184 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4081/2012

Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17 - Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 152 3 Μαΐου 2012 Αριθμ. 8216.04/04/12 Κύρωση των Αποφάσεων Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) κανονιστικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων αριθ. 1 έως και 52 ετών 2002 έως 2012. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
27 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184
27 Σεπτεμβρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4081
Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� Η έγκριση της πρότασης είναι αναγκαία προϋπόθεση για την προώθηση της ένταξης της κατασκευής των  έργων  της  Β΄  φάσης  του  Νέου  Λιμένα  Ηγουμενίτσας  σε  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης (Ταμείο Συνοχής).  ȰɅɃɌȰɇȸ�3/17Ͳ12Ͳ2004� Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λ.Λ.Π.    14) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/27Ͳ08Ͳ2009�Ȱʋʊʔɲʍɻ�44ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο: Χρήσεις γης και όροι, περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη του Λιμένα Ηγουμενίτσας (Γ΄   Ολοκληρωμένη Φάση)� 1. ɇʖɸʏɿʃɼ�ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ�Ͳ�ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ�� Σύμφωνα με τις Δ/ξεις της παρ. 2ε, άρθρου δέκατου ένατου Ν. 2932/2001  (ΦΕΚ 145Α), αρμοδιότητα της  ΕΣΑΛ  αποτελεί  και  η  ‘η  έγκριση,  αναθεώρηση/επικαιροποίηση  των  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  μελετών διαχείρισης  (Master Plan)  των λιμένων,  με  τα οποία θα καθορίζονται  τα μέγιστα επιτρεπόμενα  όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι  περιορισμοί δόμησης,  οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της  ασφάλειας του λιμένα’.  Σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  9 «Συντελεστές δόμησης στους λιμένες» παρ.2  του Ν.2987/02, οι  ειδικοί  όροι  και  περιορισμοί  δόμησης  στα  λιμάνια  εγκρίνονται  από  την  Επιτροπή  Σχεδιασμού  και  Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ) καθώς επίσης (παρ.3), οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους  Πολεοδομικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. του Υ.Ε.Ν.  2. ɇʏʉɿʖɸʀɲ�ʏɻʎ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ�Ͳ�Ȼʍʏʉʌɿʃʊ� x υπ. αριθμ. 02/10‐12‐2002 Απόφαση 4ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ‐ Έγκριση των χρήσεων γης και όρων  –  περιορισμών δόμησης για τμήμα της χερσαίας ζώνης Λιμένα Ηγουμενίτσας (Ο.Τ. 1, Ο.Τ.2, Ο.Τ.3 και  Ο.Τ.4).  x υπ. αριθμ. 02/17‐12‐2004 Απόφαση 15ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ ‐ Έγκριση των χρήσεων γης και όρων –  περιορισμών  δόμησης  για  τμήμα  της  χερσαίας  ζώνης  Λιμένα  Ηγουμενίτσας  (Ο.Τ.  5,  και  Ο.Τ.6),  αναφορικά με τη Β΄ φάση.  ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1679 x υπ.  αριθμ.  03/17‐12‐2004  Απόφαση  15ης  Συνεδρίασης  ΕΣΑΛ  –  Έγκριση  τροποποίησης  Προγραμματικού Σχεδίου Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας. Οι τροποποιήσεις αφορούσαν στα κτιριακά  χερσαία  ζώνης,  στην  οδοποιία  και  στα  λιμενικά.  Συγκεκριμένα  για  στα  κτιριακά  χερσαίας  ζώνης  είχαν εγκριθεί τα εξής:  α.  Εντάσσεται το υφιστάμενο ναρκοκοντρόλ στη χερσαία ζώνη και δεν κατασκευάζεται νέο κτίριο  ναρκοκοντρόλ στη βόρεια πύλη (416,00 m2).  