37 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4370/2016

Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 60 - Ρυθμίσεις για το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
07 Μαρτίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 37
7 Μαρτίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4370
Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002 «Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» (Α΄324), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 2 του άρθρου 175 του ν. 4261/2014 (Α΄107), αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά, για την αποδοχή δικαστικών αποφάσεων, κατά των οποίων δεν μπορεί να ασκηθεί παραδεκτά, λόγω ποσού της διαφοράς, έφεση ή αίτηση αναίρεσης και ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1049 δεν συντρέχουν στην περίπτωση αυτή λόγοι για την κατ’ εξαίρεση άσκηση αίτησης αναίρεσης, οι Τριμελείς Επιτροπές αποφαίνονται με σχετική πράξη, που υπογράφεται από τα μέλη που τις συγκροτούν, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία εισήγησης και πρακτικού.» β) Η παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 3086/2002, η οποία προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 326 του ν. 4072/2012 (Α΄86), καταργείται. γ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4170/2013 (Α΄163), αντικαθίσταται ως εξής: «Πρακτικά γνωμοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις με χρηματικό αντικείμενο, ανά αιτούντα ή διάδικο, μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, εγκρίνονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., εκτός εκείνων που αφορούν υποθέσεις μείζονος σημασίας.» δ) Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3086/2002, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «α) Νομικό Σύμβουλο, Πάρεδρο ή Δικαστικό Πληρεξούσιο, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία, να υπογράφει τις εκθέσεις επίδοσης δικογράφων, δικαστικών αποφάσεων και γενικά εγγράφων προς το Δημόσιο, τις καταστάσεις εκκαθάρισης αποδοχών του κυρίου προσωπικού, τα έγγραφα που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας και κάθε άλλο κατά την κρίση του έγγραφο.» ε) Στην παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 3086/2002 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στο Τμήμα Πληροφορικής και Υποστήριξης Συστημάτων προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΔΕ Χειριστών Η/Υ. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δύναται να προΐστανται και στο Τμήμα Ευρετηρίου.»

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