92 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4256/2014

Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
14 Απριλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 92
14 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4256
Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Άρθρο 39Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1 έως 14 του ν. 2743/1999 (Α΄ 211), εκτός της παραγράφου 2 του άρθρου 8 και της παραγράφου 6 του άρθρου 9 η οποία αναριθμήθηκε σε 5 με την παράγραφο 16 του άρθρου 40 του ν. 3182/2003 (Α΄ 220), το άρθρο 40 του ν. 3182/2003 (Α΄ 220), η παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3182/2003 (Α΄ 220), οι διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58), η περίπτωση ιγ΄ της παρ.4 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40), το εδάφιο στ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και το άρθρο 8 του ν. 2575/ 1998 (Α΄ 23), το άρθρο 1 του π.δ. της 1ης Μαρτίου 1927 «Περί ιδρύσεως «Οίκου Ναύτου»» (Α΄ 32), το άρθρο 1 του διατάγματος της 20ής Μαΐου 1936 «Περί του σκοπού της ιδρύσεως και του τρόπου λειτουργίας του εν Πειραιεί Οίκου Ναύτου (Α΄ 219), τα άρθρα 1,2,4,5,6,7,8,9,16 και 17 του α.ν. 192/1936 (Α΄ 438), η παράγραφος 4 του άρθρου 93 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α΄ 261), το π.δ. 56/1977 (Α΄ 22), το από 3.1.1937 διάταγμα «Περί συνθέσεως των Διοικητικών Συμβουλίων των Γραφείων Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και του τρόπου λειτουργίας αυτών» (Α΄ 9), η υπ’ αριθ. 2214.1/8/90/4.9.1990 απόφαση (Β΄ 639), η υπ’ αριθμ. 70055/2703/9.4.1982 απόφαση (Β΄ 205), καθώς και κάθε διάταξη στο μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 40ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τροποποιήσεις του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) Α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: «6. Με απόφαση του Υπουργού, ο πλοιοκτήτης μπορεί κατά τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου να αντικαταστήσει το πλοίο με άλλο, μη δρομολογημένο, ίδιου είδους, ανάλογης, μεγαλύτερης ή μικρότερης μεταφορικής ικανότητας, του ιδίου ή εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών ή στην ίδια μητρική επιχείρηση ή σε άλλη ναυτική εταιρεία υπό κοινή διαχείριση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 4 και καλύπτονται οι συγκοινωνιακές ανάγκες.» Β. Η παράγραφος 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 2932/2001 όπως ισχύει τροποποιείται ως ακολούθως: «2. Με απόφαση του Υπουργού, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη και γνώμη του Σ.Α.Σ., δύναται να ανακληθεί η ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης, εφόσον δεν διαταράσσεται η εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών της γραμμής που είναι δρομολογημένο το πλοίο. Το αίτημα αυτό και μέχρι τη σύγκληση του Σ.Α.Σ. μπορεί να γίνεται αποδεκτό από υφιστάμενα όργανα, εξουσιοδοτημένα με απόφαση του Υπουργού.» Γ. Η παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: «2. Ο πλοιοκτήτης ή περισσότεροι πλοιοκτήτες από κοινού δεν μπορούν να μεταβάλουν μονομερώς τα δρομολόγια, ούτε τον προγραμματισμένο χρόνο διακοπής τους. Η μεταβολή των δρομολογίων, συμπεριλαμβανομένης της δρομολογιακής γραμμής και του προγραμματισμένου χρόνου διακοπής τους, επιτρέπεται αν υποβάλλουν σχετικό αίτημα και κριθεί, με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ., ότι δεν διαταράσσεται η εξυπηρέτηση της γραμμής, ούτε δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος άλλων πλοιοκτητών, με την αποδοχή του αιτήματος. Η απόφαση του Υπουργού κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. Το αίτημα αυτό και μέχρι τη σύγκληση του Σ.Α.Σ. μπορεί να γίνεται αποδεκτό από υφιστάμενα όργανα, εξουσιοδοτημένα με απόφαση του Υπουργού, για αντιμετώπιση έκτακτων συγκοινωνιακών αναγκών. Με απόφαση του Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβιβάζεται σε υφιστάμενα όργανα το δικαίωμα υπογραφής προσωρινής τροποποίησης ή περικοπής δρομολογίων, μεταβολή του προγραμματισμένου χρόνου διακοπής τους, μεταβολή δρομολογιακής γραμμής, καθώς και εκτέλεσης έκτακτων δρομολογίων ή προσεγγίσεων σε δρομολογημένα πλοία, μετά από σχετικά αιτήματα. Στην απόφαση αυτή, καθορίζονται, ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ., τα όργανα, τα κριτήρια αποδοχής των αιτημάτων, καθώς και τα μέγιστα προσωρινά χρονικά διαστήματα.» Δ. Το άρθρο δέκατο ένατο του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) τροποποιείται ως εξής: αα. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 καταργείται. ββ. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6. Υφιστάμενα έργα της παραγράφου 2 του άρθρου 46, σε Οργανισμούς Λιμένων και σε Λιμενικά Ταμεία (δημοτικά ή κρατικά), με εξαίρεση τις κτιριακές εγκαταστάσεις, μη νομίμως εκτελεσθέντα, έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου από φορείς του Δημοσίου, θεωρούνται νόμιμα από το χρόνο έγκρισής τους από την Ε.Σ.Α.Λ. του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) του λιμένα στο οποίο αυτά έχουν αποτυπωθεί και ενταχθεί, και της αντίστοιχης απόφασης έκδοσης των Περιβαλλοντικών Όρων.» γγ. Στην παράγραφο 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η νομιμοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και του άρθρου 16 παρ. 2δ του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).» δδ. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7. α. Για την αποδοχή του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (Π.Π.Π.Α.) ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την αδειοδότηση των Λιμενικών Έργων, των υποκατηγοριών Α1 και Α2 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) όπως ισχύει, από τα οποία τροποποιούνται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (σε κάτοψη) του λιμένα, (δηλ. σε έργα που αφορούν επέκταση ή τροποποίηση του λιμένα), σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011, όπως ισχύουν, απαιτείται η προηγούμενη θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων. β. Η ως άνω γνωμοδότηση δεν απαιτείται στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης στις εξής περιπτώσεις: αα. κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης υφιστάμενων έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, ββ. για έργα επισκευής ή συντήρησης υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων, γγ. στις εξής περιπτώσεις μελετών του Παραρτήματος III Ομάδα 3η της υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1958/13.1.2012 (Β΄ 21) Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209): i) λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες) και καταφύγια τουριστικών σκαφών (α/α 5), εκτός εάν βρίσκονται εντός ζώνης λιμένα, (βάση του άρθρου 30 του ν. 2160/1993). ii) Μεμονωμένες ράμπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών (α/α 8). iii) Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση εντός της θάλασσας και σε απόσταση από την ακτή (α/α 9). iν) Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση επί της ακτογραμμής (παράλληλα ή κάθετα) (α/α 10). ν) Έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής (α/α 11). vi) Τεχνητοί ύφαλοι στον πυθμένα της θάλασσας (α/α 13). νii) Ανάκτηση εδαφών από λίμνες (α/α 14β). δδ. για θέματα που αφορούν έργα εντός όχθης και παρόχθιας ζώνης (λιμνών − λιμνοθαλασσών).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράγραφοι 6, 7 και 8 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311), όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 13 του άρθρου 56 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), αντικαθίστανται ως κατωτέρω: «6. Οι τοποθετήσεις, αποσπάσεις και διαθέσεις στα Λιμενικά Τμήματα γίνονται από στελέχη του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν στη Λιμενική Αρχή όπου υπάγονται διοικητικά, μετά από απόφαση η οποία εκδίδεται από τον οικείο Λιμενάρχη εφόσον πρόκειται για Κεντρικά Λιμεναρχεία ή από τον προϊστάμενο της αρμόδιας περιφερειακής διοικήσεως Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από γνώμη του οικείου Λιμενάρχη, εφόσον πρόκειται για Λιμεναρχεία. Τα στελέχη του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τοποθετούνται, αποσπώνται ή διατίθενται σε Λιμενικά Τμήματα με την ανωτέρω διαδικασία, ανήκουν στην οργανική δύναμη της Λιμενικής Αρχής διοικητικής υπαγωγής τους. Ειδικότερα, οι αποσπάσεις γίνονται μόνο για έκτακτη ενίσχυση των Λιμενικών Τμημάτων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του π.δ. 33/2009 (Α΄ 50), όπως κάθε φορά ισχύει, ενώ οι διαθέσεις γίνονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, όπως κάθε φορά ισχύει. 7. Κάθε τοποθετούμενος σε Λιμενικό Τμήμα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησής της, να υποβάλει ιεραρχικά στη Διεύθυνση Προσωπικού προσφυγή και να αιτηθεί την ακύρωση, τροποποίηση ή αναστολή της απόφασης τοποθέτησης. Η προσφυγή εξετάζεται από το Συμβούλιο Εξέτασης Προσφυγών το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 13 του π.δ. 33/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, το οποίο κοινοποιεί την απόφασή του στον προσφεύγοντα εντός προθεσμίας σαράντα ημερών. Η άσκηση προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης τοποθέτησης, έως ότου το αρμόδιο όργανο αποφανθεί σχετικά με αυτήν. 