β.  Ο τερματικός σταθμός Νο 2 από 1.870,00 m2 γίνεται 2.333,41 m2 περίπου, διότι περιλαμβάνει  αυξημένους χώρους γραφείων στον 1ο όροφο, κατόπιν αιτήματος του ΟΛΗΓ ΑΕ  γ.  Ο τερματικός σταθμός Νο 3 από 1.870,00 m2  γίνεται 2.375,65 m2 περίπου,  τροποποιείται ως  προς τη χρήση και διάταξή του (για χώρες εκτός συνθήκης Schengen) και περιλαμβάνει κεντρικό  κτίριο  με  ανεξάρτητη  είσοδο  και  έξοδο  επιβατών,  αυξημένους  χώρους  γραφείων  τόσο  στο  ισόγειο όσο και στον 1ο όροφο, σύμφωνα με αίτημα του Ο.Λ.ΗΓ., για Τελωνείο, αστυνομία και  λιμεναρχείο στον 1ο όροφο, λόγω οπτικής επαφής με το δίαυλο – εναλλακτικό κέντρο ελέγχου.  δ.  Βόρεια πύλη: Καταργείται το ναρκοκοντρόλ  (416,00 m2) και στη θέση του προβλέπεται κτίριο  141,00 m2 περίπου, πολλαπλών χρήσεων (γραφείων και WC).  ε.  Πύλη  ακτοπλοΐας:  Μειώνονται  τα  m2  του  κυρίως  κτιρίου  (πρώην  Schengen)  και  WC  (από  2x110,00  m2  σε  103,00  m2  περίπου)  και  προβλέπονται  οικίσκοι  (προκάτ)  για  πώληση  εισιτηρίων.  ζ.  Νέο κτίριο υποσταθμού Η/Μ εγκαταστάσεων 208,00 m2.  η.  Δεξαμενή νερού 300,00 m2.  x υπ. αριθμ. 139663/18‐05‐2009 ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΥΠΠΟ –ΥΕΝΑΝΠ – Έγκριση περιβαλλοντικών όρων  για το έργο «Νέος Λιμένα Ηγουμενίτσας Β΄‐ Γ΄ φάση» Ν. Α. Θεσπρωτίας  x υπ.  αριθμ.  2185/22‐07‐09  έγγραφο  Οργανισμού  Λιμένος  Ηγουμενίτσας  ΑΕ  –  Διαβίβαση  της  υπ.  αριθμ. 781/2009 Απόφασης του ΔΣ του Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ, καθώς και οριζοντιογραφίας νότιου τμήματος  Λιμένα,  αναφορικά  με  πρόταση  για  χρήσεις  γης  και  όρους  –  περιορισμούς  δόμησης  του  Νότιο  Τμήματος; Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας (Γ΄Φάση)  x υπ.  αριθμ.  οικ.2379/ΜΣ  280/25‐08‐09  έγγραφο  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΜΕΔΕ/Τμ.  Μελετών  Έργων  –  Απόψεις της Υπηρεσίας αναφορικά με τους προτεινόμενους όρους δόμησης και χρήσεις γης Νέου  Λιμένα Ηγουμενίτσας – Γ΄ φάση  2. Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ�ʋʌʊʏɲʍɻʎ� 4.1.ɲ.� � ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ� ʋʌʊʏɲʍɻ� ɶɿɲ� ʖʌɼʍɸɿʎ� ɶɻʎ� ʃɲɿ� ʊʌʉʐʎ� –� ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ� ɷʊʅɻʍɻʎ� ʍʏɻ� ʖɸʌʍɲʀɲ� ɺʙʆɻ� ʄɿʅɹʆɲ�ȸɶʉʐʅɸʆʀʏʍɲʎ��(ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/10Ͳ12Ͳ2002�Ȱʋʊʔɲʍɻ�4ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ)� Σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση η συγκεκριμένη περιοχή χωρίζεται σε 4 οικοδομικά τετράγωνα με  τις συγκεκριμένες ανάγκες δόμησης και κάλυψης:  x Ƀ.Ɉ.�1�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Συνολική Επιφάνεια     :30.408 μ2  Πραγματοποιούμενη κάλυψη  : 890 μ2  (3%)  Πραγματοποιούμενη Δόμηση  : 655 μ2 (0,02)  x Ƀ.Ɉ.�2�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Συνολική Επιφάνεια     : 81.099 μ2  Πραγματοποιούμενη κάλυψη  : 0  Πραγματοποιούμενη Δόμηση  : 0  x Ƀ.Ɉ.�3�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�ȵʅʋʉʌɿʃɼ�ȷʙʆɻ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Συνολική Επιφάνεια     :15.884 μ2  Πραγματοποιούμενη κάλυψη  : 1.600 μ2  (10%)  Πραγματοποιούμενη Δόμηση  : 1900 μ2 (0,12)  x Ƀ.Ɉ.�4�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�ȵʅʋʉʌɿʃɼ�ȷʙʆɻ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Συνολική Επιφάνεια     :59.610 μ2  Πραγματοποιούμενη κάλυψη  : 5.700 μ2  (10%)  Πραγματοποιούμενη Δόμηση  : 8.100 μ2 (0,13)  Εγκρίθηκαν οι παρακάτω χρήσεις γης και όροι – περιορισμοί δόμησης:  x Ƀ.