πλοίων .  Όσον  αφορά  εμπορικά  πλοία  μεταφοράς χύδην φορτίων (bulk carriers), θα μπορούν να εξυπηρετηθούν πλοία έως 70.000 DWT, αντί για  πλοία έως 50.000 DWT που θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν σε ωφέλιμο βάθος ‐13.70m (ΜΣΘ). Σε σχέση  με  κιβωτιαγωγά  πλοία,  θα  μπορούν  να  εξυπηρετούνται  containerships  χωρητικότητας  έως  65.000 DWT  (Post Panamax – μήκους 275m – πλήρως έμφορτα) σε σχέση με containerships χωρητικότητας έως 50.000  DWT (Panamax – μήκους 265m – πλήρως έμφορτα) που θα μπορούσαν να παραβάλουν σε κρηπιδότοιχο  με ωφέλιμο βάθος ‐13.70m (ΜΣΘ). Η συγκεκριμένη αύξηση της δυναμικότητας κρίνεται σημαντική για την  μελλοντική  λειτουργία  του  λιμένα  και  θεωρείται  αιτιολογημένη ,  συνεκτιμώντας  το  επιπρόσθετο  κατασκευαστικό κόστος που είναι της τάξεως του 5% (σύμφωνα με εκτίμηση του μελετητή του έργου).  Επίσης, πρέπει να συνεκτιμηθεί και η πιθανότητα μελλοντικής σύναψης Σύμβασης Παραχώρησης με  Ιδιώτη για την λειτουργία του συγκεκριμένου Τερματικού Σταθμού  του λιμένα. Η κατασκευή του εν λόγω  κρηπιδότοιχου  με  αυξημένο  ωφέλιμο  βάθος,  ασφαλώς  θα  αποτελέσει  μία  ελκυστικότερη  λιμενική  εγκατάσταση που παράλληλα θα διευκολύνει τον ΟΛΑ   Α.Ε στην τελική διαμόρφωση και λειτουργία του  αντίστοιχου χερσαίου χώρου του Πολυχρηστικού Σταθμού.  Επισημαίνεται  ότι  με  την  εξεταζόμενη  αύξηση  του  ωφέλιμου  βάθους  (‐15.0 m  ΜΣΘ)  ουσιαστικά  ɷɸʆ� ʅɸʏɲɴɳʄʄɸʏɲɿ� ɻ� ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻ� ʖʌɼʍɻ� ʏɻʎ� ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎ� ɀɸʄɹʏɻʎ� ɍʘʌʉʏɲʇɿʃɼʎ� Ƀʌɶɳʆʘʍɻʎ� ʃɲɿ� ȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ� ɍɸʌʍɲʀɲʎ� ȷʙʆɻʎ� (Πολυχρηστικός  Σταθμός,  που  μπορεί  να  λειτουργήσει  αμιγώς  και  ως  Σταθμός διαχείρισης  Ε/Κ).  Συνεπώς ɷɸʆ�ʐʋɳʌʖɸɿ�ʅɸʏɲɴʉʄɼ� ʃɲɿ�ʘʎ�ʋʌʉʎ� ʏɿʎ�ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɸʎ� ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ� ʏʘʆ� ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʅɸʆʘʆ� ʋʄʉʀʘʆ  (εμπορικά,  κιβωτιαγωγά,  κ.λ.π.)  Προφανώς  λόγω  της  αύξησης  του  ωφέλιμου  βάθους  θα  υπάρχει  η  δυνατότητα  για  εξυπηρέτηση  μεγαλύτερων  πλοίων,  των  ιδίων  όμως  κατηγοριών.  Η αύξηση του ωφέλιμου βάθους του κρηπιδότοιχου του Πολυχρηστικού Σταθμού κατά 1.3m, προφανώς  συνεπάγεται και την αντίστοιχη αύξηση του τελικού βάθους εκσκαφής της λιμενολεκάνης και του διαύλου  ναυσιπλοΐας, για λειτουργικούς λόγους. Σημειώνεται ότι η επιπλέον εκσκαφή της λιμενολεκάνης εκτιμάται  σε  περίπου  950.000    m3    και  για  τον  δίαυλο  σε  περίπου  700.000  m3.  Οι  παραπάνω  αναφερόμενες  ποσότητες, συγκρινόμενες με τις συνολικά πραγματοποιηθείσες και απομένουσες για την ολοκλήρωση του  λιμένα (υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια m3 ), θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν “περιορισμένες”.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�14/19Ͳ02Ͳ2009� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, α.α.  ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ (Τ)  ΕΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ    3) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/10Ͳ12Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�4ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ȺȵɀȰ�1ʉ�:�«Ʉʌʉɿ,�ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀ�ɷʊʅɻʍɻʎ�ʍʏɻ�ɍɸʌʍɲʀɲ�ȷʙʆɻ�ȿɿʅɹʆɲ�Ȳʊʄʉʐ»� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1645 Η Ο.Λ.Β.  Α.Ε.  διαβίβασε  στη  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του  ΥΕΝ με  το Α.Π. 3863/20‐11‐2002  έγγραφό  της,  την απόφαση  194/2002  του  Δ.Σ.  της  εταιρείας  (συνοδευόμενη  από  σχετικά  έγγραφα),  σύμφωνα  με  την  οποία  προτείνονται  όροι  δόμησης  για  την  Χερσαία  Ζώνη  του  λιμένα  Βόλου .  Ποιο  συγκεκριμένα,  η  χερσαία  λιμενική ζώνη χωρίζεται σε 6 περιοχές (Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ), όπως απεικονίζονται στα σχέδια που συνοδεύουν  την πρόταση, για τις οποίες ο οργανισμός προτείνει όρους δόμησης και χρήσεις, ξεχωριστά ανά περιοχή.  x ȾȵɁɈɆȻȾɃɇ�ɅɆɃȲȿȸɈȰɇ�(ɈɀȸɀȰ�Ȱ)  Συνολική Επιφάνεια :33.185,40 μ2  Υφιστάμενη κάλυψη: 9.561,01 μ2  (28,8%)  Υφιστάμενη Δόμηση:11.522,98 μ2 (0,35)  Μέγιστο Ύψος: 15μ  x ɅȵɆȻɃɍȸ�ɀȵɈȰɂɉ�ɃȴɃɉ�ɀɅɃɆȵȿ�ȾȰȻ�ɅȰȿȰȻɃɉ�ȿȻɀȵɁȰɆɍȵȻɃɉ�(ɈɀȸɀȰ�Ȳ)  Συνολική Επιφάνεια :47.697 μ2  Υφιστάμενη κάλυψη: 8.383,23 μ2  (18%)  Υφιστάμενη Δόμηση:8.383,23 μ2 (0,18)  x ɅȵɆȻɃɍȸ�ɅɆɃȲȿȸɈȰ�ɇȻȿɃ�(ɈɀȸɀȰ�ȳ)  Συνολική Επιφάνεια :74.690 μ2  Υφιστάμενη κάλυψη: 1.337,40 μ2  (1,7%)  Υφιστάμενη Δόμηση:7.553,30 μ2 (0,10)  Μέγιστο Ύψος: 44,50μ (αποθήκη Σιλό)  x ɅȵɆȻɃɍȸ�ȰɅɃ�ɅɆɃȲȿȸɈȰ�Ɂʉ�2�ɀȵɍɆȻ�ɈɏɁ�ɍȵȻɀȰɆɆɃ�ȾɆȰɉɇȻɁȴɏɁȰ�(ɈɀȸɀȰ�ȴ)  Συνολική Επιφάνεια :111.760 μ2  Υφιστάμενη κάλυψη: 4.066,61 μ2  (3,6%)  Υφιστάμενη Δόμηση:4.066,61 μ2 (0,0,036)  Μέγιστο Ύψος: 15μ  x ɅȵɆȻɃɍȸ�ɀȵɈȰɂɉ�ɍȵȻɀȰɆɆɏɁ�ɂȸɆȻȰ�ȾȰȻ�ȾɆȰɉɇȻɁȴɏɁȰ�(ɈɀȸɀȰ�ȵ)  Συνολική Επιφάνεια :316.225 μ2  Υφιστάμενη κάλυψη: 0  Υφιστάμενη Δόμηση: 0  x ɅȵɆȻɃɍȸ�ɅɆɃȲȿȸɈȰ�ɇȻȴȸɆɃȴɆɃɀȻȾɃɉ�ɅɃɆȺɀȵȻɃɉ�(ɈɀȸɀȰ�ȷ)  Συνολική Επιφάνεια :66.600 μ2  Υφιστάμενη κάλυψη: 0  Υφιστάμενη Δόμηση: 0  Κατόπιν μελέτης της σχετικής πρότασης, προτείνονται για έγκριση τα παρακάτω:  x ȾȵɁɈɆȻȾɃɇ�ɅɆɃȲȿȸɈȰɇ�(ɈɀȸɀȰ�Ȱ)  Όροι Δόμησης:  Σ.Κ. 30%  Σ.Δ. 1,00  Μέγιστο Ύψος: 15μ   Χρήσεις: Κατασκευή κτιρίων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες επιβατικής ακτοπλοΐας: γραφεία, αίθουσες  αναμονής, καταστήματα τουριστικών ειδών, χώροι φιλοξενίας και χώροι στέγασης αυτοκινήτων.  x ɅȵɆȻɃɍȸ�ɀȵɈȰɂɉ�ɃȴɃɉ�ɀɅɃɆȵȿ�ȾȰȻ�ɅȰȿȰȻɃɉ�ȿȻɀȵɁȰɆɍȵȻɃɉ�(ɈɀȸɀȰ�Ȳ)  Όροι Δόμησης:  Σ.Κ. 30%  Σ.Δ. 0,30  Μέγιστο Ύψος: 15μ   Χρήσεις: Κατασκευή ενιαίου κτιρίου Διοίκησης, αξιοποίηση των αποθηκών που σήμερα χρησιμοποιεί το  Τελωνείο για της ανάγκες της μικρής μαρίνας, δημιουργία υπαίθριου χώρου στάθμευσης.  x ɅȵɆȻɃɍȸ�ɅɆɃȲȿȸɈȰ�ɇȻȿɃ�(ɈɀȸɀȰ�ȳ)  Όροι Δόμησης:  Σ.Κ. 10%  Σ.Δ. 0,30  Μέγιστο Ύψος: 44,5μ για κτίρια Σιλό και 15μ για λοιπούς αποθηκευτικούς χώρους.  Χρήσεις: Κατασκευή νέων αποθηκών σιλό (ύψους μικρότερου από 44,5μ) και άλλων μικρότερων  αποθηκών.  1646 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x ɅȵɆȻɃɍȸ�ȰɅɃ�ɅɆɃȲȿȸɈȰ�Ɂʉ�2�ɀȵɍɆȻ�ɈɏɁ�ɍȵȻɀȰɆɆɃ�ȾɆȰɉɇȻɁȴɏɁȰ�(ɈɀȸɀȰ�ȴ)  Όροι Δόμησης:  Σ.Κ. 15%  Σ.Δ. 0,15  Μέγιστο Ύψος: 15μ  Χρήσεις: Κατασκευή αποθηκών για την εξυπηρέτηση των αποθηκευτικών αναγκών του εμπορικού λιμένα,  καθώς και άλλων μικρότερων κτιρίων (γραφεία, φυλάκια, κλπ).  x ɅȵɆȻɃɍȸ�ɀȵɈȰɂɉ�ɍȵȻɀȰɆɆɏɁ�ɂȸɆȻȰ�ȾȰȻ�ȾɆȰɉɇȻɁȴɏɁȰ�(ɈɀȸɀȰ�ȵ)  Όροι Δόμησης:  Σ.Κ. 30%  Σ.Δ. 0,30  Μέγιστο Ύψος: 15μ   Χρήσεις: Κατασκευή νέων αποθηκών και μικρότερων κτιρίων για την εξυπηρέτηση φυλακίων και  συνεργείου επισκευών και Διοίκησης.  x ɅȵɆȻɃɍȸ�ɅɆɃȲȿȸɈȰ�ɇȻȴȸɆɃȴɆɃɀȻȾɃɉ�ɅɃɆȺɀȵȻɃɉ�(ɈɀȸɀȰ�ȷ)  Όροι Δόμησης:  Σ.Κ. 20%  Σ.Δ. 0,20  Μέγιστο Ύψος: 10μ  Χρήσεις: Κατασκευή νέων αποθηκών και μικρότερων κτιρίων για την εξυπηρέτηση φυλακίων και  συνεργείου επισκευών και Διοίκησης.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ�1/10Ͳ12Ͳ2002� Εγκρίνει  τις  χρήσεις  και  τους  όρους,  περιορισμούς  δόμησης  στη  Χερσαία  Ζώνη  λιμένα  Βόλου,  όπως  προτάθηκαν από  τον Οργανισμό Λιμένα Βόλου.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ  Νικόλαος    4) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/27Ͳ05Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�6ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση νέων χρήσεων γης στο λιμάνι του Βόλου  Η  '' Ο.Λ.Β''   Α.Ε. διαβίβασε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του ΥΕΝ με το αριθ. 713/13‐03‐2003 έγγραφό της, πρόταση  για τον καθορισμό νέων χρήσεων γης στη χερσαία ζώνη λιμένα Βόλου.  Από την εταιρεία διευκρινίστηκε ότι δεν επιζητείται αλλαγή των  ήδη εγκεκριμένων με προηγούμενη  απόφαση της Ε.Σ.Α.Λ. (κατά την 4η Συνεδρίασή της) χρήσεων γης, αλλά έγκριση επιπλέον χρήσεων.  Πιο συγκεκριμένα:  ɈɀȸɀȰ�Ȳ���(περιοχή μεταξύ οδού Μπορέλ και παλαιού Λιμεναρχείου)  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΜΕ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.Λ  (Απόφαση 01/10‐12‐2002, 4η Συνεδρίαση)  όροι δόμησης   χρήσεις γης   Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ�ɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɸʎ�ʖʌɼʍɸɿʎ� ɶɻʎ�ʆɹɲʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ�ʏɻʎ�“Ƀ.ȿ.Ȳ.�“��Ȱ.ȵ.        Σ.Κ = 30%       Σ.Δ. = 0,30      Κατασκευή ενιαίου κτιρίου      Διοίκησης, αξιοποίηση των  υφιστάμενων αποθηκών που  χρησιμοποιούνται από το Τελωνείο  για κάλυψη των αναγκών της  Μαρίνας και δημιουργία  Ȼʍʊɶɸɿɲ�ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ για τη  λειτουργία νέας Ιχθυόσκαλας   (με την προϋπόθεση κατεδάφισης της  παλαιάς ιχθυαγοράς που δεν πληροί  τις εγκεκριμένες υγειονομικές  διατάξεις).  ɈɀȸɀȰ�ȷ���(προβλήτας Σιδηροδρομικού Πορθμείου)  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1647 ɈɀȸɀȰ�Ȳ���(περιοχή μεταξύ οδού Μπορέλ και παλαιού Λιμεναρχείου)  ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΜΕ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.Λ.                      (Απόφαση 01/10‐12‐2002, 4η Συνεδρίαση)  όροι δόμησης   χρήσεις γης   Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ�ɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɸʎ�ʖʌɼʍɸɿʎ� ɶɻʎ�ʆɹɲʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ�ʏɻʎ�“Ƀ.ȿ.Ȳ.�“��Ȱ.ȵ.    Σ.Κ = 20%       Σ.Δ. = 0,20    Κατασκευή νέων αποθηκών και  μικρότερων κτιρίων για την  εξυπηρέτηση φυλακίων και  συνεργείου επισκευών και  �ɍʙʌʉ�ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ����� φορτηγών  αυτοκινήτων και σκαφών  αναψυχής  Μετά από μελέτη της σχετικής πρότασης, προτείνονται για έγκριση τα παρακάτω:  ɈɀȸɀȰ�Ȳ� περιοχή μεταξύ οδού Μπορέλ και παλαιού Λιμεναρχείου  ɈɀȸɀȰ�ȷ� προβλήτας Σιδηροδρομικού Πορθμείου  Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ�ʆɹɸʎ�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ� Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ�ʆɹɸʎ�ʖʌɼʍɸɿʎ�ɶɻʎ� ��Ȼʍʊɶɸɿɲ�ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ για τη λειτουργία νέας Ιχθυόσκαλας  (με την προϋπόθεση κατεδάφισης της παλαιάς  ιχθυαγοράς που δεν πληροί τις εγκεκριμένες υγειονομικές  διατάξεις)  ɍʙʌʉ�ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ� φορτηγών αυτοκινήτων και σκαφών    αναψυχής  Η  εκπρόσωπος  του  ΥΠ.  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  κ.  ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ  Ελευθερία  επισήμανε  ότι  ο  χώρος  στάθμευσης  των  σκαφών  αναψυχής  θα  επανεξεταστεί  από  την  Επιτροπή  Τουριστικών  Λιμένων,  στα  πλαίσια του Master Plan της Μαρίνας που προγραμματίζεται να χωροθετηθεί στο λιμένα Βόλου.  Μετά τα παραπάνω, η Ε.Σ.Α.Λ.  ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ���02/27Ͳ05Ͳ2003� Εγκρίνει τις νέες χρήσεις γης για τα τμήματα Β  (περιοχή μεταξύ οδού Μπορέλ και παλαιού Λιμεναρχείου  )  και Ζ (προβλήτας Σιδηροδρομικού Πορθμείου  ) στη χερσαία ζώνη λιμένα Βόλου, όπως αυτές προτάθηκαν  από την '' Ο.Λ.Β''  Α.Ε..  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος    5) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/22Ͳ04Ͳ2008�Ȱʋʊʔɲʍɻ�36ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Χρήσεων Γης στο Τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Βόλου   1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  δέκατου  ένατου,  παρ.  2  ε,  η  έγκριση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών  διαχείρισης  (Master  Plan)  των  λιμένων,  με  τα  οποία  θα  καθορίζονται  τα  μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την  εξυπηρέτηση της  λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα, αποτελεί έργο της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.).  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ � x 01/10Ͳ12Ͳ2002� Ȱʋʊʔɲʍɻ� 4ɻʎ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ� ȵɇȰȿ  –  Έγκριση  χρήσεων  γης  ‐  όρων  &  περιορισμών  δόμησης στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Βόλου.  x 02/27Ͳ05Ͳ2003� Ȱʋʊʔɲʍɻ� 6ɻʎ� ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ� ȵɇȰȿ� –  Έγκριση  χρήσεων  γης  ‐  όρων  &  περιορισμών  δόμησης στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Βόλου.  x Ȱ.Ʌ.� 287/05Ͳ02Ͳ2008� ɹɶɶʌɲʔʉ� ʏʉʐ� Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ� ȿɿʅɹʆʉʎ� Ȳʊʄʉʐ� Ȱȵ  –  Αίτημα  τροποποίησης  των  χρήσεων γης στο τμήμα Β της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Βόλου.  x Ȱ.Ʌ.�785/08Ͳ04Ͳ2008�ɹɶɶʌɲʔʉ�ʏʉʐ�Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ�ȿɿʅɹʆʉʎ�Ȳʊʄʉʐ�Ȱȵ�–�Συμπληρωματική έκθεση για την  τροποποίηση χρήσεων γης στον λιμένα Βόλου  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 1648 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Κατά  την  4η  Συνεδρίασης  ΕΣΑΛ  καθορίστηκαν  6  περιοχές  στην  Χερσαία  Ζώνη  Λιμένος  Βόλου  και  εγκρίθηκαν οι αντίστοιχοι όροι δόμησης και χρήσεις γης ανά τομέα.  Κατά την   6η Συνεδρίαση ΕΣΑΛ, τροποποιήθηκαν οι χρήσεις γης για το τμήμα Β  (καταστήματα) και το  τμήμα Ζ (χώρος στάθμευσης).  Στην  νέα  Αγορά  Λιμένος  Βόλου  που  δημιουργήθηκε,  εγκαταστάθηκαν  τα  ιχθυοπωλεία  που  λειτουργούσαν στην παλιά ιχθυαγορά, η οποία και κατεδαφίσθηκε βάσει της υπ. αριθμ. 29/2007 άδειας  κατεδάφισης της Πολεοδομίας Δήμου Βόλου. Η άδεια λειτουργίας όλων των καταστημάτων εκδίδεται από  την  Δ/νση  Υγείας  της  Ν.Α.  Μαγνησίας.  Κάποια  από  τα  καταστήματα  που  μισθώθηκαν  εξυπηρετούν  διαφορετικές  χρήσεις  από  αυτήν  του  ιχθυοπωλείου  (π.χ.  καφετέρια,  εστιατόρια).  Σύμφωνα  με  την  πρόταση,  η αδειοδότηση  για  την  λειτουργία  τους προϋποθέτει  την  έγκριση  της  Υγειονομικής  Υπηρεσίας  αλλά και την έγκριση αλλαγής χρήσης από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία από χώρο καταστήματος  σε  χώρο  συνάθροισης  κοινού,  για  το  οποίο  ισχύουν  αυστηρότερες  προδιαγραφές  σε  θέματα  κυρίως  ενεργητικής πυροπροστασίας.  Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται από τον ΟΛΒ Α.Ε. η τροποποίηση των χρήσεων γης στο τμήμα Β της  Χερσαίας  Ζώνης  Λιμένος  Βόλου,  με  την  προσθήκη  στις  υπάρχουσες  της  χρήσης  “χώρος  συνάθροισης  κοινού”.  