193 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4186/2013

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193
17 Σεπτεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 42Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, επανακαθορίζονται τα μαθήματα προσανατολισμού της Β΄ Τάξης του ΓΕ.Λ., τα μαθήματα των Ομάδων προσανατολισμού της Γ΄ τάξης, καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα όλων των Τάξεων του ΓΕ.Λ.. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται και τα ωρολόγια προγράμματα όλων των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: α) Εγκρίνονται τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων όλων των τάξεων του ημερήσιου και εσπερινού ΓΕ.Λ.. β) Κατανέμονται τα μαθήματα που προβλέπονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των τάξεων του ημερήσιου ΓΕ.Λ. στις τέσσερις τάξεις του εσπερινού. γ) Καθορίζονται οι θεματικοί κύκλοι ανάπτυξης της ερευνητικής εργασίας, η αξιολόγησή της και κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και διεξαγωγή του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας. δ) Εξειδικεύονται και εναρμονίζονται με τον ειδικότερο σκοπό τους τα εκπαιδευτικά προγράμματα, καθώς και τα οικεία αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, των μαθημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτά των μειονοτικών, ειδικών, εκκλησιαστικών, μουσικών και καλλιτεχνικών λυκείων. ε) Καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα θέματα εξέτασης στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. στ) Καθορίζεται ο τρόπος προσαρμογής του Β.Π.Α. σε σχέση με το μέσο όρο της γραπτής βαθμολογίας των εξεταζομένων πανελληνίως μαθημάτων και επανακαθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας των βαθμών προαγωγής όλων των τάξεων του ΓΕ.Λ. για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. ζ) Ορίζεται η αντιστοιχία των διδασκόμενων μαθημάτων με τους κλάδους – ειδικότητες των εκπαιδευτικών σε πρώτη (α΄) και δεύτερη (β΄) ανάθεση. η) Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων. θ) Ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Τμημάτων ενίσχυσης. ι) Ορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται και τροποποιείται ο αριθμός, η ονομασία των επιστημονικών πεδίων, καθώς και η ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε αυτά, το αργότερο έως την 30ή Μαΐου εκάστου διδακτικού έτους και ισχύουν για το επόμενο διδακτικό έτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η οποία εκδίδεται το αργότερο τη 15η Μαρτίου εκάστου έτους, καθορίζονται ο αριθμός των εισακτέων και τα ειδικά μαθήματα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, καθώς και ο συντελεστής βαρύτητας κάθε μαθήματος ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση του τρέχοντος έτους. β) Ο καθορισμός του συντελεστή βαρύτητας σε ένα (1) μάθημα ανά Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση πραγματοποιείται μετά από πρόταση της γενικής συνέλευσης του αρμόδιου Τμήματος προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία περιέρχεται σε αυτόν έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους. Σε περίπτωση μη υποβολής της πρότασης το μάθημα ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 43Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται: α) ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης των μαθητών των ΕΠΑ.Λ., περιλαμβανομένων και των μαθητών των Τάξεων Μαθητείας, καθώς και ο τρόπος, η διαδικασία και τα θέματα εξέτασης στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, β) τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές που επιβάλλονται στους μαθητές, καθώς και τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία για την επιβολή τους, γ) τα αρμόδια όργανα, οι διαδικασίες και τα κριτήρια για τη διασφάλιση της ποιότητας στο ΕΠΑ.Λ. και στα Τμήματα Μαθητείας λαμβανομένης υπόψη της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 (Ε.Ε. C 155/02 της 8.7.2009) για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και δ) οι τομείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: α) οργανώνονται Τμήματα Μαθητείας σε ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας, τις προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., των Επιμελητηρίων και των Επιστημονικών Ενώσεων και τις προτάσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Ο.Α.Ε.Δ., του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, των Υπουργείων Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Αιγαίου, β) Ορίζονται ο χρόνος έναρξης και λήξης του σχολικού και διδακτικού έτους, η διάρκεια των διδακτικών περιόδων, οι αργίες και οι διακοπές, γ) καθορίζονται η διαδικασία, οι λόγοι και τα όργανα, που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων και τον τρόπο αναπλήρωσής της ή και τη συμπλήρωσή της με παράταση του διδακτικού έτους, δ) ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση της μαθητικής ζωής, καθώς και τη διεξαγωγή των σχολικών εκδηλώσεων, περιπάτων, διδακτικών επισκέψεων, μετακινήσεων και εκδρομών στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ε) καθορίζονται κατηγορίες μαθητών, για τις οποίες είναι ιδιαίτερα δυσχερής η παρακολούθηση του προγράμματος των ημερήσιων τεχνολογικών λυκείων και ο τρόπος διαπίστωσης της υπαγωγής στις κατηγορίες αυτές, στ) μετατρέπονται ΕΠΑ.Λ. από ημερήσια σε εσπερινά και αντίστροφα, ζ) ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την εγγραφή ή τη μετεγγραφή των μαθητών, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη φοίτησή τους, η) καθορίζονται ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τάξη ή τμήμα τάξης ή άλλη ενότητα, θ) καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο του απολυτηρίου και των λοιπών τίτλων σπουδών που χορηγούνται στους αποφοίτους, ι) ρυθμίζονται τα λοιπά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των ΕΠΑ.Λ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Τ.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: α) τα προγράμματα σπουδών των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα των τομέων ή ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ., β) τα μαθήματα ειδικότητας στα οποία εξετάζονται οι μαθητές της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για την εισαγωγή τους σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., γ) τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία για την εισαγωγή των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα λοιπά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορούν στην οργάνωση και στην εφαρμογή των διαδικασιών πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων του ΕΠΑ.Λ..

