110 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4484/2017

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 47 - Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων
01 Αυγούστου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 110
1 Αυγούστου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4484
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις δι- ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι- ατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 47Συμβούλιο Οικονομικών ΕμπειρογνωμόνωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών συλλο- γικό συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο με την επωνυμία «Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.)», με κύριο σκοπό την τεχνοκρατική υποστήριξη του έργου του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών στο σχεδιασμό και την άσκηση οικονομικής πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Σ.Ο.Ε. υπάγεται απευθείας στον αρμόδιο, κατ’ ανάθεση των σχετικών αρμοδιοτήτων, Υπουργό Οικο- νομικών, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση του Πρω- θυπουργού και έχει τα εξής συμβουλευτικά και γνωμο- δοτικό καθήκοντα: α) συμβάλλει στη διαμόρφωση της οικονομικής στρα- τηγικής της χώρας με στόχο την εξασφάλιση και διατή- ρηση συνθηκών οικονομικής σταθερότητας, την προώ- θηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δίκαιη κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου, β) διερευνά και αξιολογεί εναλλακτικές προτάσεις οι- κονομικής πολιτικής και αναλύει το μακροοικονομικό, δημοσιονομικό και αναδιανεμητικό τους αποτέλεσμα, καθώς και τα κίνητρα που αυτές διαμορφώνουν για απα- σχόληση, αποταμίευση και επενδύσεις, γ) παρακολουθεί και αναλύει την πορεία και τις προο- πτικές της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομί- ας, επισημαίνει και αξιολογεί τις προκλήσεις και τους κιν- δύνους που απορρέουν από αυτές και εισηγείται μέτρα οικονομικής πολιτικής με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των ανωτέρω προκλήσεων και κινδύνων, δ) συμβάλλει στη διαμόρφωση των θέσεων οικονομι- κής πολιτικής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη και στους Διεθνείς Οικονομικούς Οργανι- σμούς, συμμετέχει στην εκπροσώπηση της χώρας σε αυ- τούς και παρακολουθεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας στους ανωτέρω θεσμούς, ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα μακροοικονομικής ή μικροοικονομικής πολιτικής, διαρθρωτικών μεταρρυθ- μίσεων και οικονομικής ανάπτυξης που παραπέμπεται σε αυτό από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Σ.Ο.Ε. είναι επταμελές και συγκροτείται σύμφωνα με τα ακόλουθα: α) Πρόεδρος και μέλη διορίζονται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, πρόσωπα με διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στα αντικείμενα που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρ- μοδιοτήτων του. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία επιλογής και διορισμού των μελών, καθώς και ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως μελών, προσώπων που ένα (1) χρόνο πριν από το διορισμό τους ήταν ή εξακο- λουθούν να είναι εκπρόσωποι ή ανώτερα στελέχη επαγ- γελματικών οργανώσεων ή οργανώσεων εργοδοτών ή εργαζομένων. Με την απόφαση διορισμού, μέχρι δύο (2) από τα επτά (7) μέλη του Συμβουλίου, δύνανται να διορίζονται ως μέλη πλήρους απασχόλησης. Η θητεία των μελών του Σ.Ο.Ε. είναι τριετής. β) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Σ.Ο.Ε. επιλέγονται βά- σει της επιστημονικής τους κατάρτισης και εμπειρίας και απολαύουν πλήρους επιστημονικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των συμβουλευτικών και γνωμοδο- τικών τους καθηκόντων προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών. γ) Η αντικατάσταση του Προέδρου ή μέλους του Σ.Ο.Ε. πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, μόνο για λόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του. Σε περίπτωση παραίτησης, παύ- σης ή θανάτου μελών του Σ.Ο.Ε. αυτό θεωρείται νόμιμα συγκροτημένο με τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον δεν απο- μένουν λιγότερα από τέσσερα (4). Η θητεία των μελών που διορίζονται σε αντικατάσταση όσων παραιτήθηκαν, παύθηκαν ή απεβίωσαν λήγει μαζί με τη θητεία των υπό- λοιπων μελών. Στις γνωμοδοτήσεις του Σ.Ο.Ε. καταγρά- φεται και η γνώμη των μελών που μειοψήφησαν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την υποστήριξη του έργου του Σ.Ο.Ε. συνιστάται Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης, η οποία υπάγεται στον Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε. και διαρθρώνεται σε τρεις (3) επιστημονικούς Τομείς, ως εξής: - Τομέας Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέ- ψεων, - Τομέας Μικροοικονομικής Πολιτικής και Μικροπρο- σομοιώσεων, - Τομέας Οικονομικής Μεγέθυνσης και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και επικουρεί το έργο του Σ.Ο.Ε., με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και σε συνεργασία με αυτές στα ακόλουθα θέματα: α) διεκπεραιώνει την εφαρμοσμένη οικονομική έρευνα και ανάλυση που απαιτείται για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων οικονομικής πο- λιτικής, β) αναλύει με εργαλεία μακροοικονομικών προβλέψε- ων τη θέση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, γ) αναλύει με εργαλεία μικροπροσομοίωσης μέτρα φορολογικής και επιδοματικής πολιτικής και τα αξιολο- γεί ως προς το δημοσιονομικό και αναδιανεμητικό τους αποτέλεσμα και την επίδρασή τους στη συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων, δ) παρακολουθεί την εξέλιξη των μεγεθών της ελλη- νικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομίας και προε- τοιμάζει περιοδικά ενημερωτικά σημειώματα για τη συμπεριφορά των μεγεθών αυτών, τις προοπτικές και τους κινδύνους που αυτά αναδεικνύουν, ε) συντάσσει εκθέσεις και μελέτες βάσει των οικονο- μικών αναλύσεων που εκπονεί, καθώς και συνοπτικά ενημερωτικά σημειώματα αναφορικά με τις θέσεις και τα συμπεράσματα περιοδικών εκθέσεων και μελετών των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών, καθώς και διεθνών κέντρων εφαρμοσμένων οικονομι- κών ερευνών, στ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, δύναται να εκπροσωπεί το Υπουργείο Οικονομικών σε επιτροπές και ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρω- ζώνης και των Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών που ασχολούνται με θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, ζ) συντάσσει ενημερωτικά σημειώματα για τον αρμό- διο Υπουργό Οικονομικών και τον Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ευρωπαϊκών και διεθνών συναντήσεων και συσκέψεων, η) υποστηρίζει σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, με ερ- γαλείο την εφαρμοσμένη οικονομική ανάλυση, τις θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε κάθε είδους διαπραγ- ματεύσεις, καθώς και άλλων Υπουργείων, θ) συνεργάζεται με τα όργανα και τις υπηρεσίες της Κυ- βέρνησης, το Υπουργείο Εξωτερικών, τις Μόνιμες Αντι- προσωπείες ή Γραφεία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς για την αποτελεσματική υποστήριξη των θέσεων της χώρας στο εξωτερικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις Ειδικού Επιστημονι- κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.). Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται ως εξής: α) Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομι- κών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., δώ- δεκα (12) εκ των δεκαπέντε (15) θέσεων καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας που δύνανται να παρατείνονται αυτοδικαίως για ισόχρονο διάστημα, εφόσον δεν υπάρχει σχετική περί του αντιθέ- του εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., διαπιστωμένη αρμοδίως τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν το τέλος της εκάστοτε τριετούς περιόδου, κατ΄ εξαίρεση των διατά- ξεων του ν. 2190/1994 (Α΄28). β) Τρεις (3) εκ των δεκαπέντε (15) θέσεων καλύπτονται με αποσπάσεις ή μετατάξεις μόνιμων ή με σχέση εργασί- ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφω- να με το ν. 4440/2016 (Α΄224). Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Μετάταξη υπαλλήλου δύναται να πραγματοποιηθεί και μετά την ολοκλήρωση τριών (3) ετών απόσπασης στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και θετική εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε. κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016. γ) Για την πλήρωση των θέσεων Ε.Ε.Π. στη Μονάδα Οι- κονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Σ.Ο.Ε. απαιτούνται: - Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής στο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών ή της Στατιστικής και Οικονομετρίας ή των Θετικών Επι- στημών ή άλλου συναφούς αντικειμένου και - μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής στο πε- δίο των Οικονομικών Επιστημών ή της Στατιστικής και Οικονομετρίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου και - άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστο- ποιείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄39). Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., τοποθετούνται οι επικεφαλής των τριών επιστημονικών Τομέων της Μονάδας Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυ- σης, οι οποίοι προέρχονται από το Ε.Ε.Π. αυτής. Οι συμ- βάσεις ορισμένου χρόνου και οι αποσπάσεις που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους και στη συνέχεια δύνανται να ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την υποστήριξη του έργου του Σ.Ο.Ε. και της Μο- νάδας Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης συνιστάται Γραφείο Επιχειρησιακής Υποστήριξης το οποίο στελε- χώνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα: α) Για τη στελέχωση του Γραφείου συνιστώνται πέντε (5) θέσεις διοικητικών γραμματέων, κατηγορίας πανε- πιστημιακής εκπαίδευση (ΠΕ) ή κατηγορίας δευτερο- βάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ). Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, ορίζεται ο Προϊστάμενος του Γραφείου. β) Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού του Γρα- φείου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016. Μετάταξη υπαλλήλου δύναται να πραγματοποιηθεί και μετά την ολοκλήρωση τριών (3) ετών απόσπασης σε υπηρεσία του Σ.Ο.Ε., ύστερα από αίτηση του υπαλλή- λου και θετική εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε. κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016. γ) Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., τρεις (3) από τις θέσεις του προσωπικού του Γραφείου, μπορεί να καλύπτονται και από υπαλλήλους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας, που δύναται να παρατείνεται αυτοδικαίως για ισόχρονο διάστημα, εφόσον δεν υπάρ- χει σχετική περί του αντιθέτου εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., διαπιστωμένη αρμοδίως τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν το τέλος της τριετούς περιόδου κατά πα- ρέκκλιση του ν. 2190/1994.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης μπορεί να πραγματοποιείται πρακτική άσκηση επ΄ αμοι- βή, αποφοίτων μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών (έως και δύο (2) έτη μετά την αποφοίτησή τους), καθώς και διδακτορικών φοιτητών, πανεπιστημίων είτε του εσω- τερικού είτε του εξωτερικού, διάρκειας έως δεκαοκτώ (18) μηνών. Ο συνολικός αριθμός εκπαιδευόμενων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3). Οι όροι, οι προϋ- ποθέσεις, το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης, η δι- αδικασία επιλογής των εκπαιδευόμενων και οι αμοιβές τους καθορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών και μετά από εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε.. Οι σχετικές αμοιβές δεν δύνανται να υπερβαίνουν το 55% των μηνιαίων μεικτών αποδοχών του εισαγωγι- κού μισθολογικού κλιμακίου του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας για τον Πρόεδρο, τα μέλη και το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ορίζεται σε ενενήντα (90). Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., μπορεί το Ε.Ε.Π. να μεταβαίνει στο εξωτερικό για διάστημα έως δεκαπέντε (15) ημερών ετησίως, για λόγους κατάρτισης και μετεκπαίδευσης σε κρατικούς φορείς άλλων χωρών, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς, Ερευνητικά Κέ- ντρα ή Πανεπιστήμια σε αντικείμενα που έχουν άμεση συνάφεια με τα καθήκοντα που ασκούν στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης. Ζητήματα που σχε- τίζονται με τα προγράμματα ερευνητικών επισκέψεων και ανταλλαγών ρυθμίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Προέ- δρου του Σ.Ο.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το Σ.Ο.Ε. μπορεί να διοργανώνει επιστημονικά συ- νέδρια, ημερίδες και σεμινάρια, εγχώρια ή διεθνή, σε θέματα εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης και οικο- νομικής πολιτικής που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρ- μοδιοτήτων του. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητή- ματα σχετικά με τη διοργάνωση των ανωτέρω δραστη- ριοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομι- κών καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου, των με- λών και του Ε.Ε.Π., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), καθώς και η αποζημίωση των μελών που δεν λαμβάνουν αποδοχές από το Σ.Ο.Ε., ανά συνεδρίαση. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αποδοχές του Προϊσταμένου του Γραφείου Επιχειρησι- ακής Υποστήριξης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4354/2015. Οι τακτικές αποδοχές του Προϊσταμένου του Γραφείου δεν δύνανται να υπερβαίνουν τις μεικτές αποδοχές του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, όπως αυτές προσ- διορίζονται κάθε φορά. Το προσωπικό που αποσπάται στη Μονάδα Έρευνας και Ανάλυσης μπορεί να επιλέγει είτε τις αποδοχές της θέσης προέλευσης είτε τις απο- δοχές που ορίζονται για το Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε.. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, οι αποδοχές του Προέδρου, των μελών και του Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε. συ- νεχίζουν να καταβάλλονται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/7491/ΔΕΠ (ΥΟΔΔ 54) απόφαση του αρμόδιου Υπουρ- γού Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στις λειτουργικές δαπάνες του Σ.Ο.Ε. περιλαμ- βάνονται οι δαπάνες για προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού, οι συνδρομές επιστημονικών περιοδικών, υποδειγμάτων οικονομικών προβλέψεων και βάσεων δεδομένων, η οργάνωση και συμμετοχή σε επιστημονι- κά σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια για τον Πρόεδρο, τα μέλη πλήρους απασχόλησης και το Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε., καθώς και κάθε άλλη δαπάνη συναφής με την εκπόνηση του επιστημονικού έργου του Σ.Ο.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Το Σ.Ο.Ε μπορεί να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με φορείς του δημόσιου τομέα, όπως η Ελληνική Στατι- στική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), με την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα με αντικείμενο την παροχή πληροφοριών και στοιχείων προς επεξεργασία. Ειδικότερα, για την αποτελεσματική άσκηση των αρμο- διοτήτων του, παρέχεται στο Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε. απευθείας πρόσβαση ή πρόσβαση κατόπιν αιτήματος, εφόσον δεν είναι δυνατή η απευθείας πρόσβαση, στα συγκεντρωτι- κά και αναλυτικά στοιχεία που τηρούνται, σε επίπεδο Α.Φ.Μ. (μικροδεδομένα), στο Σύστημα Διοικητικής Πλη- ροφόρησης (Management Information System - MIS) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή σε οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό σύστημα σε επί- πεδο εφαρμογής μετά από διαδικασία ψευδωνυμοποί- ησής τους, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 105 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240). Ανάλογη πρόσβαση με ανωνυ- μοποιημένο τρόπο δίνεται και στα δεδομένα της Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), του Γενικού Εμπορικού Μητρώ- ου (Γ.Ε.ΜΗ.), των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και των υπόλοιπων φορέων του Δημοσίου που τηρούν μικρο- δεδομένα. Ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Ε. δύναται να ζητά από την Α.Α.Δ.Ε. τη σύζευξη των μικροδεδομένων με άλλες βάσεις δεδομένων -των δημοσίων φορέων, του ασφα- λιστικού συστήματος ή/και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, πριν τη διαδικασία ψευδωνυμοποίησής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Σ.Ο.Ε., καθώς και όλο το προσωπικό της Μονάδας Οικονομικής Έρευνας και Ανά- λυσης και του Γραφείου Επιχειρησιακής Υποστήριξης, οφείλουν να τηρούν εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια για όσα περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή με αφορμή την άσκηση των καθηκό- ντων αυτών. Η υποχρέωση αυτή διατηρείται έως και μία πενταετία μετά τη λήξη της θητείας τους. Την ίδια υπο- χρέωση έχουν και οι τρίτοι που συμμετείχαν εκτάκτως σε εργασίες του Σ.Ο.Ε.. Απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή είναι δυνατή στις περιπτώσεις έρευνας διαπίστωσης τέ- λεσης αξιόποινης πράξης από την ελληνική δικαιοσύνη και το ελληνικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και το Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε. μπο- ρούν να δημοσιεύουν επιστημονικά κείμενα και άρθρα προσδιορίζοντας γραπτά στη δημοσίευση ότι οι από- ψεις που εμπεριέχονται σε αυτήν δεν αποτελούν επίσημη θέση του Σ.Ο.Ε.. Η άσκηση διδακτικού και ερευνητικού έργου από τα μέλη και το Ε.Ε.Π. του Σ.Ο.Ε. επιτρέπεται, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης τους και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της εργασίας τους στο Σ.Ο.Ε., μετά από γραπτή άδεια του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
Εθνικής Άμυνας Εθνικής Άμυνας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Αναπληρώτρια Υπουργός Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξωτερικών ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Υγείας Υγείας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ Υφυπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού Επικρατείας
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.