59 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4530/2018

Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ο.Κ.)
Άρθρο 23 - Σήμανση Οδών με Πινακίδες
30 Μαρτίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 59
30 Μαρτίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4530
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατά- ξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 23Σήμανση Οδών με Πινακίδες

Το άρθρο 4 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/ 1999, Α΄ 57) τροποποιείται ως εξής: α. Στο τέλος της παραγράφου 2, όπως αυτή τροποποι- ήθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3254/2004 (Α΄ 137) και την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4233/2014 (Α΄ 22), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Κ-43 Κίνδυνος λόγω παράλληλων διαβάσεων πεζών και ποδηλάτων Κ-44 Κίνδυνος λόγω κοινής διάβασης πεζών και πο- δηλάτων». β. Στην παράγραφο 3, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3254/2004: αα) Μετά τη φράση «Ρ-66 Οι διάφορες κατηγορίες χρηστών που απεικονίζουν τα αντίστοιχα σύμβολα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο» προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Ρ-66α Οδός μεικτής χρήσης από οχήματα και ποδήλατα». ββ) Μετά τη φράση «Ρ-67 Αποκλειστική διέλευση λεω- φορείων ή τρόλεϊ» προστίθεται εδάφιο, ως εξής:«Ρ-67α Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων, τρόλεϊ και ποδη- λάτων». γγ) Μετά τη φράση «Ρ-68 Τέλος αποκλειστικής διέ- λευσης λεωφορείων ή τρόλεϊ» προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Ρ-68α Τέλος αποκλειστικής διέλευσης λεωφορεί- ων, τρόλεϊ και ποδηλάτων». γ. Στην παράγραφο 4, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3254/2004: αα) Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Οι πλη- ροφοριακές πινακίδες (Π-1 μέχρι Π-131) τοποθετούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις οδούς και τη διευκόλυνση των χρηστών των οδών, όπως κατευ- θύνσεις, αρίθμηση, χιλιομέτρηση, τοπωνυμίες, εγκατα- στάσεις κ.λπ.». ββ) Μετά τη φράση «Π-21 διάβαση πεζών» προστίθε- νται εδάφια, ως εξής: «Π-21α Διάβαση ποδηλάτων Π-21β Παράλληλες διαβάσεις πεζών και ποδηλάτων Π-21γ Κοινή διάβαση πεζών και ποδηλάτων». γγ) Μετά τη φράση «Π-31γ Κατεύθυνση προς χώρο επι- τρεπόμενης στάθμευσης» προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Π-31δ Χώρος Επιτρεπόμενης στάθμευσης ποδηλά- των». δδ) Μετά τη φράση «Π-95 Τροχιόδρομος επί του οδο- στρώματος» προστίθενται εδάφια, ως εξής: «Π-95α Προειδοποιητική διασταύρωσης με αποκλει- στική λωρίδα ΜΜΜ και ποδηλάτων (η φορά των βελών είναι ενδεικτική). Π-98α Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ, μοτοσικλετών και ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλο- φορία, καθώς και οχημάτων που στρίβουν δεξιά. Π-99α Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ και ποδηλάτων, αντίθετης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. Π-100α Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ και ποδηλάτων, αντίθετης ροής με την κυκλοφορία. Π-104α Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ, μοτοσικλετών και ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυ- κλοφορία. Π-121 Προειδοποιητική έναρξης αποκλειστικής λω- ρίδας ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. Π-121α Προειδοποιητική έναρξης λωρίδας ποδηλά- των μη αποκλειστικής χρήσης παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. Π-122 Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. Π-122α Λωρίδα ποδηλάτων μη αποκλειστικής χρήσης. Π-123 Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων αντίθετης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία. Π-124 Διαδρομή ποδηλάτων που είναι αριθμημένη και αποτελεί μέρος δικτύου ποδηλάτων. Π-125 Κατεύθυνσης ποδηλάτου μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους. Π-130 Προειδοποιητική διασταύρωσης με αποκλειστι- κή λωρίδα ποδηλάτων. Π-131 Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων αντίθετης ροής με την κυκλοφορία. Π-132 Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης. Π-133 Πυροσβεστήρας. Π-134α Χώρος στάσης έκτακτης ανάγκης. Υποδεικνύει το χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους οδη- γούς για στάση ή στάθμευση σε περίπτωση ανάγκης ή κινδύνου. Αν αυτός ο χώρος είναι εξοπλισμένος με τηλέ- φωνο έκτακτης ανάγκης ή και πυροσβεστήρα, η πινακί- δα πρέπει να φέρει τα σύμβολα Π - 132 ή και Π - 133 είτε στο κάτω μέρος της είτε σε ορθογώνιο πλαίσιο τοποθε- τημένο κάτω από την πινακίδα. Π-134β Χώρος στάσης έκτακτης ανάγκης. Υποδεικνύει το χώρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους οδη- γούς για στάση ή στάθμευση σε περίπτωση ανάγκης ή κινδύνου. Αν αυτός ο χώρος είναι εξοπλισμένος με τηλέ- φωνο έκτακτης ανάγκης ή και πυροσβεστήρα, η πινακί- δα πρέπει να φέρει τα σύμβολα Π - 132 ή και Π - 133 είτε στο κάτω μέρος της είτε σε ορθογώνιο πλαίσιο τοποθε- τημένο κάτω από την πινακίδα. Π-135α Έξοδος κινδύνου. Η πινακίδα αυτή υποδεικνύει τη θέση της εξόδου κινδύνου. Π-135β Έξοδος κινδύνου. Η πινακίδα αυτή υποδεικνύει τη θέση της εξόδου κινδύνου. Π-136α Έξοδοι κινδύνου. Η πινακίδα αυτή υποδεικνύει την κατεύθυνση και την απόσταση της πιο κοντινής εξό- δου κινδύνου. Σε σήραγγες πρέπει να τοποθετούνται σε μέγιστη απόσταση πενήντα (50) μέτρων μεταξύ τους και σε ύψος 1 έως 1,5 μέτρο από το πεζοδρόμιο. Π-136β Έξοδοι κινδύνου. Η πινακίδα αυτή υποδεικνύει την κατεύθυνση και την απόσταση της πιο κοντινής εξό- δου κινδύνου. Σε σήραγγες πρέπει να τοποθετούνται σε μέγιστη απόσταση πενήντα (50) μέτρων μεταξύ τους και σε ύψος 1 έως 1,5 μέτρο από το πεζοδρόμιο. Π-136γ Έξοδοι κινδύνου. Η πινακίδα αυτή υποδεικνύει τις κατευθύνσεις και τις αποστάσεις των πιο κοντινών εξόδου κινδύνου. Σε σήραγγες πρέπει να τοποθετούνται σε μέγιστη απόσταση πενήντα (50) μέτρων μεταξύ τους και σε ύψος 1 έως 1,5 μέτρο από το πεζοδρόμιο. Οι πινακίδες Π-135 και Π-136 έχουν πράσινο υπόβα- θρο και τα σύμβολα, βέλη και αποστάσεις είναι λευκά ή ανοιχτόχρωμα.». δ. Στην παρ. 11 του άρθρου 4 μετά τη φράση «Ρ-66» προστίθεται η φράση «, Ρ-66α», μετά τη φράση«Ρ-67» προστίθεται η φράση «, Ρ-67α» και μετά τη φράση «Ρ-68» προστίθεται η φράση «, Ρ-68α».

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
O Aντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ Ψηφιακής Πολιτικής, Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Υφυπουργός Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.