Άρθρο 44Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίων Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: α) μπορεί να αντιστοιχίζεται η κατά τόπο αρμοδιότητα των ΔΔΒΜ με την εδαφική περιφέρεια ενός ή περισσότερων δήμων ή δημοτικών ενοτήτων που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 του ν. 3852/2010 ή και υποσυνόλων τους, β) καθορίζεται και επανακαθορίζεται η έδρα των ΔΔΒΜ, γ) εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες των ΔΔΒΜ, καθώς και των υπηρεσιακών μονάδων τους, δ) θεσπίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες: των διευθυντών ή προϊσταμένων, των υποδιευθυντών, της συνέλευσης των διδασκόντων, των προϊσταμένων των λοιπών περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των υπηρεσιακών μονάδων τους, ε) ρυθμίζεται η διαδικασία, τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ. Έως την 31η Μαΐου 2014 συγκροτούνται και λειτουργούν τα αναγκαία Υπηρεσιακά Συμβούλια Δια Βίου Μάθησης, αντίστοιχα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης, για την επιλογή των θέσεων Διεθυντών και Υποδιευθυντών ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται νέες ΔΔΒΜ και να καταργούνται υφιστάμενες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού ιδρύονται, καταργούνται, συγχωνεύονται φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των φορέων αυτών. Με ίδιες αποφάσεις καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εισαγωγή μαθητών και την υλοποίηση της τάξης Μαθητείας − Πρακτικής άσκησης των ειδικοτήτων της Ομάδας προσανατολισμού επαγγελμάτων τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας των Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού. Το εκπαιδευτικό και Διοικητικό προσωπικό που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετεί στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού μεταφέρεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού με την ίδια σχέση εργασίας στα Σ.Ε.Κ. της ίδιας γεωγραφικής περιφέρειας που θα ιδρυθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Ε.Κ. και Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού είναι ανά κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο αυτά που ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 1566/1985 (Α΄ 37), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 45Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Α΄ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α΄ τάξης του ΓΕ.Λ., ο τρόπος αξιολόγησης και διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών της Α΄ τάξης και κάθε άλλη ρύθμιση που θεσπίζεται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ και αφορά τη λειτουργία της Α΄ τάξης του ΓΕ.Λ. τίθενται σε ισχύ από το σχολικό έτος 2013 – 2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των τάξεων Β΄ και Γ΄ του ΓΕ.Λ., ο τρόπος αξιολόγησης και διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών των τάξεων Β΄ και Γ΄ και κάθε άλλη ρύθμιση που θεσπίζεται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ και αφορά τη λειτουργία των τάξεων Β΄ και Γ΄ του ΓΕ.Λ. εφαρμόζονται σταδιακά και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή έως το σχολικό έτος 2015 – 2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 η Β΄ και Γ΄ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ. και η Γ΄ και Δ΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. και κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015, η Γ΄ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ. και Δ΄ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2525/ 1997 (Α΄ 188), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής μπορεί να τίθεται σε ισχύ από το σχολικό έτος 2013 – 2014 μεταβατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές της Β΄ τάξης των εσπερινών ΓΕ.Λ. ώστε τα επόμενα σχολικά έτη, 2014 – 2015 και 2015 – 2016, να μπορούν να παρακολουθήσουν τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα της Γ΄ και Δ΄ τάξης, αντίστοιχα. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται ζητήματα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αποφοίτων των ΓΕ.Λ. του σχολικού έτους 2014 – 2015 οι οποίοι κατά το έτος αυτό αποτυγχάνουν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ύστερα από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου των Μουσικών Σχολείων, το οποίο δύναται να διαφοροποιείται στα μαθήματα και τις διδακτικές ώρες του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος και γενικής παιδείας και των μαθημάτων επιλογής σε σχέση με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Α΄ του παρόντος νόμου. Το πρόγραμμα διδασκαλίας των Μουσικών Σχολείων διέπεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Γ2/3345/2.9.1988 υπουργικής απόφασης «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» (Β΄ 649) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αναλογικά και για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία. Η ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στα Εσπερινά Σχολεία δύνανται να εγγράφονται ενήλικες, χωρίς βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας, καθώς και ανήλικοι οι οποίοι απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση με υπεύθυνη δήλωση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. μετά την προαγωγή τους δύνανται να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Γνώσης Χειρισμού Η/Υ. Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται εντός της σχολικής μονάδας που φοιτούν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογές του παρόντος.