ɍɆȸɇȵȻɇ�ȳȸɇ�–�ɃɆɃȻ�ȾȰȻ�ɅȵɆȻɃɆȻɇɀɃȻ�ȴɃɀȸɇȸɇ� ɇɈɃ�ɈɀȸɀȰ�Ȳ�Ɉȸɇ�ɍȵɆɇȰȻȰɇ�ȷɏɁȸɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȲɃȿɃɉ� ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ�ʅɸ�ʏɻʆ��� 01/10Ͳ12Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ȵɇȰȿ� (4ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ)� ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ�ʅɸ�ʏɻʆ��� 02/27Ͳ05Ͳ2003�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ȵɇȰȿ� (6ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ)� ɉʋʉɴʄɻɽɸʀʍɲ�ʋʌʊʏɲʍɻ�� (Ȱ.Ʌ.�287/05Ͳ02Ͳ2008�ɹɶɶʌɲʔʉ� ɃȿȲ�Ȱȵ,�1315�Ȱʋʊʔɲʍɻ� 141/29Ͳ01Ͳ08�Ʌʌɲʃʏɿʃʉʑ�ȴ.ɇ.� ɃȿȲ�Ȱȵ)� ɃɆɃȻ� ȴɃɀȸɇȸɇ� ɍɆȸɇȵȻɇ�ȳȸɇ� ɃɆɃȻ� ȴɃɀȸɇȸɇ�� ɍɆȸɇȵȻɇ�ȳȸɇ� ɃɆɃȻ� ȴɃɀȸɇȸɇ� ɍɆȸɇȸ�ȳȸɇ� Σ.Κ. = 30%  Σ.Δ. = 0,30  Ηmax= 15 μ  Κατασκευή  ενιαίου κτιρίου  Διοίκησης,  αξιοποίηση των  υφιστάμενων  αποθηκών  που  χρησιμοποιούντ αι από το  Τελωνείο για  κάλυψη των  αναγκών της  Μαρίνας και  δημιουργία  υπαίθριου  χώρου  στάθμευσης  επιβατικών  λεωφορείων και  ΙΧ αυτοκινήτων  Σ.Κ. = 30%  Σ.Δ. = 0,30  Ηmax= 15 μ  Κατασκευή  ενιαίου κτιρίου  Διοίκησης,  αξιοποίηση των  υφιστάμενων  αποθηκών  που  χρησιμοποιούντ αι από το  Τελωνείο για  κάλυψη των  αναγκών της  Μαρίνας και  δημιουργία  υπαίθριου  χώρου  στάθμευσης  επιβατικών  λεωφορείων και  ΙΧ αυτοκινήτων  Ȼʍʊɶɸɿɲ� ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ� ɶɿɲ�ʏɻ� ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ�ʆɹɲʎ� Ȼʖɽʐʊʍʃɲʄɲʎ�(ʅɸ� ʏɻʆ�ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ� ʃɲʏɸɷɳʔɿʍɻʎ� ʏɻʎ�ʋɲʄɲɿɳʎ� ɿʖɽʐɲɶʉʌɳʎ�ʋʉʐ� Σ.Κ. = 30%  Σ.Δ. = 0,30  Ηmax= 15  Κατασκευή  ενιαίου κτιρίου  Διοίκησης,  αξιοποίηση των  υφιστάμενων  αποθηκών  που  χρησιμοποιούντ αι από το  Τελωνείο για  κάλυψη των  αναγκών της  Μαρίνας και  δημιουργία  υπαίθριου  χώρου  στάθμευσης  επιβατικών  λεωφορείων και  ΙΧ αυτοκινήτων  Ισόγεια  καταστήματα  για τη  λειτουργία  νέας  Ιχθυόσκαλας  (με την  προϋπόθεση  κατεδάφισης  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1649 Ȉ Ȝȓį 25 ȩ 301 ɷɸʆ�ʋʄɻʌʉʀ�ʏɿʎ� ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ� ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɹʎ� ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ)� της παλαιάς  ιχθυαγοράς  που δεν πληροί  τις  εγκεκριμένες  υγειονομικές  διατάξεις)    ɍʙʌʉʎ� ʍʐʆɳɽʌʉɿʍɻʎ� ʃʉɿʆʉʑ� 4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η πρόταση αποσκοπεί, μετά την έγκρισή της, στην έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�01/22Ͳ04Ͳ2008� Εγκρίνεται ομόφωνα η ανωτέρω πρόταση.                                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                         ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                           ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    6) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/18Ͳ07Ͳ2006�Ȱʋʊʔɲʍɻ�27ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Χρήσεων γης – όρων και περιορισμών δόμησης σε τμήματα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα   αρμοδιότητας Ο.Λ.Ε. Α.Ε.  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2 του Ν. 2987/02, οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) καθώς επίσης παρ.3, οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Με  το  υπ.  αριθμ.  02.1857/1576//02‐06‐06  έγγραφο  του  Οργανισμού  Λιμένα  Ελευσίνας  ΑΕ  (ΟΛΕ  ΑΕ),  υποβλήθηκε στο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ, η μελέτη «Αναμόρφωση χωροταξικής οργάνωσης των χερσαίων χώρων  και βελτίωση της λιμενικής υποδομής του λιμένα Ελευσίνας», προκειμένου εγκριθούν χρήσεις γης – όροι  και περιορισμοί δόμησης στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ελευσίνας , ώστε στη συνέχεια να καταστεί δυνατή η  έκδοση οικοδομικής άδειας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας. Στη  συνέχεια,  με  το  υπ.  αριθμ.  02.2157/1827//27‐06‐06  έγγραφο  του  ΟΛΕ  ΑΕ,  διαβιβάσθηκε  στο  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ η υπ. αριθμ. 2/91/06.06.06 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΕ ΑΕ.  Η  υποβληθείσα  μελέτη  αναφέρεται  στην  περιοχή  αρμοδιότητας  ΟΛΕ  Α .Ε.  που  ξεκινά  από  την  Επισκευαστική Βάση του Λιμενικού Σώματος στη θέση Καλυμπάκι ανατολικά, μέχρι τις εγκαταστάσεις της  εταιρείας  Ε.Λ.Π.Ε.  (πρώην  Petrola).προς  δυσμάς.  Από  όλη  την  προαναφερθείσα  έκταση,  εξαιρείται  η  περιοχή  που  βρίσκονται  οι  εγκαταστάσεις  της  εταιρείας  «ΤΙΤΑΝ  Α.Ε:»  στα  ανατολικά  παράλια  του  προβλήτα στη θέση «Βλύχα».  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� (Όπως αποτυπώνεται στα τοπογραφικά διαγράμματα του ΟΛΕ Α.Ε. Αρ. Σχ. Λ‐01 και Λ‐02, κλίμακα: 1:2000,  Ημερ/νία: Απρίλιος 2006).  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ1�(16059,48ʅ2)�� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɲ�ʃʏʀʍʅɲʏɲ:�� (1) Επισκευαστική Βάση Λιμενικού Σώματος  (2) Φυλάκιο  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο χώρος έχει παραχωρηθεί στο ΥΕΝ για την κατασκευή και λειτουργία της Επισκευαστικής  Βάσης του Λιμενικού Σώματος. Χρήσεις γης και όροι – περιορισμοί δόμησης έχουν εγκριθεί με το άρθρο 9  παρ.  1.α.  του  Ν.  2987/02  και  έχει  εκδοθεί  η  υπ.  αριθμ.  411/04  οικοδομική  άδεια  από  την  αρμόδια  Πολεοδομική Αρχή.  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ2�(16323,18ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα:  1650 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (3): μονώροφο κτίριο (γραφεία, τουαλέτες)  (4): υποσταθμός ΔΕΗ  (5): προκατασκευασμένος λυόμενος οικίσκος δίπλα στον υποσταθμό της ΔΕΗ  (6): φυλάκιο εισόδου  Προτεινόμενη Χρήση: χώροι αναψυχής, τουρισμού  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ2Ȱ�(2944,13�ʅ2)� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɲ�ʃʏʀʍʅɲʏɲ:� (58): περίπτερο  Η περιοχή περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Ελευσίνας, σύμφωνα με το ΦΕΚ  419 Δ΄/2005.  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ3�(5164,96�ʅ2)� (8), (9) και (10): παλαιά κτίρια  Προτεινόμενη Χρήση: χώροι αναψυχής, τουρισμού, ναυταθλητικές εγκαταστάσεις  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ3Ȱ�(4912,07ʅ2)� ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɲ�ʃʏʀʍʅɲʏɲ:� (54): χώρος εστίασης  (54α): περίπτερο  (55): χώρος εστίασης  (56): αποθηκευτικός χώρος  (57): αποθηκευτικός χώρος  Η περιοχή περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Ελευσίνας, σύμφωνα με το ΦΕΚ  419 Δ΄/2005.  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ3Ȳ�(6611,90�ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα:‐  Προτεινόμενη Χρήση: αθλητικές εγκαταστάσεις  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ3ȳ�(411,42�ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα:  (11), (12) και (13): αποθηκευτικοί χώροι  Προτεινόμενη Χρήση: εγκαταστάσεις μη ιδιαιτέρως οχλούσες  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ4�(7632,26�ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα:  (7): χώρος γραφείων για την επικείμενο λιμενίσκο μικρών σκαφών  (14), (15), (16) και (17): χώροι εστίασης  Προτεινόμενη Χρήση: χώροι αναψυχής, εστίασης, τουρισμού, λιανικό εμπόριο  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ5�(13785,57�ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα:  (18): υπόστεγο  Προτεινόμενη  Χρήση:  στέγαστρα‐υπόστεγα‐στάθμευση,  χώροι  εστίασης‐αναψυχής,  χώροι  συνάθροισης  κοινού και πολιτιστικές εκδηλώσεις, εμπορικά καταστήματα – ΑΤΜ, μικρή ξενοδοχειακή μονάδα.  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ6�(6967,34�ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα:  (19), (20) και (21):  καφέ  Προτεινόμενη Χρήση: χώροι εστίασης‐αναψυχής, υποσταθμός.  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ7�(6387,68�ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα: ‐   Από  τον ΟΛΕ Α.Ε.  προγραμματίζεται  βραχυπρόθεσμα η  κατασκευή  ενός  περιπτέρου ,  ενός φυλακίου  και  ενός κτιρίου, συνολικής επιφάνειας 100,00 μ2.  Προτεινόμενη Χρήση: τουρισμός – αναψυχή, λιανικό εμπόριο.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1651 Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ8�(57957,20�ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα:  (24): μηχανουργείο των γερανών της προβλήτας  (25): χώρος πλυντηρίου και καυσίμων  (26): χώρος στέγασης της γεννήτριας ηλεκτρικού  (27): υποσταθμός ηλεκτρικού ρεύματος  (28): συνεργείο των γερανών της προβλήτας  (29): χώρος γραφείων των χειριστών των μηχανών  (30): τμήμα Τροχαίας του Κ.Λ. Ελευσίνας  (31): φυλάκιο Τελωνείου Ελευσίνας  (32): γραφείου ζυγιστηρίου γεφυροπλαστιγγών  (33), (34) και (35): χώρος Κ.Λ. Ελευσίνας  (36), (37): αποθηκευτικοί χώροι  (38), (46) και (52): κοινόχρηστοι χώροι – τουαλέτες  (39): φυλάκιο  (40), (42): αποθηκευτικοί χώροι  (41): μηχανουργείο γερανών και φορτοεκφορτωτών  (43): χώρος «Στέγης Λιμενεργάτη Ελευσίνας»  (44), (45): παλαιά κτίρια Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε.   (47): χώρος στέγασης Τελωνείου Ελευσίνας  (51): χώρος γραφείων του Σωματείου Λεμβούχων Ελευσίνας  Προτεινόμενη χρήση: γραφεία για τις ανάγκες του λιμένα, γραφεία για διοικητικές υπηρεσίες, αποθήκες,  χώροι  εναποθέσεως  ασυνόδευτων  και  συνοδευόμενων  εμπορευμάτων ,  υπόστεγα,  ημιυπαίθριοι  χώροι,  τουρισμός – αναψυχή.  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ9Ȱ�(5440,03�ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα:  (59), (60), (61) και (62): εστιατόριο ‐ καφέ  Προτεινόμενη χρήση: χώροι εστίασης ‐ αναψυχής  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ9Ȳ�(10665,55�ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα:  (64): χώρος εστίασης  (65): θερινός κινηματογράφος  (66): αναψυκτήριο  (67): χώρος υποδοχής των πετρελαιοειδών αρμάτων  (68): κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών του Κ.Λ. Ελευσίνας  (69): φυλάκιο – αποθηκευτικός χώρος  Προτεινόμενες  χρήσεις:  Τουρισμός  –  αναψυχή,  λιανικό  εμπόριο,  χώρος  εστίασης,  χώροι  συνάθροισης  κοινού, γραφεία για τις ανάγκες του λιμένα.  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ10�(11639,11�ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα:  (71), (72), (73), (74), (75), (76) και (77): παλαιές αποθήκες  (78), (79), (80), (81) και (82): αποθήκες  Προτεινόμενες χρήσεις: ειδικές χρήσεις συναφείς με το Νέο Λιμένα Ελευσίνας  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)  Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʊ�Ɉɸʏʌɳɶʘʆʉ�Ɂʉ11�(40737,40�ʅ2)� Υφιστάμενα κτίσματα:  (83) και (85): μεταλλικοί οικίσκοι  (84): στέγαστρο (προς απομάκρυνση)  (86): λυόμενος οικίσκος  (87): φυλάκιο  (88): υποσταθμός Δ.Ε.Η.  1652 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (89): χώρος γραφείων ζυγιστηρίου  (90): μεταλλική αποθήκη  (91): μικρός οικίσκος  Προτεινόμενες χρήσεις: ειδικές χρήσεις συναφείς με το Νέο Λιμένα Ελευσίνας  Όροι δόμησης: (βλέπε πίνακα)    Συνοπτικά, σύμφωνα με το αίτημα, προτείνονται για έγκριση οι όροι δόμησης στα ανωτέρω  “Οικοδομικά  Τετράγωνα”, ως ακολούθως:    4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Προτείνεται  η  έγκριση  χρήσεων  γης  –  όρων  και  περιορισμών  δόμησης  στη  Χερσαία  Ζώνη  Λιμένα  αρμοδιότητας ΟΛΕ Α.Ε, για να καταστεί δυνατή η έκδοση οικοδομικών αδειών, στα πλαίσια της κείμενης  νομοθεσίας,  μέχρι  την  εκπόνηση  και  υποβολή  προς  έγκριση  από  την  ΕΣΑΛ ,  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master  Plan)  του  λιμένα  Ελευσίνας,  το  οποίο  θα  εξετάσει  συνολικά  το  θέμα  της  χωροταξικής  οργάνωσης των χερσαίων χώρων του λιμένα.    Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:     ȰɅɃɌȰɇȸ�01/18Ͳ07Ͳ2006� Από  την  υποβληθείσα  πρόταση,  εγκρίνονται  όροι  δόμησης  (με  τις  αντίστοιχες  χρήσεις  γης)   σύμφωνα με των παρακάτω πίνακα   ɃɆɃȻ�ȴɃɀȸɇȸɇ�    Ƀ.Ɉ� ɀ2�� ɇɉɁɃȿȻȾɃ� ȵɀȲȰȴɃ� ȴɃɀȸɇȸɇ� ɇ.Ⱦ.� ɇ.ȴ.� ɉɎɃɇ� ɍɆȸɇȵȻɇ� 1  16059.48  5072,78  30%  0.60  15.00  (άρθρο 9 παρ. 1.α. του Ν.  2987/02)   ΦΕΚ Α/27/21‐02‐2002  2  16323.18  81.30  0.4%  0.004  5.00  (1  ΟΡΟΦΟΣ+ΣΤΕΓΗ)  ΦΕΚ Δ/627/13‐06‐2005  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1653 2Α  2944.13  8.62  70%  1.40  8.00  ΦΕΚ Δ/419/19‐04‐2005  3  5164.96  171.60  4%  0.04  5.00  (1  ΟΡΟΦΟΣ+ΣΤΕΓΗ)  χώροι αναψυχής, τουρισμού,  ναυταθλητικές εγκαταστάσεις  3Α  4912.09  143.80  70%  2.10 Ε<=250  τ.μ.  1.80  250<Ε<=600  τ.μ.  1.60 Ε>600  τ.μ.  11.00   ΦΕΚ Δ/419/19‐04‐2005  3Β  6611.895  ‐  ‐  ‐  ‐  ΦΕΚ Δ/627/13‐06‐2005  3Γ  411.42  85.00  25%  0.25  5.00  (1  ΟΡΟΦΟΣ+ΣΤΕΓΗ)  εγκαταστάσεις μη ιδιαιτέρως  οχλούσες  4  7632.26  385.50  6%  0.06  5.00  (1  ΟΡΟΦΟΣ+ΣΤΕΓΗ)  χώροι αναψυχής, εστίασης,  τουρισμού, συνάθροιση κοινού,  πολιτιστικών εκδηλώσεων,   λιανικό εμπόριο,  5  13875.87  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  6  6967.34  365.50  6%  0.06  5.00  (1  ΟΡΟΦΟΣ+ΣΤΕΓΗ)  Χώροι εστίασης‐αναψυχής,  υποσταθμός  7  6387.68  100.00  2%  0.04  7.00  (1  ΟΡΟΦΟΣ+ΣΤΕΓΗ)  τουρισμός – αναψυχή, λιανικό  εμπόριο  8  57957.20  2900.50  5%  0.10  14.00  γραφεία για τις ανάγκες του  λιμένα, γραφεία για διοικητικές  υπηρεσίες, αποθήκες, χώροι  εναποθέσεως ασυνόδευτων και  συνοδευόμενων εμπορευμάτων,  υπόστεγα, ημιυπαίθριοι χώροι,  τουρισμός – αναψυχή.  9Α  5440.03  406.00  8%  0.08  5.00  (1  ΟΡΟΦΟΣ+ΣΤΕΓΗ)  χώροι εστίασης – αναψυχής –  τουρισμού  9Β  10665.55  699.80  7%  0.15  7.00  (2  ΟΡΟΦΟΙ+ΣΤΕΓΗ)  Τουρισμός – αναψυχή, λιανικό  εμπόριο, χώρος εστίασης, χώροι  συνάθροισης κοινού, γραφεία για  τις ανάγκες του λιμένα  10  11639.110  420.30  4%  0.04  5.00  (1  ΟΡΟΦΟΣ+ΣΤΕΓΗ)  ΦΕΚ Δ/627/13‐06‐2005  11  40737.40  453.53  2%  0.02  5.00  (1  ΟΡΟΦΟΣ+ΣΤΕΓΗ)  ΦΕΚ Δ/627/13‐06‐2005  Η  έγκριση  αφορά  ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ� ʃɲɿ� ʅʊʆʉ  σε  θέματα  “τακτοποίησης”  υφιστάμενων  κτιριακών  εγκαταστάσεων (έκδοση οικοδομικών αδειών επισκευής, τακτοποίησης κλπ).  Ο ΟΛΕ Α.Ε.  