260 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4312/2014

Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 16
12 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 260
12 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4312
Ρύθμιση δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 16

Ι. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1999/1991 τροποποιείται ως ακολούθως: «3. Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ινστιτούτου της παρ. 1 του άρθρου αυτού απαρτίζεται: α) Από καθηγητές του Διεθνούς Δικαίου, του Ναυτικού Δικαίου ή συναφών κλάδων, οι οποίοι προτείνονται από τα οικεία τμήματα ανά ένας: από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. β) Από έναν εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου και έναν του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Δ.Σ. των οικείων συλλόγων. γ) Από τον διευθυντή του ιδρύματος, που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού. Τα υπό στοιχεία α΄ και β΄ μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν τριετή θητεία και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. δ) Στην προεδρία του Δ.Σ. του Ινστιτούτου εναλλάσσονται για θητεία ενός έτους κάθε φορά, τα μέλη του Δ.Σ. υπό στοιχείο α΄, με την αναφερόμενη σειρά, με αντιπρόεδρο κάθε φορά τον προβλεπόμενο από τη διάταξη αυτή ως επόμενο πρόεδρο. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου μέχρι έντεκα (11), με μέλη προερχόμενα από πανεπιστημιακό διδακτικό προσωπικό, από ιστορικούς ή νομικούς.» IΙ. Η παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 1999/1991 τροποποιείται ως ακολούθως: «6. Πόροι του Ινστιτούτου Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου είναι: α) Ετήσια κρατική επιχορήγηση εγγραφόμενη στους προϋπολογισμούς των Υπουργείων: Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ναυτιλίας και Αιγαίου. β) Ετήσια επιχορήγηση εγγραφόμενη στους προϋπολογισμούς των Πανεπιστημίων: Αιγαίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Πειραιώς. γ) Επιχορηγήσεις των Δικηγορικών Συλλόγων Ρόδου και Πειραιώς.»

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