Άρθρο 46Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ., ο τρόπος αξιολόγησης και διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών της Α΄ τάξης και κάθε άλλη ρύθμιση που θεσπίζεται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ και αφορά τη λειτουργία της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. τίθενται σε ισχύ από το σχολικό έτος 2013 – 2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των τάξεων Β΄ και Γ΄ του ΕΠΑ.Λ., ο τρόπος αξιολόγησης και διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών των τάξεων Β΄ και Γ΄ και κάθε άλλη ρύθμιση που θεσπίζεται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ και αφορά τη λειτουργία των τάξεων Β΄ και Γ΄ του ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζονται σταδιακά και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή έως το σχολικό έτος 2015 – 2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014 η Β΄ και Γ΄ τάξη του ημερήσιου ΕΠΑ.Λ., η Γ΄ και Δ΄ τάξη του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και οι Α΄ και Β΄ τάξεις του ΕΠΑ.Σ. και κατά το σχολικό έτος 2014 – 2015, η Γ΄ τάξη του ημερήσιου ΕΠΑ.Λ., η Δ΄ τάξη του εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και η Β΄ τάξη ΕΠΑ.Σ. θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου διατάξεις. Ειδικότερα οι ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2013−2014 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 48071/10−62913 προκήρυξη εισαγωγής μαθητών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 52494/25.6.2013 προκήρυξη, και παύουν τη 15η Σεπτεμβρίου 2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η λειτουργία της Α΄ Τάξης των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παύει το σχολικό έτος 2012−2013. Η λειτουργία της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων παύει το σχολικό έτος 2013−2014. Οι ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τη 15η Σεπτεμβρίου 2014 και οι υπόλοιπες ΕΠΑ.Σ. τη 15η Σεπτεμβρίου 2015 καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εντάσσεται οργανικά αυτοδικαίως στο εκπαιδευτικό προσωπικό των, εντός της ίδιας Διεύθυνσης, ΕΠΑ.Λ.. Η διάθεση του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού στη Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Σ., με σκοπό την ολοκλήρωσή της, πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή του οικείου ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί λογίζεται ότι τοποθετήθηκαν στο ΕΠΑ.Λ. από την αρχική τους τοποθέτηση στην ΕΠΑ.Σ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το εξαιρούμενο της διαθεσιμότητας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, εκπαιδευτικό προσωπικό των εκεί καταργούμενων ειδικοτήτων διατίθεται για παροχή εκπαιδευτικού έργου στα ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. εντός της ίδιας Διεύθυνσης στην οποία έχουν μεταταχθεί για το σχολικό έτος 2013−2014. Η τοποθέτηση πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η θητεία των διευθυντών και υποδιευθυντών των ΕΠΑ.Σ. παρατείνεται έως τη 10η Σεπτεμβρίου του 2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα στο εξής αποκαλούνται Εργαστηριακά Κέντρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, η απόφαση του άρθρου 8 του παρόντος εκδίδεται μόνο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Από τη δημοσίευση του παρόντος, όπου λειτουργούν ΕΠΑ.Σ. μαθητείας του ΟΑΕΔ, ιδρύονται ισάριθμες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), οι οποίες λειτουργούν κατά τα οριζόμενα στο νόμο αυτόν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Κατ’ εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2013 − 2014 μπορούν να γίνουν εγγραφές μαθητών στο Α΄ έτος των ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και των ΕΠΑΣ του Υπουργείου Υγείας τα οποία και λειτουργούν έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Ειδικά για τις ειδικότητες της Ομάδας Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, το ΕΠΑ.Λ. και ο ΟΑΕΔ συνεργάζονται για την υλοποίηση της Τάξης Μαθητείας με τον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ και ως χώροι υλοποίησης αυτής, καθώς και της Ενισχυτικής Εργαστηριακής Εκπαίδευσης της Μαθητείας μπορούν να προσδιοριστούν και εκπαιδευτικές δομές του ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ, με δυνατότητα χρησιμοποίησης και εκπαιδευτικού προσωπικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για την πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων σε γεωργικές ειδικότητες ο ΕΟΠΠΕΠ συνεργάζεται με τον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Στους μαθητές των σαράντα εννέα (49) σχολών ΕΠΑΣ βοηθών νοσηλευτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, και οι οποίοι ήδη έχουν εισαχθεί στις σχολές ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2013− 2014, χορηγείται, κατά την αποφοίτησή τους, το σχολικό έτος 2014−2015, πτυχίο ΕΠΑΣ βοηθών νοσηλευτών.

