Απόφαση ΔΕΔ 16e/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Αχρεωστήτως καταβληθέν Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης, μόνο εφόσον το ποσό έχει επιστραφεί πλήρως από τον φορολογούμενο, οι φορείς που καταβάλλουν αμοιβές μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.) καθώς και η Η.ΔΙ.Κ.Α., είναι υπόχρεοι σε υποβολή νεόυ ηλεκτρονικού αρχείου. ΠΟΛ.1045/2018, Δ12Α 1099005 ΕΞ2014/3.7.2014 _1112 _2148573_

20 Μαρτίου 2019