184 Α' 2012

ΝΟΜΟΣ 4081/2012

Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 7 - Διατάξεις Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής
27 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 184
27 Σεπτεμβρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4081
Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 7Διατάξεις Λιμενικού Σώματος Ελληνικής ΑκτοφυλακήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ) Ως προς το ακίνητο που βρίσκεται στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας (ΕΑΚΝ) Αγίου Κοσμά με τις επ’ αυτού κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις τα εν γένει παραρτήματα και συστατικά του, συνολικής έκτασης 9.360,95 τ.μ., προσδιορίζεται κατά τα όριά του και εμφαίνεται με τα στοιχεία Α−Β−Γ−Δ...Χ−Ψ−Ω−Α (Παράρτημα 2) με χρονολογία Ιούνιος 2011 και κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών και του οποίου αντίγραφο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το οποίο χρησιμοποιείται από τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., το ΤΑΙΠΕΔ υποχρεούται να εξεύρει και παραχωρήσει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου παραθαλάσσια έκταση ίση τουλάχιστον προς αυτήν που σήμερα κατέχει το Λιμενικό Σώμα με σκοπό τη μεταφορά σε αυτήν της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ., με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το κόστος κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων αναλαμβάνεται από το ΤΑΙΠΕΔ και η ολοκλήρωσή τους προηγείται της αποδέσμευσης του χώρου από το Λιμενικό Σώμα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «9. Ως Προϊστάμενος Κλάδου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής τοποθετείται Υποναύαρχος ή Αρχιπλοίαρχος του Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Αν μετά τη διενέργεια διαγωνισμού κατάταξης υποψηφίων στις παραγωγικές Σχολές Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής συγκεκριμένου έτους και ενώ δεν δύναται για οποιονδήποτε λόγο να προκηρυχθεί διαγωνισμός κατά το αμέσως επόμενο έτος, εξακολουθούν να παραμένουν κενές οργανικές θέσεις από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 9 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35), επιτρέπεται να καταταγούν κατά το έτος αυτό, ως νέα εκπαιδευτική σειρά, επιλαχόντες από τους υπάρχοντες πίνακες επιλαχόντων του διενεργηθέντος προηγούμενου διαγωνισμού, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία εκδίδεται άπαξ για κάθε διαγωνισμό για τη συμπλήρωση όσων εκ των κενών οργανικών θέσεων υφίσταται επιτακτική υπηρεσιακή ανάγκη. β. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο ακριβής αριθμός των επιλαχόντων, ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των αρχικώς καταταχθέντων, τηρουμένης της αναλογίας των ποσοστών ανά κατηγορία, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική προκήρυξη, η διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων που ενδεχομένως προκύψουν ανά κατηγορία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. γ. Για την εκπαιδευτική περίοδο φοίτησης 2011−2012 της 40ής Εκπαιδευτικής Σειράς Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.) και ΜΣΤ΄ Εκπαιδευτικής Σειράς Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ως έδρα των Σχολών Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενοφυλάκων αντίστοιχα, ορίζεται το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Π.Ν. «ΠΟΡΟΣ» (Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ), που ευρίσκεται στον Πόρο Τροιζηνίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Προμήθειες πλωτών επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό των δεκαπέντε (15) εκατομμυρίων ευρώ και συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτού, μετά από απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, σύμφωνα με τις οικείες ρυθμίσεις του ν. 3922/ 2011 (Α΄ 35) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 33/2009 (Α΄ 50) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του π.δ. 97/2012 (Α΄ 156), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι απόφοιτοι παραγωγικών σχολών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. έχουν δυνατότητα άμεσης, μετά την αποφοίτησή τους, συμμετοχής σε ειδικές εκπαιδεύσεις για στελέχωση της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ), της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων (ΥΕΜ) και της Υπηρεσίας Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ., τοποθετούνται δε αρχικά στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) με σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία τους και στη συνέχεια την παρακολούθηση των αντιστοίχων σχολείων, Π.Ν., Π.Α. και Λ.Σ.. Οι ανωτέρω, σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των εκπαιδεύσεων αυτών, τοποθετούνται σε Μονάδες αντίστοιχες του αντικειμένου εκπαίδευσής τους και εντάσσονται στη διαδικασία των τακτικών μεταθέσεων, μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στις Μονάδες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, όπως ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση μη συνέχισης παραμονής τους στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και στην Υπηρεσία Εναέριων Μέσων (ΥΕΜ), τουλάχιστον για δέκα έτη από την τοποθέτησή τους, καθώς και στην Υπηρεσία Συνδέσμων Διασωστών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. τουλάχιστον για πέντε έτη από την τοποθέτησή τους, οι ανωτέρω μετατίθενται σε Υπηρεσίες της πρώτης, δεύτερης και τρίτης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος με υποχρέωση τριετούς παραμονής σε αυτές.»

Πειραιάς, 30 Απριλίου 2012
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−1 2080−2 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−3 2080−4 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−5 2080−6 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−7 2080−8 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2080−9 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 30 Απριλίου 2012
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
2080−10 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΙΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2012
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