να προωθήσει άμεσα την εκπόνηση μελέτης Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου  (Master Plan)  στην  οποία  θα  εξετάζονται  συνολικά,  μεταξύ  άλλων,  όλα  τα  θέματα  χωροταξικής  οργάνωσης  και  περιβαλλοντικής αδειοδότησης  των  λειτουργιών  της  χερσαίας  ζώνης  λιμένα Ελευσίνας,  στα πλαίσια  του  στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού ανάπτυξης της εταιρείας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της  Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  1654 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    7) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/15Ͳ11Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�3ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο : «Όροι, περιορισμοί δόμησης στην περιοχή Τρυπητής Λιμένα Ηρακλείου»  Η Ο.Λ.Η. Α.Ε. με το Α.Π. 3811/04‐10‐2002 έγγραφό της, διαβίβασε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του ΥΕΝ πρόταση για τον  καθορισμό όρων Δόμησης στην περιοχή Τρυπητής Λιμένα Ηρακλείου, προκειμένου κατασκευαστούν νέες  εγκαταστάσεις ύδρευσης.  Για  τις  ανάγκες  ύδρευσης  του  λιμένα  Ηρακλείου  υπήρχε  από  το  1971  δεξαμενή  ύδρευσης  στη  συγκεκριμένη  περιοχή,  η  οποία  κρίθηκε  ανεπαρκής  για  τις  μετέπειτα  ανάγκες,  οπότε  αποφασίστηκε  η  κατασκευή νέας δεξαμενής και αντλιοστασίου.  Σύμφωνα με τη μελέτη που συνέταξε η Δ.Τ.Υ. της ΟΛΗ Α.Ε., δημιουργούνται 2 οικοδομικά τετράγωνα, το Α  (εμβαδού 1917,4 μ2) όπου έχει μελετηθεί η θέση αντλιοστασίου και το Β  (εμβαδού 2168,88 μ2) όπου ήδη  υπάρχει η παλιά δεξαμενή και δυτικά της οποίας έχει μελετηθεί η νέα δεξαμενή.   Ύστερα από σχετική μελέτη της πρότασης, προτείνονται τα ακόλουθα προς έγκριση :  x Συντελεστής κάλυψης : 60 %  x Συντελεστής δόμησης : 0,60   x Μέγιστο ύψος : 7,5μ + 2,5μ για απόληξη κλιμακοστασίου    x Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2 + δώμα  Ο κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π. σημειώνει ότι τα κατασκευαζόμενα έργα  (νέα δεξαμενή, αντλιοστάσιο) έχουν ενταχθεί στο  Β’  Κ.Π.Σ.  και  έχει ήδη εγκατασταθεί εργολάβος, ο οποίος έχει σταματήσει  τις  εργασίες μετά από αίτηση  ασφαλιστικών μέτρων για μη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.  Ο κ. Τσαβδάρης, σε ερώτηση που τέθηκε από μέλη τις επιτροπής, ανέφερε ότι για τα συγκεκριμένα έργα  έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ�2/15Ͳ11Ͳ2002� Εγκρίνει τους όρους, περιορισμούς δόμησης στην περιοχή Τρυπητής Λιμένα Ηρακλείου , όπως προτάθηκαν  από τη Δ.Τ.Υ. της Ο.Λ.Η. Α.Ε.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ  Νικόλαος    8) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/04Ͳ08Ͳ2005�Ȱʋʊʔɲʍɻ�19ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο :  Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Ηρακλείου  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων,  με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της  ασφάλειας του λιμένα’.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� Η  Διεύθυνση  Λιμενικών  Έργων  και  Έργων  Αεροδρομίων  (Δ4)  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  με  το  υπ.  αριθμ.  Δ4γ10/264/Φ15/Μ.Α./24‐01‐05 έγγραφό της, είχε αποστείλει στη Υπηρεσία μας,  το 2ο Στάδιο της μελέτης  «Προγραμματικού  Σχεδίου  Master  Plan  Λιμένα  Ηρακλείου»  προκειμένου  να  ορισθεί  ημερομηνία  σύσκεψης των εμπλεκόμενων φορέων, όπου θα καθοριζόταν το τελικό πλαίσιο της μελέτης.  Ο ανάδοχος   μελετητής  (Συμπράττοντα γραφεία μελετών Ρογκάν και Συνεργάτες  – Σπυρίδων  Ι. Ρογκάν –  Κίων Μελετητική ΑΕ – Δ. Μπαϊρακτάρης – Δ. Μπαϊρακτάρης και Συνεργάτες ΕΠΕ – Στυλιανός Ξεζωνάκης –  Δημήτριος  Πορτοκάλογλου  –  Σοφία  Βλάχου)  με  το  υπ.  αριθμ.  Λ306/F2/83/22‐07‐05  έγγραφό  του,  υποβάλλει  την  τελική  τροποποιημένη  μελέτη  στην  Περιφέρεια  Κρήτης,  στην  Προϊσταμένη  Αρχή   (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ4γ) και στην Υπηρεσία μας.  Ο Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου Α.Ε. με το 2602/26‐07‐2005 έγγραφο του, διαβίβασε τη 8/13ου Δ.Σ./2005,  με την οποία εγκρίνει τη συγκεκριμένη μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1655 Η Δ/νση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης (Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης) με το 1791/28‐07‐ 2005 έγγραφό της, συμφωνεί με τη συγκεκριμένη μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου .  Η Δ/νση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων  (Δ4) του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. (Προϊσταμένη Αρχή της μελέτης)  με  το  Δ4γ/2416/φ15/Μ‐Β/03‐08‐2005  έγγραφό  της,  συμφωνεί  με  τη  συγκεκριμένη  μελέτη  Προγραμματικού Σχεδίου.  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη, λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της, πολεοδομικές αποφάσεις,  διατάγματα και  χάρτες της ευρύτερης περιοχής όπως:  α) μελέτη ΥΠΕΧΩΔΕ για την ΕΠΑ της πόλεως Ηρακλείου,   β)  Απόφαση  Ν.Α.  Ηρακλείου/Διεύθυνση  Εσωτερικών/Τμ.  Αποκέντρωσης  (23910/94)  σχετικά  με  τη  Δημιουργία Ανατολικού Πολεοδομικού Κέντρου Ηρακλείου,   γ)Τροποποίηση  Γ.Π.Σ.  Ηρακλείου  (26822/03‐07‐03  Απόφαση  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΔΔ/Διεύθυνση  Νομοθετικού  Έργου), κλπ ( βλέπε σελ. 63‐67 μελέτης).  Η Λιμενική ζώνη του ΟΛΗ ΑΕ  αναπτύσσεται σε δύο ανεξάρτητες περιοχές:   i)  τον κυρίως λιμένα, που αρχίζει δυτικά στον Όρμο Δερματά και  τελειώνει ανατολικά στην περιοχή  του  Δήμου Αλικαρνασσού. Όλη η ζώνη αναπτύσσεται προ του Δήμου Ηρακλείου.  ii)  την  Περιοχή  Λινοπεραμάτων,  που  αρχίζει,  δυτικά  στην  περιοχή  του  Δήμου  Γαζίου  και  εκτείνεται   ανατολικά μέχρι και το πέρας των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Λινοπεραμάτων  Σύμφωνα  με  τη  μελέτη,  προγραμματίζεται  η  δημιουργία  επτά  (7)  Λιμενικών  Τμημάτων,  ξεκινώντας  την  αρίθμηση από τα δυτικά προς τα ανατολικά:  i) Λιμενικό Τμήμα Α αναψυχής  ii) Λιμενικό Τμήμα Β ακτοπλοΐας  iii) Λιμενικό Τμήμα  Γ κρουαζιεροπλοίου  iv) Λιμενικό Τμήμα Δ φορτοεκφόρτωση γενικού και χύδην φορτίων  v) Λιμενικό Τμήμα Ε Ελεύθερη Ζώνη – Διακινήσεως Εμπορευματοκιβωτίων  vi) Λιμενικό Τμήμα Ζ μελλοντικές επεκτάσεις Ελεύθερης Ζώνης ‐ Διακινήσεις Εμπορευματοκιβωτίων  vii) Λιμενικό Τμήμα Η αλιευτικών σκαφών και επισκευαστικής μονάδας μικρών σκαφών  viii) Λιμενικό Τμήμα Θ Διοικήσεως Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου  ix) Λιμενικό Τμήμα I περιοχής Λινοπεραμάτων  Η χωροταξική μελέτη του Λιμένα Ηρακλείου χωρίζει τη χερσαία λιμενική ζώνη σε οικοδομικά τετράγωνα.  Συγκεκριμένα   i)  Το Ο.Τ. 1 περιλαμβάνει περιοχή από το «Μπεντενάκι» μέχρι  την δυτική πλευρά του  τμήματος Α όπου  περιλαμβάνει λειτουργίες εστιάσεως, αναψυχής και υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής  ii) Το Ο.Τ. 2 περιλαμβάνει την περιοχή από το δυτικό άκρο του τμήματος Α μέχρι το λιμενικό περίπτερο και  περιλαμβάνει την περιοχή Κουλέ, του λιμενικού περιπτέρου, με λειτουργίες εστιάσεως και αναψυχής  iii)  Το  Ο.Τ.  3  περιλαμβάνει  την  περιοχή  από  το  λιμενικό  περίπτερο  έως  την  δυτική  πλευρά  του  απεντομωτηρίου, με λειτουργίες εστίασης, αναψυχής, ναυταθλητισμού, εμπορίου  iv)  Το  Ο.Τ.  4  εκτείνεται  από  το  απεντομωτήριο  μέχρι  την  δυτική  πλευρά  του  προβλήτας  ΙΙΙ  και  περιλαμβάνει  νέο  πυροσβεστικό  σταθμό,  σταθμούς  επιβατών  ακτοπλοΐας,  γεφυροπλάστιγγα,  υποσταθμούς και χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων  v) Το Ο.Τ. 5 εκτείνεται από τη δυτική πλευρά του προβλήτα ΙΙΙ μέχρι το κτηνιατρείο και περιλαμβάνει τον  Σταθμό Επιβατών Κρουαζιεροπλοίων  vi) Το Ο.Τ. 5Α περιλαμβάνει το κτηνιατρείο  vii) Το Ο.Τ. 6 περιλαμβάνει λιμενική αποθήκη και την περιοχή γενικού και χύδην φορτίου  viii) Το Ο.Τ. 6Α περιλαμβάνει το Τελωνείο  ix)  Το  Ο.Τ.  7  περιλαμβάνει  το  ΛΙΣΔΕ  και  την  Ελεύθερη  Ζώνη,  Αποθήκη  Ελεύθερης  Ζώνης,  κτίριο  C.F.S.,  διοίκηση  ΛΙΣΔΕ,  συνεργεία  επισκευής  μηχανημάτων  και  εκτείνεται  μέχρι  τον  υπήνεμο  μώλο  του  λιμένα  x) Το Ο.Τ. 8 περιλαμβάνει την Διοίκηση ΟΛΗ, Λιμεναρχεία και Στέγη Λιμενεργατών  xi)  Το  Ο.Τ.  9  περιλαμβάνει  την  επισκευαστική  μονάδα,  την  ζώνη  επισκευών  μικρών  πλοίων,  κτίριο  βοηθητικών χρήσεων και αναψυκτήριο αλιευτικού καταφυγίου  xii) Το Ο.Τ. 10 καταλαμβάνει την περιοχή του 1ου Σταδίου επεκτάσεως ανατολικά της ελεύθερης ζώνης  xiii) Το Ο.Τ. 11 καταλαμβάνει την περιοχή του 2ου Σταδίου επεκτάσεως ανατολικά της ελεύθερης ζώνης  xiv) Το Ο.Τ. 12 περιλαμβάνει τα Νεώρεια, την περιοχή των νεωρείων  xv) Το Ο.Τ. 13 περιλαμβάνει τα κτίρια παλαιών αποθηκών με χρήσεις εμπορίου, εστιάσεως αναψυχής  1656 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ xvi)  Το  Ο.Τ.  14  περιλαμβάνει  ξενοδοχειακό  συγκρότημα    με  συνεδριακό  κέντρο  ή  χώρους  εστιάσεως,  αναψυχής, εμπορίου  xvii) Το Ο.Τ. 15 περιλαμβάνει Αντλιοστάσιο και χώρους πρασίνου  xviii) Το Ο.Τ. 16 περιλαμβάνει υδατοδεξαμενές και χώρους πρασίνου  xix) Το Ο.Τ. 17 περιλαμβάνει χώρους πρασίνου και πρατηρίου καυσίμων  xx) Το Ο.Τ. 18 περιλαμβάνει χώρους πρασίνου, αναψυχής, εστιάσεως, εμπορίου  xxi) Το Ο.Τ. 19 περιλαμβάνει χώρους εστιάσεως, αναψυχής, εμπορίου  xxii) Το Ο.Τ. 20 περιλαμβάνει χώρους εστιάσεως, αναψυχής, εμπορίου  xxiii)  Τα  Ο.Τ.  21  και  22  αφορούν  στην  περιοχή  Λινοπεραμάτων  ,  όπου  και  στα  δύο  προτείνεται  η  χωροθέτηση χρήσεων εστιάσεως, αναψυχής και εμπορίου  Σύμφωνα με το διαχωρισμό της όλης λιμενικής ζώνης σε οικοδομικά τετράγωνα και σε λιμενικά τμήματα  και σε συνδυασμό με το σχέδιο γενικής διατάξεως, προβλέπονται ορισμένα αρχιτεκτονικά στοιχεία για τα  υπάρχοντα κτίρια που ανασυγκροτούνται, για τα υπάρχοντα τα οποία συνδυάζονται με νέες κατασκευές  και  για  τελείως  νέα  κτίρια.  Τα  αρχιτεκτονικά  αυτά  στοιχεία  για  το  κάθε  κτίριο  αφορούν  βασικές  οργανωτικές παραδοχές, το κτιριολογικό πρόγραμμα, την συνολική εκμετάλλευση, την συνολική κάλυψη,  το  μέγιστο  προβλεπόμενο  ύψος,  κατασκευαστικές  παραδοχές  και  γενικές  ηλεκτρομηχανολογικές  απαιτήσεις. Οι σημαντικότερες κτιριακές παρεμβάσεις στις χερσαίες λιμενικές εγκαταστάσεις είναι :    Ο.Τ.    Κτίριο  Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός    (€)  3  Ναυτικός όμιλος και Ναυταθλητικό Κέντρο  1.253.000  3  Διοίκηση Τμήματος Α Αναψυχής – Υποστηρικτικές   Λειτουργίες  2.285.000  3  Κτίριο  γραφείων  για  εκμετάλλευση  (Παλαιά  Ψυγεία  –  ΙΘΑΒΙΚ)  5.000.000  4  Νέος Πυροσβεστικός Σταθμός  1.120.000  4  Σταθμός Επιβατών Ακτοπλοΐας Προβλήτα Ι   12.800.000  4  Σταθμός Επιβατών Ακτοπλοΐας Προβλήτα Ι  12.000.000  5  Σταθμός Επιβατών Κρουαζιεροπλοίων  24.500.000  6  Λιμενική Αποθήκη  2.400.000  8  Διοίκηση  ΟΛΗ  –  Λιμεναρχείο  –  Στέγη  Λιμενεργατών  –  υπόγειοι χώροι αποθήκευσης)  8.400.000    14  Ξενοδοχειακή  μονάδα    30  δωματίων  υψηλής  κατηγορίας με συνεδριακές λειτουργίες  6.600.000  (Αναλυτικά  βλέπε σελ 204 – 250)  Οι λιμενικές επεμβάσεις που προτείνονται, σύμφωνα με την μελέτη, συνοπτικά για κάθε λιμενικό τμήμα   είναι οι παρακάτω :  i) Λιμενικό Τμήμα Α – Αναψυχής (Ενδεικτικός προϋπολογισμός 13.500.000+ Φ.Π.Α)  x Έργα διανοίξεως νέας εισόδου για μικρά σκάφη και επαναφορά του Κουλέ στην φυσική του κατάσταση  ως προσήνεμου μώλου του Ενετικού Λιμένα  x Έργα  αναβαθμίσεως  του  Ενετικού  λιμένα  σε  λιμένα  μικτής  χρήσεως,  σε  πρώτη  φάση  (αλιευτικών  και  μικρών σκαφών)  ii) Λιμενικό Τμήμα Β – Ακτοπλοΐας   x Δημιουργία  νέου  προβλήτα  (γεφυρώματος)  υπό  γωνία  στο  κρηπίδωμα  40 – 41,  σε  συνδυασμό  με  το  κρηπίδωμα που θα συνδέει οδικά  την  χερσαία  ζώνη  του Λιμένα Ηρακλείου με  το  νέο κρηπίδωμα,  για  συμπληρωματική παραβολή κρουαζιεροπλοίων στο εσωτερικό του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου  x  Διαπλάτυνση του κρηπιδώματος 40‐41 κατά 10 μέτρα  x  Επίχωση και κρηπίδωση της νηοδόχου ΙΙ των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ  iii) Λιμενικό Τμήμα Γ – Κρουαζιέρας   x  Δημιουργία  συμπληρωματικού  κρηπιδώματος  παραβολής  κρουαζιεροπλοίων  στην  εσωτερική  πλευρά  του προσήνεμου μώλου (διαπλάτυνση κατά 20 m του προσήνεμου μώλου σε μήκος 365 m)  iv) Λιμενικό Τμήμα Δ – Γενικού και χύδην φορτίου  x Προβλέπονται μόνο έργα συντηρήσεως  v) Λιμενικό Τμήμα Ε – Ελεύθερη ζώνη / Διακινήσεως ΕΚ (Ενδεικτικός προϋπολογισμός 37.200.000+ Φ.Π.Α)  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1657 x Δημιουργία νέας ράμπας στην ρίζα του προβλήτα V  x Εκβάθυνση  του  κρηπιδοτοίχου  65  –  66  του  προβλήτα  V  και  κατασκευή  θεμελιώσεως  σιδηροτροχιών  κυλίσεως γερανογεφύρων  x Κατασκευή δαπέδων βαρέως τύπου  vi) Λιμενικό Τμήμα Ζ – Μελλοντικές επεκτάσεις ΛΙΣΔΕ – ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ (Ενδεικτικός προϋπολογισμός  101.800.000+ Φ.Π.Α)  x Δημιουργία  νέου  κρηπιδότοιχου  συνολικού  μήκους  700   m,  με  ωφέλιμο  βάθος  –  16 m  κάτω  από  τη  Μ.Σ.Θ. και κατασκευή θεμελιώσεως σιδηροτροχιών κυλίσεως γερανογεφυρών  x Επέκταση του προσήνεμου μώλου προς ανατολάς κατά τάξη μεγέθους 700 m περίπου  x Βυθοκορήσεις της λιμενολεκάνης  x Επιχώσεις για τη δημιουργία χερσαίων χώρων και κατασκευή της θωρακίσεως της ανατολικής πλευράς  τους  x Κατασκευή δαπέδων βαρέως τύπου  vii)  Λιμενικό  Τμήμα Η  –  Αλιείας –  Επισκευής  μικρών σκαφών  (Ενδεικτικός  προϋπολογισμός  13.000.000+  Φ.Π.Α)  x Ανάπτυξη  αλιευτικού  καταφυγίου  προ  του  Δήμου  Αλικαρνασσού,  νοτίως  των  επιχώσεων  δημιουργίας  των μελλοντικών επεκτάσεων του ΛΙΣΔΕ  Η πρόταση περιλαμβάνει τους παρακάτω όρους δόμησης και χρήσεις γης:  ɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁɃȻ�ɃɆɃȻ�ȴɃɀȸɇȸɇ�ȾȰȻ�ɍɆȸɇȵȻɇ�ȳȸɇ� ȿȻɀȵɁȰ�ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ� Α/Α  Ο.Τ.  Μέγιστο  ποσοστό  καλύψεως  Συντελεστής  δομήσεως  Εμβαδόν  Ο.Τ. (τ.μ.)  Συνολική  εκμετάλλευση  (τ.μ.)  