223 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4301/2014

Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 28 - Εποπτικό Συμβούλιο Μουσουλμανικών
07 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 223
7 Οκτωβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4301
Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 28Εποπτικό Συμβούλιο Μουσουλμανικών

Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης Μετά το άρθρο 40 του ν. 3536/2007 (Α΄42) προστίθεται νέο άρθρο 40Α ως ακολούθως: «Άρθρο 40Α Εποπτικό Συμβούλιο Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης (Ε.Σ.Μ.Ι.Θ.) 1. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων συστήνεται διαρκές Εποπτικό Συμβούλιο Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης (Ε.Σ.Μ.Ι.Θ.), το οποίο είναι συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα που αφορούν τα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης και γενικότερα για τα ζητήματα της θρησκευτικής εκπαίδευσης της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Το Ε.Σ.Μ.Ι.Θ. αποτελείται από επτά μέλη, ως εξής: α) τους Μουφτήδες ή τους Τοποτηρητές των Μουφτειών Ξάνθης, Κομοτηνής και Διδυμοτείχου, β) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης με τον αναπληρωτή του, γ) τρία (3) πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της μουσουλμανικής θρησκευτικής εκπαίδευσης και/ή της δημόσιας εκπαίδευσης και/ή του Ισλάμ και/ή του Αραβοϊσλαμικού πολιτισμού, ιδίως μέλη του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ, σύμβουλοι Α΄, Β΄ ή Γ΄ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμβουλοι του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, διευθυντές εκπαίδευσης, σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές και διδάσκοντες των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης, απόφοιτοι Ε.Π.Α.Θ., Ιεροδιδάσκαλοι ισλαμικής θρησκείας, που έχουν προσληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4115/2013, μουσουλμάνοι Θεολόγοι, καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης με εμπειρία στα θέματα αρμοδιότητας του συμβουλίου, τα οποία ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη του Ε.Σ.Μ.Ι.Θ. ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του, καθώς και ο Γραμματέας του Ε.Σ.Μ.Ι.Θ., ο οποίος είναι υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η θητεία των οριζομένων, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, μελών ορίζεται τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. 2. Το Εποπτικό Συμβούλιο Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης είναι αρμόδιο να διατυπώνει απόψεις προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης και γενικότερα για τα ζητήματα της θρησκευτικής εκπαίδευσης της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης σχετικά με: α) την ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση και μεταφορά της έδρας των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης, β) την κατάρτιση ή αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης, γ) την προκήρυξη και συγγραφή από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ειδικών βιβλίων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης, δ) τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, ποινές, εξετάσεις, διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών και την οργάνωση της μαθητικής ζωής εν γένει, των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης, ε) τις επίσημες αργίες, τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης, στ) τη μελέτη κάθε εκπαιδευτικού θέματος, το οποίο παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφορά γενικώς στη λειτουργία των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης, και ζ) κάθε άλλο συναφές θέμα. Επίσης, δύναται: α) να συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με άλλους εποπτευόμενους φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με Α.Ε.Ι. για παιδαγωγικά και επιστημονικά θέματα, καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες επί ειδικότερων θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων, β) να συντονίζει επιμορφωτικές δραστηριότητες, καθώς και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση στα μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης, πρακτικής άσκησης προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών και μεταπτυχιακών φοιτητών, γ) να εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη λειτουργία μαθητικών ομίλων, δ) να βραβεύει μαθητές και μαθήτριες των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων που έχουν σημειώσει υψηλές επιδόσεις, ε) να γνωμοδοτεί για τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων σε διεθνείς διαγωνισμούς που αφορούν τα μαθήματα μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης, στ) να διενεργεί διαγωνισμούς μεταξύ των μαθητών και μαθητριών των μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων. 3. Το Εποπτικό Συμβούλιο Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης εκφέρει άποψη στο αρμόδιο κατά το νόμο όργανο για τους διευθυντές και τους υποδιευθυντές των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης. 4. Το Εποπτικό Συμβούλιο Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης συνεδριάζει στην έδρα της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή, κατόπιν απόφασης του Προέδρου του, στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης. Το Εποπτικό Συμβούλιο Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Όλες οι αποφάσεις του Ε.Σ.Μ.Ι.Θ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνολικού αριθμού των μελών του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 5. Η συμμετοχή στο Εποπτικό Συμβούλιο Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης είναι άμισθη. Τα έξοδα των μετακινήσεων του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΣΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