106 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4393/2016

Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOSJ μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άμυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργείου Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και του Υπουργείου Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σχετικά με το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράμματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού-Military Implementation of Single European Sky Air Traffic Management Research Programme) και άλλες διατάξεις.

Άρθρο δεύτερο
06 Ιουνίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106
6 Ιουνίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4393
Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOSJ μεταξύ του Ομοσπονδια- κού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγί- ου και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγα- ρίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροα- τίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άμυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργεί- ου Άμυνας της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Υπουργεί- ου Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερ- μανίας και του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανί- ας και του Υπουργείου Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λου- ξεμβούργου και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ολ- λανδίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρα- τίας της Πορτογαλίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρα- τίας της Σλοβακίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατί- ας της Σλοβενίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασι λείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και του Ευρωπαϊκού Οργα- νισμού Άμυνας σχετικά με το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίη- ση του SESAR (Ερευνητικού Προγράμματος Διαχείρισης Εναέ- ριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού-Military Implementation of Single European Sky Air Traffic Management Re search Programme) και άλλες διατάξεις.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο δεύτεροΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), η φράση «καθώς και για τα πρόσωπα της περίπτω- σης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4» αντικαθίσταται με τη φράση «καθώς και για τα πρόσωπα της περίπτωσης α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 6». β. Μετά το τέλος της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται φράση ως εξής: «Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), δεν έχει εφαρμογή στα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρ- θρου 6 του παρόντος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «3. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2084/1992, η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2084/1992, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καταργείται.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 3865/2010, όπως ισχύ- ει, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, ως ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη λαμβάνεται υπό- ψη εκείνο που ισχύει κάθε φορά».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της πε- ρίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παρο- χής, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφα- λιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογί- ζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά την ετήσια με- ταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η ως άνω προσαύξηση εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το έτος αποχώρησης από την υπη- ρεσία ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από την ετήσια μεταβολή μισθών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).» β. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της πε- ρίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) η φράση «από το γινόμενο του εβδομήντα πέ- ντε επί τοις εκατό (75%)» αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, με τη φράση «από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60%).» γ. Στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της πε- ρίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) η φράση «ως άνω ποσοστό (75%) θα αναπρο- σαρμόζεται» αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, με τη φράση «ως άνω ποσοστό (60%) αναπροσαρμόζεται». δ. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυ- σαν, ως εξής: «Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παρο- χής νοείται ο μέσος όρος των τιμών των ασφαλιστικών κατηγοριών, επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, όπως οι εν λόγω τιμές είχαν διαμορφωθεί κατά το καταληκτικό της πενταετίας έτος. Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η ως άνω προσαύξηση εφαρ- μόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το έτος αποχώρησης από το επάγγελμα ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από την ετήσια μεταβολή μισθών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).» ε. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 35 απαλείφονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής: «8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εφαρμογή των δι- ατάξεων του παρόντος άρθρου σχετικά με τις εισφορές των κατά την παράγραφο 5 εξαιρούμενων κατηγοριών ασφαλισμένων, την ενσωμάτωση αυτών στα πληροφο- ριακά συστήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής: «14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργού- νται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρ- θρου 7 παρ.1 της περίπτωσης β΄ του ν. 2326/1940, του άρθρου 27 παρ. 34 του ν. 2166/1993, του άρθρου 7 παρ. 1 της περίπτωσης ε΄του ν. 2326/1940, των άρθρων 9, 10 και 14 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιγ΄ του ν. 2326/1940, του άρθρου 11 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιη΄ του ν.2326/1940, του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3232/2004, καθώς και του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 3655/2008.» β. Οι παράγραφοι 14, 15, 16 και 17 αναριθμούνται σε 15, 16, 17 και 18. γ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), πρώην 17 πριν από την αναρίθμησή της, δυνάμει της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγρά- φου, αντικαθίσταται ως εξής: «18. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι- κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του ΔΣ του ΕΦΚΑ, εξειδικεύεται η εφαρμογή των κανόνων του παρόντος νόμου σχετικά με τις εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγ- γελματιών, οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρό- ντος υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής: «3. Μέχρι 31.12.2017 ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ενσωμάτωσης στη φορολογική διοίκηση όλων των λει- τουργιών που σχετίζονται με την υποβολή των σχετικών δηλώσεων και τη διενέργεια των πληρωμών παντός εί- δους ασφαλιστικών εισφορών, τρεχουσών και ληξιπρο- θέσμων.» β. Οι παράγραφοι 3 και 4 αναριθμούνται σε 4 και 5, αντιστοίχως. γ. Στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου όπως προέκυ- ψε από την αναρίθμηση, πρώην παράγραφος 4, η φράση «της παραγράφου 3» αντικαθίσταται από τη φράση «της παραγράφου 4».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην παρ. 1 του άρθρο 84 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) η φράση «καθορίζονται τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι πόροι, ο χρόνος ασφάλισης, η αναγνώριση συντάξιμου χρόνου και ο τρόπος εξαγοράς του, τα δικαιούμενα επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ παροχή πρόσωπα, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή χορήγησης εφάπαξ παροχής, ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης ή της εφάπαξ παροχής, η έναρξη και λήξη των παροχών,» αντι- καθίσταται από τη φράση «κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο όλες οι ρυθμίσεις σχετικά με τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα, τις ασφαλιστικές εισφορές και τους πόρους, το χρόνο ασφάλισης, την αναγνώριση συντάξι- μου χρόνου και τον τρόπο εξαγοράς του, τα δικαιούμε- να επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ παροχή πρόσωπα, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή χορήγησης εφάπαξ παροχής, τον τρόπο υπολογισμού της επικουρικής σύ- νταξης ή της εφάπαξ παροχής, την έναρξη και λήξη των παροχών, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και κάθε άλλη σχετική διάταξη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

