158 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4279/2014

Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» και άλλες διατάξεις.

08 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158
8 Αυγούστου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4279
Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: «ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ−ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Στην Αθήνα σήμερα, 30/4/2014, στη Διοίκηση 1ης Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ, επί της οδού Ζαχάρωφ 3, ΑΘΗΝΑ, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, μεταξύ αφενός μεν: του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»», το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Διοικητικού του Συμβουλίου Μαρία Γρηγοροπούλου συζ. Γεωργίου Γρηγορόπουλου, κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΑΗ 002365 ΑΔΤ, δυνάμει του υπ’ αρ. πρωτ. 1472/20.3.2013 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, καλουμένου εφεξής χάριν συντομίας «ο Δωρητής» αφετέρου δε των 1) Ελευθερίου Μπούλια κατόχου του υπ’ αριθ. ΑΗ 503198 ΑΔΤ, Διοικητή του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ως εκπροσώπου αυτού δυνάμει και του υπ’ αριθ. 7ου Θ1/29.4.2014 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου και 2) του Βασιλείου Κοντοζαμάνη, κατόχου του υπ’ αριθ. ΑΚ 216501 ΑΔΤ, Διοικητού της 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής, συνεφωνήθησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 1. Ο Δωρητής απεφάσισε υπό τους κατωτέρω όρους να προβεί με δικές του αποκλειστικά δαπάνες στην ανέγερση διώροφου ειδικού κτιρίου με υπόγειο για τη χρήση ξενώνα συγγενών των ασθενών σε οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση Καλυφτάκη στην κάτω Κηφισιά, εντός χώρου του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» που θα αποτελείται από τις εξής επιφάνειες: Β΄ υπόγειο 437,80 μ2− Α΄ ισόγειο 437,80 μ2 − ισόγειο 437,80 μ2, Α΄ όροφος 437,80 μ2 και δώμα 42,60 μ2. Η δωρεάν ανέγερση του κτιρίου θα περιλαμβάνει κάθε αναγκαία κατασκευή που αφορά στους χώρους αυτούς και έχει σχέση με το αντικείμενο των οικοδομικών εργασιών, καθώς και των αντίστοιχων μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Το ανωτέρω έργο εφεξής, για λόγους συντομίας, θα καλείται «Έργο», η χωροθέτηση του οποίου, καθώς και τα αρχιτεκτονικά προσχέδια του οποίου έχουν ήδη θεωρηθεί από τη ΔΤΥ του ΥΥΚΑ δυνάμει της υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΤΥ 8/Β/Γ.Π. 84862 αποφάσεως αντίστοιχα, όπως αποτυπώνεται στη συνημμένη μελέτη προσχεδίων. 2. Το Έργο θα ανεγερθεί εντός των ορίων του υποδειχθέντος, ήδη χωροθετημένου οικοπέδου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 16/3.9.2007 απόφασης του Νοσοκομείου, επιφανείας περίπου 2.000 τ.μ., σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη προσχεδίων της κατωτέρω ομάδας Μηχανικών. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί: Φώτος Μπέμπης, Αντώνιος Δημόπουλος. Μηχανολόγος Μηχανικός: Στυλιανός Μέτος. Το Έργο, μετά την αποπεράτωση της κατασκευής του, θα παραδοθεί στο Νοσοκομείο, προκειμένου να προωθηθούν οι διαδικασίες και να πληρωθούν οι προϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας του. 3. Το Έργο θα ενταχθεί διοικητικά και λειτουργικά στο Νοσοκομείο, το οποίο και θα ασκεί την απαιτούμενη εποπτεία, παρέχοντας συγχρόνως τις αναγκαίες υπηρεσίες υποστηρίξεως, σύμφωνα και με τους όρους της παρούσης. Το κόστος, όμως, συντήρησης του κτιρίου, καθώς και τα εν γένει λειτουργικά του έξοδα αναλαμβάνει, αποκλειστικά, εξ’ ολοκλήρου ο Δωρητής Σύλλογος. 4. Το Υπουργείο Υγείας και το Νοσοκομείο δικαιούνται να παρακολουθούν, με εκπρόσωπό τους την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και τη μελέτη εφαρμογής. Άρθρο 2 ΠΟΣΟ ΔΩΡΕΑΣ Η δαπάνη ολοκληρώσεως του έργου, κατά τα ανωτέρω, υπολογίζεται στο ποσόν της τάξεως των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (2.300.000) ευρώ, το οποίο και θα αναλωθεί για την κατασκευή του κτιρίου και των Η/Μ (Ηλεκτρομηχανολογικών) εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τη συνημμένη και θεωρημένη, από τη Διεύ θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, μελέτη προσχεδίων. Σε κάθε περίπτωση ο Δωρητής αναλαμβάνει να καλύψει τη δαπάνη για την ανέγερση του κτιρίου ανεξαρτήτως ύψους. Άρθρο 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ−ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ−ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1. Η πρώτη (1η) Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, η οποία έχει στην αποκλειστική κυριότητα και νομή το χώρο (άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 3527/2007, όπως τροποποιεί την παρ. 5 του ν. 3329/2005) που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσης, συγκατατίθεται και συμφωνεί στην εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 2. Το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι», το οποίο έχει την αποκλειστική χρήση του ανωτέρω χώρου, με την έναρξη ισχύος της παρούσης, σύμφωνα με το ακροτελεύτιο άρθρο αυτής, παραχωρεί κατά χρήση το χώρο αυτόν, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, στον Δωρητή άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος για την εγκατάσταση του Εργοταξίου προς το οποίο θα παρέχει χωρίς αντάλλαγμα ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία διευκόλυνση. Μετά την αποπεράτωση του έργου, λήγει η παραχώρηση της χρήσης αυτής. Άρθρο 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το Έργο θα κατασκευασθεί με βάση: α) τη συνημμένη μελέτη προσχεδίων, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και η οποία ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, β) τους ισχύοντες όρους δόμησης (Δ΄ 201/26.3.1999) και γ) σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς οπλισμένου σκυροδέματος, αντισεισμικού κανονισμού Η/Μ εγκαταστάσεων και κάθε συναφούς ισχύουσας νομοθεσίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας για τις Η/Μ εργασίες και τις διατάξεις πυρασφαλείας. Η μελέτη εφαρμογής, καθώς και οποιαδήποτε απαραίτητη συμπληρωματική μελέτη, θεωρούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Ο Δωρητής αναλαμβάνει ακόμη να φροντίζει για τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και γενικά συμμόρφωση των υποβαλλομένων μελετών, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, υποδείξεις ή οδηγίες των αρμοδίων για την έγκριση Υπηρεσιών. Άρθρο 5 ΑΔΕΙΕΣ− ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 1. Ο Δωρητής θα εκδώσει τη σχετική οικοδομική άδεια από την οικεία πολεοδομία Κηφισιάς. 