Άρθρο 47Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το διδακτικό έτος στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) άρχεται τη 15η Οκτωβρίου, και μετατίθεται, σε περίπτωση Σαββάτου ή Κυριακής, την αμέσως επόμενη Δευτέρα, και λήγει τη 15η Ιουνίου εκάστου έτους. Οι εγγραφές στους ανωτέρω φορείς πραγματοποιούνται από τη 15η Σεπτεμβρίου έως τη 14η Οκτωβρίου εκάστου έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι σπουδαστές των ΙΕΚ που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, έχουν ολοκληρώσει φοίτηση διάρκειας δύο (2) εξαμήνων σε ειδικότητες που καταργούνται με τις ρυθμίσεις του παρόντος, συνεχίζουν τη φοίτηση σε αυτές έως και την ολοκλήρωσή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, η απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του παρόντος εκδίδεται μόνο από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η διαδικασία μετεγγραφών σπουδαστών από Σ.Ε.Κ. σε Σ.Ε.Κ. και από ΙΕΚ σε ΙΕΚ λαμβάνει χώρα από τη 15η Σεπτεμβρίου έως τη 14η Οκτωβρίου εκάστου έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Έως τον ορισμό Διευθυντή στις ΣΕΚ, χρέη αυτού διατελεί ο Διευθυντής του εγγύτερου ΙΕΚ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που δεν περιλαμβάνονται στις ειδικότητες των ΣΕΚ και ΙΕΚ, παρέχονται από το ΚΔΒΜ.

Άρθρο 48Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων, καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος νόμου.

Άρθρο 49ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στους επιμελητές του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Γενικής Επιτροπείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών αυτών και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την επίδοση δικογράφων, χορηγείται μηνιαίως το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ως έξοδα κινήσεως. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στους ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2685/1999.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 4111/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η κατανομή των προς πλήρωση θέσεων διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), προστίθεται προτελευταίο εδάφιο, ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των εισακτέων σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, κατά τροποποίηση της προκήρυξης του εισαγωγικού διαγωνισμού, η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Από την 1η Ιουλίου 2015, οι οργανικές θέσεις: α) των προέδρων εφετών αυξάνονται κατά μία (1) και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε εκατόν πέντε (105), β) των εφετών αυξάνονται κατά τριάντα οκτώ (38) και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε τετρακόσιες πενήντα οκτώ (458), γ) των εισαγγελέων εφετών κατά μία (1) και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) και δ) των αντεισαγγελέων εφετών κατά επτά (7) και ο συνολικός τους αριθμός ορίζεται σε εκατόν δεκαοκτώ (118).

