126 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4404/2016

Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Άρθρο 10 - Φορολόγηση και σχετικά θέματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
08 Ιουλίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 126
8 Ιουλίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4404
Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροπο- ποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώ- ρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργα- νισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να μεριμνά με δικές της δαπάνες για τον ηλεκτροφωτισμό όλων των περιοχών που απολαμβάνουν δημόσιας πρόσβασης, όπως και για την αποκομιδή των απορριμμάτων και των λυμάτων εντός κάθε έκτασης που περιλαμβάνεται στα Παραχωρούμενα Περιουσιακά Στοιχεία μέσα στο Λιμένα του Πειραιά. Καμία Δημοτική αρχή ή άλλη ορ- γανωτική της υπομονάδα, δεν έχει αρμοδιότητα να επι- βάλλει ανταποδοτικά τέλη ή φόρο ηλεκτροδοτούμενων εκτάσεων αναφορικά με χώρους που περιλαμβάνονται στα Παραχωρούμενα Περιουσιακά Στοιχεία, σύμφωνα είτε με το άρθρο 10 του ν. 1080/1980 είτε με το άρθρο 25, παράγραφος 12 (περί του «ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού») ή με την παρά- γραφο 14 (περί «πιθανών ανταποδοτικών τελών») του ν. 1828/1989 ή με το άρθρο 82, παρ. 2 του π.δ. 30/1996 ή με τα άρθρα 83 παρ. 1 και 225 παρ. 5 του ν. 3463/2006 ή κατ’ επίκληση άλλης διάταξης.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών και Διοικητικής Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Ανασυγκρότησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νησιωτικής Πολιτικής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.