52 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4129/2013

Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Άρθρο 74 - Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων
28 Φεβρουαρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 52
28 Φεβρουαρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4129
Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 74Διενέργεια διαδικαστικών πράξεων

Τα Τμήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου μπορούν να αναθέτουν σε άλλες αρμόδιες κατά τόπο δικαστικές ή διοικητικές αρχές τη διενέργεια επί μέρους διαδικαστικών πράξεων. Η παράλειψη έγκαιρης διενέργειας των παραπάνω πράξεων συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος.