126 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4404/2016

Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17 - Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Προσωπικού
08 Ιουλίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 126
8 Ιουλίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4404
Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροπο- ποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώ- ρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργα- νισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 17Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Προσωπικού

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ο Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Λ.Α.Π./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ο οποίος συνεστήθη με την παρ. 7 του άρθρου 128 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311) και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις συνδρομές των δικαιούχων του στελεχών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής με σκοπό την οικονομική τους αρωγή προς αντιμετώπιση ιδιαίτερων οικονομικών δυ- σχερειών που δεν καλύπτονται επαρκώς από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα, υπάγεται από 26.11.2008 στην εξαίρεση της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194). Ο Λογαριασμός Αλληλοβο- ήθειας του Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), λογίζεται ως νομική οντότητα, η οποία εμπίπτει στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 3 του νόμου αυτού.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών και Διοικητικής Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Ανασυγκρότησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νησιωτικής Πολιτικής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.