63 Α' 2018

ΝΟΜΟΣ 4532/2018

Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 30
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
05 Απριλίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 63
5 Απριλίου 2018

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4532
Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδη- γίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

α) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995, μετά τις λέξεις «η κύρωση της διαγραφής από», οι λέξεις «την προβλε- πόμενη στην» αντικαθίστανται από τις λέξεις «το μη- τρώο της» και, μετά τις λέξεις «παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68)», διαγράφονται οι λέξεις «υπουργική απόφαση». β) Η περίπτωση γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 καταργείται.