175 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4179/2013

Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Άρθρο 10 - Χωροθέτηση τουριστικών λιμένων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
08 Αυγούστου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 175
8 Αυγούστου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4179
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

α. Στην παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 διαγράφεται το εδάφιο «Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης χωροθέτησης −παραχώρησης πέραν των ως άνω α΄ έως στ΄ δικαιολογητικών απαιτείται και έκδοση απόφασης περιβαλλοντικών όρων» και αντικαθίσταται από το εδάφιο «Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση τουριστικών καταφυγίων και ζωνών αγκυροβολίου είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.» β. Στην παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 η αναφορά στην παράγραφο 3 του άρθρου 31 του ιδίου νόμου, αντικαθίσταται ως αναφορά στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 31». γ. Στην παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 η αναφορά στην παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως αναφορά στην παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993. δ. Στην παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 η αναφορά στην παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως αναφορά στην παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 και η αναφορά στην παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως αναφορά στην παρ. 6 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993. ε. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 διαγράφεται η φράση «με την απόφαση χωροθέτησης του Υπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» και στο δεύτερο εδάφιο η φράση «στην οικεία Νομαρχία και στον οικείο Ο.Τ.Α.» αντικαθίσταται από τη φράση «στον οικείο Δήμο». στ. Στην παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 η αναφορά στις παραγράφους 3, 6, 8, 9 και 10 του άρθρου 31 αντικαθίσταται ως αναφορά στις παραγράφους 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 31.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