Ɉ.�1�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Σ.Κ.   : 5%  Σ.Δ.   : 0,05  1680 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μέγιστο ύψος  : 8μ  x Ƀ.Ɉ.�2�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Σ.Κ.   : 5%  Σ.Δ.   : 0,05  Μέγιστο ύψος  : 8μ  x Ƀ.Ɉ.�3�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�ȵʅʋʉʌɿʃɼ�ȷʙʆɻ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Σ.Κ.   : 15%  Σ.Δ.   : 0,20  Μέγιστο ύψος  : 14μ  x Ƀ.Ɉ.�4�ʅɸ�ʖʌɼʍɻ�«ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ,�ȵʅʋʉʌɿʃɼ�ȷʙʆɻ,�Ȱʋʉɽɼʃɸʎ»� Σ.Κ.   : 15%  Σ.Δ.   : 0,20  Μέγιστο ύψος  : 14μ  Στο  μέγιστο  ύψος  δεν  θα  περιλαμβάνονται  εγκαταστάσεις  επικοινωνίας  και  κεραιών.  Στους  συγκεκριμένους  χώρους  για  τις  ανάγκες  λειτουργίας  του  λιμένα  και  την  εξυπηρέτηση  της  επιβατικής  κίνησης,  επιτρέπεται  η  κατασκευή  περισσοτέρων  του  ενός  κτισμάτων,  μη  συνδεδεμένων  υποχρεωτικά  μεταξύ τους.  4.1.ɴ.� � ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ� ʋʌʊʏɲʍɻ� ɶɿɲ� ʖʌɼʍɸɿʎ� ɶɻʎ� ʃɲɿ� ʊʌʉʐʎ� –� ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ� ɷʊʅɻʍɻʎ� ʍʏɻ� ʖɸʌʍɲʀɲ� ɺʙʆɻ� ʄɿʅɹʆɲ�ȸɶʉʐʅɸʆʀʏʍɲʎ�(�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/17Ͳ12Ͳ2004�Ȱʋʊʔɲʍɻ�15ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ)� Εγκρίθηκαν οι παρακάτω χρήσεις γης και όροι – περιορισμοί δόμησης:  x Ƀ.Ɉ.�5�(ȵ=42.963�m2)�� Χρήση     :  «Υπηρεσίες, Αποθήκες».  Σ.Κ.  : 5%  Σ.Δ.  : 0,05.  Μέγιστο ύψος  : 8,00 m.  x Ƀ.Ɉ.�6�(ȵ=35.450�m2)�� Χρήση  : «Υπηρεσίες, Εμπορική Ζώνη, Αποθήκες».  Σ.Κ. : 25%  Σ.Δ. : 0,35.  Μέγιστο ύψος  : 14,00 m.  Στο  μέγιστο  ύψος  προτείνεται  να  μην  περιλαμβάνονται  εγκαταστάσεις  επικοινωνίας  και  κεραιών,  όπως  ισχύει και στους υπόλοιπους οικοδομικούς τομείς.  Τέλος, στους συγκεκριμένους χώρους να επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτισμάτων, μη  συνδεδεμένων υποχρεωτικά μεταξύ τους.  4.2.�Ɂɹɲ�ʋʌʊʏɲʍɻ� Για την υλοποίηση των κτιριακών έργων της Γ΄ ολοκληρωμένης φάσης της χερσαίας ζώνης Ηγουμενίτσας,  σύμφωνα με την υπ.΄ αριθμ. 781/2009 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΗΓ ΑΕ και την υπ. αριθμ.  σχεδίου Γ‐02 Οριζοντιογραφία Νότιου Λιμένα Λιμένα προτείνονται   οι  εξής όροι – περιορισμοί δόμησης  και χρήσεις γης  x Ƀ.Ɉ.�7�(ȵ=72.775�m2)�� Χρήση     : «Υπηρεσίες, Εμπορική Ζώνη, Αποθήκες».  Σ.Κ.  : 10 %  Σ.Δ.  : 0,20.  Μέγιστο ύψος  : 14,00 m.  x Ƀ.Ɉ.�8�(ȵ=60.744�m2)�� Χρήση  : «Υπηρεσίες, Εμπορική Ζώνη, Αποθήκες».  Σ.Κ. : 5%  Σ.Δ. : 0,10.  Μέγιστο ύψος  : 14,00 m.  Στο  μέγιστο  ύψος  προτείνεται  να  μην  περιλαμβάνονται  εγκαταστάσεις  επικοινωνίας  και  κεραιών,  όπως  ισχύει και στους υπόλοιπους οικοδομικούς τομείς.  Τέλος, στους συγκεκριμένους χώρους να επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτισμάτων, μη  συνδεδεμένων υποχρεωτικά μεταξύ τους.  3. ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ� ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1681 Σκοπός  της  πρότασης  είναι  καθορισμός  των  όρων    ‐  περιορισμών  δόμησης  και  χρήσεων  γης  που  απαιτούνται για την υλοποίηση των κτιριακών έργων της Γ ολοκληρωμένης φάσης.  Μετά τα παραπάνω, η ΕΣΑΛ αποφασίζει ομόφωνα:  ȰɅɃɌȰɇȸ�02/27Ͳ08Ͳ2009� Εγκρίνεται η ανωτέρω πρόταση με τους εξής όρους – περιορισμούς δόμησης και χρήσεις γης  x Ƀ.Ɉ.