α. Στο εδάφιο πρώτο της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) η φράση «Από 1.1.2016» αντικαθί- σταται με τη φράση «Από 1.6.2016». β. Η παρ. 4 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδιδόμενη σε ετήσια βάση αναπροσαρ- μόζονται τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καθώς και τα ποσά του επιδόματος που αναφέρονται στην πα- ράγραφο 2. Με τις ανωτέρω αναπροσαρμογές, η σωρευ- τική εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α., για την αιτία αυτή, από το έτος 2016 έως και το έτος 2017 θα ανέλθει σε 570 εκ. ευρώ, από το έτος 2016 έως και το έτος 2018 σε 808 εκ. ευρώ και από το έτος 2016 έως και το έτος 2019 σε 853 εκ. ευρώ. Από 1.1.2020 η παροχή αυτή καταργείται. Η έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης και ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος για κάθε έτος λαμβάνουν χώρα το αργότερο μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους έτσι ώστε από 1η Ιανουαρίου κάθε έτους να μη χορηγείται Ε.Κ.Α.Σ. σε μη δικαιούχους.» γ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) απαλείφεται. δ. Η παρ. 9 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως προστέθηκε με το άρθρο 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) καταργείται. ε. Οι παρ. 10 και 11 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αναριθμήθηκαν με το άρθρο 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), αναριθμούνται στο εξής σε 9 και 10.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

α. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) απαλείφεται η φράση «από την 1.1.2018». β. Στην παρ. 6 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) μετά τη φράση «και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» προστί- θεται η φράση «καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και επιπλέον».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α΄85) απαλείφεται η λέξη «απολύτως» και στο τέλος του εδαφίου αυτού προστίθενται οι λέξεις: «σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 4 του παρόντος». β. Στην παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α΄85) η φράση «της παραγράφου 1» απαλείφεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για το 2016 ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) ισούται με 0,215%.» β. Η παρ. 3 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) της πα- ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζε- ται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, αποτυπώνοντας το γινόμενο του ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης 0,215% επί το πηλίκο των εκτιμώμενων ετήσιων εσόδων αφαιρουμένων των διοι- κητικών εξόδων, προς τις αντίστοιχες παροχές τρέχοντος έτους, προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία ετήσι- ων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση.»

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας,
Εσωτερικών και Διοικητικής Εσωτερικών και Διοικητικής Ανάπτυξης Ανασυγκρότησης Ανασυγκρότησης και Τουρισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
Εθνικής Άμυνας Εξωτερικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υποδομών, Μεταφορών Ναυτιλίας
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δικτύων και Νησιωτικής Πολιτικής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01001060606160152*