2. Οποιεσδήποτε πρόσθετες μελέτες τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου, θα γίνουν με μέριμνα και δαπάνες του Δωρητή. Η έγκριση αυτών θα γίνεται από τη Δ.Τ.Υ. του Υπουργείου Υγείας σε δυο (2) μήνες από την κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Νοσοκομείου η οποία θα δίδεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του φακέλου. Σε περίπτωση που η μελέτη επιστραφεί στον μελετητή για διόρθωση ή συμπλήρωση, οι προαναφερθέντες χρόνοι θα συντέμνονται στο ήμισυ, μετά την επανακατάθεση του φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες. 3. Ο Δωρητής δικαιούται κατά τη διάρκεια της κατασκευής, να προβαίνει σε μικροαλλαγές των μελετών, κατόπιν ενημερώσεως τόσο του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας, όσο και του εκπροσώπου του Νοσοκομείου, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της παρούσης. Οι εν λόγω μικροαλλαγές, δεν μπορεί να αφορούν σε αλλαγές υλικών και δεν θα επηρεάζουν τη συνολική μορφή και διαρρύθμιση του κτιρίου ή τη λειτουργικότητά του, ούτε θα συνιστούν οποιαδήποτε επέκταση στο χώρο. 4. Ο Δωρητής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της κατασκευής να φροντίζει για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων γενικώς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από την αρμόδια Δημοτική Αρχή, τήρηση των κανόνων Δημόσιας Τάξης κ.λπ. Άρθρο 6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο εξοπλισμός του Έργου θα γίνει με μέριμνα και δαπάνες του Δωρητή. Η διαδικασία για την απόκτηση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την παράδοση του Έργου της Δωρεάς στο Νοσοκομείο, υπό τον όρο πλήρωσης των προϋποθέσεων που θέτουν οι συναφείς κείμενες διατάξεις και με τη ρητή επιφύλαξη επιμήκυνσης του εν λόγω χρονικού διαστήματος, συνεπεία της υποβολής ενστάσεων, προσφυγών και/ή εκδίκασης των ενδίκων βοηθημάτων, οποιονδήποτε τρίτων στοιχειοθετήσουν, έννομο συμφέρον, αναφορικά με την υλοποίηση και ολοκλήρωση της ως άνω αναφερθείσης διαδικασίας και δράσης (απόκτησης του απαιτούμενου για τη λειτουργία του έργου, εξοπλισμού). Άρθρο 7 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ − ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ 1. Όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου της δωρεάς ενέργειες (όπως ενδεικτικά, κάθε είδους συμβάσεις, αναθέσεις μελετών και εργολαβιών, παραγγελίες και αγορές υλικών και μηχανημάτων, ποιοτικός έλεγχος επί των περιλαμβανομένων, παραλαβή υλικών, παραλαβή κτιρίου από τον κατασκευαστή) θα γίνονται από τον Δωρητή ή από πρόσωπο ή πρόσωπα φυσικά ή νομικά, ρητώς από αυτόν (τον Δωρητή) εξουσιοδοτηθέντα και ελευθέρως ανακλητά. 2. Δεδομένου ότι ο Δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει τη δαπάνη κατασκευής του Έργου ανεξαρτήτως του τελικού ύψους αυτής, ρητώς συνομολογείται ότι οι εν λόγω απαραίτητες (για την πραγματοποίηση του έργου της Δωρεάς) ενέργειες θα γίνονται, από τον Δωρητή χωρίς τους περιορισμούς, τις διαδικασίες και τον έλεγχο που επιβάλλουν αι σχετικοί νόμοι − προκειμένου περί εκτελέσεως έργου ή προμηθειών χρηματοδοτούμενων από το Δημόσιο, ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς, ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή άλλες τυχόν διατάξεις περί εποπτείας και ελέγχου των δαπανών και λογαριασμών. Ειδικότερα, η μελέτη και κατασκευή του έργου της Δωρεάς (το οποίο συνίσταται κατά βάση στην κατασκευή του κτιρίου του και των Η/Μ εγκαταστάσεών του), μέχρι του χρόνου παραδόσεως του στο Νοσοκομείο, είναι έργο ιδιωτικό και δεν έχουν επ’ αυτού εφαρμογή οι διατάξεις των σχετικών νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων ή άλλων διατάξεων επί έργων χρηματοδοτούμενων αιτώ το Δημόσιο ή Δημόσιους Οργανισμούς. Άρθρο 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΥ 1. Ο ξενώνας που θα ανεγερθεί θα λειτουργεί αποκλειστικά προς το σκοπό της φιλοξενίας των άπορων συγγενών ασθενών που επισκέπτονται για ολίγες ημέρες για εξετάσεις το Νοσοκομείο, καθώς και των συγγενών εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής των ασθενών που νοσηλεύονται σε αυτό. 2. Το Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται στην παρούσα από την 1η ΥΠΕ Αττικής και το Νοσοκομείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διοικητική συνδρομή προς τον Δωρητή για την αποπεράτωση του έργου σε σύντομο χρόνο, να χορηγεί άδειες και εγκρίσεις, να εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και γενικά να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για την προώθηση και ταχεία αποπεράτωση του έργου της Δωρεάς, τηρουμένων των επιταγών της νομιμότητας. Άρθρο 9 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ−ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 1. Η αποπεράτωση του Έργου θα πραγματοποιηθεί κατ’ ανώτατο χρονικό όριο και υπό τον όρο πλήρωσης των όρων της παρούσης − εντός τριάντα (30) μηνών από την έναρξη των εργασιών. Η παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο, και δη στο Νοσοκομείο και την 1η ΥΠΕ Αττικής, θα πραγματοποιηθεί με πρωτόκολλο παράδοσης−παραλαβής συνοδευόμενο από τα κατασκευαστικά σχέδια των Η/Μ εγκαταστάσεων. Η παράδοση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της ανέγερσης του κτιρίου και της απόκτησης του ξενοδοχειακού εξοπλισμού. 2. Η εργολαβική σύμβαση θα υπογραφεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου που θα κυρώνει την παρούσα σύμβαση. Η υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης θα γνωστοποιηθεί στο Νοσοκομείο προκειμένου αυτό με έγγραφό του να ορίσει ημερομηνία έναρξης των εργασιών. 3. Ο Δωρητής αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις περί κοινωνικής ασφάλισης των εργαζομένων του Εργοταξίου και περί υγιεινής και ασφάλειας. Το Υπουργείο Υγείας, το Νοσοκομείο και η 1η ΥΠΕ Αττικής ουδεμία φέρουν σχετική υποχρέωση. 4. Ο Δωρητής ευθύνεται για τα πραγματικά ελαττώματα, εμφανή και κεκρυμμένα ή για την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων του κτιρίου επί δύο έτη μετά την αποπεράτωσή του, υποχρεούμενος σε αποκατάστασή τους με δαπάνες του, εφόσον έχει εγγράφως και εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός ενημερωθεί από το Νοσοκομείο. Ευθύνη, πάντως, δεν υφίσταται εφόσον αποδεδειγμένα τα ελαττώματα αυτά προέρχονται από εργασίες ή γενικότερα επεμβάσεις τρίτων ατόμων που δεν έχουν σχέση με τον Δωρητή. 5. Μετά την αποπεράτωση του Έργου και των Η/Μ εγκαταστάσεών του και την παράδοσή του στο Νοσοκομείο, το Νοσοκομείο δεν θα προχωρεί σε σοβαρές μετατροπές, προσθήκες, επεκτάσεις ή διαρρυθμίσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία του, χωρίς προηγούμενη γραπτή συμφωνία του Δωρητή. Άρθρο 10 ΕΥΘΥΝΗ ΔΩΡΗΤΗ − ΔΩΡΕΟΔΟΤΟΥ Ο Δωρητής υποχρεούται να καλύψει κάθε δαπάνη μέχρι ολοκληρώσεως του έργου της Δωρεάς, έστω και αν αυτή υπερβαίνει το προϋπολογιζόμενο ποσό. Μετά την ανέγερση, την κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων, την αποπεράτωση, την παράδοση και την παραλαβή του (συντασσομένου του σχετικού πρωτοκόλλου), ο Δωρητής «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»» υποχρεούται να καλύπτει εξ ιδίων χρημάτων και εξ ολοκλήρου το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του Ξενώνα. Άρθρο 11 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ − ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 1. Ο Δωρητής έχει το δικαίωμα, με έγγραφη αιτιολογημένη δήλωσή του, να αναστείλει την πρόοδο της εκτελέσεως της παρούσης Δωρεάς, σε περίπτωση μη τηρήσεως, από πλευράς του Δημοσίου, των όρων της συμβάσεως, μέχρις ότου η σχετική διαφορά ρυθμισθεί (προσωρινά ή οριστικά) από τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 13 της παρούσης, παρεκτός αν τίθεται εν κινδύνω η ομαλή λειτουργία και η εξυπηρέτηση των συνολικών αναγκών του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης, εάν τυχόν ήθελε αποδειχθεί, αναστολής, ο Δωρητής υπέχει αστική ευθύνη έναντι του Δημοσίου. 2. Εάν η πρόοδος της εκτελέσεως του έργου της Δωρεάς ήθελε παρ’ ελπίδα ανασταλεί εκ πράξεων ή παραλείψεων υπαιτιότητας του Δημοσίου, η δε αναστολή διαρκέσει επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών − παρά την προσφυγή του Δωρητή στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα − ο Δωρητής δύναται να προσφύγει εκ νέου στα αρμόδια, κατά το άρθρο 13 της παρούσης, δικαιοδοτικά όργανα και να ζητήσει την απαλλαγή του από κάθε περαιτέρω υποχρέωση προς ολοκλήρωση της Δωρεάς (Κατασκευή του Έργου). 3. Οίκοθεν νοείται και συνομολογείται ότι ο Δωρητής ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά του Δημοσίου (και ειδικότερα κατά του Νοσοκομείου και του Υπουργείου Υγείας, ακόμη και για λόγους αδικαιολόγητου πλουτισμού επί του πραγματοποιηθέντος μέρους της δωρεάς, καθώς ουδεμία συνεισφορά στην πρόοδο του κοινού καλού και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος μπορεί να θεωρηθεί ως αδικαιολόγητη. Άρθρο 12 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ο Δωρητής δεν φέρει ευθύνη αν η εκτέλεση του έργου ή η ολοκλήρωση αυτού καταστεί αδύνατη εκ λόγων ανωτέρας βίας, Εξυπακούεται ότι, για όσο χρονικό διάστημα διαρκή η ανωτέρα βία, αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσης συμβάσεως. Εάν οι λόγοι ανωτέρας βίας διαρκέσουν πέραν του ενός έτους ή υπάρξει άρδην μεταβολή των συνθηκών, ο Δωρητής μπορεί να προσφύγει εκ νέου στα αρμόδια, κατά το άρθρο 13 της παρούσης, δικαιοδοτικά όργανα και να ζητήσει την απαλλαγή του από κάθε περαιτέρω υποχρέωση προς ολοκλήρωση της Δωρεάς παρεκτός και αν τίθεται εν κινδύνω η ομαλή λειτουργία και η εξυπηρέτηση των συνολικών αναγκών του Νοσοκομείου. Άρθρο 13 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά μεταξύ Δημοσίου (όπως, ιδίως, αυτό εν προκειμένω εκπροσωπείται από το Νοσοκομείο και την 1η ΥΠΕ Αττικής) και Δωρητή, περί την ερμηνεία ή εκτέλεση της συμβάσεως, η οποία δεν μπορεί να διευθετηθεί εξωδίκως, θα επιλύεται με προσφυγή στη διαιτησία, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Κάθε ένα εκ των μερών (δηλ. το Δημόσιο − όπως εκπροσωπείται στο παρόν από την 1η ΥΠΕ Αττικής και το Νοσοκομείο − νοείται ως ένα μέρος και ο Δωρητής ως το άλλο μέρος) θα ορίσει από έναν Διαιτητή, ενώ το τρίτο μέλος του Διαιτητικού Δικαστηρίου − ο Επιδιαιτητής − θα ορισθεί με κοινή απόφαση των δύο Διαιτητών. Σε περίπτωση διαφωνίας τους, ο Επιδιαιτητής θα ορισθεί από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και θα είναι είτε ανώτατος δικαστικός (π.χ. Αρεοπαγίτης) είτε μέλος ΔΕΠ, πρώτης βαθμίδας, κατά προτεραιότητα, καθηγητής Εμπορικού ή Αστικού Δικαίου. Άρθρο 14 ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ Το Δημόσιο και δη το Νοσοκομείο και η 1η ΥΠΕ Αττικής, διά των εκπροσώπων τους, απεδέχθη σαν τη Δωρεά, με τους αναφερόμενους ως άνω όρους. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) αντίτυπα, όσα και τα συμβαλλόμενα μέρη − και αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και έγινε κατανοητή και αποδεκτή από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται όπως ακολουθεί: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1ης Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ» Άρθρο δεύτερο 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 3601/1928, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. Β΄ του άρθρου 58 του ν. 1539/1985 (Α΄ 64), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αποτελεί ιδιαίτερο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εδρεύει στην Αθήνα και διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τρεις (3) Αντιπροέδρους, έναν Γενικό Γραμματέα, έναν αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, έναν Ταμία και οκτώ (8) συμβούλους. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή τους πρέπει την ημέρα των αρχαιρεσιών να έχουν την ιδιότητα του Αντιπροσώπου των Φαρμακευτικών Συλλόγων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των τριών Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα, του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και του Ταμία γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.» 2. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ Α) Στο άρθρο 54 του ν. 4272/2014, προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Η θητεία των επικουρικών ιατρών η οποία έληξε από 1.6.2014 ή λήγει εντός τριμήνου από της δημοσιεύσεως του παρόντος, δύναται να παραταθεί έως και έξι (6) μήνες εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου.» Β) Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4213/2013 (Α΄ 221) που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4238/ 2014, τροποποιείται ως ακολούθως: «3. Η ισχύς της παραγράφου 1 της παρούσας διάταξης αρχίζει 1.1.2015.» Γ) Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 54 του ν. 4272/ 2014 προστίθεται δεύτερο ως εξής: «Οι επικουρικοί ιατροί που υπηρετούν και παρατείνουν τη θητεία τους ως άνω δύνανται να υποβάλουν υποψηφιότητα εκ νέου για θέση επικουρικού ιατρού χωρίς να παραιτούνται της θέσεώς τους.»

Άρθρο τρίτοΜετακινήσεις στελεχών της «Ελληνικής Εταιρείας

Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου» Οι δαπάνες για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των στελεχών της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου» του ν. 2372/1996 (Α΄ 29), όπως ισχύει, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), εφαρμοζόμενων των οικείων αποφάσεων του Δ.Σ. της εταιρείας, εφόσον τελούν εντός των ορίων του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει από τη θέση σε ισχύ της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66).

Άρθρο τέταρτο

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4229/ 2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Ιδιοκτήτες ή μισθωτές χώρων, όπου δίδονται θεατρικές και άλλες οπτικοακουστικές παραστάσεις χωρίς άδεια οφείλουν μέχρι τις 9.1.2015 να λάβουν προσωρινό ή οριστικό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να υποβάλουν αίτηση για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου. Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδρομικά από τις 9.7.2014.»

Άρθρο πέμπτοΑπευθείας Τιμολόγηση Διαφημιζόμενων

Το άρθρο 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) τροποποιείται ως εξής: α. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Από 1.7.2015 η τιμολόγηση για τις πράξεις της παραγράφου 1 διενεργείται αποκλειστικά με τιμολόγιο που εκδίδει το Μέσο που καταχωρεί ή αναμεταδίδει τη διαφήμιση ή τη χορηγία προς τον διαφημιζόμενο. Εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα επιτρέπεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις που οι διαφημιστικές και επικοινωνιακές ενέργειες διενεργούνται στο πλαίσιο σύμβασης διαφημιστικής και επικοινωνιακής προβολής που: α. είτε έχει συναφθεί το αργότερο μέχρι τις 30.6.2015, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι: (i) η σχετική σύμβαση έχει κοινοποιηθεί εγκαίρως στην οικεία φορολογική αρχή, όπως ορίζεται από τις οικείες διατάξεις, και (ii) σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της λήγει το αργότερο μέχρι τις 30.9.2015, β. είτε έχει συναφθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας της οποίας η Διακήρυξη έχει δημοσιευθεί μέχρι τις 30.6.2015. Αν για την εξόφληση του Μέσου μεσολαβεί με οποιονδήποτε τρόπο διαφημιστής, αυτός ενεργεί ως εκπρόσωπος του διαφημιζόμενου, προς τον οποίο εκδίδονται και όλα τα νόμιμα παραστατικά. Παρατάσεις συμβάσεων που εμπίπτουν στο στοιχείο α΄ παραπάνω απαγορεύονται, ενώ παρατάσεις συμβάσεων που εμπίπτουν στο στοιχείο β΄ επιτρέπονται υπό τους όρους της νομοθεσίας για τη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.» β. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3. Κάθε ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός και κάθε εφημερίδα ή περιοδικό, που εδρεύει, εκπέμπει ή εκδίδεται σε οποιοδήποτε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας, υιοθετεί ελεύθερα την εμπορική του πολιτική για την παροχή των πράξεων της παραγράφου 1, τηρώντας τη νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού. Κάθε τιμολόγιο που αντιστοιχεί στην καταχώριση ή τη μετάδοση συγκεκριμένου αριθμού πράξεων της παραγράφου 1, συγκεκριμένης έκτασης ή χρονικής διάρκειας, για ένα συγκεκριμένο διαφημιζόμενο, σε συγκεκριμένη κατηγορία σελίδων η ζώνης ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα) και σε αυτό αναγράφονται η τιμή, η αξία της παρασχεθείσας υπηρεσίας και οι τυχόν εκπτώσεις που έχουν παρασχεθεί από το Μέσο. Εφόσον έχει υπάρξει συμφωνία προαγοράς χώρου ή χρόνου μεταξύ διαφημιζομένου και Μέσου, τότε το τιμολόγιο εκδίδεται με βάση τα προβλεπόμενα στη συμφωνία προαγοράς. Σε περίπτωση που από υφιστάμενες διατάξεις προβλέπεται η δωρεάν παροχή χρόνου ή χώρου για προβολή προεκλογικής δραστηριότητας ή άλλο σκοπό δημόσιας ωφέλειας, αυτή υπολογίζεται με βάση το χρόνο ή χώρο που υποχρεούνται να παρέχουν τα Μέσα.» γ. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4. (α) Η αμοιβή των διαφημιστών και των επιχειρήσεων που μεσολαβούν για την πραγματοποίηση των πράξεων της παραγράφου 1 βαρύνει αποκλειστικά τον διαφημιζόμενο και ουδέποτε το Μέσο. (β) Οι διαφημιστές, οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την πραγματοποίηση των πράξεων της παραγράφου και κάθε άλλο πρόσωπο που τυχόν βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο με τους διαφημιστές ή ελέγχεται από αυτούς απαγορεύεται να λάβουν για την πραγματοποίηση των πράξεων της παραγράφου 1 οποιαδήποτε παροχή χρηματική ή σε είδος ή ακόμη και δωρεάν, επιστροφή, επιβράβευση (χρηματική ή μη) ή άλλη έμμεση ή άμεση αμοιβή από το Μέσο σχετικά με τις υπηρεσίες προβολής που παρείχε οποιοδήποτε Μέσο στον διαφημιζόμενο. (γ) Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, και μόνον αφού οι πράξεις της παραγράφου 1 έχουν ήδη τιμολογηθεί από τα Μέσα προς τους διαφημιζόμενους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, οι διαφημιστές ή οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την πραγματοποίηση των πράξεων της παραγράφου 1, θα μπορούν να παρέχουν στο Μέσο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με αυτό, υπηρεσίες συγκέντρωσης πελατών και υπηρεσίες εξυπηρέτησης («after sales services»), όπως υπηρεσίες συγκέντρωσης και διαβίβασης των τιμολογίων της παραγράφου 2 από τους διαφημιζόμενους, στην οποία περίπτωση η διαχειριστική αμοιβή τους δεν θα υπερβαίνει ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) κατ’ ανώτατο όριο επί της αξίας των εξοφλημένων τιμολογίων εκάστου διαφημιζόμενου ανά ημερολογιακό έτος.» δ. Στο τέλος της παραγράφου 5 προστίθενται τα εξής: «Η δωρεάν μετάδοση οπτικοακουστικών η ηχητικών μηνυμάτων κατά την περίοδο της ψηφιακής μετάβασης δυνάμει του άρθρου 14 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161), για την ενημέρωση και ορθή πληροφόρηση του κοινού, εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και αποτελεί υποχρέωση των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών. Η μετάδοση των ανωτέρω μηνυμάτων εγκρίνεται από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα προβολής, δεν θεωρείται διαφήμιση, απαλλάσσεται της καταβολής αγγελιοσήμου και απαλλάσσεται κάθε φόρου, τέλους ή άλλης επιβάρυνσης.» ε. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Ο ειδικός φόρος, το αγγελιόσημο, ο ΦΠΑ και οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι για τις πράξεις της παραγράφου 1, καθώς και ο ειδικός φόρος και το αγγελιόσημο για τις ανταλλακτικές συμβάσεις μεταξύ πάσης φύσεως Μέσων για την αμοιβαία προβολή τους, υπολογίζεται με βάση την τιμή που αναγράφεται στο τιμολόγιο, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση της τυχόν χορηγούμενης έκπτωσης. Στην περίπτωση των ανταλλακτικών συμβάσεων μεταξύ Μέσων, ο ΦΠΑ και οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι υπολογίζονται με βάση την τιμή που αναγράφεται στο τιμολόγιο, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση της τυχόν χορηγούμενης έκπτωσης, η οποία έκπτωση, για τους σκοπούς υπολογισμού αυτών των φόρων, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) της αρχικής αξίας. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για πράξεις της παραγράφου 1 που αφορούν την προβολή επιχειρήσεων στις οποίες είτε οποιοδήποτε από τα Μέσα έχει συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο είτε που τελούν υπό κοινό έλεγχο με τα Μέσα όπου πραγματοποιούνται οι πιο πάνω πράξεις είτε ανήκουν μαζί με τα Μέσα σε όμιλο επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και της κείμενης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ενοποίησης οικονομικών αποτελεσμάτων εταιρειών, ως εκάστοτε ισχύουν.» στ. Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995, όπως διαδοχικά έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 2644/1998 (Α΄ 233), του άρθρου 22 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161) και του άρθρου 31 του ν. 3634/2008 (Α΄ 9), αντικαθίσταται ως εξής: «14. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εκτός των κυρώσεων και ποινών που τυχόν προβλέπονται από άλλες διατάξεις, επιφέρει επιπλέον και τις κατωτέρω κυρώσεις: α. Σε περίπτωση παραβίασης από ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες από το άρθρο 4 του παρόντος νόμου διοικητικές κυρώσεις. β. Σε περίπτωση παραβίασης από εφημερίδες, περιοδικά ή λοιπά έντυπα επιβάλλεται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, χρηματικό πρόστιμο ύψους μέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, το οποίο μπορεί να διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Ειδικότερα, για τις εφημερίδες σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατ’ επανάληψη υποτροπή, μπορεί με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού να επιβληθεί και η κύρωση της διαγραφής από την προβλεπόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68) υπουργική απόφαση με διάρκεια από ένα μήνα μέχρι ένα έτος, αναλόγως της συχνότητας των υποτροπών. γ. Σε περίπτωση παραβίασης από διαφημιζόμενους ή διαφημιστές ή άλλες επιχειρήσεις που τυχόν μεσολαβούν για την πραγματοποίηση πράξεων της παραγράφου 1, επιβάλλεται με πράξη της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, χρηματικό πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο του ποσού της διαπιστωμένης παράβασης, εάν διαπιστωθεί ότι αυτοί έλαβαν ή ωφελήθηκαν με οποιαδήποτε παροχή χρηματική ή σε είδος, δωρεάν ή μη, επιστροφή, επιβράβευση (χρηματική ή μη) ή άλλη έμμεση ή άμεση αμοιβή σχετικά με τις υπηρεσίες προβολής που παρείχε οποιοδήποτε Μέσο στον διαφημιζόμενο. Το ανωτέρω χρηματικό πρόστιμο επιβάλλεται σε καθέναν από τους υπεύθυνους διαφημιζόμενους ή διαφημιστές ή άλλες επιχειρήσεις ή παρένθετα πρόσωπα που τυχόν μεσολαβούν για την πραγματοποίηση της διαφήμισης, της χορηγίας ή της καταχώρησης ή καταστρατηγούν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο έκτοΡυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής ΕνημέρωσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, και πάντοτε με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3959/2011, επιτρέπονται συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων ηλεκτρονικών Μέσων (ενημερωτικών ή μη) της αυτής μορφής (τηλεόραση ή ραδιόφωνο) που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους λειτουργίας των συμπραττουσών επιχειρήσεων και στην πραγματοποίηση οικονομιών κλίμακας, ιδίως μέσω της από κοινού αξιοποίησης οικονομικών πόρων, τεχνολογικών μέσων, μέσων παραγωγής και τεχνικού εξοπλισμού ή σχετικά με τη διαχείριση, παραγωγή, εκμετάλλευση