8. Τα στελέχη του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τοποθετούνται σε Λιμενικά Τμήματα σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων τοποθέτησης−μετάθεσης, εφόσον η τοποθέτησή τους γίνεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών και η έδρα των Λιμενικών Τμημάτων όπου τοποθετούνται, ευρίσκεται σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη των 60 χιλιομέτρων από τη Λιμενική Αρχή διοικητικής υπαγωγής τους. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται και για τις τοποθετήσεις στελεχών του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. μεταξύ Λιμενικών Τμημάτων τα οποία υπάγονται στην ίδια Λιμενική Αρχή.»

Άρθρο 41ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (A΄ 311), ως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. α) Διπλωματούχοι Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, ηλικίας μέχρι τριάντα ετών, μπορεί να κατατάσσονται απευθείας στο Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ. με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ειδικότητας Τεχνικού. Προκειμένου για άνδρες απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Η κατάταξη διενεργείται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, οι Σχολές των Πολυτεχνείων και τα Τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. οι διπλωματούχοι των οποίων δύνανται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, τα ειδικότερα προσόντα, τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση μετά την κατάταξή τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων διπλωματούχων από Σχολές Πολυτεχνείων και Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. καθορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού που εκδίδεται με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. Ομοίως με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ. καθορίζεται ο τρόπος συμπλήρωσης του αριθμού των ως άνω καθορισθεισών θέσεων όταν αυτές δεν καλύπτονται, λόγω μη προσέλευσης ή αποτυχίας των υποψηφίων, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Α. Στην παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ενόπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63), προστίθενται εδάφια ως κατωτέρω: «Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία αποστρατεύθηκαν αυτεπάγγελτα λόγω σωματικής ανικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), εφόσον τα τραύματα ή οι παθήσεις τους προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή ένεκα αυτής, δικαιούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Υπηρεσία Υγειονομικού Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής για εξέταση από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση έκδοσης θετικής οριστικής γνωμάτευσης της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, τα ανωτέρω στελέχη επανέρχονται στις τάξεις του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως υπαγόμενα στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας με αφετηρία το χρόνο έκδοσης της σχετικής γνωμάτευσης.» Β. Η αίτηση η οποία προβλέπεται στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63), υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα ημερών από την έκδοση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 6 του ν. 4081/2012 (Α΄ 184) με το οποίο τροποποιήθηκε η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (A΄ 1), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), τροποποιείται ως ακολούθως: «στ. στους συνταξιούχους του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Εκπαίδευση, μέχρι τις 31.12.2016.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 46 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Αδειοδοτήσεις έργων σε Οργανισμούς Λιμένων 1. α. Η εκτέλεση έργων εντός θαλάσσιας και χερσαίας ζώνης Οργανισμού Λιμένος ανώνυμης εταιρίας ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις ακόλουθες διατάξεις, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ρύθμισης. β. Η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου δεν αίρει την υποχρέωση έκδοσης άδειας δόμησης όπου αυτή απαιτείται κατά την οικεία νομοθεσία. 