134 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4340/2015

Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 1 - Τροποποιήσεις του ν. 3864/2010 (Α΄ 119)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
01 Νοεμβρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 134
1 Νοεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4340
Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μετά το άρθρο 6Α προστίθεται νέο άρθρο 6Β ως εξής: «Άρθρο 6Β Εφαρμογή των μέτρων δημόσιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 1. Στην περίπτωση που ο Υπουργός Οικονομικών αποφασίσει, σύμφωνα με την παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 56 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, του μέτρου της δημόσιας κεφαλαιακής στήριξης, το Ταμείο ορίζεται ως φορέας εφαρμογής του άρθρου 57 του ν. 4335/2015 μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Στην περίπτωση αυτή το Ταμείο συμμετέχει στην ανακεφαλαιοποίηση του πιστωτικού ιδρύματος και λαμβάνει ως αντάλλαγμα τα μέσα που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4335/2015. 2. Το Ταμείο συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου και λαμβάνει ως αντάλλαγμα κεφαλαιακά μέσα μετά την εφαρμογή των όποιων μέτρων αποφασίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4335/2015».

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