92 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4256/2014

Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Άρθρο 40
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
14 Απριλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 92
14 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4256
Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράγραφοι 6, 7 και 8 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος» (Α΄ 311), όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 13 του άρθρου 56 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), αντικαθίστανται ως κατωτέρω: «6. Οι τοποθετήσεις, αποσπάσεις και διαθέσεις στα Λιμενικά Τμήματα γίνονται από στελέχη του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν στη Λιμενική Αρχή όπου υπάγονται διοικητικά, μετά από απόφαση η οποία εκδίδεται από τον οικείο Λιμενάρχη εφόσον πρόκειται για Κεντρικά Λιμεναρχεία ή από τον προϊστάμενο της αρμόδιας περιφερειακής διοικήσεως Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από γνώμη του οικείου Λιμενάρχη, εφόσον πρόκειται για Λιμεναρχεία. Τα στελέχη του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τοποθετούνται, αποσπώνται ή διατίθενται σε Λιμενικά Τμήματα με την ανωτέρω διαδικασία, ανήκουν στην οργανική δύναμη της Λιμενικής Αρχής διοικητικής υπαγωγής τους. Ειδικότερα, οι αποσπάσεις γίνονται μόνο για έκτακτη ενίσχυση των Λιμενικών Τμημάτων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του π.δ. 33/2009 (Α΄ 50), όπως κάθε φορά ισχύει, ενώ οι διαθέσεις γίνονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, όπως κάθε φορά ισχύει. 7. Κάθε τοποθετούμενος σε Λιμενικό Τμήμα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησής της, να υποβάλει ιεραρχικά στη Διεύθυνση Προσωπικού προσφυγή και να αιτηθεί την ακύρωση, τροποποίηση ή αναστολή της απόφασης τοποθέτησης. Η προσφυγή εξετάζεται από το Συμβούλιο Εξέτασης Προσφυγών το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 13 του π.δ. 33/2009, όπως κάθε φορά ισχύει, το οποίο κοινοποιεί την απόφασή του στον προσφεύγοντα εντός προθεσμίας σαράντα ημερών. Η άσκηση προσφυγής αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης τοποθέτησης, έως ότου το αρμόδιο όργανο αποφανθεί σχετικά με αυτήν. 8. Τα στελέχη του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία τοποθετούνται σε Λιμενικά Τμήματα σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων τοποθέτησης−μετάθεσης, εφόσον η τοποθέτησή τους γίνεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών και η έδρα των Λιμενικών Τμημάτων όπου τοποθετούνται, ευρίσκεται σε απόσταση ίση ή μεγαλύτερη των 60 χιλιομέτρων από τη Λιμενική Αρχή διοικητικής υπαγωγής τους. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται και για τις τοποθετήσεις στελεχών του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. μεταξύ Λιμενικών Τμημάτων τα οποία υπάγονται στην ίδια Λιμενική Αρχή.»

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