Μέγιστο  επιτρεπόμενο  ύψος  (μ)    Επιτρεπόμενες χρήσεις  1  20%  0,5  13.463,72  6.731,86  5,00 + στέγη  xΕστίαση, αναψυχή,  εμπορικά καταστήματα  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, υποσταθμός  κλπ)  2  ‐  ‐  9.148,04  ‐  ‐  xΚούλες : Στερεώσεις αποκαταστάσεις  3  25%  0,8  39.418,83  31.535,06  xΕστιατόριο  αναψυκτήριο  4,50  xΝαυτικός  όμιλος με  πύργο ελέγχου  12,00  xΔιοίκηση  και  υπηρεσίες  10,00  xΓραφεία,  στίαση  αναψυχή 25,00  + στέγη  xΝέα κτίρια  10,00 + στέγη  xΕστίαση, αναψυχή,  εμπορικά καταστήματα  xΓραφεία  xΥπηρεσίες (ΕΛΤΑ, ΟΤΕ,  ΕΟΤ, Λιμεναρχείο,  Αστυνομία, Τελωνείο,  Πρώτες Βοήθειες κλπ)  xΠύργος ελέγχου  xΝαυτικός όμιλος  xΝαυταθλητικό κέντρο  xΣυγκρότημα  αποχωρητηρίων, ντους,  κουζινών, αποθηκών  κλπ)  xΚεντρικός υποσταθμός  xΕγκατάσταση καυσίμων  xΣταθμός καυσίμων  σκαφών  xΣτάθμευση υπαίθρια  xΣτάθμευση υπόγεια  4  20%  0,4  105.716,01 42.286,40  14,50 + στέγη  xΣταθμός επιβατών ακτοπλοΐας με  1658 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ σταθερούς  υπερυψωμένους  διαδρόμους  προσέγγισης πλοίων και  κινητούς διαδρόμους  (φυσούνες)  xΥποστηρικτικές  λειτουργίες: εστίαση,  αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα, γραφεία  xΠυροσβεστικός  σταθμός  xΓεφυροπλάστιγγα  xΥποσταθμοί  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες κλπ)  xΣτάθμευση  5  20%  0,4  46.368,63  18.547,45  16,50 + στέγη  xΣταθμός επιβατών  κρουαζεριοπλοίων με  σταθερούς  υπερυψωμένους  διαδρόμους  προσέγγισης πλοίων και  κινητούς διαδρόμους  (φυσούνες)  xΥποστηρικτικές  λειτουργίες: εστίαση,  αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  xΓραφεία, αποθήκες,  βοηθητικοί χώροι  xΣτάθμευση  xΥποσταθμός  5Α  30%  0,8  1946,70  1557,36  10,00 + στέγη  xΓραφεία, εργαστήρια,  εμπορικά καταστήματα  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες κλπ)  xΣτάθμευση  6  30%  0,3  43.757,64  13.127,29  12,00+ στέγη  xΛιμενική αποθήκη  xΥπαίθρια απόθεση  γενικών και χύδην  φορτίων  xΣτάθμευση  xΥποσταθμός  6Α  30%  0,4  6601,39  2640,56  10,00 + στέγη  xΓραφεία, εργαστήρια,  εμπορικά καταστήματα  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, υποσταθμοί  κλπ)  7  20%  0,2  167.787,81 33.557,56  xΚτίριο  xΚτίριο C.F.S.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1659 συνεργείου  23,00  xΝέα κτίρια  14,00  xΓραφεία διοικήσεως  Λιμενικού Σταθμού  Διακινήσεως  Εμπορευματοκιβωτίων  (Λ.Ι.Σ.Δ.Ε.)  xΚτίριο συνεργείου  επισκευής  μηχανημάτων  (συνεργείο επισκευής  συντηρήσεως  αυτοκινήτων   φορτηγών,  περονοφόρων,  συνεργείο επισκευής  συντηρήσεως straddle  carriers)  xΥπαίθριος χώρος  αποθέσεως  εμπορευματοκιβωτίων  xΑποθήκη  ανταλλακτικών  xΑναμονή εργαζομένων,  αποδυτήρια, WC, ντους  κλπ  xΓραφεία  xΣτάθμευση  xΥποσταθμός  8  40%  1,2  8.407,42  10.088,90  16,00 και  αποθήκες  υπόγειες ύψους  4,50 μ περίπου  xΓραφεία υπηρεσιών  Λιμενικού Σώματος,  ΟΛΗ κλπ  xΠλοηγικός σταθμός  xΣτέγη λιμενεργατών  xΥποσταθμός  xΣτάθμευση υπαίθρια  xΣτάθμευση υπόγεια  xΓενικές αποθήκες  υπόγειες σε όλη την  επιφάνεια του ΟΤ8  προσβάσιμες από  στάθμη ΟΤ7  9  20%  0,2  13.875,46  3.375,09  xΕπισκευαστική  μονάδα 10,00 +  στέγη  xΝέα κτίρια 4,50  + στέγη  xΕπισκευαστική μονάδα  μικρών σκαφών  xΥπαίθριος χώρος  επισκευής μικρών  σκαφών  xΑλιευτικό καταφύγιο  xΕξυπηρετήσεις  αλιευτικού καταφυγίου  x(αποδυτήρια, WC,  ντους, αποθήκες κλπ)  xΕστίαση, αναψυχή  xΣτάθμευση  xΥποσταθμός  1660 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 10  20%  0,2  56.804,44  11.360,89  12,00 + στέγη  xΥπαίθριος χώρος  αποθέσεως  εμπορευματοκιβωτίων  1ο Στάδιο επεκτάσεως  Λιμενικού Σταθμού  Διακινήσεως  Εμπορευματοκιβωτίων   11  20%  0,2  63.498,95  12.699,79  12,00 + στέγη  xΥπαίθριος χώρος  αποθέσεως  εμπορευματοκιβωτίων  2ο Στάδιο επεκτάσεως  Λιμενικού Σταθμού  Διακινήσεως  Εμπορευματοκιβωτίων  12  ‐  ‐  5.394,54  ‐  Υπάρχον ύψος Νεωρείων  xΔιατηρητέο  συγκρότημα Νεωρείων  xΠολιτιστικές  λειτουργίες  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες κλπ)  13  70%  0,8  15.529,52  12.243,62    xΕστίαση, αναψυχή,  εμπορικά καταστήματα  xΘεατρικός χώρος  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, κλπ)  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΣτάθμευση υπέργεια  και υπόγεια  xΥποσταθμός  14  70%  0,8  10.586,68  8469,34  13,00  xΞενοδοχειακό  συγκρότημα ή εστίαση,  αναψυχή, εμπόριο  xΣυνεδριακό κέντρο  xΚολυμβητικό δεξαμενή  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΣτάθμευση υπέργεια  και υπόγεια  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, υποσταθμοί  κλπ)  15  60%  0,6  1.917,40  1.150,44  7,50 + 2,50  απόληξη  κλιμακοστασίου  xΑντλιοστάσιο  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  16  60%  0,6  2.168,88  1.301,33  7,50 + 2,50  απόληξη  κλιμακοστασίου  xΥδατοδεξαμενές  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  17  70%  0,8  2484,40  1987,52  13,00  xΕστίαση, αναψυχή,  εμπορικά καταστήματα  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΣτάθμευση υπέργεια  και υπόγεια  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, υποσταθμοί  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1661 κλπ)  xΣταθμός καυσίμων  18  70%  0,8  2754,32  2203,46  13,00  xΕστίαση, αναψυχή,  εμπορικά καταστήματα  xΣτέγαστρα‐υπόστεγα  xΤάθμευση υπέργεια και  υπόγεια  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, υποσταθμοί  κλπ)  19  70%  0,8  966,87  773,50  13,00  xΕστίαση, αναψυχή,  εμπορικά καταστήματα  xΣτέγαστρα‐υπόστεγα  xΤάθμευση υπέργεια και  υπόγεια  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, υποσταθμοί  κλπ)  20  70%  0,8  2.333,11  1.866,49  13,00  xΕστίαση, αναψυχή,  εμπορικά καταστήματα  xΣτέγαστρα‐υπόστεγα  xΤάθμευση υπέργεια και  υπόγεια  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, υποσταθμοί  κλπ)        171.980,24     ΕΜΒΑΔΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ   (λεωφόρος, δρόμοι,  parking, πράσινο κλπ)      Σ.Δ: 0,274  795.911  217.683,91      ɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁɃȻ�ɃɆɃȻ�ȴɃɀȸɇȸɇ�ȾȰȻ�ɍɆȸɇȵȻɇ�ȳȸɇ� ɅȵɆȻɃɍȸɇ�ȿȻɁɃɅȵɆȰɀȰɈɏɁ� Α/Α  Ο.Τ.  Μέγιστο  ποσοστό  καλύψεως  Συντελεστής  δομήσεως  Εμβαδόν  Ο.Τ. (τ.μ.)  Συνολική  εκμετάλλευση  (τ.μ.)  Μέγιστο  επιτρεπόμενο  ύψος  (μ)    Επιτρεπόμενες χρήσεις  1  20%  0,15  23.811,98 3.571,80  7,50 + στέγη  xΕστίαση, αναψυχή,  εμπορικά καταστήματα  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, υποσταθμός  κλπ)  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΣτάθμευση  xΥποσταθμός  2  20%  0,15  14.227,58 2.134,14  7,50 + στέγη  xΕστίαση, αναψυχή,  εμπορικά καταστήματα  xΒοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, υποσταθμός  κλπ)  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΣτάθμευση  1662 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ xΥποσταθμός      Σ.Δ.  = 0,148  38.486,24 5.705,94      4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η  πρόταση  αποσκοπεί,  μετά  την  έγκρισή  της,  στην  προώθηση  διαδικασίας  εκπόνησης,  έγκρισης  των  αντίστοιχων μελετών.  Από  την  εκπρόσωπο  του  Υπουργείου  Τουριστικής  Ανάπτυξης  κ.  Μαρκάτου,  ζητήθηκε  να  αποσταλεί  το  τμήμα  της  μελέτης  του  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master  Plan),  που  αφορά  την  περιοχή  εστίασης  και  αναψυχής, στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης , όπως τούτο επιβάλλεται από  τις διατάξεις του Ν. 2160/93, το οποίο έγινε αποδεκτό από τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής.  Επίσης,  ζητήθηκε να αντικατασταθεί με συγκεκριμένη διατύπωση στα σημεία που έχουν διορθωθεί από  την ίδια.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�01/04Ͳ08Ͳ2005� Εγκρίνεται  το  Προγραμματικό  Σχέδιο  (Master  Plan)  του  Λιμένα  Ηρακλείου  σύμφωνα  με  την  ως  άνω  πρόταση, με τις παρακάτω παρατηρήσεις:  α. Να υποβληθεί για έγκριση από την ΕΣΑΛ η ΠΠΕ των προγραμματιζόμενων έργων.  β.  Να  συνεκτιμηθούν  τυχόν  παρατηρήσεις  της  Δ/νσης  Πολεοδομικού  Σχεδιασμού,  προκειμένου  να  αποφευχθούν τυχόν αντιθέσεις με το Γ.Π.Σ. της πόλης του Ηρακλείου.  γ. Να εκφραστεί η σύμφωνη γνώμη του Κ.Α.Σ. για τα θέματα αρμοδιότητάς του.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    9) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/16Ͳ02Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ�31ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 1ο: Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Ηρακλείου (αναμορφωμένη τελική πρόταση   – Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων,  με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της  ασφάλειας του λιμένα’.  Σύμφωνα με τις δ/ξεις παρ. 3, άρθρου 35 Ν. 3153/03 (153Α΄), για την έκδοση της απόφασης προέγκρισης  χωροθέτησης όλων των λιμενικών έργων, που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 (γ) του Ν. 2971/2001,  όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την προκαταρκτική περιβαλλοντική  εκτίμηση και αξιολόγηση σύμφωνα  με το άρθρο 6, παρ. 3 του Ν. 3010/2002, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της κατά το άρθρο δέκατο ένατο του  Ν.  2932/2001,  Επιτροπής  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων.  Η  σύμφωνη  γνώμη  αυτή  υποκαθιστά  τις  γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών, που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2971/2001  και κατά τη διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�–�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� x Ȱ.Ʌ.�ȴ4ɶ10/264/Ɍ15/ɀ.Ȱ./24Ͳ01Ͳ05�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ(ȴ4)� Υποβολή μελέτης Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα Ηρακλείου σε ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ.  x Ȱ.Ʌ.�ȿ306/F2/83/22Ͳ07Ͳ05�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɇʐʅʋʌɲʏʏʊʆʏʘʆ�ȳʌɲʔɸʀʘʆ�ɀɸʄɸʏʙʆ�Ɇʉɶʃɳʆ�&�ɇʐʆɸʌɶɳʏɸʎ� Υποβολή  τελικής  τροποποιημένης  μελέτης  στην  Περιφέρεια  Κρήτης,  στην  Προϊσταμένη  Αρχή   (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΓΔΣΕ/Δ4γ) και στο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ.  x Ȱ.Ʌ.�ȴ4ɶ10/2416/Ɍ15/ɀͲȲ/03Ͳ08Ͳ05�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ(ȴ4)� Σύμφωνη γνώμη Προϊσταμένης Αρχής επί της υποβληθείσας τελικής τροποποιημένης μελέτης.   x Ȱʌɿɽ.�01/04Ͳ08Ͳ05�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ȵɇȰȿ�(19ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ)  Έγκριση Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα Ηρακλείου με τις παρακάτω παρατηρήσεις:  α. Να υποβληθεί για έγκριση από την ΕΣΑΛ η ΠΠΕ των προγραμματιζόμενων έργων.  β.  Να  συνεκτιμηθούν  τυχόν  παρατηρήσεις  της  Δ/νσης  Πολεοδομικού  Σχεδιασμού,  προκειμένου  να  αποφευχθούν τυχόν αντιθέσεις με το Γ.Π.Σ. της πόλης του Ηρακλείου.  γ. Να εκφραστεί η σύμφωνη γνώμη του Κ.Α.Σ. για θέματα αρμοδιότητάς του.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1663 x Ȱ.Ʌ.�33024/19Ͳ08Ͳ05�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȴɅ/ȴ/ʆʍɻ�Ʌʉʄ/ʃʉʐ�ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ  Παρατηρήσεις  της  Δ/νσης  Πολεοδομικού  Σχεδιασμού  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  επί  της  μελέτης  Προγραμματικού  Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα Ηρακλείου.  x Ȱ.Ʌ.�8216/128/05/07Ͳ11Ͳ05�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ�� Απάντηση στο Α.Π. 33024/19‐08‐05 έγγραφο έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΔΠ/Δ/νση Πολ/κου Σχεδιασμού.  x Ȱ.Ʌ.�8216/131/05/14Ͳ11Ͳ05�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉȵɁ/ȳȳȿȿɅ/ȴȿɉ�� Παρέμβαση  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ προς  ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ4  (Προϊσταμένη Αρχή Μελέτης),  Περιφέρεια Κρήτης/Δ.Δ.Ε.  (Διευθύνουσα  Υπηρεσία Μελέτης),  Υπουργείο  Πολιτισμού/ΓΔΑΠΚ,  Ο.Λ.Η.  Α.Ε.  (Φορέα  Διοίκησης  Λιμένα  Ηρακλείου) για την προώθηση των απαιτούμενων ενεργειών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 01/04‐08‐ 05  Απόφαση  Ε.Σ.Α.Λ.,  προκειμένου  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  έγκρισης  του  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master Plan) Λιμένα Ηρακλείου.   x Ȱ.Ʌ.�ɉɅɅɃ/ȳȴȰɅȾ/ȰɆɍ/Ȳ1/Ɍ38/81850/4220/25Ͳ09Ͳ06�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅɅɃ/ȳȴȰɅȾ� Απόφαση Κ.Α.Σ. αναφορικά με τις προγραμματιζόμενες στο Προγραμματικό Σχέδιο  (Master Plan) Λιμένα  Ηρακλείου παρεμβάσεις στην περιοχή Ενετικού Φρουρίου ΚΟΥΛΕ.  x Ȱ.Ʌ.�2853/1901/01Ͳ11Ͳ06��ɹɶɶʌɲʔʉ�ɅȵɆ.ȾɆȸɈȸɇ/ȴ.ȴ.ȵ.  Εντολή  Διευθύνουσας  Υπηρεσίας  προς  μελετητή,  για  ανασύνταξη  μελέτης  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master  Plan)  Λιμένα  Ηρακλείου,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  Α.Π.  ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/81850/4220/25‐09‐06 Απόφαση ΥΠ.ΠΟ.  x Ȱ.Ʌ.�ȴ4ɶ/5519/Ɍ15/ɀͲȲ/18Ͳ12Ͳ06�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ(ȴ4)� Υποβολή  τελικής  πρότασης  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master  Plan)  Λιμένα  Ηρακλείου  και  ΠΠΕ,  στη  σε  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ.  x Ȱ.Ʌ.�5163/21Ͳ12Ͳ06��ɹɶɶʌɲʔʉ�Ƀ.ȿ.ȸ.�Ȱ.ȵ.  Υποβολή  αριθ.  2/19ουΔΣ/19‐12‐2006  Απόφασης  Δ.Σ.  Ο.Λ.Η.  Α.Ε.  αναφορικά  με  την  έγκριση  της  μελέτης  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master  Plan)  Λιμένα  Ηρακλείου,  όπως  τροποποιήθηκε  σύμφωνα  με  τις  παρατηρήσεις από ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΕΝ, Ο.Λ.Η. Α.Ε. και Κ.Α.Σ.  x Ȱ.Ʌ.�3265/03Ͳ01Ͳ07��ɹɶɶʌɲʔʉ�ʏɻʎ�ȴ/ʆʍɻʎ�ȴɻʅʉʍʀʘʆ�ȶʌɶʘʆ�ʏɻʎ�Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ�Ⱦʌɼʏɻʎ  x Ȱ.Ʌ.�ȴ4ɶ/5738/Ɍ15/ɀͲȲ/03Ͳ01Ͳ07�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ(ȴ4)� Υποβολή τελικής πρότασης Προγραμματικού Σχεδίου  (Master Plan) Λιμένα Ηρακλείου και ΠΠΕ, στη Δ/νση  Β/νων και Μεταβ/νων Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ για ενημέρωση και έλεγχο, ενόψη εξέτασης της πρότασης  από την ΕΣΑΛ.   x Ȱ.Ʌ.�ʉɿʃ125644/24Ͳ01Ͳ07�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȴɅ/ȵɉɅȵ� Σύμφωνη  γνώμη  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ  για  την  προώθηση  της  διαδικασίας  Προκαταρκτικής  Περιβαλλοντικής  Εκτίμησης & Αξιολόγησης και της υποβληθείσας Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την ΕΣΑΛ.  x Ȱ.Ʌ.�3216/29Ͳ01Ͳ07�ɹɶɶʌɲʔʉ�ȴȸɀɃɉ�ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ� Επιστολή Δήμου Ηρακλείου προς ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ4 και ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ/νση Πολ/κου Σχεδ/σμού με παρατηρήσεις  επί του Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) λιμένα Ηρακλείου.  