37 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4370/2016

Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/49/ΕΕ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΤΕΚΕ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ − ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ − ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 47 - Συνεργασία ΤΕΚΕ με άλλα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών − πελατών εντός της ΕΕ
07 Μαρτίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 37
7 Μαρτίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4370
Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 47Συνεργασία ΤΕΚΕ με άλλα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών − πελατών εντός της ΕΕΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το ΤΕΚΕ συνεργάζεται με τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών−πελατών που λειτουργούν στα κράτη−μέλη της ΕΕ, δυνάμενο να συνάπτει συμφωνίες με αυτά, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι επενδυτέςπελάτες πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και σε άλλο κράτος − μέλος της ΕΕ αποζημιώνονται εμπροθέσμως και κατά το ενδεδειγμένο ποσό. Οι σχετικές συμφωνίες γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και στην Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 43.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση συμπληρωματικής κάλυψης υποκαταστημάτων στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε χώρα της ΕΕ, το ΤΕΚΕ θεσπίζει διμερώς με το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών – πελατών του κράτους−μέλους προέλευσης κατάλληλους κανόνες και διαδικασίες για την καταβολή αποζημίωσης στους επενδυτές−πελάτες του υποκαταστήματος αυτού. Κατά τη θέσπιση των διαδικασιών, καθώς και για τον προσδιορισμό των όρων συμμετοχής του υποκαταστήματος, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές: α) Το ΤΕΚΕ διατηρεί πλήρως το δικαίωμα: αα) να επιβάλλει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συμμετοχή των λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων και ββ) να απαιτεί την παροχή ισοδύναμων πληροφοριών και να τις επαληθεύει με τις αρχές του κράτους−μέλους προέλευσης που είναι αρμόδιες για την εποπτεία του υποκαταστήματος. β) Το ΤΕΚΕ ικανοποιεί τις αξιώσεις για συμπληρωματική αποζημίωση, εφόσον λάβει δήλωση των αρμόδιων αρχών του κράτους−μέλους προέλευσης για την έκδοση της απόφασης αντίστοιχης με την αναφερόμενη στις υποπεριπτώσεις α΄ και β΄ της περίπτωσης 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Το ΤΕΚΕ διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να εξακριβώνει κατά πόσο ο επενδυτής − πελάτης νομιμοποιείται σύμφωνα με τους δικούς του βασικούς κανόνες και διαδικασίες, προτού καταβάλει συμπληρωματική αποζημίωση. γ) Ο φορέας που προβλέπεται από το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών−πελατών του κράτους−μέλους προέλευσης και το ΤΕΚΕ συνεργάζονται πλήρως μεταξύ τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι επενδυτές πελάτες αποζημιώνονται αμέσως και κατά το ενδεδειγμένο ποσό. Ιδιαίτερα συμφωνούν όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ύπαρξη ανταπαίτησης, η οποία μπορεί να προταθεί για συμψηφισμό στο πλαίσιο ενός από τα δύο συστήματα, επηρεάζει την αποζημίωση που καταβάλλεται από κάθε σύστημα στον επενδυτή−πελάτη. δ) Το ΤΕΚΕ δικαιούται να χρεώνει το υποκατάστημα για τη συμπληρωματική κάλυψη κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο που λαμβάνει υπόψη την εγγύηση τη χρηματοδοτούμενη από το σύστημα αποζημίωσης επενδυτώνπελατών του κράτους−μέλους προέλευσης. Προκειμένου να διευκολυνθεί η χρέωση, το ΤΕΚΕ θεωρεί ότι η ευθύνη του περιορίζεται πάντοτε στη διαφορά μεταξύ της εγγύησης που προσφέρει αυτό και της εγγύησης που παρέχει το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών−πελατών του κράτους−μέλους προέλευσης, ανεξαρτήτως του κατά πόσο το σύστημα αποζημίωσης επενδυτώνπελατών του κράτους−μέλους προέλευσης καταβάλλει όντως αποζημίωση για απαιτήσεις από τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες που υφίστανται και παρέχονται στην Ελλάδα. ε) Το ΤΕΚΕ, αφού λάβει την ενημέρωση από την Τράπεζα της Ελλάδος ή τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία των συμμετεχόντων ιδρυμάτων της παραγράφου 5 του άρθρου 44, ειδοποιεί εντός εύλογου χρόνου το εν λόγω αλλοδαπό σύστημα αποζημίωσης επενδυτών – πελατών.

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