Απόφαση ΔΕΔ 2031/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2018

Πρόστιμο ΚΒΣ άρθρου 7 ν 4337_2015_έλεγχος χρήσης 2009 με βάση συμπληρωματικά στοιχεία_ Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων _ Απώλεια των ευεργετικών διατάξεων των άρθρων 57- 61 του ν. 4446_2016_Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 παρ 2 του ν 4446_2016 σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1110/20_07_2017 _Επιβολή προστίμου του άρθρου 7 παρ 3 και 5 ν 4337_2015 _4293097_

28 Δεκεμβρίου 2018