Απόφαση ΔΕΔ 4194/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2018

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΌ ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥ ΕΔΑΦ. ζ΄ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν. 4172/2013 _7602339_

24 Σεπτεμβρίου 2018