99 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4148/2013

Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
26 Απριλίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 99
26 Απριλίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4148
Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΣΥΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
Άρθρο 1ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συνιστάται αυτοτελές «Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας» για τον προγραμματισμό, το συντονισμό και την προώθηση των ενεργειών που αφορούν την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το 2014 και την εκπλήρωση των απορρεουσών υποχρεώσεων. Το «Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας» υπάγεται στον αρμόδιο Υφυπουργό Εξωτερικών και τον Γενικό Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αναφέρεται στον Υπουργό Εξωτερικών και παύει να υφίσταται αυτοδικαίως την 31η Ιουλίου 2014. Ο επικεφαλής του Γραφείου ορίζεται από τον Υπουργό Εξωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην αρμοδιότητα του «Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας» περιλαμβάνονται οι ενέργειες που αφορούν στον προγραμματισμό, το συντονισμό και την προώθηση των δράσεων για την αποτελεσματική οργάνωση της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το α΄ εξάμηνο του 2014, καθώς και τη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς αναφορικά με τα εν λόγω θέματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και το Επιστημονικό Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών θα συνδράμουν το «Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας», ενεργώντας ως θεσμικοί σύμβουλοι.

Άρθρο 2Στο πλαίσιο ενάσκησης των αρμοδιοτήτων του το «Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας» θα ενεργεί για: α. Το συντονισμό των προτάσεων των εμπλεκόμενων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και κάθε αρμόδιου

Εθνικού και Κοινοτικού οργάνου για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας σε συνεργασία με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών. β. Το σχεδιασμό, συντονισμό και πραγματοποίηση των απαιτούμενων επαφών και διαβουλεύσεων με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς αρμόδιους φορείς. γ. Την παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν στην ανάληψη της Προεδρίας και άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και τη διατύπωση σχετικών προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία. δ. Τη διατύπωση προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία αναφορικά με τη σκοπιμότητα ανάθεσης έργων επί εξειδικευμένων τομέων, που άπτονται της Ελληνικής Προεδρίας, όπου κρίνεται αναγκαίο. ε. Την οργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας. στ. Την πραγματοποίηση κάθε αναγκαίας ενέργειας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελληνικής Προεδρίας και των δράσεων που περιλαμβάνει. ζ. Την αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης για την εκπλήρωση της αποστολής του, προς το σκοπό ελαχιστοποίησης της επιβάρυνσης του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 3ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι απαιτούμενες για την προετοιμασία, οργάνωση και διεξαγωγή της Προεδρίας πιστώσεις, οι απαραίτητες για τη σύσταση και λειτουργία του «Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας» δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, εγγράφονται σε ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι παραπάνω δαπάνες δεν εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών και αναλαμβάνονται, ανεξάρτητα του Κωδικού Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ), για ολόκληρο το ποσό των εγγεγραμμένων πιστώσεων από την έναρξη του οικονομικού έτους κατ’ αναλογία με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 113/2010 (Α΄194), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τη διαχείριση των δαπανών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ασκεί ο επικεφαλής του Γραφείου, ανεξαρτήτως ποσού, κατά τα οριζόμενα για τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 49 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει). Για το σύνολο των δαπανών εφαρμόζονται οι κανόνες δημοσιονομικού ελέγχου και οι σχετικές αποφάσεις προσυπογράφονται από τον Γενικό Διευθυντή Προσωπικού, Διοικητικής Οργάνωσης και Οικονομικής Διαχείρισης.

Άρθρο 4ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η στελέχωση του «Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας» γίνεται με αποσπάσεις από το Υπουργείο Εξωτερικών και κάθε άλλο Υπουργείο και Υπηρεσία του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύστερα από εισήγηση του επικεφαλής του «Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας». Οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση και χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων στο «Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας» υπαλλήλων βαρύνει τις υπηρεσίες και τους φορείς από τους οποίους αποσπώνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ειδικά για τις ανάγκες της Ελληνικής Προεδρίας και κατ’ απώτατο όριο μέχρι τις 31.7.2014, είναι δυνατή η κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων παράταση της απόσπασης των υπηρετούντων στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Για υπαλλήλους που κατά το παρελθόν αποσπάσθηκαν και υπηρέτησαν στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες και συμπλήρωσαν τον προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις χρόνο απόσπασης, είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, η εκ νέου απόσπασή τους και κατ’ απώτατο όριο μέχρι τις 31.10.2014.

Άρθρο 5ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο άσκησης της Ελληνικής Προεδρίας, είναι κατ’ εξαίρεση δυνατή η σύναψη συμβάσεων έργου, υπό την προϋπόθεση αδυναμίας κάλυψης των ως άνω αναγκών με το υφιστάμενο προσωπικό και σύμφωνα με τους όρους της σχετικής εισήγησης. Οι σχετικές εισηγήσεις προς τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Οικονομικών, με πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αδυναμία κάλυψης των αναγκών από το υφιστάμενο προσωπικό, καθώς και για το αντικείμενο της σύμβασης και το ύψος της αμοιβής της, γίνονται από τον επικεφαλής του «Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας». Οι συμβάσεις εγκρίνονται και υπογράφονται από τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Οικονομικών. Οι εν λόγω συμβάσεις λήγουν σε κάθε περίπτωση αυτοδικαίως την 31η Ιουλίου 2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Συμβάσεις έργου, παροχής υπηρεσιών ή προμηθειών οι οποίες συνάπτονται και εκτελούνται για την αντιμετώπιση των αναγκών άσκησης της Ελληνικής Προεδρίας μπορούν να διενεργούνται και με διαδικασίες διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) ή με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός) για ποσά μέχρι και διπλάσια των προβλεπομένων στην υπ’ αριθ. Π1/3305/3.11.2010 υπουργική απόφαση (Β΄ 1789), όπως ισχύει.

Άρθρο 6

Για την αποδοτική λειτουργία και τον πολιτικό συντονισμό των δράσεων που αφορούν την Ελληνική Προεδρία συστήνεται Διυπουργική Επιτροπή στην οποία συμμετέχει ο Υπουργός Εξωτερικών και κάθε συναρμόδιος, με βάση τις επιμέρους θεματικές συνεδριάσεων, Υπουργός, αναπληρούμενοι από τους ορισθέντες για το σκοπό αυτόν αναπληρωτές τους. Τις σχετικές αποφάσεις για τη συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής Επιτροπής λαμβάνει ο Υπουργός Εξωτερικών, που ορίζεται και Πρόεδρός της, με αναπληρωτή τον αρμόδιο Υφυπουργό Εξωτερικών.