Απόφαση ΑΡ πρωτοκόλλου Α.1111/2020

Παράταση της προθεσμίας αποδοχής ή απόρριψης των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τιςτελωνειακές αρχές για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. καυσίμων στους δικαιούχους επιστροφής κατ’εφαρμογή της αριθμ. Α. 1072/22-2-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 750/Β ́).

11 Μαΐου 2020