ή διανομή προγραμμάτων ή περιεχομένου, τη συλλογή, διανομή και πρακτόρευση υλικού επικαιρότητας ή για την πρακτόρευση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου για περισσότερα του ενός Μέσα, εφόσον δεν έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 5 του ν. 3592/2007 προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής: «16. Η οργάνωση και λειτουργία, καθώς και ο επιτρεπόμενος έλεγχος, περισσοτέρων της μίας επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης ή/και ηλεκτρονικών ενημερωτικών ή μη μέσων, μπορούν να λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο ομίλου Μέσων μέσω συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920. Στο πλαίσιο της κοινής διεύθυνσης, και υπό τον όρο της μη παραβίασης των διατάξεων του ν. 3959/2011, τηλεοπτικοί ή ραδιοφωνικοί σταθμοί που βρίσκονται κάτω από κοινό έλεγχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, θα μπορούν: α. να χρησιμοποιούν από κοινού ή να ανταλλάσσουν πόρους, όπως διευθυντικά στελέχη και απασχολούμενο δυναμικό, εξοπλισμό, τεχνικές και άλλες διευκολύνσεις, β. να προωθούν στο κοινό τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες υπηρεσιών και δραστηριοτήτων των εταιρειών του ομίλου τους μέσω των ανακοινώσεων αυτοπροβολής του άρθρου 23 παρ. 3 του π.δ. 109/2010 ως ισχύει, γ. να χρησιμοποιούν κοινές πηγές περιεχομένου, όπως ιδίως αρχείο οπτικοακουστικών παραγωγών, να προβαίνουν σε συμπαραγωγές και να συνάπτουν κοινές συμφωνίες για την παραγωγή ή χρήση περιεχομένου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 18 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) προθεσμία για την ολοκλήρωση της χορήγησης αδειών παρόχων περιεχομένου ψηφιακής ευρυεκπομπής παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.12.2014. β. Από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη χορήγηση αδειών παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής κατά τις διατάξεις του ν. 3592/2007, οι ενημερωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4208/2013, δύνανται να μεταβάλουν άπαξ το χαρακτήρα του προγράμματός τους σε μη ενημερωτικό με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους που κατατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση του πρώτου εβδομαδιαίου προγράμματος με το νέο τους χαρακτήρα. Η μεταβολή ισχύει από την αρχή του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Ε.Σ.Ρ. καταχωρεί τις δηλώσεις μεταβολής και τις δημοσιεύει με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του. Μετά τη μεταβολή του χαρακτήρα του προγράμματός τους, οι εν λόγω σταθμοί υποχρεούνται να πληρούν τις προϋποθέσεις που αντιστοιχούν στο νέο χαρακτήρα του προγράμματός τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 4208/2013 προθεσμία για την έκδοση προκήρυξης με αντικείμενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.12.2014. β. Από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθμών κατά τις διατάξεις του ν. 3592/2007, οι ενημερωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί που λειτουργούν νόμιμα, δύνανται να μεταβάλουν άπαξ το χαρακτήρα του προγράμματός τους σε μη ενημερωτικό με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους που κατατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση του πρώτου εβδομαδιαίου προγράμματος με το νέο τους χαρακτήρα. Η μεταβολή ισχύει από την αρχή του ημερολογιακού μήνα που ακολουθεί την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Ε.Σ.Ρ. καταχωρεί τις δηλώσεις μεταβολής και τις δημοσιεύει με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του. Μετά τη μεταβολή του χαρακτήρα του προγράμματός τους, οι εν λόγω σταθμοί υποχρεούνται να πληρούν τις προϋποθέσεις που αντιστοιχούν στο νέο χαρακτήρα του προγράμματός τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 3 του ν. 3592/2007 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως συγκέντρωση ελέγχου στην αγορά νοείται το ποσοστό επιρροής του κοινού από τα ενημερωτικά Μέσα κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόμου αυτού, σε συνάρτηση με την ιδιοκτησία ή τη συμμετοχή σε ενημερωτικά Μέσα της αυτής ή και άλλης μορφής (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά) στη σχετική αγορά ή στις επί μέρους σχετικές αγορές όπου δραστηριοποιείται το ενημερωτικό Μέσο ή τα ενημερωτικά Μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά).» β. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου στο χώρο των ενημερωτικών Μέσων, κατά την έννοια της παραγράφου 1, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικώς με τις διατάξεις του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) περί ελεύθερου ανταγωνισμού, ενώ η διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου σε μη ενημερωτικά Μέσα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με τις διατάξεις του ν. 3959/2011.» γ. Σε ολόκληρο το άρθρο 3 αντικαθίστανται οι λέξεις «μέσο ενημέρωσης» από τις λέξεις «ενημερωτικό Μέσο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Προστίθεται ακροτελεύτια φράση στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007: «Τα μη ενημερωτικά Μέσα μπορούν να είναι γενικής ή ειδικής στόχευσης. Γενικής στόχευσης θεωρούνται τα μη ενημερωτικά Μέσα των οποίων το πρόγραμμα συγκροτείται από μη ενημερωτικό περιεχόμενο διαφόρων ειδών, όπως ιδίως από συνδυασμό εκπομπών μυθοπλασίας, γενικής ψυχαγωγίας, ντοκιμαντέρ και αθλητικές μεταδόσεις. Ειδικής στόχευσης θεωρούνται τα μη ενημερωτικά Μέσα των οποίων το πρόγραμμα συγκροτείται από μη ενημερωτικό περιεχόμενο συγκεκριμένης στόχευσης όπως ενδεικτικά εκπομπών μυθοπλασίας, μουσικής, αθλητικών μεταδόσεων, ντοκιμαντέρ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 21 του π.δ. 109/2010 (Α΄ 190) ως εξής: «5. Η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, καθώς και μηνυμάτων τηλεπώλησης, για υπηρεσίες αστρολογίας ή/και μελλοντολογικών προβλέψεων, επιτρέπεται μόνο μεταξύ των ωρών 21.00 και 07.00. Δεν επιτρέπεται η τηλεπώληση τέτοιων υπηρεσιών μέσω χρονοθυρίδων του άρθρου 24 παράγραφος 1 του παρόντος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παρ. 3 του άρθρου 23 του π.