Απόφαση ΔΕΔ 212/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

Επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης με την οποία δηλώνεται επιπλέον φορολογητέα ύλη χωρίς να προκύπτει φόρος προς καταβολή. ΠΟΛ. 1252/2015, ΠΟΛ. 1215/2018, ΔΕΑΦ Δ12Α 1164337 ΕΞ 2014/11.12.2014 _5957248_

14 Ιανουαρίου 2019