Άρθρο 50Καθαρισμός Σχολικών ΜονάδωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138), όπως είχε αντικατασταθεί, αντικαθίσταται ως εξής: «γ.i. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010−2011, 2011−2012, 2012−2013, 2013−2014 και 2014−2015 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών. ii. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2015−2016 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το ύπαρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. iii. Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2015−2016 και εφεξής, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών θα εγγράφεται ειδική πίστωση, η οποία θα κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από την οποία να προκύπτει η αναγκαιότητα πρόσληψης του επί συμβάσει προσωπικού για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 4087/2012 (Α΄ 196) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Το ποσό αυτό αποδίδεται απευθείας σε δήμους όπου εφαρμόζεται το σχετικό πρόγραμμα ή μέσω των οικείων Ο.Τ.Α. σε φορείς αρμοδιότητάς τους που το υλοποιούν, βάσει απολογιστικών στοιχείων και παραστατικών.».

Άρθρο 51ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3187/2003, καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3187/2003 αναριθμείται σε β΄ και αντικαθίσταται ως εξής: «β. Ειδικών Επιστημόνων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, με σύμβαση που δύναται να διαρκεί έως και δύο διδακτικά εξάμηνα. ’Εξαιρετικά προβλέπεται ότι με την παρούσα διάταξη δύνανται να ανανεωθούν έως και για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014, οι συμβάσεις του διδακτικού προσωπικού που εργάστηκε κατά τα ακαδημαϊκό έτος 2012 − 2013.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στο στρατιωτικό διδακτικό προσωπικό. Ο προσδιορισμός και η καταβολή της αποζημίωσης του στρατιωτικού διδακτικού προσωπικού γίνεται κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα για το μη στρατιωτικό διδακτικό προσωπικό μερικής απασχόλησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3413/2005 (Α΄ 278) και την παράγραφο 23 του άρθρου 88 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής: «γ. Οι αποφάσεις του αρμόδιου οργάνου περί εκλογής, επιλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και του Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού, καθώς επίσης και οι σχετικές ανανεώσεις συμβάσεων εργασίας τους, για να τεθούν σε ισχύ, προσεπικυρώνονται από τον Διοικητή του οικείου Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.»

Άρθρο 52ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Υποχρεώσεις των OTA Α΄ και Β΄ Βαθμού, καθώς των Νομικών Προσώπων αυτών, που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, προς τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά τις 31.7.2013, εξοφλούνται για λογαριασμό των οικείων φορέων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, με μεταφορά πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, αφαιρουμένων τυχόν προστίμων, προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ή άλλων επιβαρύνσεων. Τα ποσά που θα καταβάλλει ο Κρατικός Προϋπολογισμός για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ, οι οποίες δημιουργήθηκαν το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 έως 31.7.2013, παρακρατούνται από τους αποδιδόμενους μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού πόρους προς την τοπική αυτοδιοίκηση, των προβλεπόμενων στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει κατά τα έτη 2015 − 2020, από τους OTA, οι οποίοι δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές το χρονικό διάστημα 1.1.2012 έως 31.7.2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Τα ποσά καθορίζονται κατ’ έτος και φορέα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και της ΕΥΑΘ Α.Ε.. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν θεωρούνται ως προκαταβολές έναντι μελλοντικής κατανάλωσης νερού από τους οικείους φορείς και προσδιορίζονται με απόφαση του Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική συμφωνία των ανωτέρω εταιρειών, που διατυπώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης. β. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία απαιτούμενων τροποποιήσεων της λογιστικής απεικόνισης των μεγεθών των προϋπολογισμών και ισολογισμών των φορέων, τα δικαιολογητικά πληρωμής της σχετικής δαπάνης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τυχόν πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ή άλλες επιβαρύνσεις που έχουν καταβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν στην ανωτέρω περίοδο, δεν αναζητούνται. Με την εξόφληση των οφειλών αυτών αποσβέννυται το σύνολο των απαιτήσεων των ανωτέρω εταιρειών, που αφορούν στις ανωτέρω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Τα ποσά που εξοφλούνται βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξαιρούνται της παρακράτησης που προβλέπεται στην παράγραφο 4α του άρθρου 281 Α του ν. 3852/2010, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. β. Υφιστάμενες οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς το λογαριασμό εφάπαξ του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ (άρθρο 26 παρ. 1β του ν. 2939/2001) καταβάλλονται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ειδ. Φορέας 35−990 ΚΑΕ 9299). Οι ανωτέρω οφειλές, καθώς και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από λογαριασμούς υδροληψίας του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και των φορέων της παραγράφου 1 προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ΕΥΑΘ Α.Ε., που υφίστανται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξοφλούνται κατά παρέκκλιση των περί παραγραφής διατάξεων.