δ. 109/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Ανακοινώσεις που γίνονται από τηλεοπτικό οργανισμό για τα δικά του προγράμματα και δευτερεύοντα προϊόντα που παράγονται απευθείας από τα προγράμματα αυτά, καθώς και για τις λοιπές δραστηριότητες του τηλεοπτικού οργανισμού και αυτές των συνδεδεμένων κατά το άρθρο 42ε του κ.ν. 2190/1920 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε Μέσα (ενημερωτικά ή μη), ενημερωτικές ή ψυχαγωγικές υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου, παραγωγής και διανομής μουσικών ή/ και οπτικοακουστικών έργων, τεχνική κατάρτιση για παροχή υπηρεσιών στους ανωτέρω κλάδους, καθώς και τα κοινωνικά μηνύματα, οι ανακοινώσεις χορηγίας και η τοποθέτηση προϊόντος, δεν προσμετρώνται στον ως άνω διαφημιστικό χρόνο. Οι ανακοινώσεις της παραγράφου αυτής δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα τέσσερα (4) λεπτά ανά ώρα. Εάν δεν εξαντληθούν τα τέσσερα (4) λεπτά, είναι δυνατή η μετακύλιση τυχόν αδιάθετων λεπτών αυτοπροβολής εντός του ιδίου μηνός, υπό τον όρο ότι η συνολική διάρκεια δεν θα ξεπερνά τα έξι (6) λεπτά την ώρα.»

Άρθρο έβδομοΡυθμίσεις για τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και την Ειδική Διαχείριση της περιουσίας της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από τη δημοσίευση του παρόντος μεταβιβάζονται στη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή μετά των συστατικών και των παραρτημάτων τους, καθώς και του συνόλου των κινητών εντός αυτών τα εξής ακίνητα της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που μεταβιβάστηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 (Β΄ 1414) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. α) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 050021505001, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 432. Από το εν λόγω δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής εξαιρείται το οπτικοακουστικό, έντυπο και φωτογραφικό αρχείο της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε., επί του οποίου η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4173/2013 (Α΄ 169), όπως ισχύει. β) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 05057000108081043, στο Δήμο Ιλίου, επί της Λεωφόρου Ραδιοφωνίας 51. γ) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 190444017002, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επί της Λεωφόρου Στρατού 51 και Καυταντζόγλου. δ) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 05009000107550149, στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Ρηγίλλης 4 και Μουρούζη 14−16. ε) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 05009000107550151, στο Δήμο Αθηναίων, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 136, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που έχουν παραχωρηθεί επί του εν λόγω ακινήτου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. στ) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 050022503013, στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 463. ζ) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 061675710024, στο Δήμο Πατρέων, επί της οδού Παναχαΐδος Αθηνάς 93. η) Το ακίνητο στο Δήμο Ρόδου, επί της οδού Ρόδου, στην περιοχή Καλλιθέα. θ) Το ακίνητο στο Δήμο Ορεστιάδας, επί της οδού Ευριπίδου και Σαράντα Εκκλησιών. ι) Το ακίνητο στο Δήμο Ζακύνθου, επί της οδού Μουζάκη, στην περιοχή Κερί. ια) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 151772402015, στο Δήμο Πύργου, επί της οδού Ολυμπίων 70. ιβ) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 201191213008, στο Δήμο Ιωαννίνων, επί της οδού Παπαδοπούλου και Βασιλίσσης Όλγας. ιγ) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 210253827017, στο Δήμο Καβάλας, επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης και Ιοκάστης. ιδ) Το ακίνητο στο Δήμο Λάρισας, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 1. ιε) Το ακίνητο στο Δήμο Βόλου, επί της Πλατείας Αγίου Κωνσταντίνου. ιστ) Το ακίνητο στο Δήμο Κομοτηνής, στην περιοχή Μαρώνεια. ιζ) Το ακίνητο στο Δήμο Σερρών, επί της οδού Βενιζέλου και Ηρώων Πολυτεχνείου. ιη) Το ακίνητο στο Δήμο Φλώρινας, επί της οδού Μεγαρόβου, στην Πλατεία Ομόνοιας. ιθ) To ακίνητο με ΚΑΕΚ 501340311024, στο Δήμο Χανιών, επί της οδού Έλλης 40. κ) Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 240460302008, στο Δήμο Κέρκυρας, στην περιοχή Κανάλια. Οι ανωτέρω μεταβιβάσεις, καθώς και η τυχόν υπεραξία που προκύπτει, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, υπέρ οποιουδήποτε. Για τα ανωτέρω ακίνητα, δεν απαιτείται η έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Η παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «6.α. Για την πλήρωση των θέσεων των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., δημοσιεύεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας τους. Η πρόσκληση περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, προκειμένου να καλύπτουν τα κριτήρια της επιστημονικής γνώσης και της επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. οι υποβληθείσες υποψηφιότητες και τα συνοδευτικά στοιχεία στον Υπουργό αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. β. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου επιλέγονται μεταξύ προσώπων εγνωσμένου ηθικού, επαγγελματικού και επιστημονικού κύρους, με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, μετά από εισήγηση του Υπουργού αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων κατά τη συνεδρίαση μελών και ο διορισμός διενεργείται με απόφαση του Υπουργού που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Μέχρι την ολοκλήρωση του διορισμού των νέων μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων μελών του, που τυχόν έχει λήξει. γ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.» β. Η παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Η διάρκεια της θητείας των μελών του ΕΣ είναι εξαετής και ανανεώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας του. Ειδικότερα, κατά την πρώτη συγκρότηση του ΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 6, τρία (3) από τα μέλη του διορίζονται για πλήρη θητεία, δύο (2) διορίζονται για τετραετή θητεία και δύο (2) διορίζονται για διετή θητεία, με βάση το αποτέλεσμα κλήρωσης που διενεργείται μετά την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων του στοιχείου β΄ της παραπάνω παραγράφου 6, παρουσία του Υπουργού που είναι αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης ή εκπροσώπου του, και προτού εκδοθεί η απόφαση διορισμού των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «9.