2. Τα έργα της λιμενικής υποδομής και ανωδομής διακρίνονται σε: α) κύρια λιμενικά έργα, τα οποία αποτελούν τα έργα που εκτελούνται εντός της θαλάσσιας ζώνης και στη χερσαία ζώνη και έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των λιμενικών υπηρεσιών που παρέχει ο συγκεκριμένος λιμένας, όπως έργα επέκτασης / βελτίωσης / προστασίας, προσχώσεις, εγκατάσταση μηχανημάτων και κάθε ανωδομή που εξυπηρετεί άμεσα τις λιμενικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκφόρτωσης και εμπορίας, β) βοηθητικά λιμενικά έργα, που έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών του λιμένα και συνδέονται έμμεσα με τις λιμενικές λειτουργίες, όπως χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, χώροι αναψυχής και εστίασης, ξενοδοχεία, επιβατικοί σταθμοί, εγκαταστάσεις μεταφοράς επιβατών, γραφεία, καταστήματα. Στην περίπτωση κατασκευής νέων ή συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης υφιστάμενων έργων του ως άνω υπό β΄ στοιχείου, διασφαλίζεται υποχρεωτικά η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία. 3. Για την εκτέλεση των έργων απαιτείται: α) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης. β) Έλεγχος συμβατότητας των τεχνικών μελετών με το εγκεκριμένο από την Ε.Σ.Α.Λ. αναπτυξιακό πρόγραμμα και μελέτη διαχείρισης (Master Plan). Η διαδικασία αδειοδότησης δεν κωλύεται από τη μη ολοκλήρωση επικαιροποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) του λιμένα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 5β του άρθρου 44 του παρόντος νόμου. Σε κάθε περίπτωση τα κατασκευασθέντα εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας έργα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και μελέτη διαχείρισης του λιμένα (Master Plan). γ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως ισχύει. Αν το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α1 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011, οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011 και οι οποίες είναι άνω των πέντε (5) εργάσιμων ημερών έως και δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, μειώνονται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ενώ όλες οι υπόλοιπες μειώνονται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. δ) Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία επέχει θέση άδειας κατασκευής του έργου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης, συνοδευόμενο από τα ανωτέρω υπό α΄ και γ΄ στοιχεία. ε) Για την έναρξη εργασιών, απαιτείται κοινοποίηση της άδειας του προηγούμενου υπό δ’ στοιχείου στην κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή. 4. α. Η συντήρηση και η επισκευή των εγκαταστάσεων των εκτελεσθέντων έργων λιμενικών υποδομών και ανωδομών εκτελούνται κατά τη διαδικασία του άρθρου δεύτερου του ν. 2688/1999 (Α΄ 40), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 208 του ν. 4072/ 2012 (Α΄ 86) και ισχύει, εφόσον ο προϋπολογισμός δαπάνης δημοπράτησής τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται πριν την εκτέλεση του έργου και στην οικεία Λιμενική Αρχή. β. Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της δαπάνης δημοπράτησης των ανωτέρω έργων υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4150/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Για έργα που εκτελούνται με παραχώρηση, ο παραχωρησιούχος, εφόσον τούτο προβλέπεται στη σχετική σύμβαση, νομιμοποιείται να υποβάλει ο ίδιος την αίτηση έκδοσης της άδειας εκτέλεσης του έργου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, υποκαθιστώντας τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης, έναντι των αρμόδιων Αρχών. 6. Τα έργα που εκτελούνται σε Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε., και στην περίπτωση κατά την οποία σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση την επίβλεψη και εποπτεία εκτέλεσής τους δεν ασκεί ο κατά περίπτωση αρμόδιος Οργανισμός Λιμένος, εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η εποπτεία ασκείται είτε ευθέως από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας είτε από την ίδια μέσω της πρόσληψης ανεξάρτητων εταιριών, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην αντίστοιχη σύμβαση.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 29 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου που εξέδωσε η κατά τόπον αρμόδια Λιμενική Αρχή κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσής της. Η απόφαση του Υπουργού επί της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής κοινοποιείται στον προσφεύγοντα το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αποδοχές, οι οποίες οφείλονται σε εργαζόμενους των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., λόγω υπερωριακής, νυκτερινής και Κυριακών ή εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, που παρεσχέθη το έτος 2013 σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.1 του ν. 4024/2011, καταβάλλονται από τον οικείο Οργανισμό Λιμένος, με αντίστοιχη επιβάρυνση του προϋπολογισμού του για το έτος 2014. Η καταβολή γίνεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, με την οποία βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των ωρών της ως άνω παρασχεθείσας εργασίας, ο αριθμός των υπαλλήλων που απασχολήθηκε, καθώς και οι συγκεκριμένες υπηρεσιακές ανάγκες που καλύφθηκαν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ένταξη Λιμένα σε Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων α. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων είναι δυνατόν να εντάσσεται λιμένας σε σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που έχει καταρτισθεί για ένα ή για περισσότερους λιμένες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της κ.υ.α. 8111.1/41/2009 (Β΄ 412), εφόσον ο λιμένας αυτός για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει καταρτίσει αντίστοιχο σχέδιο. β. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται ο τρόπος και οι ειδικότεροι όροι ένταξης, λαμβανομένων υπόψη τοπικών, τεχνικών ή άλλων ιδιαιτεροτήτων, οι εξ αυτής απορρέουσες υποχρεώσεις για το λιμένα, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. γ. Η ανωτέρω ένταξη αίρεται με την έγκριση σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων του λιμένα αυτού σύμφωνα με την προαναφερόμενη κοινή υπουργική απόφαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Διατάξεις επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. και του προσωπικού αυτής και με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τους δικαιούχους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για το έτος 2013, τηρουμένων των σχετικών ορίων και περιορισμών της οικείας νομοθεσίας, θεωρούνται νόμιμες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Επιτροπή Χρηστών του Λιμένα α. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από εισήγηση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης εμπορικού λιμένα, συστήνεται «Επιτροπή Χρηστών του Λιμένα». Η επιτροπή συγκροτείται από εκπροσώπους των φορέων εκμετάλλευσης πλοίων, κύριων φορτίων ή άλλων χρηστών του εμπορικού λιμένα, οι οποίοι καταβάλλουν τέλος για την αξιοποίηση των λιμενικών υποδομών ή για τις προς αυτούς παρεχόμενες λιμενικές υπηρεσίες. β. Η επιτροπή έχει συμβουλευτική αρμοδιότητα, εισηγούμενη προς τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα θέματα σχετικά με τη δομή, το ύψος ή τη διάρκεια των ανωτέρω τελών. Ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, καθώς και εν γένει οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις με την Επιτροπή Χρηστών του Λιμένα πριν τον καθορισμό των τελών λιμενικών υποδομών ή λιμενικών υπηρεσιών σχετικά με τη δομή και το ύψος των εν λόγω τελών. γ. Με την απόφαση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα της α΄ παραγράφου, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής του παρόντος άρθρου, καθώς και οι παρεχόμενες προς αυτήν εγκαταστάσεις και τεχνικές διευκολύνσεις για την εκπλήρωση των σκοπών της.

Άρθρο 42ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Περιηγητικά ταξίδια − Κρουαζιέρα Α. αα. Τα περιηγητικά ταξίδια (κρουαζιέρες) που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 165 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δίκαιου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), έχουν αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών μέσω προκαθορισμένου προγράμματος του πλοίου, το οποίο περιλαμβάνει τουριστικές δραστηριότητες στους διάφορους λιμένες, έναντι εισιτηρίου που είναι ενιαίο για το σύνολο του ταξιδιού από την παραλαβή μέχρι και την τελική αποβίβαση των επιβατών. ββ. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ και δ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ο επιβάτης δεν μπορεί να διακόψει το ταξίδι του, εκτός αν αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας ή απρόβλεπτων συμβάντων. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού υποχρεούται να ακολουθεί το πλοίο, μπορεί όμως να αποβιβάζεται από αυτό και να παραμένει στη ξηρά για όσο διάστημα διαρκεί η παραμονή του πλοίου σε κάθε λιμένα. Β. αα. Απαραίτητος όρος του ταξιδιού, το οποίο έχει διάρκεια από το λιμένα παραλαβής των επιβατών έως και το λιμένα αποβίβασής τους έως σαράντα οκτώ (48) ώρες, είναι η τελική αποβίβαση των επιβατών στο λιμένα από τον οποίο αρχικά επιβιβάσθηκαν (κυκλικό ταξίδι). ββ. Για τα ταξίδια της περίπτωσης α΄ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ υπό στοιχεία αα΄ και ββ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12. γγ. Όταν η διάρκεια του ταξιδιού από το λιμένα