Άρθρο 53ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της περίπτωσης Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθενται υποπεριπτώσεις στστ΄, ζζ΄ και ηη΄ ως εξής: «στστ) υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΔΕ Διοικητικών Καθηκόντων) ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα βάσει της υποπαραγράφου Ζ.4. της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ζζ) οι διορισθέντες βάσει των διατάξεων των άρθρων 18 του 3448/2006, 19 του ν. 1911/1990, όπως ισχύει, 5 του ν. 2452/1996, 5 του ν. 3624/2007, της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994, ηη) υπάλληλοι των οποίων η μισθοδοσία καλύπτεται από Διεθνείς Οργανισμούς.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 3 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8. Σε περίπτωση που τακτικό η αναπληρωματικό μέλος, πλην του Προέδρου, εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσει την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκε, στην κενωθείσα θέση δύναται να οριστεί άλλο τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος, χωρίς να απαιτείται εκ νέου η διατύπωση γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής. Για το σκοπό εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2, οι θητείες που έχουν διανυθεί θα πρέπει να είναι πλήρεις.»

Άρθρο 54ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 13 του ν. 3698/2008 (Α΄ 198) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 13 Καταβολή ειδικής εισφοράς στο γάλα 1. Η ειδική εισφορά 1% που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (Α΄ 48), όπως ισχύει, καθορίζεται σε 0,75% κατά μέγιστο στην ανά κιλό αξία γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για περαιτέρω μεταποίηση σε γαλακτοκομικά προϊόντα και επιδόρπια με βάση το γάλα ή μεταπώληση (γάλα νωπό ή θερμικά επεξεργασμένο, συμπυκνωμένο, κρέμα γάλακτος, τυρόπηγμα, σκόνη γάλακτος ή πρωτεϊνών γάλακτος), ανεξαρτήτως προέλευσης. 2. Για την είσπραξη και καταβολή της ειδικής εισφοράς της παραγράφου 1, ευθύνονται αποκλειστικά οι επιχειρήσεις συγκέντρωσης − μεταποίησης ή εμπορίας γάλακτος (όπως γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία, εργαστήρια παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων και επιδορπίων, επιχειρήσεις εμπορίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και κτηνοτρόφοι που μεταποιούν το γάλα της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης), οι οποίες αγοράζουν το προϊόν στο όνομά τους, λειτουργώντας ως πρώτοι αγοραστές εντός της χώρας. 3. Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται ως εξής: α) Ο παραγωγός/κτηνοτρόφος γάλακτος που παραδίδει το γάλα του σε επιχειρήσεις συγκέντρωσης − μεταποίησης ή σε επιχειρήσεις εμπορίας γάλακτος της χώρας υποχρεούται να καταβάλει ειδική εισφορά 0,25% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών του γάλακτος. β) Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 2 καταβάλλουν ειδική εισφορά 0,50% στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της παραγράφου 1, όταν γι’ αυτά χρησιμοποιούν την υποστηρικτική − υλικοτεχνική και εργαστηριακή υποδομή του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ −ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. − ΔΗΜΗΤΡΑ). Για τις παραπάνω επιχειρήσεις η ειδική εισφορά μειώνεται περαιτέρω: αα) Στο 0,45% στην ανά κιλό αξία του νωπού αγελαδινού γάλακτος και 0,40% στην ανά κιλό αξία των λοιπών ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της παραγράφου 1, όταν γι’ αυτά χρησιμοποιούν την εργαστηριακή υποδομή του ΕΛ.Γ.Ο. − ΔΗΜΗΤΡΑ για τις αναλύσεις και πραγματοποιούν μόνο τη δειγματοληψία με ευθύνη και δαπάνες τους. Η δειγματοληψία τελεί υπό την έγκριση του ΕΛ.Γ.Ο. − ΔΗΜΗΤΡΑ και γίνεται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα. ββ) Στο 0,35% στην ανά κιλό αξία του νωπού αγελαδινού γάλακτος και 0,20% στην ανά κιλό αξία των λοιπών ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων της παραγράφου 1, όταν γι’ αυτά δεν χρησιμοποιείται η εργαστηριακή υποδομή του ΕΛ.Γ.Ο. − ΔΗΜΗΤΡΑ. Τα εργαστήρια των αυτοελεγχόμενων ή τα ιδιωτικά εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για τις αναλύσεις του γάλακτος πρέπει να έχουν εγκριθεί ή καταχωρισθεί από την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή ή τον ΕΛ.Γ.Ο. − ΔΗΜΗΤΡΑ. Οι αναλύσεις γίνονται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛ.Γ.Ο. − ΔΗΜΗΤΡΑ της ανωτέρω εισφοράς, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 94 του ν. 2127/1993, όπως ισχύουν.