α. Για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., δημοσιεύεται από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας τους. Η πρόσκληση περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, που πρέπει να διαθέτουν ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ανωτέρω μέλη επιλέγονται μεταξύ προσώπων εγνωσμένου ηθικού, επαγγελματικού και επιστημονικού κύρους, με εξειδίκευση σε τομείς συναφείς με το σκοπό και τις αρμοδιότητες της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από ένα μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ως Πρόεδρο, ένα μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και ένα σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ορίζονται από τους Προέδρους των θεσμών αυτών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας από το ίδιο πρόσωπο παραλλήλως για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι την ολοκλήρωση του ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων μελών του, που τυχόν έχει λήξει. β. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου Υπουργού για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης καθορίζονται η εκάστοτε προβλεπόμενη αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αντιστοίχως, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 15 του ν. 4173/2013 ως εξής: «4. Δεν επιτρέπεται να προσληφθεί από τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε.: α. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ή β. με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέση διευθυντή ή γενικού διευθυντή, πρόσωπο που, κατά την ημερομηνία πρόσληψής του από τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. είτε λαμβάνει πλήρη ή μειωμένη σύνταξη γήρατος είτε έχει καταθέσει αίτηση για τη χορήγηση πλήρους ή μειωμένης σύνταξης γήρατος στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό. Τυχόν συμβάσεις που εμπίπτουν στην ανωτέρω απαγόρευση και έχουν υπογραφεί μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος, λύονται αυτοδικαίως χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Για τη διαπίστωση της συνδρομής ή μη της απαγόρευσης, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση πριν την πρόσληψή του στο αρμόδιο όργανο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. Κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, για υπογραφείσες συμβάσεις υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4Α της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) και τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114), οι λέξεις «μέχρι δώδεκα (12) μήνες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι δεκαπέντε (15) μήνες».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Το προσωπικό της παραγράφου αυτής που προσλήφθηκε σε ειδικότητες σχετικές με την παραγωγή και εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, λογίζεται ως απασχολούμενο σε υπηρεσία που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες του μήνα, καθώς και τις Κυριακές και τις αργίες. Η υποχρέωση υποβολής των οικείων δηλώσεων που προβλέπονται από την ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών δηλώσεων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, που τηρείται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ισχύει για το ως άνω προσωπικό από την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Στο προσωπικό που απασχολείται κατά τις Κυριακές και τις αργίες θα παρέχεται αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης μέσα στην επόμενη εβδομάδα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114), οι λέξεις «εντός ενός (1) μηνός» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι τις 31.1.2014».

Άρθρο όγδοοΤροποποιήσεις του π.δ. 75/2011ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κατά τον πρώτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, τα δημοτικά συμβούλια κάθε δήμου, μετά την εκλογή του προεδρείου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, εκλέγουν στην ίδια συνεδρίαση, τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) με μυστική ψηφοφορία.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του π.δ. 75/2011 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της Π.Ε.Δ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αυτής, που συνέρχεται για αυτό το σκοπό με πρόσκληση και υπό την προεδρία του δημάρχου της έδρας της περιφέρειας και τούτου για οποιονδήποτε λόγο κωλυομένου, του δημάρχου του μεγαλύτερου εκ των υπολοίπων σε πληθυσμό δήμου, το αργότερο μέχρι τη 10η Οκτωβρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου. Στην ίδια συνεδρίαση, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, εκλέγονται οι εκπρόσωποι της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.). 2. Η πρόσκληση προς τους εκπροσώπους των δήμων και τους δημάρχους, στην οποία ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της παραγράφου 3, αποστέλλεται δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα κατά την οποία συγκαλείται αυτή στους δημάρχους. Οι δήμαρχοι κοινοποιούν αντίγραφο αυτής, στους εκπροσώπους του δήμου τους για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 4 του άρθρου 25 του π.δ. 75/2011 καταργείται.

Άρθρο ένατοΗ ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Λευκάδα, 8 Αυγούστου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