126 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4404/2016

Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 12
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
08 Ιουλίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 126
8 Ιουλίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4404
Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροπο- ποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώ- ρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργα- νισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας, για την οποία ευ- θύνεται το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 36 του ν.  4320/2015 (Α΄ 29), συνδικαιούχος λογαριασμού του παρόντος άρ- θρου αποσβένει εγκύρως χρηματική οφειλή του έναντι του ΤΑΙΠΕΔ με την εκχώρηση σε αυτό, αντί καταβολής, ισόποσης απαίτησής του κατά του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτει δυνάμει της ανωτέρω διάταξης. Τέτοια εκχώρηση συμφωνείται εγγράφως και ισχύει από την κοινοποίηση αντιγράφου της σχετικής συμφωνίας στον Υπουργό Οικονομικών. Απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτά το ΤΑΙΠΕΔ με εκχώρηση κατά τα ανωτέρω συνιστούν τίμημα αξιοποίησης και έσοδο του ΤΑΙΠΕΔ για τους σκοπούς του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύει. Το ΤΑΙΠΕΔ υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την εκχώρηση σε αυτό, με έγγραφο κοι- νοποιούμενο στον Υπουργό Οικονομικών, να δηλώσει την ανέκκλητη και άνευ όρων άφεση του οικείου χρέους του Ελληνικού Δημοσίου. Τέτοια άφεση χρέους τίθεται σε ισχύ χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διατύπωση και εξομοιώνονται πλήρως με απόσβεση δημοσίου χρέους σε εκπλήρωση του νομοθετημένου καταστατικού σκο- πού του ΤΑΙΠΕΔ.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών και Διοικητικής Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Ανασυγκρότησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νησιωτικής Πολιτικής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.