Απόφαση ΔΕΔ 1/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Θεσσαλονίκη/2019

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ _Τακτικός έλεγχος βάσει της ΠΟΛ 1159_2011_Εισόδημα _ΦΠΑ _ΚΒΣ _Παρακρατούμενοι _ Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 66_ 57_58 και 31 του ν 2238_1994 του άρθρου 30 παρ 4 του ν 2859_2000 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 186_1992 και τις ελεγκτικές επαληθεύσεις της ΠΟΛ 1159_2011_ Λογιστικές Διαφορές _Δαπάνες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ _Παραβάσεις ΚΒΣ _ έλεγχος χρήσης 2012 _6914637_

02 Ιανουαρίου 2019