Απόφαση ΔΕΔ 3774/Ενδικοφανείς Προσφυγές/Αθήνα/2019

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ_ΆΡΘΡΟ 45 ΚΑΙ 63 ΤΟΥ Ν.4174/2013_1112 _7523288_

30 Δεκεμβρίου 2019