�7�(ȵ=72.775�m2)�� Χρήση     : «Υπηρεσίες, Εμπορική Ζώνη, Αποθήκες».  Σ.Κ.  : 10 %  Σ.Δ.  : 0,10  Μέγιστο ύψος  : 14,00 m.  x Ƀ.Ɉ.�8�(ȵ=60.744�m2)�� Χρήση  : «Υπηρεσίες, Εμπορική Ζώνη, Αποθήκες».  Σ.Κ. : 5%  Σ.Δ. : 0,10  Μέγιστο ύψος  : 14,00 m.  Στο  μέγιστο  ύψος  προτείνεται  να  μην  περιλαμβάνονται  εγκαταστάσεις  επικοινωνίας  και  κεραιών,  όπως  ισχύει και στους υπόλοιπους οικοδομικούς τομείς.  Τέλος, στους συγκεκριμένους χώρους να επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός κτισμάτων, μη  συνδεδεμένων υποχρεωτικά μεταξύ τους.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, α.α.  ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ (Τ)  ΕΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ  15) ȸ�ʐʋ.�ɲʌɿɽʅ.�02/15Ͳ07Ͳ2002Ȱʋʊʔɲʍɻ�2ɻʎ�ɇʐʆɸɷʌʀɲʍɻʎ�ȵɇȰȿ� ΘΕΜΑ 2ο : Χρήσεις γης και όροι, περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη του Λιμένα Θεσσαλονίκης.  Ο  Ο.Λ.Θ.  με  το  Α.Π.  Γ2611/6169/2‐4‐2002  έγγραφό  του  προς  Γ.Γ.Λ.Λ.Π.  /  ΥΕΝ,  πρότεινε  τους  όρους  –  περιορισμούς δόμησης στη χερσαία ζώνη του Λιμένα Θεσ/νίκης. Όσο αφορά τις χρήσεις γης, προτείνεται  να υιοθετηθούν όλες οι χρήσεις που επιτρέπονται από την σύμβαση παραχώρησης.  Η  πρόταση  είναι  ανάλογη  με  τους  καθορισμένους  με  το  Ν.  2947  /  9‐10‐2001  «Θέματα  Ολυμπιακής  Φιλοξενίας, έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» όρους και περιορισμούς.  Ύστερα από μελέτη των σχετικών, προτείνονται τα ακόλουθα προς έγκριση:   α. Καθορίζονται οι εξής όροι και περιορισμοί δόμησης στη χερσαία Ζώνη Λιμένα Θεσσαλονίκης :   x Ποσοστό κάλυψης              :30%  x Συντελεστής δόμησης         :1,2  x Μέγιστος αριθμός ορόφων  : 5  x Μέγιστο ύψος                      : 15 μέτρα   x Μέγιστο ύψος πύργου         : 60 μέτρα  β. Καθορίζονται οι παρακάτω χρήσεις γης στην χερσαία Ζώνη Λιμένα Θεσ/νίκης :  Ȱ.�Ʌɸʌɿʉʖɼ�Ȼ�(όπως προσδιορίζεται στο σχετικό χάρτη)     1. Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι – αστικό πράσινο.  2. Κτίρια – γήπεδα στάθμευσης, πρατήρια καυσίμων.  3. Κτίρια και εγκαταστάσεις Διοίκησης (κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης και Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)   4. Κτίρια  και  εγκαταστάσεις  Τουριστικού  Λιμένα,  Λιμενικός  Επιβατικός  Σταθμός  καθώς  και  κάθε  εγκατάσταση που εξυπηρετεί :  4.1. Την παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων για τη διακίνηση επιβατών.  4.2. Τη  διακίνηση  επιβατών  από  και  προς  τον  Λιμένα  σύμφωνα  με  τις  αρχές  των  συνδυασμένων  μεταφορών με την προϋπόθεση ότι η μία φάση αυτών είναι η θαλάσσια μεταφορά.  5. Πολιτιστικά  κτίρια  και  εν  γένει  πολιτιστικές  εγκαταστάσεις  (Υπαίθριοι  και  στεγασμένοι  χώροι  συνάθροισης  κοινού  ως  μουσεία,  θέατρα,  κινηματογράφοι,  συνεδριακά  κέντρα,  αθλητικές  εγκαταστάσεις). 

Πειραιάς, 30 Απριλίου 2012
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−1 2080−2 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−3 2080−4 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−5 2080−6 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−7 2080−8 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−9 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 30 Απριλίου 2012
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
2080−10 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΙΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