Άρθρο 55Παράταση βεβαιώσεων εγγραφής εργοληπτικών επιχειρήσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες έχουν ημερομηνία λήξης από 1.1.2013 έως 31.12.2013 ή έχουν λάβει παράταση, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 3 της παραγράφου Η.6 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 έως τις 30.6.2013, παρατείνονται από την ημερομηνία λήξης τους μέχρι 31.12.2013, εφόσον οι επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετικό αίτημα έως και εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση αναθεώρησης. Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από την ψήφισή της.

Άρθρο 56Διεύρυνση προστασίας των ΑΜΕΑ

Μετά το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 ν. 3227/2004 (Α΄ 31) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα Άτομα με Αναπηρίες που έχουν απασχοληθεί μέσα στο τελευταίο έτος πριν τη δημοσίευση του παρόντος σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή δυνάμει αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων ή με προσωρινές διαταγές, θεωρείται ως προς όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν και συνεχίζουν να παρέχουν την εργασία τους δυνάμει του ν. 2643/1998, εφόσον ο εργοδότης δηλώνει ότι επιθυμεί να συνεχίσει να τους απασχολεί.»

Άρθρο 57

To άρθρο 15 του ν. 3404/2005 τροποποιείται ως εξής: α. Η παρ. 2 του άρθρου 15: «2. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. η ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα Πανεπιστημίου. Πέραν του ανωτέρω ποσοστού, κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.» β. Η παρ. 3 του άρθρου 15: «3. Αν ο αριθμός που προκύπτει έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλες κατηγορίες μετεγγραφών ή κατατάξεων δεν επιτρέπεται.» γ. Η παρ. 4 του άρθρου 15: «4. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα, της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει, δέκα(10)μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου Τμήματος με συναφή μαθήματα με το Τμήμα κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Αν και ο αριθμός των συναφών μαθημάτων εί ναι ίδιος μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για τη συμμετοχή των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων στη διαδικασία επιλογής με εξετάσεις.» δ. Η παρ. 5 του άρθρου 15: «5. Το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε Τμήμα ορίζεται από τα αρμόδια όργανα της Σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για Τμήματα Σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου ή της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε. κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος υποδοχής.» ε. Προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.»

Άρθρο 58

Το διοικητικό προσωπικό του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το οποίο μέχρι τις 31.8.2013 είχε τοποθετηθεί στα πρώην παραρτήματα του Κιλκίς και της Κατερίνης δύναται μόνο με αίτησή του και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων να μεταταγεί κατ’ εξαίρεση, χωρίς προκήρυξη, στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο οποίο εντάχθηκαν με το π.δ. 82/2013 τα ανωτέρω τμήματα.

Άρθρο 59Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