193 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4186/2013

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 36 - Ρυθμίσεις περί Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και λοιπές διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «5. α) Για τον εσωτερικό έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής και της τήρησης του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και της νομοθεσίας που αφορά το Ι.Ε.Π., συνιστάται αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο, προς τον οποίο υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση συμπερασμάτων και προτάσεις βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του Ι.Ε.Π.. Το αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα έτη. Προϊστάμενος του αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων με δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση και με τριετή τουλάχιστον διοικητική εμπειρία. β) Για τη νομική υποστήριξη του Ι.Ε.Π. συνιστάται αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο. Το αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης στελεχώνεται από τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή, από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών, αποφοίτους νομικού τμήματος, καθώς και από νομικούς που συμβάλλονται με το Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών αποσπώνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και παρέχουν καθαρώς νομικές εργασίες. Για την επιλογή και απόσπαση των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών ισχύουν τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6. Προϊστάμενος του αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης ορίζεται υποχρεωτικά ο δικηγόρος με τα περισσότερα χρόνια άσκησης δικηγορίας και σε περίπτωση που υπηρετεί στο Ι.Ε.Π. καθηγητής της ανωτάτης εκπαίδευσης ο τελευταίος. γ) Για το στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των κεντρικών πολιτικών του Ι.Ε.Π. συνιστάται αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο. Το αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης με εικοσαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία. Προϊστάμενος του αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού ορίζεται εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ2 Φιλολόγων ή ΠΕ3 Μαθηματικών ή ΠΕ4 (Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων, Γεωλόγων) ο οποίος απαιτείται να έχει τουλάχιστον εικοσιπενταετή προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση, από την οποία δώδεκα τουλάχιστον έτη πρέπει να είναι πραγματική διδακτική υπηρεσία, και προϋπηρεσία δύο τουλάχιστον ετών σε διοικητικές θέσεις ευθύνης. δ) Οι υπηρετούντες σε κάθε αυτοτελές Τμήμα των περιπτώσεων α΄ έως γ΄ της παρούσας παραγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους πέντε (5), περιλαμβανομένων των Προϊσταμένων.»

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