Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου 30/002/7024/2012

«Τροποποίηση της αρ. 30/002/11217/29-12-2011 Υπουργικής Απόφασης “Εκτέλεση, με αυτεπιστασία, έργου παρακολούθησης της ποιότητας επιφανειακών υδάτων της Περιφέρειας Αττικής” (ΑΔΑ: 45Ψ0Η-ΟΧ4)»

30 Ιουλίου 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΑΔΑ:
1/3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & Τ.Υ.- ΤΜΗΜΑ Γ’
Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
11521 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Γκριτζάπη
Τηλέφωνο : 210 64 79 213, 213 2117213
Fax : 210 6466229
Δ/νση ηλ.ταχ.: organosi@gcsl.gr
Αθήνα, 30/7/2012
Αρ. Πρωτ.: 30/002/7024

Θέμα: «Τροποποίηση της αρ. 30/002/11217/29-12-2011 Υπουργικής Απόφασης “Εκτέλεση, με αυτεπιστασία, έργου παρακολούθησης της ποιότητας επιφανειακών υδάτων της Περιφέρειας Αττικής” (ΑΔΑ: 45Ψ0Η-ΟΧ4)»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως ισχύει, και την αρ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 (Β’ 540) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει.
2. Το Ν. 4328/1929 (Α’ 272) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως ισχύει.
3. Την Κ.Υ.Α. αρ. 140384/2011 (Β’ 2017) «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του ν. 3199/2003 (Α’ 280)»
4. Την Κ.Υ.Α. αριθ. 51354/2641/Ε103/2010 (Β’ 1909) «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», καθώς και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και άλλες διατάξεις».
5. Το Π.Δ. 284/1988 (Α’ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», και το Π.Δ. 543/89 (Α’
229) «Τροποποίηση του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
6. Το Π.Δ. 551/1988 (Α’ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αρ. 30/002/6601/16-8-2011 (ΑΔΑ 4ΑΜΞΗ-Α6Ψ) Απόφασή μας «Έγκριση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας του Γενικού Χημείου του Κράτους».
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΑΔΑ:
2/3
8. Την αρ. 30/002/9272/10-11-2011 (ΑΔΑ 45ΒΖΗ-ΓΛΙ) Απόφασή μας «Εκτέλεση προγράματος ελέγχου επιφανειακών υδάτων από το Γ.Χ.Κ.» 9. Την αρ. 30/002/10287/6-12-2011 (ΑΔΑ: 456ΑΗ-8Α9) Α.Υ.Ο. «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου για το Πρόγραμμα ελέγχου επιφανειακών υδάτων από το Γ.Χ.Κ.
10. Την αρ. 30/002/11217/29-12-2011 Υπουργική Απόφαση «Εκτέλεση, με αυτεπιστασία, έργου παρακολούθησης της ποιότητας επιφανειακών υδάτων της Περιφέρειας Αττικής» (ΑΔΑ: 45Ψ0Η- ΟΧ4)
11. Την αρ. 122075/ 27-07-2012 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Προέγκριση της υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ – εποπτική και επιχειρησιακή παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων της Περιφέρειας Αττικής» της Πράξης «Εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ – εποπτική, επιχειρησιακή παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων της Περιφέρειας Αττικής και τεχνικός σύμβουλος για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας επιφανειακών υδάτων από το Γενικό Χημείο του Κράτους» που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Το στοιχείο αρ. 7 της αρ. 30/002/11217/29-12-2011 Υπουργικής Απόφασης “Εκτέλεση, με αυτεπιστασία, έργου παρακολούθησης της ποιότητας επιφανειακών υδάτων της Περιφέρειας Αττικής” (ΑΔΑ: 45Ψ0Η-ΟΧ4), συμπληρώνεται με την εξής παράγραφο:
«Η επιλεξιμότητα των δαπανών του έργου ξεκινά από την ημερομηνία έγκρισης της εκτέλεσης (29 Δεκεμβρίου 2011), από το Γενικό Χημείο του Κράτους με ίδια μέσα (αυτεπιστασία), του έργου «Εποπτική και επιχειρησιακή παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της Περιφέρειας Αττικής». Ο καταμερισμός του συνολικού κόστους του έργου (αυτεπιστασίας) σε συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών παρουσιάζεται στον πίνακα του Παραρτήματος Δ’, ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα Απόφαση.»
2. Προστίθεται Παράρτημα Δ’, το οποίο περιλαμβάνει πίνακα κατανομής του συνολικού
προϋπολογισμού του έργου (αυτεπιστασίας) σε συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ.Χ.Κ.
Α. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
- Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
- Γραφείο Προϊσταμένης Γεν. Διεύθυνσης ΓΧΚ - Διεύθυνσεις Κ.Υ.
- Δ/νση Προσωπικού και Τ.Υ.- Τμήματα Α’, Β’, Γ’ και Δ’ Κοινοποίηση
1. ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραμματεία Υδάτων Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ. Ανδρεαδάκη - ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
2. Χημικές Υπηρεσίες 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙ

2. Χημικές Υπηρεσίες
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΑΔΑ:
3/3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΑΤΤΙΚΗ
Αναλώσιμο Κωδικός ΚΑΕ Κωδικός CPV
Κόστος
(ευρώ)
1 Χημικά παρασκευάσματα (πρότυπες ουσίες, modifiers) 1359 24950000-8 1489,80
2 Χημικά επεξεργασἰας νερού 1359 24962000-5 595,92
3 Χημικά αντιδραστήρια 1359 33696300-8 2979,60
4 Διάφορα χημικά προϊόντα 1359
24327000-2
4α γραφίτες 1359 3476,20
4β μικροστήλες SPE 1359 12415,00
5 Αέρια 1359 24100000-5 1986,40
Φιαλίδια (για αυτόματο
δειγματολήπτη AAS, LC/MS/MS
& GC/MS/MS)
1229 39225700-2 1241,50
7 Λυχνίες (AAS, UV, κ.λ.π.) 1229
31532100-5
&
31671200-2
993,20
8 Πλαστικές φιάλες & φιαλίδια 1229 44425500-0 297,96
9 Σύριγγες 1229 33141310-6 347,62
10 Σιφώνια & εξαρτήματα 1229 38437000-7 198,64
11 Γυάλινα είδη εργαστηρίου 1229 33793000-5 297,96
12 Αναλώσιμα έγχυσης 1229 33194120-3 595,92
13 Φίλτρα αερίων 1229 42514320-1 74,49
14 Γάντια μιάς χρήσης 1229 18424300-0 74,49
15 Mειωτήρες πίεσης (μανόμετρα οβίδων) 1229 38425100-1 74,49
Υπηρεσίες ελέγχου Εξοπλισμού
(διακριβώσεις οργάνων -
βαθμονομίσεις, έλεγχος καλής
λειτουργίας συσκευών, κ.λ.π.)
899 50413000-3 1489,80
Προμήθεια επιστημονικών
συγγραμμάτων και λοιπών
βοηθημάτων
1251 22113000-5 198,64
Προμήθεια γραφικής ύλης και
μικροαντικειμένων γραφείου
γενικά
1261 30192700-8 297,96
19 Μελάνια Εκτυπωτών 1719 30192110-5 744,90
20 Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ υπολογιστών 7123 30236000-2 248,30
21 Υπηρεσίες Ταχυμεταφορών (courier) 824 64113000-1 2383,68
22 Στήλες 1439 31711100-4 1489,80
23 Ανταλλακτικά οργάνων 1439 34913000-0
23α έκτακτη αντικατάσταση 1439 34913000-0 2036,06
23β προγραμματισμένη αντικατάσταση 1439 34913000-0 1489,80
24 Επενδύτες 1529 18223200-0 49,66
25 Είδη Καθαριότητας 1300 39800000-0 198,64
26 Άλλες εργασίες
1.564,57