παραλαβής των επιβατών έως και το λιμένα αποβίβασής τους είναι άνω των σαράντα οκτώ (48) ωρών επιτρέπεται η αποβίβαση επιβατών σε λιμένα διαφορετικό από αυτόν στον οποίο επιβιβάσθηκαν. δδ. Για την εξυπηρέτηση της τουριστικής κίνησης και για ταξίδια που διαρκούν άνω των σαράντα οκτώ (48) ωρών επιτρέπεται, με έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, η αποβίβαση των επιβατών σε ενδιάμεσους λιμένες και η επιβίβασή τους από τον ίδιο ή διαφορετικό λιμένα στο ίδιο ή σε διαφορετικό πλοίο της ίδιας εταιρείας, υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) η υφιστάμενη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση δεν είναι επαρκής και β) το ταξίδι αποτελεί μέρος ενός συνόλου τουριστικών υπηρεσιών (πακέτο). Γ. αα. Το άρθρο 1 του ν. 3872/2010 (Α΄ 148) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 1 Προϋποθέσεις 1. Το δικαίωμα εκτέλεσης περιηγητικών ταξιδιών (κρουαζιερών) που παρέχεται, σύμφωνα με το άρθρο 165 παράγραφος 3 περίπτωση β΄ του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως ισχύει, σε πλοία με κοινοτική σημαία και σημαία χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), παρέχεται εφεξής και στα πλοία με σημαία τρίτων χωρών με τις προϋποθέσεις ότι: α) τα πλοία αυτά έχουν μεταφορική ικανότητα μεγαλύτερη των σαράντα εννέα (49) επιβατών και β) η διάρκεια του ταξιδιού από το λιμένα παραλαβής των επιβατών έως και το λιμένα αποβίβασής τους είναι άνω των σαράντα οκτώ (48) ωρών. Το ταξίδι έχει αποκλειστικό σκοπό τη θαλάσσια αναψυχή και περιήγηση των επιβατών μέσω προκαθορισμένου προγράμματος του πλοίου, το οποίο περιλαμβάνει τουριστικές δραστηριότητες στους διάφορους λιμένες, έναντι εισιτηρίου που είναι ενιαίο για το σύνολο του ταξιδιού από την παραλαβή μέχρι και την τελική αποβίβαση των επιβατών. 2. Οι όροι ασφαλείας που προβλέπονται στο π.δ. 23/1999 (Α΄ 17), όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα πλοία με σημαία τρίτων χωρών, τα οποία εκτελούν ταξίδια σύμφωνα με την παράγραφο 1. 3. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία ή η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τα πλοία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ευθύνεται για την είσπραξη και καταβολή του τέλους που προβλέπεται στην παράγραφο 2Β του άρθρου 6 του ν. 2399/1996 (Α΄ 90).» ββ. Στα πλοία της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2. Δ. Τα επιβατηγά δρομολογημένα πλοία μπορούν να εκτελούν ταξίδια με ολική ναύλωση για την εξυπηρέτηση οργανωμένων ομαδικών μετακινήσεων, εφόσον δεν παραβλάπτεται η εκτέλεση των εγκεκριμένων δρομολογίων τους, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας, για τη δρομολόγησή τους, Αρχής. Ε. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή οι κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως των άρθρων 42, 44, 45,157 και 180 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261). ΣΤ. αα. Η παράγραφος 5 του άρθρου 165 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261) η οποία προστέθηκε με την παρ. 8α του άρθρου 11 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) καταργείται και οι παράγραφοι 6, 7 και 8 αναριθμούνται σε 5, 6 και 7 αντιστοίχως. ββ. Οι παράγραφοι 8.β και 8.γ του άρθρου 11 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) καταργούνται. γγ. Το π.δ. 122/1995 (Α΄ 122) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου Α.2 του άρθρου 17 του ν. 3622/2007 (Α΄ 281) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 10 του π.δ. 103/2011 «Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009» (Α΄ 236), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο ΙΔ.2 εδάφιο 2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10 Μεταβατικές διατάξεις Οι συναφθείσες διμερείς συμφωνίες με τους ήδη εξουσιοδοτημένους αναγνωρισμένους οργανισμούς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να συναφθούν νέες και το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Α. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής: «α. Για πλοία, για τα οποία εκδίδεται αρχικό πιστοποιητικό καταμέτρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 973/1971 (Α΄ 194), όπως ισχύει, και τα οποία δεν διαθέτουν σε ισχύ διεθνές πιστοποιητικό χωρητικότητας, που εκδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 1373/1983 (Α΄ 92) όπως ισχύει, πέραν της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του ν.δ. 973/1971, υπολογίζεται και πιστοποιείται και η ολική χωρητικότητα (GT). Για πλοία που διαθέτουν πιστοποιητικό καταμέτρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 973/1971, όπως ισχύει, ο υπολογισμός και η πιστοποίηση της ολικής χωρητικότητας (GT) διενεργείται το αργότερο μέχρι την ολοκλήρωση της ετήσιας επιθεώρησης που θα λάβει χώρα μετά την 1η Ιουλίου 2014.» Β. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4150/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Έως την πιστοποίηση της ολικής χωρητικότητας (GT) των πλοίων σύμφωνα με την περίπτωση α΄, η ολική χωρητικότητά τους (GT) λαμβάνεται ως ίση με την αριθμητική τιμή, στον πλησιέστερο προηγούμενο ακέραιο αριθμό, των κόρων ολικής χωρητικότητάς τους (ΚΟΧ).» Γ. Το στοιχείο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου του ν. 3393/2005 (Α΄ 242), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 4150/2013, καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 58/2012 «Κατηγορίες, ειδικότητες, οργανικές θέσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής» (Α΄ 108) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού (βοηθοί ακτινολογικού εργαστηρίου, βοηθοί μικροβιολογικού εργαστηρίου, νοσηλευτές, οδοντοτεχνικοί, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο άρθρο 4 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3569/2007 (Α΄ 122) και το άρθρο 16 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35) και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7, ως ακολούθως: «7. Οι Υπαξιωματικοί Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού, προέρχονται από ιδιώτες ανάλογης ειδικότητας, ηλικίας μέχρι και τριάντα ετών, κατατάσσονται απευθείας ως Κελευστές Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος −Ελληνικής Ακτοφυλακής και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους πέντε μήνες. Προκειμένου για άνδρες απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, εφαρμόζεται αναλόγως και στην κατάταξη των Υπαξιωματικών Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού.»

Άρθρο 43ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Λιμενικό Ταμείο Νομού Σάμου με έδρα το Βαθύ (Σάμου) το οποίο, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 46 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), παρέμεινε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και λειτουργούσε με την αρμοδιότητα της διοίκησης και εκμετάλλευσης των ζωνών λιμένα και των νήσων Ικαρίας, Φούρνων και Θύμαινας, καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Συνιστάται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας» και με έδρα τον Άγιο Κήρυκο, το οποίο αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Λιμενικού Ταμείου Νομού Σάμου, που καταργείται με το άρθρο 1 του παρόντος, με την επιφύλαξη της διατάξεως της επόμενης παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Περιοχή δικαιοδοσίας του Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας ορίζονται τα παράλια των νήσων Ικαρίας, Φούρνων και Θύμαινας και περιοχές άσκησης των αρμοδιοτήτων του οι αντίστοιχες ήδη καθορισθείσες ζώνες λιμένα του καταργούμενου Λιμενικού Ταμείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Η κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και το αρχείο του καταργούμενου Λιμενικού Ταμείου Νομού Σάμου, περιέχονται στο Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας, το οποίο υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του καταργούμενου Λιμενικού Ταμείου, καθώς και σε κάθε δικαιοπραξία που έχει συναφθεί και βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος. β. Τυχόν εκκρεμείς δίκες του καταργούμενου Λιμενικού Ταμείου συνεχίζονται από το συνιστώμενο Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της και χωρίς να απαιτούνται οι ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Η υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Νομού Σάμου καταργείται και συγκροτείται η νέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, Λιμενική Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας, που συνιστάται με την παράγραφο 2 του παρόντος. β. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Λιμενικό Ταμείο Νομού Σάμου κατά το χρόνο κατάργησής του και ασκεί τις αρμοδιότητες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος, μεταφέρεται στο νεοσυσταθέν Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας και εντάσσεται σε αυτό με την ίδια σχέση που υπηρετούσε στο καταργούμενο Λιμενικό Ταμείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για όλα τα θέματα της λειτουργίας του Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας ισχύουν οι κείμενες, περί Λιμενικών Ταμείων, διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 390/1993 (Α΄165) που αφορούν στο καταργούμενο Λιμενικό Ταμείο Νομού Σάμου.

