ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ ΑΡ πρωτοκόλλου Δ14Α 1083851 ΕΞ 2013/2013

Υποχρέωση προς διακανονισμό ΦΠΑ παγίου.

22 Μαΐου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Κουρβετάρη
Τηλέφωνο : 210- 3647202-5
Fax : 210- 3645413
Αθήνα, 22-5-2013
Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1083851 ΕΞ 2013
ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση προς διακανονισμό ΦΠΑ παγίου.

ΣΧΕΤ: Το από 12.11.12 έγγραφό σας.
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο ερωτάτε πως ένα κτίριο, το οποίο μια επιχείρηση κατασκευάζει ως επενδυτικό αγαθό, θεωρείται αποπερατωμένο και αν η μη αποπεράτωση συνεπάγεται τη μη χρησιμοποίηση αυτού, σας γνωρίζουμε και γραπτώς, όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει και προφορικά, τα παρακάτω:
1. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2, 3, 16, 30, 33 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, προκύπτει ότι: - Ο υποκείμενος στο φόρο έχει δικαίωμα να εκπέσει το ΦΠΑ των εισροών του (δαπανών, αγορών και παγίων) από το ΦΠΑ των εκροών του κατά το μέρος που χρησιμοποιεί τις εισροές του για την πραγματοποίηση πράξεων φορολογητέων ή απαλλασσόμενων με δικαίωμα έκπτωσης. - Το δικαίωμα έκπτωσης γεννάται κατά το χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός, ήτοι κατά το χρόνο πραγματοποίησης της παράδοσης των αγαθών και της παροχής των υπηρεσιών. - Ως αγαθά επένδυσης θεωρούνται τα ενσώματα αγαθά, που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και τίθενται από αυτή σε διαρκή εκμετάλλευση, καθώς και τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων. - Εάν εντός της πενταετίας από την πραγματοποίηση της δαπάνης για απόκτηση ή κατασκευή επενδυτικών αγαθών δεν έχει γίνει έναρξη της χρησιμοποίησης αυτών, θεωρείται ότι διατέθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε αφορολόγητες πράξεις και ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής αυτής περιόδου.
2. Η χρησιμοποίηση ή μη του ακινήτου (επενδυτικού αγαθού) σε φορολογητέα Αρ. πρωτ.εισερχ.εγγρ.:1154413/12.11.12 1072084/25.4.13 1167157/4.12.12 δραστηριότητα αποτελεί πραγματικό γεγονός που διαπιστώνεται από τον έλεγχο των πραγματικών περιστατικών, και δεν εξαρτάται πάντα από την αποπεράτωση ή μη του ακινήτου, το οποίο ενδέχεται να μην είναι πλήρως αποπερατωμένο αλλά να χρησιμοποιείται ήδη.
3. Κατόπιν των ανωτέρω, ο εφάπαξ διακανονισμός του ΦΠΑ κάθε δαπάνης για την κατασκευή του επενδυτικού αγαθού διενεργείται, εφόσον συμπληρώθηκε, ημερολογιακά, πενταετία από την πραγματοποίηση της δαπάνης μέχρι τη θέση σε λειτουργία του επενδυτικού αγαθού. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Β. ΤΑΤΣΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφ. Αναπλ. Γεν. Δ/ντη Φορολογίας
2. Δ/νση 14η Φ.Π.Α.

- Γρ. Προϊσταμένου Δ/νσης
- Τμήμα Α΄ (15) & Β΄ (5)