x Ȱ.Ʌ.�ɉɅɅɃ/ȳȴȰɀɈȵ/11965/355/12Ͳ02Ͳ07�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅɅɃ/ȳȴȰɀɈȵ� Διαβίβαση  στο  ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΥ  των  απόψεων  της  13ης  Εφορείας  Βυζαντινών  Αρχαιοτήτων  επί  της  υποβληθείσας τελικής πρότασης.   x Ȱ.Ʌ.�ȴ4ɶ/604/Ɍ15/ɀͲȲ/12Ͳ02Ͳ07�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ(ȴ4)� Απάντηση ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ4 στο 125644/24‐01‐07 έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ.  x Ȱ.Ʌ.�ȴ4ɶ/398/Ɍ15/ɀͲȲ/14Ͳ02Ͳ07�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȳȴȵ/ȳȴɇȵ/ȴȿȵ&ȵȰ(ȴ4)� Απάντηση ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ4 στο 3216/29‐07 έγγραφο ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  x Ȱ.Ʌ.�3585/07Ͳ02Ͳ07�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵɍɏȴȵ/ȳȴɅ/ȴ/ʆʍɻ�Ʌʉʄɸʉɷʉʅɿʃʉʑ�ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ  με θέμα μελέτη ΄MASTER PLAN΄ λιμένα Ηρακλείου.  3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� Σύμφωνα με την πρόταση, η λιμενική ζώνη του ΟΛΗ ΑΕ  αναπτύσσεται σε δύο ανεξάρτητες περιοχές:   i)  τον κυρίως λιμένα, που αρχίζει δυτικά στον Όρμο Δερματά και  τελειώνει ανατολικά στην περιοχή  του  Δήμου Αλικαρνασσού. Όλη η ζώνη αναπτύσσεται προ του Δήμου Ηρακλείου.  ii)  την  Περιοχή  Λινοπεραμάτων,  που  αρχίζει,  δυτικά  στην  περιοχή  του  Δήμου  Γαζίου  και  εκτείνεται   ανατολικά μέχρι και το πέρας των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Λινοπεραμάτων.  Στις ανωτέρω περιοχές, δημιουργούνται εννέα (9) Λιμενικά Τμήματα:  Κυρίως λιμένας    i) Λιμενικό Τμήμα Α αναψυχής  ii) Λιμενικό Τμήμα Β ακτοπλοΐας  1664 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ iii) Λιμενικό Τμήμα  Γ κρουαζιεροπλοίου  iv) Λιμενικό Τμήμα Δ φορτοεκφόρτωση γενικού και χύδην φορτίων  v) Λιμενικό Τμήμα Ε Ελεύθερη Ζώνη – Διακινήσεως Εμπορευματοκιβωτίων  vi)  Λιμενικό  Τμήμα  Ζ  μελλοντικές  επεκτάσεις  Ελεύθερης  Ζώνης  ‐  Διακινήσεις  Εμπορευματοκιβωτίων  vii)  Λιμενικό  Τμήμα  Η  αλιευτικών  σκαφών  και  επισκευαστικής  μονάδας  μικρών  σκαφών  viii) Λιμενικό Τμήμα Θ Διοικήσεως Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου  Λινοπεράματα  ix) Λιμενικό Τμήμα I   Η  τελική  χωροταξική  οργάνωση  των  ανωτέρω  περιοχών,  όπως  παρουσιάζεται  και  στο   ‘ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ’, Αρ. Σχ. Λ306‐Μ2, Κλ.  1:200,  Δ΄  τροποποίηση:  ‘ΑΛΛΑΓΗ    ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  Α,  Β  ΚΑΙ  Ζ,  ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  ΟΡΩΝ  ΔΟΜΗΣΗΣ’(27‐11‐2006),  αναφέρει  χρήσεις  γης,  όρους  και  περιορισμούς  δόμησης  σύμφωνα  με  τον  παρακάτω πίνακα:  ɃɆɃȻ�ȴɃɀȸɇȸɇ�ȾȰȻ�ɍɆȸɇȵȻɇ�ȳȸɇ�ȿȻɀȵɁȰ�ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ� Ȱ/Ȱ� Ƀ.Ɉ.� ɀɹɶɿʍʏʉ� ʋʉʍʉʍʏʊ� ʃɲʄʑʗɸ ʘʎ� ɇʐʆʏɸʄɸʍʏ ɼʎ� ɷʉʅɼʍɸʘʎ� ȵʅɴɲɷʊʆ� Ƀ.Ɉ.� (ʏ.ʅ.)� ɇʐʆʉʄɿʃɼ� ɸʃʅɸʏɳʄʄɸ ʐʍɻ�(ʏ.ʅ.)� ɀɹɶɿʍʏʉ� ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉ� ʑʗʉʎ� (ʅ)� ȵʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɸʎ�ʖʌɼʍɸɿʎ� 1  10%  0,05  13.463,7 2  673,19  5,00 + στέγη  xΕστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  xΒοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες,  υποσταθμός κλπ)  2  ‐  ‐  9.271,74  ‐  ‐  xΚούλες : Στερεώσεις αποκαταστάσεις  3  25%  0,8  48.494,3 6  38.795,49  xΕστιατόριο  αναψυκτήριο      4,50  xΝαυτικός  όμιλος με  πύργο  ελέγχου 12,00 xΔιοίκηση  μαρίνας και  υπηρεσίες  10,00  xΓραφεία,  εστίαση,  αναψυχή      25,00 +  στέγη  xΝέα κτίρια     10,00 + στέγη  xΕστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  xΓραφεία  xΥπηρεσίες (ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, ΕΟΤ,  Λιμεναρχείο, Αστυνομία,  Τελωνείο, Πρώτες Βοήθειες κλπ)  xΠύργος ελέγχου  xΝαυτικός όμιλος  xΝαυταθλητικό κέντρο  xΣυγκρότημα αποχωρητηρίων,  ντους, κουζινών, αποθηκών κλπ)  xΚεντρικός υποσταθμός  xΕγκατάσταση καυσίμων  xΣταθμός καυσίμων σκαφών  xΣτάθμευση υπαίθρια  xΣτάθμευση υπόγεια  4  20%  0,4  103.200, 97  41.280,39  14,50 + στέγη  xΣταθμός επιβατών ακτοπλοΐας με  σταθερούς υπερυψωμένους  διαδρόμους προσέγγισης πλοίων  και κινητούς διαδρόμους  (φυσούνες)  xΥποστηρικτικές λειτουργίες:  εστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα,  γραφεία  xΠυροσβεστικός σταθμός  xΓεφυροπλάστιγγα  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1665 xΥποσταθμοί  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΒοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες  κλπ)  xΣτάθμευση  5  20%  0,4  46.368,6 3  18.547,45  16,50 + στέγη  xΣταθμός επιβατών  κρουαζεριοπλοίων με σταθερούς  υπερυψωμένους διαδρόμους  προσέγγισης πλοίων και κινητούς  διαδρόμους (φυσούνες)  xΥποστηρικτικές λειτουργίες:  εστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  xΓραφεία, αποθήκες, βοηθητικοί  χώροι  xΣτάθμευση  xΥποσταθμός  5Α  30%  0,8  1946,70  1557,36  10,00 + στέγη  xΓραφεία, εργαστήρια, εμπορικά  καταστήματα  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΒοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες,  υποσταθμοί κλπ)  xΣτάθμευση  6  30%  0,3  43.757,6 4  13.127,29  12,00 + στέγη  xΛιμενική αποθήκη  xΥπαίθρια απόθεση γενικών και  χύδην φορτίων  xΣτάθμευση  xΥποσταθμός  6Α  30%  0,4  6601,39  2640,56  10,00 + στέγη  xΓραφεία,, εμπορικά καταστήματα  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΒοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες,  υποσταθμοί κλπ)  xΣτάθμευση  7  20%  0,2  167.787, 81  33.557,56  xΚτίριο  συνεργείου  23,00  xΝέα κτίρια     14,00  xΚτίριο C.F.S.  xΓραφεία διοικήσεως Λιμενικού  Σταθμού Διακινήσεως  Εμπορευματοκιβωτίων (Λ.Ι.Σ.Δ.Ε.)  xΚτίριο συνεργείου επισκευής  μηχανημάτων (συνεργείο  επισκευής συντηρήσεως  αυτοκινήτων  φορτηγών,  περονοφόρων, συνεργείο  επισκευής συντηρήσεως straddle  carriers)  xΥπαίθριος χώρος αποθέσεως  εμπορευματοκιβωτίων  xΑποθήκη ανταλλακτικών  xΑναμονή εργαζομένων,  αποδυτήρια, WC, ντους κλπ  xΓραφεία  xΣτάθμευση  xΥποσταθμός  8  40%  1,2  8.407,42  10.088,90  16,00 και   xΓραφεία υπηρεσιών Λιμενικού  1666 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ αποθήκες  υπόγειες  ύψους 4,50  περίπου  Σώματος,  ΟΛΗ κλπ  xΠλοηγικός σταθμός  xΣτέγη λιμενεργατών  xΥποσταθμός  xΣτάθμευση υπαίθρια  xΣτάθμευση υπόγεια  xΓενικές αποθήκες υπόγειες σε όλη  την επιφάνεια του ΟΤ8  προσβάσιμες από στάθμη ΟΤ7  9  20%  0,2  16.875,4 6  3.375,09  xΕπισκευαστικ ή μονάδα      10,00 + στέγη  xΝέα κτίρια      4,50 + στέγη  xΕπισκευαστική μονάδα μικρών  σκαφών  xΥπαίθριος χώρος επισκευής  μικρών σκαφών  xΑλιευτικό καταφύγιο  xΕξυπηρετήσεις αλιευτικού  καταφυγίου  (αποδυτήρια, WC, ντους, αποθήκες  κλπ)  xΕστίαση, αναψυχή  xΣτάθμευση  xΥποσταθμός  10  20%  0,2  56.804,4 4  11.360,89  12,00 + στέγη  xΥπαίθριος χώρος αποθέσεως  εμπορευματοκιβωτίων 1ο Στάδιο  επεκτάσεως Λιμενικού Σταθμού  Διακινήσεως  Εμπορευματοκιβωτίων  11  ‐  ‐  5.391,54  ‐  Υπάρχον ύψος Νεωρείων  xΔιατηρητέο συγκρότημα  Νεωρείων  xΠολιτιστικές λειτουργίες  xΒοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες  κλπ)  12  65%  0,6  15.878,5 4  9.527,12  7,50 + στέγη  xΕστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  xΘεατρικός χώρος  xΣταθμός λεωφορείων  xΕκθεσιακό κέντρο  xΣυνεδριακό κέντρο  xΒοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες,  κλπ)  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΣτάθμευση υπέργεια και υπόγεια  xΥποσταθμός  13  70%  0,8  10.698,6 7  8.558,94  13,00  xΞενοδοχειακό συγκρότημα  xΣυνεδριακό κέντρο  xΚολυμβητική δεξαμενή  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΣτάθμευση υπέργεια και υπόγεια  xΒοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες,  υποσταθμοί κλπ)  14  60%  0,6  1.917,40  1.150,44  7,50 + 2,50  απόληξη  κλιμακοστασίο xΑντλιοστάσιο  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1667 υ  15  60%  0,6  2.168,88  1.301,33  7,50 + 2,50  απόληξη  κλιμακοστασίο υ  xΥδατοδεξαμενές  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  16  70%  0,8  2484,40  1987,52  13,00  xΕστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  xΣτέγαστρα – υπόστεγα  xΣτάθμευση υπέργεια και υπόγεια  xΒοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες,  υποσταθμοί κλπ)  xΣταθμός καυσίμων  17  70%  0,8  2754,32  2203,46  13,00  xΕστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  xΣτέγαστρα ‐ υπόστεγα  xΣτάθμευση υπέργεια και υπόγεια  xΒοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες,  υποσταθμοί κλπ)  18  70%  0,8  966,87  773,50  13,00  xΕστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  xΣτέγαστρα ‐ υπόστεγα  xΣτάθμευση υπέργεια και υπόγεια  xΒοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες,  υποσταθμοί κλπ)  19  70%  0,8  2.333,11  1.866,49  13,00  xΕστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  xΣτέγαστρα ‐ υπόστεγα  xΣτάθμευση υπέργεια και υπόγεια  xΒοηθητικοί χώροι (WC, αποθήκες,  υποσταθμοί κλπ)        155.861, 89      ΕΜΒΑΔΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  (λεωφόρος, δρόμοι, parking,  πράσινο κλπ)      ɇ.ȴ:�0,28� 723.435, 90� 202.372,97�     ɃɆɃȻ�ȴɃɀȸɇȸɇ�ȾȰȻ�ɍɆȸɇȵȻɇ�ȳȸɇ�ɅȵɆȻɃɍȸɇ�ȿȻɁɃɅȵɆȰɀȰɈɏɁ� Α/Α  Ο.Τ.  Μέγιστο  ποσοστό  καλύψεως  Συντελεστής  δομήσεως  Εμβαδόν  Ο.Τ.  (τ.μ.)  Συνολική  εκμετάλλευση  (τ.μ.)  Μέγιστο  επιτρεπόμενο  ύψος  (μ)  Επιτρεπόμενες χρήσεις  20  20%  0,15  23.811,98 3.571,80  7,50 + στέγη  Εστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  Βοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, κλπ)  Στέγαστρα – υπόστεγα  Στάθμευση  Υποσταθμός  21  20%  0,15  14.227,58 2.134,14  7,50 + στέγη  Εστίαση, αναψυχή, εμπορικά  καταστήματα  Βοηθητικοί χώροι (WC,  αποθήκες, κλπ)  Στέγαστρα – υπόστεγα  1668 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Στάθμευση  Υποσταθμός        446,68      ΕΜΒΑΔΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ   (δρόμοι, parking, πράσινο  κλπ)      Σ.Δ.  = 0,148  38.486,24 5.705,94      4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Αποτελεί  επιτακτική ανάγκη η έγκριση του αναμορφωμένου Προγραμματικού Σχεδίου  (Master Plan)  του  λιμένα Ηρακλείου,  το  οποίο  έχει  υποβληθεί  σε στάδιο Προμελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΠΠΕ)  και στο οποίο έχουν συνεκτιμηθεί οι παρατηρήσεις της Δ/νσης Πολ/κου Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς  και  τα  αναφερόμενα  στην  Α.Π.  ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/81850/4220/25‐09‐06  Απόφαση  ΥΠΠΟ,  προκειμένου  στη  συνέχεια  προωθηθούν  άμεσα  οι  διαδικασίες  υλοποίησης  των  προγραμματιζόμενων  έργων.   Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης κ. ΜΑΡΚΑΤΟΥ Αναστασία ανέφερε ότι όσον αφορά  στο  Λιμενικό  Τμήμα Α  που αναφέρεται ως  Αναψυχής  και  το Ο.Τ. 3,  δεδομένου  ότι  αφορά  σε  χρήσεις  ‐  λειτουργίες που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Ν. 2160/1993, θα πρέπει απαρεγκλίτως να γνωμοδοτήσει  η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 31 παρ. 3 του  Ν. 2160/1993.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει:  ȰɅɃɌȰɇȸ�01/16Ͳ02Ͳ2007� Εγκρίνεται η υποβληθείσα μελέτη, με τις παρακάτω παρατηρήσεις:  Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η υποβληθείσα τελική πρόταση καλύπτει τους όρους που αναφέρονται στην  Α.Π. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/81850/4220/25‐09‐06 Απόφαση ΥΠΠΟ με τις εξής παρατηρήσεις:   α)  Αναφορικά  με  την  απαίτηση  κατασκευής  του  έργου  διαχωρισμού  του  κυρίως  λιμένα  από  το  λιμένα  μικρών  σκαφών  επί  πασσάλων  (υπ.  αριθ.  4  αναφορά  της  Απόφασης)  επισημαίνεται  ότι  η  πρόταση  αυτή  δεν  είναι  από  τεχνική  και  λειτουργική  άποψη  η  προσφορότερη,  γιατί  μεταξύ  των  άλλων,  δημιουργεί προβλήματα κυματισμών τόσο στον κύριο λιμένα όσο και στο λιμένα μικρών σκαφών και  ενδεχομένως προβλήματα υποσκαφών στην περιοχή του ΚΟΥΛΕ.    β) Όσον αφορά στην υιοθέτηση της πρότασης του ΟΛΗ για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διαμορφώσεις  από  το  κτήριο  του  Απεντομωτηρίου  και  Δυτικά  (υπ.  αριθ.  9  αναφορά  της  Απόφασης),  οι  εν  λόγω  ρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν στα πλαίσιο εγκεκριμένης συνολικής κυκλοφοριακής μελέτης.  Οι  ανωτέρω παρατηρήσεις  (α)  και  (β)  θα πρέπει  να  τεθούν υπόψη  του  Υπουργείου Πολιτισμού  για  την  επανεξέταση των σημείων αυτών από το Κ.Α.Σ..  Επιπρόσθετα, αναφέρονται οι παρακάτω όροι:  1. Η πρόταση εγκρίνεται για τις περιοχές βορείως  της παραλιακής λεωφόρου.  2.  Να  εκπονηθεί  και  εγκριθεί  αρμοδίως  συνολική  κυκλοφοριακή  μελέτη  πριν  από  οποιαδήποτε  αλλαγή  χρήσης της παραλιακής λεωφόρου από το πρώην μέγαρο Φυτάκη και Δυτικά.  3. Ο μικτός συντελεστής δόμησης για το Ο.Τ. 3 θα είναι 0,5 και για το Ο.Τ. 4 θα είναι 0,2.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    10) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�20/06Ͳ04Ͳ2011�Ȱʋʊʔɲʍɻ�48ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 20Ο: Τροποποίηση Προγραμματικού Σχεδίου Master Plan Λιμένος Ηρακλείου στην Λιμενική Ζώνη   Λινοπεραμάτων (Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων)  1.�ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων,  με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της  ασφάλειας του λιμένα’.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1669 Σύμφωνα με τις δ/ξεις παρ. 3, άρθρου 35 Ν. 3153/03 (153Α΄), για την έκδοση της απόφασης προέγκρισης  χωροθέτησης όλων των λιμενικών έργων, που προβλέπεται από το άρθρο 14 παρ. 2 (γ) του Ν. 2971/2001,  όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την προκαταρκτική περιβαλλοντική  εκτίμηση και αξιολόγηση σύμφωνα  με το άρθρο 6, παρ. 3 του Ν. 3010/2002, απαιτείται σύμφωνη γνώμη της κατά το άρθρο δέκατο ένατο του  Ν.  2932/2001,  Επιτροπής  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης  Λιμένων.  