Απόφαση ΔΕΔ 1009/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 για διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων χωρίς μεταβολή κάποιου ουσιαστικού στοιχείου της εμπροθέσμως υποβληθείσας αρχικής δήλωσης και της φορολογικής ύλης.Πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54 ν.4174/2013 _1110

26 Μαρτίου 2019