Απόφαση ΔΕΔ 1234/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65Α παρ. 1 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 _1110

16 Απριλίου 2019