Η  σύμφωνη  γνώμη  αυτή  υποκαθιστά  τις  γνωμοδοτήσεις των συναρμοδίων υπηρεσιών, που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 2971/2001  και κατά τη διαδικασία της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης.  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� x ʐʋ.�ɲʌɿɽ.�01/04Ͳ08Ͳ05�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ȵɇȰȿ�(19ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ)  Έγκριση Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα Ηρακλείου με τις παρακάτω παρατηρήσεις:  ɲ.�Ɂɲ�ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ�ɶɿɲ�ɹɶʃʌɿʍɻ�ɲʋʊ�ʏɻʆ�ȵɇȰȿ�ɻ�ɅɅȵ�ʏʘʆ�ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆʘʆ�ɹʌɶʘʆ.� ɴ.� Ɂɲ� ʍʐʆɸʃʏɿʅɻɽʉʑʆ� ʏʐʖʊʆ� ʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ� ʏɻʎ� ȴ/ʆʍɻʎ� Ʌʉʄɸʉɷʉʅɿʃʉʑ� ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ,� ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ� ʆɲ� ɲʋʉʔɸʐʖɽʉʑʆ�ʏʐʖʊʆ�ɲʆʏɿɽɹʍɸɿʎ�ʅɸ�ʏʉ�ȳ.Ʌ.ɇ.�ʏɻʎ�ʋʊʄɻʎ�ʏʉʐ�ȸʌɲʃʄɸʀʉʐ.� ɶ.�Ɂɲ�ɸʃʔʌɲʍʏɸʀ�ɻ�ʍʑʅʔʘʆɻ�ɶʆʙʅɻ�ʏʉʐ�Ⱦ.Ȱ.ɇ.�ɶɿɲ�ɽɹʅɲʏɲ�ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɳʎ�ʏʉʐ.� x ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�01/16Ͳ02Ͳ2007�Ȱʋʊʔɲʍɻ��ȵɇȰȿ�(31ɻ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻ)� Έγκριση  αναμορφωμένης  τελικής  πρότασης  του  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  (Master  Plan)  Λιμένα  Ηρακλείου και της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού με τις παρακάτω παρατηρήσεις:  ȸ�ȵʋɿʏʌʉʋɼ�ɷɿɲʋʀʍʏʘʍɸ�ʊʏɿ�ɻ�ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɲ� ʏɸʄɿʃɼ�ʋʌʊʏɲʍɻ�ʃɲʄʑʋʏɸɿ � ʏʉʐʎ�ʊʌʉʐʎ�ʋʉʐ�ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ�ʍʏɻʆ� Ȱ.Ʌ.�ɉɅɅɃ/ȳȴȰɅȾ/ȰɆɍ/Ȳ1/Ɍ38/81850/�4220/25Ͳ09Ͳ06�Ȱʋʊʔɲʍɻ�ɉɅɅɃ�ʅɸ�ʏɿʎ�ɸʇɼʎ�ʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ:�� ɲ.�Ȱʆɲʔʉʌɿʃɳ�ʅɸ�ʏɻʆ�ɲʋɲʀʏɻʍɻ�ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ�ʏʉʐ�ɹʌɶʉʐ�ɷɿɲʖʘʌɿʍʅʉʑ�ʏʉʐ�ʃʐʌʀʘʎ�ʄɿʅɹʆɲ�ɲʋʊ�ʏʉ�ʄɿʅɹʆɲ� ʅɿʃʌʙʆ�ʍʃɲʔʙʆ�ɸʋʀ�ʋɲʍʍɳʄʘʆ� (ʐʋ.�ɲʌɿɽ.�4�ɲʆɲʔʉʌɳ�ʏɻʎ�Ȱʋʊʔɲʍɻʎ)�ɸʋɿʍɻʅɲʀʆɸʏɲɿ�ʊʏɿ�ɻ�ʋʌʊʏɲʍɻ� ɲʐʏɼ� ɷɸʆ� ɸʀʆɲɿ� ɲʋʊ� ʏɸʖʆɿʃɼ� ʃɲɿ� ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼ� ɳʋʉʗɻ� ɻ� ʋʌʉʍʔʉʌʊʏɸʌɻ ,� ɶɿɲʏʀ� ʅɸʏɲʇʑ� ʏʘʆ� ɳʄʄʘʆ,� ɷɻʅɿʉʐʌɶɸʀ�ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ�ʃʐʅɲʏɿʍʅʙʆ� ʏʊʍʉ�ʍʏʉʆ�ʃʑʌɿʉ�ʄɿʅɹʆɲ�ʊʍʉ�ʃɲɿ�ʍʏʉ�ʄɿʅɹʆɲ�ʅɿʃʌʙʆ�ʍʃɲʔʙʆ� ʃɲɿ�ɸʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎ�ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ�ʐʋʉʍʃɲʔʙʆ�ʍʏɻʆ�ʋɸʌɿʉʖɼ�ʏʉʐ�ȾɃɉȿȵ.� ɴ.�Ʉʍʉʆ�ɲʔʉʌɳ�ʍʏɻʆ�ʐɿʉɽɹʏɻʍɻ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ�ʏʉʐ�Ƀȿȸ�ɶɿɲ�ʃʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɹʎ�ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ�ʃɲɿ�ɷɿɲʅʉʌʔʙʍɸɿʎ� ɲʋʊ� ʏʉ�ʃʏɼʌɿʉ� ʏʉʐ�Ȱʋɸʆʏʉʅʘʏɻʌʀʉʐ�ʃɲɿ�ȴʐʏɿʃɳ� (ʐʋ.� ɲʌɿɽ.�9�ɲʆɲʔʉʌɳ� ʏɻʎ�Ȱʋʊʔɲʍɻʎ),� ʉɿ� ɸʆ� ʄʊɶʘ� ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ�ɽɲ�ʋʌɹʋɸɿ�ʆɲ�ɶʀʆʉʐʆ�ʍʏɲ�ʋʄɲʀʍɿʉ�ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎ�ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ�ʃʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɼʎ�ʅɸʄɹʏɻʎ.� � � Ƀɿ�ɲʆʘʏɹʌʘ�ʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ� (ɲ)�ʃɲɿ�(ɴ)�ɽɲ�ʋʌɹʋɸɿ�ʆɲ�ʏɸɽʉʑʆ�ʐʋʊʗɻ�ʏʉʐ�ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ�Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ�ɶɿɲ� ʏɻʆ�ɸʋɲʆɸʇɹʏɲʍɻ�ʏʘʆ�ʍɻʅɸʀʘʆ�ɲʐʏʙʆ�ɲʋʊ�ʏʉ�Ⱦ.Ȱ.ɇ..� x ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�141569/03Ͳ11Ͳ09�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅȵȾȰ/ȳȴɅ/ȵɉɅȵ�ɲ�–�Διαβίβαση Προμελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  του  έργου  «Τροποποίηση  Προγραμματικού  Σχεδίου  Λιμένος  Ηρακλείου  στην  ζώνη  Λινοπεραμάτων» για προώθηση στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων  x ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�8216/30/10/01Ͳ06Ͳ10�ɹɶɶʌɲʔʉ�ɉɅɃȻȰɁ/ȳȳɁɅ/ȴȿɉ�ɲ – Έγγραφο για απόψεις από ΥΠΕΚΑ  και Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ΑΕ και αποστολή επιπλέον αντιγράφων από ΟΛΗ ΑΕ   x ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�3117.1/75/10/16Ͳ07Ͳ10�Ȱʆɲʔʉʌɳ�Ⱦȿ�ȸʌɲʃʄɸʀʉʐ� x ʐʋ.� ɲʌɿɽʅ.�3261/07Ͳ09Ͳ10� ɹɶɶʌɲʔʉ�Ƀȿȸ�Ȱȵ� –�Αποστολή  των  αιτούμενων  αντιγράφων  της  εν  λόγω  μελέτης� x ʐʋ.� ɲʌɿɽʅ.� 8216/117/10/17Ͳ09Ͳ10� ɹɶɶʌɲʔʉ� ɉɅɃȻȰɁ/ȳȳɁɅ/ȴȿɉ� –�Αποστολή    των  εν  λόγω  μελετών  στους εκπροσώπους Υπουργείου α) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και β) Πολιτισμού και Τουρισμού.� x ʐʋ.� ɲʌɿɽʅ.� 3707/07Ͳ10Ͳ10� ɹɶɶʌɲʔʉ� Ƀȿȸ� Ȱȵ� –� Διαβίβαση  εγγράφων  της  Διεύθυνσης  Πολεοδομίας  Ηρακλείου και Δήμου Γαζίου   x ʐʋ. αριθμ. 4453/01‐12‐10 έγγραφο Ƀȿȸ�Ȱȵ�–�Διαβίβαση εγγράφου της Εφορίας Εναλίων Αρχαιοτήτων  3.�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ  Αντικείμενο  της  παρούσας  μελέτης  είναι  η  εξέταση  δύο  σεναρίων  ελλιμενισμού  των  πλοίων  και  μεταφοράς φορτίων που εξυπηρετούν τις εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων, υγραερίων κα τσιμέντων που  εντοπίζονται  στην  χερσαία  ζώνη  των  Λινοπεραμάτων.  Επιπλέον,  στην  παρούσα  μελέτη  εκτιμώνται  οι  ενδεχόμενες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των λιμενικών  έργων και της κατασκευής επιχώσεως  στη βάση του προβλήτα επί της οποίας τοποθετούνται αντλητικά συστήματα, συστήματα ασφαλείας κλπ.  Με την κατασκευή των νέων έργων αναμένεται ασφαλέστερη και ταχύτερη διακίνηση χύδην φορτίων από  και  προς  τις  εγκαταστάσεις  πετρελαιοειδών  και  τσιμέντου  που  βρίσκονται  ανάντη,  με  ταυτόχρονο  ελλιμενισμό μεγαλύτερου αριθμού και μεγέθους πλοίων. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται σημαντικά το  επίπεδο ασφάλειας έναντι ατυχηματικών καταστάσεων.  4.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1.�ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ� 1670 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η  χερσαία  λιμενική  ζώνη  του  Ο.Λ.Η.  ΑΕ  στα  Λινοπεράματα  έχει  συνολικό  εμβαδόν  38.486,24  τμ  (περιλαμβάνει  τα  λιμενικά  τετράγωνα  20  και  21  του  εγκεκριμένου  Γενικού  Προγραμματικού  Σχεδίου  Λιμένα  Ηρακλείου  και  Λινοπεραμάτων).  Νοτίως  της  οριογραμμής  της  χερσαίας  ζώνης  λιμένα  υπάρχουν  εγκαταστάσεις  επιχειρήσεων  του  Δημοσίου  και  Ιδιωτικού  Τομέα,  οι  οποίες  λειτουργούν  εκτός  χερσαίας  ζώνης  λιμένα,  πλην  όμως  υπογράφουν  Συμβάσεις  Παραχώρησης    με  τον  ΟΛΗ  ΑΕ ,  με  τις  οποίες  παραχωρούνται χρήσεις χώρων της χερσαίας ζώνης και της θαλάσσιας λεκάνης του ΟΛΗ ΑΕ    (διελεύσεις  αγωγών,  μικρά  κτίσματα,  χώροι  στάθμευσης,  στην  ξηρά  και  προβλήτες,  πλωτά  ναύδετα  και  διελεύσεις  υποβρυχίων αγωγών στην θαλάσσια λεκάνη).   Για κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στα Λινοπεράματα έχουμε:  ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻ� ɍɸʌʍɲʀɸʎ�ʃɲɿ�ȿɿʅɸʆɿʃɹʎ�ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ� ΔΕΗ Λινοπεραμάτων  Η τροφοδοσία γίνεται μέσω υποβρύχιων αγωγών από δεξαμενόπλοια που  δένουν  στο  υφιστάμενο  αγκυροβόλιο,  αποτελούμενο  από  τα  πλωτά  ναύδετα.  Προ  των  εγκαταστάσεων  της  ΔΕΗ  υπάρχουν  ακόμα  τα  μεσόβαθρα από οπλισμένο σκυρόδεμα του κατεστραμμένου γεφυρώματος  που εξυπηρετούσε παλαιά τα δεξαμενόπλοια.  Εγκαταστάσεις  Πετρελαιοειδών   BP HELLAS AE  Στην BP Hellas AE  έχει  παραχωρηθεί  η  χρήση  χώρων  χερσαίας  ζώνης  και  θαλάσσιας  λεκάνης  στην  περιοχή  Λινοπεραμάτων  Ηρακλείου.  Οι  εγκαταστάσεις έχουν αναπτυχθεί μεταξύ της ΔΕΗ και των εγκαταστάσεων  Τσιμέντου  TITAN  και  τροφοδοτούνται  με  τρεις  (3)  υποβρύχιους  αγωγούς  που καταλήγουν στο αγκυροβόλιο της BP, με πλωτά ναύδετα. Οι χερσαίες  εγκαταστάσεις  των  Πετρελαιοειδών  της  BP  Hellas  αποτελούνται  από  στεγασμένους και υπαίθριους χώρους.  Εγκαταστάσεις Τσιμέντων  ΤΙΤΑΝ ΑΕ  Στην  ΤΙΤΑΝ  ΑΕ  έχει  παραχωρηθεί  η  χρήση  χώρων  χερσαίας  ζώνης  και  θαλάσσιας  λεκάνης  στην  περιοχή  Λινοπεραμάτων  Ηρακλείου .  Σήμερα  λειτουργεί εναέρια μεταλλική γέφυρα, μήκους 220m που εδράζεται πάνω  σε  πέντε  (05)  πυλώνες  εκ  σκυροδέματος.  Μέσω  της  γέφυρας  τροφοδοτούνται οι  εγκαταστάσεις με  τσιμέντα,  ενώ  τα πλοία δένουν στο  αγκυροβόλιο  της  εταιρείας.  δεν  υπάρχουν  χερσαίες  εγκαταστάσεις  της  ΤΙΤΑΝ ΑΕ στην χερσαία λιμενική  ζώνη, απλώς διέρχονται εναερίως, πάνω  από αυτή, οι μεταλλικοί δικτυωτοί φορείς.  Εγκαταστάσεις  Πετρελαιοειδών ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  ΑΕ  Στην ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ έχει παραχωρηθεί η χρήση χώρων χερσαίας ζώνης και  θαλάσσιας  λεκάνης  στην  περιοχή  Λινοπεραμάτων  Ηρακλείου.  Οι  εγκαταστάσεις  έχουν  αναπτυχθεί  μεταξύ  των  εγκαταστάσεων  τσιμέντων  ΤΙΤΑΝ  και  ΕΚΟ  2  και  τροφοδοτούνται  με  ένα  (01)  υποβρύχιο  αγωγό  που  καταλήγει  στο  αγκυροβόλιο  της  ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ    με  πλωτά  ναύδετα.  Έχει  παραχωρηθεί η χρήση 45 m2 χερσαίου χώρου.  Εγκαταστάσεις  Πετρελαιοειδών   ΕΚΟ ΑΒΕΕ  Στην  ΕΚΟ  ΑΒΕΕ  έχει  παραχωρηθεί  η  χρήση  χώρων  χερσαίας  ζώνης  και  θαλάσσιας  λεκάνης  στην  περιοχή  Λινοπεραμάτων  Ηρακλείου.  Οι  παραχωρημένοι  χώροι  βρίσκονται  ένθεν  και  ένθεν  τω  εγκαταστάσεων  τσιμέντων  ΗΡΑΚΛΗΣ.  Από  τους  χώρους  αυτούς  ξεκινούν  ομάδες  υποβρυχίων  σωληνώσεων,  προς  τα  δύο  αγκυροβόλια.  Στις  δύο  εγκαταστάσεις της ΕΚΟ ΑΒΕΕ έχουν παραχωρηθεί για χρήση στεγασμένων  χώρων, συνολική επιφάνεια 104,92 m2 (46,3 m2 για αποθήκη και 58,62 m2  για  αντλιοστάσιο)  προ  του  συγκροτήματος  ΕΚΟ  2  καθώς  και    62,66 m2  (40,44  m2  parking  και  μεταλλικού  προβλήτα  22,22  m2  προ  του  συγκροτήματος)  Εγκαταστάσεις  Τσιμέντων  ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ  Στην ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ έχει παραχωρηθεί η χρήση χώρων χερσαίας ζώνης  και θαλάσσιας λεκάνης στην περιοχή Λινοπεραμάτων Ηρακλείου .  Σήμερα  λειτουργεί  γεφύρωμα  –  προβλήτας  αποτελούμενος  από  πέντε  (05)  μεσόβαθρα και τριγωνική νησίδα τριών (03) βάθρων εκ σκυροδέματος που  συνδέονται  από  εναέριες  μεταλλικές  γέφυρες.  Μέσω  του  γεφυρώματος  τροφοδοτούνται οι εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕ με τσιμέντα , ενώ  τα  πλοία  δένουν  στο  αγκυροβόλιο  της  εταιρείας  που  αποτελείται  από  πλωτά  ναύδετα.  Έχουν  παραχωρηθεί  102,57 m2  για  χρήση  στεγασμένου  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1671 χώρου  που  χρησιμοποιείται  σήμερα  για  στάθμευση  αυτοκινήτων  268,83  m2  για  την διέλευση του χερσαίου εναέριου  τμήματος υοθ προβλήτα και  972,49  m2 το θαλάσσιο τμήμα.  4.2�ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ�ʍɸʆɳʌɿɲ�ʖʘʌʉʏɲʇɿʃɼʎ�ʉʌɶɲʆʙʍɸʘʎ�ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ�ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ� 4.2.1.�ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃʊ�ʍɸʆɳʌɿʉ�Ȱ� Σύμφωνα  με  το  σενάριο  Α  του  ΟΛΗ  ΑΕ  η  αρχή  του  γεφυρώματος  προβλέπεται  να  γίνει  πάνω  σε  πλατφόρμα εμβαδού της τάξεως των 3.250 m2. Η πλατφόρμα θα δημιουργηθεί με επίχωση στην θαλάσσια  λιμενική  ζώνη  του  ΟΛΗ  ΑΕ  με  στάθμη  εργασίας  στα  +3,00 m  πάνω  από  τη ΜΣΘ,  προκειμένου  να  μην  κατακλύζεται  από  τα  κύματα  και  με  περιμετρική  θωράκιση  πρανών  υπολογισμένη  για  τις  συνθήκες  κυματισμών  της  περιοχής.  Η  χάραξη  του  γεφυρώματος  ακολουθεί  κατεύθυνση  προς  ανατολάς,  για  περίπου 240 m, οπότε αλλάζει και κατεύθυνση προς, περίπου, βορρά και σε μήκος 82 m περίπου. έτσι το  συνολικό μήκος  του  γεφυρώματος ανέρχεται    σε περίπου  300 m.  Το ακραίο  κεκαμένο  τμήμα  των  80 m  διαμορφώνεται  έτσι  ώστε  να  μπορούν  να  παραβάλλουν,  ταυτόχρονα  στις  δύο  πλευρές,  δύο  δεξαμενόπλοια  διαφορετικών  εταιρειών.    Εκτιμάται  ότι  σε  μικρό  βάθος  κάτω  από  τον  πυθμένα  της  θάλασσας  συναντάται  βραχώδες  υπόβαθρο  που  επιτρέπει  την  παραδοχή  θεμελιώσεως  βάθρων  βαρύτητας. Τα βάθρα μπορούν να κατασκευασθούν, σε πρώτη εκτίμηση, είτε από κυψελωτούς τεχνητούς  ογκολίθους  με  σπονδύλους  οπλισμένου  σκυροδέματος,  είτε  από  πλωτά  κιβώτια  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα.  Η  ζεύξη  των  βάθρων  θα  γίνει  με  μεταλλικούς  δικτυωτούς  φορείς ,  με  κατάλληλη  αντιδιαβρωτικά  προστασία,  λόγω  του  έντονου  θαλασσίου  περιβάλλοντος.  Οι  φορείς  θα  είναι  κιβωτιωειδούς διατομής και θα φέρουν, εσωτερικά, δεξιά και αριστερά προβόλους πάνω στους οποίους  θα  τοποθετούνται  ανά  τρεις  οι  αγωγοί.  Στην  φάση  αυτή  προβλέπονται  δύο  (02)  καθ΄  ύψος,  σειρές  προβόλων,  κατά μήκος  του  γεφυρώματος,  σε  κάθε πλευρά  του,  ενώ στο  κέντρο οι φορείς  διατρέχονται  από πεζοδιάδρομο, πλάτους 2m περίπου, για την διέλευση των καβοδετών, των συντηρητών των αγωγών  και λοιπού πεζοπόρου προσωπικού ασφάλειας, πυρόσβεσης κλπ.  Οι  πρόβολοι  θα  έχουν  μήκος  1 m  περίπου  και  θα  μπορούν  να  φέρουν  2  έως  3  αγωγούς  μεταφοράς  καυσίμων  έκαστος. Με αυτήν  την διάταξη  (δάπεδο  γεφυρώματος  και  δύο  καθ΄ ύψος πρόβολοι  και  στις  δύο πλευρές) το γεφύρωμα θα μπορεί να διατρέχεται κατά μέγιστο από:  2*3*3 = 18 αγωγούς  Οι υφιστάμενοι όμως υποβρύχιοι αγωγοί ανέρχονται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν οι εταιρείες σε     3  της BP    1  της ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ    3  της ΕΚΟ 2  +  2  της ΕΚΟ 1    9  συνολικά  Συνεπώς υπάρχει η δυνατότητα οι υποβρύχιοι αγωγοί  (και κατ΄ επέκταση το δυναμικό του συνόλου των  πετρελαϊκών εγκαταστάσεων) να επαυξηθούν κατά 100% φθάνοντας, κατά μέγιστο τον αριθμό των 18. Εξ΄  άλλου είναι δυνατό να προβλεφθούν και τρίτες σειρές  προβόλων   καθ΄ ύψος, οπότε η επαύξηση θα είναι  κατά 150%, φθάνοντας τον αριθμό των είκοσι τεσσάρων (24) αγωγών.   Το  ακραίο  τμήμα  του  γεφυρώματος  θα  διαθέτει  νησίδα  απολήξεως  των  αγωγών,  πάνω  στην  οποία  θα  εγκατασταθούν  τα  συστήματα  ανηρτημένων  εύκαμπτων  αγωγών  (hoses),  μεταγγίσεως  των  υγρών  καυσίμων από τα δεξαμενόπλοια σε αριθμό που θα προσδιοριστεί μεταγενέστερα με ειδική Η/Μ μελέτη.   Τα δεξαμενόπλοια θα παραβάλουν σε προεξέχοντα της νησίδας σταθερά ναύδετα παραβολής, (breasting  dolphins), έτσι διατεταγμένα, ώστε η νησίδα απολήξεως των αγωγών να μην δέχεται καμιά κρούση , κατά  τους ελιγμούς παραβολής των.  