Απόφαση ΔΕΔ 1338/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΌ ΑΓΝΩΣΤΗ Η ΜΗ ΔΙΑΡΚΗ Η ΜΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΗΓΗ Η ΑΙΤΙΑ , ΠΑΡ. 3 ΑΡ. 48 Ν. 2238/1994, ΑΡ. 21 Ν. 4172/2013, ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ _1112 _2007271_

07 Μαΐου 2019