Άρθρο 44

Στο π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) άρθρο 49 και στο τέλος της παρ. 1α, προστίθεται: « ή εφόσον διαμένουν εκτός των ανωτέρω νομών, σε απόσταση μέχρι 60 χιλιομέτρων από την έδρα της υπηρεσίας τους υπό την επιφύλαξη ότι υπάρχει η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με την Υπηρεσία και ευχέρεια ταχείας προσέλευσης σε αυτή σε οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου.»

Άρθρο 45ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (πρώην ΤΑΥΑΠ) και Ελληνικής Χωροφυλακής (πρώην ΕΤΕΧ) τον Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), περιέρχεται ως πόρος ποσοστό 5% επί των προστίμων που καταβάλλονται για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα οποία βεβαιώνονται από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Η διαδικασία είσπραξης, κατανομής και απόδοσης των πόρων στους ανωτέρω ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (πρώην ΤΑΥΠΣ) του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφάλειας (ΤΕΑΠΑΣΑ), περιέρχεται ως πόρος ποσοστό 5% επί του εισπραττόμενου παραβόλου του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση ι΄ του ν. 3511/2006, όπως αυτό τροποποιημένο ισχύει με το άρθρο 64 του ν. 4249/2014. Η διαδικασία είσπραξης, κατανομής και απόδοσης των πόρων στον ανωτέρω ασφαλιστικό φορέα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 46ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, εφόσον: αα. μετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται από τον αρμόδιο, να αποφασίσει επ’ αυτής, η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκεται και ββ. δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο κατά την, ενώπιον του δικαστηρίου, διαδικασία. β. Οι παραπάνω στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στους αναφερόμενους στην παράγραφο 1 δύναται να χορηγείται από το Δημόσιο, προκαταβολή των εξόδων στα οποία υποβάλλονται προς υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων, εφόσον: αα. έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για ενέργειες ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξαιτίας αυτών και ββ. μετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκονται. β. Τα έξοδα καλύπτουν την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του κατηγορουμένου για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων όλων των βαθμών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του καθοριζομένου κάθε φορά ελάχιστου ορίου. γ. Η προκαταβολή των εξόδων γίνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). δ. Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του ως άνω προσωπικού, τα έξοδα που τυχόν έχουν κατά τα ανωτέρω προκαταβληθεί, αποδίδονται στο Δημόσιο είτε εφάπαξ είτε με τμηματική παρακράτηση από το μισθό του. ε. Με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 47Στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν. 2362/1995

(Α΄ 247), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141), το εδάφιο μόνο αριθμείται ως περίπτωση α΄ και προστίθεται περίπτωση β΄ ως ακολούθως: «β. Στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος συνιστάται Ελεγκτήριο Υγειονομικών Δαπανών Λιμενικού Σώματος για την εκκαθάριση των υγειονομικών δαπανών του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος και των προστατευόμενων μελών αυτού. Με κοινή απόφαση που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται η οργάνωση και λειτουργία του Ελεγκτηρίου, οι αρμοδιότητες των οργάνων του και κάθε ζήτημα σχετικό με τη διαδικασία εκκαθάρισης των παραπάνω υγειονομικών δαπανών.»

Άρθρο 48ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παραγράφου 24 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) προστίθενται εδάφια έκτο και έβδομο ως εξής: «Η επιχορήγηση της παρούσας παραγράφου δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές της ως άνω εταιρίας προς το Ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία ή προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Η απαγόρευση της παραγράφου 20 του παρόντος άρθρου ισχύει και για το ποσό της ως άνω επιχορήγησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 24 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (A΄ 314), η λέξη «απευθείας» αντικαθιστάται με τη λέξη «αποκλειστικά».

Άρθρο 49

Καταβολές αποζημιώσεων πέραν των ορίων του άρθρου 2 του α.ν. 173/1967, οι οποίες έγιναν μέχρι τις 31.12.2010 και βασίζονταν είτε σε ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας είτε σε αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Π.Δ.Δ. ή ΔΕΚΟ ή πάσης φύσεως Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας είτε σε ατομικές συμβάσεις εργασίας, θεωρούνται νόμιμες και τα επιπλέον καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται.

Άρθρο 50Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