Τα  σταθερά  ναύδετα  (breasting  dolphins)  που  μπορούν  ταυτοχρόνως  να  λειτουργούν  και  ως  ναύδετα  προσδέσεως  (mooring  dolphins),  θα  είναι  εξοπλισμένα  με  πνευματικούς  προσκρουστήρες  (τύπου  YOKOHAMA  ή  ισοδύναμου)  κατάλληλων  διαστάσεων  και  ικανότητας  απορροφήσεως  ενέργειας .  Ο  προτεινόμενος  τύπος  προσκρουστήρων  προσιδιάζει  στην  περίπτωση  της  λιμενικής  εγκαταστάσεως  των  Λινοπεραμάτων,  διότι  η  τελευταία  καλείται  να  εξυπηρετεί  πλοία  διαφορετικών  μεγεθών,  ενώ  ταυτοχρόνως θα ακολουθεί τις διαφορετικές στάθμες θάλασσας , είτε αυτές οφείλονται στις αμπτώτιδες –  παλίρροιες, είτε σε υπερυψώσεις της ΜΣΘ λόγω θύελλας. Η κάτω στάθμη των μεταλλικών ζευκτών πρέπει  να είναι 3,50 m έως 4,00 m πάνω από την ΜΣΘ προκειμένου να δέχεται εξαιρετικά σπάνια την κρούση των  κυμάτων, σε καταστάσεις θυέλλης.   Προτείνεται η κατασκευή πέντε (05) μεσοβάθρων και πέντε (05) μεταλλικών ζευκτών μήκους 40 m έκαστο,  για την ζεύξη του μεγάλου τμήματος Α‐Β  (μήκους 240 m περίπου). Το ακραίο τμήμα Β‐Γ θα διαμορφωθεί  1672 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ από δύο βάθρα της τάξεως των 17,60 m * 10,00 m σε κάτοψη με την μικρή διάσταση κατά τον άξονα του  γεφυρώματος.   Το  ακραίο  τμήμα  Β‐Γ  έχει  προσανατολισμό  Βορρά  –  Νότου.  Τα  βάθρα  αυτά  μπορούν  να  προκατασκευαστούν ως πλωτά κυψελωτά κιβώτια και να ποντιστούν στις θέσεις τους μετά από επιμελή  προετοιμασία  της  στάθμης  εδράσεως  τους.  Η  ζεύξη  τους  μπορεί  να  γίνει  από  γέφυρα  από  προκατασκευασμένα στοιχεία  τα οποία θα  τοποθετηθούν με πλωτό  γερανό  και  θα αποτελέσουν φορέα  πλάτους 9,00 m και μήκους 22,00 m, με στάθμη εργασίας περίπου στα +5,50 m έως +6,00 m πάνω από  ΜΣΘ. Περιμετρικά των δύο βάθρων θα τοποθετηθούν πρόχυτοι τεχνητοί ογκόλιθοι προστασίας ποδός, με  στάθμη της άνω παρειάς τους στα ‐9,00 m κάτω από την κατωτάτη ρηχία, δεδομένου ότι ένθεν και ένθεν  του κρηπιδώματος θα παραβάλουν δεξαμενόπλοια τα οποία θα έχουν μέγιστο βύθισμα έμφορτα 6,6 m και  για λόγους ασφάλειας  (πρόσδεση εκτός λιμένα), έχει εκτιμηθεί σε αυτήν την προκαταρτική φάση, βάθος  θάλασσας  κατά  35%  περίπου,  μεγαλύτερο  από  το  μέγιστο  βύθισμα,  ώστε  σε  περίπτωση  θεομηνίας  να  προλάβει  το  δεξαμενόπλοιο  να  αποπλεύσει,  χωρίς  να  προσκρούσει  στον  πυθμένα  της  θάλασσας.  Θα  χρησιμοποιηθούν  πλωτοί  πνευματικοί  προσκρουστήρες,  τύπου  συμπιεζομένων  αεροθαλάμων  (τύπου  YOKOHAMA  ή  ισοδύναμου) μήκους 4,00 m  και διαμέτρου 2,50 m  έκαστο. Αναρτώνται ανά ένα προ των  τεσσάρων μικρών παρειών των πλωτών κιβωτίων. Τα μήκη των αλυσίδων είναι τέτοια ώστε να μπορούν να  ακολουθούν  τις στάθμες των παλιρροιών ή/και κάποιες υπερυψώσεις  της ΜΣΘ λόγω θυέλλης και χωρίς  παραβεβλημένα πλοία.  4.2.2.�ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃʊ�ʍɸʆɳʌɿʉ�Ȳ� Οι παραδοχές τεχνολογίας κατασκευής μεσοβάθρων, μονίμων ναυδέτων, γεφυρωμάτων, εξοπλισμού κλπ  ταυτίζονται  με  εκείνες  του  σεναρίου  Α,  δεδομένου  ότι  θα  εξυπηρετούνται  οι  ίδιες  ανάγκες.  Οι  οποίες  διαφοροποιήσεις, προκύπτουν από την επιλογή της θέσεως και τον προσανατολισμό του γεφυρώματος.   Κατά  το  Σενάριο  Β  το  γεφύρωμα  ξεκινά  από  πλατφόρμα  που  δημιουργείται,  νοτίως  του  μονίμου  γεφυρώματος του ΤΙΤΑΝ ΑΕ και βορείως της εκβολής αγωγού ομβρίων που αποτελείται ταυτοχρόνως και  το βόρειο όριο του χερσαίου χώρου της ΔΕΗ. Η συνολική εγκατάσταση είναι ευθύγραμμη και ο άξονάς της  σχεδόν ταυτίζεται με τον προσανατολισμό Βορρά – Νότου.   Η  χάραξη  του  γεφυρώματος  ακολουθεί  κατεύθυνση  προς  Β‐ΒΑ  με  συνολικό  μήκος  482 m.  Το  ακραίο  τμήμα,  με  τις  τέσσερις  θέσεις  παραβολής  δεξαμενοπλοίων,  έχει  μήκος  142 m.  Τα  βάθρα,  μπορούν  να  κατασκευαστούν,  σε  πρώτη  εκτίμηση,  είτε  από  κυψελωτούς  ογκολίθους  με  σπονδύλους  οπλισμένου  σκυροδέματος,  είτε  από  πλωτά  κιβώτια    οπλισμένου  σκυροδέματος  (caissons).  Η  ζεύξη  των  βάθρων  θα  γίνει  με  μεταλλικούς  δικτυωτούς  φορείς,  με  κατάλληλη  αντιδιαβρωτική  προστασία,  λόγω  του  έντονου  θαλασσίου περιβάλλοντος. Οι φορείς θα είναι κιβωτιοειδούς διατομής και θα φέρουν, εσωτερικά, δεξιά  και  αριστερά  προβόλους  πάνω  στους  οποίους  θα  τοποθετούνται  ανά  τρεις  οι  αγωγοί.  Στην  φάση  αυτή  προβλέπονται δύο (02) καθ΄ ύψος, σειρές προβόλων, κατά μήκος του γεφυρώματος, σε κάθε πλευρά του,  ενώ στο κέντρο οι φορείς διατρέχονται από πεζοδιάδρομο, πλάτους 2,5 m περίπου, για την διέλευση των  καβοδετών,  των  συντηρητών  των  αγωγών  και  λοιπού  πεζοπόρου  προσωπικού  ασφάλειας  και  πυρασφάλειας.  Οι  πρόβολοι  θα  έχουν  μήκος  1 m  περίπου  και  θα  μπορούν  να  φέρουν  2  έως  3  αγωγούς  μεταφοράς  καυσίμων έκαστος. Με αυτήν την διάταξη (δάπεδο γεφυρώματος και δύο καθ΄ύψος πρόβολοι και στις δύο  πλευρές) το γεφύρωμα θα μπορεί να διατρέχεται κατά μέγιστο από:  2*3*3 = 18 αγωγούς  Οι υφιστάμενοι όμως υποβρύχιοι αγωγοί ανέρχονται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν οι εταιρείες σε   3  της BP  1  της ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ  3  της ΕΚΟ 2  2  της ΕΚΟ 1  9  συνολικά  Συνεπώς υπάρχει η δυνατότητα οι υποβρύχιοι αγωγοί  (και κατ΄ επέκταση το δυναμικό του συνόλου των  πετρελαϊκών εγκαταστάσεων) να επαυξηθούν κατά 100% φθάνοντας, κατά μέγιστο τον αριθμό των 18. Εξ΄  άλλου είναι δυνατό να προβλεφθούν και τρίτες σειρές  προβόλων   καθ΄ ύψος, οπότε η επαύξηση θα είναι  κατά 150%, φθάνοντας τον αριθμό των είκοσι τεσσάρων (24) αγωγών.   Το  ακραίο  τμήμα  του  γεφυρώματος  θα  διαθέτει  νησίδα  απολήξεως  των  αγωγών,  πάνω  στην  οποία  θα  εγκατασταθούν  τα  συστήματα  ανηρτημένων  εύκαμπτων  αγωγών  (hoses),  μεταγγίσεως  των  υγρών  καυσίμων από τα δεξαμενόπλοια σε αριθμό που θα προσδιοριστεί μεταγενέστερα με ειδική Η/Μ μελέτη.   ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1673 Τα δεξαμενόπλοια θα παραβάλουν σε προεξέχοντα της νησίδας σταθερά ναύδετα παραβολής, (breasting  dolphins), έτσι διατεταγμένα, ώστε η νησίδα απολήξεως των αγωγών να μην δέχεται καμιά κρούση , κατά  τους ελιγμούς παραβολής των.  Τα  σταθερά  ναύδετα  (breasting  dolphins)  που  μπορούν  ταυτοχρόνως  να  λειτουργούν  και  ως  ναύδετα  προσδέσεως  (mooring  dolphins),  θα  είναι  εξοπλισμένα  με  πνευματικούς  προσκρουστήρες  (τύπου  YOKOHAMA  ή  ισοδύναμου)  κατάλληλων  διαστάσεων  και  ικανότητας  απορροφήσεως  ενέργειας .  Ο  προτεινόμενος  τύπος  προσκρουστήρων  προσιδιάζει  στην  περίπτωση  της  λιμενικής  εγκαταστάσεως  των  Λινοπεραμάτων,  διότι  η  τελευταία  καλείται  να  εξυπηρετεί  πλοία  διαφορετικών  μεγεθών,  ενώ  ταυτοχρόνως θα ακολουθεί τις διαφορετικές στάθμες θάλασσας , είτε αυτές οφείλονται στις αμπτώτιδες –  παλίρροιες, είτε σε υπερυψώσεις της ΜΣΘ λόγω θύελλας. Η κάτω στάθμη των  μεταλλικών ζευκτών πρέπει  να είναι 3,50 m έως 4,00 m πάνω από την ΜΣΘ προκειμένου να δέχεται εξαιρετικά σπάνια την κρούση των  κυμάτων, σε καταστάσεις θυέλλης.   Προτείνεται η κατασκευή έξι (06) μεσοβάθρων και επτά (07) μεταλλικών ζευκτών μήκους 42 m έκαστο, για  την ζεύξη του μεγάλου τμήματος Α‐Β  (μήκους 340 m περίπου). Το ακραίο τμήμα Β‐Γ‐Δ‐Ε θα διαμορφωθεί  από τέσσερα βάθρα της τάξεως των 17,60 m * 10,40 m σε κάτοψη με την μικρή διάσταση κατά τον άξονα  του γεφυρώματος και ένα μεσόβαθρο 10,40 m * 10,40 m.   Τα  βάθρα  αυτά  μπορούν  να  προκατασκευαστούν  ως  πλωτά  κυψελωτά  κιβώτια  και  να  ποντιστούν  στις  θέσεις τους μετά από επιμελή προετοιμασία της στάθμης εδράσεως τους. Η ζεύξη τους ανά δύο μπορεί να  γίνει  από  φορείς  (γέφυρες)  από  προκατασκευασμένα  στοιχεία  οπλισμένου  σκυροδέματος  τα  οποία  θα  τοποθετηθούν  με  πλωτό  γερανό  και  θα  αποτελέσουν φορέα  πλάτους  11,00 m  και  μήκους  24,00 m,  με  στάθμη  εργασίας  περίπου  στα  +5,50 m  έως +6,00 m  πάνω από ΜΣΘ. Μεταξύ  των  δύο  ζευγών  βάθρων  17,60 m * 10,00 m, τοποθετείται μεσόβαθρο 10,40 m * 10,40 m και δύο μεταλλικοί δικτυωτοί φορείς με  μήκη 26 m,  ίδιας τεχνολογίας με εκείνους του αρχικού τμήματος των 340 m, αν και δυο αρχικό τμήμα οι  δικτυωτοί φορείς έχουν μήκος 42 m.  Περιμετρικά των τεσσάρων βάθρων θα τοποθετηθούν πρόχυτοι τεχνητοί ογκόλιθοι προστασίας ποδός, με  στάθμη της άνω παρειάς τους στα ‐9,00 m κάτω από την κατωτάτη ρηχία, δεδομένου ότι ένθεν και ένθεν  του κρηπιδώματος θα παραβάλουν δεξαμενόπλοια τα οποία θα έχουν μέγιστο βύθισμα έμφορτα 6,6 m και  για λόγους ασφάλειας  (πρόσδεση εκτός λιμένα), έχει εκτιμηθεί σε αυτήν την προκαταρτική φάση, βάθος  θάλασσας  κατά  35%  περίπου,  μεγαλύτερο  από  το  μέγιστο  βύθισμα,  ώστε  σε  περίπτωση  θεομηνίας  να  προλάβει το δεξαμενόπλοιο να αποπλεύσει, χωρίς να προσκρούσει στον πυθμένα της θάλασσας.  Θα χρησιμοποιηθούν πλωτοί πνευματικοί προσκρουστήρες ,  τύπου συμπιεζομένων αεροθαλάμων  (τύπου  YOKOHAMA  ή  ισοδύναμου) μήκους 4,00 m  και διαμέτρου 2,50 m  έκαστο. Αναρτώνται ανά ένα προ των  οκτώ  μικρών  παρειών  των  πλωτών  κιβωτίων.  Τα  μήκη  των  αλυσίδων  είναι  τέτοια ώστε  να  μπορούν  να  ακολουθούν  τις στάθμες των παλιρροιών ή/και κάποιες υπερυψώσεις  της ΜΣΘ λόγω θυέλλης και χωρίς  παραβεβλημένα πλοία.  4.2.3.�ɇʑɶʃʌɿʍɻ�ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ�ʍɸʆɲʌʀʘʆ� Ⱦɲɿ� ʏɲ� ɷʑʉ�ʍɸʆɳʌɿɲ�ɽɲ� ʄɳɴʉʐʆ�ʐʋʊʗɻ� ʏʉʐʎ�ʊʏɿ� ʉɿ� ɷʑʉ� ʄɿʅɸʆɿʃɹʎ� ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ� ʏɻʎ� ɈȻɈȰɁ�Ȱȵ� ʃɲɿ� ʏɻʎ� ȰȳȵɈ�ȸɆȰȾȿȸɇ�ɽɲ�ʋɲʌɲʅɸʀʆʉʐʆ�ʘʎ�ɹʖʉʐʆ�ɷɿɲʏɻʌʙʆʏɲʎ�ʃɲ�ʋʄʘʏɳ�ʆɲʑɷɸʏɲ�ʋʉʐ�ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆ�ʏɿʎ�ʃɿʆɼʍɸɿʎ� ʏʘʆ�ʋʄʉʀʘʆ�ʏʉʐʎ.�ȵʋʀʍɻʎ�ɷɿɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿ�ʏɲ�ʋʄʘʏɳ�ʆɲʑɷɸʏɲ�ʏɻʎ�ȴȵȸ.� � ɇɸʆɳʌɿʉ�Ȱ� ɇɸʆɳʌɿʉ�Ȳ� Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ� ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΓΕΦΥΡΩΜΑΤΟΣ  +  ‐  Μήκος Α= 300 m < Β = 482 m  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ  +  ‐  Μεγαλύτερο  πάχος  επιφανειακού ιζήματος στη θέση Β  ΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  +  ‐  Θέση Α λιγότερο εκτεθειμένη σε Β‐ ΒΔ  κυματισμούς  σε  σχέση  με  την  θέση Β  ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΕΛΙΓΜΩΝ  ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ  ‐  +  Πληθώρα  πλωτών  ναυδέτων  στη  θέση Α  Γειτνίαση  με  λιμενικά  έργα  στην  θέση Α  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ   ‐  +  Μεγαλύτερο  διαθέσιμο  μήκος  και  ευθύγραμμη  διάταξη  στο  Σενάριο  Β  1674 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Για  την  εγκατάσταση  του  μόνιμου  γεφυρώματος  κοινής  εξυπηρετήσεως  των  δεξαμενόπλοιων  όλων  των  εταιρειών  πετρελαιοειδών  (σημερινών  και  μελλοντικών)  προσφέρονται  δύο  περιοχές.  Πρόκειται  με  τις  περιοχές όπου θα αναπτυχθούν τα δύο διαφορετικά Σενάρια εξυπηρετήσεως χύδην υγρών καυσίμων.   Εάν η βαρύνουσα παράμετρος είναι η οικονομικότερη λύση, προτείνεται  το Σενάριο Α ως βέλτιστο.  Εάν  όμως  βαρύνουν  περισσότερο  οι  λειτουργικές  παράμετροι,  η  περίπτωση  του  Σεναρίου  Β  είναι  η  προτιμότερη.   Το σενάριο Β κρίνεται πιο ασφαλές διότι είναι σε μεγαλύτερη απόσταση από τις υπάρχουσες γειτονικές  εγκαταστάσεις.  Επίσης  με  την  εφαρμογή  του  σεναρίου  Β  αναμένονται  πιο  άνετοι  ελιγμοί  των  πλοίων  καθώς  και  ταυτόχρονη παρουσία περισσότερο των δύο (02) πλοίων διακίνησης φορτίων.   Το  σενάριο  Α φαίνεται  να  είναι  προτιμότερη  λύση από άποψη φυσικών πόρων.  Για  την  κατασκευή  του  σεναρίου Α απαιτούνται περίπου 17.000 m3 λιθορριπών και φυσικών ογκολίθων.  Σύμφωνα με την μελέτη τροποποίησης της λιμενικής ζώνης Λινοπεραμάτων το σενάριο Β είναι προτιμητέο  με δύο διαφοροποιήσεις.  α.  Την  παράλληλη  μετακίνηση  του  γεφυρώματος  κατά  εκατό  (100)  μέτρα  περίπου,  ανατολικότερα  (ανατολικά της εκβολής του ανοικτού αγωγού ομβρίων).  β.  Την  δημιουργία  δύο  (02)  πρόσθετων  θέσεων  παραβολής  δεξαμενοπλοίων  (πετρελαιοφόρων  ή  υγραεριοφόρων),  επαυξάνοντας  έτσι  το  δυναμικό  του  γεφυρώματος  ,  από  δύο  σε  τέσσερις  (04)  θέσεις  ταυτόχρονου εξυπηρετήσεως πλοίων.   4.3.�Ʌʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ�ʄʑʍɻ� 4.3.1.Ʌʉʄɸʉɷʉʅɿʃɼ�–�Ȱʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼ�ɳʋʉʗɻ� Προτείνεται  η περιοχή Λινοπεραμάτων  να μην περιλαμβάνει δραστηριότητες  εστιάσεως  ,  αναψυχής  και  εμπορίου, όπως προβλέφθηκε από το εγκεκριμένο προγραμματικό σχέδιο  (Master Plan), παρά μόνον τις  υφιστάμενες μικρές κτηριακές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την διακίνηση των χύδην φορτίων και την  ασφάλεια  της  χερσαίας  λιμενικής  ζώνης  και  των  λιμενικών  εγκαταστάσεων.  Εφόσον  εγκατασταθούν  μελλοντικά  και  νέες  εταιρείες  θα  υπάρχει  πρόβλεψη  στους  όρους  δομήσεως  του  νέου  ρυθμιστικού  σχεδίου, ώστε να μπορούν να καλυφθούν και αυτές οι ανάγκες.  4.3.2.�ȿɿʅɸʆɿʃɼ�ȱʋʉʗɻ� Η λειτουργία  των υφιστάμενων λιμενικών  εγκαταστάσεων εξαρτάται  από  την αντίστοιχη  λειτουργία  των  χερσαίων  που  βρίσκονται  εκτός  της  χερσαίας  λιμενικής  ζώνης .  Εφόσον  καταργηθούν  οι  υφιστάμενες  χερσαίες λειτουργίες του ΟΛΗ ΑΕ θα πρέπει να αξιολογήσει τις δυνατότητες που , τότε θα υπάρχουν και να  επιλέξει  μεταξύ  περαιτέρω  καθαρά  λιμενικής  χρήσεως  για  φορτοεκφορτώσεις  ξηρού  ή  υγρού  χύδην  φορτίων,  ή  άλλων  εφικτών  εκείνη  την  χρονική  περίοδο  λύσεων,  μέσω  των  θαλάσσιων  λιμενικών  εγκαταστάσεων.  Σημειώνεται  ότι  τέτοια  λιμενική  δραστηριότητα  δεν  είναι  επιθυμητή  στον  λιμένα  Ηρακλείου  για  περιβαλλοντικούς  λόγους,  αλλά  και  λόγω  γειτνιάσεως  με  την  λειτουργία  επιβατικών  σταθμών  ακτοπλοΐας  και  κρουαζιέρα  καθώς  και  σταθμού  διακινήσεως  εμπορευματοκιβωτίων.  Εξάλλου  υφίστανται πάντοτε οι κατά νόμο περιορισμοί ελαχίστων αποστάσεων, από κατοικίες και επιβατικά πλοία,  φορτοεκφορτώσεις επικίνδυνων φορτίων.   4.4.�Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ�ɹʌɶʉʐ� Η προεκτίμηση του κόστους κατασκευής των έργων του τροποποιημένου σεναρίου Β είναι:  ȿɿʅɸʆɿʃɳ�ɹʌɶɲ� Περιλαμβάνονται:  x Πλατφόρμα διαστάσεων 60 m * 50 m  x Επτά  (07)  μεσόβαθρα  αποτελούμενα  έκαστο,  από  πλωτό  προκατ.  κιβώτιο  (caisson)  διαστάσεων  σε  κάτοψη 10,40 m * 10,40 m  x Τέσσερα  μόνιμα  ναύδετα  (breasting  – mooring  dolphins)  αποτελούμενα  έκαστο  από  πλωτό  προκ.  κιβώτιο (caisson) διαστάσεων σε κάτοψη 17,60 m * 10,40 m  x Επτά (07) μεταλλικές γέφυρες διαστάσεων 42 m * 5 m  x Δύο (02) μεταλλικές γέφυρες διαστάσεων 26 m * 5 m  x Δύο (02) γέφυρες ΩΣ διαστάσεων 24 m * 11 m σε κάτοψη  x Λιμενικός εξοπλισμός   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ           7.100.000,00 €                      (πλέον ΦΠΑ 19 %)  ȵɶʃɿɴʘʏɿʍʅʊʎ�ɲɶʘɶʊʎ�ʉɷɸʑʍɸʘʎ�ʍʘʄɻʆʙʍɸʘʆ� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1675 Στεγανός αγωγός από ΩΣ διατομής 5,00 m  * 2,00 m πάχους τοιχώματος 0,40 m   Συνολικό μήκος όδευσης ~ 950 m   ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ                2.000.000,00 €                      (πλέον ΦΠΑ 19 %)  Ʌʌʉʃɲʏɲʌʏɿʃɼ�ɸʃʏʀʅɻʍɻ�ɴɲʍɿʃʉʑ�ȸ/ɀ�ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ�ʏʘʆ�2�ʆɻʍʀɷʘʆ� x Τέσσερα  (04) συστήματα θαλασσίων αναρτήσεων βραχιόνων Φ9΄΄ αποκλειστικά για white oil  και LG  (κηροζίνη και LPG)  x Δύο (02) σταθμοί υδραυλικού ελέγχου   x Μεταλλικό οικίσκος δικλείδων 5 m * 5 m  x Χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένοι χωρίς ραφή 8700 m  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ                8.060.000,00 €                      (πλέον ΦΠΑ 19 %)  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ  (α) Λιμενικά Έργα        7.100.000,00 €            (β) Υπόγειος Αγωγός        2.000.000,00 €            (γ) Η/Μ εξοπλισμός                  8.060.000,00 €                                17.160.000,00 €              Στρογγυλοποίηση                  ~ 40.000,00 €                ΣΥΝΟΛΟ        �����������17.200.000,00�€� Το κόστος περιλαμβάνει Εργολαβικό Όφελος και Γενικά Έξοδα (18%) κα απρόβλεπτα (9%). Δεν  περιλαμβάνεται ΦΠΑ 19 %.  5.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Με την κατασκευή των νέων έργων αναμένεται ασφαλέστερη και ταχύτερη διακίνηση χύδην φορτίων από  και μπρος  τις εγκαταστάσεις, πετρελαιοειδών και  τσιμέντου που βρίσκονται στα ανάντη, με  ταυτόχρονο  ελλιμενισμό μεγαλύτερου αριθμού και μεγέθους πλοίων. Με αυτό  τον  τρόπο βελτιώνεται σημαντικά  το  επίπεδο ασφαλείας έναντι ατυχηματικών καταστάσεων που μπορούν να οδηγήσουν στην διαφυγή ρύπων  στο θαλάσσιο περιβάλλον και που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.   Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει κατά πλειοψηφία:  ȰɅɃɌȰɇȸ�20/06Ͳ04Ͳ2011� Εγκρίνουμε την υποβληθείσα Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως προσωρινή λύση για αποφυγή  ενδεχόμενης ατυχηματικής ρύπανσης χωρίς αλλαγή του καθεστώτος προηγούμενης Απόφασης ΕΣΑΛ  (υπ.  αριθ.  01/04‐08‐05  Απόφαση  ΕΣΑΛ)  όπου  προβλέπεται  ως  χώρος  εστίασης,  αναψυχής,  εμπορικών  καταστημάτων κλπ,  για  την εξυπηρέτηση των νομίμως υφισταμένων και λειτουργουσών  εγκαταστάσεων  της περιοχής μέχρι την απομάκρυνση τους.  Με  την παρούσα Απόφαση διαφωνεί  ο  εκπρόσωπος  του ΥΠΕΚΑ,  κ.  Τολέρης Επαμεινώνδας  και  ζητά  την  αναβολή λήψης Απόφασης.       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, α.α.  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΘΥΝΑΛ  ΝΙΚΟΣ ΛΙΤΙΝΑΣ  11) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/10Ͳ12Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�4ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο : «Όροι, περιορισμοί δόμησης στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ηγουμενίτσας»  Η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. διαβίβασε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του ΥΕΝ με το Α.Π. 1240/06‐11‐2002 έγγραφό της,  την απόφαση  37/2002 του Δ.Σ. της εταιρείας μαζί με σχετικό σχέδιο, σύμφωνα με την οποία προτείνονται όροι δόμησης  για περιοχή της Χερσαία Ζώνης του λιμένα Ηγουμενίτσας.  Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχέδιο, η συγκεκριμένη περιοχή χωρίζεται σε 4 οικοδομικά τετράγωνα:  x Ƀ.Ɉ.�1�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Συνολική Επιφάνεια :30.408 μ2  Πραγματοποιούμενη κάλυψη: 890 μ2  (3%)  Πραγματοποιούμενη Δόμηση 655 μ2 (0,02)  x Ƀ.Ɉ.�2�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Συνολική Επιφάνεια :81.099 μ2  Πραγματοποιούμενη κάλυψη:0  Πραγματοποιούμενη Δόμηση 0  1676 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ x Ƀ.Ɉ.�3�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�ȵʅʋʉʌɿʃɼ�ȷʙʆɻ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Συνολική Επιφάνεια :15.884 μ2  Πραγματοποιούμενη κάλυψη: 1.600 μ2  (10%)  Πραγματοποιούμενη Δόμηση 1900 μ2 (0,12)  x Ƀ.Ɉ.�4�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�ȵʅʋʉʌɿʃɼ�ȷʙʆɻ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Συνολική Επιφάνεια :59.610 μ2  Πραγματοποιούμενη κάλυψη: 5.700 μ2  (10%)  Πραγματοποιούμενη Δόμηση 8.100 μ2 (0,13)  Κατόπιν μελέτης της σχετικής πρότασης, προτείνονται για έγκριση τα παρακάτω:  x Ƀ.Ɉ.�1�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Σ.Κ.: 5%  Σ.Δ.: 0,05  Μέγιστο ύψος: 8μ  x Ƀ.Ɉ.�2�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Σ.Κ.: 5%  Σ.Δ.: 0,05  Μέγιστο ύψος: 8μ  x Ο.Τ. 3 με χρήση «Υπηρεσίες, Εμπορική Ζώνη, Αποθήκες»  Σ.Κ.: 15%  Σ.Δ.: 0,20  Μέγιστο ύψος: 14μ  x Ƀ.Ɉ.�4�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�ȵʅʋʉʌɿʃɼ�ȷʙʆɻ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Σ.Κ.: 15%  Σ.Δ.: 0,20  Μέγιστο ύψος: 14μ  Στο μέγιστο ύψος δεν θα περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις επικοινωνίας και κεραιών.  Στους συγκεκριμένους χώρους για τις ανάγκες λειτουργίας του λιμένα και την εξυπηρέτηση της επιβατικής  κίνησης,  επιτρέπεται  η  κατασκευή  περισσοτέρων  του  ενός  κτισμάτων,  μη  συνδεδεμένων  υποχρεωτικά  μεταξύ τους.  Επιτρέπεται η κατασκευή στεγάστρων και αναλόγων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των λειτουργιών του  λιμένα,  όπως  ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά,  στέγαστρα  αναμονής  επιβατών,  χώροι  υγιεινής,  χώροι  ελέγχου εισιτηρίων, κλπ.    Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ�ʉʅʊʔʘʆɲ:  ȰɅɃɌȰɇȸ�2/10Ͳ12Ͳ2002� Εγκρίνει τους όρους, περιορισμούς δόμησης σε περιοχή της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ηγουμενίτσας, όπως  προτάθηκαν από τον Οργανισμό Λιμένα Ηγουμενίτσας.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ  Νικόλαος    12) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/17Ͳ12Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�15ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο : Όροι Δόμησης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ηγουμενίτσας, αναφορικά με τη Β΄ ολοκληρωμένη   φάση.  1.�Ȱʆɲʔʉʌɳ�ʍʖɸʏɿʃɼʎ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ�Ͳ�Ʌɲʌɲʋʉʅʋɹʎ  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ (2) του Ν. 2987/2002 οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης  των μελετών για την έκδοση των οικοδομικών αδειών στη χερσαία ζώνη λιμένα πρέπει να συμφωνούν με  τα οριζόμενα στις  περιπτώσεις α΄,  γ΄  και  ε΄  της παραγράφου  2  του άρθρου 19  του Ν.2932/2001  και  να  εγκριθούν από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.).  2.�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�Ͳ�ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ� x Ο Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε. διαβίβασε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  του Υ.Ε.Ν., με το Α.Π. 1240/06‐11‐ 2002  έγγραφό  του  και  την  απόφαση  37/2002  του  Δ.Σ.  της  εταιρείας,  πρόταση  ορισμού  όρων  και  περιορισμών δόμησης για τα Ο.Τ. 1, Ο.Τ. 2, Ο.Τ. 3 και Ο.Τ. 4 περιοχής της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα  Ηγουμενίτσας. Στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων , και ειδικότερα  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1677 με  την  απόφαση  2/10‐12‐2002,  εγκρίθηκαν  οι  όροι  και  οι  περιορισμοί  δόμησης  στη  συγκεκριμένη  περιοχή της Χερσαίας Ζώνης του Λιμένα Ηγουμενίτσας, όπως προτάθηκαν από τον Οργανισμό Λιμένα  Ηγουμενίτσας.  x Με  το  Α.Π. 2170/27‐09‐2004  έγγραφο  του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας  Α.Ε.  και  την  απόφαση  171/2004 του Δ.Σ. της εταιρείας διαβιβάστηκε στη Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν. πρόταση ορισμού χρήσεων γης,  όρων  και  περιορισμών  δόμησης  για  τα  Ο.Τ.  5  και  Ο.Τ.  6  περιοχής  της  Χερσαίας  Ζώνης  του  Λιμένα  Ηγουμενίτσας, προκειμένου να εξεταστεί από την Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων.� 3.�Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� x Για το Ƀ.Ɉ.�5 (Ε=42.963 m2) προτείνονται χρήσεις γης και όροι δόμησης όμοια προς τα Ο.Τ.1 και Ο.Τ. 2,  δηλαδή:  ¾ Χρήση    :  «Υπηρεσίες, Αποθήκες».  ¾ Όροι δόμησης  :  Σ.Κ.: 0,05.        Σ.Δ.: 0,05.  ¾ Μέγιστο ύψος  :  8,00 m.  x Για το Ƀ.Ɉ.�6 (Ε=35.450 m2) προτείνονται χρήσεις γης και όροι δόμησης, προκειμένου να καλυφθούν τα  υφιστάμενα και τα υπό μελέτη κτίρια, δηλαδή:  ¾ Χρήση    :  «Υπηρεσίες, Εμπορική Ζώνη, Αποθήκες».  ¾ Όροι δόμησης  :  Σ.Κ.: 0,25.        Σ.Δ.: 0,35.  ¾ Μέγιστο ύψος  :  14,00 m.  Στο  μέγιστο  ύψος  προτείνεται  να  μην  περιλαμβάνονται  εγκαταστάσεις  επικοινωνίας  και  κεραιών,  όπως  ισχύει και στους υπόλοιπους οικοδομικούς τομείς.  Τέλος, στους συγκεκριμένους χώρους να επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτισμάτων, μη  συνδεδεμένων υποχρεωτικά μεταξύ τους.  4.�ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η έγκριση της πρότασης από την Ε.Σ.Α.Λ. είναι προϋπόθεση προώθησης διαδικασίας έγκρισης μελετών και  εκτέλεσης έργων, με έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών.  ȰɅɃɌȰɇȸ�2/17Ͳ12Ͳ2004� Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    13) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�03/17Ͳ12Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�15ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της επικαιροποίησης του προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένα   Ηγουμενίτσας  1. Ȱʆɲʔʉʌɳ�ʍʖɸʏɿʃɼʎ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ�Ͳ�ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ�� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001  (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση  /  επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων,  με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της  ασφάλειας του λιμένα’.  2. ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�Ʌʌʊʏɲʍɻʎ�� Από ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ‐ΜΕΔΕ (Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων έργων – Μεγάλα Έργα Δυτικής Ελλάδας), που είναι  φορέας  εκτέλεσης  του  έργου  «ΝΕΟΣ  ΛΙΜΕΝΑΣ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»,  προτείνεται  η  τροποποίηση  του  ήδη  εγκεκριμένου  προγραμματικού  σχεδίου  του  λιμένα  Ηγουμενίτσας,  λόγω  των  σύγχρονων  αναγκών,  της  εισαγωγής νέων τεχνολογιών στο χώρο της ναυσιπλοΐας και των σημερινών απαιτήσεων των χρηστών.  3. Ȼʍʏʉʌɿʃʊ�� 1. Το από 30‐06‐2004 Ενημερωτικό Σημείωμα του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ κ. Σταμπούλου Κ.  2. Η από 07‐07‐2004 σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής υπό την Προεδρία  του Γενικού Γραμματέα Λιμένων κ. ΒΛΑΧΟΥ Γ.  3. Το 1031/ΜΣ270/20‐07‐2004 έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ‐ΜΕΔΕ.  4. Το 1509/ΜΣ270/03‐11‐2004 έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ‐ΜΕΔΕ.  4. Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 1678 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Οι τροποποιήσεις επί του εγκεκριμένου Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Ηγουμενίτσας αφορούν:  Στα κτιριακά χερσαίας ζώνης:  α.  Εντάσσεται  το  υφιστάμενο  ναρκοκοντρόλ  στη  χερσαία  ζώνη  και  δεν  κατασκευάζεται  νέο  κτίριο  ναρκοκοντρόλ στη βόρεια πύλη (416,00 m2).  β.  Ο  τερματικός  σταθμός  Νο  2  από  1.870,00  m2  γίνεται  2.333,41  m2  περίπου,  διότι  περιλαμβάνει  αυξημένους χώρους γραφείων στον 1ο όροφο, κατόπιν αιτήματος του Ο.Λ.ΗΓ.  γ.  Ο  τερματικός σταθμός Νο 3 από 1.870,00 m2  γίνεται 2.375,65 m2  περίπου,  τροποποιείται ως προς  τη  χρήση  και  διάταξή  του  (για  χώρες  εκτός  συνθήκης  Schengen)  και  περιλαμβάνει  κεντρικό  κτίριο  με  ανεξάρτητη είσοδο και έξοδο επιβατών, αυξημένους χώρους γραφείων τόσο στο ισόγειο όσο και στον  1ο όροφο, σύμφωνα με αίτημα του Ο.Λ.ΗΓ.,  για Τελωνείο, αστυνομία και λιμεναρχείο στον 1ο όροφο,  λόγω οπτικής επαφής με το δίαυλο – εναλλακτικό κέντρο ελέγχου.  δ.  Βόρεια πύλη: Καταργείται το ναρκοκοντρόλ (416,00 m2) και στη θέση του προβλέπεται κτίριο 141,00 m2  περίπου, πολλαπλών χρήσεων (γραφείων και WC).  ε.  Πύλη ακτοπλοΐας: Μειώνονται τα m2 του κυρίως κτιρίου (πρώην Schengen) και WC (από 2x110,00 m2 σε  103,00 m2 περίπου) και προβλέπονται οικίσκοι (προκάτ) για πώληση εισιτηρίων.  ζ.  Νέο κτίριο υποσταθμού Η/Μ εγκαταστάσεων 208,00 m2.  η.  Δεξαμενή νερού 300,00 m2.  Στην οδοποιία:  Τροποποίηση  κυκλοφοριακής  διάταξης,  λόγω:  α)  διατήρησης  υφιστάμενου  κτιρίου  ναρκοκοντρόλ  και  β)  τροποποίησης κτιριακού συγκροτήματος και λειτουργιών περιοχής Schengen με πλήρη ανεξαρτητοποίηση  της περιοχής Schengen.  Στα Λιμενικά:  Μεταφορά ενός εκ των τριών προβλητών (finger pier) από τη Γ΄ φάση Ανάπτυξης στη Β΄ φάση (Προμελέτη  των τριών προβλητών και οριστική μελέτη ενός προβλήτα).  

Πειραιάς, 30 Απριλίου 2012
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−1 2080−2 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−3 2080−4 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−5 2080−6 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−7 2080−8 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−9 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 30 Απριλίου 2012
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
2080−10 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΙΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